LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE"

Transkript

1 GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss. Tel: E-post: 1

2 Sammendrag Landskapsarkitektene Berg og Dyring AS har på vegne av Kjetil Kullerud utarbeidet forslag til planprogram for eiendommen gnr/bnr 64/18 «Lillebaug gartneri» i Rygge kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av næringsareal i tillegg til å regulere eksisterende boliger til boligformål og å sette av et vegetasjonsbelte mot E6. I henhold til plan- og bygningsloven første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger 2f, jfr. vedlegg I skal det utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til planforslag for ovennevnte område. Dette fordi utnyttelsen til næringsformål innenfor planområdet antas å få et bruksareal (BRA) større enn m 2. Planområdet er i underkant av 40 daa, grenser inn mot hhv E6 og eksisterende næringsområder på Årvold og mot boligområdet på Hananhalvøya i nord. Området består av et nedlagt gartneri hvor samtlige veksthus er revet, et belte med naturlig vegetasjon mot E6 og to eksisterende boliger. I gjeldende kommuneplan har planområdet status som LNF-område. Planområdet berøres av tre reguleringsplaner. Hovedproblemstillingen for planarbeidet med hensyn til konsekvensutredning vil knytte seg til at planforslaget er delvis i strid med overordnet kommuneplan og gjeldende regulering, samt at det tas sikte på å tilrettelegge for næringsbebyggelse på mer enn m 2 BRA. Flere miljøfaglige forhold må utredes, og det kan være interessemotsetninger som må tas hensyn til i området. Planarbeidet vil omfatte dette og enkelte av temaene skal utredes i en konsekvensutredning. Planprogrammet er utarbeidet etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger, og redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning og behov for utredninger av forhold som kan ha betydning for miljø og samfunn. Forslaget til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet til Forslagsstiller sto for høringen. Forslaget til planprogram er bearbeidet etter offentlig ettersyn. Sammendrag av bemerkninger med forslagsstillers kommentarer følger i eget vedlegg. Etter offentlig ettersyn er planprogrammet spisset generelt til å bli tydeligere på problemstillingene og utredningskravene, og øvrige merknader er innarbeidet. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET HVA ER ET PLANPROGRAM? BEGRUNNELSE FOR UTREDNINGSPLIKT ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ARBEIDSOPPLEGG OG METODE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER & VEILEDERE FORHOLD TIL RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET ANTATTE PROBLEMSTILLINGER, UTREDNINGSTEMAER OG EV AVBØTENDE TILTAK ALTERNATIVER Begrunnelse for krav til utredningsalternativer alternativet Alternativ Alternativ MEDVIRKNING ALMENNHETEN OFFENTLIG MYNDIGHETER FREMDRIFT BILDER FRA DAGENS SITUASJON VEDLEGG

3 Planområdet vist med flyfoto. Veksthusene på illustrasjonen er i dag revet (se bilder pkt 7.0). Mot øst: E6, mot syd offentlig vei under E6 & eks. næringsarealer (Årvold), mot vest eks. næringsarealer (Årvold) og mot nord eks. boliger(hanan). 3

4 1.0 BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET Foreliggende planprogram gjelder for eiendommen gnr/bnr 64/18 «Lillebaug gartneri» i Rygge kommune og eies av Kjetil Kullerud som er bosatt på stedet. Planområdet er i underkant av 40 daa, ligger mellom E6 og eksisterende næringsområder på Årvold, og består av tidligere gartneriområde, naturlig vegetasjon i et belte med varierende bredde mot E6 og to eksisterende boliger. Med bakgrunn i opphør av gartnerivirksomhet på eiendommen har eier et ønske om å omregulere deler av planområdet til næring. Formålet med planarbeidet er derfor å regulere den tidligere gartneritomta til næringsformål, eksisterende boliger til boligformål og å sette av et vegetasjonsbelte mot E6. Følgende elementer vil være sentrale for planarbeidet: Kartlegging av eksisterende verdier innenfor planområdet Utvikle en plan / plankonsept som i best mulig grad ivaretar eksisterende verdier, og som samtidig legger til rette for en optimal utnyttelse av arealet for både eier og samfunn. Utrede forventede konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket Innarbeide og sikre gjennomføring av nødvendige avbøtende tiltak. Hovedproblemstillingen for planarbeidet med hensyn til konsekvensutredning vil knytte seg til at planforslaget er delvis i strid med overordnet kommuneplan og gjeldende regulering, samt at det tas sikte på å tilrettelegge for næringsbebyggelse som kan overstige m 2 BRA. Underordnede problemstillinger vil være hvilken type næring en skal tilrettelegge for i planområdet, i hvilken grad man skal bevare vegetasjonsbeltet mot E6, konsekvenser for arealregnskapet for næringsutvikling i regionen, estetikk, arealutnyttelse og høyder på bebyggelsen, byggegrenser og avgrensing mellom reguleringsformålene, virkninger for biologisk mangfold og naturressurser, støy, eventuell forurenset grunn og håndtering av overflatevann. Flere miljøfaglige forhold må utredes, og det kan være interessemotsetninger som må tas hensyn til i området. Planarbeidet vil omfatte dette, og enkelte av temaene skal utredes i en konsekvensutredning. I gjeldende kommuneplan er planområdet betegnet som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFområde). I sammenheng med siste rullering av Rygge kommunes kommuneplan ga eier innspill til endring av formål fra LNF til næring. Innspillet ble imidlertid gitt for sent i forhold til fastsatt frist, og ble ikke behandlet i kommunen. Rygge kommune v. Plan- og miljøutvalget har imidlertid i møte den anbefalt igangsetting av regulering til nærings- og boligformål (sak 155/13). Planoppstartsmøte ble avholdt med Rygge kommune den Oppstart av detaljreguleringsplan for området ble varslet i april Det ble samtidig varslet igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale. I sine forhåndsuttalelser har både Fylkesmannen og Fylkeskommunen anbefalt at man enten avventer neste rullering av kommuneplanen eller utarbeider konsekvensutredning (KU) knyttet til tiltaket. Rygge Kommune har ikke planer om nært forestående rullering av kommuneplanen, og tiltakshaver ønsker å gå videre med saken med utarbeidelse av planprogram og KU. Planinitiativet har i denne sammenhengen vært forelagt for og drøftet i Regionalt Planmøte (august 2014). Forslaget til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet til Forslagsstiller sto for høringen. Forslaget til planprogram er bearbeidet etter offentlig ettersyn. Sammendrag av bemerkninger med forslagsstillers kommentarer følger i eget vedlegg. 4

5 2.0 HVA ER ET PLANPROGRAM? BEGRUNNELSE FOR UTREDNINGSPLIKT I henhold til plan- og bygningslovens første ledd, jf. 4-2 med tilhørende forskrifts 2f, jfr. Vedlegg I skal det utarbeides konsekvensutredning (KU) i forbindelse med reguleringsplaner som tilrettelegger for næringsbebyggelse som kan overstige m 2 BRA. Utvikling av Lillebaug til næringsareal utløser dermed krav til slik utredning. For planer som utløser krav til KU skal det utarbeides et planprogram som ledd i varsling av planoppstart. Planprogrammet skal fastsettes av kommunen og ligge til grunn for utarbeidelse av forslag til reguleringsplan med KU. Planprogrammet er en «plan for planen» som skal redegjøre for hensikten med planarbeidet og planprosessens gang. Det skal beskrives hvilke alternative plangrep som vurderes, samt redegjøres for hvilke temaer som skal utredes i KU og ev. metoder for utredning. Planprogrammet er ment å skape forutsigbarhet i planprosessen. 2.1 ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Forslaget til planprogram er bearbeidet etter offentlig ettersyn, og sammendrag av bemerkninger med forslagsstillers kommentarer følger i eget vedlegg. Etter offentlig ettersyn er planprogrammet spisset generelt til å bli tydeligere på problemstillingene og utredningskravene, og øvrige merknader er innarbeidet. 3.0 PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING 3.1 ARBEIDSOPPLEGG OG METODE Arbeidet med konsekvensutredning (KU) og senere (ev parallell) detaljreguleringsplan vil foregå iht Plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter. 6 i forskrift om konsekvensutredninger fastslår at planprogrammet skal beskrive relevante og realistiske alternativer samt hvordan disse er tenkt behandlet i plan- og utredningsarbeidet. Alternativene som skal utredes fremgår av planprogrammets kap. 4. Utredningen skal klarlegge verdi-, omfang- og konsekvensgrad for alternativer sammenliknet med 0-alternativet. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle avbøtende tiltak legges til grunn for innholdet i planforslaget. Hensikten med KU er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av planen og når det fattes vedtak. Metodikken er basert på Statens Vegvesens håndbok V712, konsekvensanalyser, 2006/2014. Konsekvensutredningen skal bygges opp av to hovedtrinn for hvert fagtema som utredes: Beskrivelse/ verdivurdering av dagens situasjon Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets effekt på og konsekvenser for de ulike temaene. De enkelte utredningstemaene skal belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner. For hvert utredningstema som inngår i KU skal det gjøres en verdivurdering. Verdivurdering gjøres i tekst, i tillegg angis verdien på en tredelt skala som liten (1), middels (2) eller stor (3). Konsekvensen skal angis i tekst og etter en 7-delt skala som går fra stor negativ (-3), til stor positiv (+3) konsekvens. Dersom det avdekkes betydningsfulle negative konsekvenser av tiltaket, skal det for hvert fagtema beskrives avbøtende tiltak. Vurdering av verdi og konsekvens skal oppsummeres og sammenstilles slik at innholdet formidles på en god, forståelig måte, enten som tekst, eller i matriser, kart eller andre illustrasjoner. Konsekvensutredningen skal oppsummeres i en anbefaling av alternativ. Anbefalingen skal begrunnes. Det skal framgå hvilke avbøtende tiltak som er innarbeidet i planforslaget som følge av utredningen, og eventuelt om noen avbøtende tiltak ikke er innarbeidet. 5

6 Det vil i sammenheng med planarbeidet bli utarbeidet en ROS-analyse for tiltaket. Analysen skal omfatte risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for realisering av tiltaket. Avbøtende tiltak skal beskrives. ROS-analysen vil inngå som del av planbeskrivelsen for detaljreguleringsplanen og vil således ikke inngå i KU. Det anses ikke nødvendig med Miljøoppfølgingsprogram, jfr. forskrift om konsekvensutredninger FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER & VEILEDERE Overordnede planer og veiledere samt eventuelle avvik fra disse skal beskrives. Eventuelle konsekvenser av avvikene skal vurderes. Dette må sees i sammenheng med 0-alternativet. Hensikten med dette er å begrense avvik i størst mulig grad, og å kun åpne for avvik i de tilfeller hvor det kan argumenteres for en bedre lokaltilpasset løsning. Fylkesplanen for Østfold: Østfold mot 2050 Regional utviklingsplan for Mosseregionen Kommuneplan Rygge Klima-/energiplan for Rygge kommune Gjeldende reguleringsplaner Estetikkveileder for Østfold, 2009 Planveileder for Østfold, FORHOLD TIL RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Overordnede rikspolitiske retningslinjer samt eventuelle avvik fra disse skal beskrives. Eventuelle konsekvenser av avvikene skal vurderes. Hensikten med dette er å begrense avvik i størst mulig grad, og å kun åpne for avvik i de tilfeller hvor det kan argumenteres for en bedre lokaltilpasset løsning. Rikspolitiske retningslinjer for å sikre barns og unges interesser i planleggingen (T-1/95) (Samt rundskriv T-2/08 og temaveileder T-1513) Norge universelt utformet. Regjeringens handlingsprogram for universell utforming og økt tilgjengelighet Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T 1442/2012 Retningslinje for behandling av luftforurensing i arealplanleggingen T BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 64/18 «Lillebaug gartneri» i Rygge kommune. Eiendommen eies av Kjetil Kullerud som er bosatt i en av de to boligene på eiendommen. Planområdet ligger langs E6 i øst og grenser mot Årvold industriområde i vest og sør. Mot nord grenser området mot boligområdet på Hananhalvøya. Den kommunale veien Årvollskogen, som går over i Hananveien, ligger inntil planområdet i vest, og det er gang-/sykkelveg tilknyttet denne inn mot planområdet. Området er i underkant av 40 daa og består av tidligere gartneriområde, naturlig vegetasjon i et skogsbelte med varierende bredde mot E6 og to eksisterende boliger. Gartnerivirksomheten er pr dd nedlagt, samtlige veksthus er revet og det tidligere gartneriområdet ligger nå som en brakklagt, ikke dyrkbar rivingstomt. Drivhusene sto på en planert flate som er noe høyere enn Årvollskogen. Flaten er delvis utsprengt og planert med sprengstein, delvis morenemasser og delvis fjell. Det gjenstår i dag noen driftsbygninger som har vært knyttet til gartneridriften, samt fundamentene for drivhusene. I tillegg ligger en nyere låve/redskapshus i skogsbeltet mot øst, noe høyere i terrenget enn gartneritomta. Hovedatkomst til det tidligere gartneriområdet er fra Årvollskogen/Hananveien i vest og til boligene fra Hananveien i nord. I gjeldende kommuneplan har planområdet status som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFområde) i 2 kategorier. Gartneritomta med boligene er avsatt til rent LNF-formål, og øvrig areal er avsatt til LNF-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Planområdet berøres av tre reguleringsplaner. Gartneritomten og skogsbeltet er regulert til jord- og skogbruk i reguleringsplan for 6

7 Årvold Næringsområde godkjent , og i reguleringsplan for del av Hananhalvøya, godkjent I sistnevnte plan er eksisterende bolig lengst i nord regulert til byggeområde for bolig. Den siste planen er reguleringsplan for E6 4-felt Råde grense-moss grense, godkjent Her berøres et ca 5 meter bredt belte langs E6 som er regulert til klimavernsone. Årvold industriområde er i hovedsak ferdig utbygd og omfatter om lag 50 bedrifter, hovedsakelig innenfor virksomhetene: lager med kontorer, lett industri, service, verksted, grossist og handel. Eksisterende veier er dimensjonert for større kjøretøy. Bebyggelsen preges av større volumer med flate tak. Feltet som ligger nærmest Lillebaug er regulert med maksimal gesimshøyde opp til kote 58, med mønehøyde inntil 20 meter. Utnyttelsesgraden er inntil 50 %-BYA. Videre ligger planområdet i direkte tilknytning til det etablerte boligområdet på Hanan. Her er det i hovedsak eneboliger med større tomter. Hananhalvøya ligger i Mosseelva og det er fine friområder innerst i Hananbukta, og kort vei til Vansjø hvor det er større sammenhengende turområder. Det er sykkel/gangvei til barne-/ungdomsskole og idrettshall på Øreåsen. Nærhet til City Syd Handelsområde med forretninger, bank, post, lege, treningssentre etc. Området har videre god kommunikasjon til E6 og Moss Lufthavn Rygge. 3.5 ANTATTE PROBLEMSTILLINGER, UTREDNINGSTEMAER OG EV AVBØTENDE TILTAK Planhierarkiet forutsetter at arealbruken er avklart i en overordnet plan før detaljregulering gjennomføres. I dette tilfellet er det ønske om å regulere delvis i strid med overordnet kommuneplan og gjeldende regulering. Vi anser at dette er hovedproblemstillingen for planarbeidet, sammen med ønsket størrelse på næringsbebyggelsen > m 2. I denne forbindelse har kommunen pekt på at det vil være spesielt viktig å ta opp bredden og utformingen av vegetasjonsbeltet mot E6, samt konsekvenser for arealregnskapet for næringsutvikling i regionen. Flere miljøfaglige forhold må utredes, og det kan være interessemotsetninger som må tas hensyn til i området. Planarbeidet vil omfatte dette og enkelte av temaene skal utredes i en konsekvensutredning. Utgangspunktet for utredning av temaene er Forskrift for konsekvensutredninger planlegging etter Plan- og bygningsloven. Veileder versjon Iht. veiledningens kap 3.4 skal temaene så langt som mulig basere seg på sammenstilling av foreliggende kunnskap. Innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevante i forhold til videre arbeide med regulering av området. Oversikten under omfatter temaer som betyr eller kan bety vesentlige endringer i forhold til dagens planstatus og dagens situasjon. Den omfatter også relevante planfaglige temaer, som ikke ansees å ha vesentlig betydning for miljø og samfunn. Temaene inngår således ikke i konsekvensutredningen, men skal belyses grundig i forslagsstillers planbeskrivelse. Arbeidsopplegg og metode er referert i punkt TRANSPORTMØNSTER OG TILGJENGELIGHET Planarbeidet skal omfatte kartlegging av dagens situasjon når det gjelder: Overordnet transportmønster og adkomst til området Tilgjengelighet til gang- og sykkelveg, samt skolevei for myke trafikanter Kollektivtransport-tilbudet Det anses ikke at planforslaget vil medføre vesentlige endringer eller konsekvenser for dette temaet. På bakgrunn av dette anses det derfor ikke nødvendig å ta med temaet i KU ESTETIKK OG LANDSKAP Dagens situasjon skal kartlegges. Dette omfatter: Byggeskikk, formspråk og volumer. Sammenheng med tilstøtende bebyggede arealer: næringsområder og boliger Vi skal utrede eksponering av området mot E6 og omkringliggende områder. KU skal omfatte: Eventuelle konsekvenser av endret eksponering, terreng, vegetasjonsskjerming og ulike byggehøyder. 7

8 Hvordan? Landskapsanalyse, beregninger av byggehøyder, illustrasjoner og oppriss av bygningsvolum, eventuelt fotomontasje eller annen hensiktsmessig metode TYPE NÆRINGSVIRKSOMHET Det skal kartlegges hva slags type næringsvirksomhet som finnes i området og hva slags type næring planområdet kan være egnet til. KU skal omfatte eventuelle konsekvenser av valg av ulike typer næringsformål sett i forhold til tidligere næring (gartneri). Hvordan? Vurdering av ulike forhold. Eventuelt sammenligne med andre næringsområder i omegn TRAFIKK Dagens situasjon skal kartlegges med hensyn på: Trafikkmengder/-belastning Adkomst internt i området Det skal utarbeides en trafikkanalyse inkl. beregninger av forventet trafikkbelastning. Det skal gjøres en trafikk-faglig vurdering av adkomstforholdene. KU skal omfatte: Dersom beregning av endret trafikkmengde som følge av reguleringsforslaget viser en vesentlig økning skal KU omfatte vurdering av konsekvenser for området, herunder tilstøtende boliger og myke trafikanter. Hvordan? Analyse, beregninger og vurderinger av endret trafikkmengde som følge av reguleringsforslaget STØY Planområdet ligger innenfor rød og gul støysone langs E6. Området ligger utenfor hensynssone for flystøy. KU skal omfatte: Beregning og vurdering av støy fra eventuell ny virksomhet. Utredning av eventuelle forhold som det må legges spesiell vekt på i den videre arealdisponeringen, herunder behov for støyskjerming Boliger som kan være utsatt for flere støykilder skal spesielt omtales og hensyntas. Hvordan? Vurderinger gjøres i henhold til T 1442/2012. Vurderinger inkluderer fremtidig trafikkutvikling SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER De samfunnsmessige konsekvensene skal kartlegges, herunder hvordan planforslaget avviker fra overordnete planer. KU skal omfatte en vurdering av om planforslaget er i konflikt med overordnede planer og mål, eller om det bidrar til måloppfyllelse i overordnede planer. Det skal også vurderes: Konsekvenser for eventuelle avvik fra overordnede planer Konsekvenser for endring fra grønne formål til utbyggingsformål Beregne antall arbeidsplasser som skapes ved de ulike alternativene Hvordan? Vurdering av avvikene KOMMUNENS AREALREGNSKAP FOR NÆRINGSUTVIKLING Avvik fra kommunens arealregnskap for næringsutvikling skal kartlegges. KU skal omfatte vurdering av: Konsekvenser for avvik i arealregnskapet for næringsutvikling i regionen Konsekvenser relatert til andre næringsarealer i kommunen Hvordan? Vurdering av avvikene. 8

9 BARN OG UNGES INTERESSER, FRILUFTSLIV OG TURVEIER Barn og unges interesser skal inngå i planarbeidet. Det anses imidlertid at planforslaget ikke har vesentlig betydning eller konsekvenser for interessene, da det forutsettes at skogområdet skal bevares, og gartneritomta ikke er ment for allmenn bruk. Planforslaget berører ingen friområder eller lekeplasser. På bakgrunn av dette anses det derfor ikke nødvendig å ta med temaet i KU MILJØ & BIOLOGISK MANGFOLD Det skal gjennomføres kartlegging av naturmangfold på eiendommen. Dersom planforslaget medfører vesentlige endringer eller konsekvenser for dette temaet skal konsekvensene utredes i KU Hvordan? Vurdering av eventuelle konsekvenser og eventuelt behovet for avbøtende tiltak FORURENSNING & GRUNNFORHOLD Planbeskrivelsen skal inneholde utredning av temaet forurensing og grunnforhold. Flomberegninger og flomsonekartlegging for Vansjø og Mosseelva er utført av NVE i 2008 og viser at planområdet ikke er flomutsatt. Ettersom laveste del av planområdet ligger fire meter over laveste tillatte kotehøyde for ny bebyggelse langs Vansjø, anses det ikke relevant å utrede flomfare nærmere. Planbeskrivelsen skal også si noe om forholdet til mulige forekomster av radon. Ut i fra aktsomhetskart for radon fra NGU og anbefalinger fra Statens strålevern, så anses ikke dette som noen vesentlig risiko. Radon tas derfor ikke med i KU. Det skal i tillegg foretas en kartlegging av: Grunnforhold & stabilitet Eventuelle forurensede masser Luftforurensing Det skal beregnes en eventuell økning i luftforurensing som følge av næringsvirksomheten. Det skal foretas en vurdering av kilder til luftforurensing og evt. effekten av flere kilder, både vegtrafikk og ny virksomhet. Dersom beregninger og undersøkelser viser vesentlig forurensing skal temaet omfattes av KU. Hvordan? Det skal gjennomføres grunnundersøkelse som omfatter vann-, slam- og jordprøver på gartneritomta. Vurdering av verdier for luftforurensing i henhold til T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Analyse, beregninger og vurderinger JORD- OG SKOGVERN Gartneritomten og skogsbeltet er regulert til jord- og skogbruksformål og er i kommuneplanen avsatt til LNF-formål. Nå som gartneridriften er nedlagt er det lite- jord- og skogbruksinteresser på eiendommen. Gårdskart fra Norsk institutt for skog og landskap viser at gartneritomta består av åpen fastmark som ikke er egnet til jord- eller skogsproduksjon (impediment). Skogsområdet er barskog med lav og middels bonitet og vil i all hovedsak bevares i planforslaget. Det finnes ikke dyrket eller dyrkbar mark innenfor planområdet. Det interkommunale landbrukskontoret v/ landbrukssjefen har ingen motforestillinger mot at området for gartneri omdisponeres fra landbruk til næring. På bakgrunn av dette vurderes det at en slik omdisponering ikke vil få vesentlige konsekvenser for interessene. Det anses derfor ikke nødvendig å ta med temaet i KU OVERVANNSHÅNDTERING Avrenning fra området og kapasitet i stedlige masser for fordrøyning skal kartlegges/beregnes. Kapasitet i eksisterende overvannssystem skal kartlegges. Det skal foretas en beregning av avrenning for fremtidig situasjon. Dersom eksisterende kapasitet ikke er tilstrekkelig skal KU omfatte: Vurdering av eventuelle konsekvenser for overvannshåndtering med forslag til avbøtende tiltak Hvordan? Vurdering og beregning av ulike forhold. 9

10 ENERGIFORBRUK Energibehov for ulike typer næringsformål kartlegges og skal vurderes i forhold til tidligere næring (gartneri). Planområdet ligger innenfor konsesjonsgrense for fremtidig fjernvarmeanlegg på Årvoll og det vil være tilknytningsplikt for oppføring av nye næringsbygg med unntak av rent kaldtlager når dette står ferdig. Ny varmesentral vil ligge på tilgrensende næringsområde på Årvold. Det vil være aktuelt å lage reguleringsbestemmelser om tilknytning til fjernvarme. Dersom det vurderes at energiforbruk til næringsformålet vil ha vesentlig betydning for miljø og samfunn skal KU omfatte: Konsekvenser av valg av alternative oppvarmingskilder (ev. fjernvarme) Hvordan? Vurdering av ulike forhold. Eventuelt sammenligne med andre næringsområder i omegn KULTURMINNER OG KULTURMILJØ I nærheten av planområdet er det registrert flere automatisk fredete kulturminner og Østfold fylkeskommune har derfor funnet det nødvendig med en arkeologisk registrering i området for å avklare om og hvordan planen vil virke inn på automatisk fredete kulturminner. Slik registrering er gjennomført og det er ikke gjort noen funn. Det anses ikke at planforslaget vil medføre vesentlige endringer eller konsekvenser for dette temaet. På bakgrunn av dette anses det derfor ikke nødvendig å ta med temaet i KU BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN KU skal omfatte redegjørelse for konsekvenser knyttet til etappevis utbygging og fremdrift. Konsekvenser av rivning av resterende bebyggelse innenfor planområdet skal redegjøres for. Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal vurderes. Støy, trafikkavvikling, anleggstrafikk, rigging og forurensning skal redegjøres for. Ulemper for omkringliggende områder, samt avbøtende tiltak skal vurderes. Hvordan? Vurdering av ulike forhold. Eventuelt sammenligne med andre næringsområder i omegn RISIKO OG SÅRBARHET ROS analyse skal utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som endres som følge av planlagt tiltak. En risiko- og sårbarhetsanalyse tar sikte på å avdekke farer, vurdere hvor alvorlige disse er, samt å foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvenser dersom disse inntreffer. 4.0 ALTERNATIVER 4.1 Begrunnelse for krav til utredningsalternativer Planen vil sannsynligvis inneholde 3 ulike arealkategorier: Næringsareal, antakelig type «ikke industriell» produksjon eller verksted og lager med tilhørende kontorer, ikke handel. Grønnstruktur Bolig (2 eksisterende boliger) Realistiske alternativer til 0-alternativet vil innebære ulik fordeling mellom hhv. næringsareal og grønnstruktur samt ulik utnyttelsesgrad og byggehøyder. Fylkesmannen har bedt om at det utredes et alternativ til planforslag hvor mest mulig av den grønne sonen mot E6 blir ivaretatt og ev. forsterket i søndre del. Dette er ivaretatt i begge alternativene ved at det er lagt stor vekt på å ta vare på eksisterende skogsbelte, samt å forsterke grønnstrukturen noe i det åpne området mot E6, sør i planområdet. Dette er gjort med forskjellige grep i de ulike alternativene. I alternativ 1 er det lagt en hensynssone for bevaring av landskap og vegetasjon over store deler av planområdet, og det er tenkt knyttet bestemmelser til denne. I begge alternativene er det regulert inn hensynssone/faresone rundt høyspent og 50 m byggegrense mot E6. 10

11 4.2 0-alternativet I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for følgene av å ikke realisere tiltaket (0-alternativet). I tillegg til de to alternative utnyttelsene av byggeområdet vil 0-alternativet utredes slik at utbygging kan vurderes opp mot dette. 0-alternativet utredes både for å se hvordan området kan utvikles uten videre utbygging i planområdet og i forhold til regulert bruk av området, og skal vurderes opp mot de omkringliggende områdene. Alternativet vil derfor omfatte både tidligere gartneridrift og videreutvikling av denne innenfor gjeldende regulering, samt dagens situasjon som rivningstomt. 4.3 Alternativ 1 Alternativ 1 er forslagsstillers planforslag. Forslaget omfatter regulering av området til boligformål, næring og grønnstruktur. Det legges inn et belte av grønnstruktur mot Årvollskogen og mellom boligformålet og næringsformålet for å gi skjerming. Det legges i tillegg inn en hensynssone for bevaring av landskap og vegetasjon over østlig del av planområdet for å bevare kvalitetene som finnes, både i forhold til landskapsbildet og eksisterende støyskjerming. Det medfører at en del av området som er regulert til næringsformål ikke kan bebygges, men kan medregnes i utnyttelsesgraden, noe som igjen gjør det mulig å ha en høy utnyttelse på næringsområdet som ligger utenfor hensynssonen. Dette gir også mulighet til å innlemme den eksisterende låven/redskapshuset som ligger her, i næringsarealet. Tillatt byggehøyde innenfor næringsformålet trappes i tre nivåer med laveste byggehøyde nærmest boligene. Skisse Alternativ Alternativ 2 Alternativ 2 omfatter de samme reguleringsformålene som i alternativ 1, men uten hensynssone bevaring av landskap og vegetasjon. Området avsatt til grønnstruktur er noe større enn i alternativ 1, og det er også satt av et belte helt i syd. Arealet avsatt til næringsformål vil bli noe mindre enn i alternativ 1. Det vil derfor være aktuelt med noe høyere utnyttelsesgrad i dette alternativet. Byggehøydene er som i alternativ 1trappet ned mot boligene i nord. Skisse Alternativ 2 11

12 5.0 MEDVIRKNING 5.01 ALMENNHETEN Informasjon og medvirkning vil være i tråd med de føringer som ligger i Plan- og bygningsloven og i forskrift om konsekvensutredning. Medvirkningsprosess for planarbeidet vil primært bestå av hhv. varsling av oppstart av planarbeider og offentlig ettersyn av tilsvarende. Det er ikke vurdert at planarbeidet berører spesielle problemstillinger eller brukergrupper som medfører behov for medvirkning utover Plan- og bygningslovens bestemmelser, for eksempel folkemøter. Ev særmøter vil kunne gjennomføres etter behov og ev. på forespørsel OFFENTLIG MYNDIGHETER Rygge kommune er ansvarlig planmyndighet. I tillegg vil følgende instanser kunne involveres på ulike deltema: Østfold Fylkeskommune, Planavdelingen Østfold Fylkeskommune, Fylkeskonservatoren Fylkesmannen i Østfold Statens Vegvesen Hafslund Movar 6.0 FREMDRIFT Tabellen under viser en foreløpig antatt fremdrift, men denne vil kunne bli revidert. Planarbeidet for detaljregulering med KU er foreløpig lagt opp med følgende forslag til prosess og fremdriftsplan: Prosess detaljregulering med KU Forventet fremdrift Anbefaling av oppstart av reguleringsarbeid Oppstartsmøte Kunngjøring og varsling av oppstart planarbeid med forslag til planprogram Mars 2014 Utarbeidet forslag til planprogram til offentlig ettersyn September 2014 Høringsperiode planprogram Innsendelse av forslag til planprogram November 2014 Fastsettelse av planprogram Oppstart av arbeide med KU & detaljreguleringsplan Desember 2014 Innsendelse av planforslag med KU Mars 2015 Førstegangsbehandling av planforslag & KU April 2015 Offentlig ettersyn (min 6 uker) Mai 2015 Ferdigstillelse av planforslag til sluttbehandling Juni 2015 Sluttbehandling i Plan- og miljøutvalget August / September 2015 Endelig vedtak i Rygge Kommunestyre September

13 7.0 BILDER FRA DAGENS SITUASJON Bilde 1: Tidligere gartneriområde sett fra syd Bilde 2: Rivingstomt etter tidligere gartneri sett mot syd 13

14 Bilde 3: Rivingstomt etter tidligere gartneri sett mot nord. Bilde 4: Innkjøring på Årvollskogen/Hananveien til planområdet sydfra. Planområdet til høyre. 14

15 Bilde 5: Nedre del av grøntsonen mot E6 ligger under høyspentlinje. Bilde 6: E6 går i fjellskjæring langs nordre del av området. 15

16 Bilde 7: Eksisterende naturlig skog mellom E6 og tidligere gartneriområde. Bilde 8: Eksisterende boliger i Hananbakken 16

17 Bilde 9: Eksisterende vei under E6 utenfor planområdet i syd. Bilde 10: Strøkskarakter: Eksisterende næringsbebyggelse tilstøtende planområdet i vest. 17

18 Bilde 11: Strøkskarakter: Eksisterende næringsbebyggelse tilstøtende planområdet i vest Bilde 12: Strøkskarakter: Årvollskogen/Hananveien sett fra planområdet mot syd. 18

19 8.0 VEDLEGG - Bemerkninger ved offentlig ettersyn av forslag til planprogram LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS ANNE-BERGITTE THINN 19

20 VEDLEGG: BEMERKNINGER VED OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE I RYGGE KOMMUNE Liste over innkomne bemerkninger: Ved offentlig ettersyn av forslag til planprogram kom det inn 5 bemerkninger, hvorav noen av punktene er innspill til reguleringsarbeidet. For oversiktens skyld er alle bemerkningene listet opp, men bare de punktene som omhandler forslag til planprogram, er referert og kommentert. Det er innkommet bemerkninger fra: Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler, datert Østfold fylkeskommune, datert Hafslund Nett AS, datert Fylkesmannen i Østfold, datert Statens Vegvesen, datert Sammendrag av bemerkningene Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler Her bør det fremgå tydeligere hvilke konsekvenser ulike former for transport/adkomst og parkering kan få for tilstøtende boliger som kan være aktuelle. Tilgjengelighet i planen bør omfatte universell utforming for gående, syklende og funksjonshemmede, samt tilgang på naturområder, skolevei og lekeområder Støysoner skal også kartlegges ift adkomstveier inne på området. Fremtidig trafikkøkning som følge av utviklingen av næringsområdet skal ligge inne i beregningene og avbøtende tiltak skal iverksettes dersom støy overstiger miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442/2012. Boliger som kan være utsatt for flere støykilder skal spesielt omtales og hensyntas Punktet om barn og unges interesser, friluftsliv og turveier bør tydeliggjøre hvilke konsekvenser det kan være snakk om. Spesielle fareområder bør omtales der dette kan være en konsekvens. - Det bør ses på spesielle farer og ulemper knyttet til selve næringsvirksomheten. - Det bør ses på kilder til luftforurensing. Østfold fylkeskommune ØFK vil gi et innspill om at det for de ulike tema må beskrives avbøtende tiltak i tillegg til det å synliggjøre konsekvenser. Hafslund Nett AS Hafslund Nett As viser til sin uttalelse til varsel om oppstart og har ingen ytterligere merknader. Fylkesmannen i Østfold Foreslått planprogram bør redigeres til å bli tydeligere på problemstillingene og utredningskravene. Det pekes spesielt på de mest relevante og sentrale problemstillingene knyttet til miljø og samfunn i planarbeidet. Videre pekes det på at det må redegjøres for eventuelt konfliktnivå med de ulike overordnede føringene i planer, veiledere og rikspolitiske retningslinjer. FMO ber om at et av alternativene som utredes er et alternativ hvor mest mulig av den grønne sonen mot E6 blir ivaretatt og ev. forsterket i søndre del. Det må også utredes et 0-alternativ. Statens Vegvesen - SVV viser til nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26. september 2014 som skal legges til grunn. - I tillegg til støy fra vegtrafikk og flytrafikk må vurderinger av støy fra ny virksomhet inngå, jf. T-1442/

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Rygge kommune In Situ AS 20.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER... 5 2. FORHOLD TIL AKTUELLE RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER... 5 3.

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer