Oslo kommune Friluftsetaten Milj0- og planavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Friluftsetaten Milj0- og planavdelingen"

Transkript

1 NAKHOLMEN VEL NAKHOLMEN 0150 OSLO Oslo kommune Friluftsetaten Milj0- og planavdelingen Dato: Deres ref: Varref (saksnr): 05/ Oppgis ved alle henvendelser Saksbeh: Kjell Isaksen, Arkivkode: INFORMASJON TIL BER0RTE GRUNNEIERE OM REGISTRERTE, VERDIFULLE NATURTYPER PA NAKKHOLMEN Biologisk mangfold i Oslo kommune Stortinget bar bestemt at alle kommuner skal kartlegge sitt mangfold av planter og dyr, for a ha et best mulig grunnlag for a ta vare pa dette mangfoldet. I Oslo kommune bar Friluftsetaten det overordnete ansvaret for kartlegging og bevaring av det biologiske mangfoldet. Den generelle kartleggingen i kommunen er sluttfort, og i alt er det kartlagt 43 ulike biologisk verdifulle naturtyper1, fordelt pa nesten 1700 lokaliteter i byggesonen, pa 0yene, i saltvann og i Marka. Den innsamlede informasjonen er framstilt pa digitale kart og lagt inn i en egen naturdatabase. Kart og database vil bli fort!0pende oppdatert etter hvert som ny informasjon om biologisk mangfold samles inn. Biologisk mangfold pa deres eiendom For at de biologiske verdiene skal bli tatt vare pa, er det avgj0rende at grunneiere og festere bar kjennskap til viktige lokaliteter pa sine eiendommer. Derfor sender Friluftsetaten ut dette orienteringsbrevet til dem som bar registrerte verdifulle naturtyper pa sin eiendom. Ogsa en del eiere av arealer som ligger nsert inntil naturtyper far denne informasjonen tilsendt. Vedlagt finnes kart som viser naturtypeomradenes avgrensning i forhold til eiendomsgrenser, bygninger, veier m.m. og faktaark med informasjon om naturtypeomradene. Naturtypeomradene er kartlagt, klassifisert og gitt verdi i henhold til nasjonale retningslinjer utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Verdisettingen forteller om omradet er svsert viktig (nasjonal verdi), viktig (regional verdi) eller lokalt viktig (lokal verdi) for det biologiske mangfoldet. Arealer som ikke er avmerket som naturtype pa kartet er enten vurdert og funnet mindre viktige, eller det er ikke gjennomf0rt registreringer der. Pa vedlagte faktaark fremgar det for de fleste omrader hvordan man kan ivareta de biologiske kvalitetene («Skj0tsel og hensyn»). Eiere/festere som 0nsker a foreta seg noe som kan pavirke den verdifulle naturtypen oppfordres til a ta kontakt med Friluftsetaten. Etaten kan gi faglig veiledning som kan bidra til at de biologiske verdiene ikke gar tapt, samt gi rad om eventuell skj0tsel av naturtypen. Med naturtype menes et noenlunde ensartet naturomrade som innehar spesielle biologiske verdier i form av sjeldne/truete vegetasjonstyper eller truete plante-/dyrearter. Rik edellovskog og Gammel barskog er eksempler pa naturtyper. Friluftsetaten M11J0- og planavdelingen Postadresse: Postboks 1443 Vika 0115 Oslo Bes0ksadresse: Sommerrogata 1, inngang Inkognitogata Telefon:02180 Telefaks: Bankgironr.: Org.nr.:

2 Friluftsetafcn enskcr tilbakemelding! For a ha et best mulig grunnlag for a ta vare pa det biologiske mangfoldet, er det viktig at opplysningene i vare kart og databaser er sa korrekte som mulig. Derfor 0nsker Friluftsetaten skriftlig tilbakemelding (brev, eventuelt e-post til om feil ved avgrensning, faktagrunnlag eller andre forhold knyttet til den aktuelle lokaliteten. Etaten 0nsker ogsa tilbakemelding dersom det er feilaktige grunneieropplysninger eller det er andre grunneiere i omradet som burde fatt tilsendt denne informasjonen. Politiske vedtak og lovverk Bystyret bar vedtatt at naturtyperegistreringene i Oslo skal legges til grunn for arbeidet med ny kommuneplan og for behandling av reguleringsplaner og byggesaker. For de mest verdifulle og truede omradene skal det utarbeides egne reguleringsplaner for a sikre omradenes verdi. I By0kologisk program for har man bestemt at Oslo skal forvalte sitt biologiske mangfold pa en basrekraftig mate, apne byens elver der dette er mulig og bevare, videreutvikle og forvalte naturomradene i samsvar med gode 0kologiske prinsipper. En rekke lover har bestemmelser for a ta vare pa naturverdier. F01gende lover b0r man vaere spesielt oppmerksom pa i forbindelse med tiltak og aktiviteter innenfor de registrerte verdifulle naturtypene: Plan- og bygningsloven brukes for a utforme bestemmelser som gjelder bevaring av natur i reguleringsplaner, bebyggelsesplaner m.m. Det kan derfor vasre reguleringsbestemmelser som begrenser tiltak pa deres eiendom i henhold til denne loven. Vannressursloven har bestemmelser som begrenser hvilke inngrep man kan gjennomf0re i og langs vassdrag. Det stilles blant annet krav om opprettholdelse av vegetasjonsbelte langs vassdrag. Alle vassdrag i Oslo er vernet mot kraftutbygging. Naturmangfoldloven regulerer forvaltningen av planter og dyr og deres leveomrader. If01ge lovens generelle aktsomhetsprinsipp skal enhver opptre aktsomt og gj0re det som er rimelig for a unnga skade pa naturmangfoldet. Naturmangfoldloven brukes for a verne omrader som blant annet naturreservat og landskapsvernomrade. En rekke verdifulle naturtypeomrader i Oslo er vernet. Skogloven legger vekt pa skogens betydning som Iivsmilj0 for planter og dyr. Lov om laksefisk og innlandsfisk med forskrifter regulerer virksomhet som kan pavirke naturlige bestander av ferskvannsorganismer. I henhold til Forskrift om utsetting avfisk og andre ferskvannsorganismer er det ikke tillatt a sette ut fisk eller andre ferskvannsorganismer uten tillatelse fra milj0vernmyndighetene. Forurensningsloven inneholder forbud mot a t0mme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller vasre til skade eller ulempe for milj0et, herunder ogsa naturtypeomradene. Dette gjelder ogsa dumping av hageavfall i og ved naturomrader, noe som er en viktig kilde til spredning av u0nskede, fremmede plantearter i naturen. En del slike planter sprer seg svaert raskt og fortrenger de stedegne planteartene. Mer informasjon? Mer informasjon om det biologiske mangfoldet i Oslo er tilgjengelig pa Friluftsetatens hjemmesider (se Med hilsen IcIvAJC-. ' V "1! A A_^*«*~^-* \WWr~ va SlgneNyhiWIs ^ AiTders Gimse avdelingssjef seksjonsleder Vedlegg: 11

3 Registrerte naturtyper pa Nakkholmen Eiendomsgrenser Svasrt viktig naturtyp Viktig naturtype Lokalt viktia natu

4 Lok. nr Nakkholmen 0st I Svaert viktig A Naturtyperegistreringer Naturtype: Utforming: Mosaikk: Feltsjekk: Rikt strandberg S0rlig (siste) Beskrivelse Lokalitetsbeskrivelse innlagt av Siste Sjanse 20. februar 2004: Kalkt0rreng med rik flora. Funn av blandt annet dragehode og krattalant. Biotopen bestar delvis av ordinsere og rike t0rrenger og delvis av strandbergvegetasjon, samt noe kulturbetinget vegetasjon av plen og ruderatmark. Det gar flere stier gjennom lokaliteten. Verdivurdering Artsliste for lokaliteten Totalt 40 art(er) pavist: Knoppsmaarve, Berberis, Dvergmispel, Knollmj0durt, Gasemure, S01vmure, Kanelrose, Strandsteink!0ver, Bukkebenurt (EN), Blodstorkenebb, Vill-lin, Dragehode (VU), Klourt, Bergmynte, Blakoll, Bakketimian, Engr0dtopp, Aksveronika (VU), Dunkjempe, Pastinakk, Hjorterot (NT), Blaknapp, Melbaer, Kattefot, Markmalurt, Flikbransle, Bakkestjerne,

5 f. Lok. nr Nakkholmen 0st I forts. Flekkgris0re, Krattalant, Steinsvineblom, Klistersvineblom, Akersvineblom, Gullris, Strandkryp, Hvitmaure, Kantkonvall, Enghavre, Hjertegras, Raigras, Flatrapp. Skjfjtsel og hensyn Bekjempe invaderende hageplanter. Litteratur Bjureke, K Registrering av botanisk mangfold pa 0yene i Indre Oslofjord, Nesodden - og Oslo kommune. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, milj0vernavdelingen. Rapport

6 Lok. nr. 789 Nakkholmen 0st II Lokalt viktig C Naturtyperegistreringer Naturtype: Utforming: Mosaikk: Feltsjekk: 0stersforekomster (siste) Beskrivelse Lokaliteten registrert pa grunnlag av personlig meddelelse fra F. Aarefjord i Oslo Undervannsklubb. Verdivurdering Artsliste for lokaliteten Skjetsel og hensyn Litteratur

7 Lok. nr Nakkholmen sentralt Lokalt viktig C Naturtyperegistreringer Naturtype: Utforming: Mosaikk: Feltsjekk: Rikt strandberg S0rlig (siste) Beskrivelse Supplerende informasjon innlagt av B0B den , etter registreringer av Siste sjanse i September 2003: Kalkt0rreng med relativt rik flora. Omradet er lite og omgitt av hytter. Verdivurdering Artsliste for lokaliteten Totalt 10 art(er) pavist: Gravbergknapp, Knollmj0durt, Blodstorkenebb, Bergmynte, Dunkjempe, Blaklokke, Markmalurt, Kantkonvall, Enghavre, R0dsvingel. Skj0tsel og hensyn Bekjempe invaderende hageplanter

8 - Lok. nr Nakkholmen sentr alt forts. Litteratur Bjureke, K Registrering av botanisk mangfold pa 0yene i Indre Oslofjord, Nesodden Oslo kommune. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, milj0vernavdelingen. Rapport

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune Naturvernforbundet, SABIMA, WWF Trondheim, 22.06.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1351 Saksbehandler: Ingvild Skorve Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse

Detaljer

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vår dato: Vår ref: 2010-06-25 B10121/10-131 Deres dato: Deres ref: Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vi viser

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket Rundskriv 2015-17 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon skog og kulturlandskap Vår dato: 07.04.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 7/2005

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold

Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Registrering av naturtyper/biologisk mangfold Utgave: 10-06-2011 Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn Gardermoen Oppdrag: Gardermoen reguleringsplan

Detaljer

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11.

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Revidert 000 Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Forsidefoto: Arild Lindgaard. SAMMENDRAG Viltkartlegging DN-håndbok11 1 VILTKARTLEGGING SAMMENDRAG

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 20.10.2014 Deres ref.: 201403499-002 Vår ref.: 14/19993-5 Saksbeh.: Bård Øyvind Bredesen Org. enhet: Natur- og forurensningsavdelingen

Detaljer

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune

Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Naturverdier ved Røeodden på Sandøy, Porsgrunn kommune Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-2 Ekstrakt BioFokus har foretatt kartlegging av biologiske verdier på eiendommene 33/1 og 33/34 på Røeodden, Sandøy

Detaljer

Den norske våtmarksarven

Den norske våtmarksarven DN-utredning 1-2007 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak 2007-2010 Den norske våtmarksarven Styrket

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune Sogn og Fjordane

Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune Sogn og Fjordane Miljødirektoratet Postboks 5672, Sluppen 7485 Trondheim Kopi: Klima- og miljødepartementet 1. desember 2014 Høringsuttalelse forslag om endring av verneforskrift for Sørdalen naturreservat i Bremanger

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Gravem Bio rådgiving Februar 2004

Gravem Bio rådgiving Februar 2004 1 Byttes ut med framside 2 FORORD Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge en videregående skole på Sætre i Hurum. Skolen planlegges etablert som et flerbrukshus av samarbeidspartene Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-20

Biofokus-rapport 2011-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold foretatt kartlegging av naturtyper i Sandefjord kommune. Det har vært særlig fokus på store gamle eiker og kystnære områder. Totalt 228 lokaliteter

Detaljer