LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE"

Transkript

1 GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss. Tel: E-post: 1

2 Sammendrag Landskapsarkitektene Berg og Dyring AS har på vegne av Kjetil Kullerud utarbeidet forslag til planprogram for eiendommen gnr/bnr 64/18 «Lillebaug gartneri» i Rygge kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av næringsareal i tillegg til å regulere eksisterende boliger til boligformål og å sette av et vegetasjonsbelte mot E6. I henhold til plan- og bygningsloven første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger 2f, jfr. vedlegg I skal det utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til planforslag for ovennevnte område. Dette fordi utnyttelsen til næringsformål innenfor planområdet antas å få et bruksareal (BRA) større enn m 2. Planområdet er i underkant av 40 daa, grenser inn mot hhv E6 og eksisterende næringsområder på Årvold og mot boligområdet på Hananhalvøya i nord. Området består av et nedlagt gartneri hvor samtlige veksthus er revet, et belte med naturlig vegetasjon mot E6 og to eksisterende boliger. I gjeldende kommuneplan har planområdet status som LNF-område. Planområdet berøres av tre reguleringsplaner. Hovedproblemstillingen for planarbeidet med hensyn til konsekvensutredning vil knytte seg til at planforslaget er delvis i strid med overordnet kommuneplan og gjeldende regulering, samt at det tas sikte på å tilrettelegge for næringsbebyggelse på mer enn m 2 BRA. Flere miljøfaglige forhold må utredes, og det kan være interessemotsetninger som må tas hensyn til i området. Planarbeidet vil omfatte dette og enkelte av temaene skal utredes i en konsekvensutredning. Planprogrammet er utarbeidet etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger, og redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning og behov for utredninger av forhold som kan ha betydning for miljø og samfunn. Forslaget til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet til Forslagsstiller sto for høringen. Forslaget til planprogram er bearbeidet etter offentlig ettersyn. Sammendrag av bemerkninger med forslagsstillers kommentarer følger i eget vedlegg. Etter offentlig ettersyn er planprogrammet spisset generelt til å bli tydeligere på problemstillingene og utredningskravene, og øvrige merknader er innarbeidet. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET HVA ER ET PLANPROGRAM? BEGRUNNELSE FOR UTREDNINGSPLIKT ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ARBEIDSOPPLEGG OG METODE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER & VEILEDERE FORHOLD TIL RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET ANTATTE PROBLEMSTILLINGER, UTREDNINGSTEMAER OG EV AVBØTENDE TILTAK ALTERNATIVER Begrunnelse for krav til utredningsalternativer alternativet Alternativ Alternativ MEDVIRKNING ALMENNHETEN OFFENTLIG MYNDIGHETER FREMDRIFT BILDER FRA DAGENS SITUASJON VEDLEGG

3 Planområdet vist med flyfoto. Veksthusene på illustrasjonen er i dag revet (se bilder pkt 7.0). Mot øst: E6, mot syd offentlig vei under E6 & eks. næringsarealer (Årvold), mot vest eks. næringsarealer (Årvold) og mot nord eks. boliger(hanan). 3

4 1.0 BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET Foreliggende planprogram gjelder for eiendommen gnr/bnr 64/18 «Lillebaug gartneri» i Rygge kommune og eies av Kjetil Kullerud som er bosatt på stedet. Planområdet er i underkant av 40 daa, ligger mellom E6 og eksisterende næringsområder på Årvold, og består av tidligere gartneriområde, naturlig vegetasjon i et belte med varierende bredde mot E6 og to eksisterende boliger. Med bakgrunn i opphør av gartnerivirksomhet på eiendommen har eier et ønske om å omregulere deler av planområdet til næring. Formålet med planarbeidet er derfor å regulere den tidligere gartneritomta til næringsformål, eksisterende boliger til boligformål og å sette av et vegetasjonsbelte mot E6. Følgende elementer vil være sentrale for planarbeidet: Kartlegging av eksisterende verdier innenfor planområdet Utvikle en plan / plankonsept som i best mulig grad ivaretar eksisterende verdier, og som samtidig legger til rette for en optimal utnyttelse av arealet for både eier og samfunn. Utrede forventede konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket Innarbeide og sikre gjennomføring av nødvendige avbøtende tiltak. Hovedproblemstillingen for planarbeidet med hensyn til konsekvensutredning vil knytte seg til at planforslaget er delvis i strid med overordnet kommuneplan og gjeldende regulering, samt at det tas sikte på å tilrettelegge for næringsbebyggelse som kan overstige m 2 BRA. Underordnede problemstillinger vil være hvilken type næring en skal tilrettelegge for i planområdet, i hvilken grad man skal bevare vegetasjonsbeltet mot E6, konsekvenser for arealregnskapet for næringsutvikling i regionen, estetikk, arealutnyttelse og høyder på bebyggelsen, byggegrenser og avgrensing mellom reguleringsformålene, virkninger for biologisk mangfold og naturressurser, støy, eventuell forurenset grunn og håndtering av overflatevann. Flere miljøfaglige forhold må utredes, og det kan være interessemotsetninger som må tas hensyn til i området. Planarbeidet vil omfatte dette, og enkelte av temaene skal utredes i en konsekvensutredning. I gjeldende kommuneplan er planområdet betegnet som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFområde). I sammenheng med siste rullering av Rygge kommunes kommuneplan ga eier innspill til endring av formål fra LNF til næring. Innspillet ble imidlertid gitt for sent i forhold til fastsatt frist, og ble ikke behandlet i kommunen. Rygge kommune v. Plan- og miljøutvalget har imidlertid i møte den anbefalt igangsetting av regulering til nærings- og boligformål (sak 155/13). Planoppstartsmøte ble avholdt med Rygge kommune den Oppstart av detaljreguleringsplan for området ble varslet i april Det ble samtidig varslet igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale. I sine forhåndsuttalelser har både Fylkesmannen og Fylkeskommunen anbefalt at man enten avventer neste rullering av kommuneplanen eller utarbeider konsekvensutredning (KU) knyttet til tiltaket. Rygge Kommune har ikke planer om nært forestående rullering av kommuneplanen, og tiltakshaver ønsker å gå videre med saken med utarbeidelse av planprogram og KU. Planinitiativet har i denne sammenhengen vært forelagt for og drøftet i Regionalt Planmøte (august 2014). Forslaget til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet til Forslagsstiller sto for høringen. Forslaget til planprogram er bearbeidet etter offentlig ettersyn. Sammendrag av bemerkninger med forslagsstillers kommentarer følger i eget vedlegg. 4

5 2.0 HVA ER ET PLANPROGRAM? BEGRUNNELSE FOR UTREDNINGSPLIKT I henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrifts 2f, jfr. Vedlegg I skal det utarbeides konsekvensutredning (KU) i forbindelse med reguleringsplaner som tilrettelegger for næringsbebyggelse som kan overstige m 2 BRA. Utvikling av Lillebaug til næringsareal utløser dermed krav til slik utredning. For planer som utløser krav til KU skal det utarbeides et planprogram som ledd i varsling av planoppstart. Planprogrammet skal fastsettes av kommunen og ligge til grunn for utarbeidelse av forslag til reguleringsplan med KU. Planprogrammet er en «plan for planen» som skal redegjøre for hensikten med planarbeidet og planprosessens gang. Det skal beskrives hvilke alternative plangrep som vurderes, samt redegjøres for hvilke temaer som skal utredes i KU og ev. metoder for utredning. Planprogrammet er ment å skape forutsigbarhet i planprosessen. 2.1 ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Forslaget til planprogram er bearbeidet etter offentlig ettersyn, og sammendrag av bemerkninger med forslagsstillers kommentarer følger i eget vedlegg. Etter offentlig ettersyn er planprogrammet spisset generelt til å bli tydeligere på problemstillingene og utredningskravene, og øvrige merknader er innarbeidet. 3.0 PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING 3.1 ARBEIDSOPPLEGG OG METODE Arbeidet med konsekvensutredning (KU) og senere (ev parallell) detaljreguleringsplan vil foregå iht Plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter. 6 i forskrift om konsekvensutredninger fastslår at planprogrammet skal beskrive relevante og realistiske alternativer samt hvordan disse er tenkt behandlet i plan- og utredningsarbeidet. Alternativene som skal utredes fremgår av planprogrammets kap. 4. Utredningen skal klarlegge verdi-, omfang- og konsekvensgrad for alternativer sammenliknet med 0-alternativet. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle avbøtende tiltak legges til grunn for innholdet i planforslaget. Hensikten med KU er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av planen og når det fattes vedtak. Metodikken er basert på Statens Vegvesens håndbok V712, konsekvensanalyser, 2006/2014. Konsekvensutredningen skal bygges opp av to hovedtrinn for hvert fagtema som utredes: Beskrivelse/ verdivurdering av dagens situasjon Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for de ulike temaene. De enkelte utredningstemaene skal belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner. For hvert utredningstema som inngår i KU skal det gjøres en verdivurdering. Verdivurdering gjøres i tekst, i tillegg angis verdien på en tredelt skala som liten (1), middels (2) eller stor (3). Konsekvensen skal angis i tekst og etter en 7-delt skala som går fra stor negativ (-3), til stor positiv (+3) konsekvens. Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, skal det for hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. Vurdering av verdi og konsekvens skal oppsummeres og sammenstilles slik at innholdet formidles på en god, forståelig måte, enten som tekst, eller i matriser, kart eller andre illustrasjoner. Konsekvensutredningen skal oppsummeres i en anbefaling av alternativ. Anbefalingen skal begrunnes. Det skal framgå hvilke avbøtende tiltak som er innarbeidet i planforslaget som følge av utredningen, og eventuelt om noen avbøtende tiltak ikke er innarbeidet. 5

6 Det vil i sammenheng med planarbeidet bli utarbeidet en ROS-analyse for tiltaket. Analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for realisering av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives. ROS-analysen vil inngå som del av planbeskrivelsen for detaljreguleringsplanen og vil således ikke inngå i KU. Det anses ikke nødvendig med Miljøoppfølgingsprogram, jfr. forskrift om konsekvensutredninger FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER & VEILEDERE Overordnede planer og veiledere samt eventuelle avvik fra disse skal beskrives. Eventuelle konsekvenser av avvikene skal vurderes. Dette må sees i sammenheng med 0-alternativet. Hensikten med dette er å begrense avvik i størst mulig grad, og å kun åpne for avvik i de tilfeller hvor det kan argumenteres for en bedre lokaltilpasset løsning. Fylkesplanen for Østfold: Østfold mot 2050 Regional utviklingsplan for Mosseregionen Kommuneplan Rygge Klima-/energiplan for Rygge kommune Gjeldende reguleringsplaner Estetikkveileder for Østfold, 2009 Planveileder for Østfold, FORHOLD TIL RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Overordnede rikspolitiske retningslinjer samt eventuelle avvik fra disse skal beskrives. Eventuelle konsekvenser av avvikene skal vurderes. Hensikten med dette er å begrense avvik i størst mulig grad, og å kun åpne for avvik i de tilfeller hvor det kan argumenteres for en bedre lokaltilpasset løsning. Rikspolitiske retningslinjer for å sikre barns og unges interesser i planleggingen (T-1/95) (Samt rundskriv T-2/08 og temaveileder T-1513) Norge universelt utformet. Regjeringens handlingsprogram for universell utforming og økt tilgjengelighet Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T 1442/2012 Retningslinje for behandling av luftforurensing i arealplanleggingen T BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 64/18 «Lillebaug gartneri» i Rygge kommune. Eiendommen eies av Kjetil Kullerud som er bosatt i en av de to boligene på eiendommen. Planområdet ligger langs E6 i øst og grenser mot Årvold industriområde i vest og sør. Mot nord grenser området mot boligområdet på Hananhalvøya. Den kommunale veien Årvollskogen, som går over i Hananveien, ligger inntil planområdet i vest, og det er gang-/sykkelveg tilknyttet denne inn mot planområdet. Området er i underkant av 40 daa og består av tidligere gartneriområde, naturlig vegetasjon i et skogsbelte med varierende bredde mot E6 og to eksisterende boliger. Gartnerivirksomheten er pr dd nedlagt, samtlige veksthus er revet og det tidligere gartneriområdet ligger nå som en brakklagt, ikke dyrkbar rivingstomt. Drivhusene sto på en planert flate som er noe høyere enn Årvollskogen. Flaten er delvis utsprengt og planert med sprengstein, delvis morenemasser og delvis fjell. Det gjenstår i dag noen driftsbygninger som har vært knyttet til gartneridriften, samt fundamentene for drivhusene. I tillegg ligger en nyere låve/redskapshus i skogsbeltet mot øst, noe høyere i terrenget enn gartneritomta. Hovedatkomst til det tidligere gartneriområdet er fra Årvollskogen/Hananveien i vest og til boligene fra Hananveien i nord. I gjeldende kommuneplan har planområdet status som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFområde) i 2 kategorier. Gartneritomta med boligene er avsatt til rent LNF-formål, og øvrig areal er avsatt til LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Planområdet berøres av tre reguleringsplaner. Gartneritomten og skogsbeltet er regulert til jord- og skogbruk i reguleringsplan for 6

7 Årvold Næringsområde godkjent , og i reguleringsplan for del av Hananhalvøya, godkjent I sistnevnte plan er eksisterende bolig lengst i nord regulert til byggeområde for bolig. Den siste planen er reguleringsplan for E6 4-felt Råde grense-moss grense, godkjent Her berøres et ca 5 meter bredt belte langs E6 som er regulert til klimavernsone. Årvold industriområde er i hovedsak ferdig utbygd og omfatter om lag 50 bedrifter, hovedsakelig innenfor virksomhetene: lager med kontorer, lett industri, service, verksted, grossist og handel. Eksisterende veier er dimensjonert for større kjøretøy. Bebyggelsen preges av større volumer med flate tak. Feltet som ligger nærmest Lillebaug er regulert med maksimal gesimshøyde opp til kote 58, med mønehøyde inntil 20 meter. Utnyttelsesgraden er inntil 50 %-BYA. Videre ligger planområdet i direkte tilknytning til det etablerte boligområdet på Hanan. Her er det i hovedsak eneboliger med større tomter. Hananhalvøya ligger i Mosseelva og det er fine friområder innerst i Hananbukta, og kort vei til Vansjø hvor det er større sammenhengende turområder. Det er sykkel/gangvei til barne-/ungdomsskole og idrettshall på Øreåsen. Nærhet til City Syd Handelsområde med forretninger, bank, post, lege, treningssentre etc. Området har videre god kommunikasjon til E6 og Moss Lufthavn Rygge. 3.5 ANTATTE PROBLEMSTILLINGER, UTREDNINGSTEMAER OG EV AVBØTENDE TILTAK Planhierarkiet forutsetter at arealbruken er avklart i en overordnet plan før detaljregulering gjennomføres. I dette tilfellet er det ønske om å regulere delvis i strid med overordnet kommuneplan og gjeldende regulering. Vi anser at dette er hovedproblemstillingen for planarbeidet, sammen med ønsket størrelse på næringsbebyggelsen > m 2. I denne forbindelse har kommunen pekt på at det vil være spesielt viktig å ta opp bredden og utformingen av vegetasjonsbeltet mot E6, samt konsekvenser for arealregnskapet for næringsutvikling i regionen. Flere miljøfaglige forhold må utredes, og det kan være interessemotsetninger som må tas hensyn til i området. Planarbeidet vil omfatte dette og enkelte av temaene skal utredes i en konsekvensutredning. Utgangspunktet for utredning av temaene er Forskrift for konsekvensutredninger planlegging etter Plan- og bygningsloven. Veileder versjon Iht. veiledningens kap 3.4 skal temaene så langt som mulig basere seg på sammenstilling av foreliggende kunnskap. Innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevante i forhold til videre arbeide med regulering av området. Oversikten under omfatter temaer som betyr eller kan bety vesentlige endringer i forhold til dagens planstatus og dagens situasjon. Den omfatter også relevante planfaglige temaer, som ikke ansees å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Temaene inngår således ikke i konsekvensutredningen, men skal belyses grundig i forslagsstillers planbeskrivelse. Arbeidsopplegg og metode er referert i punkt TRANSPORTMØNSTER OG TILGJENGELIGHET Planarbeidet skal omfatte kartlegging av dagens situasjon når det gjelder: Overordnet transportmønster og adkomst til området Tilgjengelighet til gang- og sykkelveg, samt skolevei for myke trafikanter Kollektivtransport-tilbudet Det anses ikke at planforslaget vil medføre vesentlige endringer eller konsekvenser for dette temaet. På bakgrunn av dette anses det derfor ikke nødvendig å ta med temaet i KU ESTETIKK OG LANDSKAP Dagens situasjon skal kartlegges. Dette omfatter: Byggeskikk, formspråk og volumer. Sammenheng med tilstøtende bebyggede arealer: næringsområder og boliger Vi skal utrede eksponering av området mot E6 og omkringliggende områder. KU skal omfatte: Eventuelle konsekvenser av endret eksponering, terreng, vegetasjonsskjerming og ulike byggehøyder. 7

8 Hvordan? Landskapsanalyse, beregninger av byggehøyder, illustrasjoner og oppriss av bygningsvolum, eventuelt fotomontasje eller annen hensiktsmessig metode TYPE NÆRINGSVIRKSOMHET Det skal kartlegges hva slags type næringsvirksomhet som finnes i området og hva slags type næring planområdet kan være egnet til. KU skal omfatte eventuelle konsekvenser av valg av ulike typer næringsformål sett i forhold til tidligere næring (gartneri). Hvordan? Vurdering av ulike forhold. Eventuelt sammenligne med andre næringsområder i omegn TRAFIKK Dagens situasjon skal kartlegges med hensyn på: Trafikkmengder/-belastning Adkomst internt i området Det skal utarbeides en trafikkanalyse inkl. beregninger av forventet trafikkbelastning. Det skal gjøres en trafikk-faglig vurdering av adkomstforholdene. KU skal omfatte: Dersom beregning av endret trafikkmengde som følge av reguleringsforslaget viser en vesentlig økning skal KU omfatte vurdering av konsekvenser for området, herunder tilstøtende boliger og myke trafikanter. Hvordan? Analyse, beregninger og vurderinger av endret trafikkmengde som følge av reguleringsforslaget STØY Planområdet ligger innenfor rød og gul støysone langs E6. Området ligger utenfor hensynssone for flystøy. KU skal omfatte: Beregning og vurdering av støy fra eventuell ny virksomhet. Utredning av eventuelle forhold som det må legges spesiell vekt på i den videre arealdisponeringen, herunder behov for støyskjerming Boliger som kan være utsatt for flere støykilder skal spesielt omtales og hensyntas. Hvordan? Vurderinger gjøres i henhold til T 1442/2012. Vurderinger inkluderer fremtidig trafikkutvikling SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER De samfunnsmessige konsekvensene skal kartlegges, herunder hvordan planforslaget avviker fra overordnete planer. KU skal omfatte en vurdering av om planforslaget er i konflikt med overordnede planer og mål, eller om det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. Det skal også vurderes: Konsekvenser for eventuelle avvik fra overordnede planer Konsekvenser for endring fra grønne formål til utbyggingsformål Beregne antall arbeidsplasser som skapes ved de ulike alternativene Hvordan? Vurdering av avvikene KOMMUNENS AREALREGNSKAP FOR NÆRINGSUTVIKLING Avvik fra kommunens arealregnskap for næringsutvikling skal kartlegges. KU skal omfatte vurdering av: Konsekvenser for avvik i arealregnskapet for næringsutvikling i regionen Konsekvenser relatert til andre næringsarealer i kommunen Hvordan? Vurdering av avvikene. 8

9 BARN OG UNGES INTERESSER, FRILUFTSLIV OG TURVEIER Barn og unges interesser skal inngå i planarbeidet. Det anses imidlertid at planforslaget ikke har vesentlig betydning eller konsekvenser for interessene, da det forutsettes at skogområdet skal bevares, og gartneritomta ikke er ment for allmenn bruk. Planforslaget berører ingen friområder eller lekeplasser. På bakgrunn av dette anses det derfor ikke nødvendig å ta med temaet i KU MILJØ & BIOLOGISK MANGFOLD Det skal gjennomføres kartlegging av naturmangfold på eiendommen. Dersom planforslaget medfører vesentlige endringer eller konsekvenser for dette temaet skal konsekvensene utredes i KU Hvordan? Vurdering av eventuelle konsekvenser og eventuelt behovet for avbøtende tiltak FORURENSNING & GRUNNFORHOLD Planbeskrivelsen skal inneholde utredning av temaet forurensing og grunnforhold. Flomberegninger og flomsonekartlegging for Vansjø og Mosseelva er utført av NVE i 2008 og viser at planområdet ikke er flomutsatt. Ettersom laveste del av planområdet ligger fire meter over laveste tillatte kotehøyde for ny bebyggelse langs Vansjø, anses det ikke relevant å utrede flomfare nærmere. Planbeskrivelsen skal også si noe om forholdet til mulige forekomster av radon. Ut i fra aktsomhetskart for radon fra NGU og anbefalinger fra Statens strålevern, så anses ikke dette som noen vesentlig risiko. Radon tas derfor ikke med i KU. Det skal i tillegg foretas en kartlegging av: Grunnforhold & stabilitet Eventuelle forurensede masser Luftforurensing Det skal beregnes en eventuell økning i luftforurensing som følge av næringsvirksomheten. Det skal foretas en vurdering av kilder til luftforurensing og evt. effekten av flere kilder, både vegtrafikk og ny virksomhet. Dersom beregninger og undersøkelser viser vesentlig forurensing skal temaet omfattes av KU. Hvordan? Det skal gjennomføres grunnundersøkelse som omfatter vann-, slam- og jordprøver på gartneritomta. Vurdering av verdier for luftforurensing i henhold til T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Analyse, beregninger og vurderinger JORD- OG SKOGVERN Gartneritomten og skogsbeltet er regulert til jord- og skogbruksformål og er i kommuneplanen avsatt til LNF-formål. Nå som gartneridriften er nedlagt er det lite- jord- og skogbruksinteresser på eiendommen. Gårdskart fra Norsk institutt for skog og landskap viser at gartneritomta består av åpen fastmark som ikke er egnet til jord- eller skogsproduksjon (impediment). Skogsområdet er barskog med lav og middels bonitet og vil i all hovedsak bevares i planforslaget. Det finnes ikke dyrket eller dyrkbar mark innenfor planområdet. Det interkommunale landbrukskontoret v/ landbrukssjefen har ingen motforestillinger mot at området for gartneri omdisponeres fra landbruk til næring. På bakgrunn av dette vurderes det at en slik omdisponering ikke vil få vesentlige konsekvenser for interessene. Det anses derfor ikke nødvendig å ta med temaet i KU OVERVANNSHÅNDTERING Avrenning fra området og kapasitet i stedlige masser for fordrøyning skal kartlegges/beregnes. Kapasitet i eksisterende overvannssystem skal kartlegges. Det skal foretas en beregning av avrenning for fremtidig situasjon. Dersom eksisterende kapasitet ikke er tilstrekkelig skal KU omfatte: Vurdering av eventuelle konsekvenser for overvannshåndtering med forslag til avbøtende tiltak Hvordan? Vurdering og beregning av ulike forhold. 9

10 ENERGIFORBRUK Energibehov for ulike typer næringsformål kartlegges og skal vurderes i forhold til tidligere næring (gartneri). Planområdet ligger innenfor konsesjonsgrense for fremtidig fjernvarmeanlegg på Årvoll og det vil være tilknytningsplikt for oppføring av nye næringsbygg med unntak av rent kaldtlager når dette står ferdig. Ny varmesentral vil ligge på tilgrensende næringsområde på Årvold. Det vil være aktuelt å lage reguleringsbestemmelser om tilknytning til fjernvarme. Dersom det vurderes at energiforbruk til næringsformålet vil ha vesentlig betydning for miljø og samfunn skal KU omfatte: Konsekvenser av valg av alternative oppvarmingskilder (ev. fjernvarme) Hvordan? Vurdering av ulike forhold. Eventuelt sammenligne med andre næringsområder i omegn KULTURMINNER OG KULTURMILJØ I nærheten av planområdet er det registrert flere automatisk fredete kulturminner og Østfold fylkeskommune har derfor funnet det nødvendig med en arkeologisk registrering i området for å avklare om og hvordan planen vil virke inn på automatisk fredete kulturminner. Slik registrering er gjennomført og det er ikke gjort noen funn. Det anses ikke at planforslaget vil medføre vesentlige endringer eller konsekvenser for dette temaet. På bakgrunn av dette anses det derfor ikke nødvendig å ta med temaet i KU BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN KU skal omfatte redegjørelse for konsekvenser knyttet til etappevis utbygging og fremdrift. Konsekvenser av rivning av resterende bebyggelse innenfor planområdet skal redegjøres for. Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal vurderes. Støy, trafikkavvikling, anleggstrafikk, rigging og forurensning skal redegjøres for. Ulemper for omkringliggende områder, samt avbøtende tiltak skal vurderes. Hvordan? Vurdering av ulike forhold. Eventuelt sammenligne med andre næringsområder i omegn RISIKO OG SÅRBARHET ROS analyse skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som endres som følge av planlagt tiltak. En risiko- og sårbarhetsanalyse tar sikte på å avdekke farer, vurdere hvor alvorlige disse er, samt å foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvenser dersom disse inntreffer. 4.0 ALTERNATIVER 4.1 Begrunnelse for krav til utredningsalternativer Planen vil sannsynligvis inneholde 3 ulike arealkategorier: Næringsareal, antakelig type «ikke industriell» produksjon eller verksted og lager med tilhørende kontorer, ikke handel. Grønnstruktur Bolig (2 eksisterende boliger) Realistiske alternativer til 0-alternativet vil innebære ulik fordeling mellom hhv. næringsareal og grønnstruktur samt ulik utnyttelsesgrad og byggehøyder. Fylkesmannen har bedt om at det utredes et alternativ til planforslag hvor mest mulig av den grønne sonen mot E6 blir ivaretatt og ev. forsterket i søndre del. Dette er ivaretatt i begge alternativene ved at det er lagt stor vekt på å ta vare på eksisterende skogsbelte, samt å forsterke grønnstrukturen noe i det åpne området mot E6, sør i planområdet. Dette er gjort med forskjellige grep i de ulike alternativene. I alternativ 1 er det lagt en hensynssone for bevaring av landskap og vegetasjon over store deler av planområdet, og det er tenkt knyttet bestemmelser til denne. I begge alternativene er det regulert inn hensynssone/faresone rundt høyspent og 50 m byggegrense mot E6. 10

11 4.2 0-alternativet I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av å ikke realisere tiltaket (0-alternativet). I tillegg til de to alternative utnyttelsene av byggeområdet vil 0-alternativet utredes slik at utbygging kan vurderes opp mot dette. 0-alternativet utredes både for å se hvordan området kan utvikles uten videre utbygging i planområdet og i forhold til regulert bruk av området, og skal vurderes opp mot de omkringliggende områdene. Alternativet vil derfor omfatte både tidligere gartneridrift og videreutvikling av denne innenfor gjeldende regulering, samt dagens situasjon som rivningstomt. 4.3 Alternativ 1 Alternativ 1 er forslagsstillers planforslag. Forslaget omfatter regulering av området til boligformål, næring og grønnstruktur. Det legges inn et belte av grønnstruktur mot Årvollskogen og mellom boligformålet og næringsformålet for å gi skjerming. Det legges i tillegg inn en hensynssone for bevaring av landskap og vegetasjon over østlig del av planområdet for å bevare kvalitetene som finnes, både i forhold til landskapsbildet og eksisterende støyskjerming. Det medfører at en del av området som er regulert til næringsformål ikke kan bebygges, men kan medregnes i utnyttelsesgraden, noe som igjen gjør det mulig å ha en høy utnyttelse på næringsområdet som ligger utenfor hensynssonen. Dette gir også mulighet til å innlemme den eksisterende låven/redskapshuset som ligger her, i næringsarealet. Tillatt byggehøyde innenfor næringsformålet trappes i tre nivåer med laveste byggehøyde nærmest boligene. Skisse Alternativ Alternativ 2 Alternativ 2 omfatter de samme reguleringsformålene som i alternativ 1, men uten hensynssone bevaring av landskap og vegetasjon. Området avsatt til grønnstruktur er noe større enn i alternativ 1, og det er også satt av et belte helt i syd. Arealet avsatt til næringsformål vil bli noe mindre enn i alternativ 1. Det vil derfor være aktuelt med noe høyere utnyttelsesgrad i dette alternativet. Byggehøydene er som i alternativ 1trappet ned mot boligene i nord. Skisse Alternativ 2 11

12 5.0 MEDVIRKNING 5.01 ALMENNHETEN Informasjon og medvirkning vil være i tråd med de føringer som ligger i Plan- og bygningsloven og i forskrift om konsekvensutredning. Medvirkningsprosess for planarbeidet vil primært bestå av hhv. varsling av oppstart av planarbeider og offentlig ettersyn av tilsvarende. Det er ikke vurdert at planarbeidet berører spesielle problemstillinger eller brukergrupper som medfører behov for medvirkning utover Plan- og bygningslovens bestemmelser, for eksempel folkemøter. Ev særmøter vil kunne gjennomføres etter behov og ev. på forespørsel OFFENTLIG MYNDIGHETER Rygge kommune er ansvarlig planmyndighet. I tillegg vil følgende instanser kunne involveres på ulike deltema: Østfold Fylkeskommune, Planavdelingen Østfold Fylkeskommune, Fylkeskonservatoren Fylkesmannen i Østfold Statens Vegvesen Hafslund Movar 6.0 FREMDRIFT Tabellen under viser en foreløpig antatt fremdrift, men denne vil kunne bli revidert. Planarbeidet for detaljregulering med KU er foreløpig lagt opp med følgende forslag til prosess og fremdriftsplan: Prosess detaljregulering med KU Forventet fremdrift Anbefaling av oppstart av reguleringsarbeid Oppstartsmøte Kunngjøring og varsling av oppstart planarbeid med forslag til planprogram Mars 2014 Utarbeidet forslag til planprogram til offentlig ettersyn September 2014 Høringsperiode planprogram Innsendelse av forslag til planprogram November 2014 Fastsettelse av planprogram Oppstart av arbeide med KU & detaljreguleringsplan Desember 2014 Innsendelse av planforslag med KU Mars 2015 Førstegangsbehandling av planforslag & KU April 2015 Offentlig ettersyn (min 6 uker) Mai 2015 Ferdigstillelse av planforslag til sluttbehandling Juni 2015 Sluttbehandling i Plan- og miljøutvalget August / September 2015 Endelig vedtak i Rygge Kommunestyre September

13 7.0 BILDER FRA DAGENS SITUASJON Bilde 1: Tidligere gartneriområde sett fra syd Bilde 2: Rivingstomt etter tidligere gartneri sett mot syd 13

14 Bilde 3: Rivingstomt etter tidligere gartneri sett mot nord. Bilde 4: Innkjøring på Årvollskogen/Hananveien til planområdet sydfra. Planområdet til høyre. 14

15 Bilde 5: Nedre del av grøntsonen mot E6 ligger under høyspentlinje. Bilde 6: E6 går i fjellskjæring langs nordre del av området. 15

16 Bilde 7: Eksisterende naturlig skog mellom E6 og tidligere gartneriområde. Bilde 8: Eksisterende boliger i Hananbakken 16

17 Bilde 9: Eksisterende vei under E6 utenfor planområdet i syd. Bilde 10: Strøkskarakter: Eksisterende næringsbebyggelse tilstøtende planområdet i vest. 17

18 Bilde 11: Strøkskarakter: Eksisterende næringsbebyggelse tilstøtende planområdet i vest Bilde 12: Strøkskarakter: Årvollskogen/Hananveien sett fra planområdet mot syd. 18

19 8.0 VEDLEGG - Bemerkninger ved offentlig ettersyn av forslag til planprogram LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS ANNE-BERGITTE THINN 19

20 VEDLEGG: BEMERKNINGER VED OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE I RYGGE KOMMUNE Liste over innkomne bemerkninger: Ved offentlig ettersyn av forslag til planprogram kom det inn 5 bemerkninger, hvorav noen av punktene er innspill til reguleringsarbeidet. For oversiktens skyld er alle bemerkningene listet opp, men bare de punktene som omhandler forslag til planprogram, er referert og kommentert. Det er innkommet bemerkninger fra: Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler, datert Østfold fylkeskommune, datert Hafslund Nett AS, datert Fylkesmannen i Østfold, datert Statens Vegvesen, datert Sammendrag av bemerkningene Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler Her bør det fremgå tydeligere hvilke konsekvenser ulike former for transport/adkomst og parkering kan få for tilstøtende boliger som kan være aktuelle. Tilgjengelighet i planen bør omfatte universell utforming for gående, syklende og funksjonshemmede, samt tilgang på naturområder, skolevei og lekeområder Støysoner skal også kartlegges ift adkomstveier inne på området. Fremtidig trafikkøkning som følge av utviklingen av næringsområdet skal ligge inne i beregningene og avbøtende tiltak skal iverksettes dersom støy overstiger miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442/2012. Boliger som kan være utsatt for flere støykilder skal spesielt omtales og hensyntas Punktet om barn og unges interesser, friluftsliv og turveier bør tydeliggjøre hvilke konsekvenser det kan være snakk om. Spesielle fareområder bør omtales der dette kan være en konsekvens. - Det bør ses på spesielle farer og ulemper knyttet til selve næringsvirksomheten. - Det bør ses på kilder til luftforurensing. Østfold fylkeskommune ØFK vil gi et innspill om at det for de ulike tema må beskrives avbøtende tiltak i tillegg til det å synliggjøre konsekvenser. Hafslund Nett AS Hafslund Nett As viser til sin uttalelse til varsel om oppstart og har ingen ytterligere merknader. Fylkesmannen i Østfold Foreslått planprogram bør redigeres til å bli tydeligere på problemstillingene og utredningskravene. Det pekes spesielt på de mest relevante og sentrale problemstillingene knyttet til miljø og samfunn i planarbeidet. Videre pekes det på at det må redegjøres for eventuelt konfliktnivå med de ulike overordnede føringene i planer, veiledere og rikspolitiske retningslinjer. FMO ber om at et av alternativene som utredes er et alternativ hvor mest mulig av den grønne sonen mot E6 blir ivaretatt og ev. forsterket i søndre del. Det må også utredes et 0-alternativ. Statens Vegvesen - SVV viser til nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26. september 2014 som skal legges til grunn. - I tillegg til støy fra vegtrafikk og flytrafikk må vurderinger av støy fra ny virksomhet inngå, jf. T-1442/

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Forslagsstillers respons til innkomne merknader.

Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Vedlagt følger forslag til reguleringsplan med bestemmelser og planprogram for Årvold gård næringsområde. Til planforslaget følger også konskvensutredning

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/539-17 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Detaljregulering for Carlbergveien 1 og 3 Gbnr 98/54 og 55 Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/15 Kommunalt råd for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE BRUGÅRD, DEL AV EIENDOMMEN, 201/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Hålogaland Kraft A/S FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HÅLOGALAND KRAFTS EIENDOMMER GNR. 56, BNR. 559, 562 OG 587 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse hålogaland plankontor as 26.03.2015 Innhold 1.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

Møtereferat Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/5389-1 15370/15 08.06.2015

Møtereferat Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/5389-1 15370/15 08.06.2015 Ringerike kommune Areal- og byplankontoret Møtereferat Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/5389-1 15370/15 08.06.2015 SAK/TEMA: Detaljregulering 409 Røiseng Massedeponi Møtereferat oppstartsmøte STED: Storgata

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer