SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Jens Bøvre Mob: Øivind Solbakken Mob Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Olav Vs. gata 1, Oslo, 7. etasje Telefon:

3 OVERSIKT MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av del av eiendommen med gnr 222 bnr 26 i Oslo kommune. For grunnbokutskrift, se vedlegg 1. Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på ethvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. SALGSOBJEKTET Selger: 50% Studentsamskipnaden i Oslo og Akers hus, org.nr og 50% Christinedal AS, org.nr Hjemmelshaver: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, org.nr Salgsobjektet: Nordre teig av eiendommen med gnr 222 bnr 26 i Oslo kommune BELIGGENHET Eiendommen ligger på Bjølsen i Oslo, rett nord for Bjølsenhallen i Moldegata inntrukket fra Bergensgata. Eiendommen ligger meget sentralt til i et populært og etablert boligområde på Bjølsen. Like ved siden av ligger den gamle margarinfabrikken. Kilde: seeiendom.no, googlemaps 3

4 EIENDOMMEN OMRÅDE Det er f lere nærbutikker i området med bl.a. KIWI, samt MENY i den gamle bussgarasjen på Bjølsen. Kafeer og restauranter ligger i kort gangavstand. Kort vei til BI Nydalen og Blindern, samt til Storo Storsenter med en rekke butikker og servicetilbud. Videre er det kort vei til treningssentre (SATS på Sagene og Storo), samt til kino og teater på Torshov. Nærhet til f lotte tur- og rekreasjonsmuligheter i de omkringliggende parker og langs idylliske Akerselva. Veien er heller ikke lang til Nordmarka med trenings- og friluftsmuligheter. ADKOMST Tomten ligger i Moldegata, som er en sidevei til Bergensgata, som går ut av rundkjøringen i Lise Kristoffersens plass. Adkomst fra Ring 3 via Maridalsveien og Bergensgata, avkjøring ved Nydalen. Ta til venstre i rundkjøringen der Bergensgata og Stavangergata møtes. Adkomst fra Ring 2 via Uelands gate og Stavangergata. Ta til høyre i rundkjøringen der Bergensgata og Stavangergata møtes. Kilde: seeiendom.no 4 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON God kollektivdekning i området, med bl.a. T-bane fra Nydalen eller Storo, og busslinje nr. 37 og 54 i umiddelbar nærhet. TOMT Tomten med gnr/bnr 222/26 er eiet og består av to teiger. Tomten har ihh. til arealbekreftelsen et samlet areal på 2 277,6 m2, se vedlegg 3. Den nordligste teigen, salgsobjektet, er på 1 571,4 m2. Den er i dag asfaltert. Deler av teigen strekker seg ut i og er en del av Moldegata. Den sørligste teigen er på 706,2 m2 og er ikke del av salgsobjektet. Selger vil besørge, bekoste og garantere for utskillelse/arealoverføring av teigen i forbindelse med transaksjonen.

5 REGULERING Gjeldende reguleringer for salgsobjektet er: - S-2400 Reguleringsplan med regulerings bestemmelser for byggeområde for industri - Eiendommene Bergensgata 11, 41, 43 og Maridalsveien 230, Oslo kommune. (Vedtatt 10. juli 1979) - S-3826 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Moldegata 1 og Maridalsveien 209 regulert til: boliger, industri, spesialområde bevaring: boliger, forretning (detaljhandel), all. nyttig formål (idrett), trafikk: vei, fortau, parkering, felles avkjørsel (Vedtatt 20. desember 2000) For gjeldende reguleringskart med bestemmelser, se vedlegg 2. BEBYGGELSEN Eiendommen er ubebygd. UTBYGGINGSPOTENSIAL Tomten ligger i et etablert boligområde på Bjølsen. Det kan derfor være aktuelt å utvikle tomten til boligformål. Det er sett på forskjellige utvikling scenarier for eiendommen. Skissetegninger og volumstudier mm. kan fås ved henvendelse til megler. PARKERING Selger vurderer muligheten for at kjøper av eiendommen kan leie eller erverve et definert antall parkeringsplasser i Bjølsenhallen. Kjøper kan da eventuelt unngå etablering av egen parkeringskjeller på eiendommen. Selger står ikke under noen omstendighet ansvarlig for utviklingsmulighetene av eiendommen. UTVIKLING I OMRÅDET Det er p.t. en pågående reguleringssak på naboeiendommene i vest, gnr/bnr 222/41 og 222/46. For mer informasjon, gå inn på: under-utvikling/bergensgata/ eller BEVARING Selger er ikke kjent med bevaringshensyn på eiendommen. GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Selger er ikke kjent med forurensning på eiendommen. LEIEFORHOLD - INNTEKT-/ KOSTNADSBILDE LEIEFORHOLD/LEIEINNTEKTER Eiendommen er i dag utleid til Bjølsenhallen DA og kan i henhold til avtalen kun benyttes til parkering. Årlig leie er på NOK ,- i Leieinntekten indeksreguleres med 100% av KPI hver januar, med opprinnelig kontraktindeks for mars Avtalen ble inngått i 21. januar 2014 og løper til 31. januar Utleier kan si opp avtalen med 6 måneders varsel. Leietaker har opsjon på 3 x 5 år. Leieavtalen kan oversendes ved henvendelse til megler. EIERKOSTNADER/OFFENTLIGE AVGIFTER/ FORSIKRING Det betales ikke kommunale avgifter for tomten. Tomten er ikke forsikret. 5

6 YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens heftelsesbilde. Utskrift av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. TINGLYSTE SERVITUTTER Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen; Erklæring/Avtale Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. Tinglyste dokumenter i Oslo før 1952 kan hentes ut via denne linken; primreg=pbok&idx_fylke=3&idx_textsearch=&js=j KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. 6

7 SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte: NOK 525,- Tinglysingsgebyr pantobl.nok 607,- pr. stk. inkl pantattest Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktsutkast. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/ eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/ eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/ eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data om leiekontrakter o.a. er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses tilforlatelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen og dets tilbehør selges as is dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. As is forbeholdet over omfatter også forhold knyttet til opprydding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstyr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet 7

8 i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av eiendommen medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrift, datert 5. november Reguleringskart m/bestemmelser 3. Arealbekreftelse 4. Utkast kjøpekontrakt 8

9 1. Grunnbokutskrif 1BILAG 1 GRUNNBOKUTSKRIFT, DATERT 5. NOVEMBER 2014

10 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 222, Bruksnummer 26 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg STUDENTSAMSKIPN I OSLO OG AKERSHUS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER OBLIGASJON Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ** PRIORITETSBESTEMMELSE Veket for Beløp: NOK Panthaver: HUSBANKEN ORG.NR: OBLIGASJON Beløp: NOK Panthaver: NORDEA BANK NORGE ASA ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ** PRIORITETSBESTEMMELSE Veket for Beløp: NOK Panthaver: HUSBANKEN ORG.NR: Utskrift fra EDR foretatt :30 Sist oppdatert :30 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

11 Gårdsnummer 222, Bruksnummer 26 i 0301 OSLO kommune SERVITUTTER IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. Servitutter i grunn: ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GRUNNDATA OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN OPPRETTELSE - FRADELT FRA BERGENSVEIEN 30B M FL - UTGÅTT REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0301 / 222 / 28 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0301 / 222 / 41 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0301 / 222 / 156 / / REGISTRERING AV GRUNN Utskilt fra denne matrikkelenhet: 0301 / 222 / 30 / / Utskrift fra EDR foretatt :30 Sist oppdatert :30 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

12

13 2 Reguleringsbestemmelser mm. 2BILAG 2 GJELDENDE REGULERINGSKART, DATERT 8. OKTOBER 2014 S-2400 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for byggeområde for industri eiendommene Bergensgata 11, 41, 43 og Maridalsveien 230, Oslo kommune. Vedtatt 10. juli 1979 S-3826 Endret reguleringsplan med reg.bestemmelser for Moldegata 1 og Maridalsveien 209 regulert til: boliger, industri, spesialområde bevaring: boliger, forretning (detaljhandel), all.nyttig formål (idrett), trafikk: vei, fortau, parkering, felles avkjørsel. Vedtatt 20. desember 2000

14 Reguleringskart A3

15 15

16

17

18 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-2400 Vedtaksdato: Vedtatt av: Saken gjelder: Miljøverndepartementet Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for byggeområde for industri eiendommene Bergensgata 11, 41, 43 og Maridalsveien 230, Oslo kommune. Merknader: Knytning(er) mot andre planer: Saken består av 2 sider inkludert denne. Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: Organisasjonsnummer: Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: MVA Postadresse: Boks 364 Sentrum, E-post: 0102 Oslo Internett:

19 S-2400 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLANEN FOR BYGGEOMRÅDE FOR INDUSTRI - EIENDOMMENE BERGENSGATA 11, 41 OG 43 OG MARIDALSVEIEN 230, OSLO KOMMUNE. 1. Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. 2. Reguleringsområdet omfatter byggeområde for industri - bilverksted samt bensinstasjon. 3. Maksimalt tillatt antall etasjer og maksimal gesimshøyde er angitt på reguleringskartet. Utnyttelsesgrad skal ikke overstige 1,5. 4. Ved nybygging og hel eller delvis ombygging skal bygningene tilpasses den eksisterende bebyggelse i form og detaljering. S-2400.doc Side 2 av 2

20 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-3826 Vedtaksdato: Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reg.bestemmelser for Moldegata 1 og Maridalsveien 209 regulert til:boliger,industri,spesialområde bevaring:boliger,forretning(detaljhandel),all.nyttig formål (idrett),trafikk:vei,fortau,parkering, felles avkjørsel Merknader: Knytning(er) mot andre planer: Saken består av 4 sider inkludert denne. Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: Organisasjonsnummer: Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: MVA Postadresse: Boks 364 Sentrum, E-post: 0102 Oslo Internett:

21 S-3826 Reguleringsbestemmelser for MOLDEGATA 1, MARIDALSVEIEN 209, BJØLSEN STUDENTBY gnr.222 bnr.26 mfl 1. Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket IIP Formål Området reguleres til: - Byggeområde for boliger - Byggeområde for industri - Spesialområde bevaring (boliger) - Spesialområde bevaring - forretning (detaljhandel) og allmennyttig formål (idrettsanlegg) - Spesialområde bevaring (pumpestasjon) - Fellesområde (felles avkjørsel) - Offentlig trafikkområde (vei, fortau, parkering). 3. Generelt Ny bebyggelse skal oppføres innenfor de på planen viste grenser for bebyggelse og maks gesimshøyder/ byggehøyder. Det tillates utover dette med maks 3 m takoppbygg for heis og tekniske innredninger dersom dette gir en god estetisk avslutning av bygget. Mindre avvik fra grense for bebyggelse og angitte cotelinjer kan tillates såfremt det oppnås gode estetiske helhetsløsninger. Hva som er mindre avvik avgjøres av Planog bygningsetaten. Balkonger tillates trukket 1,5 m ut fra veggliv med fri høyde underkant balkong minst 3,0 m mot offentlig vei. 4. Byggeområder Felt A Bebyggelsen kan oppføres i inntil 6 etasjer, toppetasje skal tilbaketrekkes min 3,0 m mot øst og mot nord som vist på planen. For nordvestre hjørnebygg kan bebyggelsen oppføres som et tårnbygg i inntil 12 etasjer. Det tillates begrenset tilknytning mellom bygningene i form av gangbroer. Det kan innpasses forretninger og strøkstjenende virksomhet i 1. etasje mot Moldegata. Maks T-BRA=14800 m2 eksklusiv kjeller. Det tillates oppført et tilbygg for bevertning inntil busshallens vestgavl. Tilbygget tillates i maks en etasje og maks 5 m utstrekning fra eksisterende gavlvegg. Tilbygget skal ha en bueform med et paviljongpreg. Felt C1 Bebyggelse kan oppføres i inntil 6 etasjer, toppetasje skal tilbaketrekkes min 3,0 m mot nord som vist på planen. Bygning i nordøstre hjørne kan oppføres i inntil 8 etasjer. Strøkstjenende virksomhet kan etableres i 1. etasje. Studentboliger skal sikres egen atkomst uavhengig av forretningsarealer. Maks T-BRA=5200 m2 eksklusiv kjeller. Felt C3 Bebyggelsen kan oppføres i inntil 8 etasjer. Maks T-BRA=7400 m2 eksklusiv kjeller. Felt D Bebyggelsen kan oppføres i inntil 5 etasjer med hjørnetårn i nord og syd i inntil 7 etasjer. Underetasje kan innpasses, hvor det kan etableres parkering, men fasaden må ikke få et skjemmende avlukket preg mot vest. Maks T-BRA=6500 m2 eksklusiv kjeller. Byggeområde for bolig Området nord for Bergensgata 15 tillegges reguleringsplan S-2255 med tilhørende bestemmelser. Byggeområde for industri Området tillegges reguleringsplan S-2400 med tilhørende bestemmelser. 5. Spesialområde bevaring Felt B Eksisterende verkstedbygg skal bevares. Ved utbedring og reparasjon av bebyggelsen skal det S-3826.doc Side 2 av 4

22 S-3826 opprinnelige eksteriør i hovedsak opprettholdes, eller tilbakeføres til et mer opprinnelig utseende. Det tillates bygningsmessige endringer som tilpasses boligformålet, som innebærer at nye vinduer og dører samt konstruksjon og tak kan skiftes innenfor bygningens uttrykk mht form, proporsjoner og materialer. Ved utskiftning av vinduer skal det tilstrebes å benytte tilsvarende inndeling, materialbruk og uttrykk som eksisterende bebyggelse, og det må tilpasses bygningens stil og egenart. Innvendig kan det etableres nye dekker og konstruksjoner. Maks T-BRA=3900 m2 eksklusiv kjeller. Felt C1 Eksisterende bensinstasjonstak/ pumpetak skal bevares. Felt C2 Eksisterende busshall skal bevares. Ved utbedring og reparasjon av bebyggelsen skal det opprinnelige eksteriør i hovedsak opprettholdes. Ved riving av tilliggende bygninger kan det etableres nye fasader tilpasset formålet. Bygningens uttrykk mht form, proporsjoner og materialer skal ivaretas. Innvendig kan det etableres nye dekker og konstruksjoner. Det kan etableres inntil 3000 m2 forretningsarealer i 1.etasje. I tillegg kan det innpasses inntil 500 m2 med bevertning/strøkstjenende virksomhet som kan anses som en naturlig del av virksomhetene i planområdet. Det kan etableres og oppføres areal til idrettsformål som idrettshaller, treningsstudioer ol. inne i eksisterende busshall. Etasjehøyder tilpasset formål kan være fra 3,0-12,0 m. Alle søknads- og meldepliktige arbeider skal forelegges Byantikvaren til uttalelse. 6. Utomhusplan Det skal i forbindelse med søknad om tiltak for et felt eller deler av et felt sendes inn utomhusplan for hele feltet. Moldegata 1 (felt A, B, og C) skal ha samlet utomhusplan. Planen skal vise terreng med eksisterende og nye høydekoter, gangareal med trapper og ramper, arealer for opphold/lek, sykkelparkering og parkeringsplasser, beplantning, belysning, benker, murer og lignende. Arealene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. Arealet mellom grense for bebyggelse og Moldegata skal opparbeides grønt, og det skal etableres en trerekke langs fasaden. Rekkefølgebestemmelser Utomhusarealene skal opparbeides i takt med den etappevise utbyggingen. Alle utomhusarealene skal være opparbeidet før brukstillatelse gis for den siste utbyggingen. Opparbeidelse av alle offentlige arealer innenfor de to planområdene for Moldegata 1 og Maridalsveien 221 skal være sikret før det gis igangsettingstillatelse. 7. Estetikk Bebyggelsen skal utformes i forhold til et helhetlig grep, med gode proporsjoner og med variasjoner i detaljering. Det skal gjøres bruk av bestandige materialer med gode materialkvaliteter. 8. Fellesområder Felles avkjørsel tillegges reguleringsplan S-2731, og underlegges gjeldende bestemmelser i denne planen. 9. Parkering Det skal opparbeides parkering i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm under terreng med nødvendige plasser tilrettelagt for bevegelseshemmede. Dersom det ved tidspunkt for søknad om tiltak kan dokumenteres at boligene vil bli brukt studentboliger, kan kravet til parkeringsdekning settes ned til min. 0,1 plasser pr. hybel og min. 0,4 pr. familiebolig (2 rom eller mer). Det skal dimensjoneres sykkelparkeringsplasser til 0,8 pr. hybel/bolig for alle feltene. 10. Atkomst Hovedatkomst til Moldegata 1 skjer fra Moldegata som vist med piler på planen. I tillegg tillates nødvendig inn- og utkjøring fra Moldegata og fra Maridalsveien til alle felt for brannbiler, flyttebiler og renovasjonsbiler ol. Varelevering/renovasjon for næringsdelen får atkomst fra Maridalsveien til felt C2 dersom dette kan løses med snumulighet på egen grunn. I motsatt fall må varelevering skje ved kantstensparkering. S-3826.doc Side 3 av 4

23 S-3826 Eksisterende nedkjøringsrampe fra Maridalsveien skal kunne opprettholdes som biatkomst til kjeller. Atkomst til parkering under bebyggelsen/terreng for Maridalsveien 209 skal være fra Maridalsveien som vist med piler på planen. 11. Forurensning Krav til sikring mot støy skal være i henhold til de laveste grenser i Miljøverndepartementets retningslinjer gitt i rundskriv T-8/79 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter någjeldende skriv. Dersom grensene overstiger dette skal det støybeskyttes ved hjelp av skjerming, ytterveggsisolering, planløsning osv. Anlegg og tiltak skal være ferdig ved innflytting. Likeledes skal luftforholdene tilfredsstilles i henhold til SFT-rapport 92:16 eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter någjeldende rapport. Inneklima skal tilfredsstilles i henhold til Folkehelsas rapport Anbefalte faglige normer for inneklima (1998) eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter någjeldende rapport. S-3826.doc Side 4 av 4

24 3. Arealbekreftelser 3BILAG 3 AREALBEKREFTELSE, DATERT 8. OKTOBER 2014

25 3. Arealbekreftelser HADRIAN EIENDOM AS Postboks 1242 Vika 0110 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (Saksnr): Saksbehandler: Grutle, Svein Bestillingsnr.: AREALBEKREFTELSE FOR GNR.222 BNR. 26 Vi viser til bestilling av for. GNR. 222 BNR. 26 er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er 2290 m² Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt. Målestokk= 1: Eiendommen består av 2 teiger. Plan- og bygningsetaten Avdeling for Geodata Matrikkelenheten Kristin Tveit Enhetsleder

26 Produsert: Målestokk 1: 1000

27 BILAG 4 4UTKAST KJØPEKONTRAKT 4. Kjøpekontrakt

28 KJØPEKONTRAKT mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Org.nr og Klikk for å skrive inn Kjøper vedrørende salg av del av eiendommen med gnr. 222 bnr. 26 i Oslo kommune

29 1. SALGSGJENSTAND Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, org.nr ( Selger ) er eier av eiendommen gnr. 222 bnr. 26 med påstående bygninger og anlegg i Oslo kommune. Selger skal sørge for og bekoste fradeling/arealoverføring av den søndre teig av eiendommen slik at den nordre teig utgjør det gjenværende av gnr 222 bnr 26 og som utgjør salgsobjektet ( Eiendommen ). Selger og [..] AS, org.nr. [..], ( Kjøper ) er enige om at Eiendommen skal overdras fra Selger til Kjøper på de vilkår som beskrevet i denne kontrakt. 2. KJØPESUMMEN OG OPPGJØRET 2.1 Kjøpesummen Kjøpesummen for Eiendommen er NOK [..] ("Kjøpesummen"). Kjøpesummen betales innen Overtakelse, jf. punkt 6 og ellers i samsvar med punkt Omkostninger/dokumentavgift I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr for skjøtet. Disse omkostninger skal betales uoppfordret sammen med Kjøpesummen i samsvar med punkt 2.1, 2.3 og 2.4. Meglerprovisjon og utlegg i hht. oppdrag betales av oppdragsgiver/selger og forfaller til betaling ved kontraktens underskrift. Selger og Kjøper gir megler fullmakt til å heve meglerprovisjon og utlegg av den første innbetaling fra Kjøper. 2.3 Forsinkelsesrente Ved forsinket betaling gjelder lov om forsinket betaling. 2.4 Oppgjør, herunder selskapsrettslige disposisjoner Oppgjøret mellom partene skal foretas av Hadrian Eiendom AS ( Megler ). Oppgjør ansees rettidig innkommet bare når det er satt inn på Meglers klientkonto i Storebrand Bank ASA, Oslo før kl Overtakelsesdato. Kjøper kan ikke pålegge Megler å holde tilbake hele eller deler av Kjøpesummen overfor Selger som følge av krav Kjøper mener å ha mot Selger i kontraktsforholdet. Skjøtet blir ved underskrift av denne kontrakt undertegnet av Selger og oppbevart hos Megler inntil tinglysing finner sted. Tinglysing finner sted når fullt oppgjør inkl omkostninger skjer. Ved kontraktens underskrift utsteder Selger en kombinert sikringsobligasjon/ urådighetserklæring til Hadrian Eiendom AS, som lyder på hele kjøpesummen, og som blir å tinglyse på Eiendommen. Obligasjonen tjener som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av salgssummen.

30 Megler skal vederlagsfritt kvittere obligasjonen til avlysning og besørge denne slettet når oppgjør mellom partene er avsluttet og skjøtet er godtatt til tinglysning. Selger og hjemmelshaver forplikter seg til å undertegne ugjenkallelig fullmakt til Megler der Megler på hjemmelshavers vegne gis fullmakt til å samtykke i kjøperens nødvendige pantsettelse av Eiendommen. Selger skal per Overtakelse tiltransportere leiekontraktsgarantier/depositum til Kjøper. 3. SELGERS MANGELSANSVAR Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt, dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-7, eller dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper. For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven 3-7 og 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav. Reguleringen i denne paragraf er av partene hensyntatt ved fastsettelse av Kjøpesummen. 4. SELGERS GARANTIER Selger garanterer at følgende vil gjelde Eiendommen per Overtakelse, likevel slik at garantiene i bokstav (c) til og med (e) gjelder ved kontraktsigneringen: (a) (b) (c) At Selger er til Eiendommen. At Eiendommens heftelsesbilde vil være som angitt i bilag 3, dette dog slik at pantobligasjoner merket x i bilag 3, skal slettes i forbindelse med oppgjøret. At Selger ikke er kjent med at det foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder Eiendommen som ikke er utført, betalt eller lignende.

31 (d) (e) (f) At Eiendommen er leiet ut som angitt i bilag 3 At Selger er ikke kjent med krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller utnyttelse, utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad og gjeldende offentlige planer, herunder kommunedelplan, reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. At Eiendommen i perioden fra signering av denne kontrakt til Overtakelse drives på sedvanlig måte, herunder at ingen vesentlige avtaler inngås, heves, endres eller sies opp, og at det i samme periode ikke treffes andre for Eiendommen vesentlige avgjørelser uten Kjøpers skriftlige samtykke. 5. BEGRENSNINGER I MANGELS- OG GARANTIANSVARET Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger, herunder garantikrav etter punkt 4, tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen før signering av denne kontrakt. Kjøper taper retten til å gjøre avtalebrudd (herunder garantibrudd etter punkt 4) gjeldende dersom Kjøper ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor Selger kan av Kjøper uansett senest finne sted 1 år etter Overtakelse, dog slik at fristen utvides fra 1 år til 3 år for garantibrudd som omfattes av punkt 4(a). Selger kan av Kjøper ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap (jf. prinsippene i avhendingsloven 7-1 (2)). Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap. Selgers samlede ansvar til å betale erstatning eller prisavslag er begrenset oppad til NOK [..]. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke ved brudd på garantiene i punkt 4(a). Kjøper kan ikke fremme krav mot Selger med mindre det samlede krav om prisavslag og erstatning overstiger NOK [..]. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under NOK [..]. Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første krone. Kjøpers krav skal beregnes netto etter fradrag for eventuelle skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper vil kunne nyttiggjøre seg. Reguleringen i dette punkt 5 medfører ingen begrensning i Kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten. 6. OVERTAKELSE Eiendommen overtas av Kjøper kl den [..] ("Overtakelse"). Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i avhendingsloven 5-3 (4).

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring

kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring kjøpekontrakt eierseksjon under oppføring Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen bakgrunnsrett Mellom: Elverum Eiendomselskap

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.290.000,-.

STRØMMEN KR. 3.290.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.290.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no NANSET - LARVIK Stor utleiebolig på Nanset - Larvik, med et mulig utviklingspotensial! Prisant.: 3 990 000,- Adresse: Jerpeveien 13 BRA/P-rom: 487/385 kvm Tomteareal: 785 kvm Oppdragsnr: 2150014 www.smartmegling.no

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer