Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER DATO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014"

Transkript

1 OPPDRAG HEISTAD SENTRUM ADRESSE Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER DATO

2 Side 2 av 12 OPPDRAG HEISTAD SENTRUM ADRESSE Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune HJEMMELSHAVER Porsgrunn kommune DATO MANDAT Etter anmodning fra eier Porsgrunn kommune v/porsgrunn Utvikling AS v/kjell Arne Lunde har OPAK v/ Øystein Dieseth besiktiget ovennevnte eiendom for å utarbeide en verdivurdering. Eiendommen består av et en større eiendom med tre påstående bygg, Heistad barneskole (to bygg) og Heistad eldresenter. Det foreligger rivingstillatelse for alle bygg, som i dag ikke er i bruk. Eldresenteret forutsettes flyttet. Eiendommen er hovedsakelig regulert til kombinert boligbebyggelse og sentrumsbebyggelse. Verdivurderingen skal benyttes i forbindelse med eventuelt salg av eiendommen. Mandat: Porsgrunn utvikling AS har etablert et selskap, Heistad Utvikling AS, som skal eie og utvikle eiendommen Heistad gamle barneskole. Eiendommen er ca. 20 daa. OPAK skal verdivurdere eiendommen med forslag til reguleringsplan lagt til grunn. Påstående bebyggelse i form av blant annet en skole skal forutsettes revet og at Heistad Utvikling AS dekker rivekostnadene. DOKUMENTER / OPPLYSNINGER Følgende dokumenter er overlevert fra oppdragsgiver: Utkast til salgsoppgave, udatert Detaljreguleringsplankart, datert Reguleringsplan for Heistad Sentrum, datert Boligmarkedsanalyse utarbeidet av Prognosesenteret, datert august 2012 Vi har i tillegg innhentet følgende opplysninger: Fra Infoland/Norges Eiendommer, oppdatert pr Kommuneplan for Porsgrunn Befaringen: Befaringsdato Fra oppdragsgiver Kjell Arne Lunde Fra andre Øystein Dieseth

3 Side 3 av 12 FORUTSETNINGER: Verdivurderingen er basert på følgende forutsetninger: Ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i grunn eller bygninger Forurensninger er selgers ansvar Ikke kontrollert om det er tinglyste servitutter eller ledningsnett i grunn At Heistad Utvikling AS dekker rivekostnadene BELIGGENHET Eiendommen er beliggende på Eidangerhalvøya i Heistad «sentrum», ca. 9 kilometer fra Porsgrunn sentrum, ikke langt fra E18. Omkringliggende bebyggelse er noe næringsbebyggelse med et mindre kjøpesenter, en bensinstasjon og forøvrige boligbebyggelse. Et nyere leilighetsprosjekt ligger vis a vis eiendommen, for øvrig er det etablert boligbebyggelse i form av hovedsakelig eneboliger. Befolkningsutviklingen på Heistad er ca. 0,9 % per år, i Porsgrunn 0,65 % og i Grenlandsområdet med 0,4 % vekst per år. Fra overlevert Planbeskrivelse er følgende hentet: «I fylkesdelplanen regnes Heistad som et bydelssenter som skal betjene nærmere 6000 innbyggere. Innenfor handelsomlandet til Heistad bydelssenter ligger også Skjelsvik lokalsenter som betjener omkring 3000 innbyggere. Det er glidende overganger mellom Skjelsvik og Heistad lokalsenter. Som lokalsenter kan man si at Heistad betjener omkring 3000 innbyggere etter tall fra Med en forventet befolkningsvekst på omkring 1 % kan man planlegge ut i fra at lokalsenteret skal betjene minst 4000 personer i en fremtidig situasjon (ca. 2020). Som bydelsenter betjener Heistad langt flere personer, opp til 7000 i 2020, dersom man regner med hele Brattås/Skjelsvik-området». Beliggenheten er vist på kart fra Gulesider.no nedenfor, hvor eiendommen er markert: Heistad sentrum Det er kort vei til offentlig kommunikasjon som er med buss. Fra perioden 2010 og frem til 2014 er det i følge Boligmarkedsanalysen oppført, eller planlagt oppført i snitt 22 leiligheter per år. I toppårene ble det oppført fra 81 til 171 leiligheter per år. Dette tilsier at antall leiligheter som bygges i Porsgrunn kommune har sunket betraktelig de senere årene. Med et maks antall boliger i det vurderte prosjektet på 283, vil det tilsi en salgsperiode på i underkant 13 år før alle boligene var solgt. Dette er forutsatt at det selges i snitt 22 leiligheter i Porsgrunn i året i perioden og at alle nye boliger i Porsgrunn selges i det vurderte prosjekt.

4 Side 4 av 12 Fremtidig boligbehov er i analysen for Porsgrunn stipulert til ca. 80 leiligheter i året, dvs. det er rom for økning basert på forventet økt etterspørsel. Det vurderte prosjekts størrelse vil likevel kunne være en utfordring. PLANSTATUS Kommuneplan Planområde Porsgrunn Tidsperiode , revideres i 2014 Vedtaksdato 2007 Formål for vurdert eiendom Senterområde- nåværende og fremtidig, og offentlig bygning nåværende Kommentar Nedenfor er vist utsnitt av kommuneplankartet: Reguleringsplan Planområde Hestad sentrum (forslag til reguleringsplan) Vedtaksdato Formål for vurdert eiendom Kombinert boligområde, Sentrumsbebyggelse og park Grad av utnytting Forslag til utnyttelse er vist under. Spesielle reguleringsforhold Rekkefølgebestemmelser Antikvariske forhold Ingen kjente Kommentar

5 Side 5 av 12 Nedenfor er vist foreslått utnyttelse av eiendommen iht. forslag til reguleringsplan. Dette er lagt til grunn i verdivurderingen: Nedenfor er vist utsnitt av reguleringskartet, hvor den vurderte eiendom er markert:

6 Side 6 av 12 Fordelingen av bruk av eiendommen er tenkt som følger: TOMTEN Beskrivelse Areal i hht. Infoland, m² Areal i hht. oppdragsgiver, m² Areal i denne vurderingen, m² Antall parkeringsplasser ute Ukjent Antall parkeringsplasser inne Ukjent Vei, vann og avløp Offentlig Kommentar Bygge område består i flg. oppdragsgiver av ca. 16,4 daa bebyggbart og 3,8 daa parkområde. Tomten er vist på kartet hentet fra Norgeskart og med omtrentlig tomtegrense markert av OPAK:

7 Side 7 av 12 TOMTENS POTENSIALE Basert på forslag til ny reguleringsplan kan tomten bebygges med følgende gulvareal, m² BTA eller BRA: Tomtens netto areal, m² 16,4 daa (av totalt 20 daa) Utnyttelsesgrad Påregnelig utnyttelse, m² gulv Totalt hvorav m² BRA bolig og m² BRA næring. Faktisk utnyttelse i dag, totalt m² gulv Dagens bebyggelse på eiendommen er opplyst å være m². Potensiale utover eks. bebyggelse, m² gulv Eiendommen skal vurderes med bebyggelsen revet og med potensiale iht. forslag til reguleringsplan. Kommentar Dagens bebyggelse forutsettes revet. Rivekostnad er beregnet til ca. kr 600 per m² BTA, noe som gir en rivekostnad på Ca. kr Dette er hensyntatt i verdiberegningen. TOMTENS/POTENSIALETS VERDI Verdifastsettelse av tomter avhenger av bruksformål, beliggenhet, utbyggingspotensiale og forventet avkastning, vurdert som ubebygget tomt. Tomtebelastning er differansen mellom markedsverdi av fullt utbygd eiendom og totale byggekostnader inkl. fortjeneste, men ekskl. kostnader til opparbeidelse av tomt, fordelt pr. m² (BTA) bebygd gulvareal, ekskl. kjeller. I eiendommer hvor kjellerarealet utgjør en vesentlig verdi, skal dette fastsettes særskilt. I mer perifere områder med større tomtetilgjengelighet regnes tomteverdier oftest som verdi pr. m² netto tomt og ikke tomtebelastning. Ved vurdering av tomteverdi vurderes også verdi pr. m² netto tomt, sett i relasjon til omsatte, sammenlignbare tomter. I beregning av tomteverdi inngår både fortjeneste til grunneier for uregulert råtomt og verdiskapning i forbindelse med utvikling slik at tomten blir salgbar. Fortjenesten deles ofte mellom grunneier og tomteutvikler/utbygger i forholdet 50/50, og utvikler får betalt for den risiko som tas i forbindelse med f.eks. en omregulering. Dette endrer seg i utviklingsprosjekter med mer usentral beliggenhet og stor risiko, hvor grunneierandelen kan synke ned mot 10 % - 20 %. Ved prosjekter med liten risiko er tomteeiers andel av tomteverdien større. Utbyggere regner vanligvis med at tomtens verdi utgjør 10 % - 15 % av et ferdig prosjekts totalverdi. I pressområder kan dette være høyere, utenfor pressområder lavere. For boligarealene er følgende lagt til grunn: OPAK har vært i kontakt med lokale utviklere som melder om et tregt marked med lite salg av boliger og med flere nye prosjekter som midlertidig er lagt på is. Et nærliggende prosjekt, Heistad brygge, er i følge Inter Eiendom lagt på is på grunn av for høyt prisnivå. Prisene i dette prosjektet hadde et snitt på kr per m² BRA. En av de andre kontaktede aktørene, Skien Boligbyggerlag, har nylig kjøpt en større sentralt plassert tomt, Lekelandstomta i Skien, med et potensiale på ca. 280 boliger. Tomten er tenkt utviklet over 10 år. Kjøpesummen var kr , dvs. ca per enhet. Tomtestørrelsen er ca. 27 daa.

8 Side 8 av 12 Tomtebelastningen per enhet ligger i følge utviklerne vanligvis i spennet mellom kr til per enhet, men varierer mye avhengig av prosjektets størrelse og beliggenhet. Enkelte prosjekter med meget god beliggenhet har tomtepriser opp mot kr per enhet. I følge flere av aktørene har de sener års økte byggekostander medført at betalingsviljen og evnen ved kjøp av tomter er mindre i dag enn tidligere. Differansen mellom salgspriser og byggekostnad inkludert fortjeneste har sunket betraktelig, da det er en begrensing i hva den enkelte kjøper kan betale. Det er en tett sammenheng mellom salgsprisen på eneboliger og leiligheter, dvs. at eldre mennesker ikke ønsker å låne penger ved kjøp av leilighet etter salg av egen enebolig. I flg Boligmarkedsanalysen utarbeidet av Prognosesenteret ligger kjøpsevnen i 2012 i Porsgrunnsområdet i intervallet 2,7 2,9 MNOK og gjennomsnittlig kjøpesum for brukte eneboliger i intervallet 2,1-2,3 MNOK. Mange nye boliger, spesielt leiligheter, ligger i en prisklasse betydelig over kjøpsevnen. Antallet potensielle kjøpere vil derfor være færre ved salg av boliger i prisklasser over 2,9 MNOK. Leiligheter utgjør i Porsgrunn den største andelen av byggeaktivitetene de siste 10 årene. Boligbehovet i Porsgrunn de neste fem årene tilsier at det vil være størst etterspørsel etter leiligheter også i tiden fremover. Kvadratmeterprisene for nye leiligheter i området i dag ligger fra kr per m² S- BRA og opp mot kr per m² S-BRA. Totalprisene for leiligheter ligger i størrelsesorden kr 2,5 til 4 MNOK, dvs. over kjøpsevnen i området. Dette tilsier et marked med få kjøpere og lite omsetninger. I denne vurderingen har vi derfor valgt å legge til grunn en noe mer nøktern prising av leiligheter da dette etter vår vurdering vil kunne øke interessen i markedet og dermed salgstakten. Et annet eksempel på en tomtesalg er Porsgrunn kommune som nylig solgte (i 2012) et tomteområde på ca. 10 daa, Ravneveien tomteområde, for 5,3 MNOK. Tomteområdet er senere opparbeidet og det er dag 13 tomter til salgs. Disse videreselges i dag for ca. kr per tomt. Vi velger som utgangspunkt å legge til grunn en salgspris per m² S-BRA på kr i denne vurderingen. Dette gir en salgsverdi for en leilighet på 70 m² på ca. kr , noe som ligger innenfor betalingsevnen i området. Totalverdi av boligdelen av prosjektet ved ferdigstillelse blir dermed: Kr x m² = ca. kr Hvis vi legger til grunn en grunneierandel på 5 % gir dette en tomteverdi på 50 MNOK ( * 0,05). Tomtebelastningen blir: Kr / m² = kr per m² S-BRA, som rundes opp til kr per m² S-BRA. Velges det å beregne tomteverdien ved hjelp av tomtebelastning per m² BRA legger vi til grunn følgende: Salgspris kr per m² S-BRA. Hensyntatt en differanse på 20 % mellom S-BRA og BTA gir dette en salgspris per m² BTA på kr per m² BTA. Byggekostnad per m² BTA inkludert fortjeneste vurderes å ligge i størrelsesorden kr per m² BTA, dvs. en tomtebelastning per ² BTA på: Kr = kr Dette utgjør kr per m² S-BRA forutsatt en differanse på 20 % mellom BTA og S-BRA. De to beregningsmetodene gir en tomtebelastning per m² S-BRA på henholdsvis kr og Snitt blir kr per m². Dette legges til grunn i vurderingen for boligdelen.

9 Side 9 av 12 For næringsarealene er følgende lagt til grunn: Det er etter vår vurdering en begrensing i antall potensielle leietakere til næringslokaler i et område som Heistad. Dette begrenser dermed leienivået. Det er allerede, blant annet, etablert to matvarebutikker, en bensinstasjon og en blomsterbutikk like ved den vurderte eiendom. Vi har valgt å legge til grunn et nøkternt leienivå per m²/år for forretningslokalene: Leie per m²/år snitt: kr Ledighet/eierkostnad: 8 % Yield: 9 % Dette gir: Kr x 0,92 = kr Kr x 100/9= kr Salgsverdi forretningslokaler er vurdert avrundet opp til kr per m². Byggekostnad for enkle forretningslokaler vurderes å ligge i størrelsesorden kr per m² BTA Tomtebelastning blir dermed: kr kr = kr 500 per m² BTA. Konklusjon: For denne eiendommen og den beliggenheten den har, har vi valgt å vurdere potensialets verdi basert på tomtebelastning og ikke basert på verdi pr. m² netto tomt: Tomtebelastning, kr / m² BTA gulvareal Kr S-BRA for bolig og kr 500 for forretning. Påregnelig gulvareal, m² BTA , se tabell under. Verdi = tomtebelastning x gulvareal = kr Se tabell under. Område Boligareal Næring Tomtebel. B Tomtebel. N Verdi BKS SE SE SE SE PRK 1 0 Torg 0 Sum Det er tatt hensyn til at tomtebelastningsgrepet er vurdert iht. m² BTA (brutto gulvareal) og tomteutnyttelsen er i m² BRA (bruksareal).

10 Side 10 av 12 Fotos Nedenfor et vist fotos av eiendommen:

11 Side 11 av 12 MARKEDSFORHOLD Markedet for den vurderte tomt til å være forholdsvis noe vanskelig på grunn av antall boliger. Eiendommen ligger i et etablert område med et mindre kjøpesenter like ved eiendommen. Dette, sammen med nærhet til sjø, trekker verdien opp. At de fleste leilighetene som selges i området i dag ligger i øvre prisklasse kan tyde på at det er en overetablering av leiligheter i øvre prissjikt. Skal man lykkes med utvikling av en eiendommen av denne størrelsen i et begrenset lokalmarked er man avhengig av å treffe markedet med riktig prisede boliger. Det kan tyde på etablering av leiligheter i et lavere prissjikt, godt innenfor betalingsevnen i området, vil ha større sjanse for å lykkes. Størrelsen på eiendommen og antall boliger vil etter vår vurdering være begrensende i forhold til antall kjøpere. Mange av leilighetene i øvre etasjer vil få god utsikt mot sjø og det vil med all sannsynlighet være mulig å differensiere prisene i prosjektet. Det er også tenkt etablert et torg på eiendommen, som kan bli et samlingspunkt på Heistad. Dette vil øke attraktiviteten for både bolig- og næringslokalene som skal etableres på eiendommen. I utgangspunktet oppnås det lave leier for næringslokaler med denne type beliggenhet og det er allerede etablert to matvarebutikker nær eiendommen. Vi har derfor vurdert næringsdelen av prosjektet til å ha lav verdi. Med en forventet etterspørsel etter nye boliger i kommunen på i størrelsesorden 80 nye boliger per år, kan mye tyde på at konsept og sammensetning av type leiligheter vil bli viktig. Antall leiligheter kan bli en utfordring og vi vurderer sjansen for å lykkes best om prosjektet deles opp i etapper. At det er en stor andel eneboliger i området samt en høy andel eldre innbyggere kan tilsi at etterspørselen etter leiligheter på sikt kan øke. Verdien av eiendommen er i utgangspunktet vurdert til totalt ca. 43 MNOK, men vi har valgt å trekke i fra en prosentsats basert på at en utvikling av prosjektet vil gå over mange år. For kjøper er det forbundet med en stor grad av risiko og kjøpe en eiendom som skal utvikles over lang tid. Dette skyldes hovedsakelig risiko forbundet med markedsutviklingen for boliger i Grenlandsområdet generelt og på Heistad spesielt. SALGSVERDI Vi har i vurderingen av salgsverdi vurdert verdien som om hele kjøpesummen blir betalt ved kjøp og ikke tatt hensyn til eventuelle avtaler om betaling av deler av kjøpesum ved kjøp og resten etter hvert som boligene selges. Salgsverdi er den pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter til eiendommen vil være villig til å betale for den på dato for vurderingen. En enkel interessent kan av spesielle årsaker være villig til å betale en spesielt høy pris for å sikre seg eiendommen. Dette er ikke salgsverdi. Ved vurderingen er det tatt hensyn til eiendommens beliggenhet og tomtens attraktivitet. Vi har i dette prosjektet vurdert et fratrekk i verdien på 50% basert på et det skal utvikles og selges et stort antall boliger i et forholdsvis begrenset lokalmarked. Salgsverdien er derfor justert ned med 50 % fra 43 MNOK til 21,5 MNOK. Den vurderte salgsverdien utgjør dermed ca. kr per boligenhet, ikke hensyntatt den verdimessige mindre næringsandelen i prosjektet.

12 Side 12 av 12 Eiendommens salgsverdi, med eksisterende bebyggelse revet og ledig for kjøper, er vurdert til: Verdi kr Rivekostnad kr Salgsverdi kr SALGSVERDI KR Salgsverdi tomt, kr Tomteareal, m² Verdi, kr/m² tomt Oslo, for OPAK AS Øystein Dieseth Avdelingsleder/takstmann oppdragsansvarlig Egenkontroll Sidemannskontroll Dato Init. ØD Dato Overordnet kontroll Init. JB Dato Init. Distribuert til Porsgrunn Utvikling AS v/kjell Arne Lunde

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 Side 2 av 16 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER

Detaljer

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN A-121569 BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL BRETTINGEN GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 2/9 A-121569 VERDIVURDERING AV TOMT BRETTINGEN, GNR. 138, BNR. 83, I RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Verdivurdering Hauskvartalet, Oslo Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Oslo kommune 25.11.2014 INNHOLDSFOTEGNELSE SAMMENDAG INNLEDNINGIMANDAT FAKTISKE OPPLYSNINGE VEDIGUNNLAG Premisser

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Nye Leangen sentralt i byen. Trondheim, august 2013

Nye Leangen sentralt i byen. Trondheim, august 2013 Nye Leangen sentralt i byen Trondheim, august 2013 Et kort notat som beskriver muligheten for å utvikle travbanen på Leangen hvor den ligger i dag, fremfor å selge hele anlegget og bygge nytt langt unna

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen

Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon i Oslo-regionen 9 Byggforsk skriftserie 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Rolf Barlindhaug og Berit Nordahl Markedsstyrt boligproduksjon

Detaljer

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Martin Raael Johnsen Veileder Theis Theisen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING

9/14 Regnskap og Årsberetning 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING Innhold 1. ORGANISERING OG LOKALISERING... 3 2. STYRE OG ADMINISTRASJON... 4 3. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ... 5 4. SELSKAPETS AMBISJONER OG EIERSTRATEGI... 5 5. AKTIVITETER I

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen

Høyt og lavt. En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen Høyt og lavt En undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld. 26 Dag Rune Arntsen Sverre Bugge Tore Johannesen INNHOLD Innledning 3 Sammendrag 4. Bakgrunn og antakelser om

Detaljer

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007

Kommuneplan for Drammen 2007-2018. Analysegrunnlag 30. mai 2007 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 Analysegrunnlag 30. mai 2007 3 Kommuneplan for Drammen 2007-2018 - Analysedel BEFOLKNINGSUTVIKLING Bystyret har vedtatt at Drammen skal legge til rette for en årlig befolkningsvekst

Detaljer