Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014"

Transkript

1 Oslo, 20. april 2015 Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital European Opportunity Invest AS for 2014, samt status for de fire første månedene av Revidert årsregnskap er vedlagt. Det er besluttet å produsere en enklere årsrapport for å redusere kostnadene. Som følge av at statusoppdateringen også omfatter hendelser for 1. kvartal, vil det kun sendes ut et kort nyhetsbrev når ny kurs er klar. I 2014 har fondet solgt en rekke eiendommer, samt gjennomført flere delsalg i Polen og Slovakia. Obligasjonslånet ble innfridd i desember og Selskapet har således kun et lån tilknyttet kontorutviklingsprosjektet i Szczecin, Polen. En svakere krone ved årsslutt påvirket kursen i positiv retning slik at kursen totalt sett er opp totalt 12 % (utbyttejustert) siste kvartal. Som følge av krevende salgsforhold for selskapets eiendommer anbefaler Styret og forvalter at selskapets avviklingstidspunkt utsettes med 18 måneder. Kursutvikling 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 7,36 7,16 2, VEK VEK Utbyttejustert Verdijustert egenkapital per aksje per 31. desember 2014 var 7,16 kroner, opp ca. 12 % utbyttejustert fra 3. kvartal. Oppgangen skyldes hovedsakelig positiv valutautvikling i EUR/NOK som påvirker verdijustert egenkapital i positiv retning. Verdijustert egenkapital per 31. desember 2014 vil med dagens valutakurs* være NOK 6,67 som gir en oppgang på 4,5 % (utbyttejustert) sammenlignet med kursen per 3. kvartal. *EUR/NOK 8,415 per 15. april 2015, Gjennomførte salg i 2014 I 2014 har fire eiendommer blitt solgt. En logistikkeiendom i Frankrike, begge klinikkene i Tyskland og en kontoreiendom i Laatzen i Tyskland. I tillegg har flere leiligheter og tomter i Slovakia og Polen blitt solgt i år. Midlene fra disse salgene har gått til å nedbetale Selskapets obligasjonslån, i tillegg til utbetaling av det første utbyttet (skattemessig ble dette behandlet som tilbakebetaling av innskutt kapital). Pågående salgsprosesser Det pågår flere salgsprosesser i porteføljen, blant annet i Tyskland hvor salgsprosessen for den siste tyske kontoreiendommen, Spaldingtor i Hamburg, har blitt restartet. REALKAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITY INVEST AS Bolette Brygge 1. Postal address: c/o Obligo Investment Management AS, P.O. Box 1753 Vika, 0122 Oslo Phone: Telefax: Corporate registration: NO

2 Som redegjort for i nyhetsbrevet i desember ble det besluttet å sette salgsprosessen på vent til over nyttår, og det har vært god progresjon på utleie i 1. kvartal for Spaldingtor. Det er totalt signert leiekontrakter for i underkant av 2000 m² og utleiegraden er nå på ca. 85 %. Løpende brutto avkastning er på ca. 7,5 % målt mot verdivurdering per 31. desember Tidlig i april ble det besluttet å ta kontakt med noen få potensielle kjøpere med den hensikt å motta bud off market. Vi forventer å motta bud i løpet av april, men dersom det ikke kommer inn bud vil eiendommen bli lagt ut for salg på det åpne markedet kort tid etter dette. Ved boligprosjektet i Slovakia er samtlige tomter (49 av 49 solgt) og leiligheter (52 av 52 solgt) solgt og siden hele banklånet er nedbetalt gir salgene full likviditetseffekt. Nå gjenstår det kun 200 m² handelsarealer etter at det har blitt solgt ca. 700 m² i 1. kvartal. Tomtebanken til Park Ostrowska, boligutviklingsprosjektet i Polen, ble solgt i 3. kvartal og ny eier er godt i gang med utvikling av neste fase, noe som vi tror vil ha positiv innvirkning på restbeholdningen til prosjektet. Lagerbygget i Aire-sur-la-Lys ligger fortsatt ute for salg, men vi erfarer lav interesse for eiendommen. På bakgrunn av dette er det innledet forhandlinger med en potensiell leietaker som ønsker å inngå avtale for kortidsleie. Dette anses som positivt da vi får dekket løpende driftskostnader (indikert leienivå gir ca. 10 % brutto avkastning i forhold til verdivurdering per 31. desember 2014) samtidig som vi har fleksibiliteten til å kansellere leieavtalen fortløpende dersom en potensiell kjøper ønsker å kjøpe eiendommen uten leietaker. Utviklingen for øvrig i porteføljen Det jobbes aktivt med utleie og utvikling av alle eiendommene for å gjøre de klare for salg. Det har i løpet av 4. kvartal og 1. kvartal blitt signert flere leieavtaler på kontorbygget Piastow i Polen, og utleiegrad for bygg A og bygg B er på henholdsvis 90 % og 80 % per medio april. For bygg C er det signert leiekontrakter for 15 % av arealene, og det er langtkommende diskusjoner på resterende arealer som betyr at det er utleieprosesser på 100 % av arealene. Planlagt ferdigstillelse av bygg C er fortsatt mai For kontorbygget Cergy Etoile utenfor Paris har Selskapet enda ikke lykkes å få til noen forlengelse av leieavtalen med største leietaker, Nielsen Group. Nielsen har nylig byttet leiemegler lokalt i Frankrike. Dialogen med ny representant har startet godt, men det er fortsatt en betydelig risiko for at Nielsen vil forlate bygget eller redusere arealbehovet. Et slikt scenario vil være svært negativt ettersom leiemarkedet i Cergy er illikvid og det vil sannsynligvis ta flere år å oppnå samme utleiegrad som vi har i dag. På bakgrunn av dette er lokal forvalter instruert til å identifisere potensielle kjøpere av bygget. Det ble innledet konkrete forhandlinger med en potensiell kjøper som var interessert i å kjøpe eiendommen med dagens leiestruktur, men dessverre valgte vedkommende kjøper å avbryte forhandlingene tidlig april. Eiendommen generer samtidig en meget god løpende kontantstrøm, hvor løpende brutto avkastning er på hele 14,8 % i forhold til verdivurdering per 31. desember Finansiering Obligasjonslånet ble innfridd 12. desember, og Selskapet har kun ett annet lån som er knyttet til kontorutviklingsprosjektet Piastow i Polen. Lånet består av to transjer, hvorav den første transjen på 10,5 MEUR er konvertert til et langsiktig lån. Transje 2 er planlagt konvertert per 30. juni 2015 dersom alle betingelser er oppfylt. Lokal forvalter har fullt fokus på å oppfylle alle betingelser, og det er avtalt et møte med kredittkomiteen i mai for å påstarte konverteringsprosessen. Representanter fra långiver har kommunisert at de er svært komfortable med eiendommen. Utbetalinger Ca. 95 % av verdiene i Selskapet er knyttet til tre eiendommener Piastow Office Center, Spaldingtor og Cergy Etoile. Salgstidspunkt for disse tre eiendommene vil legge føringer for når neste utbetaling kan forventes. Fører den pågående salgsprosessen av Spaldingtor i Hamburg frem, vil det kunne utløse et større utbytte i løpet av 2. kvartal 2015 betinget av at man mottar fullt oppgjør før sommeren. REALKAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITY INVEST AS Bolette Brygge 1. Postal address: c/o Obligo Investment Management AS, P.O. Box 1753 Vika, 0122 Oslo Phone: Telefax: Corporate registration: NO

3 Forlengelse Som følge av krevende salgsforhold for selskapets eiendommer foreslår og anbefaler Styret og forvalter å forlenge Selskapets levetid med 18 måneder. En forlengelse vil gi Fondet mulighet for løpende å kunne avhende eiendom etter hvert som eiendommene blir klare for salg, og sikre kontrollerte salgsprosesser. Fondet vil, selv ved en eventuell forlengelse, fortsette den aktive salgsstrategien for de eiendommene som er klare for avhendelse. Spørsmålet om forlengelse vil bli behandlet på ordinær generalforsamling 5. mai. Innkalling til ordinær generalforsamling er vedlagt årsrapporten. REALKAPITAL EUROPEAN OPPORTUNITY INVEST AS Bolette Brygge 1. Postal address: c/o Obligo Investment Management AS, P.O. Box 1753 Vika, 0122 Oslo Phone: Telefax: Corporate registration: NO

4 Realkapital European Opportunity Invest AS ÅRSBERETNING 2014 Konsern og Selskap Virksomhetens art Realkapital European Opportunity Invest AS (Selskapet) ble stiftet 15. november 2006 for å gi investorer mulighet til å delta i opportunistiske eiendomsinvesteringer i Europa, og ved årets utgang hadde selskapet aksjonærer. Konsernet/selskapets hovedkontor ligger i Oslo og investeringene er gjort gjennom en underliggende selskapsstruktur med hovedetablering i Luxembourg. Konsernets/selskapets regnskap er avlagt i NOK. Utvikling og Resultat Etter kapitalinnhentingen ble det foretatt opportunistiske eiendomsinvesteringer i samsvar med konsernet/selskapets strategi. Samlet har konsernet/selskapet investert i 13 eiendommer og prosjekter i fem europeiske land. Underveis er seks eiendommer fullt ut solgt (Halmstad Horsås, Hamburger Allee, Vendin, Neconn Center, Rhonblick og Sanaderm). I tillegg er det foretatt delsalg i ytterligere tre eiendommer. Den kapital som er frigjort ved salg av eiendom har gått til tilbakebetaling av lån samt utvikling av øvrig eiendom. Investeringene ble foretatt i en periode da det fortsatt var et velfungerende europeisk eiendomsmarked. Senere har både makro- og markedsforhold i investeringslandene forverret seg. Et vedvarende svakt makro- og markedsbilde har medført at salgsprosesser og øvrige prosesser tilknyttet finansiering, utleie og utvikling har blitt vanskeligere. Konsernet opererer i markeder der det er svært vanskelig for kjøpere av eiendom å oppnå ekstern finansiering, samtidig som kjøpsobjektene i det vesentlige må være ferdig utviklet før eiendommene er salgbare. Dette har gjort det spesielt utfordrende å avhende en portefølje bestående av opportunistiske eiendomsinvesteringer. I 2014 ble det gjort delsalg, i form av salg av leiligheter og tomter ved boligutviklingsprosjektene i Stettin, Polen og i Bratislava, Slovakia. I Stettin har salget gått vesentlig saktere og til lavere priser enn hva som ble lagt til grunn for investeringen. Salgstakten tok seg opp tidlig 2014, men flatet ut gjennom året som følge av mindre utvalg av leiligheter. Ved utgangen av mars består restbeholdningen av 2% av leilighetene i Stettin. I tillegg gjenstår det en del handelsarealer i begge prosjekter. Andre fase av kontorutviklingsprosjektet i Stettin på kvm ble ferdigstilt i Q2 2014, og fase 3 er igangsatt med Bygg C på kvm. Dette bygget forventes å være innflytningsklart i juni 2015 og det er ved utgangen av mars 2015 tegnet leiekontrakter for 90 Å av arealene i Bygg A, 80 % av arealene i Bygg B og 15 % av arealene i Bygg C. Det er i tillegg pågående forhandlinger med flere potensielle leietakere, og det ventes at utleiegraden vil ta seg ytterligere opp gjennom Resterende eiendomsmasse består av eiendom i Frankrike og Tyskland. I 2014 ble kontoreiendommen Necom Center og begge klinikkene i Tyskland solgt. Salgsprisene var lavere enn siste eksterne verdivurdering per 31. desember 2013, men styret fant det likevel riktig å selge i og med at fondet er i en avviklingsfase og det er vanskelig å finne kjøpere til eiendommer med usentral beliggenhet. Utleiegraden i den gjenværende tyske kontoreiendommen, Spaldingtor, har utviklet seg svakt positivt gjennom 2014 og tidlig 2015, men ledigheten er fremdeles noe høy med henblikk på et ønsket salg (15 % ledighet). I Frankrike ble logistikktomten Vendin le Vieil solgt i 2014 til en salgssum som lå noe under ekstern verdivurdering per 31. desember For eiendommen Cergy Etoile har det gjennom hele 2014 og inn i 2015 vært jobbet med å få på plass en forlengelse med største leietaker. Etter å ha vært veldig nærme en forlengelse tidlig i 2014, har leietaker nå signalisert at de ønsker å avvente sin beslutning om eventuell videre leie. I 2014 har konsernet hatt fokus på å øke utleiegraden og å selge konsernets eiendommer. I skrivende stund er det igangsatt flere salgsprosesser. Gjennomgående tar slike prosesser lang tid i dagens marked, mye påvirket av et utfordrende finansieringsmarked. For å bedre mulighetene for å oppnå tilfredsstillende priser ved avhendelse av resterende eiendom, vil styret derfor anbefale aksjonærene å utsette tidspunktet for awiklingen av konsernet med ytterligere 18 måneder, til sommeren Styret opplever at verdivurderingen av konsernets portefølje er beheftet med betydelig usikkerhet på grunn av både markedsmessige forhold og eiendommenes karakter. Dersom eiendommene skulle selges slik at konsernet kunne avvikles i 2015 tror styret at man må påregne ytterligere verdifall sammenlignet med regnskapet. Det er således viktig at aksjonærene er klar over at verdsettelsene er beheftet med usikkerhet. Basert på verdiutviklingen i underliggende selskap er det gjort en nedskriving av aksjer i datter i morselskapet på NOK 42,2 mill., mens resultatet for året i mor er på minus NOK 44,9 mill. For konsernet ble årets resultat minus

5 NOK 91,2 mill. Konsernet fremstår allikevel som solid. Ved utgangen av året var egenkapitalen på NOK 434,4 mill. og gjeldsgraden 28%. Finansiering Styret vurderer eksponeringen mot markeds- og kredittrisiko som akseptabel. Belåningsgraden er som nevnt lav (28 %) og ved årsskiftet hadde konsernet kun et lån på eiendommen Piastow i Polen. På grunn av kostnadsførte aktiveringer ved årsslutt hadde det polske datterselskapet negativ egenkapital per 31. desember 2014, og var dermed i brudd med lånebetingelsene. Dette har blitt rettet opp i 2015 ved at morselskap i Luxembourg har foretatt en konvertering av PLN 12 mill. fra gjeld til egenkapital. Piastowlånet består nå av to transjer, et langsiktig lån (omklassifisert til kortsiktig lån i regnskapet på grunn av situasjonen per 31. desember 2014) på NOK 94,9 mill. og et byggelån på NOK 31,6 mill. Byggelånet har forfall i Byggelånet har en ramme på NOK 40,7 mill. og vil søkes konvertert når den siste millionen er trukket. Samlet utgjør disse to transjene første del av et langsiktig lån. Andre del av det langsiktige lånet består av NOK 40,7 mill. som vil bli trukket simultant med konvertering av transje 2. Således forventes det at hele byggelånet vil være konvertert til et langsiktig lån på totalt NOK 176,2 mill, i løpet av Konvertering avhenger av oppnåelse av gitte kriterier, blant annet tilfredsstillende gjeldsdekningsgrad, belåningsgrad og brukstillatelse. Det er usikkerhet forbundet med konverteringen. Hva gjelder den bokførte verdien av konsernets eiendommer er 48 % beliggende i land med euro som valuta (NOK 226 mill.) og 52 % i Polen med zloty som valuta (NOK 253 mill.). Av konsernets lån er 100 % eksponert mot euro (NOK 128 mill.). I 2014 ble tidligere obligasjonslån i konsernet på NOK 100 mill. innfridd etter flere gjennomførte eiendomssalg. Fortsatt drift og årsregnskapets rettvisende bilde Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret har gjort en særskilt vurdering rundt byggelånet som et tatt opp i forbindelse med utviklingen av kontorprosjektet Piastow i Polen. I henhold til låneavtalen har dette lånet forfall per 31. desember 2015 med en klausul om konvertering til et langsiktig lån dersom gitte betingelser er oppfylt. Beregninger viser at finansielle covenants p.t. er oppfylt, og det forventes at også brukstillatelse for hele eiendommen vil bli utstedt før forfall. Styret forventer dermed at byggelånet vil bli konvertert til et langsiktig lån i henhold til låneavtalen. Videre har styret gjort en vurdering av den generelle likviditetssituasjonen i konsernet og anser den som akseptabel. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Styret anser konsernets og selskapets økonomiske og finansielle stilling som tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av konsernets og selskapets utvikling og stilling samt resultatet av virksomheten. Etter regnskapsårets utgang har det ikke inntruffet forhold utover de forhold som er angitt i denne årsberetningen med regnskap, som er av betydning ved bedømmelsen av konsernets og selskapets stilling. Fremtidsutsikter Styret har fokus på foredling og ferdigstillelse av eksisterende eiendommer med sikte på raskest mulig realisering til akseptable verdier. Fondets avvikling er vedtektsfestet gjennomført i 2015, men under de rådende markedsforhold vil styret som nevnt anbefale for investorene en ytterligere utsettelse av avviklingen med 18 måneder til sommeren En forlengelse legger bedre til rette for realisasjon av eiendommene til akseptable verdier. Arbeidsmiljø og personale Forvaltning og daglig ledelse er utkontraktert til Obligo Investment Management AS i henhold til forvaltningsavtale. Selskapet har ingen ansatte. Konsernet hadde i 2014 to deltidsansatte i Luxembourg (1,05 årsverk). Miljørapport Gjennom investeringer i og utvikling av eiendom forurenser konsernet i liten grad det ytre miljø. Selskapet driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter. Likestilling Konsernet har kun to ansatte fordelt på 1,05 årsverk. De ansatte er en mann og en kvinne. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår at selskapets underskudd for 2014 på NOK overføres til annen egenkapital. Oslo, 13. april 2015 er nstensen tyrets leder Egil Redse Melkevik Styremedlem

6 Alle tall i NOK Morselskap Resultatregnskap Konsern Noter DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter 0 0 Inntekt fra utleie av eiendom Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad 0 0 Kostnad solgte enheter Sum varekostnad Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Reversering av nedskrivninger Driftskostnad bygninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Reversering - nedskrivning av aksjer i datter Renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av aksjer i datter Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad RESULTAT Herav til minoritet Herav til majoritet Realkapital European Opportunity Invest AS

7 Alle tall/nok Morselskap Balanse Konsern Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER 0 0 Utsatt skattefordel Tomter og bygninger 4, o 0 Eiendom under utvikling 4, Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner Investeringer i datterselskap Andre langsiktige investeringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer 0 0 Kundefordringer Fordringer på konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd 9, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Realkapital European Opportunity Invest AS

8 Alle tall/nok Morselskap Balanse Konsern Noter EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Minoritetsinteresser Fond for vurderingsforskjeller Valuta omregningsdifferanser Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD 0 0 Lån fra banker og finansinstitusjoner SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD 0 0 Lån fra banker og finansinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, Styrets leder Egil Redse Melkevik Styremedlem Realkapital European Opportunity Invest AS

9 Alle tall/nok Morselskap Kontantstrømanalyse Noter Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad 5, Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler (netto) Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Effekt av valutakursendringer 4, Poster klassifisert som inv.- eller finansieringsaktiviteter Endringer i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra Investeringsaktiviteter 0 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Kontantstrømmer fra finansleringsaktiviteter Netto utbetalt/innbetalt på lån til konsernselskaper Utbetalinger ved tilbakebetaling av innskutt kapital Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Realkapital European Opportunity Invest AS

10 Regnskapsprinslppor Regnskapet er avlagt etter regnskapsloven og god regnskapsskikk. Valuta Årsregnskapet for morselskap og konsern er presentert i norske kroner (NOK). Alle noter er presentert i NOK dersom ikke annet er opplyst. Morselskapets underkonsern har Euro som funksjonell valuta. Ved omregning av de deler av konsernet som har Euro som funksjonell valuta er eiendeler og gjeld omregnet etter valutakurs pr. 31. desember. Resultatposter i Euro er omregnet etter kvartalsvise gjennomsnittskurser. Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. Konsolidering av konsernet I konsernregnskapet er investeringer i datterselskap konsolidert brutto etter oppkjøpsmetoden, hvilket innebærer at kostpris for aksjene er eliminert mot konsernets andel av selskapets egenkapital på ervervstidspunktet. Merverdier i forhold til konsernets andel av selskapenes egenkapital er henført til eiendommer og avskrevet over eiendelens resterende økonomiske levetid. I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskap vurdert etter kostmetoden. Aniengsmidler Aksjer og øvrige anleggsmidler balanseføres til kostpris med individuell nedskrivning når virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. Nedskrivninger kan reverseres i etterfølgende perioder dersom virkelig verdi er lik eller høyere enn bokført verdi. Anleggsmidler med en virkelig verdi høyere enn bokført verdi blir ikke oppskrevet. Eiendom avskrives utfra forventet økonomisk levetid. Eiendom under utvikling og tomter avskrives ikke. Virkelig verdi på konsernets eiendommer settes til takstverdi i henhold til eksterne verdivurderinger foretatt av anerkjente internasjonale takseringsselskap. Finansielle anleggsmidler i annen valuta enn NOK blir omregnet etter valutakurs pr 31. desember. Omløpsmidler oq kortsiktig greid Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Pengeposter i annen valuta enn NOK blir omregnet til balansedagens kurs. Det er innført cash pool i konsernet. REO AS er registrert som eier av hovedkonto I cash pool og saldo hos datterselskaper blir ved årets slutt bokført som gjeld/fordring mot mor og elimineres i konsernregnskapet. Renter i cash pool blir bokført som konserninterne poster og elimineres i konsernregnskapet. Selskapene er solidarisk ansvarlige for hverandres utestående gjeld. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i selskapsregnskapet er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. I konsernregnskapet er tilsvarende beregnet med de respektive lands skattesatser. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at den blir nyttegjort. Konsernet omfattes av fritaksmetoden. Da det er overveiende sannsynlig at konsernet vil selge aksjeselskaper i stedet for eiendommer, er det ikke beregnet utsatt skatt knyttet til forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og skattemessig verdi av eiendommene. Inntekter on kostnader Leieinntekter resultatføres når de er opptjente. Direkte utgifter knyttet til emisjoner er ført direkte mot overkursfond. Finansielle instrumenter Realisert og urealisert gevinst/tap på finansielle instrumenter (sikringer/terminkontrakter) blir ført som annen finansinntekt/-kostnad i resultatregnskapet. Forpliktelser eller fordringer i forbindelse med slike poster blir ført som kortsiktig gjeld/fordring i balansen. Kontantstrømanalvse Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. Realkapital European Opportunity Invest AS

11 Note 1 - Inntekter fra utleie av eiendom (konsern) al.snittlig gjenværende leietid (år) Potensiell brutto årsleie (NOK) Faktiske Inntekter 2014 (NOK) Faktiske Inntekter 2013 (NOK) Eiendom Beliggenhet Segment Utleleareal (m2) Necom-Center Laatzen, Tyskland Kontor Solgt _ Spaidingtor Hamburg, Tyskland Kontor rehab. 3, Hamburger Allee Frankfurt, Tyskland Kontor Solgt Sanaderm Bad Mergentheim, Tyskl. Helse Solgt Rhonblick Bad Soden, Tyskl. Helse Solgt Cergy-Etolle Paris, Frankrike Kontor 4,33* Alta sur La Lys Aire sur La Lys, Frankr. Handelspark utv. 0, Amadeus Diverse, Tyskland Parkering Vendin Vendin Le Viet, Frankr. Logistikk - tomt Solgt Jantar Bratislava, Slovakia Bolig utvikling Stettin Stettin,Polen Bolig utvikling 0, Stettin Il Stettln,Polen Kontor utvikling 4, *) Gjennomsnittlige leietid Inkludert break option er 1,17 år Fakturerte leieinntekter for året er NOK (EUR ). Sanaderm og Rhonblick har "tap på fordringer" på h.h.v. NOK (EUR ) og NOK 3.738,407 (EUR ), Dette er I resultatregnskapet bokført direkte mot leieinntekter som totalt vlser netto NOK (EUR ). Break option = mulighet for oppsigelse av leieforhold Innenfor total kontraktsfestet leietid Potensiell brutto årsleie = totalt areal utleid til markedspris (estimert av fondets forvalter) Note 2- in-ritråktea salg av eiendom (konsern) Jantar I (Slovakia) har I 2014 inntektsført salg av leiligheter på TNOK 4,515 TEUR 535 og består av 4 leiligheter med kostpris på totalt TNOK (TEUR 916). Dette gir et tap på TNOK (TEUR 381). Jenter II (Slovakia) har i 2014 inntektsført salg av tomter på TNOK (TEUR 1.051) og består av 10 tomter med kostpris på totalt TNOK (TEUR 964). Dette gir en gevinst på TNOK 704 (TEUR 87) Realkapital Stettin (Polen) har i 2014 Inntektsført salg av leiligheter (19stk) på TNOK (TEUR 1.030), salg av kontorer på TNOK 1,203 (TEUR 143), samt en tomt Inkludert byggerettighter på TNOK 25,654 (TEUR 3.040). Kostnaden for de solgte enhetene er totalt TNOK (TEUR 4.959) og gir et tap på TNOK (TEUR 746). Stettn Nordic House har i 2014 solgt de siste 6 leilighetene for til sammen TNOK (TEUR 253), Kostnaden for de solgte leilighetene er TNOK 985 (TEUR 116) og gir en netto gevinst på TNOK (TEUR 137), I finansregnskapet er overnevnte salg Inntektsført under "annen Inntekt" og avgang solgte enheter er kostnadsført under "kostnad solgte enheter". I slutten av 2014 ble eiendommene Necom Center, Sanaderm og Rhonblick solgt. Necom Center hadde på salgstidspunktet en bokført verdi på TNOK (TEUR 9.014) og ble solgt for TNOK (TEUR 6.875). Etter fradrag for salgskostnader ble det et tap på TNOK 18,823 (TEUR 2,191). Sanaderm hadde på salgstidspunktet en bokført verdi på TNOK (TEUR 3.947) og ble solgt for TNOK (TEUR 1.000). Etter fradrag for salgskostnader ble det et tap på TNOK 30,201 (TEUR 3.515). Rhonblick hadde på salgstidspunktet en bokført verdi på TNOK (TEUR 3.843) og ble solgt for TNOK (TEUR 1.100). Etter fradrag for salgskostnader ble det et tap på TNOK (TEUR 2.832), I finansregnskapet er salgspris på eiendom nettet mot avgang av bokført verdi samt salgskostnader og ført under "annen driftskostnad" I tillegg til overnevnte ble selskapet Logirex Development Sari solgt. Selskapet elde tomten Vendin og solgte aksjene samt lån for h.h.v. TNOK (TEUR 2.406)09 TNOK (TEUR 518). Dette ga et tap på TNOK (TEUR 4.197). Noto3 - Datterselskap. Aksjer i datterselskap eid av morselskapet Realkapital European Opportunity AS Oslo, Norge Stemmerett/ Aksjekapital!nek. kapital Bokført verdi eierand. (%) 100% (NOK) 100% (NOK) (NOK) 93,6 % Aksjer I datter ble ved årets slutt vurdert mot verdijustert egenkapital (hensyntatt markedsverdi av eiendommene). Per er verdien av aksjene I Realkapital European Opportunity AS redusert med NOK (akkumulert) hvorav årets nedskrivning utgjør NOK Aksjer i datterselskap eid av andre konsernselskaper Sted Valuta Eierandel Aksjekapital REO Holding Lux SA Luxembourg EUR Stettin Nordic House AS Norge NOK REO Finans AS Norge EUR REO Invest sarl Luxembourg EUR REO Yarovche sari Luxembourg EUR REO Aire sarl Luxembourg EUR REO Cergy Etolle sari Luxembourg EUR REO Green H Park sari Luxembourg EUR REO Amadeus sari Luxembourg EUR REO Spaldingtor sarl Luxembourg EUR REO Necom Centre sarl Luxembourg EUR REO Stettin sari Luxembourg EUR REO Jenter s.r.o Bratislava, Slov. EUR REO Jantar 2 s,r.o Bratislava, Slov, EUR Fonciåre Logistar sarl Paris, Frankrike EUR SCI Cergy Etoile Paris, Frankrike EUR Realkapital Szczecln ap zoo. Warszawa, Pol. PLN Realkapital Szczecin II ap zoo. Warszawa, Pol. PLN Szczecin Nordic House ap zoo, Warszawa, Pol. PLN I tillegg til kapitalinnskudd har morselskapet ytt lån til konsernselskaper, jfr. note 7. Realkapital European Opportunity Invest AS

12 Nota 4 - Varige drift midle Morselskap Morselskapet har ingen varige driftsmidler Konsern Alle tall NOK Eiendommer Eiendommer under utvikling Tomter Andre dr.midler Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang året Avgang i året Omregningsdifferanser Anskaffelseskost pr Akk. ordinære avskrivninger Akk. nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reversering av nedskrivninger Årets avgang (salg av bygg / tomt) Økonomisk levetid i år (eiendom) år Avskrives ikke økonomisk levetid i år (andre drifts.midl.) 3 år Nedskrivning av eiendom foretas dersom bokført verdi er høyere enn eiendommens markedsverdi i henhold til eksterne verdivurderinger foretatt pr , jfr. note 15. Årets reversering av nedskrivninger gjelder tilbakeføring av nedskrivninger på eiendommer som hadde en lavere markedsverdi enn bokført verdi I 2013, men som i 2014 har en høyere markedsverdi enn bokført verdi. Avgang i året gjelder salg av eiendommene Necom, Sanaderm og Rhonblick (alle I Tyskland) samt tomten Vendln I Frankrike. Tilgang består av noe påkostning på eiendommene Spaldingtor og Cergy-Etolle. RhOnblIck fikk ved slutten av året tilført en tomt gjennom realisering av pant. Tomten ble tilført med en verdi på BUR og pantet ble realisert som følge av misligholdt husleie. Verdien er inkludert i både tilgang og avgang. Avgang vedørende "eiendom under utvikling" gjelder salg av ferdigstilte leiligheter og tomter i Jantar samt leiligheter og en større tomt i Polen (Ostrowska). Tilgang er utvikling av byggeprosjektet Stettin III Polen. All omregningsdifferanse I driftsmiddelnoten er justert mot anskaffelseskost. 'Note Egenkapital Alle tall i NOK Annen Innskutt Minoritets- Udekket tap/fond for Morselskap Aksjekapital Overkurs egenkapital interesser vurderingsforskj Sum IB Tilbakebetalt kapital Årets resultat Sum EK Konsern IB Tilbakebetalt kapital Omr.diff. valuta majoritet Omr.dIff. valuta minoritet Årets resultat Sum EK REO konsernet hvor RE01 er majoritetseier med 93,6% avlegger sitt regnskap i euro og blir konsolidert inn i REOlved omregning til NOK. Det gir forskjellig verdi på EK fra en periode til en annen I takt med kursendring. I resultatregnskapet omregnes valuta etter kvartalsvis gjennomsnittskurs mens balansen rapporteres etter kursen siste dag i perioden. Dette gir avvik mellom periodens resultat og endring i EK og rapporteres i balansen under "omr.diff.valuta". Gjennomsnittskurs for året og kurs pr.siste balansedag (NOK/EUR) er h.h.v. 8,35 og 9,04. Omregningsdifferanse pr tilsvarer en endring i valutakurs på h.h.v. 7% og 7,8%. Realkapital European Opportunity Invest AS

13 Note 6 - Lønninger, honorarer m.m. Morselskap og konsern Morselskapets daglige drift er utkontraktert til Obligo Investment Management AS. Det er derfor ikke utbetalt lønn til daglig leder ettersom dette dekkes av denne avtalen. Selskapet har Ikke og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjons-ordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det finnes ikke avtaler om bonus eller aksjebasert avlønning. Styrehonorar er kun blitt utbetalt til eksterne styremedlemmer. Dette gjelder styreformann Peer Christensen. Alle tall 1 NOK Morselskap Konsern Lønn Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall ansatte ,00 2, Antall årsverk 1,05 1, Revisors revisjonshonorar (ex. MVA) Revisors rådgivningshonorar (ex. MVA) Note 7 Finansposter Annen finansinntekt Mor Konsern Agio - bankkonti og omregningsdifferanser fra annen valuta Aglo på lån Realisert valutasikring Annen finanskostnad Disagio - bankkonti, omregningsdifferanser Disagio på lån Gebyr Totalt Note 8 7 Skatt Alle tall i NOK Morselskap Konsern Grunnlag Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Mottatt/avgitt konsernbidrag Konsernposter Anvendt fremførbart underskudd fra tidligere år Skattepliktig Inntekt Betalbar skatt Skatteeffekt av konsernbidrag Endring I utsatt skattefordel Skattekostnad Spesifikasjon av utsatt skattefordel I balansen 0 0 Midlertidige forskjeller knyttet til langsiktige utlån Midlertidige forskjeller knyttet til valutasikring Midlertidige forskjeller knyttet til aksjer Skattemessig fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel bokført Det er kun bokført utsatt skattefordel for selskaper som har forventet fremtidig inntjening. Da det er overveiende sannsynlig at konsernet vil selge aksjeselskaper i stedet for eiendommer, er det ikke beregnet utsatt skatt knyttet til forskjellen mellom konsernets anskaffelseskost og skattemessig verdi av eiendommene (Jfr. konsernets regnskapsprinsipper). Realkapital European Opportunity Invest AS

14 Note - Bundne bankmidler: Morselskapet har ikke bundne bankmidler pr For konsernet utgjør bundne midler NOK (skattetrekkskonto). Note 10 Aksjonærforhold I morselskapet Morselskapet har aksjer hver pålydende NOK 0,10. Samlet aksjekapital utgjør NOK Morselskapets aksjekapital er ikke inndelt i aksjeklasser. Selskapet har aksjonærer pr hvorav følgende 5 aksjonærer eier mer enn 1% av aksjekapitalen. Aksjonær Ant. aksjer Obligo RE Secondaries Ill AS Otium AS Obligo RE Secondaries Il AS Fortuna Investeringsselskap AS Tjelta Holding AS Øvrige aksjonærer Totalt antall aksjer Eierandel 2,1 % 1,3 % 1,3% 1,2% 1,0% 93,1 % 100,0% Tidligere daglig leder/styremedlem Morten Kampli har en indirekte eierandel gjennom Disen Invest AS hvor han eier aksjer Morten Kampli sluttet som daglig leder i Realkapital European Opportunity AS den og gikk samtidig ut av styret. Note 11 Andre driftskostnader Spesifisering av honorarer til fondsforvalter og andre nærstående parter: Alle tall 1NOK Fra andre Honorartype Mottaker Fra morselskap konsernselskap Totalt Fast rådgivningshonorar Obligo Investment Management AS Variabelt rådgivningshonorar * Obligo Investment Management AS Transaksjonshonorar Obligo Investment Management AS Regnskap- og rapportering Obligo Real Estate AS Regnskapsføring Obligo Real Estate AS Porteføljehonorar Distributører Spesifikasjon av honorarer til konsernets eiendomsforvaltere og tjenesteytere utenfor Norge: Eiendomsforvaltning DTZ Asset management, Frankrike Eiendomsforvaltning Pamera Elendomsforvaltning Lorenshill, Polen - REO Eiendomsforvaltning Lorenshill, Polen - REO Il Elendomsforvaltning Lorenshill Magnus Issakson, Polen - REO Elendomsforvaltning Lorenshill Magnus Issakson, Polen - REO II Rådgivning Property Partners Verdivurdering CBRE Regnskap franske eiendommer Denjean Regnskap tyske eiendommer Saarlåndische Steuerber.gesellschaft mbh, Tyskland Regnskap Luxembourg GT Flducialres, Luxembourg Juridisk honorar Norton Rose Juridisk honorar Arendt & Medernach Juridisk honorar Mannheimer Swartling Juridisk honorar CGW Juridisk honorar Fairway Juridisk honorar Cohen Juridisk honorar Namixis Juridisk honorar Themesis *) For å sikre tilfredsstillende ledelse av konsernets pan-europelske virksomhet er to medarbeidere fra selskapets rådgivere I Obligo deltidsansatte i ett av konsernets Luxembourg-baserte selskaper. Lønn utbetalt direkte til medarbeidere fra REO er trukket fra i rådgivningshonoraret til Obligo Investment Management AS. Note 12 - Cash Pool Konsernets totale "cash pool" utgjør NOK og er sum av selskapenes respektive saldoer i oversikten nedenfor. NOK REO Spaldingtor Sari REO Necom Centre Sarl REO Klinik Holdings Sari REO Hamburger Alle Sari REO Rhoenblick San l REO Sanaderm Sarl REO AS REO Yarovche Sarl REO Vendin Sarl REO Aire San l REO Carentan Sari REO Cergy Etoile Sarl REO Amadeus Sari REO Stettin Sarl REO Green H-Park Sari Logirex developement San l REO Holding Lux Sarl REO Invest Sarl Totalt Realkapital European OpportunIty Invest AS

15 Note 13- Lån Langsiktig lån Selskap Realkapital Stettin II SP ZOO (I) Eiendom finansiert Piastow Rente pr ,11 % Rente type Fast Forfall Covenant LTC 50% Lån pr Lån pr Kortsiktig lån Eiendom Lån pr Lån pr Selskap finansiert Rente pr Rente type Forfall Covenant ,13 Realkapital Stettin il SP ZOO (I) Piastow 5,11 % Fast LTC 50% Realkapital Stettin II SP ZOO (li) Piastow 3,38% Flytende LTC 50% Realkapital Stettin Il SP ZOO (III) Piastow 1,73% Flytende n/a Realkapital Stettin SP ZOO Ostrowska 5,60 % Flytende Open n/a Realkapital European Opportunity AS Cergy Etolle 6,65 % Flytende Ingen Lån i Stettin Il SP Zoo (I) - flytende rente (3 mnd. Euribor +3,1%). Dette er et langsiktig lån vedrørende nytt forretningsbygg i Stettin, Polen. Overkurs på IRS hedge utgjør EUR (Inkludert). Bygget er planlagt ferdigstilt sommeren Selskapet var ved årsskiftet i brudd med lånebetingelsene grunnet negativ egenkapital I det polske datterselskapet. Dette har blitt rettet opp i 2015 ved at morselskap i Luxembourg har foretatt en konvertering av PLN 12 millioner fra gjeld til egenkapital. Oppnådd LTC er 0,36 (covenant krav 0,50) Oppnådd LTV er 0,29 (covenant krav 0,50) Oppnådd DSCR er 1,59 (covenant krav 1,00) Lånet i Stettin II SP ZOO (li) - flytende rente (3 mnd Euribor + 3,3 %). Dette er et byggelån vedrørende nytt forretningsbygg I Stettin, Polen. Selskapet var ved årsskiftet i brudd med lånebetingelsene grunnet negativ egenkapital i det polske datterselskapet. Dette har blitt rettet opp i 2015 ved at morselskap i Luxembourg har foretatt en konvertering av PLN 12 millioner fra gjeld til egenkapital. Oppnådd LTC er 0,12 (Covenant krav 0,50) Oppnådd ICR er 10,58 (Covenant krav 1,25) Oppnådd Projected ICR er 9,44 (Covenant krav 1,00) Lånet i Stettin II SP ZOO (III) - flytende rente (3 mnd Euribor + 1,65 %). Dette er et MVA-lån vedrørende nytt forretningsbygg i Stettin, Polen. Lånet i Realkapital Stettin SP Zoo er lån fra Lorenshill SP Zoo - flytende rente (1 mnd. Wibor + 3,0%). Innfridd i 2014 Lån i Realkapital European Opportunity AS - flytende rente (3 mnd. NIBOR + 5,0%). Dette var et obligasjonslån som ble innfridd i 2014 *) LTC = Loan To Cost **) DSCR=Debt Service Coverage Ratio Note 14 - i 5egki_å!ilikijiri~sjcv til andre,kobs:6?hfielskap Alle tall i NOK Lån pr Lån pr Låntaker Betingelser Renter ,13 Realkapital European Opportunity AS 3 mnd. Nibor Lånet ble innfridd i slutten av Lånet besto av skyldig konsernbidrag som var gitt fra Realkapital European Opportunity AS til Realkapital European Opportunity Invest AS for regnskapsåret 'Nøt 15 Verdivurdering eiendom Det er foretatt eksterne verdivurderinger av konsernets eiendommer pr Verdivurderingene er gjennomført av selskapene Savills og CB Richard Ellis som er to av verdens ledende selskaper på området. Etter vurdering er det gjort ytterligere nedskrivinger på eiendommen Cergy Etoile basert på indikativt bud fra potensiell kjøper, og eiendommene Stettin og Stettin Nordic House basert på forventet rabatter som må gis ved salg, For eiendommene Aire og Yarovche er det er gjort egne vurderinger basert på små gjenverende restverdier. Eiendommer med en taksert verdi som er lavere enn bokført verdi er nedskrevet til taksert verdi i konsernregnskapet. Eiendommer med en høyere taksert verdi enn bokført verdi er ikke oppskrevet. Taksert verdi av konsernets eiendommer med tilhørende bokførte verdier og nedskrivninger er som følger: Alle tall 1 NOK Akk. Taksert verdi Bokført verdi /krets nedskrivning Bokført verdi Merverdi ifht Eiendom Beliggenhet før. nedskr. verdijustering etter. nedskr. bokført verdi Necom Center Tyskland Spaldingtor Tyskland Sanaderm Tyskland Rhonblick Tyskland Cergy-Etoile Frankrike Aire Frankrike Vendin Frankrike Jantar Slovakia Stettin Polen Stettin Il Polen Stettin Nordic H. Polen Note 16 Forpliktelser, garantier Realkapital European Opportunity AS har stilt en garanti for kostnadsoverskridelser på byggeprosjektet Stettin Il (Piastow) i Polen. Garantien pr er på MEUR 3,0. Samme garanti var pr på MEUR 1,9. økningen skyldes byggestart og oppføring av bygg B og C. '.Note 17 Generelt Styret fattet vedtak om fremleggelse av regnskapet for 2014 i styremøte mandag Realkapital European Opportunity lavest AS

16

17

Realkapital Aktiv Europa AS

Realkapital Aktiv Europa AS Selskap og Konsern Årsregnskap 2015 ÅRSBERETNING 2015 Konsern og Selskap Virksomhetens art Realkapital Aktiv Europa ("Selskapet") ble stiftet 19. desember 2007. Selskapet driver opportunistiske eiendomsinvesteringer

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Realkapital Aktiv Europa status per 31. desember 2014

Realkapital Aktiv Europa status per 31. desember 2014 Oslo, 11. juni 2015 Realkapital Aktiv Europa status per 31. desember 2014 Dette skrivet er en oppdatering for for 2014, samt status for de fem første månedene av 2015. Selskapet hentet inn kapital gjennom

Detaljer

Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014

Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014 Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014 Realkapital Stettin KS årsrapport 2014 Park Ostrowska I løpet av 2014 er det solgt en rekke leiligheter samt tomtebanken til prosjektet. Ny eier av tomtebanken har

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsrapport 2014 US Recovery AS

Årsrapport 2014 US Recovery AS Årsrapport 2014 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS

Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...14

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Fornybar Energi I AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Fornybar Energi I AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Fornybar Energi I AS Org.nr.:992 685 107 Årsberetning 2015 for Fornybar Energi I AS Innledning Fornybar Energi I AS ("FE I AS" eller "Selskapet") ble stiftet i 2008 og er lokalisert i

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer