Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 01.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 9/16 15/8013 Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning 10/16 16/563 Bestilling av konsulentoppdrag: Mulige konsekvenser ved driftsstopp på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar 11/16 15/6781 Disponering av midler i Ungdoms OL 12/16 15/10028 Tildeling av utviklingsstipend idrett /16 15/8811 Mesterskapsstøtte /16 16/464 Politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma - oppnevning av politisk representant og vararepresentant 15/16 16/443 Samisk språk- og kompetansesenter Aajege - oppnevning av representant og vararepresentant til styringsgruppa for valgperioden

3 Referatsaker - Møte i Fylkesrådet den / FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Rune Hoff SAK 9/16 Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn til etablering av normalladere til el-bil til følgende søkere: Ner-Lunda B/L Kr ,- Vega B/L Kr ,- Tolga kommune Kr ,- Kongsvinger kommune Kr ,- Hamar katedralskole Kr ,- Elverum kommune Kr ,- Hamar kommune Kr ,- Sanngrund servering og overnatting Kr ,- Givas IKS Kr ,- Konvallen B/L Kr ,- Totalt Kr ,- 2. Fylkesrådet vedtar at gjeldende tilskuddsordning lyses ut på nytt våren 2016, med søknadsfrist 1. mai 2016.

5 Sak 9/16 Vedlegg: - Informasjonsskriv 2-gangs utlysning Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

6 Sak 9/16 Saksutredning Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Fylkesrådet gjorde i sak 79/15 følgende vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr. 2 millioner i Handlingsprogram for fylkesveger avsettes til utbygging av normalladere, i henhold til sak 132/14 2. Tildelingskriterier for tilskuddsordningen vedtas slik de fremgår av saken I sak 15/6237 gjorde Fylkesrådet følgende vedtak: 3. Fylkesrådet vedtar at gjeldende tilskuddsordning lyses ut på nytt høsten 2015, med søknadsfrist 1. november 2016 Saksopplysninger fakta I henhold til Energi- og klimaplan for Hedmark og Regional samferdselsplan ønsker Hedmark fylkeskommune å bidra til: Stimulering til innføring av lavutslipps- og nullutslipps (plug-in hybrid og elbiler) ved å etablere ladestasjoner primært i byene og ved parkeringsplasser ved kollektivknutepunkter Etablering av incentivordninger for å fremskynde overgang til lavutslipps-motorer i bilparken i Hedmark Etablering av ladestasjoner for el-biler og hybridbiler Tilskuddsordningen ble første gang utlyst i mai 2015 med søknadsfrist 1. Juli Den gang kom det inn 17 søknader og omsøkte midler var totalt kr ,-. Det ble gitt tilsagn om tilskudd på totalt kr ,-. I tillegg var det en søknad som ikke ble med i behandlingen, men som tilfredsstilte alle kriterier. Denne fikk tilsagn om tilskudd på inntil kr ,- slik at den totale tilsagnssummen beløper seg til kr ,- Tilskuddsordningen ble lyst ut på nytt i oktober 2015, med søknadsfrist 1. desember Det ble annonsert i avisene Hamar Arbeiderblad, Ringsaker Blad, Glåmdalen, Østlendingen og Arbeidets Rett. I tillegg ble ordningen promotert på Det var ved fristens utløp kommet inn 12 søknader og det var omsøkt for totalt kr ,-

7 Sak 9/16 Vurderinger Fylkesrådet har vurdert søknadene opp mot tildelingskriteriene fastsatt i informasjonsskriv for 2- gangs utlysning av tilskuddsordningen. Søknader som ikke anses å tilfredsstille disse kriteriene er vurdert som ikke kvalifisert for tilskudd. I denne søkerunden er alle 12 søknadene vurdert som kvalifisert. Alle tilskudd utbetales etter anmodning med vedlagt dokumentasjon på at ladepunkter er bygget og plassert etter de kriterier som fremgår av sak 79/15 Tabell 1: Vurderinger av innkomne søknader: Søker Vurdering Omsøkt Forslag tildeling Ner-Lunda B/L Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- som borettslag Vega B/L Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- som Borettslag Tolga kommune Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- til kommune. Har søkt om tilskudd til etablering på 4 forskjellige lokasjoner i kommunen, noe som vil tilrettelegge godt for bruk av el-bil i Tolga kommune Kongsvinger Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- kommune som kommune. Hamar katedralskole Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- som skole Elverum kommune Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- som kommune Hamar kommune Tilfredsstiller alle krav Kr ,- Kr ,- som kommune Sanngrund servering Tilfredsstiller krav som Kr ,- Kr ,- og overnatting overnattingssted Givas IKS Tilfredsstiller krav til Kr ,- Kr ,- kommunal søker Konvallen B/L Tilfredsstiller krav som Kr ,- Kr ,- borettslag Total sum Kr ,- Kr ,-

8 Sak 9/16 Konklusjon Ut ifra en helhetlig vurdering av søknadene opp mot tildelingskriterier foreslår Fylkesrådet å gi tilsagn om tilskudd til etablering av normalladere til el-bil til følgende søkere: Ner-Lunda B/L Kr ,- Vega B/L Kr ,- Tolga kommune Kr ,- Kongsvinger kommune Kr ,- Hamar katedralskole Kr ,- Elverum kommune Kr ,- Hamar kommune Kr ,- Sanngrund servering og overnatting Kr ,- Givas IKS Kr ,- Konvallen B/L Kr ,- Totalt Kr ,-

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 16/563-2 Saksbehandler: Rune Hoff SAK 10/16 Bestilling av konsulentoppdrag: Mulige konsekvenser ved driftsstopp på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet inviterer tre selskaper til å gi tilbud på oppdrag om å utrede konsekvenser for drift på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar 2. Fylkesrådet gir fullmakt til Fylkesdirektøren til å velge leverandør etter gitte kriterier i konkurransegrunnlag for oppdraget. 3. Kostnaden ved prosjektet, inntil kr ,- eks. mva, dekkes over prosjekt 2961 Godstransportanalyse Kongsvingerbanen. 4. Oppdraget utføres innen 1. mai Vedlegg: - Konkurransegrunnlag Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

10 Sak 10/16 Saksutredning Mulige konsekvenser ved driftsstopp på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Fylkesrådet publiserte i Juni 2015 Mulighetsanalyse for bedret godstransport nord-sør og øst-vest over Kongsvinger. Denne analysen gir positive resultater på flere områder. Analysens resultater sier blant annet at Røros- og Solørbanen, ved elektrifisering, kan avlaste Dovrebanen ved driftsstopp på denne i større grad enn hvis det ikke gjennomføres elektrifisering på Røros- og Solørbanen. Dette gjelder både for persontransport og godstransport. I rapport som ble publisert 11. desember 2015 anbefaler Jernbaneverket at alle de gjenværende dieselstrekninger elektrifiseres, og de anbefaler videre at arbeidet med å elektrifisere Røros- og Solørbanen igangsettes umiddelbart. Saksopplysninger fakta Jernbaneverket ønsker å ferdigstille utbyggingen av dobbeltspor til Hamar senest i løpet av Fra Espa er det to parseller som det gjenstår å bygge ut; Espa-Sørli og Sørli-Hamar. Jernbaneverket har i møter i Regionalt planforum i Hedmark fylkeskommune uttalt at de er avhengige av å ha anleggsvirksomhet på begge disse parsellene til samme tid over en viss periode, hvis de skal nå målet om å bli ferdige til Hamar i løpet av Ved at det vil være overlappende anleggsvirksomhet på to parseller over tid ønsker Fylkesrådet å gjøre et anslag over hvor mye driftsstans dette vil medføre på Dovrebanen. I forlengelsen av dette vil det være ønskelig å se på i hvilken grad Røros- og Solørbanen kan avlaste person- og godstrafikken på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar gitt disse forutsetningene: Røros- og Solørbanen er elektrifisert under byggeperioden på Dovrebanen Røros- og Solørbanen er ikke elektrifisert under byggeperioden på Dovrebanen I økonomiplan ble det satt av kr ,- i 2014 og kr ,- i 2015 til å utarbeide mulighetsanalyse for bedret godstransport øst-vest og nord-sør over Kongsvinger. I sak 134/14 godkjente Fylkesrådet at mulighetsanalysen får en samlet økonomisk ramme på kr ,-. Resten av beløpet er tenkt brukt på oppfølgingsarbeid i etterkant. Det gjenstår ,- av avsatte midler til prosjektet, og det foreslås at utredningsarbeidet dekkes over dette prosjektet.

11 Sak 10/16 Vurderinger Når Jernbaneverket har anbefalt at arbeidet med elektrifisering av Røros- og Solørbanen tar til umiddelbart, ønsker Fylkesrådet å få gjort et anslag over hvor mye driftsstans anleggsvirksomheten på Dovrebanen vil medføre og i hvilken grad Røros- og Solørbanen kan avlaste gods- og persontrafikken mellom Oslo og Trondheim under byggeperioden, samt hvilke økonomiske/samfunnsøkonomiske konsekvenser dette vil få. Fylkesrådet anser det som viktig at dette arbeidet er ferdigstilt i god tid før Hedmark fylkeskommune skal gi sitt innspill til Nasjonal transportplan Konklusjon Fylkesrådet inviterer tre selskaper til å komme med et tilbud på et slikt arbeid. Oppdraget har en økonomisk ramme på kr ,- eks mva og en tidsramme på ferdigstillelse senest 1. mai Fylkesrådet gir fullmakt til Fylkesdirektøren å velge leverandør og signere kontrakt med denne etter gitte kriterier i konkurransegrunnlag.

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 11/16 Disponering av midler i Ungdoms OL Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms-OL midler i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM) Prosjektgruppe kultur (YOGKU) Læringsprosjekter ulike programfag i videregående skoler «Aktive unge» Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen Skole OL Drømmedag og Fakkelarrangement Sum: Beløpet kr belastes konto , som dermed er disponert i sin helhet. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

13 Sak 11/16 Saksutredning Disponering av midler i Ungdoms OL Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Ungdoms-OL 2016 starter 12. februar Målsettingen med Ungdoms-OL er å inspirere ungdom verden over til å delta i idrett, leve sunt og etterleve de olympiske verdier, som blant annet å vise solidaritet og utøve fair play. Lekene hviler på følgende tre hovedpilarene: fysisk aktivitet, kultur og kompetanse. I økonomiplan for ble det satt av til sammen kr 4,5 millioner over en fireårsperiode. Hedmark fylkeskommune ønsket gjennom denne prioriteringen å bidra til et ungdomsløft i Hedmark både gjennom utdanning av en ny generasjon idrettsledere, trenere, frivillige og arrangører og som aktive deltagere under gjennomføringen av selve arrangementet. Målet har vært at Ungdoms-OL skal være av, for og med ungdom. Saksutredning - fakta De tre første årene har fylkeskommunens engasjement hovedsakelig vært å koordinere og støtte opp under kompetansetiltak der målgruppen har vært ungdom. Ungdoms-OL arbeidet har vært prosjektorganisert gjennom tre prosjektgrupper: - Kultur (YOGKU) - Kompetanse (YOGKOM) - Fysisk aktivitet (YOGFA) Sentrale samarbeidspartnere har vært Høgskolen i Hedmark, Turnéorganisasjon for Hedmark, Hamar kommune, Hedmark Idrettskrets og Ungdoms-OL-organisasjonen. For 2016 er det avsatt kr Fordelingen for 2016 vil hovedsakelig være rettet mot aktiviteter som er direkte knyttet til selve Ungdoms-OL arrangementet som avvikles i perioden februar. Ved fordelingen for 2016 er følgende forhold vektlagt: - Ungdoms-OL som læringsarena for ulike programfag i videregående skoler og oppdrag knyttet til gjennomføring av lekene i Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, spesielt elever på yrkesfaglig studieretning. Utvikling av utemiljø på skolene som stimulerer til fysisk aktivitet. - Støtte opp om utvikling av arrangørmiljøene for hurtigløp på skøyter og kunstløp, med unge arrangører.

14 Sak 11/16 - Arrangement av drømmedag for skoleelever i Hamarregionen og fakkelarrangement i hele fylket. I denne saken fremmes forslag på disponering av kr som er satt av for Vurderinger Prosjektgruppe kultur (YOGKU) Prosjektgruppa ledes av Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH). Gruppa har ansvar for å koordinere følgendeaktiviteter og tiltak: - Kulturprogram, publikumsopplevelser i Vikingskipet og Hamar OL-Amfi under konkurransedagene. - Kulturprogram under fakkelarrangement i Kongsvinger, Trysil, Tynset i begynnelsen av februar. - Kulturprogram under fakkelarrangement og «Welcome Session» på Hamar, 11. februar. - Folkeliv, opplevelser for ungdom under Drømmedagene på Hamar, februar. Det foreslås å sette av kr til Prosjektgruppe kultur (YOGKU) for produksjon og gjennomføring av nevnte tiltak. Prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM) Prosjektgruppe kompetanse ledes av Høgskolen i Hedmark. Gruppa har ansvar for å koordinere følgende kompetansetiltak: - Utdanning av unge ledere med oppfølging av mentorer. Ca. 50 ungdommer fra Hedmark har deltatt på Ungleder-kurs. De følges opp regionalt av mentorer fra Hedmark Idrettskrets. Ungdommene vil ha sentrale oppgaver under og etter Ungdoms-OL. - Fleksible læringsprogrammer for fremtidens ledere og arrangørfunksjonærer. Modul 1 er gjennomført i regi av Høgskolen i Hedmark. Modul 2 er ferdig utviklet. - Fleksible læringsprogrammer for fremtidens trenere, et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og flere særforbund.. Læringsprogrammene vil bli gjennomført, evaluert og videreført i regi av både Høgskolen i Hedmark og Hedmark Idrettskrets. Det foreslås å sette av kr til prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM) for videreutvikling av læringsprogrammene. Prosjektgruppe fysisk aktivitet (YOGFA) Prosjektgruppe fysisk aktivitet ledes av Hedmark Idrettskrets og Idrettens kompetansesenter Innlandet. I 2016 vil gruppa videreføre arbeidet med å initiere og støtte opp under tiltak som bidrar økt fysisk aktivitet for viktige målgrupper, samt motivere for en inkluderende idrett. Disse tiltakene er ikke

15 Sak 11/16 direkte knyttet til gjennomføring av Ungdoms-OL Det foreslås derfor at disse tiltakene ses i sammenheng med Plan for fysisk aktivitet. Ungdoms-OL som læringsarena for ulike programfag i videregående skoler Elever ved ulike programfag i videregående skoler benytter Ungdoms-OL som læringsarena. Flere skoler er engasjert i oppdrag og prosjekter i henhold til kompetansemål og fagplaner. Ca 180 elever fra alle de videregående skolene i Hedmark med idrettsfaglig studieretning vil bidra til gjennomføring av Prøv Sporten på arenaer både på Hamar og Lillehammer. Det innebærer aktivisering og instruksjon innenfor de ulike idrettsøvelsene for publikum, utøvere og elever som deltar på Drømmedagen. Ca 50 elever fra Restaurant & matfag ved Storhamar videregående skole skal bidra til å drifte servicesenter for frivillige på Lillehammer. Det innebærer matservering for ca 250 frivillige. Ca 100 elever ved Design & håndverk, formgivingsfag og elektro ved Hamar Katedralskole deltar i et snø- og isskulpturprosjekt. Slutt-resultatet vil være snø- og isskulpturer på Stortorget i Hamar under Ungdoms-OL. Ca 50 elever fra Helse & Oppvekstfag ved Storhamar videregående skole er vertskap for alle elever som kommer til Hamar for å delta på Drømmedagen. Ca 30 elever ved Musikk, dans og drama på Stange videregående skole er sentrale i opplæring og formidling av OL-dansen og OL-låta. Ungt Entreprenørskap (UE) både i Oppland og Hedmark lager et UE-Torg både på Hamar og Lillehammer under lekene. Stiftelsen Utafor Innafor involverer elever til vedlikehold og vakthold av snø- og isskulpturparken på Stortorget under hele Ungdoms-OL perioden. Skolene vil ha utgifter til fagdager, undervisning, utstyr og materiell for produksjon av tjenester, reise for elever og lærere. Det foreslås å sette av kr til læringsprosjekter for ulike programfag i de videregående skolene knyttet til oppdrag under Ungdoms OL i Aktive unge - Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen, spesielt for elever ved yrkesfaglig studieretning Yrkesfaglig studieretninger invitert til deltakelse i prosjektet «Aktive unge». Hensikten er utprøving av skolefaglige modeller med daglig fysisk aktivitet for å fremme en aktiv livsstil. Målet er forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak som kan gi positive effekter på læringsmiljø og forutsetninger for å fullføre valgt utdanningsløp. Midt-Østerdal, Skarnes og Storhamar videregående skoler har startet utprøving. Det foreslås å sette av kr for å følge opp og evaluere. Skole-OL Skole OL er et samarbeid mellom Lillehammer 2016, Oppland- og Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, og Norges Olympiske museum. Målet er at Skole OL skal bli et årlig arrangement for hele landet. Det ble gjennomført en pilot i 2015 med 9. klassinger fra Hedmark og Oppland. 27 ungdomsskoler deltok, derav 14 fra Hedmark.

16 Sak 11/16 I 2016 er alle elever ved ungdomsskoler i Hedmark og Oppland invitert til å delta. Ett lag fra hver skole inviteres til finale på Lillehammer under Ungdoms-OL. Idrettsfagselever i de videregående skolene er sentrale i både planlegging og gjennomføring. Dette gir elevene relevant praksis i faget instruksjon- og treningsledelse. Ungdoms OL midler fra Hedmark fylkeskommune vil i hovedsak bli brukt til å involvere elever i videregående skoler som arrangører, og deres kostnader til reise og opphold i denne forbindelse. Hedmark fylkeskommune bidrar også i forbindelse med gjennomføring av finalen på Lillehammer. Dette innebærer kostnader til bespisning, premiering, utstyr/materiell, lydproduksjon, lokaler, transport og markedsføring. Det foreslås å sette av kr til arbeidet med planlegging og gjennomføring av arrangementene, og til deltagelse i forbindelse med finalen på Lillehammer under Ungdoms-OL. Drømmedag og fakkelarrangement For å skape OL- stemning på arenaene er skoleungdom i Hedmark invitert til deltakelse og opplevelser. Drømmedagen Til Drømmedagen er alle elevene i de videregående skolene og ungdomsskolene i Hamarregionen invitert til å delta i et kulturprogram i og utenfor Hamar kulturhus samt overvære kunstløpsøvelser i Hamar OL-amfi. Drømmedagen er et samarbeid mellom Hamar kommune, Turnéorganisasjon for Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Drømmedagen gjennomføres i løpet av fire konkurransedager og alle de videregående skolene i Hamarregionen har sin drømmedag mandag den 15. februar. All aktivitet denne dagen er for, med og av ungdom. Deltagelse gjennom programfag: Drømmedagen skal være en arena for læring. Gjennom ulike programfag vil 282 elever fra våre videregående skoler ha roller som utøvere, arrangører og vertskap gjennom alle de fire drømmedagene. Tilsammen vil for øvrig ca 500 elever fra våre videregående skoler være involvert i Ungdoms OL gjennom hele perioden som arrangementet pågår. Deltagelse som publikummere 251 elever deltar på både aktivitetene som foregår i og i tilknytning til Hamar kulturhus. Ca 1800 elever deltar som publikummere på kunstløpkonkurransen i Hamar OL-amfi. Tabellen viser en skjematisk oversikt over deltagelsen den 15. februar. Skole Hele dagen Etter lunsj Med arrangør, Hamar katedralskole elever lærere Storhamar Jønsberg Stange Ringsaker SUM elever

17 Sak 11/16 Det foreslås at det settes av kr til kostnader knyttet til overtid for lærere og transport av elever. Fakkelarrangement og Welcome Session: Elever fra andre deler av fylket får anledning til å skape sine egne OL-arrangement gjennom Fakkelstafetten. Det gjennomføres 4 slike arrangement i Hedmark; Tynset 6. Kongsvinger, Trysil og Hamar. Arrangement gjennomføres i regi av ungdom og med hovedtema kultur, idrett og læring. Norges Idrettsforbund, Hedmark Idrettskrets, Lillehammer 2016, Hedmark fylkeskommune, de respektive kommuner og lokale lag og foreninger samarbeider om fakkelarrangementene. Fakkelarrangementet på Hamar, 11. februar koordineres med Welcome Session for utøvere og støtteapparat som konkurrerer og bor på Hamar under Ungdoms-OL. Hamar Kommune og Hedmark fylkeskommune samarbeider samme dag om et eget program for inviterte gjester. Det foreslås å sette av kr til gjennomføring av fakkelarrangementene. Erfaringsseminar og oppfølging av prosjekter etter Ungdoms-OL Målet med Hedmark fylkeskommunes engasjement i Ungdoms-OL 2016 er å bidra til et ungdomsløft der fokuset er å utvikle en ny generasjon trenere, ledere, arrangører og frivillige. Sammen med Ungdoms-OL-organisasjonen og øvrige samarbeidspartnere vil det bli gjennomført et erfaringsseminar for å oppsummere, evaluere og drøfte hvordan man på best mulig måte kan ivareta erfaringene og videreutvikle de de tiltakene som er gjennomført i løpet av de tre siste årene. Finansiering av et slikt erfaringsseminar dekkes innenfor eksisterende rammer. Konklusjon Det foreslås følgende fordeling av kr som er satt av til Ungdoms-OL arbeidet i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM) Prosjektgruppe kultur (YOGKU) Læringsprosjekter ulike programfag i videregående skoler Aktive unge - Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen Skole OL Drømmedag - Fakkelarrangement Sum:

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 12/16 Tildeling av utviklingsstipend idrett 2016 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler utviklingsstipend for idrett 2016 til: Navn Klubb Idrett Tildeling Evine Westli Andersen Løten OL Ski-orientering Henrik Svalheim Fylling Østlandske sportskyttere leirdueskyting Martine Ripsrud Stange Spk Hurtigløp skøyter Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion Friidrett mellom/langdistanse Andrea Løvlien Solbjør Kongsvinger danseklubb Disco/freestyle dans Turi Storstrøm Thoresen Alvdal IL Skiskyting Beløpet kr belastes: konto Utviklingsstipend idrett med kr som dermed er disponert i sin helhet. Konto Plan for fysisk aktivitet med kr som dermed er redusert til kr Vedlegg: - Søkerliste utviklingsstipend for idrett 2016 med vurdering Hamar, Per-Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

19 Sak 12/16 Saksutredning Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Hedmark har mange idrettsutøvere på høyt nivå. Hedmark fylkeskommune ønsker å bidra til at unge idrettsutøvere i fylket får utviklet sitt talent, samt bidra til at de når sine mål. Med utviklingsstipend for idrett vil Hedmark fylkeskommune skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter for ungdom i Hedmark Gode idrettsutøvere som jobber hardt, tålmodig og langsiktig med å nå sine mål er en viktig inspirasjon for våre yngre utøvere. De bidrar også til motivasjon og kompetanseutvikling blant trenere og ledere, og de har betydning for anlegg- og arrangementsutvikling i fylket. Tilskuddsordningen ble utlyst med søknadsfrist Fylkeskommunen har mottatt 10 søknader. Saksopplysninger fakta Søknadskriterier: * Idrettsprestasjoner på et nasjonalt nivå * Søknaden må inneholde planer for videre satsing * Stipendet tildeles primært utøvere i eldre junior/yngre senior. Yngre senior vil bli prioritert. * Søker må representere en Hedmarksklubb og/eller ha tilknytning til Hedmark. * Stipendet kan ikke tildeles samme utøver flere ganger. * Det vil bli lagt vekt på en rimelig spredning mellom ulike idrettsgrener. * Alle idrettsutøvere kan søke. Utøvere som får toppidrettsstipend fra Olympiatoppen faller utenfor målgruppa. Det er satt av kr til utviklingsstipend idrett i Det er mottatt søknader fra 10 godt kvalifiserte idrettsutøvere. 5 av utøvere er representert på landslagsgrupper. Søkerne representerer 9 ulike idretter og kommer fra hele fylket. Ingen av søkerne mottar toppidrettsstipend fra Olympiatoppen. Vurderinger I 2015 fikk 6 utøvere tildelt et stipend på kr hver. Det avsatte beløp til utviklingsstipend i årsbudsjettet for 2016 er på kr Dette gir rom for tildeling av inntil 6 stipendier. Ved vurdering av den enkelte søknad er følgende forhold vurdert: Stipendet tildeles utøvere med gode internasjonale og nasjonale resultater, og som satser langsiktig med vilje til å jobbe hardt for å nå sine mål.

20 Sak 12/16 Utøvere som fikk Sparebanken Hedmark sitt talentstipend på kr i 2015, tildeles ikke utviklingsstipend fra fylkeskommunen i Utøvere som er ferdig med videregående utdanning prioriteres for tildeling av stipend. Vurdering av den enkelte søker ligger som vedlegg til saken. Søkerne er godt kvalifiserte, men seks av søknadene skiller seg ut med gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. Fem av disse er også uttatt til landslagsgrupper. En utøver er 16 år, og har oppnådd meget gode internasjonale resultater i disco/freestyle dans. Dette er en idrett med lav toppidrettsalder og fylkeskommunen velger derfor å se bort fra kriteriet om at utøvere i eldre jr/yngre senior prioriteres. En av søkerne fikk tildelt Sparebanken Hedmark sitt talentstipend høsten 2015, og prioriteres derfor ikke for tildeling av Hfk sitt utviklingsstipend for idrett. Prioriteringen av søknader er gjort i samarbeid med Hedmark idrettskrets. Konklusjon Fylkesrådet tildeler utviklingsstipend for idrett 2016 til: Navn Klubb Idrett Tildeling Evine Westli Andersen Løten OL Ski-orientering Henrik Svalheim Fylling Østlandske sportskyttere leirdueskyting Martine Ripsrud Stange Spk Hurtigløp skøyter Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion Friidrett mellom/langdistanse Andrea Løvlien Solbjør Kongsvinger danseklubb Disco/freestyle dans Turi Storstrøm Thoresen Alvdal IL Skiskyting Følgende prioriteres ikke for tildeling: Navn Idrett Kommentar Andreas Kjeverud Eggen Skiskyting Fikk Sparebanken Hedmark sitt talentstipend høst 2015 Bjørn Sindre Grønås Konkurranseskyting Rangeres bak ihht prestasjoner. Ung utøver Sandra Håkonsen Feltritt Ung utøver. Søknad mottatt 14 dg for sent. Ludvig Aspelund Holstad Landeveissykkel Ung utøver. Rangeres bak ihht prestasjoner

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber SAK 13/16 Mesterskapsstøtte 2016 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune foreslår følgende fordeling av mesterskapsstøtte for 2016: Søker Arrangement Tildeling Vang Skiløperforening NM jr langrenn, mars - Gåsbu langrennstadion Engerdal sykkelklubb NM maraton/femundrittet,30. juli - Engerdal Slåstad vannskiklubb EM vannski U21 og funksjonshemmede, SIAP vannskianlegg Femund Femundløpet og EM langdistanse for F600, F400, Trekkhundklubb februar i Fjellregionen. Hamar Trekkhundklubb NM i hundekjøring, februar på Gåsbu Rena IL NM jr hopp og kombinert, februar, Renabakkene Hamar IL skøytegruppa NM enkeltdistanser, januar i Vikingskipet NMK-Elverum Landsfinale i bilcross, 27. august på Starmoen motorsenter Fåset IL EM skidog, mars på Savalen Hamar Døves IL Døvemesterskap i futsal, februar i Stangehallen Det forutsettes at Hedmark fylkeskommune blir profilert både gjennom markedsføringstiltak og under arrangementene. 2. Arrangementene bør i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for alle. 3. Det oppfordres til at ungdom gis mulighet til å utvikle arrangør- og lederkompetanse. Vi ber om at det rapporteres på disse tre forventningene når vi mottar anmodning om utbetaling av midlene.

22 Sak 13/16 Beløpet kr belastes konto Mesterskapsstøtte som dermed er disponert i sin helhet. Følgende prioriteres ikke for tildeling: IL Trysilgutten Europacup i alpint, desember Dette er ikke et mesterskap, men første runde av en cup. Dessuten ble arrangementet gjennomført i Alvdal IL Solan Gundersen vinterleker i hopp og kombinert for åringer. Dette er ikke et mesterskap. Hamar IL kunstløp Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Hamar OL Amfi. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms-OL midlene. Hedmark Skøytekrets Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Vikingskipet. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms-OL midlene. Vedlegg: - Retningslinjer for mesterskapsstøtte - Søkerliste med vurdering 2015 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

23 Sak 13/16 Saksutredning Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Hedmark har mange idrettsanlegg av internasjonal standard og arrangørmiljøer med høy kompetanse. Det ligger godt til rette for å arrangere både mesterskap og store arrangement. I «Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark » står det at Hedmark og Innlandet skal være et naturlig førstevalg for store idretts- og kulturarrangement. Dette bidrar til verdiskaping og kompetanseutvikling som kommer hele fylket til gode. Hedmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordning for støtte til mesterskap. Fylkesrådet har vedtatt egne retningslinjer og tilskuddsordningen ble lyst ut , med søknadsfrist Saksopplysninger fakta Fylkeskommunen har mottatt 14 søknader med en samlet søknadssum på kr Det er kun mulig å søke om midler inntil kr Samlet budsjett for alle 14 søknader er på kr Oversikt over søknader med vurdering følger som vedlegg til saken. I budsjettet for 2016 er det avsatt kr til mesterskapsstøtte Vurderinger Søknadene fra Hamar IL kunstløp og Hedmark skøytekrets søker om tilskudd som teknisk arrangør i forbindelse med Ungdoms-OL Det foreslås at disse søknadene tildeles støtte gjennom midler satt av til Ungdoms-OL. Det er derfor 12 søknader til vurdering for mesterskapsstøtte. Retningslinjer: Idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund kan søke. Andre vurderes særskilt. Søkere må ha adresse i Hedmark. Det kan søkes om generell mesterskapsstøtte. Ordningen gjelder for alle typer nasjonale og internasjonale mesterskap i 2016 også for aldersbestemte klasser. Mesterskap som er likestilt med nasjonale mesterskap (som f.eks. landsskytterstevne), kan også søke om tilskudd. I vurderingen er det også tatt hensyn til følgende: Arrangement som har betydning for lokalsamfunnet, satser på samarbeid, nytenking, frivillighet og involverer unge arrangører. Antall deltakere

24 Sak 13/16 Kostnader Mesterskap som gjennomføres i flere runder eller som cup prioriteres ikke. Følgende søknader er derfor ikke stønadsberettiget: - Solan Gundersen vinterleker i regi av Alvdal IL. Landsrenn i hopp og kombinert for åringer. - Europacup i alpint slalåm/storslalåm, desember 2015 arrangert av Trysilgutten IL. Vurderingen av søknadene er gjort i samarbeid med Hedmark Idrettskrets. Konklusjon Hedmark fylkeskommune foreslår følgende fordeling av mesterskapsstøtte for 2016: Søker Arrangement Tildeling Vang Skiløperforening NM jr langrenn, mars - Gåsbu langrennstadion Engerdal sykkelklubb NM maraton/femundrittet,30. juli - Engerdal Slåstad vannskiklubb EM vannski U21 og funksjonshemmede, SIAP vannskianlegg Femund Femundløpet og EM langdistanse for F600, F400, Trekkhundklubb februar i Fjellregionen. Hamar Trekkhundklubb NM i hundekjøring, februar på Gåsbu Rena IL NM jr hopp og kombinert, februar, Renabakkene Hamar IL skøytegruppa NM enkeltdistanser, januar i Vikingskipet NMK-Elverum Landsfinale i bilcross, 27. august på Starmoen motorsenter Fåset IL EM skidog, mars på Savalen Hamar Døves IL Døvemesterskap i futsal, februar i Stangehallen Det forutsettes at Hedmark fylkeskommune blir profilert både i markedsføringssammenheng og under arrangementene. Arrangementene bør gjøres tilgjengelig for alle, og det oppfordres til at ungdom involveres og gis mulighet til å utvikle sin arrangør- og lederkompetanse. Følgende prioriteres ikke for tildeling: IL Trysilgutten Europacup i alpint, desember Dette er ikke et mesterskap, men første runde av en cup. Dessuten ble arrangementet gjennomført i Alvdal IL Solan Gundersen vinterleker i hopp og kombinert for åringer. Dette er ikke et mesterskap. Hamar IL kunstløp Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Hamar OL Amfi. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms-OL midlene. Hedmark Skøytekrets Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Vikingskipet. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms-OL midlene.

25 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 16/464-2 Saksbehandler: Solvår Kolåseter SAK 14/16 Politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma - oppnevning av politisk representant og vararepresentant Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Som representant og vararepresentant til politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma oppnevnes: Rolle Navn Adresse E-postadr. Repr. Anne Karin Torp Adolfsen Vararep. Thomas Breen Valget gjelder for valgperioden Vedlegg: - Brev fra Østfold fylkeskommune v/leder av vannregion Glomma Johan Edvard Grimsrud Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

26 Sak 14/16 Saksutredning Politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma - oppnevning av politisk representant og vararepresentant Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Saksopplysninger fakta Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Glomma og har ansvaret for å koordinere forvaltningsplanarbeidet for hele vannregionen. Vannregionmyndighetens viktigste oppgave er å: være plan- og prosessleder samordne utarbeidelsen og gjennomføringen av sektorovergripende forvaltningsplaner sørge for at kvalitetskrav og tidsfrister i henhold til vannforskriften overholdes De øvrige fylkeskommunene i regionen har rollen som planmyndighet i eget fylke. Den miljøfaglige rollen ivaretas av fylkesmannen i hvert fylke. Vannregion Glomma er organisert med en politisk styringsgruppe for å styrke den regionalpolitiske forankringen. Styringsgruppen består av en folkevalgt representant fra hver fylkeskommune. Styringsgruppen ledes av politisk representant fra vannregionmyndigheten. Styringsgruppen følger opp fremdrift i planprosessen, og er et beslutningspunkt før offentlige høringer og ved milepæler i planprosessen. Gruppa følger opp iverksetting og gjennomføring av forvaltningsplanen. Politisk styringsgruppe har en viktig oppgave i å drøfte bruk av unntaksmulighetene i vannforskriften, brukermål samt valg og prioritering av miljøtiltak. Arbeid i politisk styringsgruppe og vannregionutvalg baseres også på innspill fra vannområdene. De som har sittet som fylkeskommunens representant og vararepresentant i politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma er: Representant: Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen Vararepresentant: Lasse Juliussen

27 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 16/443-1 Saksbehandler: Solvår Kolåseter SAK 15/16 Samisk språk- og kompetansesenter Aajege - oppnevning av representant og vararepresentant til styringsgruppa for valgperioden Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/16 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Som representant og vararepresentant i styringsgruppa for Samisk språk- og kompetansesenter Aajege for valgperioden oppnevnes: Rolle Navn Adresse E-postadr. Repr. Dag Rønning Vararep. Helge Thomassen Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

28 Sak 15/16 Saksutredning Samisk språk- og kompetansesenter Aajege - oppnevning av representant og vararepresentant til styringsgruppa for valgperioden Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Saksopplysninger fakta Aajege ble etablert 10. oktober 2005, og avløste prosjektet Rørossamisk opplæringsprogram. Sentrale arbeidsoppgaver for sentret er samiskrelaterte opplæringstiltak, samisk språkarbeid, nettverksbygging og informasjon. Eiere av senteret er Sør Trøndelag Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune og Røros kommune Sentret drives ut fra en grunnfinansiering gitt av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune, Røros kommune og Sametinget. I tillegg kommer inntjening gjennom salg av tjenester, undervisning og eksterne prosjekter. Målsetning er: 1. Revitalisere, bevare og styrke samisk språk og kultur. 2. Utvikle og styrke opplæringstiltak innen samisk språk, kultur og næring. 3. Bidra til økt samhandling og nettverksbygging. 3. Øke kunnskapen om samisk kultur og samfunnsliv. Målgruppe er: Samisk befolkning. Statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter i området og den øvrige befolkningen. Det primære ansvarsområdet for Aajege er trekanten vest for riksgrensa: Meråker Trollheimen Engerdal, et område som opp gjennom historia benevnes som Rørossamisk område. Samer som bor utenfor dette området, og som naturlig sokner til regionen, vil også kunne betjenes av Aajege. Styringsgruppen består totalt av 5 personer med en representant hver fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Hedmark Fylkeskommune, Røros kommune, Sør-Trøndelag og Hedmark Reinsamelag, og Sør-Trøndelag og Hedmark Saemiej Saervie. Dag Rønning (SP) er i dag representant i utvalget, og Reidar Åsgård (A) er vararepresentant. Disse er nå på valg. Tidligere praksis har vært at det er de samme personene som sitter i Rådgivende utvalg for samiske spørsmål, som også sitter i Samisk språk og kompetansesenter Aajege.

29 Sak 15/16 I fylkestingssak 106/15 ble Dag Rønning oppnevnt som ny representant og Helge Thomassen oppnevnt som ny vararepresentant til Rådgivende utvalg for samiske spørsmål for perioden desember 2015 til desember 2019.

30 Referatsaker - Møte i Fylkesrådet den / FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den

31 Fylkesrådet Protokoll Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør Sigurd Skage Politisk rådgiver Mona Stormoen Politisk rådgiver Ragnhild Finden Kommunikasjonsrådgiver Gaute Moen Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

32 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sakliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 9/16 15/8013 Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning 10/16 16/563 Bestilling av konsulentoppdrag: Mulige konsekvenser ved driftsstopp på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar 11/16 15/6781 Disponering av midler i Ungdoms OL 12/16 15/10028 Tildeling av utviklingsstipend idrett /16 15/8811 Mesterskapsstøtte /16 16/464 Politisk styringsgruppe for Vannregion Glomma - oppnevning av politisk representant og vararepresentant 15/16 16/443 Samisk språk- og kompetansesenter Aajege - oppnevning av representant og vararepresentant til styringsgruppa for valgperioden

33 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Referatsaker - Møte i Fylkesrådet den / FD/FD/SK 033 Møteprotokoll - Møte i Fylkesrådet den Vedtak: Referatsakene tatt til etterretning.

34 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 9/16 Tilskudd til etablering av normalladere til el-bil - Andre gangs utlysning Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn til etablering av normalladere til el-bil til følgende søkere: Ner-Lunda B/L Kr ,- Vega B/L Kr ,- Tolga kommune Kr ,- Kongsvinger kommune Kr ,- Hamar katedralskole Kr ,- Elverum kommune Kr ,- Hamar kommune Kr ,- Sanngrund servering og overnatting Kr ,- Givas IKS Kr ,- Konvallen B/L Kr ,- Totalt Kr ,- 2. Fylkesrådet vedtar at gjeldende tilskuddsordning lyses ut på nytt våren 2016, med søknadsfrist 1. mai Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn til etablering av normalladere til el-bil til følgende søkere: Ner-Lunda B/L Kr ,- Vega B/L Kr ,- Tolga kommune Kr ,- Kongsvinger kommune Kr ,- Hamar katedralskole Kr ,- Elverum kommune Kr ,-

35 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Hamar kommune Kr ,- Sanngrund servering og overnatting Kr ,- Givas IKS Kr ,- Konvallen B/L Kr ,- Totalt Kr ,- 2. Fylkesrådet vedtar at gjeldende tilskuddsordning lyses ut på nytt våren 2016, med søknadsfrist 1. mai 2016.

36 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 10/16 Bestilling av konsulentoppdrag: Mulige konsekvenser ved driftsstopp på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet inviterer tre selskaper til å gi tilbud på oppdrag om å utrede konsekvenser for drift på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar 2. Fylkesrådet gir fullmakt til Fylkesdirektøren til å velge leverandør etter gitte kriterier i konkurransegrunnlag for oppdraget. 3. Kostnaden ved prosjektet, inntil kr ,- eks. mva, dekkes over prosjekt 2961 Godstransportanalyse Kongsvingerbanen. 4. Oppdraget utføres innen 1. mai Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkesrådet inviterer tre selskaper til å gi tilbud på oppdrag om å utrede konsekvenser for drift på Dovrebanen under bygging av dobbeltspor Espa-Hamar 2. Fylkesrådet gir fullmakt til Fylkesdirektøren til å velge leverandør etter gitte kriterier i konkurransegrunnlag for oppdraget. 3. Kostnaden ved prosjektet, inntil kr ,- eks. mva, dekkes over prosjekt 2961 Godstransportanalyse Kongsvingerbanen. 4. Oppdraget utføres innen 1. mai 2016.

37 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 11/16 Disponering av midler i Ungdoms OL Fylkesrådets innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms-OL midler i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM) Prosjektgruppe kultur (YOGKU) Læringsprosjekter ulike programfag i videregående skoler «Aktive unge» Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen Skole OL Drømmedag og Fakkelarrangement Sum: Beløpet kr belastes konto , som dermed er disponert i sin helhet. Behandling: Det ble i møtet opplyst om at beløpet på kr er feil, det riktige skal være Votering: Fylkesrådets innstilling med korrigering av beløp enstemmig vedtatt. Vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms-OL midler i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe kompetanse (YOGKOM) Prosjektgruppe kultur (YOGKU) Læringsprosjekter ulike programfag i videregående skoler «Aktive unge» Økt fysisk aktivitet i skolehverdagen Skole OL Drømmedag og Fakkelarrangement

38 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Sum: Beløpet kr belastes konto , som dermed er disponert i sin helhet.

39 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 12/16 Tildeling av utviklingsstipend idrett 2016 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler utviklingsstipend for idrett 2016 til: Navn Klubb Idrett Tildeling Evine Westli Andersen Løten OL Ski-orientering Henrik Svalheim Fylling Østlandske sportskyttere leirdueskyting Martine Ripsrud Stange Spk Hurtigløp skøyter Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion Friidrett mellom/langdistanse Andrea Løvlien Solbjør Kongsvinger danseklubb Disco/freestyle dans Turi Storstrøm Thoresen Alvdal IL Skiskyting Beløpet kr belastes: konto Utviklingsstipend idrett med kr som dermed er disponert i sin helhet. Konto Plan for fysisk aktivitet med kr som dermed er redusert til kr Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet tildeler utviklingsstipend for idrett 2016 til: Navn Klubb Idrett Tildeling Evine Westli Andersen Løten OL Ski-orientering Henrik Svalheim Fylling Østlandske sportskyttere leirdueskyting Martine Ripsrud Stange Spk Hurtigløp skøyter Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion Friidrett mellom/langdistanse Andrea Løvlien Solbjør Kongsvinger danseklubb Disco/freestyle dans Turi Storstrøm Thoresen Alvdal IL Skiskyting Beløpet kr belastes:

40 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte konto Utviklingsstipend idrett med kr som dermed er disponert i sin helhet. Konto Plan for fysisk aktivitet med kr som dermed er redusert til kr

41 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte SAK 13/16 Mesterskapsstøtte 2016 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune foreslår følgende fordeling av mesterskapsstøtte for 2016: Søker Arrangement Tildeling Vang Skiløperforening NM jr langrenn, mars - Gåsbu langrennstadion Engerdal sykkelklubb NM maraton/femundrittet,30. juli - Engerdal Slåstad vannskiklubb EM vannski U21 og funksjonshemmede, SIAP vannskianlegg Femund Femundløpet og EM langdistanse for F600, F400, Trekkhundklubb februar i Fjellregionen. Hamar NM i hundekjøring, februar på Gåsbu Trekkhundklubb Rena IL NM jr hopp og kombinert, februar, Renabakkene Hamar IL NM enkeltdistanser, januar i Vikingskipet skøytegruppa NMK-Elverum Landsfinale i bilcross, 27. august på Starmoen motorsenter Fåset IL EM skidog, mars på Savalen Hamar Døves IL Døvemesterskap i futsal, februar i Stangehallen Det forutsettes at Hedmark fylkeskommune blir profilert både gjennom markedsføringstiltak og under arrangementene. 2. Arrangementene bør i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for alle. 3. Det oppfordres til at ungdom gis mulighet til å utvikle arrangør- og lederkompetanse. Vi ber om at det rapporteres på disse tre forventningene når vi mottar anmodning om utbetaling av midlene. Beløpet kr belastes konto Mesterskapsstøtte som dermed er disponert i sin helhet. Følgende prioriteres ikke for tildeling: IL Trysilgutten Europacup i alpint, desember Dette er ikke et mesterskap, men første runde av en cup. Dessuten ble arrangementet gjennomført i Alvdal IL Solan Gundersen vinterleker i hopp og kombinert for åringer. Dette er ikke et mesterskap.

42 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Hamar IL kunstløp Hedmark Skøytekrets Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Hamar OL Amfi. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms- OL midlene. Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Vikingskipet. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms- OL midlene. Behandling: Fylkesråd Thomas Breen er styreleder i Femundløpet. Fylkesrådet har på denne bakgrunn erklært ham inhabil i saken, jf. fvl 6 andre ledd. Votering: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Hedmark fylkeskommune foreslår følgende fordeling av mesterskapsstøtte for 2016: Søker Arrangement Tildeling Vang Skiløperforening NM jr langrenn, mars - Gåsbu langrennstadion Engerdal sykkelklubb NM maraton/femundrittet,30. juli - Engerdal Slåstad vannskiklubb EM vannski U21 og funksjonshemmede, SIAP vannskianlegg Femund Femundløpet og EM langdistanse for F600, F400, Trekkhundklubb februar i Fjellregionen. Hamar NM i hundekjøring, februar på Gåsbu Trekkhundklubb Rena IL NM jr hopp og kombinert, februar, Renabakkene Hamar IL NM enkeltdistanser, januar i Vikingskipet skøytegruppa NMK-Elverum Landsfinale i bilcross, 27. august på Starmoen motorsenter Fåset IL EM skidog, mars på Savalen Hamar Døves IL Døvemesterskap i futsal, februar i Stangehallen Det forutsettes at Hedmark fylkeskommune blir profilert både gjennom markedsføringstiltak og under arrangementene. 2. Arrangementene bør i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for alle. 3. Det oppfordres til at ungdom gis mulighet til å utvikle arrangør- og lederkompetanse. Vi ber om at det rapporteres på disse tre forventningene når vi mottar anmodning om utbetaling av midlene.

43 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Beløpet kr belastes konto Mesterskapsstøtte som dermed er disponert i sin helhet. Følgende prioriteres ikke for tildeling: IL Trysilgutten Europacup i alpint, desember Dette er ikke et mesterskap, men første runde av en cup. Dessuten ble arrangementet gjennomført i Alvdal IL Solan Gundersen vinterleker i hopp og kombinert for åringer. Dette er ikke et mesterskap. Hamar IL kunstløp Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Hamar OL Amfi. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms- OL midlene. Hedmark Skøytekrets Tekniske arrangører av Ungdoms-OL i Vikingskipet. Søknaden prioriteres ikke da de har fått støtte gjennom Ungdoms- OL midlene.

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 01.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Disponering av midler i Ungdoms OL

Disponering av midler i Ungdoms OL Saknr. 15/6781-9 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av midler i 2016 - Ungdoms OL Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms-OL midler i 2016: Tiltak Kr. Prosjektgruppe

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 01.02.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Referatsaker Vedtak 9/16 15/8013

Detaljer

Mesterskapsstøtte Tildeling

Mesterskapsstøtte Tildeling Saknr. 14/6596-22. Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2015 - Tildeling Innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2015 tildeles: Søker Arrangement Tildeling kr: Hamar, Vang og Løten

Detaljer

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil

Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Saknr. 15/6237-1 Saksbehandler: Rune Hoff Tilskuddsordning for etablering av normalladere til el-bil Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn til etablering av normalladere til el-bil

Detaljer

Søker Navn/gren på arrangement Søknadssum Tilsagn Femundløpets venner VM hundekjøring langdistanse

Søker Navn/gren på arrangement Søknadssum Tilsagn Femundløpets venner VM hundekjøring langdistanse Saknr. 11/94-13 Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn om mesterskapsstøtte for 2011:

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 09.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Saknr. 17/1381-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 500 000 til

Detaljer

Mesterskapsstøtte 2014

Mesterskapsstøtte 2014 Saknr. 13/11671-30 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2014 tildeles: Navn på arrangementet/arr.sted Søker Tilsagn EM

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn

Sportsgymnastikk/NM Turn Kvinner og Menn Saknr. 12/11455-22 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Mesterskapsstøtte for 2013 tildeles: VM allround skøyter 2013 Hamar IL skøytegruppa

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 271/15 15/8765 Høring om endring

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.01.2015 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte:

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 11.06.2012 Kl 11.00 Til stede: Forfall: Dessuten møtte: SAKSLISTE Saksnummer (Arkiv)saksnr. Innhold 12/129 12/5895 De II Olympiske vinterleker for ungdom

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Saknr. 12/1369-2. Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Kari Nilssen. Mesterskapsstøtte idrett 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1369-2. Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Kari Nilssen. Mesterskapsstøtte idrett 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1369-2 Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Kari Nilssen Mesterskapsstøtte idrett 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet fatter følgende vedtak:

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 15.10.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen fylkesrådsleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Ass.

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 11.04.2016 Tid: 08:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene

Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene Saknr. 13/12473-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Utviklingsstipend idrett - endring av retningslinjene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende forslag til retningslinjer for tildeling f.o.m. 2014:

Detaljer

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning.

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning. Saknr. 12/3475-1 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015

Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015 Saknr. 14/1795-55 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Disponering av Ungdoms-OL midler for 2015 Innstilling til vedtak: Det foreslås følgende fordeling av Ungdoms- OL midler for 2015: Aktivitet Ungdoms

Detaljer

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL

ARVEN ETTER UNGDOMS-OL ARVEN ETTER UNGDOMS-OL Hedmark fylkeskommune Hva er resultatet av Ungdoms-OL arbeidet i Hedmark? Hva har vi lært? Hva ønsker vi å videreføre? Hvordan gjør vi det? MÅL FOR HEDMARK FYLKESKOMMUNE 1) Ungdoms-OL

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 23.03.2015 Tid: 09:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Lasse Juliussen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.02.2017 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Thomas Breen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 13.02.2012 Kl 11.00 Til stede: Aasa Gjestvang Eva Arnseth Njål S. Føsker- deltok på telefon fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 07.09.2015 Tid: 08:30 Sted: Osensjøen, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møteinnkalling Sted: Mjøsa, Fylkeshuset, Hamar Dato: 17.10.2013 kl. 08.30 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møte 17.10.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 230/13 13/6520 Bidrag til

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder . Saknr. 12/3475-3 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kjersti Rønning Søknad om tilskudd til forprosjektet "Aktive unge til Ungdoms-OL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg

Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Saknr. 15/2593-1 Saksbehandler: Kari Nilssen Prioritering av søknader om spillemidler 2015 - Idretts-, friluftslivs- og nærmiljøanlegg Innstilling til vedtak: 1. Spillemidler til nærmiljøanlegg prioriteres

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 05.12.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler

Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Saknr. 15/1794-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt 2015 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 17.09.2012 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS IDRETTSSTIPEND 2012 SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2011

FYLKESKOMMUNENS IDRETTSSTIPEND 2012 SØKNADSFRIST 1. DESEMBER 2011 Saknr. 11/8031-21 Ark.nr. 223 C21 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet tildeler stipend til: Jan Olav Bjørn Gjermundshaug

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Vurdering av konsekvenser ved driftsstans Dovrebanen under IC- Utbyggingen - Rapport

Vurdering av konsekvenser ved driftsstans Dovrebanen under IC- Utbyggingen - Rapport Saknr. 16/12295-1 Saksbehandler: Rune Hoff Vurdering av konsekvenser ved driftsstans Dovrebanen under IC- Utbyggingen - Rapport Innstilling til vedtak: Fylkesrådet anser «Vurdering av konsekvenser ved

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Gyldenborg, Kongsvinger Dato: 11.02.2013 Kl 9.00 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 06.05.2013 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.05.2014 Tid: 13.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler Tilskudd til friluftsaktivitet - 2017 Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Saknr. 17/174-32 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 1 436 000 til Friluftsaktivitet:

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 10.06.2014 Tid: 17:00-00:00 Sted: Radisson Blu Resort Trysil Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 Kl 08.30 Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/1284-67. Saksbehandler: Jørn Øversveen. Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1284-67 Saksbehandler: Jørn Øversveen Tilskudd - Markering av jubileer 2013/2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om inntil

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen Dessuten møtte:

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen - elektrifisering nå!

Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen - elektrifisering nå! Jernbaneforum Rørosog Solørbanen Utvikling av jernbanetilbudet Røros- og Solørbanen - elektrifisering nå! Leder Arnfinn Nergård Status Rørosbanen Formidabel vekst i persontrafikken 50 prosent på fem år

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 6. februar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar fordeling av i alt ,- til ulike lag og foreninger slik:

1. Fylkesrådet vedtar fordeling av i alt ,- til ulike lag og foreninger slik: Saknr. 13/5770-54 Saksbehandler: Randi Wahlsten Tilskudd til fysisk aktivitet i hverdagen 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Helsedirektoratet har delegert

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.12.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 11.05.2010 Tid: kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Fylkeskommunale vassdragsmidler 2015 - Fordeling

Fylkeskommunale vassdragsmidler 2015 - Fordeling Saknr. 15/594-14 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Fylkeskommunale vassdragsmidler 2015 - Fordeling Innstilling til vedtak: Følgende tiltak gis tilsagn om tilskudd fra de fylkeskommunale vassdragsmidlene

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler

Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler Saknr. 14/4858-70 Saksbehandler: Randi Wahlsten Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv - tildeling av midler - 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Helsedirektoratet har delegert til Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Strategidokument 2016-2020 Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE.... 2 1. INNLEDNING.... 3 2. OVERORDNET STRATEGI.... 3 2.1 Aajege overordnet idé.... 3 2.3 Målgrupper....

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13

Fylkesrådet Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Protokoll Sakene 270/13 og 293/13 Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen s nestleder Forfall: Anne Karin Torp Adolfsen Per-Gunnar Sveen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Storsjøen, Fylkehuset, Hamar Dato: 27.08.2012 Kl 08.30 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Ass. fylkesdirektør

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler Saknr. 16/8131-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt Turskiltprosjekt 2016 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til Nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Saknr. 14/1946-14 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet

Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10825/2013 2012/7769 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/33 Formannskapet 06.03.2013 Søknader om tilskudd til fysisk aktivitet Sammendrag

Detaljer

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler

Innlandsprosjektet -Merking og gradering av turløyper i Hedmark og Oppland - fordeling av midler Saknr. 13/4610-45 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende tilsagn: Søker Navn på prosjekt Aktivitet Tilsagn

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer