GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGF ELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING VEDTATT PLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGF ELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING VEDTATT PLAN"

Transkript

1 GUNNAR GUNDERSEN TREVANNTOPPEN BOLIGF ELT PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING VEDTATT PLAN

2 Teknologiveien Arendal Telefon: NO MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Trevanntoppen boligfelt Oppdrag nummer: 1103 Rapportnavn: Planbeskrivelse med konsekvensutredning Status: Vedtatt plan Dato: Nøkkelord: Planprogram, regulering, boligfelt Arkiv (filnavn): O:\1103\08_Rapport_notat\1103_Trevanntoppen_planbeskrivelse.docx Oppdragsansvarlig: Tor-Albert Oveland Skrevet av: Tor-Albert Oveland

3 Trevanntoppen boligfelt 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Hensikten med planarbeidet Krav om konsekvensutredning Foreliggende planer for området Planprosess Planområdet Planforslaget Generelt Illustrasjonsplan Nye boligområder Eksisterende bebyggelse Lekeplass og friområde Veier Biloppstillingsplasser Vann og avløp Post og renovasjon Universell utforming Barn og unge Konsekvensutredning Metodikk Alternativer som skal vurderes Landskapsbilde Situasjonsbeskrivelse og verdi Omfang og konsekvens Naturressurser Situasjonsbeskrivelse og verdi Omfang og konsekvens Naturmiljø Situasjonsbeskrivelse og verdi Omfang og konsekvens Kulturmiljø Situasjonsbeskrivelse og verdi Omfang og konsekvens Nærmiljø og friluftsliv Planprogrammet om temaet: Situasjonsbeskrivelse og verdi Omfang og konsekvens Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser Klima, forurensing og støy Planprogrammet om temaet: Støy Klimahensyn og overvannshåndtering Flom Vei, trafikkavvikling og trafikksikkerhet Planprogrammet om temaet: Omfang og konsekvens Risiko og sårbarhetsanalyse Oppstartsvarsel og innkomne merknader Varslingsprosess Merknader til oppstartsvarsel og planprogram Fylkesmannen i Aust-Agder Fortidsminneforeningen Statens vegvesen Agder Energi Nett AS Endringer av planforslaget etter høringsrunde Innsigelse fra Fylkesmannen i Aust-Agder Renovasjon Bygging i strandsone og silhuettvirkning Eksisterende boliger og boligantall Faresone "Flom"...35 Side

4 Trevanntoppen boligfelt 4 FIGURLISTE Figur 1 Foreslått avgrensing... 2 Figur 2 Oppsummering av de ulike arealformålene... 3 Figur 3 Illustrasjon av området... 4 Figur 4 Område B1-B Figur 5 Eksisterende boliger i reguleringsområdet... 6 Figur 6 VA-ledningsnett i området... 8 Figur 7 Matrise for verdivurdering av landskapsbilde Figur 8 Planområdet fra badeplassen på Frolands verk Figur 9 Koller som bevares for å dempe visuelt inntrykk av nye bygninger på Kalvodden Figur 10 Innsynsmuligheter til tomter innenfor 50 m grense på Kalvodden (blå piler) Figur 11 Typisk snitt gjennom Trevanntoppen Figur 12 Arealbruk, dyrking og bonitet Figur 13 Jorde i nordlig del av planområdet Figur 14 Løsmassekart (NGU) Figur 15 Grunnvannspotensiale (NGU) Figur 16 Typisk vegetasjon i utbyggingsområdet Figur 17 Verdifastsetting iht håndbok Figur 18 Dagens atkomst til området Figur 19 Frafall krav om kulturhistorisk registrering Figur 20 Gravfelt utenfor planområdet Figur 21 SEFRAK-registrert bygning Figur 22 Bygning som er registrert i SEFRAK Figur 23 Område med lokal betydning for turbruk / friluftsliv Figur 24 Konvensjonelt overvannsystem Figur 25 Avrenning før og etter utbygging, konvensjonelt system Figur 26 Lokal overvannsdisponering, eksempel Figur 27 Treleddsstrategi i overvannshåndteringen som legges til grunn for videre planlegging Figur 28 Overvannsavrenning fra kollen, dagens situasjon Figur 29 Flomsonekart Trevann. Kilde "Temakart fareområder" Kommuneplanens arealdel Figur 30 Flomstøtte ved Reiersøl planteskole VEDLEGG Vedlegg nr 1 Biologiske undersøkelser før utbygging

5 Trevanntoppen boligfelt 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn er grunneier for gnr 20/13,41 og gnr 20/20,42 på Frolands Verk, og ønsker å bygge ut området. 1.2 Hensikten med planarbeidet Hensikten med arbeidet er å legge til rette for boligbygging. 1.3 Krav om konsekvensutredning Planarbeidet må innbefatte konsekvensutredning, jmf Plan- og bygningslovens Foreliggende planer for området Området er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) med unntak av den eksisterende bebyggelsen på nordøst siden av odden. Disse ligger i boligområde. Område inngår i reguleringsplanen for Frolands Verk vedtatt Plan prosess Planprogram er utarbeidet og ble vedtatt i formannskapet 4. juni Planforslag ble sendt inn til kommunen 14. januar Etter vedtak i formannskapet 21. januar 2014 ble planen sendt ut på høring med frist 19. mars 2014.

6 Trevanntoppen boligfelt 2 2 PLANOMRÅDET Figuren under viser foreslått avgrensing for reguleringen. Trevannet Figur 1 Foreslått avgrensing Planområdet ligger i Froland, ca 2.5 km vest for Osedalen. Det grenser mot Trevannet i sør og vest, og består hovedsakelig av en kolle med kotehøyde opp mot ca 90 m. Trevannet ligger på ca kote 39.

7 Trevanntoppen boligfelt 3 3 PLANFORSLAGET 3.1 Generelt Planområdet omfatter et areal på totalt ca 100 daa. Tabellen under viser arealformål med sosikode og sum areal. Sosikode Arealformål Areal m² 1110 Bolig Post/Renovasjon Lek Vei Annen veigrunn Parkering Friområde LNF Totalsum Post/ Renovasjon 0.2 % 1610 Lek 0.4 % 2010 Vei 5.2 % 2019 Annen veigrunn 5.8 % 3040 Friområde 8.1 % 1110 Bolig 43.0 % 5100 LNF 37.3 % Figur 2 Oppsummering av de ulike arealformålene

8 Trevanntoppen boligfelt Illustrasjonsplan Figuren under viser mulig utbygging av området, basert på utbygging med eneboliger med grunnflate 8x12 m og garasje 6x6 m. Figur 3 Illustrasjon av området

9 Trevanntoppen boligfelt Nye boligområder Planforslaget inneholder 5 områder satt av til nye eneboligtomter. Område Antall tomter Areal m² B B B B B B Totalsum Størrelsen på tomtene varierer mellom ca 750 m 2 og m 2. Gjennomsnittlig størrelse er nærmere 1,1 daa. De ulike delområdene er vist i figuren under. B1 B6 B3 B2 B4 B5 Figur 4 Område B1-B6

10 Trevanntoppen boligfelt Eksisterende bebyggelse I reguleringsområdet er det i dag 4 boligeiendommer. Treveien 22 Treveien 67 Treveien 69 Treveien 70 Figur 5 Eksisterende boliger i reguleringsområdet De nye boligtomtene springer ut fra eiendommene 20/13 og 20/20,42. Gnr 20/13 omfattet inntil nylig Treveien 22, men nå er eiendommen delt opp i to deler slik at bygningene i Treveien 22 ligger på eget bruksnr (20/235). Treveien 67 ligger på eiendommen 20/100, og Treveien 69 ligger på eiendommen 20/ Lekeplass og friområde Foruten at det vil være god nærhet til naturen rundt tomtene, er det satt av plass til lekeplass ved rundkjøringen i feltet. I planen er det satt av over 8 daa til friområde på Kalvodden. Området vil ha god atkomst fra veianlegg, og står også i tilknytning til andre områder som vil være regulert til LNF.

11 Trevanntoppen boligfelt Veier Planeringshøyder på nye veier er vist på planen. Atkomstvei inn i feltet kommer i konflikt med eksisterende garasje på gnr 20/75, som Finn Johansen eier. Garasjen skal rives. Det er utformet skriftlig avtale mellom utbygger og Finn Johansen angående dette. Atkomstveier vil få veinavn i samråd med Froland kommune. Snuplass er dimensjonert for liten lastebil (LL) som omfatter vanlige servicekjøretøyer (renovasjon, brøytemateriell). Rundkjøring anlegges uten øy, dermed kan den også fungere for større kjøretøyer som unntaksvis skal inn i området. o_v1: 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 2.5 m. f_v2: 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 1.5 m. f_v3: 3 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 1.5 m. f_v4: 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 2.5 m. f_v5: 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 2.5 m. f_v6: Eksisterende vei, 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 2.5 m. o_v7: Eksisterende vei som opprustes før kommunal overtakelse. 4 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 2.5 m. f_v8: 3 m bredde inklusive skulder. Sideareal til vei 1.5 m. Sideareal til vei er benevnt "Annen veigrunn grøntareal". Siktsoner er etablert med utgangspunkt i Statens Vegvesens håndbok 017, med 20 x 20 m mot venstre og 6 x 20 mot høyre. Sikt ved kryss Fv 42 er kontrollert mot følgende parametre: - Stoppsikt Ls=70 m - Nødvendig siktsone 6 x 84 m. 3.7 Biloppstillingsplasser Antall biloppstillingsplasser er bestemt med grunnlag i Froland kommunes retningslinjer.

12 Trevanntoppen boligfelt Vann og avløp Området tilrettelegges med fall mot samleveien og føres til eksisterende anlegg. Tomtene ytterst på Kalvodden (B5) vil føres sammen med eksisterende bebyggelse, enten med ledning i vannet eller langs vei og kobles til dagens nett. Vannforsyningen har begrenset kapasitet, derfor legges det opp til minimum 8 m mellom bygninger ved kryssing av eiendomsgrense. Tilkoblings - punkt VA Figur 6 VA-ledningsnett i området 3.9 Post og renovasjon Det er satt av areal til post og renovasjon (papiravfall) Universell utforming Reguleringsplanen viser en vertikalkurvatur på veiene som tilsier at tomtene planeres slik at stigningskrav i TEK10 kan oppfylles. Lekeplasser og områder for post og renovasjon skal opparbeides i henhold til kravene i TEK Barn og unge Planområdet ligger i nærheten av Osedalen (3 km avstand). Her er det skole og idrettsanlegg, butikker og bibliotek. Utbyggingen skal bidra til finansiering av G/S-vei fram mot Kleivene, som vil danne trygg skolevei via Osedalen. Feltet med sin beliggenhet er godt egnet for barnefamilier. Trevann med bademuligheter og naturområdene i nærheten av feltet med fint turterreng er viktige elementer i denne sammenheng.

13 Trevanntoppen boligfelt 9 4 KONSEKVENSUTREDNING 4.1 Metodikk Statens vegvesens håndbok 140 er benyttet som grunnlag for konsekvensutredning av området for såkalte ikke-prissatte konsekvenser. Dette gjelder temaene landskapsbilde, naturressurser, naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv. Omfanget på utredningen er tilpasset prosjektet, men omfatter i hovedsak tre trinn: 1. Situasjonsbeskrivelse med verdivurdering, hvor verdi blir fastsatt etter følgende skala: 2. Beskrivelse av omfanget på endringene tiltaket medfører, sett opp mot gitte kriterier blir gradert slik: 3. Oppsummert vurdering av konsekvens for de ulike temaene. 4.2 Alternativer som skal vurderes Det vil fremmes ett planforslag som vil ha fokus på boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Det er konsekvensene av dette planforslaget som vil bli utredet, sett i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon.

14 Trevanntoppen boligfelt Landskapsbilde Situasjonsbeskrivelse og verdi Planområdet består av en ås / kolle tett ved Trevannet. Kriterier for valg av landskapsbildets verdi deles ifølge håndbok 140 inn som vist under. Planområdet regnes å ligge i spredtbygd strøk, og med typiske visuelle kvaliteter. Figur 7 Matrise for verdivurdering av landskapsbilde Verdien settes til middels. Liten Middels Stor

15 Trevanntoppen boligfelt Omfang og konsekvens Utbyggingen vil medføre at landskapsbildet sett fra Trevannet endres. Dette gjelder hovedsakelig innsynet nordfra, ved badeplassen på Frolands verk, se bilde under. Det legges vekt på å beholde buffersoner med skog for å unngå tydelige silhuettvirkninger. Figur 8 Planområdet fra badeplassen på Frolands verk Boligene rettes mot vest og vil være mest synlig fra nord og vest. Tomteplasseringen på Kalvodden er gjort med tanke på å få en best mulig terrengtilpasning. Det er lagt vekt på å beholde kollene i området for å unngå uheldig silhuettvirkning. Kalvodden Figur 9 Koller som bevares for å dempe visuelt inntrykk av nye bygninger på Kalvodden

16 Trevanntoppen boligfelt 12 Ved å bevare kollen og vegetasjonen ytterst på Kalvodden vil bygninger på de to tomtene som ligger innenfor 50 m grense fra vannet være delvis skjermet, se figur under hvor innsynsmuligheter er vist med piler. Kalvodden Figur 10 Innsynsmuligheter til tomter innenfor 50 m grense på Kalvodden (blå piler) På den høyeste delen av Trevanntoppen er tomtene trukket inn slik at det er mulig å beholde noe vegetasjon. Planeringsnivå for tomtene er satt ut fra at tomtene skal munne ut i terrengnivå slik at det ikke oppleves nødvendig å anlegge murer i ytterkanten av tomtene. Eksisterende terreng Planeringsnivå Figur 11 Typisk snitt gjennom Trevanntoppen Basert på at det vil bli noen flere boliger på toppen som reduserer det visuelle inntrykket av området sett fra vest og nord, vurderes tiltaket til å ha "lite negativt" omfang med tanke på landskapsbilde. Stort negativt Middels negativt Lite negativt t te In Lite positivt Middels positivt Stort positivt

17 Trevanntoppen boligfelt Naturressurser Situasjonsbeskrivelse og verdi Planen berører jordbruksareal som i dag ikke er i bruk. Skogbruk i området er begrenset til å bestå av mindre vedhogst. Figur 12 Arealbruk, dyrking og bonitet Nord i planområdet er det et lite jorde som står registrert som fulldyrka jord i kartverket. Planen kommer for øvrig ikke i konflikt med dyrkbar mark. Figur 13 Jorde i nordlig del av planområdet. Berggrunnen i området består av kvartsitt og kvartglimmergneis.

18 Trevanntoppen boligfelt 14 Det er ingen store løsmasseforekomster eller grunnvannspotensiale i planområdet ifølge databaser hos NGU, se kartutsnitt under. Figur 14 Løsmassekart (NGU) Figur 15 Grunnvannspotensiale (NGU) Basert på tabell 6.20 og 6.21 i håndbok 140 settes verdi for naturressurser til "Liten til middels verdi". Liten Middels Stor Bedømmingen av at området ligger opp mot middels verdi kommer av hensynet til dyrka mark.

19 Trevanntoppen boligfelt Omfang og konsekvens Planforslaget vil medføre at det etableres boligtomter på område som i dag er benevnt som fulldyrka mark i Skog og landskap sin kartløsning. Området og jordet ble befart sammen med kommunens landbruksrådgiver Morten Foss i mai Det ble konkludert med at jordet er såpass tungdrevent i dag at landbruksavdelingen i kommunen ikke vil motsette seg utbygging. Tiltaket medfører imidlertid at naturressursene blir noe redusert. Omfang settes derfor til "lite negativt". Stort negativt Middels negativt Lite negativt t te In Lite positivt Middels positivt Stort positivt

20 Trevanntoppen boligfelt Naturmiljø Situasjonsbeskrivelse og verdi Området nordøst for odden er i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning avmerket som viktig naturområde. Dette sammenfaller med kommunens egne temakart for naturtyper og vilt. Videre er det i artsdatabanken avmerket funn av karplanter oppetter forslåtte planavgrensning. Biolog John Unsgård har vært engasjert for å utføre undersøkelser og vurdere konsekvens av utbygging. Arbeidet er summert opp i egen rapport, se vedlegg. Unsgård peker på at det er områder med barblandingsskog og lauvskog i de mest brattlendte partiene. Det er ikke funnet spesielt sjeldne eller truede arter og naturtyper. Våtmarksområdet som planområdet grenser opp mot er spesielt verdifullt. Rådyr har sporadisk tilhold på Trevanntoppen. Figur 16 Typisk vegetasjon i utbyggingsområdet. Med bakgrunn i undersøkelsene som er gjort settes verdi for området med hensyn til naturmiljø til "Liten verdi". Liten Middels Stor Se figur neste side for verdifastsetting.

21 Trevanntoppen boligfelt 17 Figur 17 Verdifastsetting iht håndbok 140

22 Trevanntoppen boligfelt Omfang og konsekvens Det vises til Unsgårds rapport (se vedlegg). I rapporten trekker han fram følgende med tanke på effekter av utbyggingen: - Blandingsskog i brattlendte partier bør spares. - Det er ikke grunn til å tro at fuglefaunaen i våtmarksområdet Trekilen vil bli negativt påvirket av utbyggingen. - Det kan ikke hevdes at området har avgjørende kvaliteter som beiteområde for den lokale rådyrstammen. Figur 18 Dagens atkomst til området Ettersom det konkluderes med at det er små virkninger av utbyggingen når det gjelder naturmiljø settes omfang iht håndbok 140 til "Lite negativt". Stort negativt Middels negativt Lite negativt t te In Lite positivt Middels positivt Stort positivt

23 Trevanntoppen boligfelt Kulturmi ljø Situasjonsbe skrivelse og verdi Bygningshistorie Grunneier og utbygger er engasjert i Froland historielag. Han er godt kjent med historien i området, og har bidratt med de neste avsnittene. Det planlagte boligområdet går ut i fra de 2 eiendommene Lilletre og Kalvodden. Begge plassene er sannsynligvis blant de yngste plassene som tilhørte Frolands jernverk, og har trolig vært bebodd siden 1840 eller noe før. Lilletre - gnr. 20 bnr. 13/41 Det opprinnelige huset hadde 2 etasjer, og på 1800-tallet bodde det for det meste 2 familier. I 1913 flyttet Jørgen Kittelsen Runnemyr hit, og familien bodde her til Sønnen Kittel Kittelsen kjøpte eiendommen gnr. 20 bnr. 13 av Elise Blick, Frolands Verk i 1942, og et tilleggsareal, gnr. 20 bnr. 41, av Froland kommune i Til sammen utgjorde dette ca. 40 dekar. I 1947 bygde Kittel det eksisterende huset på eiendommen. Uthuset ble bygget omkring 1954/55. Det gamle våningshuset ble revet på 1960-tallet. Stua som står igjen ble i mange år brukt i forbindelse med birøkt, men er nå malt og pusset opp. Jørgen Kittelsen kjøpte eiendommen av foreldrene omkring 1990, og i 2011 fikk Ottar Kittelsen hjemmel til Lilletre. Han solgte videre til i Først på 1950-tallet solgte Kittel Kittelsen en parsell på ca 5 dekar til Johan Strandli - gnr. 20 bnr Lauvli/Kalvodden - gnr. 20 bnr. 20/42 Første kjente dokumentasjon om dette stedet er en takst fra I motsetning til de fleste andre eiendommene på Verket var det ingen opplysninger om huset var bebodd, og heller ikke hvem som hadde bodd der før. Det bodde flere familier her fram til 1936 da Harald Gundersen flyttet hit. Han kjøpte eiendommen gnr. 20 bnr. 20 av Elise Blick, Frolands Verk i 1942, og et tilleggsareal, gnr. 20 bnr. 40, av Froland kommune i Til sammen ca. 40 dekar. I forbindelse med kjøpet i 1942 ble navnet forandret til Lauvli, men blant lokalbefolkningen her brukes fremdeles det gamle navnet. kjøpte eiendommen først på 1970-tallet og har bodd her siden. Omkring 1974 ble det fradelt en tomt til Lillian Knutsen, gnr. 20 bnr. 142 Eikås. I 1956 ble det bygget nytt hus her. Låve og garasje ble bygget sist på 1980 tallet.

24 Trevanntoppen boligfelt 20 Kulturminner Planområdet omfatter ingen kjente fornminner, basert på søk i Riksantikvarens database "Kulturminnesøk". Videre har fylkeskommunen seksjon kulturminnevern befart området. Utsnittet under er utdrag fra brev datert 6. mai 2013 angående kulturhistorisk registrering. Figur 19 Frafall krav om kulturhistorisk registrering Det nevnte gravfeltet som er registrert i Kjerringvika ligger utenfor planområdet. Planområde Figur 20 Gravfelt utenfor planområdet Det er et SEFRAK-registrert bygg i nordre del av planområdet. SEFRAK-bygg Figur 21 SEFRAK-registrert bygning

25 Trevanntoppen boligfelt 21 Figur 22 Bygning som er registrert i SEFRAK Bygningsmiljøet er normalt forekommende, og kvalifiserer således til "liten" verdi. Hensynet til verdien av SEFRAK-bygningen som ligger mellom "liten" og "middels" i henhold til håndbok 140. Verdien med tanke på kulturmiljø settes til liten til middels. Liten Middels Stor Omfang og konsekvens SEFRAK-registrert bygning kom i konflikt med to alternative veitraseer som har vært oppe til vurdering i planarbeidet. Forenklet sett forelå det tre alternativer for bygningen: a. Riving av bygningen for å få plassert veien. b. Flytting av bygningen for å få plassert veien. c. Legge om veien og fjerne garasjer for å la bygningen stå. Området og bygningen ble befart fredag 14. juni Her deltok Thomas Hirsch fra Aust-Agder fylkeskommune, seksjon kulturminnevern. De ulike alternativene for bygningen ble lagt fram. Det var enighet om at det skulle legges opp til å beholde bygningen slik den står. Planforslaget innebærer derfor ingen tiltak som kommer i konflikt med kjente kulturminner. Stort negativt Middels negativt Lite negativt t te In Lite positivt Middels positivt Stort positivt

26 Trevanntoppen boligfelt Nærmiljø og friluftsliv Planprogrammet om temaet: Området er lite benyttet til rekreasjon / friluftsliv av andre enn grunneierne selv. Planen vil imidlertid føre til konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved at areal beslaglegges. Det skal utredes konsekvenser som følge av arealbeslag og barrierevirkninger. Det er ingen kjente lekeplasser i området Situasjonsbeskrivelse og verdi I dag er det stort sett de lokale beboerne som benytter området til turer og friluftsliv. Sommerstid hender det at noen bader ved Kalvodden. Som regel er dette båtfarende i Trevannet. Ytterst på Kalvodden er det en liten kolle hvor det er fin utsikt over Trevannet. Kalvodden har begrenset besøk i dag. Dette skyldes nok at området er lite tilgjengelig. En må gjennom tun for å komme fram, og det er få steder som egner seg til parkering. Kalvodden Figur 23 Område med lokal betydning for turbruk / friluftsliv Basert på tabell 6.14 i håndbok 140 settes verdien angående nærmiljø / friluftsliv mellom liten og middels. Liten Middels Stor

27 Trevanntoppen boligfelt Omfang og konsekvens Det foreslås 5 boligtomter ved Kalvodden, og offentlig vei fram til tomtene. Dette medfører 200 m ny vei, og opprusting av ca 200 m eksisterende privat vei. 2 av tomtene ligger innenfor den alminnelige byggegrensen på 50 m fra vann. Ved bygging av færre enn 5 tomter på Kalvodden vil det være mindre aktuelt å anlegge offentlig vei. Tomtene er forholdsvis store, opp mot m 2, for å opprettholde kravet om min. 8 m avstand mellom bygninger med hensyn til den marginale mengden med slokkevann som er tilgjengelig. De to tomtene nærmest vannet er imidlertid noe mindre (ca 800 m 2 ) for å redusere inngrep. Ved å etablere offentlig vei vil Kalvodden bli lettere tilgjengelig for allmennheten. Det anlegges friområde og sti med tilkomst fra offentlig vei. Tiltaket vil føre til "middels positivt omfang" i henhold til tabell 6.15 i håndboka, med bakgrunn i at: - Bruksmulighetene vil bli bedre ved at det legges vei fram mot badeplass. - Barrierer mellom viktige målpunkter vil i noen grad reduseres, ettersom det forutsettes kommunal vei. - Enklere atkomst vil gjøre området mer attraktivt. - Mer bruk vil også danne bedre grunnlag for identitetsskaping og tilknytning til området. Stort negativt Middels negativt Lite negativt t te In Lite positivt Middels positivt Stort positivt

28 Trevanntoppen boligfelt Oppsummering av ikke -priss atte konsekvenser Ut fra vurderingen som er gjort innenfor de ulike temaene i konsekvensutredningen konkluderes det med at utbygging av området gir et bidrag nær null sett i forhold til å beholde området som det er i dag. Tema Verdi Omfang Konsekvens Landskapsbilde Middels Lite negativt Liten negativ konsekvens - Naturressurser Liten / middels Lite negativt Ubetydelig / Liten negativ konsekvens 0/- Naturmiljø Liten Lite negativt Ubetydelig / Liten negativ konsekvens 0/- Kulturmiljø Liten / middels Nærmiljø og friluftsliv Liten / middels Intet Ubetydelig 0 Middels positivt Middels positiv konsekvens ++ Samlet vurdering Ubetydelig 0 Konsekvensene kan etter håndbok 140 sammenstilles ved hjelp av konsekvensvifta, se figur under. Samlet vurdering er vist med blå skravur.

29 Trevanntoppen boligfelt Klima, forurensing og støy Planprogrammet om temaet: Det kan bli nødvendig å dokumentere støy fra Fv 42. Overvannshåndtering sett i forhold til klimaendringer vil bli ivaretatt gjennom reguleringsfasen. Flomveier vil bli vurdert. For øvrig ligger området forholdsvis ukomplisert til med tanke på overvannshåndtering Støy Avstand fra fv 42 til boligområdet vil være ca 200 m. Det er gjort en enkel kontroll om hvorvidt det i planleggingen av feltet må tas hensyn til støy fra fylkesveien. Kontrollen er gjort med forenklet metode som er vist i veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Fra vegdatabanken er følgende hentet for fv42 (veireferanse FV 42 HP3 m3574): - Trafikkmengde ÅDT: Andel tunge kjøretøy: 8% - Fartsgrense: 60 km/t Det er valgt sjablonverdier basert på "hard mark", dvs tabell 47. Her framkommer det at avstand i forhold til støyhensyn (gul sone) vil være maks 170 m. Det konkluderes derfor med at det ikke er nødvendig å ta hensyn til støy fra fylkesveien ved plassering av boligtomtene, så lenge avstanden overstiger 170 m.

30 Trevanntoppen boligfelt Klimahensyn og overvannshåndtering Det er en økende erkjennelse av at klimaet endrer seg, noe som blant annet fører til høyere gjennomsnittstemperatur, økt lavtrykksaktivitet med økt nedbør (ekstremregn), økt havnivå og springflo. For Sørlandet pekes det på at de kraftige regnskyllene vil komme hyppigere. Fra sentralt hold er det kommet signaler på at dagens dimensjoneringsregler for overvannssystem vil endres i løpet av de nærmeste årene. Det er i dag opp til hver enkelt kommune å bestemme disse reglene. Statens Vegvesen anbefaler å benytte et påslag i mengdeberegning av overvann, "Klimafaktor". Størrelsen på denne er Variasjon over årstidene For bebygde områder vil maksimal avrenning variere med årstidene. Vinter: Vårsituasjon: Snødekt og frossen mark. Avrenning fra alle tette flater, betydelig avrenning fra permeable flater. Ved samtidig snøsmelting kan avrenningsvolum overskride nedbørsmengde. Oppbløtt, mettet mark og snøsmelting. Avrenning fra alle typer flater. Pga smelting kan avrenningsvolum overskride nedbørsmengde. Sommersituasjon: Kraftige regnbyger. Avrenning fra tette flater, mindre avrenning fra permeable flater. Avrenningsvolum noe mindre enn nedbørsvolum. Høstsituasjon: Langvarig regn, enten på oppbløtt, mettet mark, eller på frossen mark. Avrenning fra alle typer flater. Ved snøsmelting kan avrenningsvolum overskride nedbørsmengde. I små felt på Sørlandet vil det stort sett være sommersituasjon som er dimensjonerende. Dette regnes som gjeldende for planområdet. Prinsipper for overvannshåndtering Et konvensjonelt system for håndtering av overvann innebærer å fange opp regnvann nærmest mulig kilden, og lede det i rør til lukkede oppsamlingssystem før utslipp i resipient. Figur 24 Konvensjonelt overvannsystem Konvensjonell håndtering av overvannet fører til at flomtoppene i systemet blir svært kraftige, ved at vannet samles raskt.

31 Trevanntoppen boligfelt 27 Utbygging av et område vil føre til et avrenningsmønster som vist i figuren under. Figur 25 Avrenning før og etter utbygging, konvensjonelt system Dersom man klarer å forsinke avrenningen vil flomtoppen komme senere, og være mindre. Ved å benytte seg av løsninger basert på lokal overvannsdisponering vil flomtoppene reduseres. Skissen i figuren under viser eksempel på prinsipputforming av et slikt system. Figur 26 Lokal overvannsdisponering, eksempel Ettersom utbygging av områder som regel belaster overvannsystem nedstrøms, vil det i de aller fleste tilfellene være mest hensiktsmessig å benytte prinsippet om lokal overvannsdisponering. Sentralt i dette ligger treleddsstrategi for infiltrasjon, forsinking og flomveier. Figur 27 Treleddsstrategi i overvannshåndteringen som legges til grunn for videre planlegging

32 Trevanntoppen boligfelt 28 Prinsippløsning for området Utbyggingsområdet består av en markert kolle, hvor overvannet renner raskt av allerede i dag. Det er en forsenking på kollen som gjør at mye av vannet på toppen renner av nordover og ut til Trevannet. Figuren under viser traseforløpet. Figur 28 Overvannsavrenning fra kollen, dagens situasjon De viste traseene for avrenning vil tas hensyn til i videre prosjektering. Flomveier legges enten til veigrøft, eller ved bruk av grøntsoner. Utbyggingen ytterst på Kalvodden fører til marginal endring av overvannsforløpet, og vurderes ikke nærmere på dette stadiet.

33 Trevanntoppen boligfelt Flom Planområdet grenser ned mot Trevannet som ligger på kote 39. I arbeidet med gjeldende kommuneplan ble det utarbeidet kart over fareområder. Her ble det gjengitt NVE sine beregninger av 1000-års flom i Nidelva inklusive Trevann. Figur 29 Flomsonekart Trevann. Kilde "Temakart fareområder" Kommuneplanens arealdel Kartet viser at nivå på 1000-årsflommen ligger på ca kote 45. Mer nøyaktige tall på dette foreligger når NVE har utført flomsonekartlegging av Nidelva. Pr i dag ligger strekningen ved utløpet av Trevann inne som prioritet 2 i NVE sin flomsonekartplan. Det er imidlertid gjort en flomberegning for nedre del av Arendalsvassdraget i 2005 (Petterson, NVE). I rapporten heter det at flomvannføring ved Evenstad med 200 års gjentaksintervall er 1220 m 3 /s. Normalvannføring ved Evenstad er 465 m 3 /s. Flommen i oktober 1987 viste 1000 m 3 /s ved Evenstad, se tabell under (Petterson, NVE rapport 22/2005). Flomstøtten ved Reiersøl planteskole indikerer kotenivå 42,53 for flommen i oktober 1987.

34 Trevanntoppen boligfelt 30 Flommen i 1892 er vist på flomstøtten med kotehøyde 44,81. Vannstandforskjellen Reiersøl Trevann Blakstad er svært liten ved normalvannføring. På grunn av store flater med dyrka mark vil nok vannstandsforskjellen også være svært liten ved flommer som går over elvebredden. Figur 30 Flomstøtte ved Reiersøl planteskole. Planområdet vil inneholde boligbygg. Disse kategoriseres i klasse F2 i følge TEK10. Dette medfører at det må tas høyde for flom med 200 års gjentaksintervall, se tabellen fra TEK under. Ettersom 1000-årsflommen gir kotehøyde 45 ved Trevann og flommen i 1987 ga kotehøyde 42,53 ved Reiersøl er det grunn til å estimere 200-årsflommen til å ligge på maks ca kote 44 i Trevann. På grunn av usikkerhet i betraktningene og beregningsgrunnlaget settes laveste tillatte nivå på bygninger til kote 46.

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

22.05.2014. Utarbeidet for:

22.05.2014. Utarbeidet for: PlanID: 1312 22.05.2014 Kristiansand kommunee DETALJREGULERINGSPLAN DVERGSNES, DELFELT B9 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Skanska Bolig AS Mai 2014 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / 2013-06-05

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer