Utredning Verran kommuneskoger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning Verran kommuneskoger"

Transkript

1 Vår dato: Vår ref.: OR VerrankommuneskogerKF 7790Malm Att.: Jan Arild Lorvik Daglig leder Utredning Verran kommuneskoger Medlemsorganisasjonfor skogeierei Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag,Nord-Trøndelag, Nordland ogtroms Adresse: Sentralbord: Bankgiro: IngvaldYstgaardsveg13A, Telefaks: Org.nr: N-7047Trondheim E-post: Internett:

2 2 1/ INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 Side 2. Salgav festetomteri Fergeli, 4 men med fortsatt drift av eiendommen 3. Salgav andre deler av eiendommen Salgav alle 4 eiendommene, Fergeli, Gjeitvikskogen, Thunskogenog Rømuld Østre 5. Andre muligheter til inntjening 13

3 Utredning Verran kommuneskoger Utredningbestiltav Verrankommuneskoger. Utredningener delt i 4 forskjelligepunkter. 3 1/ : Salgav festetomteri Fergeli,menmedfortsattdrift av eiendommen. 2: Salgav andredelerav kommuneskogen. 3: Salgav alle 4 eiendommene,fergeli,gjeitvikskogen,thunskogenog RømuldØstre. 4: Andremuligheter, nyeinntektsposter. Et førstemøteble gjennomførti Malm den ,et møtehvor tilgjengeligopplysninger ble gjennomgått/framlagt. I tillegg gjennomførtejeg enbefaringi alle teigene,dettefor å få et bedregrunnlag/bli kjent meddeulike teigene. Befaringenble gjennomførtpåenslik måteat jeg gjordemegkjent medterrengforhold, tilgjengelighetog hvordantilretteleggingenvar gjennomført. SpesieltgjelderdetteFergelieiendommen. Etterdetteførstemøteter jeg tilsendtrelevanteopplysninger,dettegjelder oppdatertkart over FergelieiendommensamtopplysningerangåendeTunselva Sandlikraftverk. Frist for oppdragetble satttil ,dajeg ikke klarteå holdedennefristenble det akseptertenforlengelsetil Småviltjakt:Salgav ca.40 årskort,halvpartentil innenbygdsboende. Jaktmulighetenebestårav Elgjakt og småviltjakt. Årlig inntektjakt: Småviltjaktkr. 16,000 Elgjakt kr. 57,000 Hoveddelenav jaktinntektenekommerfra Fergeliteigen,jeg hardelt oppinntektenefra jakt for å viseinntektenepr.da.totalareal. Opplysningerfra Verrankommuneskogerangirenårlig inntektfra elgjaktapåkr. 57,000,i tillegg kommerinntektfra småviltjaktapåkr. 16,000, til sammenkr. 73,000. Totaltjaktbartarealpådefire teigenetil sammener på40,308da. Dettegir enjaktverdipr. da.totalarealpåkr. 1,80.

4 4 1/ : Salgav festetomteri Fergeli, men med fortsatt drift av eiendommen. I dager det140bebygdetomtermedenårlig bygslingsavgiftpåkr Vedet eventueltsalgav gamle bygslingstomterfra Fergelier detfra kommuneskogen antydetenpris pr. tomt påkr. 50,000. Et stortusikkerhetsmoment hvor mangesomønskerå eie sin egenhyttetomtistedenforå betaleenårlig leie påkr I denneberegningenharjeg anslåttat halvpartenønskerå væreselveier,detvil si at 70 hytteeiereønskerå kjøpetil enpris av kr. 50,000. Brutto inntekt ved et slikt salg: kr. 50,000* 70 tomter = kr. 3,500,000, 3,5 mill. kr. Vedet slikt salger markedsføring,saksgang/ryddighetsværtviktig. Dettegjelderbådekjøperog selger,i tillegg til at jo enklere/greiereprosessener for kjøper, destoflere tomtervil bli solgt markedsføringsef fekt. Andremomentersomvil habetydningvedsalgav tomtene. Et salgvil innebæreat Verrankommuneskogoppnåren bedretøkonomi,dettevil hastor betydningmedtankepåenvidereutviklingav detteområdet. Da tenkerjeg påeventueltframføringav strømtil hyttene,gjennomføringav tiltak i forbindelsemedtilstandsrapport prøvefiske2003. Detteer enrapport,utarbeidethøst/vinter2003/2 04. En ennåbedretilretteleggingav områdeti samarbeid medhytteeierne. Videreutredningav for eksempelmulighetenfor kraftutbyggingi Fergelikombinertmed strømtil nyehyttefelt. I tillegg kommertilrettelegging/hytteservice. En bedringav tilgjengelighet/standardvil kommehytteeiernetil godevedat defår brukt sine hyttermer. Pådenneeiendommener detplanlagt50 nyehyttetomter,dissenyetomtenemeden bygslingsavgiftetter markedspris. Noenav dissenyetomteneønskesbebygdav Verrankommuneskogermedtankepå utleiehytter.

5 5 1/ Gjeitvikskogen Skog: Totaltareal1479da. Produktivtareal927da. Takserti 1987,ståendevolum 12852m 3. Deter hogdca.4500m 3. Gjenståendeskoger i dagikke økonomiskdrivbardadetkreverenmegetkostbarveg utbyggingog i tillegg vinsjdrift. Produksjonsevnei ,55m 3. pr.da.,somgir enmiddelbonitetpåg14. Optimaltgir dette510m 3. i årlig tilvekst pådetproduktivearealet,setti et langsiktig perspektiv. Pågrunnav at storedelerikke er økonomiskdrivbart er detproduktivearealet redusertmed40 %, dettegir 300m 3. i årlig tilvekst. Anslåttårlig produksjoni beregningen, justertfor noennaturligeårsakersområte,snøbrekk, vindfall osv.,enmernøkternvurdering,gir daentilvekst pr.år på266m 3. Fratrekk- topp,råte,svinnog miljøhensyn,til sammen15 %. Dettegir ennyttbarkubikkmassepr.år på226m 3. VerdipåGjeitvikskogen,(Langsiktigverdi). Bruksverdiberegningenmeddagenstømmerpriser. Samsgran: kr. 400 Woodlog: kr. 220 Kvalitetsfordeling50/50. I denneteigener detpånoesikt behovfor lauvrydding/avstandsregulering. Her burdedetværeenmulighettil å engasjerearbeidsledigungdom/skoleungdomi sommerarbeidmedkyndig skogfagligveiledning. Dettei samarbeidmedverrankommune,skoleverkosv. Verdiberegningav Gjeitvikskogen Tilvekstpr.år: 266m 3. - Topp,råte,svinn,miljøhensyn,15 %: 36 m 3. Årlig nyttbar kubikkmasse: 226m 3. Tømmerpriser SagtømmerSamsgran: kr. 400 MassevirkeWoodlog: kr. 220 Kvalitetsfordeling:50/50 Gjennomsnittligtømmerpris:kr. 400* 0,5 + kr. 220* 0,5 = kr. 310 Gjennomsnittligdriftspris:Anslåttgjennomsnittligdriftspris = kr. 130

6 6 1/ Driftsresultat Driftspris: kr. 130 Måleavg.: kr. 5 Skogkultur10 %: kr. 31 Administrasjon: kr. 10 Vegbygging/vedlikehold: kr. 10 Driftskostnader pr. m 3.: kr. 186 Bruttopris: kr Driftskostnader: kr. 186 Driftsresultat pr. m 3.: kr. 124 Årlig tilvekst: 226m 3. Årlig driftsresultat:kr. 124* 226m 3. = kr. 28,024 Pågrunnav enbedregjennomsnittligboniteter detherdiskontertmed30 år og 4 %. Detteårligedriftsresultatetkommerførstom ca.30 år,p.g.a.deter detårligedriftsresultatet diskontertmed30 år. Årlig driftsresultat:kr. 25,296* 0,3083= kr. 7,799 Jaktinntekter Opplysningerfra Verrankommuneskogerangirenårlig inntektfra elgjaktapåkr. 57,000,i tillegg kommerinntektfra småviltjaktapåkr. 16,000, til sammenkr. 73,000. Totaltjaktbartarealpådefire teigenetil sammener på40,308da. Dettegir enjaktverdipr. da.totalarealpåkr. 1,80. TotalarealGjeitvikskogen:1479da. Årlig jaktinntekt:kr. 1,80* 1479da.= kr. 2,662 Landbruksdepartementets kapitaliseringsrentepå4 % er brukt vedutregningav bruksverdien påskogen,påjaktverdiener detbrukt 7 %. Verdiav skogen: kr. 7,799/0,04= kr. 194,975 Verdiav jakt: kr. 2,662/0,07= kr. 38,028 Sum: = kr. 233,003 kr. 233,000

7 7 1/ Thunskogen Skog: Totaltareal6819da. Produktivtareal3434da. Det aller mesteav drivbarskoger hogdslik at detikke vil bli noenavvirkningav betydning påmangeår. Plantefelter i brastand,mednoeuplantetarealpr. dato. Produksjonsevnei ,33m 3. pr.da.,somgir enmiddelbonitetpåg11. Optimaltgir dette1133m 3. i årlig tilvekst pådetproduktivearealet,setti et langsiktig perspektiv. Anslåttårlig produksjoni beregningen, justertfor noennaturligeårsakersområte,snøbrekk, vindfall osv.,enmernøkternvurdering,gir daentilvekst pr.år på986m 3. Fratrekk- topp,råte,svinnog miljøhensyn,til sammen15 %. Dettegir ennyttbarkubikkmassepr.år på838m 3. VerdipåThunskogen,(Langsiktigverdi). Bruksverdiberegningenmeddagenstømmerpriser. Samsgran: kr. 400 Woodlog: kr. 220 Kvalitetsfordeling50/50. Verdiberegningav Thunskogen Tilvekstpr.år: 986m 3. - Topp,råte,svinn,miljøhensyn,15 %: 98 m 3. Årlig nyttbar kubikkmasse: 838m 3. Tømmerpriser SagtømmerSamsgran: kr. 400 MassevirkeWoodlog: kr. 220 Kvalitetsfordeling:50/50 Gjennomsnittligtømmerpris:kr. 400* 0,5 + kr. 220* 0,5 = kr. 310 Gjennomsnittligdriftspris:Anslåttgjennomsnittligdriftspris = kr. 130

8 8 1/ Driftsresultat Driftspris: kr. 130 Måleavg.: kr. 5 Skogkultur10 %: kr. 31 Administrasjon: kr. 10 Vegbygging/vedlikehold: kr. 10 Driftskostnader pr. m 3.: kr. 186 Bruttopris: kr Driftskostnader: kr. 186 Driftsresultat pr. m 3.: kr. 124 Årlig tilvekst: 838m 3. Årlig driftsresultat:kr. 124* 838m 3. = kr. 103,912 Detteårligedriftsresultatetkommerførstom ca.40 år,p.g.a.deter detårligedriftsresultatet diskontertmed40 år. Årlig driftsresultat:kr. 103,912* 0,2083= kr. 21,645 Jaktinntekter Opplysningerfra Verrankommuneskogerangirenårlig inntektfra elgjaktapåkr. 57,000,i tillegg kommerinntektfra småviltjaktapåkr. 16,000, til sammenkr. 73,000. Totaltjaktbartarealpådefire teigenetil sammener på40,308da. Dettegir enjaktverdipr. da.totalarealpåkr. 1,80. TotalarealThunskogen:6819da. Årlig jaktinntekt:kr. 1,80* 6819da.= kr. 12,274 Landbruksdepartementets kapitaliseringsrentepå4 % er brukt vedutregningav bruksverdien påskogen,påjaktverdiener detbrukt 7 %. Verdiav skogen: kr. 21,645/0,04 = kr. 541,125 Verdiav jakt: kr. 12,274/0,07 = kr. 175,343 Sum: = kr. 716,468 kr. 716,000

9 9 1/ Rømuld Østre Skog: Totaltareal2010da. Produktivtareal785da. All drivbarskoger hogdog alle arealertilplantet, snarligbehovfor lauvrydding. Plantingene15 30 år. Middelbonitetanslåtttil G11 G14,mestG11,somgir entilvekst pr. da.pr.år,påi gjennomsnitt0,35m 3. Optimaltgir dette275m 3. i årlig tilvekst pådetproduktivearealet,setti et langsiktig perspektiv. Anslåttårlig produksjoni beregningen, justertfor noennaturligeårsakersområte,snøbrekk, vindfall osv.,enmernøkternvurdering,gir daentilvekst pr.år på240m 3. Fratrekk- topp,råte,svinnog miljøhensyn,til sammen15 %. Dettegir ennyttbarkubikkmassepr.år på204m 3. VerdipåRømuldØstre,(Langsiktigverdi). Bruksverdiberegningenmeddagenstømmerpriser. Samsgran: kr. 400 Woodlog: kr. 220 Kvalitetsfordeling50/50. Verdiberegningav Rømuld Østre Tilvekstpr.år: 240m 3. - Topp,råte,svinn,miljøhensyn,15 %: 36 m 3. Årlig nyttbar kubikkmasse: 204m 3. Tømmerpriser SagtømmerSamsgran: kr. 400 MassevirkeWoodlog: kr. 220 Kvalitetsfordeling:50/50 Gjennomsnittligtømmerpris:kr. 400* 0,5 + kr. 220* 0,5 = kr. 310 Gjennomsnittligdriftspris:Anslåttgjennomsnittligdriftspris = kr. 130

10 10 1/ Driftsresultat Driftspris: kr. 130 Måleavg.: kr. 5 Skogkultur10 %: kr. 31 Administrasjon: kr. 10 Vegbygging/vedlikehold: kr. 10 Driftskostnader pr. m 3.: kr. 186 Bruttopris: kr Driftskostnader: kr. 186 Driftsresultat pr. m 3.: kr. 124 Årlig tilvekst: 204m 3. Årlig driftsresultat:kr. 124* 204m 3. = kr. 25,296 Detteårligedriftsresultatetkommerførstom ca.40 år,p.g.a.deter detårligedriftsresultatet diskontertmed40 år. Årlig driftsresultat:kr. 25,296* 0,2083= kr. 5,269 Jaktinntekter Opplysningerfra Verrankommuneskogerangirenårlig inntektfra elgjaktapåkr. 57,000,i tillegg kommerinntektfra småviltjaktapåkr. 16,000, til sammenkr. 73,000. Totaltjaktbartarealpådefire teigenetil sammener på40,308da. Dettegir enjaktverdipr. da.totalarealpåkr. 1,80. TotalarealRømuldØstre:2010da. Årlig jaktinntekt:kr. 1,80* 2010da.= kr. 3,618 Landbruksdepartementets kapitaliseringsrentepå4 % er brukt vedutregningav bruksverdien påskogen,påjaktverdiener detbrukt 7 %. Verdiav skogen: kr. 5,269/0,04= kr. 131,725 Verdiav jakt: kr. 3,618/0,07= kr. 51,686 Sum: = kr. 183,411 kr. 183,000

11 11 1/ Salgav alle 4 eiendommene,fergeli, Gjeitvikskogen, Thunskogenog Rømuld Østre Fergeli Eiendommener førstog fremstenutmarkseiendomhvor fokusharværtrettetmot hytteutbygging/friluftsliv. Totaltarealca.30,000da. Eiendommener ikke taksert,mener utbygdpr. i dagmed140hyttetomter. Dissehyttetomteneavkrevespr.i dagenårlig festeavgiftpåkr I tillegg er detplanerom enutvidelsemed50 nye hyttetomtermedenbygslingsavgift til markedspris. Det er ikke drivverdigskog,menplantefeltav eldre dato,(ca.40 år),somer i godvekst. Hele eiendommenligger over vernskoggrensai Verran, dermeder det ikke aktueltmednoen intensivskogbruksaktivitet. Fortsattsatsingsområdeblir hytterog friluftsliv. Verdiberegningav Fergeli Bygslingsavgiftpr. år pr. hytte:kr. 512 Antall bebygdehytter:140 Årlig inntekt av bygslingsavgift: kr. 512* 140= kr. 71,680 Jaktinntekter Opplysningerfra Verrankommuneskogerangirenårlig inntektfra elgjaktapåkr. 57,000,i tillegg kommerinntektfra småviltjaktapåkr. 16,000, til sammenkr. 73,000. Totaltjaktbartarealpådefire teigenetil sammener på40,308da. Dettegir enjaktverdipr. da.totalarealpåkr. 1,80. TotalarealFergeli:30000da. Årlig jaktinntekt: kr. 1,80* 30000da. = kr. 54,000 Inntekt fra salgav fiskekort Opplysninger gitt av Verran kommuneskog:årlig innt ekt salgfiskekort, kr. 7,000 I og medat bygslingsavgiften er ensåsikkerinntektskildeharjeg valgt å brukeen kapitaliseringsrentepå4 % vedutregningav verdien. Påjakt- og fiskeverdiener detbrukt 7 %. Verdiav bygslingsinntekter:kr. 71,680/0,04 = kr. 1,792,000 Verdiav jakt: kr. 54,000/0,07 = kr. 771,429 Verdiav fiske: kr. 7,000/0,07 = kr. 100,000 Sum: = kr. 2,663,429 kr. 2,660,000

12 Fergeli: kr. 2,660,000 Gjeitvikskogen: kr. 233,000 Thunskogen: kr. 716,000 Rømuld Østre: kr. 183,000 Verdi 4 teiger: kr. 3,792,000 kr. 3,800, / Teigeneer forsøktverdiberegnetetterbruksverdiprinsippene. Vedet salgkommerendel andremomentertil, såsom interessefra kjøpere/markedet. Vedet kjøp/salgmåalle disseteigenekonsesjonsbehandles,enkonsesjonsbehandling kan ogsåmedføreat verdienblir endret. Erfaringstallviserat verdienkanendres+/ %.

13 13 1/ Andre muligheter til inntjening fra kommuneskogene a) I Thunskogener detforetattenutredningangåendeutbyggingav et kraftverk. Sannsynlighetenfor at enutbyggingblir gjennomført regnesfor 80 % sikkert. Ut ifra desamledeopplysningermenerjeg detrikti g å beregneenfremtidig verdigpådenne utbyggingen. DenneutbyggingenheterTunselvaSandlikraftverk. En utbyggingvil produsereca.5 7 GWH. I følgedetilsendteopplysningenevil enutbyggingav dettekraftverketetterenperiodepå5 år gi enårlig utbetalingav fallleie påca.kr. 200,000. Verdienav enslik årlig inntektetterenkapitaliseringsrentepå7 % blir følgende: Kr. 200,000/0,07= kr. 2,857,143 kr. 2,860,000 En anneneffekt av enslik utbygginger at detteogsåkanbetraktessom drahjelp til andre eiendommersomkanhaet tilsvarendeutbyggingspotensiale,dettekangjeldeverran kommuneskogsandreteiger,eks.fergeli,i tillegg til andreskogeiendommer i distriktet. b) I flere av teigeneer det et snarligbehovfor lauvrydding/avstandsregulering. Her burdedetværeenmulighettil å engasjerearbeidsledigungdom/skoleungdomi arbeid underkyndig skogfagligveiledning. Dettei samarbeidmedverrankommune,skoleverkosv. Konklusjon Min vurderingetterdennegjennomgangener at i og pådissefire teigeneer detflere nye muligheter til inntjeningsombørutredesnærmerefør et salggjennomføres. Spesieltgjelderdetteutbyggingav vannkraft. I tillegg børdetværemulighetertil å utnytteeiendommeneinternti kommunen. Et sistemomenti detteer at et eventueltsalgav teigenegir et dårlig signal ovenforandre skogeierei kommunen. Med hilsen SKOGEIERFORENINGA NORD OddbjørnRønning Produksjons/Kvalitetsleder OveMogård Plansjef

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Fiskeprosjeket 2003-2008

Fiskeprosjeket 2003-2008 Færgeli hytteeierforening Fiskeprosjeket 2003-2008 Litlferja, Storferja, Rundhaugvatnet og Langvatnet Innholdsfortegnelse: 1 Prosjektets bakgrunn... 3 2 Økonomi... 3 2.1 Innkjøp av utfiskingsgarn:... 3

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Folkehøgskolene J.nr.162/01/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 18.09.01 FHSR-rundskriv 21/01

Detaljer

STEINKJER KOMMUNESKOGER Ogndalsbruket KF

STEINKJER KOMMUNESKOGER Ogndalsbruket KF STEINKJER KOMMUNESKOGER Ogndalsbruket KF ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING 2. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 3. UTVIKLING / MÅLOPPNÅELSE 1. INNLEDNING Organisering Navnet på foretaket er STEINKJER KOMMUNESKOGER

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte onsdag 24. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

Økonomi i alternativ A

Økonomi i alternativ A Alternativ A: Flytting av bibliotek til Næringsbygget hvor Teknisk sitter i dag (1. etasje nord). Vi åpner opp mot Kulturhuset for sambruk mellom byggene. Alternativ A er også 2 alternativer vedr. plassering

Detaljer

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt

Detaljer

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård)

Verdivurdering, Hustad, G.nr. 10000, bnr. 10000 i Bortelid kommune. (fiktiv gård) Bevergrendveien 360 3614 KONGSBERG Eksempeltakst: Tlf. 32 72 31 00 Telefax: 32 72 31 01 Mobil (Øverby): 95 72 32 84 Bank: 2291.13.97203 Foretaksregisteret: 982 779 022 MVA firmapost@overby-skog.no www.overby-skog.no

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

!!! Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning. Avisåret 2013. Innhold. 1. Innledning. Side 2. Side 3. 2. Formål med opplagsoppgaven

!!! Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning. Avisåret 2013. Innhold. 1. Innledning. Side 2. Side 3. 2. Formål med opplagsoppgaven Innhold 1. Innledning Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning 2. Formål med opplagsoppgaven Avisåret 2013 Side 2 Side 3 1. Regler for opplagsberegning / beregning elektronisk salg av avis 1.

Detaljer

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen med verge er folkeregistrert. GA 8030 B Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge 1 Opplysninger

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11

Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Arkivsak-dok. 201100966-1 Arkivkode ---/N03 Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og næring 07.12.2011 5/11 Fylkesutvalget 08.12.2011 121/11 Felles forvaltning

Detaljer

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904459 : E: 601 : Øyvind Levang/ Olga Davydova/ Stein Åge Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Detaljer

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen Oslo kommune Byrådsavdeling 21 DES, 2C109 for byutvikling OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES 2009 Ki SAKSNR AVD s SA ) 0 I er Til: Byutviklingskomiteen Fra: Byråden for byutvikling Notat nr.:

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05. MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning NOTAT DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2007/2327-127 Øystein Nicolai Haga, 38273413 L12 11.05.2015 Til: Glenn Anderson Teknisk forvaltning NOTAT FRA

Detaljer

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013 Årsberetning og regnskap for JotunKraft AS For å ret 2013 5. måi 2014 1 JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet knyttet

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap 2011 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg Årsberetning og regnskap SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2012 Tid: Onsdag 6.juni Frammøtested:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21)

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21) NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 22. november 2013 Sak: Innkjøp av operasjonsrobot i SI. Styrets vedtak 03.10.13 Styret i SI gjorde i styremøte

Detaljer

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt nr. 3 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Q Nett-Nytt nr. 3 2009 Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Dere har talt - årets kundeundersøkelse er gjennomført! Årets kundeundersøkelse er omfangsrik og gjelder hele nettvirksomheten til Fortum. Vi bruker

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer