Innhold. Grimstad kommune årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse med byselskapets 75-års jubileum. Foto: Stian Herdal 2 Grimstad kommune årsrapport 2013

3 Innhold 1. Grimstad kommunes visjon og verdier Sammendrag Styring i stort Politisk organisering og aktiviteter Administrativ organisering Rådmannens innledning: Handlingsrom for framtiden Et tilbakeblikk på året som gikk Satsingsområder i kommuneplan Befolkningsutvikling Økonomi Internkontroll i Grimstad kommune Likestilling og mangfold Medarbeidere Status for de store investeringsprosjektene Status IKT og mobildekning Klimaregnskap kommunal virksomhet Kultur- og oppvekstsektoren Helse- og omsorgssektoren Samfunns- og miljøsektoren Selvfinansierende Støttefunksjonene Fellesområdet Finansområdet Grimstad kommune årsrapport

4 1. Grimstad kommunes visjon og verdier Visjon: Grimstad - med viten og vilje Grimstad skal utvikles gjennom målbevisst satsing på kunnskap og skaperkraft for å møte framtidens behov. Vi vil lykkes gjennom å bli bedre til det vi allerede er best til: Vilje til samspill mellom frivillig innsats, næringsliv, kommune, stat og fylke. Dette skal gjøre Grimstad til en drivkraft i utviklingen av Sørlandet som region, og et eksempel på alt som kan oppnås med privat-offentlig partnerskap. Ved å forene krefter, skal vi klare mer enn det som forventes av en liten by. Grimstad vil kombinere småbyens opplevelse av nærhet og tilhørighet, med mangfold og valgfrihet fra større steder. For den som ønsker begge deler, er vårt mål å skape Norges beste sted å bo: En åpen og romslig skjærgårdsby med gode muligheter for utdanning, jobb og fritid. Grimstad kommune skal være en nøktern organisasjon som leverer solide tjenester til en voksende befolkning. Fellesskapet skal styre gjennom god samfunnsplanlegging - som også er åpen for at i en by med stor skaperkraft blir nye veier noen ganger til mens vi går. Etiske retningslinjer Kommunestyret har vedtatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Grimstad kommune. Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter lover og store ressurser på vegne av fellesskapet. Det er derfor viktig at holdningene og handlingene til folkevalgte og ansatte gjenspeiler en høy etisk standard. Folkevalgte og ansatte har et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de etiske retningslinjene. Varsling gjør det mulig å rette opp kritikkverdige forhold. Grimstad kommune bygger sin virksomhet på verdiene åpenhet redelighet respekt mot 4 Grimstad kommune årsrapport 2013

5 2. Sammendrag Grimstad kommune har innbyggere per Dette er en vekst på 0,9 % i forhold til samme periode i fjor. Veksten var lavere enn landsgjennomsnittet, som var 1,1 % i Grimstad kommune har et årsresultat udisponert resultat på +17,5 mill. kroner for Dette bør avsettes i sin helhet til disposisjonsfond for å møte framtidige økonomisk utfordringer, spesielt innenfor pensjonsområdet. Grimstad kommunes disposisjonsfond vil etter denne eventuelle avsetningen utgjøre 37,1 mill. kroner, mens det burde vært på mer enn 93 mill. kroner i Korrigeres årsresultatet for MVA på investeringer og pensjonspremieavvik, er årsresultatet +4,1 mill. kroner for Netto driftsresultat er +37,1 mill. kroner og netto driftsresultatgrad er 2,6 % for Sektorene har et samlet avvik i forhold til budsjett på -8,8 mill. kroner, mens finansområdet har et positivt avvik på +9,2 mill. kroner. Alle sektorene hadde et positivt avvik i forhold til budsjett, bortsett fra helse- og omsorgssektoren, som hadde et avvik på -11,2 mill. kroner i Kommunen hadde faste årsverk og brutto årsverk i Det er en økning på 3,9 % for bruttoårsverk fra 2012 til 2013 og faste årsverk økte med 3,5 %. I 2013 hadde Grimstad kommune et sykefravær på 8,0 %. Dette er en økning fra 2012 på 0,8 prosentpoeng. Målet for sykefravær på 5,6 % er ikke nådd i Grimstad kommune årsrapport

6 3. Styring i stort I dag kan alle som passerer gjennom Grimstad sentrum og kaster blikket mot de pågående byggearbeidene ved foten av Vardeheia, få et konkret inntrykk av hvordan åpningen til det nye parkeringsanlegget i fjell vil bli. Det kan stå som et eksempel på hvordan viktige vedtak i kommunestyret til slutt viser seg i konkret byomforming. Men kommunestyrets behandling av parkeringsanlegget i Vardeheia har pågått i flere perioder. I 2013 tok kommunestyret så gjennom to saker de endelige vedtakene om å sette i gang. Ofte er det ikke til å unngå at det gjenstår flere uavklarte forhold når slike beslutninger tas. Vardeheia-behandlingen, eller like gjerne nye Fevik skole, kan stå som eksempler på at vi folkevalgte likevel våger å ta beslutninger som er nødvendige og viktige for kommunen. Og dessuten at det i Grimstad kommunestyre er stor enighet om de største beslutningene. Kommunestyret har tatt en mer aktiv rolle i samfunnsstyringen. Det kommer først og fremst til uttrykk gjennom at det utarbeides helhetlige planer på svært mange områder. I 2013 ble det blant annet startet arbeid med å oppdatere den overordnede kommuneplanen, samt kommunedelplaner for alle de store tjenesteområdene i kommunen. Friluftslivets kvaliteter skal sikres gjennom arbeidet med en såkalt grønnstrukturplan, og det er også vedtatt en egen handlingsplan for Grimstad som universitetsby. Kommunestyret avklarte også hvordan sentrum langs sjøen skal utvikles, gjennom prinsippvedtak om salg av eiendommer og etablering av et eget utviklingsselskap. Kommunestyret har også med entusiasme sluttet seg til arbeidet med å få etablert Raet nasjonalpark i skjærgården i Grimstad, Arendal og Tvedestrand. I tillegg til egne planer, vedtok kommunestyret om lag 15 detaljreguleringsplaner for utvikling i regi av private. Planer er imidlertid lite verdt om de ikke følges når enkeltsaker behandles. Mange dispensasjoner fra vedtatte planer førte til at kommunestyret selv, fra starten av denne perioden, behandlet en rekke byggesaker i Grimstad sentrum. Dette har økt arbeidsbyrden og nok også i noen tilfeller ført til en unødvendig detaljbehandling i kommunestyret. En gruppe folkevalgte la ned et stort arbeid i å utforme et nytt delegasjonsreglement som definerer hvor beslutninger om ulike saker skal tas. Dette ble vedtatt av kommunestyret mot slutten av året, og vil kunne effektivisere saksbehandlingen. En rekke byggesaker som det i underordnet utvalg er enstemmighet eller stor oppslutning om, skal ikke lenger til kommunestyret. Kommunestyret tok i juni 2013 en viktig beslutning om å engasjere seg mer i regionalt samarbeid ved å gå inn i kommunesamarbeidet Østre Agder. Samtidig har kommunestyret, blant annet etter oppspill fra eierskapsutvalget, lagt vekt på å få til en bedre demokratisk kontroll med den virksomheten som i dag utføres gjennom interkommunale samarbeid. Av kommunens tjenester er det særlig rusomsorgen og barnehagene som har stått på dagsorden flere ganger. Godt samspill med administrasjonen og stram økonomistyring førte også til at regnskapsåret 2013 kunne gjøres opp med et lite overskudd. 6 Grimstad kommune årsrapport 2013

7 Det er ikke alltid at det er de største sakene som vekker mest oppmerksomhet i mediene og størst engasjement blant innbyggerne. Det var for eksempel den første nedgravde avfallsstasjonen i Grimstad sentrum som ble en av de aller mest omtalte sakene i Bortsett fra i de store budsjettsakene, der et flertall forhandler seg fram til enighet på forhånd, har også 2013 vist at gode debatter i kommunestyret kan være avgjørende for hva som blir bestemt, med skiftende flertall. Alle partier fremmet i løpet av året forslag som fikk flertall. Begge deler er viktig i et levende lokaldemokrati. Overføring av kommunestyremøtene på web-tv og muligheter til å se sakene i opptak ble innført i mai I økende grad brukes også sosiale medier gjennom kommunestyremøtene, og åpner dermed lokaldemokratiet for flere enn dem som følger oss gjennom radiooverføring og avisenes dekning. Forhåpentligvis gir dette et enda åpnere og mer borgernært styre med større innsikt og engasjement også mellom valgene. Ordfører Grimstad kommune årsrapport

8 4. Politisk organisering og aktiviteter Etter valget høsten 2011 ble det vedtatt følgende politiske organisering for Grimstad kommune. Kommunestyret Grimstad kommune Hans Antonsen (V) (35 representanter) Administrasjonsutvalg Hans Antonsen (V) (Formannskap arbeidstakerrepresentanter) Kontrollutvalget Lene Langemyr (FrP) (6 representanter) Helse- og omsorgsutvalget Terje Stalleland (FrP) (7 representanter) Teknisk utvalg Per Svenningsen (AP) 7 representanter Formannskapet Hans Antonsen (V) (7 representanter) Oppvekst- og utdanningsutvalget Knut Mørland (KrF9 (7 representanter) Kultur- og miljøutvalget Arnt Gunnar Tønnesen (V) (7 representanter) Organiseringen er uendret i Utvalgsmøter og -saker Utvalg Antall møter 2013 Antall møter 2012 Antall saker 2013 Antall saker 2012 Kommunestyret Formannskapet Teknisk utvalg Helse- og omsorgsutvalget (tidl. Helse- og sosialutvalget) Oppvekst- og utdanningsutvalget Kultur- og miljøutvalget Barn- og unges kommunestyre Ungdomsrådet Eldrerådet Landbruksnemnda Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eierskapsutvalget Administrasjonsutvalget Kontrollnemda for alkoholomsetning Valgstyret Kommuneplanutvalget Sakkkyndig nemnd (tidl. Skattetaksnemd for eiendomsskatt) Grimstad kommune årsrapport 2013

9 Helse- og omsorgsutvalget Leder: Terje Stalleland (FrP) 2013 har vært et spennende år for helse- og omsorgspolitikken i Grimstad. Arbeidet med kommunedelplan for helse- og omsorgstjenestene startet opp. Gjennom diskusjoner mellom befolkning, fagfolk og politikere skal morgendagens tilbud til befolkningen stakes ut. Vi vet det er store behov i samfunnet, og det blir spennende å delta i denne prosessen. Men også vanskelig, for det er et stort ansvar å prioritere riktig innenfor forsvarlige økonomiske rammer. I 2013 ble det vedtatt et budsjett innenfor helse- og omsorgssektoren som betyr ganske store omlegginger i driften. Beslutningene er godt forankret gjennom gode diskusjoner i utvalget, og gjennom eksterne rapporter som er hentet inn. I befolkningen ser vi en viss usikkerhet, og da spesielt til at rehabiliteringen på Berge gård senter legges ned. Helse- og omsorgsutvalget vil følge omleggingen tett, og vårt krav er at det skal være gode tilbud til de som trenger rehabilitering. Gjennom hele året har utvalget hatt et spesielt fokus på rusomsorgen. Vi har besøkt tilbud, vi har hatt besøk fra brukere av tjenester på våre møter, og vi har drøftet problemstillinger innenfor området i nesten alle møter. Vi er av den oppfatning at tilbudene nå har forbedret seg en del, men det vil fortsatt være et viktig fokusområde for det politiske miljøet. Veldig mye av omsorgsarbeidet gjøres i de enkelte hjem. Pårørende til mennesker som trenger omsorg, vil alltid være de viktigste. Jeg vil rette en spesiell takk til alle de som gjennom praktisk bistand, vennebesøk osv, bidrar til å gjøre livet bedre for de som er avhengige av hjelp og assistanse. Et godt og varmt lokalsamfunn trenger medmennesker som bryr seg. Videre har det også vært svært gledelig å se alle som frivillig engasjerer seg i omsorgsarbeid. Mange organisasjoner bidrar med tilbud på flere områder. I 2013 etablerte Sammen om Nøden et velværesenter i sentrum av Grimstad. Det blir spennende å se utviklingen fremover. Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til alle kommunens ansatte som står på med sitt engasjement hver dag. De kommunale tjenestene skal være et sikkerhetsnett for innbyggerne. Utvalget har besøkt flere av enhetene i kommunen, og vi ser glød, engasjement og omsorg overalt. Det er betryggende når vi skal møte fremtiden, med alle de utfordringene som er der. Teknisk utvalg Leder: Per Svenningsen (Ap) Teknisk utvalg arbeider innenfor de seks tjenesteenhetene i samfunns- og miljøsektoren, som alle leverer viktige tjenester til kommunens innbyggere. De spenner fra forvaltning av bygg og eiendom, oppmålingstjenester, kommunaltekniske tjenester innenfor VAR (vann, avløp og renovasjon), brann- og feiertjeneste, byggesaksbehandling og plan-, miljø og landbrukstjenester. Utvalget har også i 2013 hatt en betydelig saksmengde både Grimstad kommune årsrapport

10 innenfor byggesak og plan. Saksmengden fordeler seg på klagebehandling til flere enkeltsaker innenfor byplanens virkeområde og reguleringsplaner. Reguleringsplanene berører store arealer der det er sikret plass til et stort antall framtidige boliger i ulike deler av kommunen. Den store saksmengden av reguleringsplaner innenfor boligsektoren signaliserer at mange har tillit til at Grimstad fortsatt vil få økt tilflytting og har behov for et variert botilbud. Foruten saksmengden som allerede er nevnt, arbeider utvalget også med kommunale trafikksikkerhetsplaner. Utvalget la i høst frem en ny trafikksikkerhetsplan for kommunestyret. Skolene ga innspill og fremmet sine ønsker og behov for en sikker skolevei. Kommunestyret vedtok planen og gjorde sine prioriteringer, men dessverre er det avsatt svært få midler til å gjennomføre tiltakene innenfor trafikksikkerhetsområdet. Det har vært et sterkt ønske fra flere innbyggere i bykjernen at tidligere gangfelt igjen skulle merkes opp. Det er ulike oppfatninger om gangfelt er et trafikksikkerhetstiltak, men utvalget sendte saken på høring til berørte parter, politi og Statens vegvesen. Utvalget har nå bestemt at de første gangfeltene igjen blir oppmerket. Medlemmene i teknisk utvalg får gjennom året svært mange henvendelser fra enkeltpersoner, velforeninger og utbyggere i forbindelse med saker som er til behandling. Dette gjenspeiler politikernes rolle som ombud for kommunens innbyggere på en god måte. Videre er det med på å styrke vårt lokaldemokrati. Det er viktig å la alle slippe til med sitt standpunkt før avgjørelsene fattes. Derfor sier utvalget også ja til de fleste henvendelser om befaring både i plan- og enkeltsaker. Vi merker også et økt fokus på innbyggernes nærområder. Dette gjelder både i saker med fortettingsproblematikk, lekeområder og grønnstruktur. Her kan det være interessekonflikter fra ulike hold, der noen kan løses med dialog og andre gjennom de politiske prosessene. Grimstad kommune er i sterk vekst. Dette setter store krav til administrasjonens arbeid med å forberede saker til politisk behandling. En stor takk til hver enkelt som har bidratt til de mål og resultater vi oppnådde i Oppvekst- og utdanningsutvalget Leder: Knut Mørland (KrF) Utvalget har i 2013 hatt gleden av å besøke alle kommunale skoler og barnehager i kommunen. Utvalget har ved sine besøk fått sett lokalitetene og fått god informasjon om status er på den enkelte enhet. Dette har vært en viktig brikke i vårt arbeid for å forstå helheten i det politiske arbeidet vi skal gjøre gjennom året. Vi har vært med på å legge til rette for rehabilitering ved flere av våre skolebygg, både kommunene egne skoler og Hesnes Montessoriskole. Det største løftet i Grimstads historie var byggingen av ny skole på Fevik. Skolen sto ferdig i desember 2013 og var innflytningsklar ved skolestart januar All planlegging og alt arbeid med flytting til Paviljongskolen ved Randviga, riving av den gamle skolen på Fevik og nybygget har gått helt etter planen. Utvalget er svært imponert over utføringen på alle plan i dette arbeidet. Vi vil også takke elevene, lærerne, skolens ledelse og administrasjonen for eksemplarisk deltagelse mens dette har stått på. Utvalget fikk forelagt en sak vedrørende spesialundervisningen i Grimstad-skolene. Denne var prosentvis svært høy, og det ble laget sak på dette for å se hva skolene kunne gjøre med det de neste to år. Det ble presentert en ny modell hvor midlene til undervisningen ble brukt 10 Grimstad kommune årsrapport 2013

11 på en annen måte, uten at dette skulle gå ut over den enkelte elev. Prosjektet ble satt i gang, og allerede ved slutten av 2013 så vi at dette fungerte, og at skolene var nede på 6 % andel av elever med vedtak på spesialundervisning. Etter prosjektets målsettinger skulle dette egentlig først skjedd etter to år. Politikerne var imponert over lærerne og ledelsen ved skolene som hadde jobbet så tydelig med denne utfordringen. Oppvekst- og utdanningsutvalget har også vært opptatt av finansieringen av de private barnehagene. Dette har vært drøftet i flere møter, men enda venter vi på svar fra sentralt hold når det gjelder endelige finansieringsordninger. Grimstad kommune har en fordeling på ca. 20 % offentlig og 80 % private barnehager. Utvalget følger denne saken nøye. Utvalget er positiv til at administrasjonen er styrket med en skolesjefstilling, og ser fram til at vi også får en 50 % stilling som rådgiver på barnehagesektoren samt en 50 % stilling for logoped. Samarbeidet og forståelsen for vår egenart fungerer meget godt mellom utvalget og administrasjonen. Kultur- og miljøutvalget Leder: Arnt-Gunnar Tønnessen (V) I 2013 har det vært arbeidet med de overordnede planene innenfor idrett og kultur. Arbeidet med ny kulturplan ble startet opp. Det er mer enn ti år siden forrige gang vi fikk ny kulturplan, så det er på høy tid med en revidering. Selv om planen ikke blir ferdig før i 2014, så er det klart at et av de store spørsmålene blir hva som skal skje med kulturhuset. Skal Kino Sør AS fortsette driften, skal Grimstad kommune ta tilbake hele eller deler av driften, eller kan det tenkes at andre kommer inn og driver aktiviteten? Det ble også laget ferdig en plan for idrett og fysisk aktivitet i I tillegg til de store anleggene blir det større fokus på folkehelse, blant annet gjennom merking av løyper og stier. Merking av stier og smau i Grimstad by har også vært en sak utvalget har brukt tid på i Vi hadde blant annet en befaring hvor vi ble guidet av leder i byselskapet, Kjell Aslaksen. Stier og smau skal merkes slik at de blir lett tilgjengelige for allmennheten. Arbeidet tar mye tid, men bør være fullført i løpet av På miljøsiden har fokus i første rekke vært på miljøfyrtårnsertifisering av kommunens virksomhet. Utvalget har blitt orientert om planen som er laget for at alle enhetene skal bli sertifisert i løpet av de nærmeste årene. Arbeidet er godt i gang, og flere skoler og barnehager er allerede sertifisert. Utvalget har også jevnlig blitt orientert om arbeidet med etablering av sjøfartsmuseum i Hasseldalen. Helt på slutten av året ble det i forbindelse med budsjettarbeidet gjort vedtak som endrer organiseringen av Grimstad - dikternes by. Kr av midlene fordeles mellom biblioteket og Ibsen- og Hamsundagene. Det ble også bestemt at kultur- og miljøutvalget blir styre for Dikternes by. Dette betyr en styrking av arbeidet med Grimstad som litteraturby. Kulturprisen for 2013 ble tildelt Turid S. Knudsen for hennes lange, uegennyttige og entusiastiske innsats for musikkvenner i Grimstad. Grimstad kommune årsrapport

12 12 Grimstad kommune årsrapport 2013

13 5. Administrativ organisering Rådmann Grimstad kommune Per Kristian Vareide Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen Ragnhild Sigurdsøn HR-avdelingen Alf Stensli Økonomiavdelingen Helge Moen Samfunns- og miljøsektor Åge Løsnesløkken Kultur- og oppvekstsektor Bjørn Kristian Pedersen Helse- og sosialsektor Ivar Lyngstad 6 enheter 19 enheter 10 enheter Grimstad kommune årsrapport

14 6. Rådmannens innledning: Handlingsrom for framtiden Stram styring, omstilling og innovasjon 2013 har vært preget av stram styring og fokus på omstilling for langsiktig bærekraftig drift. Det ble tidlig klart at flere forutsetninger i budsjettet ikke ville holde. Dette hadde flere årsaker: Økt aktivitetsvekst i forhold til det som var forutsett i budsjettet. Enkelte budsjettekniske forutsetninger var ikke realistiske. For høyt kostnadsnivå i forhold til budsjettmål. Det har derfor gjennom året vært styrt svært stramt med store begrensninger på innkjøp og ansettelser. Gjennom dette har trenden som har vært knyttet til årsverksvekst blitt snudd, og antall faste årsverk og brutto årsverk har blitt redusert i Slik er kommunen bedre rustet til å møte en stram økonomi også i Det endelige resultatet ble et overskudd på 17,5 millioner kroner. Imidlertid må dette overskuddet ses i lys av et stort positivt premieavvik på pensjon, noe som innebærer at resultatet ser langt bedre ut enn det egentlig er. Korrigert for MVA-refusjon og premieavvik er det reelle overskuddet om lag 4 millioner kroner. Overskuddet bør settes av til disposisjonsfond og framtidige pensjonsforpliktelser. I 2013 brukte Grimstad kommune over 18 millioner kroner mindre til tjenesteproduksjon enn gjennomsnittet av norske kommuner, korrigert for befolkningssammensetningen (ikke korrigert var mindreforbruket på over 37 millioner kroner). Grimstad kommune driver kostnadseffektivt i dag, men må fortsatt ha fokus på å redusere framtidig kostnadsvekst. I forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2014 og økonomiplan for ble det lagt vekt på å identifisere og planlegge tiltak som gir bedre og billigere tjenester på sikt. Kun gjennom reelle endringer i måten vi løser våre oppgaver på, kan kommunen redusere sitt kostnadsnivå. Innovasjonsevnen må utvikles slik at vi ikke bare leverer de løsninger som synes å være etterspurte, men faktisk møter de behov innbyggerne har. Nye store prosjekter I løpet av 2013 ble Fevik skole ferdigstilt slik at elevene i trinn kunne begynne på en helt ny skole til nyttår. Med dette bygget har kommunen god skolekapasitet i området i årene framover, og spennende design gjør den nye skolen til en fin skole for elevene og en attraktiv arbeidsplass for ansatte. Prosjektet ble gjennomført innenfor vedtatt fremtidsplan og budsjettrammer. Anbudskonkurransen for nytt parkeringshus i fjell ble gjennomført i Den totale kostnadsrammen er satt til 115 millioner kroner. Med et slikt parkeringsanlegg ligger mulighetene åpne for å frigjøre parkeringsareal på attraktive områder i byen og komme i gang med etterlengtet byutvikling. Det er helt avgjørende for økonomien i prosjektet at parkeringsplasser i byen flyttes inn i parkeringshuset når det står ferdig. 14 Grimstad kommune årsrapport 2013

15 Sjønære områder og havnekapital Mye av dagens sjønære områder på Odden, Gundersholmen og Torskeholmen har tradisjonelt vært tilknyttet havneformål. Med tiden er Grimstads betydning som havn blitt sterkt redusert. I kommunens planer for sjønære områder i sentrum er det ønskelig å omskape dette til et levende sentrum med gode byrom, livlig handelsvirksomhet og kaféliv. Slik kan byen få fornyet attraktivitet for innbyggere og gjester. Ett viktig premiss er å få frigjort den kapitalen som er bundet til havnevirksomhet, slik at denne kan brukes til allmennyttige formål. Søknad ble sendt til Samferdselsdepartementet i 2013, og våren 2014 ble fritak for havnekapital innvilget. Næringsutvikling I kommuneplanen er næringsutvikling ett av satsingsområdene. Sentralt i dette arbeidet er også utbyggingsavtalen for Campus Grimstad, som fortsatt er under forhandlinger. Frigjøring av havnekapitalen, og bygging av nytt parkeringsanlegg i fjell vil også være pådrivere i videreutviklingen av næringsliv og nye arbeidsplasser i Grimstad. Imidlertid er det også åpenbart at veksten i antall arbeidsplasser i Grimstad på ingen måte følger innbyggerveksten. Det er derfor viktig å arbeide med næringsutvikling sammen med nabokommunene, slik at vi sammen kan utvikle regionen. I 2013 ble Grimstad kommune med i Østre Agder, som utarbeider en regional næringsplan. Denne vil i neste omgang kunne være et utgangspunkt for å utvikle en lokal næringsplan. Investeringer og pensjonsforpliktelser På grunn av store investeringer de siste årene, blant annet Fevik skole og igangsatte og planlagte investeringer, er lånegjelden i Grimstad kommune økende. I 2013 økte lånegjelden med over åtte tusen kroner per innbygger, og nærmer seg dermed kroner per innbygger totalt. Lånegjelden vil øke i årene framover. Samtidig er det samlede premieavviket på over 80 millioner kroner. Dette er innbetalinger som ennå ikke er regnskapsførte, men som må føres som utgift i regnskapet i årene framover. Med økte utgifter til renter og avdrag, samt utgiftsføring av premieavvik, vil driftsbudsjettet i årene framover bli stadig mer krevende å balansere. Kommunens evne til å ta på seg nye investeringsforpliktelser er svært begrenset, med liten egenkapital til anvendelse. Det betyr at handlingsrommet er særdeles begrenset i mange år framover. Skal handlingsrommet økes må vi enten få økte inntekter, hvilket betyr økt eiendomsskatt, eller ha reduserte tjenester til innbyggerne innen dagens lovpålagte tjenesteområder (som i stor grad drives kostnadseffektivt i dag), eller redusere utgifter til ikke lovpålagte oppgaver. I fjorårets årsmelding var budskapet at prioriteringer presser seg fram, og at det er behov for å si nei til nye økonomiske forpliktelser. Dette budskapet er minst like aktuelt i tiden framover. Per Kristian Vareide Rådmann Grimstad kommune årsrapport

16 7. Et tilbakeblikk på året som gikk Januar I begynnelsen av januar ble det klart at Grimstad får nasjonalpark, etter at Miljøverndepartementet ga Fylkesmannen klarsignal til utredning om Raet nasjonalpark. Nasjonalparken skal sikre vår flotteste kystnatur for fremtidige generasjoner, ved å ta vare på geologiske verdier fra siste istid, praktfull natur, kulturminner og kulturlandskap. Februar I årets første kommunestyremøte 4. februar vedtok kommunestyret forslaget til leieavtale med Hasseldalen AS om sjøfartsmuseet i Bergshavens lokaler i Hasseldalen. Leieavtalen ble undertegnet av ordføreren og Atle Bergshaven den 11. februar. Museet skal bli en formidler av kunnskap, blant annet ved å synliggjøre den rollen den maritime virksomheten har hatt for veksten og utviklingen i Grimstad. Mars Resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse i Grimstad kommune ble offentliggjort i mars. Hele 79 % av de ansatte deltok i undersøkelsen. Resultatene var de beste kommunen har hatt, helhetsvurderingen av Grimstad kommune som arbeidsplass kommer på 4,7 på en skala fra 1-6, sammenlignet med 4,5 i April Så sent som andre halvdel av april gledetde ansatte i kommunaltekniske tjenester seg endelig over at brøyteplogene kunne parkeres og at de kunne komme i gang med feiing av veiene etter en lang vinter. Fra 24. til 28. april gikk Barnebokfestivalen av stabelen og lørdag 27. april åpnet det første nedgravde avfallsanlegget i byen til glede for noen og til forargelse for andre. Grimstad kommunestyre vedtok Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad i kommunestyremøtet 29. april. Mai 8. mai var det igjen tid for veteranmottakelse i Grimstad rådhus. Ordføreren inviterte, i samarbeid med Grimstad forsvarsforening, Aust-Agder-avdelingen av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, Norske Reserveoffiserers Forbund avd. Nedenes og Grimstad sjømannsforening, til mottakelse for veteraner med ledsager. Nær 30 personer deltok. Kommunestyret hadde møte 27. mai og vedtok blant annet at Wenzells plass skal omgjøres til gatetun. Juni 10. juni ble Frivolltun bo- og omsorgssenter sertifisert som et av Norges første Livsgledesykehjem. Juni er også tid for festivaler, blant dem Kortfilmfestivalen i Grimstad. I 2013 ble den arrangert fra 11. til 16. juni, med xxx (inn setning om programmet her). Under festivalen var det også anledning for barn til å delta på animasjonskurs (bildet). Kommunestyret i Grimstad vedtok 17. juni blant annet å søke fullt medlemskap i Østre Agder. 23. juni, på St. Hansaften, gikk Thor Hushovd inn til seier i NM fellesstart på hjemmebane etter en utrolig spennende sisterunde. 16 Grimstad kommune årsrapport 2013

17 Juli Mens de fleste av oss gikk i feriemodus i en strålende sørlandssommer, var det noen som sto på for at ferien skal bli fin for gjester og fastboende. Blant dem er skjærgårdstjenesten som har daglige runder for å tømme søppel og holde oppsyn med skjærgårdsparke. De ansatte på turistkontoret holdt også selvfølgelig koken gjennom hele ferien. Blant aktivitetene i juli var guidede sykkelturer hver tirsdag og torsdag formiddag. August I august startet forhåndsstemmingen til stortingsvalget i foajeen på Grimstad rådhus. Etter hvert som valgdagen nærmet seg, ble det satt oppp valglokaler på skoler og på bo- og omsorgssentrene i kommunen. 26. august møttes kommunestyret igjen etter sommeren, og vedtok blant annet å etablere aksjeselskapet Grimstad Eiendomsutvikling AS. I samarbeid med fadderstyret på UiA inviterte Grimstad kommune nyankomne studenter med på tre arrangementer like etter skolestart; cruise i skjærgården med Solrik, sykkeltur og hei-på-degtur til heiene som omkranser Grimstad sentrum. September Stortingsvalget ble holdt over to dager i Grimstad, søndag 12 og mandag 13. september. Helgen etter, den 19. september, går startskuddet for Ung Arena på fagskolen. Nesten 100 ungdommer var innom på åpningskvelden, og ordfører Hans Antonsen stod for den offisielle åpningen. Grimstad kommunes nettsider, med over 1 million sidevisninger i året, fikk 5 av 6 stjerne på DIFIS test av norske kommuners nettsider Oktober 9. oktober ble det klart at Grimstad var den beste av byene på Sørlandet og blant de bedre kommunene i landet i Forbrukerrådets servicetest Kommunen har også klatret betraktelig på resultatlistene fra Familiens hus på Dømmesmoen ble offisielt åpnet 30. oktober. Her satser kommunen på faglig samhandling innen helse- og pedagogiske tjenester, og tidlig innsats for å kunne gi det beste tilbudet til kommunens innbyggere. November I barn og unges kommunestyre i Grimstad 4. november ble det gjennomført en prosess hvor representantene skulle fortelle om hva de ville gjort for barn og unge i Grimstad hvis de hadde vært ordfører en måneds. Skoleveier og skolehverdag var gjennomgående temaer. Arbeidsmiljøutvalget i Grimstad kommune tok i 2013 opp igjen tradisjonen med å dele ut arbeidsmiljøprisen. Årets vinnere ble Holteveien bolig, som mottok prisen i slutten av november. Desember Budsjettbehandling stod som vanlig på møteplanen til kommunestyret i desember, sammen med en rekke andre saker. Det måtte to desembermøter til før alle sakene var gjennomgått. Fredag 20. desember ble det endelig tid til å la julestemningen bre seg. Tradisjonen tro opptrådte Heiskvartetten på rådhuset på morgenkvisten. Og nytt av året var Trappetrioen, som spilte like ved trappen. Det hyggelige førjulsinnslaget ble dekket med direktesendinger og opptak av NRK Sørlandet. Grimstad kommune årsrapport

18 8. Satsingsområder i kommuneplan Grimstad kommunestyre vedtok i møte 29. august 2011 i sak 65/11 ny kommuneplan for Grimstad kommune Kommuneplanen har fire satsingsområder, med klimautfordringene som et gjennomgående tema for satsingsområdene og arealdelen. Næringsutvikling: I Grimstads næringsliv utvikles både ny teknologi og tradisjonelle næringer Grimstad har et attraktivt sentrum med særpreg Grimstad kommune arbeider aktivt for regionalt samarbeid og utvikling Grimstad utnytter særegne kvaliteter og muligheter Universitetsbyen: Grimstad er en anerkjent universitetsby Grimstad er en attraktiv universitets- og studentby Området Campus Grimstad er et nasjonalt senter for anvendt teknologi Grimstad er kjent for godt samspill mellom universitet, forskning, næringsliv og offentlige myndigheter Levekår og folkehelse: Grimstad har en aktiv befolkning og gode oppvekstvilkår for alle Grimstad har gode oppvekstvilkår for alle Grimstad legger til rette for at hele befolkningen kan være fysisk aktive Grimstad er et inkluderende samfunn på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og sosiale lag Kommunen som organisasjon: Grimstad er en åpen kommune med innbyggernes tillit Grimstad kommune er en kompetent organisasjon med høy etisk standard og tilstrekkelig kapasitet Grimstad kommune er en aktiv samfunnsutvikler og lagspiller Grimstad kommune har en sunn kommuneøkonomi Grimstad kommune har en klar rollefordeling mellom folkevalgte og administrasjonen Grimstad kommune har en klimavennlig drift og forvaltning Grimstad kommune har god kvalitet på sine tjenester 18 Grimstad kommune årsrapport 2013

19 9. Befolkningsutvikling Grimstad har vært preget av stabil befolkningsvekst som i de senere år, og har veksten vært høyere enn landsgjennomsnittet. Mot slutten av 50-tallet hadde Grimstad ca innbyggere (Grimstad kommune inklusive Fjære, Landvik og Eide kommuner). I året 1988 rundet kommunen innbyggere, og i 2009 var det mer enn innbyggere bosatt i kommunen. Per var det innbyggere i Grimstad kommune. Norges befolkningsvekst har aldri vært så stor som siden På 50-tallet var befolkningsveksten ca 1 %. På 80- og 90-tallet var den 0,5 %, mens fra 2008 til 2013 har den vært gjennomsnittlig 1,26 %. Befolkningsveksten i Norge i 2012 var historiens største vekst, med mer enn 1,33 %. Denne veksten de senere år skyldes i stor grad økende arbeidsinnvandring til Norge, spesielt fra Polen og Litauen. Grimstad har hele tiden siden midten av 60-tallet og frem til 2012 hatt en høyere vekst enn landet. I 2013 var veksten lavere enn landet. I 2013 var innbyggerveksten i Grimstad 0,88 %, mot landet med 1,14 %. De viktigste kjennetegnene ved befolkningssammensetningen og befolkningsutviklingen i Grimstad er: En relativt ung befolkning Færre innbyggere over 25 år enn i landet forøvrig Høy mobilitet; mye inn- og utflytting Nettotilflytting er den viktigste faktoren som forklarer befolkningsveksten Konstant vekst i folketallet Tabellen på neste side viser at nettotilflyttingen er driveren i befolkningsveksten i Grimstad. Grimstad har i en rekke år hatt en stabil befolkningsvekst. Siden 2004 har gjennomsnittlig vekst vært 294 innbyggere per år. I 2013 var befolkningstilveksten på 189 innbyggere. Grimstad kommune årsrapport

20 År Folkemengde per Fødte Døde Fødsels oversk. Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Tilvekst Gjennomsnitt Grimstad kommune årsrapport 2013

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.

Grimstad kommune. Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad. Besøksadresse: Arendalsveien 23. Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune. Årsmelding 2014 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder: Solveig Jentoft,

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

årsmelding 2012 i det vi sier i det vi gjør

årsmelding 2012 i det vi sier i det vi gjør årsmelding i det vi sier i det vi gjør 3 5 6 10 11 14 18 19 22 26 28 30 38 46 50 56 86 98 100 106 116 V M A F K K Rådmannen Sammendrag Befolkningsutvikling visjon og verdier kommuneplan mål og resultater

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Innhold. Innledning... 11

Innhold. Innledning... 11 Innhold Innledning... 11 Kapittel 1 Slik fungerer kommuneøkonomien... 13 Hvorfor har vi kommuner?... 13 Hvor kommer pengene fra?... 14 Hva bestemmer hvor mye som skal til hver kommune?... 15 Får kommunene

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Folkevalgtopplæring 2013

Folkevalgtopplæring 2013 Folkevalgtopplæring 2013 Hva må m jeg vite om Kommuneøkonomi? v/ Espen Larsen, rådgiver r kommuneøkonomi, konomi, Fylkesmannen i Finnmark Fjorårets rets kurs for folkevalgte (2012) n hel dag med økonomi

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Pensjon kostnader og premieavvik

Pensjon kostnader og premieavvik Pensjon kostnader og premieavvik seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema Bakgrunn for regnskapsreglene Historiske tall; premier, kostnader, premieavvik Årlige svingninger i premiene

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE BAKGRUNN De siste fire årene har gitt kommunesektoren en relativt sterk realvekst i inntektene. En stor andel av veksten har kommet som øremerkede

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.06.2015 15/135819 15/137596 Saksbehandler: Viggo Wollum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 10.06.2015

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer