GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGF ELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING VEDTATT PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGF ELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING VEDTATT PLAN"

Transkript

1 GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGF ELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING VEDTATT PLAN

2 Teknologiveien Arendal Telefon: NO MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Trevanntoppen boligfelt Oppdrag nummer: 1103 Rapportnavn: Planbeskrivelse med konsekvensutredning Status: Vedtatt plan Dato: Nøkkelord: Planprogram, regulering, boligfelt Arkiv (filnavn): O:\1103\08_Rapport_notat\1103_Trevanntoppen_planbeskrivelse.docx Oppdragsansvarlig: Tor-Albert Oveland Skrevet av: Tor-Albert Oveland

3 Trevanntoppen boligfelt 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Hensikten med planarbeidet Krav om konsekvensutredning Foreliggende planer for området Planprosess Planområdet Planforslaget Generelt Illustrasjonsplan Nye boligområder Eksisterende bebyggelse Lekeplass og friområde Veier Biloppstillingsplasser Vann og avløp Post og renovasjon Universell utforming Barn og unge Konsekvensutredning Metodikk Alternativer som skal vurderes Landskapsbilde Situasjonsbeskrivelse og verdi Omfang og konsekvens Naturressurser Situasjonsbeskrivelse og verdi Omfang og konsekvens Naturmiljø Situasjonsbeskrivelse og verdi Omfang og konsekvens Kulturmiljø Situasjonsbeskrivelse og verdi Omfang og konsekvens Nærmiljø og friluftsliv Planprogrammet om temaet: Situasjonsbeskrivelse og verdi Omfang og konsekvens Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser Klima, forurensing og støy Planprogrammet om temaet: Støy Klimahensyn og overvannshåndtering Flom Vei, trafikkavvikling og trafikksikkerhet Planprogrammet om temaet: Omfang og konsekvens Risiko og sårbarhetsanalyse Oppstartsvarsel og innkomne merknader Varslingsprosess Merknader til oppstartsvarsel og planprogram Fylkesmannen i Aust-Agder Fortidsminneforeningen Statens vegvesen Agder Energi Nett AS Endringer av planforslaget etter høringsrunde Innsigelse fra Fylkesmannen i Aust-Agder Renovasjon Bygging i strandsone og silhuettvirkning Eksisterende boliger og boligantall Faresone "Flom"...35 Side

4 Trevanntoppen boligfelt 4 FIGURLISTE Figur 1 Foreslått avgrensing... 2 Figur 2 Oppsummering av de ulike arealformålene... 3 Figur 3 Illustrasjon av området... 4 Figur 4 Område B1-B Figur 5 Eksisterende boliger i reguleringsområdet... 6 Figur 6 VA-ledningsnett i området... 8 Figur 7 Matrise for verdivurdering av landskapsbilde Figur 8 Planområdet fra badeplassen på Frolands verk Figur 9 Koller som bevares for å dempe visuelt inntrykk av nye bygninger på Kalvodden Figur 10 Innsynsmuligheter til tomter innenfor 50 m grense på Kalvodden (blå piler) Figur 11 Typisk snitt gjennom Trevanntoppen Figur 12 Arealbruk, dyrking og bonitet Figur 13 Jorde i nordlig del av planområdet Figur 14 Løsmassekart (NGU) Figur 15 Grunnvannspotensiale (NGU) Figur 16 Typisk vegetasjon i utbyggingsområdet Figur 17 Verdifastsetting iht håndbok Figur 18 Dagens atkomst til området Figur 19 Frafall krav om kulturhistorisk registrering Figur 20 Gravfelt utenfor planområdet Figur 21 SEFRAK-registrert bygning Figur 22 Bygning som er registrert i SEFRAK Figur 23 Område med lokal betydning for turbruk / friluftsliv Figur 24 Konvensjonelt overvannsystem Figur 25 Avrenning før og etter utbygging, konvensjonelt system Figur 26 Lokal overvannsdisponering, eksempel Figur 27 Treleddsstrategi i overvannshåndteringen som legges til grunn for videre planlegging Figur 28 Overvannsavrenning fra kollen, dagens situasjon Figur 29 Flomsonekart Trevann. Kilde "Temakart fareområder" Kommuneplanens arealdel Figur 30 Flomstøtte ved Reiersøl planteskole VEDLEGG Vedlegg nr 1 Biologiske undersøkelser før utbygging

5 Trevanntoppen boligfelt 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn er grunneier for gnr 20/13,41 og gnr 20/20,42 på Frolands Verk, og ønsker å bygge ut området. 1.2 Hensikten med planarbeidet Hensikten med arbeidet er å legge til rette for boligbygging. 1.3 Krav om konsekvensutredning Planarbeidet må innbefatte konsekvensutredning, jmf Plan- og bygningslovens Foreliggende planer for området Området er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) med unntak av den eksisterende bebyggelsen på nordøst siden av odden. Disse ligger i boligområde. Område inngår i reguleringsplanen for Frolands Verk vedtatt Plan prosess Planprogram er utarbeidet og ble vedtatt i formannskapet 4. juni Planforslag ble sendt inn til kommunen 14. januar Etter vedtak i formannskapet 21. januar 2014 ble planen sendt ut på høring med frist 19. mars 2014.

6 Trevanntoppen boligfelt 2 2 PLANOMRÅDET Figuren under viser foreslått avgrensing for reguleringen. Trevannet Figur 1 Foreslått avgrensing Planområdet ligger i Froland, ca 2.5 km vest for Osedalen. Det grenser mot Trevannet i sør og vest, og består hovedsakelig av en kolle med kotehøyde opp mot ca 90 m. Trevannet ligger på ca kote 39.

7 Trevanntoppen boligfelt 3 3 PLANFORSLAGET 3.1 Generelt Planområdet omfatter et areal på totalt ca 100 daa. Tabellen under viser arealformål med sosikode og sum areal. Sosikode Arealformål Areal m² 1110 Bolig Post/Renovasjon Lek Vei Annen veigrunn Parkering Friområde LNF Totalsum Post/ Renovasjon 0.2 % 1610 Lek 0.4 % 2010 Vei 5.2 % 2019 Annen veigrunn 5.8 % 3040 Friområde 8.1 % 1110 Bolig 43.0 % 5100 LNF 37.3 % Figur 2 Oppsummering av de ulike arealformålene

8 Trevanntoppen boligfelt Illustrasjonsplan Figuren under viser mulig utbygging av området, basert på utbygging med eneboliger med grunnflate 8x12 m og garasje 6x6 m. Figur 3 Illustrasjon av området

9 Trevanntoppen boligfelt Nye boligområder Planforslaget inneholder 5 områder satt av til nye eneboligtomter. Område Antall tomter Areal m² B B B B B B Totalsum Størrelsen på tomtene varierer mellom ca 750 m 2 og m 2. Gjennomsnittlig størrelse er nærmere 1,1 daa. De ulike delområdene er vist i figuren under. B1 B6 B3 B2 B4 B5 Figur 4 Område B1-B6

10 Trevanntoppen boligfelt Eksisterende bebyggelse I reguleringsområdet er det i dag 4 boligeiendommer. Treveien 22 Treveien 67 Treveien 69 Treveien 70 Figur 5 Eksisterende boliger i reguleringsområdet De nye boligtomtene springer ut fra eiendommene 20/13 og 20/20,42. Gnr 20/13 omfattet inntil nylig Treveien 22, men nå er eiendommen delt opp i to deler slik at bygningene i Treveien 22 ligger på eget bruksnr (20/235). Treveien 67 ligger på eiendommen 20/100, og Treveien 69 ligger på eiendommen 20/ Lekeplass og friområde Foruten at det vil være god nærhet til naturen rundt tomtene, er det satt av plass til lekeplass ved rundkjøringen i feltet. I planen er det satt av over 8 daa til friområde på Kalvodden. Området vil ha god atkomst fra veianlegg, og står også i tilknytning til andre områder som vil være regulert til LNF.

11 Trevanntoppen boligfelt Veier Planeringshøyder på nye veier er vist på planen. Atkomstvei inn i feltet kommer i konflikt med eksisterende garasje på gnr 20/75, som Finn Johansen eier. Garasjen skal rives. Det er utformet skriftlig avtale mellom utbygger og Finn Johansen angående dette. Atkomstveier vil få veinavn i samråd med Froland kommune. Snuplass er dimensjonert for liten lastebil (LL) som omfatter vanlige servicekjøretøyer (renovasjon, brøytemateriell). Rundkjøring anlegges uten øy, dermed kan den også fungere for større kjøretøyer som unntaksvis skal inn i området. o_v1: 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 2.5 m. f_v2: 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 1.5 m. f_v3: 3 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 1.5 m. f_v4: 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 2.5 m. f_v5: 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 2.5 m. f_v6: Eksisterende vei, 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 2.5 m. o_v7: Eksisterende vei som opprustes før kommunal overtakelse. 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 2.5 m. f_v8: 3 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 1.5 m. Sideareal til vei er benevnt "Annen veigrunn grøntareal". Siktsoner er etablert med utgangspunkt i Statens Vegvesens håndbok 017, med 20 x 20 m mot venstre og 6 x 20 mot høyre. Sikt ved kryss Fv 42 er kontrollert mot følgende parametre: - Stoppsikt Ls=70 m - Nødvendig siktsone 6 x 84 m. 3.7 Biloppstillingsplasser Antall biloppstillingsplasser er bestemt med grunnlag i Froland kommunes retningslinjer.

12 Trevanntoppen boligfelt Vann og avløp Området tilrettelegges med fall mot samleveien og føres til eksisterende anlegg. Tomtene ytterst på Kalvodden (B5) vil føres sammen med eksisterende bebyggelse, enten med ledning i vannet eller langs vei og kobles til dagens nett. Vannforsyningen har begrenset kapasitet, derfor legges det opp til minimum 8 m mellom bygninger ved kryssing av eiendomsgrense. Tilkoblings - punkt VA Figur 6 VA-ledningsnett i området 3.9 Post og renovasjon Det er satt av areal til post og renovasjon (papiravfall) Universell utforming Reguleringsplanen viser en vertikalkurvatur på veiene som tilsier at tomtene planeres slik at stigningskrav i TEK10 kan oppfylles. Lekeplasser og områder for post og renovasjon skal opparbeides i henhold til kravene i TEK Barn og unge Planområdet ligger i nærheten av Osedalen (3 km avstand). Her er det skole og idrettsanlegg, butikker og bibliotek. Utbyggingen skal bidra til finansiering av G/S-vei fram mot Kleivene, som vil danne trygg skolevei via Osedalen. Feltet med sin beliggenhet er godt egnet for barnefamilier. Trevann med bademuligheter og naturområdene i nærheten av feltet med fint turterreng er viktige elementer i denne sammenheng.

13 Trevanntoppen boligfelt 9 4 KONSEKVENSUTREDNING 4.1 Metodikk Statens vegvesens håndbok 140 er benyttet som grunnlag for konsekvensutredning av området for såkalte ikke-prissatte konsekvenser. Dette gjelder temaene landskapsbilde, naturressurser, naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv. Omfanget på utredningen er tilpasset prosjektet, men omfatter i hovedsak tre trinn: 1. Situasjonsbeskrivelse med verdivurdering, hvor verdi blir fastsatt etter følgende skala: 2. Beskrivelse av omfanget på endringene tiltaket medfører, sett opp mot gitte kriterier blir gradert slik: 3. Oppsummert vurdering av konsekvens for de ulike temaene. 4.2 Alternativer som skal vurderes Det vil fremmes ett planforslag som vil ha fokus på boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Det er konsekvensene av dette planforslaget som vil bli utredet, sett i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon.

14 Trevanntoppen boligfelt Landskapsbilde Situasjonsbeskrivelse og verdi Planområdet består av en ås / kolle tett ved Trevannet. Kriterier for valg av landskapsbildets verdi deles ifølge håndbok 140 inn som vist under. Planområdet regnes å ligge i spredtbygd strøk, og med typiske visuelle kvaliteter. Figur 7 Matrise for verdivurdering av landskapsbilde Verdien settes til middels. Liten Middels Stor

15 Trevanntoppen boligfelt Omfang og konsekvens Utbyggingen vil medføre at landskapsbildet sett fra Trevannet endres. Dette gjelder hovedsakelig innsynet nordfra, ved badeplassen på Frolands verk, se bilde under. Det legges vekt på å beholde buffersoner med skog for å unngå tydelige silhuettvirkninger. Figur 8 Planområdet fra badeplassen på Frolands verk Boligene rettes mot vest og vil være mest synlig fra nord og vest. Tomteplasseringen på Kalvodden er gjort med tanke på å få en best mulig terrengtilpasning. Det er lagt vekt på å beholde kollene i området for å unngå uheldig silhuettvirkning. Kalvodden Figur 9 Koller som bevares for å dempe visuelt inntrykk av nye bygninger på Kalvodden

16 Trevanntoppen boligfelt 12 Ved å bevare kollen og vegetasjonen ytterst på Kalvodden vil bygninger på de to tomtene som ligger innenfor 50 m grense fra vannet være delvis skjermet, se figur under hvor innsynsmuligheter er vist med piler. Kalvodden Figur 10 Innsynsmuligheter til tomter innenfor 50 m grense på Kalvodden (blå piler) På den høyeste delen av Trevanntoppen er tomtene trukket inn slik at det er mulig å beholde noe vegetasjon. Planeringsnivå for tomtene er satt ut fra at tomtene skal munne ut i terrengnivå slik at det ikke oppleves nødvendig å anlegge murer i ytterkanten av tomtene. Eksisterende terreng Planeringsnivå Figur 11 Typisk snitt gjennom Trevanntoppen Basert på at det vil bli noen flere boliger på toppen som reduserer det visuelle inntrykket av området sett fra vest og nord, vurderes tiltaket til å ha "lite negativt" omfang med tanke på landskapsbilde. Stort negativt Middels negativt Lite negativt t te In Lite positivt Middels positivt Stort positivt

17 Trevanntoppen boligfelt Naturressurser Situasjonsbeskrivelse og verdi Planen berører jordbruksareal som i dag ikke er i bruk. Skogbruk i området er begrenset til å bestå av mindre vedhogst. Figur 12 Arealbruk, dyrking og bonitet Nord i planområdet er det et lite jorde som står registrert som fulldyrka jord i kartverket. Planen kommer for øvrig ikke i konflikt med dyrkbar mark. Figur 13 Jorde i nordlig del av planområdet. Berggrunnen i området består av kvartsitt og kvartglimmergneis.

18 Trevanntoppen boligfelt 14 Det er ingen store løsmasseforekomster eller grunnvannspotensiale i planområdet ifølge databaser hos NGU, se kartutsnitt under. Figur 14 Løsmassekart (NGU) Figur 15 Grunnvannspotensiale (NGU) Basert på tabell 6.20 og 6.21 i håndbok 140 settes verdi for naturressurser til "Liten til middels verdi". Liten Middels Stor Bedømmingen av at området ligger opp mot middels verdi kommer av hensynet til dyrka mark.

19 Trevanntoppen boligfelt Omfang og konsekvens Planforslaget vil medføre at det etableres boligtomter på område som i dag er benevnt som fulldyrka mark i Skog og landskap sin kartløsning. Området og jordet ble befart sammen med kommunens landbruksrådgiver Morten Foss i mai Det ble konkludert med at jordet er såpass tungdrevent i dag at landbruksavdelingen i kommunen ikke vil motsette seg utbygging. Tiltaket medfører imidlertid at naturressursene blir noe redusert. Omfang settes derfor til "lite negativt". Stort negativt Middels negativt Lite negativt t te In Lite positivt Middels positivt Stort positivt

20 Trevanntoppen boligfelt Naturmiljø Situasjonsbeskrivelse og verdi Området nordøst for odden er i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning avmerket som viktig naturområde. Dette sammenfaller med kommunens egne temakart for naturtyper og vilt. Videre er det i artsdatabanken avmerket funn av karplanter oppetter forslåtte planavgrensning. Biolog John Unsgård har vært engasjert for å utføre undersøkelser og vurdere konsekvens av utbygging. Arbeidet er summert opp i egen rapport, se vedlegg. Unsgård peker på at det er områder med barblandingsskog og lauvskog i de mest brattlendte partiene. Det er ikke funnet spesielt sjeldne eller truede arter og naturtyper. Våtmarksområdet som planområdet grenser opp mot er spesielt verdifullt. Rådyr har sporadisk tilhold på Trevanntoppen. Figur 16 Typisk vegetasjon i utbyggingsområdet. Med bakgrunn i undersøkelsene som er gjort settes verdi for området med hensyn til naturmiljø til "Liten verdi". Liten Middels Stor Se figur neste side for verdifastsetting.

21 Trevanntoppen boligfelt 17 Figur 17 Verdifastsetting iht håndbok 140

22 Trevanntoppen boligfelt Omfang og konsekvens Det vises til Unsgårds rapport (se vedlegg). I rapporten trekker han fram følgende med tanke på effekter av utbyggingen: - Blandingsskog i brattlendte partier bør spares. - Det er ikke grunn til å tro at fuglefaunaen i våtmarksområdet Trekilen vil bli negativt påvirket av utbyggingen. - Det kan ikke hevdes at området har avgjørende kvaliteter som beiteområde for den lokale rådyrstammen. Figur 18 Dagens atkomst til området Ettersom det konkluderes med at det er små virkninger av utbyggingen når det gjelder naturmiljø settes omfang iht håndbok 140 til "Lite negativt". Stort negativt Middels negativt Lite negativt t te In Lite positivt Middels positivt Stort positivt

23 Trevanntoppen boligfelt Kulturmi ljø Situasjonsbe skrivelse og verdi Bygningshistorie Grunneier og utbygger er engasjert i Froland historielag. Han er godt kjent med historien i området, og har bidratt med de neste avsnittene. Det planlagte boligområdet går ut i fra de 2 eiendommene Lilletre og Kalvodden. Begge plassene er sannsynligvis blant de yngste plassene som tilhørte Frolands jernverk, og har trolig vært bebodd siden 1840 eller noe før. Lilletre - gnr. 20 bnr. 13/41 Det opprinnelige huset hadde 2 etasjer, og på 1800-tallet bodde det for det meste 2 familier. I 1913 flyttet Jørgen Kittelsen Runnemyr hit, og familien bodde her til Sønnen Kittel Kittelsen kjøpte eiendommen gnr. 20 bnr. 13 av Elise Blick, Frolands Verk i 1942, og et tilleggsareal, gnr. 20 bnr. 41, av Froland kommune i Til sammen utgjorde dette ca. 40 dekar. I 1947 bygde Kittel det eksisterende huset på eiendommen. Uthuset ble bygget omkring 1954/55. Det gamle våningshuset ble revet på 1960-tallet. Stua som står igjen ble i mange år brukt i forbindelse med birøkt, men er nå malt og pusset opp. Jørgen Kittelsen kjøpte eiendommen av foreldrene omkring 1990, og i 2011 fikk Ottar Kittelsen hjemmel til Lilletre. Han solgte videre til i Først på 1950-tallet solgte Kittel Kittelsen en parsell på ca 5 dekar til Johan Strandli - gnr. 20 bnr Lauvli/Kalvodden - gnr. 20 bnr. 20/42 Første kjente dokumentasjon om dette stedet er en takst fra I motsetning til de fleste andre eiendommene på Verket var det ingen opplysninger om huset var bebodd, og heller ikke hvem som hadde bodd der før. Det bodde flere familier her fram til 1936 da Harald Gundersen flyttet hit. Han kjøpte eiendommen gnr. 20 bnr. 20 av Elise Blick, Frolands Verk i 1942, og et tilleggsareal, gnr. 20 bnr. 40, av Froland kommune i Til sammen ca. 40 dekar. I forbindelse med kjøpet i 1942 ble navnet forandret til Lauvli, men blant lokalbefolkningen her brukes fremdeles det gamle navnet. kjøpte eiendommen først på 1970-tallet og har bodd her siden. Omkring 1974 ble det fradelt en tomt til Lillian Knutsen, gnr. 20 bnr. 142 Eikås. I 1956 ble det bygget nytt hus her. Låve og garasje ble bygget sist på 1980 tallet.

24 Trevanntoppen boligfelt 20 Kulturminner Planområdet omfatter ingen kjente fornminner, basert på søk i Riksantikvarens database "Kulturminnesøk". Videre har fylkeskommunen seksjon kulturminnevern befart området. Utsnittet under er utdrag fra brev datert 6. mai 2013 angående kulturhistorisk registrering. Figur 19 Frafall krav om kulturhistorisk registrering Det nevnte gravfeltet som er registrert i Kjerringvika ligger utenfor planområdet. Planområde Figur 20 Gravfelt utenfor planområdet Det er et SEFRAK-registrert bygg i nordre del av planområdet. SEFRAK-bygg Figur 21 SEFRAK-registrert bygning

25 Trevanntoppen boligfelt 21 Figur 22 Bygning som er registrert i SEFRAK Bygningsmiljøet er normalt forekommende, og kvalifiserer således til "liten" verdi. Hensynet til verdien av SEFRAK-bygningen som ligger mellom "liten" og "middels" i henhold til håndbok 140. Verdien med tanke på kulturmiljø settes til liten til middels. Liten Middels Stor Omfang og konsekvens SEFRAK-registrert bygning kom i konflikt med to alternative veitraseer som har vært oppe til vurdering i planarbeidet. Forenklet sett forelå det tre alternativer for bygningen: a. Riving av bygningen for å få plassert veien. b. Flytting av bygningen for å få plassert veien. c. Legge om veien og fjerne garasjer for å la bygningen stå. Området og bygningen ble befart fredag 14. juni Her deltok Thomas Hirsch fra Aust-Agder fylkeskommune, seksjon kulturminnevern. De ulike alternativene for bygningen ble lagt fram. Det var enighet om at det skulle legges opp til å beholde bygningen slik den står. Planforslaget innebærer derfor ingen tiltak som kommer i konflikt med kjente kulturminner. Stort negativt Middels negativt Lite negativt t te In Lite positivt Middels positivt Stort positivt

26 Trevanntoppen boligfelt Nærmiljø og friluftsliv Planprogrammet om temaet: Området er lite benyttet til rekreasjon / friluftsliv av andre enn grunneierne selv. Planen vil imidlertid føre til konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved at areal beslaglegges. Det skal utredes konsekvenser som følge av arealbeslag og barrierevirkninger. Det er ingen kjente lekeplasser i området Situasjonsbeskrivelse og verdi I dag er det stort sett de lokale beboerne som benytter området til turer og friluftsliv. Sommerstid hender det at noen bader ved Kalvodden. Som regel er dette båtfarende i Trevannet. Ytterst på Kalvodden er det en liten kolle hvor det er fin utsikt over Trevannet. Kalvodden har begrenset besøk i dag. Dette skyldes nok at området er lite tilgjengelig. En må gjennom tun for å komme fram, og det er få steder som egner seg til parkering. Kalvodden Figur 23 Område med lokal betydning for turbruk / friluftsliv Basert på tabell 6.14 i håndbok 140 settes verdien angående nærmiljø / friluftsliv mellom liten og middels. Liten Middels Stor

27 Trevanntoppen boligfelt Omfang og konsekvens Det foreslås 5 boligtomter ved Kalvodden, og offentlig vei fram til tomtene. Dette medfører 200 m ny vei, og opprusting av ca 200 m eksisterende privat vei. 2 av tomtene ligger innenfor den alminnelige byggegrensen på 50 m fra vann. Ved bygging av færre enn 5 tomter på Kalvodden vil det være mindre aktuelt å anlegge offentlig vei. Tomtene er forholdsvis store, opp mot m 2, for å opprettholde kravet om min. 8 m avstand mellom bygninger med hensyn til den marginale mengden med slokkevann som er tilgjengelig. De to tomtene nærmest vannet er imidlertid noe mindre (ca 800 m 2 ) for å redusere inngrep. Ved å etablere offentlig vei vil Kalvodden bli lettere tilgjengelig for allmennheten. Det anlegges friområde og sti med tilkomst fra offentlig vei. Tiltaket vil føre til "middels positivt omfang" i henhold til tabell 6.15 i håndboka, med bakgrunn i at: - Bruksmulighetene vil bli bedre ved at det legges vei fram mot badeplass. - Barrierer mellom viktige målpunkter vil i noen grad reduseres, ettersom det forutsettes kommunal vei. - Enklere atkomst vil gjøre området mer attraktivt. - Mer bruk vil også danne bedre grunnlag for identitetsskaping og tilknytning til området. Stort negativt Middels negativt Lite negativt t te In Lite positivt Middels positivt Stort positivt

28 Trevanntoppen boligfelt Oppsummering av ikke -priss atte konsekvenser Ut fra vurderingen som er gjort innenfor de ulike temaene i konsekvensutredningen konkluderes det med at utbygging av området gir et bidrag nær null sett i forhold til å beholde området som det er i dag. Tema Verdi Omfang Konsekvens Landskapsbilde Middels Lite negativt Liten negativ konsekvens - Naturressurser Liten / middels Lite negativt Ubetydelig / Liten negativ konsekvens 0/- Naturmiljø Liten Lite negativt Ubetydelig / Liten negativ konsekvens 0/- Kulturmiljø Liten / middels Nærmiljø og friluftsliv Liten / middels Intet Ubetydelig 0 Middels positivt Middels positiv konsekvens ++ Samlet vurdering Ubetydelig 0 Konsekvensene kan etter håndbok 140 sammenstilles ved hjelp av konsekvensvifta, se figur under. Samlet vurdering er vist med blå skravur.

29 Trevanntoppen boligfelt Klima, forurensing og støy Planprogrammet om temaet: Det kan bli nødvendig å dokumentere støy fra Fv 42. Overvannshåndtering sett i forhold til klimaendringer vil bli ivaretatt gjennom reguleringsfasen. Flomveier vil bli vurdert. For øvrig ligger området forholdsvis ukomplisert til med tanke på overvannshåndtering Støy Avstand fra fv 42 til boligområdet vil være ca 200 m. Det er gjort en enkel kontroll om hvorvidt det i planleggingen av feltet må tas hensyn til støy fra fylkesveien. Kontrollen er gjort med forenklet metode som er vist i veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Fra vegdatabanken er følgende hentet for fv42 (veireferanse FV 42 HP3 m3574): - Trafikkmengde ÅDT: Andel tunge kjøretøy: 8% - Fartsgrense: 60 km/t Det er valgt sjablonverdier basert på "hard mark", dvs tabell 47. Her framkommer det at avstand i forhold til støyhensyn (gul sone) vil være maks 170 m. Det konkluderes derfor med at det ikke er nødvendig å ta hensyn til støy fra fylkesveien ved plassering av boligtomtene, så lenge avstanden overstiger 170 m.

30 Trevanntoppen boligfelt Klimahensyn og overvannshåndtering Det er en økende erkjennelse av at klimaet endrer seg, noe som blant annet fører til høyere gjennomsnittstemperatur, økt lavtrykksaktivitet med økt nedbør (ekstremregn), økt havnivå og springflo. For Sørlandet pekes det på at de kraftige regnskyllene vil komme hyppigere. Fra sentralt hold er det kommet signaler på at dagens dimensjoneringsregler for overvannssystem vil endres i løpet av de nærmeste årene. Det er i dag opp til hver enkelt kommune å bestemme disse reglene. Statens Vegvesen anbefaler å benytte et påslag i mengdeberegning av overvann, "Klimafaktor". Størrelsen på denne er Variasjon over årstidene For bebygde områder vil maksimal avrenning variere med årstidene. Vinter: Vårsituasjon: Snødekt og frossen mark. Avrenning fra alle tette flater, betydelig avrenning fra permeable flater. Ved samtidig snøsmelting kan avrenningsvolum overskride nedbørsmengde. Oppbløtt, mettet mark og snøsmelting. Avrenning fra alle typer flater. Pga smelting kan avrenningsvolum overskride nedbørsmengde. Sommersituasjon: Kraftige regnbyger. Avrenning fra tette flater, mindre avrenning fra permeable flater. Avrenningsvolum noe mindre enn nedbørsvolum. Høstsituasjon: Langvarig regn, enten på oppbløtt, mettet mark, eller på frossen mark. Avrenning fra alle typer flater. Ved snøsmelting kan avrenningsvolum overskride nedbørsmengde. I små felt på Sørlandet vil det stort sett være sommersituasjon som er dimensjonerende. Dette regnes som gjeldende for planområdet. Prinsipper for overvannshåndtering Et konvensjonelt system for håndtering av overvann innebærer å fange opp regnvann nærmest mulig kilden, og lede det i rør til lukkede oppsamlingssystem før utslipp i resipient. Figur 24 Konvensjonelt overvannsystem Konvensjonell håndtering av overvannet fører til at flomtoppene i systemet blir svært kraftige, ved at vannet samles raskt.

31 Trevanntoppen boligfelt 27 Utbygging av et område vil føre til et avrenningsmønster som vist i figuren under. Figur 25 Avrenning før og etter utbygging, konvensjonelt system Dersom man klarer å forsinke avrenningen vil flomtoppen komme senere, og være mindre. Ved å benytte seg av løsninger basert på lokal overvannsdisponering vil flomtoppene reduseres. Skissen i figuren under viser eksempel på prinsipputforming av et slikt system. Figur 26 Lokal overvannsdisponering, eksempel Ettersom utbygging av områder som regel belaster overvannsystem nedstrøms, vil det i de aller fleste tilfellene være mest hensiktsmessig å benytte prinsippet om lokal overvannsdisponering. Sentralt i dette ligger treleddsstrategi for infiltrasjon, forsinking og flomveier. Figur 27 Treleddsstrategi i overvannshåndteringen som legges til grunn for videre planlegging

32 Trevanntoppen boligfelt 28 Prinsippløsning for området Utbyggingsområdet består av en markert kolle, hvor overvannet renner raskt av allerede i dag. Det er en forsenking på kollen som gjør at mye av vannet på toppen renner av nordover og ut til Trevannet. Figuren under viser traseforløpet. Figur 28 Overvannsavrenning fra kollen, dagens situasjon De viste traseene for avrenning vil tas hensyn til i videre prosjektering. Flomveier legges enten til veigrøft, eller ved bruk av grøntsoner. Utbyggingen ytterst på Kalvodden fører til marginal endring av overvannsforløpet, og vurderes ikke nærmere på dette stadiet.

33 Trevanntoppen boligfelt Flom Planområdet grenser ned mot Trevannet som ligger på kote 39. I arbeidet med gjeldende kommuneplan ble det utarbeidet kart over fareområder. Her ble det gjengitt NVE sine beregninger av 1000-års flom i Nidelva inklusive Trevann. Figur 29 Flomsonekart Trevann. Kilde "Temakart fareområder" Kommuneplanens arealdel Kartet viser at nivå på 1000-årsflommen ligger på ca kote 45. Mer nøyaktige tall på dette foreligger når NVE har utført flomsonekartlegging av Nidelva. Pr i dag ligger strekningen ved utløpet av Trevann inne som prioritet 2 i NVE sin flomsonekartplan. Det er imidlertid gjort en flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget i 2005 (Petterson, NVE). I rapporten heter det at flomvannføring ved Evenstad med 200 års gjentaksintervall er 1220 m 3 /s. Normalvannføring ved Evenstad er 465 m 3 /s. Flommen i oktober 1987 viste 1000 m 3 /s ved Evenstad, se tabell under (Petterson, NVE rapport 22/2005). Flomstøtten ved Reiersøl planteskole indikerer kotenivå 42,53 for flommen i oktober 1987.

34 Trevanntoppen boligfelt 30 Flommen i 1892 er vist på flomstøtten med kotehøyde 44,81. Vannstandforskjellen Reiersøl Trevann Blakstad er svært liten ved normalvannføring. På grunn av store flater med dyrka mark vil nok vannstandsforskjellen også være svært liten ved flommer som går over elvebredden. Figur 30 Flomstøtte ved Reiersøl planteskole. Planområdet vil inneholde boligbygg. Disse kategoriseres i klasse F2 i følge TEK10. Dette medfører at det må tas høyde for flom med 200 års gjentaksintervall, se tabellen fra TEK under. Ettersom 1000-årsflommen gir kotehøyde 45 ved Trevann og flommen i 1987 ga kotehøyde 42,53 ved Reiersøl er det grunn til å estimere 200-årsflommen til å ligge på maks ca kote 44 i Trevann. På grunn av usikkerhet i betraktningene og beregningsgrunnlaget settes laveste tillatte nivå på bygninger til kote 46.

GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGF ELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING UTKAST

GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGF ELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING UTKAST GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGF ELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING UTKAST 14.01.2014 Teknologiveien 1 4846 Arendal Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Trevanntoppen

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

ERIKSEN EIENDOM AS BOLIGFELT TROLLMOEN PLANBESKRIVELSE FORSLAG

ERIKSEN EIENDOM AS BOLIGFELT TROLLMOEN PLANBESKRIVELSE FORSLAG ERIKSEN EIENDOM AS BOLIGFELT TROLLMOEN PLANBESKRIVELSE FORSLAG 30.10.2012 Postboks 735 Stoa 4808 Arendal Teknologiveien 1, Longum Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Boligfelt

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING VEDTATT PLAN, MED ENDRINGER MAI 2017

GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING VEDTATT PLAN, MED ENDRINGER MAI 2017 GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING VEDTATT PLAN, MED ENDRINGER MAI 2017 23.05.2017 Teknologiveien 1 4846 Arendal Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver:

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato:

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: 03.03.2016. Revidert: A044050 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse

Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Vestby kommune Kolåsveien/Båtbyggerveien Planbeskrivelse Rådmannens forslag 22.11.2012. Formål Da reguleringsplanen for Son Indre ble vedtatt i 1986 ble kvartalet mellom Kolåsveien og Båtbyggerveien tatt

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Planbeskrivelse Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Datert 21/4 2015 1. Innherred samkommune Enhet for samfunnsutvikling 1. Bakgrunn Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015 Planbeskrivelse Detaljregulering for Eid småbåthavn Planforslag datert 24/3 2015 Per Anders Røstad Arealplanlegger Banmyrvegen 217, 7609 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278 207 mva

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal PLANBESKRIVELSE Revidert 6.12.2013 1. Bakgrunn Asplan Viak har utarbeidet denne reguleringsplanen på oppdrag av Hellvik Hus Flekkefjord AS. Planområdet består av eiendommene

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

Planbeskrivelse 3002 SØREGATA 15, GNR 58/320

Planbeskrivelse 3002 SØREGATA 15, GNR 58/320 Planbeskrivelse 3002 SØREGATA 15, GNR 58/320 Arkivsak: 10/878 Arkivkode: PLANR 3002 Sakstittel: PLAN 3002 - REGULERINGSPLAN FOR SØREGATA 15 GNR. 58/320 - STANGELANDSVÅGEN INNHOLDSFORTEGNELSE: Diverse informasjon

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Mandal kommune Teknisk forvaltning PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Plan ID: Vedtatt i bystyret:.. Detaljregulering for Gang- og sykkelvei Tregdeveien Side 1 av 11 1 Forord Reguleringsarbeidet

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Vedlegg til plan Vestlia fjelltak i Nes kommune, planid: 01201302: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Gbnr: 62/70 m.fl. Hallingkonsult a.s. 1.3.17 1.0 Innledning Hensikten med planen er

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20 1.04.2015, 14.8.2015, 29.9.2015, 11.12.2015, 8.1.2016 22.2.2016 Vedtatt i Bystyre 1.9.2016 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI 20 Rykene, Arendal Side 1 av 24 REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKOLEVEI

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet 25.6.2015 6.8.2015 12.8.2015 31.8.2015 29.9.2015 Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet Side 1 av 19 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RYLLIKTUNET, Nedenes, Arendal kommune. BESKRIVELSE OG BESTEMMELSER.

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget Side: 1 av 8 BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290 1. Innledning 1.1 Oppdragsgiver Beskrivelse av planforslaget Planarbeidet utføres på vegne av REN Kirkenes AS. 1.2 Eiendomsforhold-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Vurdering av risiko og sårbarhet

Vurdering av risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet Nedenfor gis en oversikt over kategoriseringen og akseptgrad ved ulike kombinasjoner, som benyttes ved risikoanalysen. Sannsynlighetskategori 1. Lite sannsynlig Sjeldnere

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige ROS analyse for GNR 2 BNR 4. Plan ID 201413 TYSVÆR KOMMUNE UTARBEIDET 27.04.2016 av KRAFTVÆRK AS Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige Skred/Ras/Ustabil

Detaljer