Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 27.01.2015-04.03.2015 Utvalg: FRAD Avd.: FD"

Transkript

1 R E F E R E R E S F R A J O U R N A L Dato: Utvalg: FRAD Avd.: FD Reg.nr. Regdato Avd/Sek/Sbh Emnekode Navn Innhold 15/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den / FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Møte for behandling av fylkestingsakene 15/ FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den / FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Møte for behandling av fylkestingsak

2 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 41/15 15/652 Tilskudd - driftstøtte til FNF Hedmark - Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark /15 15/431 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 43/15 14/11634 Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter /15 14/1795 Disponering av Ungdoms OL-mider for /15 15/1635 Årsbudsjett 2015 Drift - spesifisering av fylkestingets vedtak i sak 72/14 46/15 15/240 Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark /15 12/4222 Kommunedelplan E6 Moelv - Biri, offentlig ettersyn for nytt brualternativ sør 48/15 14/2378 Klokketårn på Hedmarken - en frodig men glemt bygningsdel. Tilskudd til samarbeidsprosjekt 49/15 15/1170 Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/652-3 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 41/15 Tilskudd - driftstøtte til FNF Hedmark - Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir et tilsagn på kr i drifts- og prosjektstøtte til Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark (FNFH) for er Friluftslivets år, og Fylkesrådet ber FNFH ha spesielt fokus på å oppfylle målsettingen med Friluftslivets år. Fylkesrådet vil ha en oversikt fra FNFH over prosjekter og resultatene av disse innen 15. mars Beløpet belastes Plan for fysisk aktivitet, Gjenstående beløp er da kr Vedlegg: - Søknad om driftsstøtte 2015 Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

5 Sak 41/15 Saksutredning Tilskudd - driftstøtte til Forum for Natur og Friluftsliv Hedmark (FNFH) Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn FNFH søker om kr i drifts- og prosjektstøtte for Dette tilsvarer beløpet fylkeskommunen bevilget for De har i dag en ansatt i 40 % stilling. De er samlokalisert med Norges Jeger og fiskerforbund Hedmark. FNFH ble etablert i 2001 og er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner som utfører aktiviteter eller jobber for å ivareta natur- og friluftlivsinteresser i fylket. Arbeidsgruppa i FNF består i dag av representanter fra Norges Jeger og Fiskerforbund Hedmark (NJFF), Hamar og Hedemarken Turistforening, Glåmdal krets av Norges Speiderforbud, i tillegg til koordinatoren. FNFH har for 2015 et budsjett på kr hvorav kr kommer fra Friluftsrådenes fellesorganisasjon og resterende fra Hedmark fylkeskommune. Saksopplysninger fakta Hovedmålet til FNFH er å ivareta natur- og friluftslivsinteressene, samt gjennom organisasjonene fremme friluftslivsaktiviteter i Hedmark. I tillegg blir det lagt vekt på å være en høringsinstans, samt følge opp de allerede etablerte FNF sakene i Hedmark, som utbygging av kraftverk, utbygging av E6 og jernbane, Mjøsa, vannrammedirektivet, kommuneplaner og fylkesplaner m.m. Viktige arbeidsoppgaver for FNFH er: Jobbe aktivt for å fremme friluftslivsaktiviteter i Hedmark. Sette saker vedrørende natur og friluftsliv på den samfunnsmessige dagsorden. Kompetanseoppbygging i organisasjonene. Påvirke i alle typer plansaker og enkeltsaker som har konsekvenser for naturverdier og friluftsliv. Dette vil først og fremst være fylkesplaner, fylkesdelplaner og viktige kommuneplaner, men i noen tilfeller reguleringsplaner. Langsiktig påvirknings- og holdningsarbeid overfor besluttende myndigheter og opinion. Etablere god kontakt med myndighetene. Rekruttering av barn og unge til FNFH s medlemsorganisasjoner står sentralt. En støtte fra fylkeskommunen vil benyttes til en generell økning av aktiviteten. I tillegg ønsker man å utvikle rekrutteringsprosjekt som går på tvers av medlemsorganisasjonene. FNF har for tiden 10 medlemsorganisasjoner som igjen har medlemmer. Medlemmene er som følger:

6 Sak 41/15 Hamar og Hedemarken Turistforening Finnskogen Turistforening Odal Turlag Hedmark Orienteringskrets Naturvernforbundet i Hedmark Norges Turmarsforbund Glåmdal krets av Norges Speiderforbund Hedmark krets av Norges Speiderforbund Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Hedmark Norges Jeger og Fiskerforbund - Hedmark De frivillige organisasjonene er viktig i arbeidet med å øke befolkningens aktivitetsnivå innen friluftsliv. Plan for fysisk aktivitet som ble vedtatt i fylkestinget 3. mars 2014 har friluftsliv som et av 5 innsatsområder. Strategien for området er bl. a. å videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene i fylket. Et konkret tiltak er: Gi økonomisk støtte til fylkesledd for friluftsliv. Vurderinger og Friluftslivsaktiviteter, og da særlig i det daglige, er gunstig både for enkeltindividet og for samfunnet. Aktiviteter ute i det fri skaper glede og overskudd og har en betydelig helseeffekt. De tradisjonelle friluftslivsaktivitetene trenger relativt liten tilrettelegging, og er generelt lite ressurskrevende, men det trengs midler særlig til å stimulere nye grupper til å drive friluftsliv. Videre er det i tråd med «Hedmark » hvor det står at fylkeskommunen skal støtte fylkesorganisasjoner for idrett og friluftsliv. Konklusjon 2015 er også Friluftslivets år. Overordnet mål for Friluftslivets år er å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. FNFH vil gjennom sitt arbeide bidra til å oppfylle denne målsettingen. Fylkeskommunen forutsetter et dialogmøte med FNFH i løpet av året, der videre samarbeid og forventninger til bruk av midlene avklares. FNFH søker om kr i drift og prosjektstøtte som tilsvarer beløpet fylkeskommunen bevilget for 2014.

7 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas SAK 42/15 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden hvor hovedmålet er å bidra til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i alle kommuner i Hedmark. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en god metode for å synligjøre friluftslivets arealbehov. Arbeidet vil bidra til nyttige temakart for kommunal og regional saksbehandling. Hedmark fylkeskommune søker Miljødirektoratet om kr til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Det tas videre sikte på å søke Miljødirektoratet om tilskudd på kr for hvert av årene i perioden slik at prosjektet totalt går over 4 år. Hedmark fylkeskommune bidrar med en egenandel på kr årlig i tillegg til egeninnsats. Årlig beløp på kroner forutsettes dekket innenfor de ordinære budsjett for fylkesdirektørens fagenheter Kultur, bibliotek og kompetanse og Samferdsel, kulturminner og plan i fellesskap. Fylkesrådet forutsetter at finansieringen av prosjektet kan gjennomføres uten vesentlige endringer i forhold til det som er presentert i saksutredningen. Dersom tilskuddet som mottas er vesentlig mindre enn omsøkte beløp, eller andre faktorer endres vesentlig, vil fylkesrådet vurdere på nytt om prosjektet kan gjennomføres. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

8 Sak 42/15 Saksutredning Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er forankret i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv ( ), Nasjonal handlingsplan for statlige sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder og Plan for fysisk aktivitet i Hedmark Målet er at alle kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen 2018, da denne kartlegginga blir en forutsetning for å kunne søke om statlige midler til friluftslivsområder. Videre er det en forutsetning at kommunene har gjort dette arbeidet hvis de ønsker å etablere skuterløyper for rekreasjonskjøring. Miljødirektoratet har lyst ut midler og invitert fylkeskommunene til å ha en koordinerende rolle overfor kommunene. Kommunene og fylket må til sammen stå for 50 % av kostnadene i prosjektet, men det kan være egeninnsats. Søknadsfristen er 10. mars. Fylkeskommunen ønsker å starte et 4 årig prosjekt hvor vi inviterer kommunene til å kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder. Med 5-6 kommuner i året vil hele fylket være kartlagt innen Prosjektet tar utgangspunkt i at kommunene mottar kr i hver i snitt og at det er de som gjennomfører jobben. Fylkeskommunens bevilger kr årlig i samt minst et månedsverk arbeidsinnsats. Hedmark fylkeskommune søker Miljødirektoratet om kr i 2015 og tar sikte på å søke om det samme beløpet hvert år til og med Hvis fylkeskommunen mottar mindre fra staten må vi enten nedskalere prosjektet eller bidra med mer friske midler selv. Innledning og bakgrunn Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er forankret i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv ( ), Nasjonal handlingsplan for statlige sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder og Plan for fysisk aktivitet i Hedmark Målet er at alle kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen 2018, da denne kartlegginga blir en forutsetning for å kunne søke om statlige midler til friluftslivsområder. Videre er det en forutsetning at kommunene har gjort dette arbeidet hvis de ønsker å etablere skuterløyper for rekreasjonskjøring. Miljødirektoratet har invitert fylkeskommunene til å ha en koordinerende rolle overfor kommunene og direktoratet har lyst ut kr 5 mill som fylkeskommunene kan søke på for å finansiere dette arbeidet. Det forutsettes at arbeidet følger metodikken i Miljødirektoratet sin veileder M om Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Søknadsfristen er 10. mars.

9 Sak 42/15 Over 90 % av Hedmarks befolkning utøver en eller annen form for friluftsliv. Det er dermed den mest utbredte aktivitetsformen i fylket. Det er en lavterskelaktivitet som kan utøves av alle grupper i samfunnet, uavhengig av fysisk mobilitet og sosioøkonomisk status. Friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet, helse, tilhørighet og bolyst for hedmarkingene. I tillegg er naturopplevelse en viktig årsak til at turister kommer til fylket. Det å framskaffe en god dokumentasjon på friluftslivsverdiene og videreutvikle tilbudene er derfor en svært viktig oppgave. Som regional utviklingsaktør har fylkeskommunen en helt sentral rolle i ivaretakelse og utvikling av friluftslivets muligheter i fylket. Saksopplysninger fakta På nasjonalt nivå har Miljødirektoratet, på vegne av Klima- og Miljøverndepartementet, laget en handlingsplan for friluftslivsområder som er sikret med statlige midler. Den nasjonale handlingsplanen bygger på fylkesvise planer. Handlingsplanen inneholder en utviklingsdel der strategier for sikring av nye områder skal vektlegges. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er trukket fram som et viktig verktøy i dette og noe som fylkeskommunene bør sette i gang. Det har lenge vært et nasjonalt mål for friluftslivspolitikken at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers, og derfor bør det være naturlig for en kommune å ha et bevisst forhold til egne friluftslivsområder. Ettersom samfunnet benytter store summer på reparerende helsetiltak er det en utfordring i det å utnytte potensialet friluftslivet har som helsefremmende aktivitet. Som ledd i arbeidet med å ivareta og utvikle gode forhold for allmennhetens friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers er målet at kommunen skal: sikre friluftslivsområder for dagens og for framtidige brukere ivareta og utvikle god tilgang til friluftslivsområder ivareta og utvikle god tilrettelegging for friluftsliv Det finnes mange gode grunner for at kommunen bør kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder, blant annet for å: sikre god tilgang til friluftslivsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen skape forutsigbarhet i arealplanleggingen unngå bit for bit utbygging og fragmentering sikre at de viktigste områdene og arealgrunnlaget for mangfoldet av aktiviteter blir varetatt Videre er det viktig å etablere et godt grunnlag for: utarbeiding av kommuneplanens arealdel utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka og lignende enkeltsakssaksbehandling og konsekvensutredninger søknad om spillemidler og sikringsmidler å utarbeide sti- og løypeplaner en målrettet innsats for å bedre tilretteleggingen for friluftsliv en målrettet forvaltning av friluftslivsområder

10 Sak 42/15 Gjennom Friluftslivet år 2015 har Hedmark fylkeskommune satt friluftslivet på dagsorden og en oppstart av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder vil være en forsterking av denne satsingen. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder bør utføres som et grunnlag for arbeidet med kommuneplanen, areal og tiltaksplanlegging for grønnstrukturen, marka og kulturlandskapet. Alt areal bør kartlegges. Det er imidlertid særlig viktig der arealbrukskonfliktene er størst som i og i nærheten av byer og tettsteder og i strandsonen. Kartleggingen kan også brukes som grunnlag for andre kommunale planer som eksempelvis kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og lignende. Hedmark har store og mange områder som er godt egnet for friluftsliv, men de er dårlig kartlagt. I utbyggingssaker kan friluftslivsområder bli dårlig ivaretatt da de ikke er kartlagt. Kartlegging og verdsetting av friluftsliv er gjennomført i flere fylker i Norge og da særlig i Nordland, Troms og Sør-Trøndelag. Dataene fra kartleggingen har vist seg svært nyttige i arealplanleggingen i kommunene, i konkrete dispensasjonssaker, i arbeidet med regionale og nasjonale planer, og i utviklingsarbeid knyttet til friluftsliv. I Hedmark har metoden blitt brukt i flere konsekvensutredninger i vann- og vindkraftsaker. Videre er det en forutsetning for å etablere rekreasjonsløyper for snøskuter at en slik kartlegging og verdsetting er utført. Om metoden Kartleggingen og verdsettingen er en fagkartlegging av friluftslivsområder i fylket. Kartleggingen skal ikke avveie friluftsliv mot andre interesser eller ta hensyn til administrative eller planmessige forhold. Kartleggingen skal kun fokusere på friluftsliv. Avveiningen mot andre interesser skal skje gjennom planmessig avveining mot andre interesser og politiske prosesser gjennom praktisk bruk av denne kartleggingen og andre fagkartlegginger. Arbeidet skal avgrense friluftslivets arealer, beskrive og gi grunnlag for en prioritering av disse. Informasjonen skal være så spesifikk at den skal kunne brukes i konkrete avklaringer i ulike sammenhenger. Kartlegging av friluftsliv vil aldri være objektiv. Målet med prosessen er å gjøre resultatene så allmenne som mulig, og etterprøvbare (ved bruk av metodikken i MD Veileder M ). Kartleggingen kan også brukes til å velge ut aktuelle kandidatområder for statlig sikring jamfør Miljøverndepartementets handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder. Etter kartleggingen vil man sitte igjen med to kart. Et kart som viser områdetypermråder (figur 1) og et som viser verdien av områdene (figur 2).

11 Figur 1. Kartlagte friluftslivsområder i Bodø Sak 42/15

12 Sak 42/15 Figur 2. Verdsetting av friluftslivsområder i Bodø Organisering Fylkeskommunen vil ta en koordinerende rolle i prosjektet, og vil så fort vi har mottatt midler, invitere kommunene til å delta. De kommunene som ønsker å starte allerede i år vil få bistand til oppstart og organisering. Miljødirektoratet har en person som også kan bistå kommunene i arbeidet. For å komme i mål innen 2018 må 5-6 kommuner starte arbeidet hvert år. Rendalen kommune har alt vist interesse for arbeidet og ønsker å være en pilotkommune i Hedmark. Plan for fysisk aktivitet har kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder som et prioritert tiltak og Rendalen mottok kr fra fylkeskommunen desember 2014 for å starte arbeidet. Fylkeskommunen og Miljødirektoratet var representert på oppstartsmøte og kommunen er godt i gang. Det var kravet om kartlegging av friluftslivsområder i forbindelse med utreding av skutertraseer som var hovedgrunnen for at Rendalen startet med arbeidet.

13 Sak 42/15 Samarbeid med Oppland Oppland og Hedmark fylkeskommuner sender hver sine, men at vi samarbeider om blant annet felles informasjonsmøter med kommunene, kvalitetssikring av data og erfaringsutveksling. Geografiske informasjonssystemer (GIS) For at kartleggingen skal kunne brukes i saksbehandling er det vesentlig at kartdata er av god kvalitet. Miljødirektoratet har laget en mal for registrering av data og for overføring av data til Nasjonal Naturbase. Mange kommuner har god kartkompetanse, men det er viktig at dette arbeidet kvalitetssikres. Statens kartverk har en satsing på friluftsliv og fylkeskartkontoret har sagt seg villig til å delta i prosjektet. Kartverket sin innsats vil gå på kvalitetssikring av kartdata og bistå kommunene i overføring av data til Naturbase. Økonomi Hedmark fylkeskommune søker Miljødirektoratet om kr årlig til og med Det foreslås at fylkeskommunen bruker minimum et månedsverk i året og at det avsettes kr årlig som dekkes over de ordinære budsjettene. Prosjektet legger opp til at de største kommunene (Ringsaker, Hamar, Stange, Elverum og Kongsvinger) tildeles kr hver og resten får kr hver for å gjennomføre kartleggingen. Rendalen har allerede fått noe midler. I tillegg vil fylkeskommunen ha løpende utgifter på reise, møtevirksomhet, mulige utgifter til GIS osv. Dette er beregnet inntil kr i året. Det forutsettes at kommunene legger inn arbeidsinnsats tilsvarende minimum to månedsverk. Finansiering Egeninnsats kommune Midler Hedmark fylkeskommune Egeninnsats fylkeskommunen Miljødirektoratet Totalt Vurderinger Friluftsliv er viktig for Hedmarks befolkning og tilgjengelig areal er helt avgjørende for at folk flest kan utøve friluftsliv i det daglige. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en god metode for å synligjøre friluftslivets arealbehov og vil være et nyttig temakart særlig i kommunal saksbehandling. Miljødirektoratet har invitert fylkene til å ta en regional pådriverrolle og det harmonerer fint med Hedmarks fylkeskommunes ønske om å være en regional utviklingsaktør.

14 Sak 42/15 Konklusjon Hedmark fylkeskommune søker Miljødirektoratet om kr til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunene. Fylkeskommuner setter videre av kr til formålet. Dersom tilskuddet som mottas er betydelig mindre enn omsøkte beløp vil man vurdere om prosjektet kan gjennomføres.

15 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 14/ Saksbehandler: Camilla Øien Østmo SAK 43/15 Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler støtte til frivillige organisasjoners barne- og ungdomsaktiviteter slik: Søker Aktivitet Region Søkt Grunnstøtte Aktivitetsstøtte Funkis IL Hedmark Drift og halleie Hedemarken Glåmdal krets av Ymse aktiviteter Glåmdalen NSF 4H Fylkesleir og Hedmark styreopplæring Hedmark Treningssamlinger Hedmark skyttersamlag Hedmark Natur og Vårseminar, Hedmark ungdom aktivitetskampanje Hedmark Røde Kors Ettersøkning, Hedmark regionkurs, førstehjelp osv med Oppland Norges Musikkorps Sommerkurs og Hedmark/Oppland Forbund Hedmark/Oppland regionkorps Norges jeger- og fiskerforbund Hedmark Jakt og fiskeskoler Hedmark Framfylkingen Hedmark Hedmark sjakkrets ungdom Hedmark Bygdeungdomslag Hedemarken Folkemusikklag Sommerleir, lederutvikling, leirer og friluftsliv Hedmark Sjakkturneringer Hedmark Drift, tevlinger, kurs, osv Samlinger, folkesang Hedmark Hedmark

16 Sak 43/15 Hamar og Hedemarken turistforening Hedmark krets av Norges Speiderkrets Barn- og ungdomsleirer, familiedager Småspeiderleirer. Kretsens dag, Peff 1+2, temahelg friluftsliv Hedmark Hedmark Følgende fylte ikke kriteriene: - Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon Hedmark/Oppland, Acta region Øst, Hedmark, Human Etisk forbund (tros- og livssynsorganisasjoner) - Innlandet Bandyregion (særkrets idrett) Midlene belastes tjeneste 5601 Frivillige organisasjoner. Når denne tildelingen er gjennomført er Post 5601 Frivillige organisasjoner redusert fra kr til kr ,-. Vedlegg: - Ingen Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

17 Sak 43/15 Saksutredning Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Støtte til frivillige organisasjoners barne- og ungdomsaktiviteter 2015 ble utlyst i fellesannonse med søknadsfrist 1. desember Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 18 søknader fra ulike lag og foreninger. Det tildeles både grunnstøtte og aktivitetsstøtte, hvor grunnstøtten er ment som støtte til drift/ administrative kostnader. I henhold til de nye retningslinjene for tildeling av støtte er det kun støtteberettigede til grunnstøtte som kan tildeles aktivitetsstøtte. Hedmark fylkeskommune gir grunnstøtte på kr som tildeles fylkesledd av frivillige organisasjoner. For organisasjoner som har større eller mindre nedslagsfelts enn Hedmark fylke vil det bli gjort en skjønnsmessig vurdering av tildelingen av grunnstøtten. Antall medlemmer vil være en del av vurderingen her. Tildelingskriteriene ligger på fylkeskommunens hjemmesider. Etter at de nye retningslinjene for ordningen ble vedtatt høsten 2014, ble det satt en øvre grense på kr ,- for aktivitetsstøtte. Det er kommet inn flere søknader fra tros- og livssynssamfunn. Disse oppfyller ikke kriteriene for tildeling av støtte. I retningslinjene står det at fylkesledd/regionale organisasjoner som mottar offentlig driftsstøtte fra statlige organer eller andre ordninger i fylkeskommunen inkluderes ikke i ordningen. Dette inkluderer blant annet politiske partier, tros- og livssynssamfunn og de fleste brukerorganisasjoner innenfor spesialisthelsetjenesten. Saksopplysninger fakta Tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter frivillige organisasjoner tildeles årlig. Hedmark fylkeskommune har i sitt budsjett for 2015 avsatt kr ,- til dette formålet. Dette gjelder både tilskudd til idrettsaktiviteter og frie midler til kulturformål. Ved behandling og vurdering av innkomne søknader er det gjort en koordinert gjennomgang for å sikre best mulig fordeling i forhold til de ulike formål det søkes om støtte til. Det gjelder Norges Musikkorps Forbund Hedmark/ Oppland som har søkt om støtte til sommerkurs 2015 og regionkorpsaktivitet i Støtte til sommerkurs 2015 er vurdert i denne saken. Støtte til Regionkorpsaktivitet blir vurdert i egen sak gjennom støtteordningen Frie kulturmidler, Prosjekt og nyskaping: tjeneste Hedmark Idrettskrets og særkretser tildeles fylkeskommunale midler til idrettsformål. Dette gjøres i egen sak, og søknaden fra Innlandet bandyregion er derfor ikke tatt med ved tildeling av støtte i vurderingen her. Vurderinger Det er foretatt en total gjennomgang av samtlige søknader. Søknad fra Det norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon Hedmark/Oppland, ACTA region Øst Hedmark, Innlandet bandyregion og Human-Etisk forbund er ikke anbefalt støtte / ikke støtteberettiget i forhold til

18 Sak 43/15 kriteriene. Øvrige søkere anbefales tildelt grunnstøtte med kr ,- til fylkesdekkende lag og kr 5 000,- for lag med regional dekning. Det er også gjort en vurdering på antall medlemmer under 25 år og tiltak rettet mot denne gruppen. For enkelte organisasjoner som Hedmark Røde Kors og Hedmark Folkemusikklag er det vanskelig å se at aktivitetene i hovedsak rettet seg mot barn og unge. De får derfor redusert sitt tilskudd til aktivitet. Aktivitetsstøtten anbefales tildelt i forhold til budsjett og aktivitetsplaner som er lagt til grunn i søknadene. Når det gjelder anbefalingen om støtte til Hamar og Hedemarken Turistforening, Norges jeger- og fiskerforbund Hedmark og Hedmark Natur og Ungdom er disse også støtteberettiget over andre tilskuddsposter. Foreliggende sak med de anbefalinger som her legges til grunn vil bli hensyntatt når øvrige tildelinger skal foretas. Konklusjon Fylkesrådet tildeler støtte til Frivillige organisasjoners barne- og ungdomsaktiviteter slik: Søker Aktivitet Region Søkt Grunnstøtte Aktivitetsstøtte Funkis IL Hedmark Drift og halleie Hedemarken Glåmdal krets av Ymse aktiviteter Glåmdalen NSF 4H Fylkesleir og Hedmark styreopplæring Hedmark Treningssamlinger Hedmark skyttersamlag Det norske Misjonsselskaps barne- og Leirer for barn, unge og familier Annet Fyller ikke vilkårene, Tros- og livssynsorganisasjon ungdomsorg. Hedmark/Oppland Hedmark Natur og Vårseminar, Hedmark ungdom aktivitetskampanje Hedmark Røde Kors Ettersøkning, regionkurs, førstehjelp osv med Oppland Hedmark Norges Musikkorps Forbund Hedmark/Oppland ACTA region Øst Hedmark Norges jeger- og fiskerforbund Hedmark Framfylkingen Hedmark Innlandet Bandyregion Sommerkurs og regionkorps Annet Ymse leirer Hedmark Fyller ikke vilkårene, tros- og livssynsorganisasjon Jakt og fiskeskoler Hedmark Sommerleir, lederutvikling, leirer og friluftsliv Hedmark Jenteprosjekt Annet Fyller ikke vilkårene, faller inn under ordningen for tilskudd til særkretser

19 Sak 43/15 Human-Etisk forbund Hedmark sjakkrets ungdom Hedmark Bygdeungdomslag Hedemarken Folkemusikklag Hamar og Hedemarken turistforening Hedmark krets av Norges Speiderkrets Konfirmasjon Hedemarken Fyller ikke vilkårene, tros- og livssynsorganisasjon Sjakkturneringer Hedemarken Drift, tevlinger, kurs, osv Samlinger, folkesang Barn- og ungdomsleirer, familiedager Småspeiderleirer. Kretsens dag, Peff 1+2, temahelg friluftsliv Hedemarken Hedemarken Hedemarken Hedemarken Midlene belastes tjeneste 5601 Frivillige organisasjoner. Når denne tildelingen er gjennomført er Post 5601 Frivillige organisasjoner redusert fra kr til kr ,-.

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 14/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 44/15 Disponering av Ungdoms OL-mider for 2015 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms- OL midler for 2015: Aktivitet Ungdoms OLmidler 1. Tiltak i arbeidsgruppene: Kr Arbeidsgruppe kultur (YOGKU): kr Arbeidsgruppe kompetanse (YOGKOM: kr Arbeidsgruppe fysisk aktivitet (YOGFA): kr Utlysning av midler til samarbeidstiltak; kommuner, skoler og lag/foreninger. Kr Midler tildeles i egen sak. 3. Satsing rettet mot elever i videregående skoler Kr Utvikling av arrangørmiljøene på Hamar Kr Kompetanse- og utviklingstiltak Kr Total fordeling: Kr Beløpet kr belastes konto Midler avsatt til Ungdoms-OL for 2015 er da disponert i sin helhet. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

21 Sak 44/15 Saksutredning Disponering av Ungdoms OL-midler for 2015 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Fylkestinget har i vedtak om årsbudsjett 2015 satt av kr 2 millioner til Hedmark fylkeskommune sitt arbeid med Ungdoms-OL. Fylkesrådet foreslår at kr 1 million fordeles til de tre arbeidsgruppene i prosjektorganiseringen: kultur, kompetanse og fysisk aktivitet. Arbeidsgruppene har fremmet søknader med tiltaksplaner for 2015 som er i henhold til målsettingen med Ungdoms-OL satsingen i Hedmark. Videre er det ønskelig å lyse ut kr til samarbeidstiltak med kommuner, skoler og lag/foreninger. Dette for å involvere hele fylket i Ungdoms-OL arbeidet, og skape motivasjon for tiltak av, med og for ungdom. Fylkesrådet ønsker ellers å bruke kr til tiltak som bidrar til gode læringsarenaer for ungdom i videregående skole. Utvikling av arrangørmiljøene for kunstløp og hurtigløp på Hamar foreslås en tildeling på kr , og det settes av kr til egne kompetanse- og utviklingstiltak som forsterker arbeidet med Ungdoms- OL i Hedmark. Innledning og bakgrunn Satsingen som gjøres på Ungdoms-OL 2016 i Hedmark, er en viktig investering for fremtiden. Hedmark trenger ungdom med god helse, høy kompetanse og stort engasjement. Tiltak og prosjekter det gis tilskudd til bidrar til å gi ungdom utviklingsmuligheter og tilhørighet til sitt lokalsamfunn. Dette er viktig for at ungdom skal oppleve Hedmark som et attraktivt sted å bosette seg, og dermed bidra til visjonen om innbyggere i Det er etablert en prosjektorganisasjon med ulike aktører i Hedmark som ønsker å delta i en satsing med Ungdoms OL som motivasjon. Hedmark fylkeskommune har en koordinerende rolle i dette prosjektet, der det er nedsatt tre arbeidsgrupper innenfor områdene fysisk aktivitet, kompetanse og kultur. Målsettingen med på Ungdoms- OL i Hedmark er: - økt fysisk aktivitet for ungdom, spesielt de som trenger det mest - læring for en ny generasjon arrangører, ledere, trenere og frivillige - kulturarrangement av, med og for ungdom

22 Sak 44/15 - rekruttering og opplæring av unge frivillige funksjonærer til lekene i 2016 Andre viktige føringer i arbeidet med Ungdoms- OL er: - tiltak av, med og for ungdom - utvikling av lokalsamfunn - samarbeid og nytenking - investering i fremtiden Saksopplysninger fakta Fylkestinget har i vedtak om årsbudsjett 2015 satt av 2 millioner til Hedmark fylkeskommune sitt arbeid med Ungdoms-OL. I denne saken fremmes forslag på hvordan midlene fordeles i Vurderinger 1. Videreføring av arbeidet i arbeidsgruppene i 2015: De tre arbeidsgruppene har fremmet søknader om midler, og lagt frem tiltaksplaner for Med bakgrunn i dette, samt drøfting av planer for 2015 i møte med styrings- og prosjektgruppa for Ungdoms OL, har vi et godt grunnlag for å vurdere behov for tilskudd av Ungdoms- OL midler kommende år. 1.1 Kulturgruppa (YOGKU). Kulturgruppa jobber med kulturarrangement av, med og for ungdom. Turneorganisasjon for Hedmark (ToH) leder denne gruppa, og de samordner sitt arbeid med engasjementet rundt ungdommens kulturmønstring (UKM). Tiltak i regi av YOGKU handler mye om å utdanne og følge opp unge arrangører som kan håndtere kulturbegivenheter. Dette med tanke på fakkelarrangement/velkomst-arrangement i februar 2016, og generelle kulturopplevelser knyttet til idrettsarenaer på Hamar under Ungdoms-OL. Kreative unge arrangører (Kua) er arrangørene, og disse 17 ungdommene fra 12 ulike kommuner i Hedmark har tett kontakt med ungdomsnettverk på sine hjemsteder. En god øvingsarena for Kua vil være gjennomføring av UKM -Fylkesmønstring på Os i april En viktig del av fylkesmønstringen er en middelalderfest med fakkelfokus. Dette vil være en fin pilot til fakkelarrangementet februar YOGKU ønsker at Ungdoms- OL skal bli kjent blant ungdom i Hedmark gjennom UKM. Ungdoms- OL kan bidra til at kreative ungdommer får utviklende opplevelser innad i vårt fylke i øvingsperioden, og i 2016 vil det bli mulighet til å utveksle og dele dette med andre ungdommer i Hedmark. Videre vil YOGKU ved Kua og ToH være sentrale i arrangementet; «One year to go» på Hamar, 12. og 13. februar Dette er et arrangement i samarbeid med Hamar Kommune og Lillehammer Kulturgruppa står for prosjektledelse og koordinering. YOGKU vil også samarbeide med Hamar Kommune og andre kulturaktører i Hedmark om utvikling av folkeliv- og kulturprogram under Ungdoms- OL.

23 Sak 44/15 Oppsummert er dette tiltak i YOGKU 2015: Samlinger, treningsarrangement og utvikling for Kua «One year to go», 12. og 13. februar på Hamar Fylkesmønstring UKM på Os Møter og planlegging av kulturarrangement i 2016 Det foreslås en bevilgning på kr til kulturgruppa. Utbetaling skjer på bakgrunn av rapport og regnskap innen 15. nov Fysisk aktivitetsgruppa (YOGFA) YOGFA ledes av Hedmark Idrettskrets. På grunn av sykdom har det ikke vært møte i gruppa på nyåret. Vi har mottatt en foreløpig plan, men denne vil bli behandlet av hele gruppa med det første. Hedmark Idrettskrets ønsker å forsterke flere av sine prioriterte oppgaver gjennom arbeidet med Ungdoms- OL. I hovedsak gjelder det kompetansearbeidet rettet mot den frivillige idretten og et «ungdomsløft» for norsk idrett. Både for idrettskretsen og Hedmark fylkeskommune har knutepunktene stor betydning for å få gjennomført tiltak. YOGFA ønsker derfor å samarbeide tett med idrettsrådgiver for Glåmdal og knutepunktet «En region i bevegelse» ved Høgskolen i Hedmark om gjennomføring av tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge. Videre er Hamar Naturskole representert i arbeidsgruppa. De vil gjennomføre tiltak for økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, samt gode arenaer for læring og aktivitet i nærnatur. Tiltak som skal gjøre det lettere for barn og unge med nedsatt funksjonsevne å være fysisk aktive, vil også bli initiert og gjennomført i regi av YOGFA. Det er ønskelig å disponere kr til tiltak av YOGFA for Tildeling skjer administrativt når endelig tiltaksplan foreligger. Midlene utbetales på bakgrunn av rapport og regnskap innen 15. nov Kompetansegruppa (YOGKOM) Gruppa ledes av Høgskolen i Hedmark (HH). Kompetansegruppa har igangsatt tre delprosjekter i 2014 som det ble gitt Ungdoms- OL midler til. Disse prosjektene har høstet gode erfaringer og vil bli videreført i Delprosjekt 1: Utdanning av ledere og frivillige i aldersgruppe år med oppfølging av mentorer. Hovedmålsettingen med prosjektet har vært å utdanne/videreutvikle ungdommer til å ta styreverv, bli trenere og arrangører i Hedmarksidretten gjennom tett og planmessig oppfølging fra idrettskretsen. Basis for opplegget er «Lederkurs for ungdom,» som er utviklet av Norges Idrettsforbund. Dette kurset er også definert som grunnutdanningen for alle som skal være funksjonærer under Ungdoms- OL. Etter gjennomført lederkurs blir ungdommene fulgt opp både som gruppe og enkeltindivider gjennom egne mentorer. Så langt er det utdannet 48 unge ledere i Hedmark.

24 Sak 44/15 I 2015 vil dette mentorprosjektet for unge ledere bli videreført. Ungdommene vil få tilbud om fagsamlinger, delta som funksjonærer på ulike arrangement og oppdrag i sin klubb/nærmiljø. Hedmark Idrettskrets har engasjert fire mentorer som har som oppgave å være døråpner slik at klubbene tar vare på disse ungdommene, og de kommer den lokale idretten til gode. Videre vil det bli gjennomført fire seminarer (et i hver region), der klubbene utfordres på hvordan de legger forholdene til rette for å engasjere unge ledere. Hedmark Idrettskrets tar ansvar for utvikling og gjennomføring av programmet. Fylkesrådet foreslår at det blir bevilget kr av Ungdoms- OL midlene 2015 til videreføring av delprosjekt 1 i regi av Hedmark Idrettskrets. Utbetaling skjer på bakgrunn av rapport og regnskap innen 15. nov Delprosjekt 2: Fleksible læringsprogrammer for fremtidens ledere og arrangørfunksjonærer. Delprosjektet omfatter utdanning av frivillige, ledere og arrangementsfunksjonærer, herunder kontraktansatte i Lillehammer2016-organisasjonen. I 2014 ble det utviklet et fleksibelt utdanningsopplegg i samarbeid med Lillehammer2016, Hedmark fylkeskommune og Norges idrettsforbund med utgangspunkt Høgskolen i Hedmark (HH) sin utdanningsplan for «Sports and Event Management». Det er så langt gjennomført en pilotmodul. Pilotmodulen hadde ved oppstarten 14 deltakere, hvorav seks hadde tilknytning til Hedmark og Oppland. Studiet har fått tittelen «Dugnads-og arrangementsledelse». Det planlegges videre oppstart av et nytt kull i mars På bakgrunn av de erfaringer som er gjort med det første kullet er det behov for å videreutvikle modulen. Utdanningsprogrammet er samlings- og nettbasert. Det er også planlagt rekrutteringstiltak blant HH s egne studenter. Disse vil bli tilbudt modulen som videreutdanning på fritida utenom vanlig studieprogram, som et ekstratiltak for å styrke den lokale kompetansen fram mot Lillehammer YOGKOM ved HH søker om midler til å gjennomføre følgende i 2015: Videreutvikling og ny gjennomføring av modul 1 Ny utvikling av en modul 2, samt gjennomføre pilot av denne. Delprosjekt 3: Fleksible læringsprogrammer for fremtidens trenere. I Norge eksisterer det to parallelle utdanningsløp for de som ønsker å kvalifisere seg som trenere: Ett løp som går gjennom de ulike særforbund, og ett løp som går gjennom høgskolene. Idretten har uttrykt et ønske om å samkjøre disse to utdanningene, og har invitert de ulike høgskolemiljøene til et samarbeid om dette. Gjennom YOGKOM og HH fikk prosjektet; «Fremtidens trenere - fleksible læringsprogrammer» - Ungdoms- OL midler til å starte et forprosjekt i Neste prosjektfase vil være å identifisere en konkret arbeidsmodell med sikte på å utarbeide en pilotmodul. Denne modellen vil bli mer omfattende enn det forprosjektet tok høyde for, og det vil være første gang akademia og idrettene samarbeider om en slik utdanningsmodell.

25 Sak 44/15 Denne utdanningsmodellen for trenerkompetanse vil være et viktig bidrag inn mot lokalidretten før, under og etter Ungdoms OL. Det vil være et tiltak som kan bidra til at utøvere møter trenere med kompetanse på grunnplanet. Dessuten har lokalidretten behov for at det utvikles fleksible læringsprogrammer. På den måten kan trenerutdanningen være tilpasset alt fra ungdom, frivillige og foreldre til profesjonelle trenere. Fylkesrådet foreslår at det bevilges kr av Ungdoms- OL midlene 2015 til delprosjekt 2 og 3 i regi av Høgskolen i Hedmark. Utbetaling skjer på bakgrunn av rapport og regnskap innen 15. nov I sum realiserer delprosjektene de mål som er skissert for kompetansegruppa. Prosjektene bidrar til lokal og regional utvikling før, under og etter Ungdoms- OL. Kompetansegruppa har vært til hjelp for å koordinere satsningen fra Hedmark, og til å identifisere de ulike delprosjekt og ansvarsområder. Det er den enkelte institusjon/organisasjon som er ansvarlig for gjennomføring av det enkelte prosjekt. I det videre arbeidet skal det legges opp til samarbeid/koordinering mellom delprosjektene for å unngå dobbeltarbeid, samt å sikre at satsningene er i henhold til retningslinjer fra NIF og Lillehammer2016 når det gjelder utdanning av trenere, ledere og arrangørfunksjonærer. 2. Utlysning av midler I 2014 ble det lyst ut kr av Ungdoms- OL midlene til samarbeidstiltak kommuner, skoler og lag/foreninger. 10 gode søknader fra hele fylket fikk tilskudd. Denne potten ønskes økt til kr i Det er viktig at hele fylket føler seg involvert i Ungdoms- OL satsingen. Utlysning av midler er en motivasjon for frivilligheten og genererer stor aktivitet. Retningslinjer for søknader vil være de samme som i 2014: Lag og foreninger i Hedmark tilsluttet Norges Idrettsforbund og kommuner i Hedmark kan søke om midler til: - Tiltak, prosjekter og utstyr for økt fysisk aktivitet og læring. - Arrangement for fysisk aktivitet, kultur og læring. - Prosesser for utvikling av anlegg for egenorganisert aktivitet. Følgende prioriteringer blir lagt til grunn ved tildeling av midler: Tiltak av, med og for ungdom som ; o har betydning for utvikling av lokalsamfunnet, o satser på samarbeid, nytenking o bidrar til verdiskaping over tid Tiltak som finansieres med en egenandel fra søker. Søknadsfrist 15. mai og maksimalt søknadsbeløp kr Det foreslås utlysning av Ungdoms-OL midler på kr i Tildelingen behandles som egen politisk sak.

26 Sak 44/15 3. Satsing rettet mot videregående skoler i fylket: Hedmark fylkeskommune (HFK) sin satsing på Ungdoms-OL 2016 har vært presentert på flere rektormøter. Tilsvarende på nettverksmøter for idrettsfaglig studieretning, service og samferdsel og restaurant og mat-fag. I tillegg har HFK invitert yrkesfaglig studieretning til deltakelse i prosjektet «aktive unge». Dette handler om å prøve ut en skolefaglig modell med daglig fysisk aktivitet for å fremme en aktiv livsstil. Satsingen har som mål å være et grunnleggende forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak som kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og samtidig gi positive effekter på læringsmiljø og forutsetninger for å fullføre valgt utdanningsløp. Så langt er det gjennomført tiltak ved Skarnes vgs i samarbeid med idrettsrådgiver i Glåmdal. Midt- Østerdal vgs har også fremmet ønske om å prøve ut modeller for økt fysisk aktivitet blant elever ved yrkesfaglig studieretning. Her vil det skje en oppfølging så snart skolen har avklart bruk av lærerressurser. I det videre arbeidet vil det bli viktig at Høgskolen i Hedmark tar en sentral rolle slik at modeller og tiltak som prøves ut kan følges opp med best mulig faglig kompetanse. Innsatsen den senere tid har i stor grad blitt rettet mot «Ungdoms- OL som spennende læringsarena» for ulike programfag i den videregående skolen (vgs). Vgs både i Hedmark og Oppland har mulighet til å få relevante oppgaver/prosjekter knyttet til gjennomføring av Ungdoms- OL. Dette vil være oppgaver koblet til læreplaner og utdanningsmål. For tiden jobbes det med å beskrive et oppdrag for service og samferdsel og restaurant og mat-fag med tanke på å drifte et servicesenter for frivillige under lekene i Oppdrag for andre programfag er også under utarbeidelse. Flere skoler i Hedmark har allerede meldt interesse for å delta. I denne sammenheng vil det være aktuelt å gi noe støtte ved bruk av Ungdoms- OL midler til testarrangement, kompetansetiltak, transport og samarbeid skoler imellom. SkoleOL er et samarbeid mellom Lillehammer 2016, Oppland og Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og Norges Olympiske museum. Ambisjonen er at SkoleOL skal bli et årlig arrangement for hele landet. For 2015 er 9. trinn ved alle ungdomsskoler i Hedmark og Oppland invitert til å delta i en kvalifiseringsrunde ute på hver enkelt skole i januar. Kvalifiseringen består av en kunnskapsdel (quiz) og en ferdighetsdel. Elevene konkurrerer i lag bestående av fire elever av begge kjønn. Øvelsene under ferdighetsdelen er morsomme basisøvelser. Ett lag fra hver skole inviteres til finale på Lillehammer, 11. februar Dette er markeringsdagen for ett år igjen til Ungdoms OL. Idrettsfag ved videregående skoler oppfordres til å bistå i gjennomføring av SkoleOL ute på ungdomsskolene, og dette gir elevene god relevant praksis i treningsledelse. Ungdoms- OL midler fra HFK vil i hovedsak bli brukt til å involvere elever i vgs som arrangører både under kvalifisering og finale. Oppsummert betyr dette at det er ønskelig å disponere kr av Ungdoms- OL midlene i 2015 til tiltak rettet mot elever i vgs. Tildelingen skjer administrativt på bakgrunn av søknader innenfor ei ramme på inntil kr Utvikling av arrangørmiljøene for kunstløp og hurtigløp på Hamar.

27 Sak 44/15 Hedmark skøytekrets og Hamar IL, kunstløpgruppa er arrangører for henholdsvis hurtigløp og kunstløp under Ungdoms- OL Dette krever en stor stab av både unge og erfarne arrangører med god kompetanse. I 2015 vil begge miljøene gjennomføre flere mesterskap og testarrangement for å utvikle denne kompetansen. Dessuten vil det bli brukt ekstra ressurser på rekruttering og utvikling av nye unge ledere og arrangører. Søknader om Ungdoms- OL midler til disse tiltakene er forespeilet. Det foreslås å sette av kr til utvikling av arrangørmiljøene på Hamar i Tildelingen skjer administrativt på bakgrunn av søknader innenfor ei ramme på inntil kr Kompetanse og utviklingstiltak. Ungdoms- OL satsingen handler mye om læring for en ny generasjon arrangører, ledere, trenere og utøvere. Satsingen skal være en investering i fremtiden og styrke attraktiviteten til Hedmark. Med bakgrunn i dette ser vi behov for å disponere noe midler til kurs, konferanser og samlinger med relevante tema i henhold til målsettingen for Ungdoms- OL. I denne sammenheng ser vi også for oss ressurser til å prøve ut nye aktiviteter og utstyr som kan bidra til økt fysisk aktivitet for viktige målgrupper. Denne type utviklingstiltak vil skje i et samarbeid med andre aktører som har tilsvarende målsetting. Det foreslås å sette av kr av Ungdoms- OL midlene til kompetanse- og utviklingstiltak i regi av fylkeskommunen i Konklusjon Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms- OL midler for 2015: Aktivitet Ungdoms-OL midler 1. Tiltak i arbeidsgruppene: Kr Arbeidsgruppe kultur (YOGKU): kr Arbeidsgruppe kompetanse (YOGKOM: kr Arbeidsgruppe fysisk aktivitet (YOGFA): kr Utlysning av midler til samarbeidstiltak; kommuner, skoler og lag/foreninger. Midler tildeles i egen sak. Kr Satsing rettet mot elever i videregående skoler Kr Utvikling av arrangørmiljøene på Hamar Kr Kompetanse- og utviklingstiltak Kr Total fordeling: Kr Det presiseres at midler fra fylkeskommunen kun skal representere del-finansiering av tiltak. All tildeling av Ungdoms- OL midler forutsetter egenfinansiering/ egen innsats fra involverte aktører. Med dette vil vår satsing på Ungdoms- OL gi betydelig verdiskaping og ringvirkninger i hele fylket.

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Trond Rebne SAK 45/15 Årsbudsjett 2015 Drift - spesifisering av fylkestingets vedtak i sak 72/14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar en reduksjon av fylkeskommunens utgifts- og inntektsramme for 2015 med kr fra kr til kr som følge av justert utgifts-/inntektsnivå for virksomhetene. Reduksjonen skyldes i hovedsak kompensasjonsordningen for differensiert arbeidsgiveravgift. 2. Fylkesrådet vedtar en spesifisering av driftsbudsjettet for 2015 på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste slik det fremgår av saksfremlegget. Vedlegg: - Saksprotokoll med fylkestingets budsjettvedtak 2015 (sak 72/14) Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

29 Sak 45/15 Saksutredning Årsbudsjett 2015 Drift - spesifisering av fylkestingets vedtak i sak 72/14 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Fylkestinget vedtar driftsbudsjettet for fylkeskommunen som netto utgifter pr hovedtjeneste 1-7, og som netto utgifter pr tjenestegruppe for hovedtjeneste 8 (fylkesskatt og rammetilskudd) og 9 (finanstjenester) jfr. Økonomiplan /Årsbudsjett Fylkestinget vedtak av årsbudsjett 2015 i sak 72/14 (møte ), medførte ingen endringer i driftsbudsjettet i forhold til fylkesrådets forslag. I fylkeskommunens budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune (vedtatt av fylkestinget i sak 13/12) fremgår følgende av pkt : Fylkesrådet har fullmakt til å fordele fylkestingets vedtatte nettorammer videre på ulike virksomheter og tjenester. Fylkesrådet behandler i denne saken en spesifisering av fylkestingets vedtatte driftsbudsjett 2015 for Hedmark fylkeskommune på 3-sifret ansvar og hovedtjeneste. Vurderinger I tilknytning til fylkesrådets sak om spesifiseringen av fylkestingets budsjett, gis virksomhetene adgang til å foreta justeringer av sin inntekts-/utgiftsbudsjettering under forutsetning av at netto rammer ikke blir endret. Forslag til spesifisert budsjett 2015 fremgår av følgende oversikt: Utgifter/ Hovedtjeneste inntekter Fylkestingets vedtatte budsjett 2015 Endret spesifisering Forslag til spesifisert budsjett 2015 Utgifter 1 Sentraladm./fellestiltak Utdanning Tannhelse Samfunn, plan og miljø Kultur Næringsutvikling Samferdsel Finanstjenester Sum utgifter Inntekter 1 Sentraladm./fellestiltak Utdanning Tannhelse Samfunn, plan og miljø Kultur Næringsutvikling Samferdsel Fylkesskatt/rammetilskudd mv Finanstjenester Sum inntekter Sum netto 0 0 0

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015

Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015 Saknr. 14/1795-55 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015 Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms- OL midler for 2015: Aktivitet Ungdoms

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Saknr. 14/11634-32 Saksbehandler: Camilla Øien Østmo Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og saktiviteter - 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler støtte til frivillige organisasjoners barne-

Detaljer

Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Saknr. 15/9973-20 Saksbehandler: Camilla Øien Østmo Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter - 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler støtte til frivillige organisasjoners barne-

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

Disponering av midler i Ungdoms OL

Disponering av midler i Ungdoms OL Saknr. 15/6781-9 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av midler i 2016 - Ungdoms OL Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms-OL midler i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

Fylkesrådet bevilger grunnstøtte til følgende barne- og ungdomsorganisasjoner:

Fylkesrådet bevilger grunnstøtte til følgende barne- og ungdomsorganisasjoner: Saknr. 12/8673-28 Saksbehandler: Camilla Øien Østmo Fylkeskommunalt tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter - 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014

Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014 Saknr. 14/1795-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av Ungdoms OL-midler for 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet fordeler midler for 2014 til Ungdoms OL 2016 på følgende måte: Tilskudd

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Saknr. 17/1381-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 500 000 til

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy kommune. DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Karlsøy kommune. DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1 DEL 2: OMRÅDEBESKRIVELSER Side 1 Sammendrag Miljødirektoratet, gjennom Fylkeskommunene, leder arbeidet med å kartlegge friluftslivsområder i landets kommuner. Kartleggingen er et nasjonalt prosjekt, og

Detaljer

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning.

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning. Saknr. 12/3475-1 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler Tilskudd til friluftsaktivitet - 2017 Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Saknr. 17/174-32 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 1 436 000 til Friluftsaktivitet:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Nils-Yngve Berg Hordaland, 27. oktober 2011 Dokumentasjon Det som ikke er dokumentert eksisterer ikke politisk! Paul F. J. Eagles (IUCN) God dokumentasjon

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

Mesterskapsstøtte Tildeling

Mesterskapsstøtte Tildeling Saknr. 14/6596-22. Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2015 - Tildeling Innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2015 tildeles: Søker Arrangement Tildeling kr: Hamar, Vang og Løten

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Tilskudd til friluftsaktivitet 2015 fordeling av midler

Tilskudd til friluftsaktivitet 2015 fordeling av midler Saknr. 15/217-39 Saksbehandler: Lars Gotaas Tilskudd til friluftsaktivitet 2015 fordeling av midler Innstilling til vedtak: Søker Søknadsnavn Tilsagn NJFF Hedmark Barne- og ungdomsarbeid i regi av NJFF-

Detaljer

Reviderte retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter

Reviderte retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Saknr. 14/10893-1 Saksbehandler: Lise Cathrine Pedersen Reviderte retningslinjer for tilskudd til barne- og ungdomsaktiviteter Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar reviderte retningslinjer for tilskudd

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Nye retningslinjer for barne- og ungdomsaktiviteter - høring

Nye retningslinjer for barne- og ungdomsaktiviteter - høring Saknr. 14/8759-1 Saksbehandler: Lise Cathrine Pedersen Nye retningslinjer for barne- og ungdomsaktiviteter - høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet sender forslaget til nye retningslinjer for tilskudd

Detaljer

Mesterskapsstøtte 2014

Mesterskapsstøtte 2014 Saknr. 13/11671-30 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2014 tildeles: Navn på arrangementet/arr.sted Søker Tilsagn EM

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder . Saknr. 12/3475-3 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kjersti Rønning Søknad om tilskudd til forprosjektet "Aktive unge til Ungdoms-OL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1284-67 Saksbehandler: Jørn Øversveen Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om inntil

Detaljer

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning

Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker. Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Friluftsliv - forventninger - nye håndbøker Elisabeth Sæthre og Erik Stabell, Direktoratet for naturforvaltning Om vi går og sykler mer...til jobben, skolen, butikken, svømmehallen, fotballbanen i stedet

Detaljer

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART.

Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Høringsdokument: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Side 0 LOGO FOR LYNGSALPAN LVO? i Lyngen kommune. DEL 1: KART. Side 1 Sammendrag Miljødirektoratet, gjennom

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Årsmelding for FNF Hedmark 2012

Årsmelding for FNF Hedmark 2012 Årsmelding for FNF 2012 1. Innledning - Kort om FNF i : Forum for Natur og Friluftsliv i ble etablert i 2001. FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjonene som utfører aktiviteter

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.10.2015 kl. 09.00 STED: LANDMO Gruppemøte: kl. 08.00 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2009/562-4937/2009 / C22 Saksframlegg Saksbehandler: Øystein Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vest-Agder Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Nasjonal satsing Ønske om å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltningen og i det generelle

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn. Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Frogn Inger-Marie Juel Gulliksen Fylkeskoordinator Gjennomgang: 1. Nasjonal og regional forankring 2. Hva er friluftskartlegging? 3. Gjennomføring i

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter.

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter. Saknr. 12/946-11 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 11.05.2010 Tid: kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016

Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Saknr. 16/880-1 Saksbehandler: Kristian Reinfjord Grøntlager i skog tømmer for restaureringsarbeider Verdiskaping på kulturminneområdet - videreføring i 2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet ser

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Fylkeskommunale vassdragsmidler 2015 - Fordeling

Fylkeskommunale vassdragsmidler 2015 - Fordeling Saknr. 15/594-14 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Fylkeskommunale vassdragsmidler 2015 - Fordeling Innstilling til vedtak: Følgende tiltak gis tilsagn om tilskudd fra de fylkeskommunale vassdragsmidlene

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Saknr. 13/4610-45 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn: Søker Navn på prosjekt Aktivitet Tilsagn

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Modell for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra

Modell for drift av. Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra Modell for drift av Forum for natur og friluftsliv (FNF) Gjelder fra 1.1.2007 VEDTATT AV DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF I MØTE 30.11.2006 Formålet med FNF FNF er et samarbeidsforum mellom natur-

Detaljer

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Saknr. 14/1946-14 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2014 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksbehandler: Harald Landheim LÅN TIL LILLEHAMMER SKIFESTIVAL AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: I denne saken

Detaljer

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Saknr. 16/15974-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til anbefalingene

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn Saknr. 12/11455-22 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Mesterskapsstøtte for 2013 tildeles: VM allround skøyter 2013 Hamar IL skøytegruppa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: K11 &32 Arkivsaksnr.: 11/1189

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: K11 &32 Arkivsaksnr.: 11/1189 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Stemland Arkiv: K11 &32 Arkivsaksnr.: 11/1189 KARTLEGGING OG VERDISETTING AV FRILUFTSOMRÅDER Rådmannens innstilling: Formannskapet tar arbeidet med kartlegging og verdisetting

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv. Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv Forum for friluftsliv i skolen, 12.november 2013. Elisabeth Sæthre Strategi, men også handlingsplan - to sentrale dokument Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

Detaljer