SveaReal Status per 30. september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SveaReal Status per 30. september 2009"

Transkript

1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

2 SveaReal Status per 30. september 2009 Inntektene i perioden frem til 30. september 2009 utgjorde SEK 348 mill, som er noe bedre enn forventet, blant annet som følge av en ekstraordinær leieinntekt i 3. kvartal. Løpende årlige leieinntekter i porteføljen holder seg stabile og har hittil i år økt med SEK 3,8 mill. Driftsnetto på eiendommene utgjorde per 30. september SEK 257,3 mill. Resultat før skatt per 30. september ble SEK 29,1 mill. To eiendommer i Norrköping er avhendet i perioden med gevinst og en god likviditetsmessig effekt. Det er i perioden foretatt investeringer på til sammen SEK 20 mill. Verdivurderinger er ikke foretatt per , men gjennomføres neste gang per Selskapets likviditet er begrenset og man befinner seg fortsatt i «cash trap event» i henhold til låneavtalen. SveaReal VDs kommentar Vårt resultat för perioden fram till 30. september 2009 är bättre än vår budget, vår prognos för helåret är att resultatnivån kommer att hålla i sig. Under hösten har vi fortsatt arbetat mycket aktivt med att om förhandla och säkra upp våra nuvarande hyresgäster. Strategin har varit att aktivt förekomma risker för obestånd bland våra kunder genom dialog. I de fall vi tillsammans med kunderna har konstaterat behov av att justera vårt avtalsförhållande har detta lett till ömsesidiga nyttor, för oss bland annat i form av förlängningar av kontraktstiden. Effekterna har varit positiva och vi har för närvarande mycket små kundförluster. fastigheter med små och medelstora lagerytor. Inom detta segment logistik/lager är våra huvudmarknader utanför citykärnorna, konkur rensen har här ökat markant. Vi är här fortfarande ett kostnadseffektivt alternativ med våra hyresnivåer och tack vare en mycket aktiv marknadsbearbetning har vi etablerat oss på våra orter. Göteborg, 30. september 2009 Claes Malmkvist Avseende nyuthyrning innebar inledningen av hösten en svagare period med ett lågt intresse på hyresmarknaden, som hade svårt att komma igång efter sommaren. Under perioden avslutade vi ändå ett flertal nyuthyrning varav NetOnNet s nyetablering av lagershop i Västerås var den största. Denna affär var möjlig tack vare ett medvetet arbete att utveckla relationen med våra befintliga hyresgäster, NetOnNet har vi sen tidigare som kund i Borås med huvudkontor och lagershop. Nya kunder Identifiera behov Affärsmodell Utveckla och avtala Leverera hög kvalité långsiktigt Under senare delen av hösten märker vi generellt ett något ökat intresse, min bedömning är att vi går in i en något stabilare period, dock på en låg nivå. Inom logistikmarknaden med så kallade tredjepartslogistiker ser vi flera nyetableringar på den svenska marknaden, vilket gynnar Befintliga kunder

3 Makroøkonomi Sverige Den økonomiske utviklingen i Sverige er fortsatt svak, men prognosene antyder en stabilisering og til dels forbedring i løpet av det kommende året. Det er likevel betydelig usikkerhet blant annet knyttet til den fremtidige aktiviteten i industrien og utviklingen i arbeidsledigheten. BNP Sverige er hardt rammet av den internasjonale resesjonen, spesielt grunnet fall i etterspørselen etter eksportvarer, som utgjør en stor andel av Sveriges økonomi. Sverige er dermed avhengig av at forholdene i den internasjonale økonomien bedres for at veksten i eksportsektoren skal kunne komme tilbake. DnB NOR Markets forventer en relativt sterk økonomisk vekst i Sverige i forhold til mange andre land, når den globale konjunkturen først bedrer seg. Dette forventer DnB NOR Markets vil skje i annen halvdel av 2010 og i sin rapport «Økonomiske utsikter nr » forventer de en svensk BNP vekst i 2011 på 4 %. Den økonomiske veksten i Sverige har naturligvis i mange henseender betydning for SveaReal. Leietakernes virksomhet på virkes på for skjellige måter og i ulik grad. Eksempelvis vil leietakere innenfor produksjon av industrivarer og eksport virksomhet merke ned gangen i etterspørselen fra utlandet, noe som vil påvirke deres behov for lokaler. På samme måte vil leie takere innenfor lager- og logistikk merke ned gangen i vare handel og privat forbruk. SveaReals portefølje er diversifisert og har leietakere innen en rekke bransjer og virksomhets områder, noe som er en styrke som bidrar til å utjevne negative effekter. Arbeidsledighet Arbeidsledigheten i Sverige forventes å bli relativt høy og prognosene tilsier en arbeidsledighet på % de neste tre årene. I stor grad forventes økningen å komme som en følge av fall i aktiviteten innenfor eksportrettet industri. For SveaReal vil økt arbeidsledighet i Sverige kunne bidra til at leietakerne ikke har de samme arealbehovene som tidligere. Man ser allerede eksempler på at leietakerne ved reforhandling av leieavtaler som nærmer seg utløp tar utgangspunkt i et redusert arealbehov i den kommende leieperioden. Renter og inflasjon Den sterkt reduserte veksten i økonomien, fallet i privat forbruk og stigende arbeidsledighet, er sterkt medvirkende til at Riksbanken har signalisert en svært lav styringsrente i En innhenting i øko nomien i slutten av 2010 vil imidlertid kunne gi en rask økning i styringsrenten, spesielt dersom arbeidsledigheten blir lavere enn forventet. SveaReal har sikret sin lånefinansiering gjennom renteswap-avtaler med en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på omlag 9 år. Dette sikrer en forutsigbarhet for selskapets rentekostnader, men vil i perioder med lav markedsrente være ugunstig. Verdien av selskapets rente swap-avtaler var per 30. september 2009 ca SEK mill. Verdien øker imidlertid når forventningene til økte markedsrenter stiger og bare frem til utløpet av oktober økte verdien med nær SEK 50 mill, til omlag SEK mill. Utviklingen i konsumprisene har falt drastisk fra 2008 til 2009 og endringen i konsumprisindeksen (KPI) forventes å bli negativ i perioden. Endringen i KPI indeksen fra september 2008 til september 2009 var på -1,6 %. Veksten i 4. kvartal er normalt noe høyere enn året for øvrig, men det forventes likevel en negativ KPI utvikling i SveaReals leiekontrakter har i stor grad klausuler som tilsier en KPI regulering av leien, som oftest med basis i KPI indeksen fra oktober til oktober året etter. For selskapets leiekontrakter vil reguleringen av leien utgjøre ca 82 % av endringen i KPI. Fra oktober 2007 til oktober 2008 var endringen i KPI på omlag 4 %, som ga en relativt kraftig økning i leieinntektene for Da leieinntektene også reguleres ved negativ utvikling i KPI, vil den svake KPI utviklingen fra 2008 til 2009 sannsynligvis gi en marginal reduksjon av leieinntektene for Kvartalstall Regnskap per Leieinntektene per utgangen av tredje kvartal 2009 på SEK 348 mill er noe bedre enn budsjett, delvis grunnet ekstraordinære driftsinntekter på ca SEK 5 mill. Eierkostnadene knyttet til eiendomsdriften og finansieringen er for perioden høyere enn forutsatt, men selskapets resultat før skatt på SEK 29,1 mill er likevel noe bedre enn forventet. Driftsinntekter Leieinntektene for perioden frem til 30. september 2009 utgjør SEK 348 mill. Inntektene dras noe ned av ledighet og rabatter som er innvilget i forhandlinger med leietakere, samt i forbindelse med inngåelse av nye avtaler. Likevel opprettholdes leieinntektene på et stabilt nivå, og selskapet opplever svært lave tap på fordringer som følge av konkurser og økonomiske problemer hos leietakerne. Selskapet har i perioden også ekstraordinære inntekter på omlag SEK 5 mill som følge av kompensasjon i forbindelse med et avsluttet leieforhold. De samlede årlige leieinntektene i porteføljen har i tredje kvartal 2009 økt med SEK 2,1 mill, noe som så langt i 2009 gir en økning i løpende leieinntekter på SEK 3,8 mill. Det er i tredje kvartal inngått nye leieavtaler som gir SEK 7,3 mill i år lige leieinntekter, hvor én avtale utgjør omlag SEK 3 mill i årlige inntekter, mens resterende er et større antall mindre kontrakter. Dette er en svært god utvikling i nytegning av avtaler og gir en samlet økning i årlig leie fra nye kontrakter på SEK 18,5 mill hittil i Sveareal AS Kvartalsrapport 3. kvartal

4 Reforhandlede avtaler i tredje kvartal reduserer imidlertid årlige leieinntekter med SEK 0,5 mill, men nettoutviklingen fra reforhandlede avtaler i 2009 er fortsatt positivt, og utgjør SEK 2 mill. Nettoutviklingen dras imidlertid ned av oppsigelser av leieavtaler. Tredje kvartalets reduksjon i årlig leie i forbindelse med oppsigelser utgjør SEK 4,5 mill, og SEK 15,4 mill hittil i Det har så langt i 2009 vært få konkurser blant leietakerne i porteføljen. I tredje kvartal er tapet av årlige leieinntekter som følge av konkurser på kun SEK 0,2 mill. Leiereduksjonen som følge av konkurser hittil i år er på SEK 1,3 mill, noe som må betraktes som svært lavt i en så stor eiendomsportefølje. Driftskostnader eiendom Driftskostnadene i eiendomsporteføljen på SEK 90,6 mill er i tråd med forventningene. Det påløper høye kostnader til elektrisitet og oppvarming, men det forventes imidlertid at omlag halvparten av de økte energikostnadene kan viderefaktureres leietakere ved utløpet av året. Kostnadsbelastningen for selskapet vil dermed kunne reduseres noe. Det har i tillegg vært mulig å redusere vedlikeholds kostnadene, slik at det kompenseres for økte energikostnader. Administrasjonskostnader Kostnader forbundet med selskapsadministrasjon beløp seg per 30. september 2009 til SEK 20,0 mill og er i samsvar med estimerte kostnader ved dagens organisasjon. Resultat fra salg av eiendom føres i regnskapet som en administrativ post og utgjør per 30. september 2009 en gevinst på omlag SEK 1 mill. Beløpet stammer fra salget av eiendommene Pelikanen 24 og 25 i Norrköping. Kostnadene på til sammen SEK 16,9 mill forbundet med rådgivningsavtaler og managementavtale er per 30. september ikke betalt, grunnet selskapets likviditetssituasjon. Selskapet er i dialog med rådgiverne Orkla Finans Kapitalforvaltning AS og DnB NOR Markets vedrørende muligheten for å endre rådgivningsavtalen og finne en løsning hva gjelder oppgjør for rådgivningshonoraret. Avskrivninger Eiendommene i porteføljen avskrives regnskapsmessig normalt over 100 år, som vil si at selskapet generelt benytter en avskrivningssats på 1 % på eiendommene. Samlede avskrivninger på SEK 30,2 mill per 30. september 2009, er noe lavere enn forutsatt. Dette skyldes salg av tre eiendommer i porteføljen gjennom salg av datterselskap, og de tidligere bokførte avskrivningene er således tilbakeført. Finansposter Selskapets finansposter beløper seg per 30. september 2009 til NOK 159 mill, og består i all vesentlighet av rentekostnader på selskapets pantelån og rentesikringsavtaler, samt topplån ytet av selger og selskapets største aksjonær. De totale rentekostnadene for perioden er noe høyere enn budsjettert, da det per i dag ikke utbetales renter eller avdrag på sistnevnte topplån. Rentene akkumuleres imidlertid på lånenes hovedstol og fører til at rentekostnadene blir noe høyere enn forutsatt. Renter og avdrag på topplån utbetales ikke så lenge selskapet befinner seg i en «Cash trap event» i henhold til låne avtalen. Finansiering Selskapets langsiktige finansiering, som består av lån i DnB NOR/ Swedbank, løper frem til januar 2013, noe som per 30. september 2009 gir en gjenværende løpetid på 3,3 år. I tillegg til bank finansieringen er det to topplån, som utgjør 8,5 % av fremmed kapitalfinansieringen, som løper frem til Selskapets samlede fremmedkapitalfinansiering har således per 30. september en vektet gjenværende løpetid på 3,4 år. All langsiktig gjeld er sikret gjennom renteswap-avtaler og fastrente. Bankbelåningen er rentesikret gjennom fire ulike renteswap-avtaler som har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 8,2 år. Renten på topplånene løper fast i 3,8 år noe som samlet gir en vektet gjenværende løpetid for rentesikringer på i underkant av 8 år. Ved ekstraordinær nedbetaling på pantelånet, eksempelvis ved salg av enkelteiendommer, blir i utgangspunktet ikke renteswap-avtalene nedbetalt tilsvarende. Per 30. september 2009 har selskapet foretatt en ekstraordinær nedbetaling på pantelånet på SEK 40 mill, samt nedbetalt allokert belåning på SEK 10 mill i forbindelse med salg av tre eiendommer. Dette betyr at man per 30. september 2009 har en lavere saldo på pantelånet enn på de samlede renteswap avtalene, noe som gir en rentesikringsgrad på 101,5 % per 30. september Selskapet befinner seg fortsatt i en «Cash trap event» i henhold til låneavtalens bestemmelser vedrørende Loan-to-value forholdet, som per 30. september er omlag 76 %. Det er i overensstemmelse med bankene ikke foretatt noen ny verdivurdering av eiendommer i tredje kvartal Neste verdivurdering vil gjennomføres per 31. desember Grunnet ekstraordinære leieinntekter i tredje kvartal 2009 er selskapet for øyeblikket innenfor låneavtalens krav hva gjelder forholdet mellom kontantstrøm og gjeldsbetjening. Dette er imidlertid såvidt marginalt at selskapet forventer brudd på denne bestemmelsen i kommende perioder. Selskapet har en løpende dialog med sine bankforbindelser og diskuterer ulike alternativer for å tilfredsstille låneavtalens bestemmelser når det gjelder ovennevnte forhold. Soliditet/likviditet Selskapet har per 30. september 2009 en egenkapital på SEK 1 025,8 mill som utgjør 21 % av selskapets totalbalanse. Anleggsmidlene per 30. september 2009 utgjør 100 % av selskapets langsiktige kapital (langsiktig gjeld + egenkapital). Omløpsmidlene per 30. september 2009 utgjør 96 % av selskapets kortsiktige gjeld, hvor kortsiktig gjeld også inkluderer avdrag som forfaller i den kommende 12 måneders perioden. Av omløpsmidlene utgjør bankinnskudd SEK 176,3 mill som tilsvarer 74,5 % av omløpsmidlene. Av bankbeholdningen er SEK 53 mill innestående på sperret deposit account, som man etter avtale med bankene har mulighet til å disponere så snart forholdstallene i låne avtalens covenants er tilfredsstillende. Dette gir selskapet en bedre fleksibilitet eksempelvis i forhold til senere investeringer, enn om selskapet hadde foretatt en ekstraordinær nedbetaling på banklånet. Utleiestatistikk (MSEK) Q Q Q Q1 Q Nytegnede avtaler 7,7 3,5 7,3 18,5 Reforhandlede avtaler 1,6 0,9-0,5 2 Oppsagt for fraflytting -6,9-4,0-4,5-15,4 Konkurser -0,9-0,2-0,2-1,3 Totalt 1,5 0,2 2,1 3,8 4

5 SveaReal Konsern Resultat (TSEK) Driftsinntekter Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnader eiendom Sum driftskostnader Driftsnetto eiendom Administrative poster Selskapsadministrasjon Rådgivningsavtaler Management Avskrivninger Andre driftskostnader Sum administrative poster Driftsresultat Finansposter Renteinntekter 331 Rentekostnader Andre finanskostnader Sum finansposter Resultat før skatt Nøkkeltall eierkostnader og finansiering Eierkostnader eiendom*) 27,5 % 26,0 % Eierkostnader selskap*) 12,4 % 11,1 % Flytende rente inkl margin 1,93 % 1,50 % Rentesikringsgrad 101,3 % 101,5 % Egenkapitalgrad 20,7 % 21,0 % Gjeldsgrad (LG+KG/EK) 3,8 3,8 Finansieringsgrad 1 (AM/LG+EK) 1,0 1,0 Finansieringsgrad 2 (OM/KG) 0,91 0,96 *) Eierkostnader delt på periodens leieinntekter SveaReal Konsern Balanse (TSEK) Eiendeler Anleggsmidler Utsatt skattefordel Eiendom og tomter Driftsløsøre Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital (2400 aksjer á NOK 1000) Overkursfond Annen opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Påløpte honorarer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kontantstrøm fra virksomheten Selskapets bankinnskudd er redusert fra SEK 197,2 mill per inngangen til 2009 til SEK 176,3 mill per 30. september Av bankinnskuddet per 30. september 2009 er SEK 52,9 mill innestående på deposit account, i forbindelse med at banken foretar en cash sweep av selskapets likviditetsbeholdning ut over et fastsatt nivå. Reduksjonen av likviditetsbeholdningen i perioden skyldes blant annet investeringer i perioden som finansieres over driften. Selskapet forventer imidlertid en marginal årlig positiv kontantstrøm i 2010 og 2011, blant annet som følge av et lavere investeringsnivå i 2010 samt utsatt utbetaling av renter og avdrag på selskapets topplånene. Økte avdrag på pantelånet reduserer imidlertid nettolikviditeten de kommende par årene. Den marginalt positive kontantstrømmen forutsetter at selskapet ikke foretar større investeringer eller at andre ekstraordinære hendelser påvirker arbeidskapitalen. Agio/valuta For at regnskapsrapporteringen på best mulig måte skal gjenspeile selskapets virksomhet, har SveaReal AS valgt å rapportere selskapets kvartalstall i SEK. På den måten vil ikke endringer i valutakursen for SEK forstyrre regnskapsrapporteringen av selskapets drift. Selskapets offisielle årsregnskap vil imidlertid fortsatt utarbeides i NOK og vil inneholde valutaomregninger/poster som påvirkes av utviklingen i SEK/NOK kursen. Valutakursutviklingen for SEK/NOK siden etableringen av SveaReal AS i slutten av 2007 er illustrert i grafen på neste side. SEK/NOK kursen har i perioden fra 1. november 2007 til 1. november 2009 beveget seg fra 84,52 til 81,83. Egenkapitalen i SveaReal AB på SEK 1,2 mrd ble 20. desember 2007 overført til vekslingskurs 84,59. Til sammenlikning var SEK kursen 82,68 per 30. september 2009, noe som omlag tilsvarer gjennomsnittlig valutakurs hittil i år. Siden SveaReal AS har skutt ned mesteparten av kapitalen i sitt svenske datterselskap som egenkapital, vil endringer i valutakursen SEK/NOK kun i mindre grad gi regnskapsmessige resultateffekter i SveaReal AS konsernregnskap. Resultateffekter i konsernregnskapet vil således kun oppstå ved verdiendringer på konsernlån/fordringer og bankbeholdning i SEK. Per 30. september 2009 utgjorde langsiktige konsernlån til SveaReal AB omlag 6 % av den innskutte kapitalen i datterselskapet, noe som hittil i år har gitt et urealisert valutatap i konsernregnskapet på omlag NOK 2,4 mill. Per samme tidspunkt har morselskapet kun et mindre innskudd på SEK konto. Effekten av endringer i valutakursen påvirker i tillegg konsernregnskapets balanse på to måter. Som følge av at SveaReal ABs resultat omregnes til gjennomsnittskurs i perioden, mens balansen om regnes Sveareal AS Kvartalsrapport 3. kvartal

6 til kursen på balansedagen, oppstår det en omregnings differanse som føres mot konsernets egenkapital. I tillegg oppstår det en valutaeffekt i konsolideringen ved at underliggende verdier i SveaReal AB omregnes til NOK på den aktuelle balansedagen ( ), mens SveaReal AS aksjepost i det svenske datter selskapet ikke justeres for kursutviklingen siden vekslingen av egenkapitalen i desember Valutadifferansen som oppstår som følge av dette er ikke å regne som en resultatpost og føres mot egen kapitalen i konsernregnskapet. SEK / NOK kurs november 2007 november Som det fremgår av grafen, var SEK/NOK kursen i desember 2008 høyere enn den var per 30. september Dette gir en negativ effekt for selskapets regnskap i norske kroner og kursutviklingen i denne perioden medfører en reduksjon av selskapets egenkapital per 30. september på omlag NOK 71 mill SveaReal Eiendoms porteføljen Tre av selskapets eiendommer er solgt hittil i år. Den økonomiske ledigheten i porteføljen øker noe, mens leiekontraktenes gjenværende løpetid opprettholdes og er på samme nivå som ved tilsvarende tidspunkt i fjor. Eiendomsporteføljen Selskapets eiendomsportefølje består per 30. september 2009 av 79 eiendommer, etter at to eiendommer ble avhendet i 3. kvartal Den estimerte markedsleien for selskapets portefølje ved 100 % utleie er redusert til SEK 455 mill, hovedsakelig som følge av salg av de to eiendommene. Utleibart areal er følgelig også redusert, fra kvm til kvm. Ledigheten i porteføljen har økt fra 7 % til 7,6 % i tredje kvartal Det er imidlertid verdt å merke seg at rapporterte ledighetstall er et øyeblikksbilde som ikke tar hensyn til inngåtte leiekontrakter med oppstart frem i tid. Leiekontraktenes vektede gjenværende løpetid har i tredje kvartal 2009 falt fra 3,67 år til 3,51 år, noe som tilsvarer nivået ved utløpet av tredje kvartal To av selskapets eiendommer i Norrköping som eies av Pelikanhuset AB, Pelikanen 24 og 25, er avhendet i perioden. Eiendommene som ligger sentralt i Norrköping er av eldre beskaffenhet og er av lav teknisk og bygningsmessig standard. Dette gjelder spesielt Pelikanen 25 som i dagens forfatning krever større investeringer for å muliggjøre utleie. SveaReal anser ikke eiendommene for å være en del av selskapets kjernevirksomhet eller til å være tilstrekkelig lønnsomme investerings objekter. Eiendommene selges til et lokalt eiendomsselskap som har denne typen eiendom i Norrköping som sitt satsningsområde. Eiendommene selges til omlag 19 % over bokført verdi, noe som etter transaksjonskostnader gir en gevinst på omlag SEK 1,6 mill og en positiv kontantstrøm på omlag SEK 4,6 mill. Utvikling investeringer prosjekter Selskapet eier i dag en rekke tomtearealer, hvor det pågår plan- og prosjekteringsarbeid med tanke på langsiktig utvikling. I dagens marked er det imidlertid vanskelig å realisere prosjekter av en viss størrelse. Større utviklingsprosjekter vil derimot i et lengre perspektiv eksempelvis kunne gjennomføres i samarbeid med andre eiendomsutviklere og leietakere med ekspansjonsplaner. Eiendomsportefølje Q Q Q Q Q Antall eiendommer Markedsleie fullt utleid, MSEK Utleibart areal, i 1000 kvm Økonomisk ledighet, MSEK Ledighet, i 1000 kvm Økonomisk utleiegrad i % 93,9% 93,9% 91,9% 93,0% 92,4% Økonomisk løpetid kontrakter 3,50 år 3,42 år 3,51 år 3,67 år 3,51 6

7 Eiendom kategori Utleibart areal (kvm) Sum inntekter fullt utleid p.a. (TSEK) Estimert leie ledige lokaler (TSEK) Sum inntekter p.a. (TSEK) Økonomisk ledighet Logistikk/industri > kvm ,5 % Logistikk/industri < kvm ,0 % Kontor ,5 % Handel/Øvrig ,4 % SUM ,6 % Hunnerup rett utenfor Lund er et eksempel på et område med til dels store utviklingsmuligheter og hvor selskapet gitt de riktige ramme betingelser vil kunne realisere større utviklingsprosjekter. Bygningsmassen er per i dag på omlag kvm, og består i hovedsak av kontorer. Eiendommen er et tidligere sykehusområde med en parkmessig beliggenhet som i et lengre perspektiv vil kunne utvikles til et sentralt område for både bolig, næring og handel. I dette området eier SveaReal tomteområder på hele kvm som i den eksisterende reguleringsplanen gir mulighet for bygging av omlag kvm til bolig og næringsformål. Lund er et attraktivt område som allerede har et aktivt næringsliv, ikke minst i forbindelse med universitetet og sykehuset i Lund. Gjennomførte investeringer per 30. september 2009 består i stor grad av leietakertilpasninger som er gjennomført i samband med nye- og reforhandlede leieavtaler. For øyeblikket er det i underkant av 30 pågående investeringsprosjekter i porteføljen, med en total estimert investeringsramme på omlag SEK 42 mill. Per 30. september 2009 er bokført verdi av disse omlag SEK 20 mill, som i hovedsak er aktivert regnskapsmessig. Verdivurderinger I samråd med bankene er det ikke gjennomført nye verdivurderinger av selskapets eiendomsportefølje per 30. september Dette fordi man oppfatter markedet som mer stabilt enn i første halvdel av 2009 og at det således ikke forventes store verdiendringer sammenlignet med vurderingene som ble gjennomført i andre kvartal Det forventes en flatere utvikling i direkteavkastningskrav for næringseiendom, men samtidig knyttes det noe mer usikkerhet til vurderingen av ledige lokaler samt forventningene til fremtidig ledighet i porteføljen. Neste verdivurdering av porteføljen vil bli gjennomført per 31. desember Göteborg Lidköping Borås Karlstad Motala Jönköping Vetlanda Västerås Linköping Norrköping Täby STOCKHOLM Haninge Botkyrka Södertälje Visby Gotland Uendrede eiendomsverdier gjør at forholdet mellom selskapets belåning og eiendomsverdiene, Loan-to-Value (LTV), er så godt som uendret i forhold til andre kvartal LTV er per 30. september 2009 omlag 76 %, noe som innebærer at selskapet fortsatt er i «Cash trap event» området mellom %. Helsingborg Landskrona Malmö Lund SveaReal AS er et eiendomsselskap som ble etablert i november Selskapet overtok i januar 2008, gjennom heleide datterselskaper, 82 eiendommer i Sverige. Eiendommene forvaltes av SveaReal AB, som har sitt hovedkontor i Gøteborg. Regnskapstallene er ikke revidert og kvartalsrapporten er utarbeidet av SveaReal AS etter beste skjønn. Selskapet påtar seg ikke ansvar dersom opplysningene skulle vise seg å være uriktige eller ufullstendige. Sveareal AS Kvartalsrapport 3. kvartal

8 Miksmaster Manager: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Avd. Management v/kristian Nordtømme, Tordenskiolds gate 8 10 Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Tilretteleggere: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets Adresseendringer: Meldes til aksjonærenes kontoførere og ikke til selskapet. Aksjonærinformasjon: SveaReal AS legger ut aksjonærinformasjon på hovedtilretteleggers nettsted: SveaReal AB har egne nettsider:

Kvartalsrapport 2. kvartal 2009

Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SveaReal Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 Til tross for utfordrende markedsforhold er det en positiv utvikling i årlige leieinntekter i første halvår 2009. Verdivurderingene

Detaljer

SveaReal Hovedpunkter per 31. desember 2009

SveaReal Hovedpunkter per 31. desember 2009 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 SveaReal Hovedpunkter per 31. desember 2009 Inntektene i 2009 utgjorde SEK 463,9 mill, som er bedre enn forventet. De løpende årlige leieinntektene i porteføljen økte i

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no VEK-beregning pr. 30.06.2010 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr.

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING Pressemelding 28. august 1997 REGNSKAP - PR. 30. JUNI 1997 - STABIL INNTJENING I første halvår oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 78 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

Årsrapport 2010. SveaReal AS Årsrapport 2010 1

Årsrapport 2010. SveaReal AS Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 SveaReal AS Årsrapport 2010 1 SveaReal AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer