MUUSDALEN ** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUUSDALEN ** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde"

Transkript

1 MUUSDALEN ** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Nb nordboreal Kommune: Snåsa Vegetasjonsseksjon: 02 klart oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1823 III Snåsa Prosjekttilhørighet: Frivillig vern UTM (sentralt): UM Inventør/Firma: Rein Midteng /Asplan Viak H.o.h Dato feltregistrering: 16/17 august 2010 Areal Om lag 1400 Sammendrag Et areal på om lag dekar i Snåsa kommune beliggende i nordboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon er tilbudt til vern, og er undersøkt mht naturverdier. Det undersøkte området består av et småkupert skog- og myrområde og ligger i åstraktene mellom Imsdalen i sør og dalføret langs elva Grana i nord. Området er en vestlig utløper av de større sammenhengende skog- og fjellområdene i Snåsafjella. Området ligger i hovedsak på fattig berggrunn men områdene i øst ligger på et geologisk skille mot næringsrik berggrunn i øst og deler her mottar næringsrik sigevann fra disse. Selv om fattige vegetasjonstyper som blåbærgranskog og røsslyng-blokkebærfuruskog dominerer, forekommer også en del rikere vegetasjonstyper som høgstaudegranskog, storbregnegranskog, lågurtgranskog og rikmyr. Flere krevende og noe krevende karplanter ble funnet. Områdets artsmangfold for arter knyttet til død ved er temmelig fattig. Ett funn av den kalkkrevende granbelteriske tyder på at det kan forekommer andre interessante bakkeboende sopparter i området. Lavfloraen er nokså fattig. Hogstpåvirkningen er homogen og urskogsnære miljøer og gammel naturskog mangler. Den økologiske variasjonen vurderes totalt sett som middels god. Ingen hogstflater eller tekniske inngrep ligger innefor området. Det er avgrenset tre kjerneområder to med verdien viktig-b og ett med verdien lokalt viktig-c. Området er middels godt arrondert. Området oppfyller i liten grad prioriterte mangler ved skogvernet i Norge. Til en liten grad kan man si at området oppfyller den generelle og regionale mangelen gjenværende forholdsvis intakte forekomster av rike skogtyper som kalkskog og høgstaudeskog. Muusdalen vurderes å være regionalt verdifullt **. Feltarbeid Tidspunkt og værets betydning Området ble registrert 16. og 17. august under gode registreringsforhold dvs. i oppholdsvær med god sikt. Karplantefloraen var i god vekst men tidspunktet var ikke helt gunstig mht forekomst av vedboende og bakkeboende sopp uten at dette er avgjørende for korrekt verdisetting av området. Tidspunktet var godt for registrering av lav og middels godt for registrering av gammelskogstilknytta fuglearter. Tidspunktet anses samlet sett som godt for korrekt verdisetting av området. Utvelgelse og undersøkelsesområde Et areal på om lag dekar er tilbudt til vern, og er undersøkt med hensyn på naturverdier. På grunn av svært dårlig kartmateriale og med manglende tydelighet av hvilket areal som var tilbudt ble hele eiendommen på dekar registrert. Arealet ligger på én eiendom i Snåsa kommune og det er det tilbudte arealet som beskrives.

2 Figur 1. Bildet viser nordre deler av området med Snåsavatnet i bakgrunnen. De flate myrpartiene ligger utenfor tilbudt areal mens Svarttjønna ses i bakgrunnen. Tidligere undersøkelser og eksisterende kunnskap På Artskart (www.artsdatabanken.no) vises ingen relevante funn av arter (sist sjekket ). Det foreligger ingen tidligere registrerte naturtypelokaliteter innenfor tilbud areal. I forbindelse med MISregistreringer er det avgrenset enkelte nokså store MIS-områder innenfor tilbudt areal. Begrensninger Hele området er undersøkt i felt. Beliggenhet Det undersøkte området ligger i åstraktene mellom Imsdalen i sør og dalføret langs elva Grana i nord. Området er en del av et stort sammenhengende skogs-, myr-, og fjellområde med en øst/vestlig utstrekning som er en utløper av de større skog- og fjellområdene i Snåsafjella. Naturgrunnlag Landskap og topografi Det tilbudte området består av et småkupert skog- og myrterreng hvor daldraget fra Daudkjefttjønna og nordvestover er det sentrale landskapselementet. På grunn av et geologisk skille er lisidene mot øst fra dette daldraget til dels stupbratte men fortsatt granskogskledte. Vest for dette daldraget er topografien småkuperte preget av koller, mindre lisider og mindre daldrag.

3 Figur 2. Daudkjefttjønna sett mot sør. I daldraget går et geologisk skille, noe som merkbart ses på områdets fordeling av rike og fattige vegetasjonstyper. Areal til høyre for vannet ligger på i hovedsak fattig berggrunn og dekkes av barblandingskog og fattig myr, mens arealet til venstre dekkes av frodig høgstaudegranskog. Geologi Nesten hele området ligger på fattig berggrunn som består av metasandstein (www.ngu.no) men denne har også lokalt innslag av noe rikere skifer. Området fra nordenden av Daudkjefttjønna og langs den markerte sørvestvendte bratte lisiden utgjør et geologisk skille mot næringsrike berggrunn i øst bestående av amfibolitt og glimmerskifer. Daldraget sør for Daudkjefttjønna mottar næringsrik sigevann fra de nærliggende rike bergartene, noe som gjør seg gjeldende i vegetasjonssammensetningen. Løsmassene består i all hovedsak av tynt humus/torvdekke mens det sør for Daudkjefttjønna består av et tynt morenedekke. Vegetasjonsgeografi Området ligger i nordboreal vegetasjonssone (NB) og i klart oseanisk seksjon (O2). Vegetasjon, flora Størstedelen av området, det vil si hvor terrenget er kupert, domineres av forskjellige utforminger av granskog. Blåbærgranskog dominerer på koller og øverste deler av lisidene, mens småbregne- og storbregnegranskog overtar rask dominansen lenger ned i lisidene. I de nedre deler av lisidene dominerer frodig høgstaudegranskog og i bunnen mot myrer forekommer spredt sumpgranskog. I de mer fattige vestre områdene vokser fattig barblandingskog dominert av røsslyng, blåbær og blokkebær sammen med blåbærgranskog og fattigmyr. På tross av lite areal er variasjonen i vegetasjonstyper og flora nokså god i området takket være at de østre deler av området ligger nær og delvis på rik berggrunn med bratte skjæringer slik at sigevann frakter næringsrikt vann til daldraget nord og sør for Daudkjefttjønna. I høgstaudegranskogene i de bratte vestlige lisidene i tilknytning til dette daldraget, dominerer høgstaudearter som tyrihjelm, enghumleblom, mjødurt, vendelrot, skogstorkenebb, bringebær og stedvis en del skogburkne. Nederst i lia blir det stedvis noe fattigere og nord for tjernet dominerer småbregnegranskog med hengeving. I bunnen av daldrag og særlig sør for Daudkjefttjønna vokser frodig høgstaude/sumpskog med dominans av forskjellige vierarter, myrfiol, tepperot, sumphaukeskjegg og

4 diverse gras og starrarter. På østsiden av dalen er det geologiske skillet tydelig å se da granskogen her domineres av fattig blåbærgranskog med en del skrubbær. I daldraget sør for vannet dominerer stedvis storbregnegranskog med skogburkne som dominerende art, høgstaudegranskog og stedvis lågurtgranskog i de tørreste bratteste partiene. I høgstaudeskogen ble det notert turt, tyrihjelm og hengeving, i lågurtskogen hengeaks, firblad og tegebær. Langs bekken ble det funnet brudespore. Videre nedover dalen økte innslaget av myr, og i rikmyr ble det funnet en del av rik(myr)artene stortveblad, jåblom, gulstarr, ullvier og brudespore sammen med mjødurt, sumphaukeskjegg. Størsteparten av det tilbudte området domineres likevel av fattige vegetasjonstyper med arter som røsslyng, blåbær, Skrubbær, blokkebær og fattig furudominerte myrer hvor rome og molte er karakterarter. Figur 3. Glissen halvgammel barblandingskog i veksling med fattig blåbærgranskog dominerer de vestre partier. Treslag I områdene sør og nord for Daudkjefttjønna og i daldraget i nordvest med tilliggende dalsider, dominerer granskog. Innslaget av bjørk er lavt, men øker noe jo høyere opp i lisiden man kommer. Spredt i de rikere deler av granskogen finns noe rogn og selje. Resten av området som er mer flatt domineres av barblandingskog og med ren granskog hvor det lokalt er mer topografi. Osp og edelløvtrær ble ikke observert. Økologisk variasjon I tillegg til nokså god variasjon i vegetasjonssamfunn så øker den økologiske variasjonen også takket være at området er topografisk variert, har innslag av mindre tjern og har variasjon i tørrfuktighetsgradienten. Hogstpåvirkningen er homogen, og urskogsnære miljøer og gammel naturskog mangler. Den økologiske variasjonen vurderes totalt sett middels. Skogstruktur og påvirkning Hele området har vært påvirket av tidligere plukkhogster som har pågått i flere omganger. Ingen bestand har lite påvirka naturskog eller urskogsnær skog. Granskogen er mest påvirka i nordvest hvor nokså tett ensjikta sterkt plukkhogd optimalfaseskog dominerer. Her forekommer det også flere mindre plantefelt med skog i hogstklasse III sammen med eldre skog. Vest for tjernet vest i dalen på naboeiendom er det et

5 mindre nylig flatehogd parti. Dette gir noe kanteffekt innover dalen uten at vindfellinger er observert. Barblandingskogen innenfor tilbudt areal har klart større kvaliteter enn det barblandingskogen på de store myrene nordvest og utenfor tilbudt areal har. Der er skogen i praksis uten død ved og gamle trær. I barblandingskogen innenfor tilbudt areal står skogen spredt og oppblandet med myr hvor herskende størrelser på furu ligger jevnt på cm i brysthøydediameter mens grana er litt grovere. Trærne er sjelden høyere enn meter. Jevnt står det spredt men nokså fåtallig gammel gadd og et fåtall læger. Furutrærne har trolig jevnt en alder på om lag 150 år dvs. skog som i hovedtrekk har avsluttet høydeveksten og som har begynnende tegn til flat krone og grove greiner noe som kjennetegner eldre furuskog. Kun et fåtall furutrær har unngått siste plukkhogster slik at innslaget av nokså grov og gammel furu generelt er lavt i området. De i praksis eneste virkelig gamle og grove furuene er grensetrær mot eiendommen i vest, og denne naboeiendommen har for øvrig klart eldre og mer verdifull skog enn det barblandingskogen innenfor tilbudt areal har. Kjerneområder Det er avgrenset tre kjerneområder. Tabell 1: Kjerneområder i Muusdalen, fakta og kortfattet beskrivelse. Ant. rød: Antall rødlistearter. Verdi: A-C Hoh. Beskrivelse Ant. rød Verdi Kjerneområde Naturtype Areal (daa) 1. Daudkjefttjønna Gammel Om barskog, lag 57 gammel granskog, kalkgranskog Naturtypelokaliteten/kjerneområdet består av et nokså markant daldrag med bratte vestvendte lisider beliggende nord for Daudkjefttjønna og som strekker seg sørover til og med deler av bekkedraget sør for tjernet. På vestsiden er terrenget mindre bratt. På østsiden er det mye bratte skjæringer som medfører at sigevann frakter næringsrikt vann til de østlige delområdene. Området grenser i nord mot nordvendte lisider, mot øst mot fattige toppområder, mot vest mot fattig barblandingskog og mot sør mot ikke-undersøkt areal utenfor tilbudt areal. Dominerende vegetasjonstyper er høgstaudegranskog og blåbærgranskog mens storbregnegranskog og sumpgranskog forekommer. Følgende karplanter som ble notert i den vestvendte lia var tyrihjelm, enghumleblom, mjødurt, vendelrot, skogstorkenebb, bringebær, hengeving, blåbær og skogburkne. I bunnen av dalens øvre del vokser det frodig høgstaudegranskog/sumpgranskog med dominans av forskjellige vier, gras- og starrarter samt myrfiol, tepperot og sumphaukeskjegg. I daldraget sør for vannet dominerer stedvis storbregnegranskog med skogburkne som dominerende art og lenger ned frodig høgstaudegranskog og stedvis lågurtgranskog i de tørreste bratteste partiene. I høgstaudeskogen ble det notert turt, tyrihjelm, bekkeblom (langs bekk) firblad og skogstjerneblom. I lågurtskogen vokser bl.a. hengeaks og en del tegebær. Langs bekken ble det funnet skogmarihånd. Videre nedover dalen økte innslaget av myr og denne er skilt ut som en egen naturtypelokalitet. Hele området domineres av granskog med et nokså lavt innhold av bjørk. Skogen er tydelig plukkhogstpåvirket for om lag 50 år siden men det finns spredt med gadd og læger selv om kontinuiteten i liggende død ved er dårlig. Skogen på østsiden er stedvis noe grovvokst med 3 B

6 Kjerneområde Naturtype Areal (daa) Rikmyr 3. Dalan Gammel barskog, gammel granskog Omlag 9 Om lag 62 Hoh. Beskrivelse Ant. rød Verdi en del trær på cm i brysthøydediameter. Spredt vokser noen eldre selje- og rognetrær og på om lag fem av disse ble det funnet lunge- og skrubbenever. Duftskinn (NT) ble funnet på to lægre og svartsonekjuke (NT) på ett læger. Gubbeskjegg (NT) finns spredt i lokaliteten. På grunn av bratte skåninger med rik berggrunn og eldre granskog, har området et potensial for forekomster av flere interessante bakkelevende sopparter. Så langt er granbelteriske funnet som er en god signalarter for kalkrik granskog som også kan huse rødlistearter. Området er avgrenset og verdisatt som en viktig- B kjerneområde/naturtypelokalitet da området har en frodig nokså grovvokst eldre delvis kalkrik granskog med enkelte rødlistearter og et potensial for rødlista bakkelevende sopp. 460 Naturtypelokaliteten er et område med rikmyr og delvis med ekstremrikmyr og rike høgstaude/sumpdrag som er spredt tresatt av bjørk og stedvis gran. Området ligger i nedre deler av Daudkjeftdalen og grenser til annen naturtypelokalitet i nord. I vest grenser den mot kolle med fattig skog, mens avgrensningen i sør ikke er sikker da dette arealet ligger utenfor tilbudt areal. Krevende arter som ble registrert var ullvier, tveskjeggveronika, gullris, trådsiv, stortveblad, gulstarr og brudespore er notert. Området verdisettes som en viktig (B) naturtype/kjerneområde da lokaliteten har 2. Daudkjeftmyra dominans av rikmyr og stedvis ekstremrikmyr. Naturtypelokaliteten/kjerneområdet består av ei lita nordvendt liside med eldre granskog som i nedkant grenser mot myr. I sør grenser den mot blåbærgranskog, mot vest mot eiendomsgrense og mot øst mot mer påvirka skog. Dominerende vegetasjonstype er storbregnegranskog som domineres av skogburkne. Skogen er åpen og det er tydelig en svak foryngelse av gran pga konkurranse med bregner og karplanter. Dette skaper bedre forhold for mer lyskrevende trær som selje og rogn. Grantrærne er nokså grovvokste og ligger jevnt på om lag cm i brysthøydediameter. Det er nesten ikke døde grantrær i området pga tidligere kraftige plukkhogster. Spredt står nokså grove selje og rognetrær. Mange av disse har rike forekomster av lunge- og skrubbenever. På ei selje ble lønnekjuke funnet. På gran ble skrukkelav og gubbeskjegg (NT) funnet. Ingen spesielle karplanter ble notert. Området er avgrenset og verdisatt som en lokalt viktig-c kjerneområde/naturtypelokalitet da området har en frodig nokså grovvokst eldre granskog med enkelte signalarter for eldre løv -og granskog og potensial for rødlistearter kanskje særlig for bakkelevende sopp. 0 B 1 C

7 Figur 4. I kjerneområde 1 domineres stedvis storbregnegranskog, og enkelte steder er det store enger av skogburkne. Figur 5. Frodig høgstaude-og storbregneskog langs bekken sør for tjernet i kjerneområde 1.

8 Figur 6. Rikmyr i kjerneområde 2. Området veksler mellom åpen myr og spredte tresatte områder. Figur 7. Stortveblad vokste stedvis riklig i kjerneområde 2.

9 Figur 8. Fra kjerneområde 3. Storbregnegranskog er dominerende vegetasjonstype. Spredt vokser grove selje- og rognetrær som ofte har forekomster av lunge- og skrubbenever. Artsmangfold Karplantefloraen Rike og halvrike vegetasjonstyper forekommer i hovedsak bare i naturtypelokalitetene, men ellers spredt langs mindre bekker og i visse søkk forekommer det litt høgstaudevegetasjon med funn bl.a. av firblad. Deler av daldraget øst for Dalan har også noe rik vegetasjon for eksempel har myrene innslag av noe gulstarr. Høydelaget tatt i betraktning har området en nokså rik og variert karplanteflora selv om områder med slik vegetasjon ikke dekker spesielt store areal. Positivt for områdets verdi for karplanter er sigevannspåvirkning fra rike bergarter noe som bl.a. medfører innslag av rikmyr. Lav Lavfloraen knyttet til gamle grantrær er noe mangelfullt undersøkt og selv om ingen interessante arter ble funnet kan enkelte slike forekommer på strukturrike gamle trær i fuktige partier. Området ligger for høyt og mangler de rette miljøer til å kunne ha spesielt interessante forekomster av bladlav selv om lunge- og skrubbenever vokser spredt i de frodigste grandominerte skogene. Sopp Områdets artsmangfold for arter knyttet til død ved er temmelig fattig grunnet tidligere plukkhogster som har medført at området generelt har lite liggende og stående død ved. Denne delen av Trøndelag har generelt en fattig flora av vedboende sopp sammenlignet med mer kontinentale områder som Lierne kommune som dessuten historisk har hatt en lavere hogstpåvirkning. Gammelgranskål (NT) ble funnet utenfor tilbudt areal og forekommer trolig også innenfor. Fungaen av bakkeboende sopp er dårlig undersøkt bl.a. pga uheldig registreringstidspunkt, men ett funn av den kalkkrevende granbelteriske tyder på at det kan forekommer flere andre interessante arter i området.

10 Fugl Området har verdi for både arealkrevende gammelskogsarter som for eksempel tretåspett og storfugl og trolig også for forstyrrelsessårbare arter pga områdets forekomst av mindre tjern og at det er en del av et større område som har lite flatehogst og skogsbilveger og trolig noe begrensa ferdsel. Konklusjon, artsmangfold Med bakgrunn i overstående gjennomgang vurderes det at Muusdalen har middels verdi for arter som trenges tilside i intensivt drevne skoger og arter knyttet til (ugrøfta) rikmyrer. Tabell 2: Interessante arter funnet i Muusdalen. Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall Vedb. sopp Cystostereum murraii Duftskinn NT 2 Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 2 Veluticeps abietina Praktbarksopp 1 Phellinus viticola Hyllekjuke 2 Antrodia heteromorpha Hvit grankjuke 1 Climacocystis borealis Vasskjuke 1 Phyllotopsis nidulans Ferskenhatt 1 Oxyporus populinus Lønnekjuke 1 Sopp, bakkeboende 1 Lactarius zonarioides Granbelteriske Lav, makro Lobaria pulmonaria Lungenever 5 Lobaria scrobiculata Skrubbenever 8 Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT Til dels vanlig en rekke steder Platismatia norvegica Skrukkelav 1 Karplanter Listera ovata Stortveblad Dactylorhiza fuchsii Skogmarihånd Fugl Picoides tridactylus Tretåspett Spredte sportegn på trær. Buteo lagopus Fjellvåk 1 Avgrensning og arrondering Området er middels godt arrondert. Mot nordvest grenser området mot fattige og sterkt plukkhogde furumyrskoger som i seg selv ikke har verneverdi. Mot øst grenser området mot fjell og spredt tresatt fjellskog. Avgrensningen i sørøst er uheldig da en del av kjerneområdene 1 og 2 ligger på en annen eiendom. Det vil være ønskelig om hele dette daldraget inkludert myr nederst i dalen kan inkluderes. Mot sørvest er også avgrensningen uheldig da barblandingskogen på eiendom i vest er klart eldre og mer verdifull enn skogen på tilbudt eiendom. Om deler av denne eiendommen blir tilbudt, kan også de fattige tilgrensende myrområdene på tilbudt eiendom vurderes inkluderet av arronderingsmessige årsaker. Verdivurdering og verneverdier Prioriterte mangler ved skogvernet i Norge Området oppfyller i liten grad prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad m. fl. 2002; Framstad m. fl. 2003). Til en liten grad kan man si at området oppfyller den generelle og regionale mangelen gjenværende forholdsvis intakte forekomster av rike skogtyper som kalkskog og høgstaudeskog. Hadde Øyingen (se sammenligning med andre områder lenger ned) også blitt vernet sammen med områdene mellom denne og Muusdalen, hadde området kunne bidra til oppfyllelse av den generelle mangelen de aller største gjenværene områder (>50 km 2 ). Konklusjon, verdivurdering Muusdalen vurderes å være regionalt verdifullt **. Muusdalen er et lite men variert skogområde hvor en del kompakt og delvis nokså rik eldre granskog er viktige kvaliteter og viktigste årsak til verdivurderingen. I negativ retning trekker at om lag halvparten av området har fattig barblandingskog og fattigmyrer som i tillegg er ganske hardt påvirket av tidligere plukkhogster slik at den i stor grad mangler

11 viktige nøkkelelementer. Negativt er også en stedvis uheldig avgrensning som ikke inkluderer hele kjerneområder. Det er avgrenset tre kjerneområder. Områder fyller i nokså liten grad mangler i dagens skogvern. Sammenlikning med andre områder: Det mest naturlige området å sammenligne Muusdalen med er området Øyingen som ligger om lag 3,5 km lenger mot øst og som ble registrert i forbindelse med verneplanen for statskoger. Øyingen er med sine 23,5 km 2 langt større, men er i motsetning til Muusdalen nærmest totalt domineret av fattige furu- og barblandingskoger. I et lite kjerneområde (Svarthaugen) vokser det nokså rik granskog som har klare likheter med de middels rike granskogene i Muusdalen. Øyingen scorer langt høyere på størrelse, men dårligere enn Muusdalen når det gjelder rike skogtyper. Hogstpåvirkningen virker å være ganske lik. Muusdalen og Øyingen har utfyllende verdier i forhold til hverandre. Disse områdene henger sammen via med ikke-registrert eldre skog som ligger i mellom. Kjerneområdekvaliteter og verdier for området totalt sett. Tabell 3: Oppsummering av viktige kriterier og samlet verdi for Muusdalen. - betyr ikke relevant. Felt som er grået ut skal ikke fylles ut for kjerneområder. OMR U ST TV VV AR AM RV DVM DVK TF GB GL Samlet verdi 1.Daudkjefttjønna *** ** *** ** * ** * * ** *(*) *(*) ** 2.Daudkjeftmyra *** ** - - ** *** ** 3. Dalan *** * * * * * * * * * *(*) * Totalt *** * ** ** ** * ** * * * * * ** Forkortelser: OMR=område, U=urørthet i forhold til tekniske inngrep, ST=størrelse, TV=Topografisk variasjon, VV=Vegetasjonsvariasjon, AR=arrondering, AM=artsmangfold, RV=Rike vegetasjonstyper, DVM=død ved mengde, DVK=død ved kontinuitet, TF=treslagsfordeling, GB=gamle bartrær, GL=gamle løvtrær, - =ikke relevant.

12 Figur 9. Rødt polygon viser verneverdig og tilbudt areal, oransje farge og nummerering viser kjerneområdet/naturtypelokaliteten.

GANESØYAN - Referansedata

GANESØYAN - Referansedata GANESØYAN - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Mellomboreal Kommune: Namsos Vegetasjonsseksjon: O2 sterkt oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1724 III Jøa Prosjekttilhørighet: Frivillig

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

SKRATTÅSBJØRNSÅSEN **

SKRATTÅSBJØRNSÅSEN ** SKRATTÅSBJØRNSÅSEN ** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Sb sørboreal Kommune: Steinkjer Vegetasjonsseksjon: O1 Kartblad (M711): 1723 III Steinkjer Prosjekttilhørighet: Frivillig vern

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981.

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981. NYGÅRDSMYRA ** Fylke: Hedmark Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Sør-Odal/Eidskog Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2015 II Kongsvinger Prosjekttilhørighet: Frivillig vern UTM

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

MIGAREN ** Referansedata

MIGAREN ** Referansedata MIGAREN ** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Sb 01, Mb 01 Kommune: Grong Vegetasjonsseksjon: O1 Kartblad (M711): 1823 IV Grong, 1824 Prosjekttilhørighet: Frivillig vern III Harran UTM

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gjermshus ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Gjermshus, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5969)

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier.

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier. Kjerringdalen ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Kjerringdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6076)

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse:

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3853) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012 Kommune: Trysil Inventør:

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket.

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket. Områdets navn Høgåsen - Godbekken Referansedata Fylke: Oslo Kommune: Oslo Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 25.05.2011 Kartblad: 1914-4 Oslo UTM: Ø 0261990 N 6657403 Vegetasjonssone: Boreonemoral Areal:

Detaljer

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Bjørkåsen * Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 1 Kommune: Trondheim Inventør: THH Kartblad: 1621 IV Trondheim Dato feltreg.: 07.08.04 UTM: Ø:561500, N:7028300 Areal:

Detaljer

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Dålåbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hjartdal Inventør: SRE Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: 175-488moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Finnsrud 3 Referanse: Abel K. 2017. Naturverdier for lokalitet Finnsrud, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5921) Referansedata

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Rivekrakken - Referanse: 1. Naturverdier for lokalitet Rivekrakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6069) Referansedata

Detaljer

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi:

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: 6.10 Hindsæterkampen Referansedata Fylke: Kommune: Kartblad: UTM (senter): Veg. sone: Oppland Vågå 1618 II MP 985 323 NB Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: R. Haugan 8.9.2005 ca 700 da ca 850-1060

Detaljer

Kvalbukta * Referanse:

Kvalbukta * Referanse: Kvalbukta * Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=4019) Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014 Kommune: Hemnes Inventør: GGA Kartblad: 1926 I Dato feltreg.:

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Vedlegg: Kart og kort beskrivelse av områdene. Siden dette er en oppstartmelding, så er det en kort oppsummering av naturkvaliteter

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen.

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen. Aursjøvola * Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Rendalen Inventør: JKL Kartblad: 2018 IV Istern Dato feltreg.: 28.07.04 UTM: Ø:552700, N:6737500 Areal: 468 daa

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Feltarbeidet Området ble inventert i pent vær. Området anses tilfredsstillende dekket.

Feltarbeidet Området ble inventert i pent vær. Området anses tilfredsstillende dekket. Områdets navn Soterudleiken Referansedata Fylke: Hole Kommune: Buskerud Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 29.06.2011 Kartblad: 1815-2 UTM-sentralpunkt: Ø 0245033 N 6662288 Vegetasjonssone: Grense mellom

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

STORE REKKE/HØLVANNET *

STORE REKKE/HØLVANNET * STORE REKKE/HØLVANNET * Fylke: Akershus Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Aurskog-Høland Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2014 I Vestmarka Prosjekttilhørighet: Frivillig vern

Detaljer

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune NOEN FAKTA Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune Finsåsmarka er et kalkskogområde, som er kjent og beskrevet helt fra 1940-årene. Området er mest kjent for store forekomster av orkideen marisko, som

Detaljer

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Vinje Inventør: JKL Kartblad: 1514 III Dato feltreg.: 09.08.08 H.o.h.: 573-624moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Områdets navn Blåfjell

Områdets navn Blåfjell Områdets navn Blåfjell Referansedata Fylke: Akershus og Buskerud Kommune: Asker og Røyken Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 6 og 9.9.2011 Kartblad: 1814-1 UTM-sentralpunkt: Ø 0243525 N 6638612 Vegetasjonssone:

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Lone NR utvidelse 2014 ** Referanse: Brandrud T. E. 2015. Naturverdier for lokalitet Lone NR utvidelse 2014, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart.

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart. Haukåsen Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Haukåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5792)

Detaljer

Snultra ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Snultra ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Snultra ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 004, DP Kommune: Øyer Inventør: KAB Kartblad: 97 IV Myklebusjøen Dato feltreg.: 0.09.00 UTM: Ø:598448, N:679486 Areal: 355 daa H.o.h.:

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

JYRIHELLEREN FRIVILLIG VERN VURDERING AV TILLEGGSAREAL. WKN rapport 2013:10 4. DESEMBER 2013

JYRIHELLEREN FRIVILLIG VERN VURDERING AV TILLEGGSAREAL. WKN rapport 2013:10 4. DESEMBER 2013 JYRIHELLEREN FRIVILLIG VERN VURDERING AV TILLEGGSAREAL WKN rapport 2013:10 6. 4. 4. DESEMBER 2013 R apport 2 013 : 1 0 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog

Detaljer

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene.

Topografi Det er snakk om to ganske markerte fjelldaler som drenerer mot vest og vender mot nordøst og sør/sørøst innover i dalførene. Vassdalen- Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Balsfjord Inventør: GGA, ØRØ Kartblad: 1533 II Dato feltreg.: 27.09.04-29.09.04, UTM: Ø:451000, N:7664000 Areal: 9203

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Seljord kommune Sinnesodden, Seljord Del: Konsekvensutredning naturmangfold Dato: 18.11.2016 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Lars Krugerud Oppdrag nr: 535

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Åkremoen ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Nord-Fron Inventør: KAB, SRE Kartblad: 1618 II Sjodalen Dato feltreg.: 28.06.04-29.06.04 UTM: Ø:510079, N:6819956

Detaljer

To kjerneområder med gammel barskog er utskilt i Prekestolen-Djupdalen verneforslag.

To kjerneområder med gammel barskog er utskilt i Prekestolen-Djupdalen verneforslag. Områdets navn Prekestolen-Djupdalen Referansedata Fylke: Akershus Kommune: Nittedal og Gjerdrum Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 20.10.2011 Kartblad: 1915-3 Nannestad UTM-sentralpunkt: Ø 0274058 N

Detaljer

Kartblad: 1333II Dato feltreg.: , ,

Kartblad: 1333II Dato feltreg.: , , Jøvik** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Tranøy Inventør: JWB, JWB, JWB, JWB Kartblad: 1333II Dato feltreg.: 13-09-2006, 21-09-2006, 24-09-2006 UTM: Ø:591378,

Detaljer

Spådomsklaven Verdi: 1

Spådomsklaven Verdi: 1 Spådomsklaven Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Seljord Inventør: OGA Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Boreonemoral

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

TROLLFOSSKLOMPEN ** Referansedata. Sammendrag

TROLLFOSSKLOMPEN ** Referansedata. Sammendrag TROLLFOSSKLOMPEN ** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Mellom- og nordboreal Kommune: Steinkjer Vegetasjonsseksjon: Klart oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1823 Snåsa 1723 II Prosjekttilhørighet:

Detaljer

Gaula ved Reitan Verdi 2

Gaula ved Reitan Verdi 2 Gaula ved Reitan Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Holtålen Inventør: SRE, THH Kartblad: 1720 IV Dato feltreg.: 02.09.07 H.o.h.: 503-639moh

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Ytre Nonselva * Referanse: Klepsland J. T. 2017. Naturverdier for lokalitet Ytre Nonselva, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6067)

Detaljer

KNIPETJENNÅSEN ** Sammendrag. Referansedata

KNIPETJENNÅSEN ** Sammendrag. Referansedata KNIPETJENNÅSEN ** Referansedata Fylke: Buskerud Vegetasjonssone: Sør- og mellomboreal Kommune: Krødsherad Vegetasjonsseksjon: O1 svak oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1715 II Krøderen Prosjekttilhørighet:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Deifjell-lia utvidelse ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Deifjell-lia utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5980)

Detaljer

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Hena Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Tydal Inventør: JKL Kartblad: 1721 III Dato feltreg.: 21.06.07 H.o.h.: 314-535moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark.

Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark. Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold på Høgefjell i Bø kommune, Telemark. Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2015-37 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Trygve Bjarkø (Fram AS) og Stein Helge

Detaljer

Furuberget ligger på åspartiet ca 7 km sørvest for Ljørdal i Trysil kommune rett sør for vegen mellom Ljørdal og Trysil.

Furuberget ligger på åspartiet ca 7 km sørvest for Ljørdal i Trysil kommune rett sør for vegen mellom Ljørdal og Trysil. Furuberget ** Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Trysil Inventør: SRE Kartblad: 2117 I Dato feltreg.: 07.07.04 UTM: Ø:375000, N:6801000 Areal: 4314 daa H.o.h.:

Detaljer

Simaklubben*** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Simaklubben*** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Simaklubben*** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hemnes Inventør: AHE Kartblad: 1927 II, 1926 I Dato feltreg.: 30-08-2006-31-08-2006, UTM: Ø:448699, N:7319530

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Rogberget ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Rogberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5965)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper. Ertsrudberget * Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Ertsrudberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5925)

Detaljer

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Ramsås (2006) - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Verdal Inventør: JKL Kartblad: 1722 III Dato feltreg.: 30.08.2006-30.08.2006, UTM: Ø:, N: Areal: daa

Detaljer

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet.

Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. Gardsbekken- Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE Kartblad: 1926 II Dato feltreg.: 25.08.04, UTM: Ø:, N: Areal: daa H.o.h.: moh

Detaljer

LOKALITET OKSAJUVET, JØSENFJORDEN

LOKALITET OKSAJUVET, JØSENFJORDEN LOKALITET 08428 OKSAJUVET, JØSENFJORDEN 3 POENG Referansedata 08428 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Hjelmeland

Detaljer

Gardbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Gardbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Gardbekken Verdi 3 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: THH Kartblad: 1918 III Dato feltreg.: 30.06.05 H.o.h.: 451-740moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3

Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3 Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Skien Inventør: TEB Kartblad: 1713 IV Dato feltreg.: 28.10.08 H.o.h.: 382-498moh Vegetasjonsone:

Detaljer