Gjensidige Bank Boligkreditt 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjensidige Bank Boligkreditt 4. kvartal og foreløpig resultat 2014"

Transkript

1 Gjensidige Bank Boligkreditt 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

2 Hovedtrekk Gjensidige Bank Boligkreditt AS 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende periode året før. Utvikling for året Virksomheten Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet våren 2009, og fikk samme år konsesjon fra Finanstilsynet til etablering av boligkredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har forretningsadresse i Oslo. Tjenester som kundeoppfølging, forvaltning av lån, bankfaglige og administrative tjenester leveres fra Gjensidige Bank ASA og Gjensidige Forsikring ASA. Selskapets formål er å formidle og/eller skaffe bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret med pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlige lån og å finansiere utlånsvirksomhet hovedsakelig med utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Ved utgangen av fjerde kvartal hadde selskapet kun bolighypoteklån. Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank ASA. Gjensidige Bank ASA er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank Holding AS, som igjen er heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet hadde per 31. desember 2014 utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på totalt pålydende 8.648,0 millioner kroner. Ved utgangen av fjerde kvartal hadde selskapet boliglån med et brutto utlån på ,0 millioner kroner. Kvaliteten i selskapets portefølje er god. Resultatutvikling Foreløpig resultat før skattekostnad ble et overskudd på 135,5 millioner kroner (113,5). Resultatforbedringen skyldtes høyere utlånsvolum og bedre marginer. Resultat før skattekostnad i kvartalet ble et overskudd på 32,5 millioner kroner (38,1). Resultatnedgangen skyldtes lavere utlånsvolum og marginer. Netto renteinntekter Netto renteinntekter ble 140,0 millioner kroner (121,0). Økningen skyldtes høyere utlånsvolum og bedre marginer. Nedskrivninger og tap Gruppenedskrivningene ble redusert med 1,8 millioner kroner. Ved utgangen av perioden utgjorde gruppenedskrivningene 8,4 millioner kroner (10,2), hvilket utgjorde 0,1 prosent av brutto utlån. Gruppenedskrivningen i kvartalet ble redusert med 0,8 millioner kroner. Gruppenedskrivningene skal dekke potensielle tap på utlån i porteføljen som ikke individuelt er identifisert som tapsutsatt. Selskapet benytter bankkonsernets retningslinjer for vurdering av og nedskrivning for tap på utlån. Det er ikke foretatt individuelle nedskrivninger knyttet til enkeltengasjementer. Selskapet har to lån i mislighold over 90 dager ved utgangen av perioden. Tapssituasjonen var som forventet. Utlån til kunder Ved utløpet av perioden utgjorde brutto utlån ,0 millioner kroner (10.257,6). Hele utlånsporteføljen er anskaffet via Gjensidige Bank ASA og består av utlån med flytende rente. Gjennomsnittlig utlånsengasjement i den pantesikrede porteføljen var ved utgangen av perioden 1,4 millioner kroner per lån. Største enkelteksponering var på 8,4 millioner kroner. 32,0 prosent av utbetalte lån er lån med rammekreditter (fleksilån). Hensyntatt ubenyttede kredittrammer utgjorde andelen rammekreditter 41,8 prosent. Gjensidige Bank Boligkreditt AS hadde en god utlånsportefølje ved utgangen av perioden, med en vektet indeksert gjennomsnittlig belåningsgrad på 53,1 prosent. Ved utgangen av 2013 var vektet indeksert gjennomsnittlig belåningsgrad 55,0 prosent. Styrkingen av belåningsgraden kommer i hovedsak som følge av en positiv utvikling i boligmarkedet, samtidig som en har tilført nye lån med lav belåningsgrad. Vektet belåningsgrad prosent 32,4 Netto renteinntekter i kvartalet ble 33,3 millioner kroner (39,8). Nedgangen i renteinntekter skyldtes lavere utlånsvolum og marginer. 20,4 17,8 24,7 Netto rentemargin 1 utgjorde 1,28 prosent (1,22) ved utgangen av perioden. Netto provisjonsinntekter andre inntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter ble 2,0 millioner kroner (3,7). Nedgangen skyldtes negativ verdiendring på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi. Netto provisjonsinntekter og andre inntekter i kvartalet ble 0,7 millioner kroner (0,8). Driftskostnader Driftskostnadene ble 8,3 millioner kroner (8,3), tilsvarende uendret fra samme periode i fjor. Økt utlånsvolum bidro til økte kostander knyttet til kjøp av tjenester fra Gjensidige Bank ASA, mens lavere utstedelsesvolum medførte lavere ratingkostnader. Figuren viser at 62,9 prosent av lånene var innenfor en belåningsgrad på 60 prosent. Segment Målgruppen til Gjensidige Bank Boligkreditt AS er privatkunder. Segmentet er sammensatt av organisasjonskunder, fordelskunder, ansatte i Gjensidige og andre kunder. Kundene er fordelt over hele landet. 4,5 0-40% 40-50% 50-60% 60-75% 75-90% 0,2 over 90% Driftskostnadene i kvartalet ble 2,3 millioner kroner (2,2). 2 Gjensidige Bank Boligkreditt Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat Netto rentemargin er kalkulert som netto renteinntekter i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital, annualisert.

3 Geografisk fordeling av utlånsporteføljen med utgangspunkt i sikkerhetens adresse: Geografisk fordeling Prosent Akershus 22,9 Oslo 22,9 Vestlandet 21,9 Østlandet for øvrig 15,1 Midt-Norge 10,0 Nord-Norge 4,1 Sørlandet 3,1 Totalt 100,0 Som det fremkommer av tabellen, var 45,8 prosent av utlånsporteføljen geografisk plassert i Oslo og Akershus. 21,9 prosent av utlånsporteføljen var på Vestlandet, med hovedvekt i Bergen og Stavanger. Kapitaldekning Ved utgangen av perioden hadde selskapet en ren kjernekapitaldekning på 18,4 prosent (16,6) og en ren kjernekapital på 791,7 millioner kroner (695,3). Kjernekapitalen er inklusiv årsresultatet for Rating Standard & Poor s har ratet Gjensidige Bank Boligkreditt AS og Gjensidige Bank ASA til A-, utsikt «stabil», mens utstedte obligasjoner med fortrinnsrett er ratet til AAA. Verdipapirgjeld Det var ved periodens slutt utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for totalt pålydende 8.648,0 millioner kroner fordelt på 11 lån, der det første forfaller til betaling 15. april 2015 (utvidet forfallsdato 15. april 2016). I 2014 ble det utstedt 1.300,0 millioner kroner i nye obligasjoner med fortrinnsrett og tilbakebetalt 1.552,0 millioner kroner. Likviditet Ved utgangen av perioden hadde selskapet en likviditetsbeholdning på 552,2 millioner kroner fordelt på 461,6 millioner kroner i bankinnskudd og 90,6 millioner kroner plassert i obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har en langsiktig rammekreditt i morselskapet på 1.000,0 millioner kroner og en kortsiktig selgerkreditt på 1.500,0 millioner kroner. Ved utgangen av perioden utgjorde ubenyttet trekkrettighet 1.302,5 millioner kroner. I tillegg har selskapet en trekkfasilitet med morselskapet som kan benyttes ved betaling av avdrag på utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. Sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer Gjensidige Bank Boligkreditts finansielle risiko består hovedsakelig av kreditt-, likviditets- og renterisiko. Risiko blir månedlig rapportert og vurdert i samsvar med prinsipper, strategier og risikorammer vedtatt av styret. Kredittrisiko omfatter fare for tap som følge av at kunder og andre motparter ikke innfrir sine forpliktelser ved forfall. Selskapet benytter risikoklassifiseringssystemer for å beregne risikoen på kreditteksponeringer mot kunder. Selskapet finner tapssituasjonen tilfredsstillende, og overvåker utviklingen i porteføljen tett. Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å dekke alle finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller til utbetaling, samt finansiering av utlån. Det er utarbeidet rammer for nødvendig tilgang på likvide midler. For å redusere risikoen utarbeides det løpende likviditetsprognoser i tillegg til at det holdes en tilstrekkelig likviditetsreserve (bufferkapital) som i en akutt likviditetstørke i markedet gir rimelig tid til å gjennomføre nødvendige tiltak. Renterisiko er risikoen for at egenkapitalen faller i verdi som følge av uventede endringer i det generelle rentenivået. Slike renteendringer kan føre til at markedsverdien på eiendeler med rentebinding blir redusert. Alternativt kan markedsverdien på gjeld/forpliktelser med rentebinding øke. Selskapet skal ha lav rentenivårisiko målt i forhold til kjernekapitalen. Hendelser etter balansedagen Det har ikke inntrådt noen vesentlige hendelser etter periodens utløp. Fremtidsutsikter Markedet for emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett med rating anses som godt. Selskapet har tilgjengelig sikkerhetsmasse for utstedelse av nye obligasjoner med fortrinnsrett og nye utstedelser vil være avhengig av likviditetsbehov i Gjensidige Bank ASA. Oslo, 3. februar 2015 Styret i Gjensidige Bank Boligkreditt AS Jørgen Ringdal Erik Ranberg Karin Remøe Styreleder Solbjørg Lie Jan Kåre Raae Daglig leder Gjensidige Bank Boligkreditt Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat

4 Resultatregnskap Tusen kroner Note 4. kv kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader (54.212) (62.281) ( ) ( ) Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Netto verdiendring på finansielle instrument til virkelig verdi (11) 2 (930) 672 Andre driftsinntekter Netto prosisjonsinntekter og andre driftsinntekter Sum inntekter Personalkostnader (372) (361) (1.422) (1.350) Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader (1.896) (1.825) (6.890) (6.954) Sum driftskostnader (2.268) (2.185) (8.312) (8.304) Resultat før nedskrivning på utlån Nedskrivninger og tap (276) (2.904) Resultat før skattekostnad Skattekostnad (8.780) (10.677) (37.107) (31.786) Periodens resultat Resultat per aksje - basis og utvannet (kroner) 182,6 211,2 756,8 628,7 Oppstilling av totalresultat Tusen kroner 4. kv kv Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Poster som ikke kan reklassifiseres til resultatet Poster som senere kan reklassifiseres til resultatet Sum andre inntekter og kostnader Periodens totalresultat Gjensidige Forsikring Bank Boligkreditt hittil i år Delårsrapport og fjerde kvar1al 4. kvartal 2012 og foreløpig resultat 2014

5 Balanse Tusen kroner Note Eiendeler Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordring på kunder Nedskrivning 4 (8.417) (10.219) Netto utlån til kunder Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer Utsatt skattefordel Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Forpliktelser og egenkapital Forpliktelser til kredittinstitusjoner Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir Andre forpliktelser Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Sum forpliktelser Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Sum forpliktelser og egenkapital Gjensidige Bank Boligkreditt Gjensidige Delårsrapport Forsikring 4. kvartal hittil og i år foreløpig og fjerde resultat kvartal

6 Oppstilling av endringer i egenkapital Tusen kroner Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital Kapitalutvidelse Aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital (12) (12) Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Poster som ikke kan reklassifiseres til resultatet Poster som senere kan reklassifiseres til resultatet Sum andre inntekter og kostnader Periodens totalresultat Egenkapital Egenkapital Kapitalutvidelse Aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Sum poster som ikke kan reklassifiseres til resultatet Poster som senere kan reklassifiseres til resultatet Sum andre inntekter og kostnader Periodens totalresultat Egenkapital Antall aksjer ved utgangen av perioden Gjensidige Forsikring Bank Boligkreditt hittil i år Delårsrapport og fjerde kvar1al 4. kvartal 2012 og foreløpig resultat 2014

7 Kontantstrømoppstilling Tusen kroner Operasjonelle aktiviteter Netto utbetaling av lån til kunder ( ) Innbetaling av renter fra kunder Netto innbetaling av renter fra kredittinstitusjoner o.l (8.084) Betalt skatt (32.270) (10.658) Netto andre provisjonsinntekter/andre inntekter Utbetaling til drift (8.864) (7.885) Netto innbet./utbet. (-) ved kjøp og salg av finans. instr. rentebærende verdipapir Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) Investeringsaktiviteter Netto kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Netto innbet./ utbet.(-) ved låneopptak i kredittinstitusjoner, obligasjoner og sertifikater ( ) Netto utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter ( ) ( ) Netto innbetaling/ utbetaling(-) ved andre kortsiktige poster (13.603) (936) Innbetalt egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) Sum kontantstrøm Kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning ved inngangen av perioden Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden Netto innbetaling/ utbetaling(-) av kontanter Spesifikasjon likviditetsbeholdning Innskudd i finansinstitusjoner Likviditetsbeholdning i kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Analysen er justert for poster som ikke initierer kontantstrømmer, som avsetninger, avskrivninger, samt nedskrivninger på utlån og garantier. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter, eller finansieringsaktiviteter. Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter og krav på sentralbanker, og utlån til og krav på kredittinstitusjoner. Noter 1. Regnskapsprinsipper Gjensidige Bank Boligkreditt AS rapporterer etter forenklede internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og delårsregnskapet for fjerde kvartal er avlagt i henhold til IAS 34 Delårsrapportering så langt den passer. Selskapet benytter samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er lagt til grunn som i siste årsregnskap. For mer informasjon om regnskapsprinsipp viser vi til selskapets årsrapport for Følgende IFRSer og fortolkningsuttalelser er utgitt frem til 3. februar 2015, uten at de har trådt i kraft eller er tidlig implementert: Standarder som kan påvirke regnskapsprinsipper IFRS 15 Inntekt fra kundekontrakter utgitt mai 2014, gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2017 eller senere, omfatter alle kontrakter med kunder. I IFRS 15 etableres et rammeverk for innregning og måling av inntekter. Det antas imidlertid at endringen ikke vil ha vesentlig effekt. Øvrige endringer i standarder og fortolkningsuttalelser vil, basert på våre foreløpige vurderinger med utgangspunkt i den virksomheten foretaket har per i dag, ikke ha vesentlig effekt. Gjensidige Bank Boligkreditt Gjensidige Delårsrapport Forsikring 4. kvartal hittil og i år foreløpig og fjerde resultat kvartal

8 1. Regnskapsprinsipper (forts.) Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelse av delårsregnskapet som i årsregnskapet for Alle beløp vises i hele tusen dersom ikke annet fremkommer. Som følge av avrundingsdifferanser kan det være at tall og prosentsatser ikke alltid lar seg summere helt nøyaktig. 2. Segmentinformasjon Gjensidige Bank Boligkreditt AS har kun ett virksomhetssegment og det er utlån til privatkunder. Segmentet består av utlån til privatkunder og samtlige utlån er kjøpt fra Gjensidige Bank ASA. Selskapets totalregnskap utgjør dermed i sin helhet segmentet "Privatmarked". 3. Forpliktelser ved utstedelse av verdipapirer Tusen kroner Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir Obligasjonsgjeld Egne ikke amortiserte obligasjoner Sum forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir Obligasjonsgjeld Egne ikke amortiserte obligasjoner Sum forpliktelser utpekt i virkelig verdi sikring Sum forpliktelser Løpetid Gjenstående løpetid (pålydende verdi) Sum Nye utstedelser i Tilbakebetalinger i Gjensidige Forsikring Bank Boligkreditt hittil i år Delårsrapport og fjerde kvar1al 4. kvartal 2012 og foreløpig resultat 2014

9 3. Forpliktelser ved utstedelse av verdipapirer (forts.) Balanseført Tusen kroner Utvidet verdi ISIN Nummer Valuta Rente Opptak Forfall forfall Pålydende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Fast NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Flytende NO NOK Fast NO NOK Fast NO NOK Flytende NO NOK Fast NO NOK Fast NO NOK Flytende NO NOK Flytende Amortisering (6.994) Andre verdijusteringer Sum forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir Egne obligasjoner Amortisering egne obligasjoner Sum forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapirer eksklusive egne verdipapir Gjensidige Bank Boligkreditt Gjensidige Delårsrapport Forsikring 4. kvartal hittil og i år foreløpig og fjerde resultat kvartal

10 4. Nedskrivninger og tap på utlån Tusen kroner Periodens nedskrivninger og tap +/- Periodens endring i gruppenedskrivninger (1.801) /- Periodens endring i individuelle nedskrivninger + Periodens konstaterte tap - Periodens inngang på tidligere konstaterte tap Periodens nedskrivninger og tap (1.801) Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden +/- Periodens endring i individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger ved starten av perioden /- Periodens endring i gruppenedskrivninger (1.801) Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden Sum nedskrivninger i slutten av perioden Misligholdte utlån Brutto mislighold over 90 dager Gjensidige Forsikring Bank Boligkreditt hittil i år Delårsrapport og fjerde kvar1al 4. kvartal 2012 og foreløpig resultat 2014

11 5. Kapitaldekning Tusen kroner Ansvarlig kapital Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital Egenkapital Fradrag Positivt resultat som ikke er inkludert i beregningen Utsatt skattefordel (2.010) (91) Kjernekapital Tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Kredittrisiko Herav: Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pant i bolig Forfalte engasjementer 273 Obligasjoner med fortrinnsrett Andre engasjementer Sum minimumskrav kredittrisiko Operasjonell risiko Fradrag: Gruppenedskrivning (818) Minimumskrav ansvarlig kapital Tilleggskapital Systemrisiko buffer 3,0 % (2,0 % før ) Beregningsgrunnlag poster i balansen som ikke inngår i handelsportefølje Beregningsgrunnlag poster utenfor balansen som ikke inngår i handelsportefølje Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) Bufferkrav Systemrisiko buffer 3,0 % (2,0 % før ) Kapitalbevaringsbuffer 2,5 % Motsyklisk buffer 0 % Sum bufferkrav til ren kjernekapital Tilgjengelig ren kjernekapital utover kapitalkravet på 10,0 % (9,0 % før ) Kapitaldekning Kapitaldekning 18,4 % 16,6 % Kjernekapitaldekning 18,4 % 16,6 % Ren kjernekapitaldekning 18,4 % 16,6 % Gjensidige Bank Boligkreditt Gjensidige Delårsrapport Forsikring 4. kvartal hittil og i år foreløpig og fjerde resultat kvartal

12 6. Nærstående parter Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Bank ASA og Gjensidige Bank Boligkreditt AS anses som nærstående parter. Alle transaksjoner og avtaler med nærstående parter er gjennomført på armlengdes avstand. Vesentlige transaksjoner med nærstående: Gjensidige Bank Boligkreditt AS kjøper tjenester som kundeoppfølging, forvaltning av lån, bankfaglige og administrative tjenester fra Gjensidige Bank ASA. I tillegg er Gjensidige Bank Boligkreditt AS innvilget tre kredittavtaler med Gjensidige Bank ASA: a) Langsiktig rammekreditt på inntil 1.000,0 millioner kroner med utløp Denne kreditten var trukket helt opp per 31. desember b) Kortsiktig rammekreditt på inntil 1.500,0 millioner kroner med utløp Per 31. desember 2014 utgjorde benyttet kreditt 197,5 millioner kroner. c) Låneavtale med trekkfasilitet som gir Gjensidige Bank Boligkreditt AS rett til å ta opp lån til bruk ved betaling av avdrag på utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. Trekkfasiliteten skal være tilstrekkelig til å dekke samlede avdrag på utstedte obligasjoner med fortrinnsrett for de til enhver tid kommende 12 måneder. Per 31. desember 2014 var rammen på avtalen 948,0 millioner kroner. Kostnader knyttet til leveranseavtaler og lån fra Gjensidige Bank ASA utgjorde 45,7 millioner kroner per 31. desember Daglig leder i Gjensidige Bank Boligkreditt AS leies ut i 40 prosent stilling til Gjensidige Bank ASA. Inntekter knyttet til denne avtalen utgjorde 0,5 millioner kroner. Gjensidige Bank ASA har investert 1.107,1 millioner kroner i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Gjensidige Bank Boligkreditt AS. Renter på obligasjonene utgjorde 25,7 millioner kroner. Gjensidige Bank Boligkreditt AS har 461,6 millioner kroner i innskudd plassert i Gjensidige Bank ASA og renter utgjorde 5,5 millioner kroner. 7. Betingede forpliktelser Tusen kroner Ubenyttede kredittrammer Sum betingede forpliktelser Gjensidige Forsikring Bank Boligkreditt hittil i år Delårsrapport og fjerde kvar1al 4. kvartal 2012 og foreløpig resultat 2014

13 8. Virkelig verdi på finansielle instrumenter Tusen kroner Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi Eiendeler Netto utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner, vurdert til amortisert kost Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Utlån til og fordring på kunder, bestemt bokført til virkelig verdi Utlån til og fordring på kunder, vurdert til amortisert kost Sum utlån før individuelle nedskrivninger og gruppenedskrivninger Individuelle nedskrivninger - Gruppenedskrivninger Sum netto utlån til kunder Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi Sum obligasjoner og andre verdipapir med fast avkastning Rentebytteavtaler Rentebytteavtaler Andre eiendeler Andre finansielle eiendeler, amortisert kost Sum andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler Forpliktelser Forpliktelser til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner til amortisert kost Sum forpliktelser til kredittinstitusjoner Utstedte sertifikater og obligasjoner til amortisert kost Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer, utpekt i virkelig verdi sikringer Sum forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir Rentebytteavtaler Rentebytteavtaler Andre forpliktelser Adre finansielle forpliktelser, amortisert kost Sum andre finansielle forpliktelser Sum finansielle forpliktelser Eiendeler og gjeld bokført til virkelig verdi, enten som følge av at de er holdt for handelsformål, bestemt bokført til virkelig verdi ved første gangs innregning eller holdt som tigjengelig for salg skal klassifiseres etter hvor sikkert estimatet for virkelig verdi er. Klassifiseringen har 3 nivå, der nivå 1 er kvoterte priser i aktive markeder. Nivå 2 er verdi utledet fra observerbare priser for lignende aktiva direkte eller indirekte. Nivå 3 er verdi som ikke er basert på observerbare priser, t.d. ved verdsetting basert på egen verdsettelsesmodell. Gjensidige Bank Boligkreditt Gjensidige Delårsrapport Forsikring 4. kvartal hittil og i år foreløpig og fjerde resultat kvartal

14 8. Virkelig verdi på finansielle instrumenter (forts.) Tusen kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Renteberende verdipapir, bestemt bokført til virkelig verdi Rentebytteavtaler Sum finansielle eiendeler ført til virkelig verdi Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir, vurdert til virkelig verdi Rentebytteavtaler Sum finansielle forpliktelser ført til virkelig verdi Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer, vurdert til amortisert kost Sum finansielle forpliktelser ført til amortisert kost Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer, utpekt i virkelig verdi sikringer Sum finansielle forpliktelser utpekt i virkelig verdi sikringer Tusen kroner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Renteberende verdipapir, bestemt bokført til virkelig verdi Rentebytteavtaler Sum finansielle eiendeler ført til virkelig verdi Forpliktelser stiftet ved utstedelse av verdipapir, vurdert til virkelig verdi Rentebytteavtaler Sum finansielle forpliktelser ført til virkelig verdi Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer, vurdert til amortisert kost Sum finansielle forpliktelser ført til amortisert kost Forpliktelse stiftet ved utstedelse av verdipapirer, utpekt i virkelig verdi sikringer Sum finansielle forpliktelser utpekt i virkelig verdi sikringer Det har ikke vært vesentlige forflytninger mellom nivå 1 og nivå 2 i Gjensidige Forsikring Bank Boligkreditt hittil i år Delårsrapport og fjerde kvar1al 4. kvartal 2012 og foreløpig resultat 2014

15 Kvartalsvis resultatutvikling 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. Tusen kroner Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader (54.212) (59.447) (59.278) (58.813) (62.281) (57.415) (52.932) (46.800) Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Netto verdiendring på finansielle instrument til virkelig verdi (11) (273) (253) (392) (1.765) (204) Andre driftsinntekter Sum inntekter Personalkostnader (372) (361) (319) (370) (361) (356) (238) (395) Avskrivninger av varige driftsmidler Andre driftskostnader (1.896) (1.719) (1.661) (1.613) (1.825) (1.648) (2.019) (1.463) Sum driftskostnader (2.268) (2.080) (1.980) (1.984) (2.185) (2.004) (2.256) (1.859) Resultat før nedskrivning på utlån Nedskrivninger og tap (375) 937 (276) (1.039) (544) (1.045) Resultat før skattekostnad Nøkkeltall Netto rentemargin, annualisert 1 % 1,28 1,22 Nedskrivninger og tap i prosent, annualisert 2 % (0,02) 0,03 Misligholdte engasjementer i prosent av brutto utlån 3 % 0,03 Egenkapitalavkastning, annualisert 4 % 18,20 22,06 Kapitaldekning 5 % 18,45 16,64 Kjernekapitaldekning 6 % 18,45 16,64 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Tusen kroner Sikkerhetsmasse Tusen kroner Antall lån Antall Vektet indeksert gj.sn. belåningsgrad % 53,1 55,0 Vektet gjenværende levetid År 16,1 16,6 1 Netto rentemargin, annualisert = netto renteinntekter/gjennomsnittlig forvaltningskapital 2 Nedskrivninger og tap i prosent, annualisert = nedskrivninger og tap/gjennomsnittlig brutto utlån 3 Brutto mislighold over 90 dager 4 Egenkapitalavkastning, annualisert = resultat før skattekostnad / gjennomsnittlig egenkapital i perioden 5 Kapitaldekning = ansvarlig kapital/beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko Periodens positive resultat inngår ikke i ansvarlig kapital i kvartalene, med unntak av fjerde kvartal 6 Kjernekapitaldekning = kjernekapital/ beregningsgrunnlag for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko Periodens positive resultat inngår ikke i kjernekapital i kvartalene, med unntak av fjerde kvartal Regnskapet for perioden er ikke revidert. Gjensidige Bank Boligkreditt Gjensidige Delårsrapport Forsikring 4. kvartal hittil og i år foreløpig og fjerde resultat kvartal

16 Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Gjensidige Bank, et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA, tilbyr nettbaserte tjenester innen dagligbank og forbruksfinansiering. Konsernets driftsinntekter var 20,9 milliarder kroner i 2013, mens forvaltningskapitalen utgjorde 108,9 milliarder kroner. Gjensidige Bank Boligkreditt AS Schweigaards gate OSLO

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

gjensidige.com DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT AS

gjensidige.com DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT AS gjensidige.com DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT AS 2 GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Gjensidige Bank Boligkreditt

Delårsrapport 1. kvartal Gjensidige Bank Boligkreditt Delårsrapport 1. kvartal 2013 Gjensidige Bank Boligkreditt Hovedtrekk Gjensidige Bank Boligkreditt AS Første kvartal 2013 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport første kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport første kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport første kvartal 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT Første KVARTAL 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet våren 2009, og fikk samme året

Detaljer

gjensidige.com DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT AS

gjensidige.com DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT AS gjensidige.com DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2011 GJENSIDIGE BANK BOLIGKREDITT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet våren 2009, og fikk samme år

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport tredje kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport tredje kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport tredje kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT tredje KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet våren 2009, og fikk samme året

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT Fjerde KVARTAL og foreløpig årsregnskap 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 31.03.2012 31.03.2011 31.12.2011 Kontanter og fordringer på sentralbanker Bankinnskudd 323.883 317.269 426.115 Utlån kunder

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig Gjensidige Bank ASA delårsrapport Hovedtrekk Fjerde kvartal og foreløpig I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende periode året før. Hele

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 2013 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 1 2013 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 1 2013 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 1/2013 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 4/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.06.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 80 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2009 Gjensidige bank ASa Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i og har hovedkontor i Førde.

Detaljer

gjensidige.com DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 GJENSIDIGE BANK KONSERN GJENSIDIGE BANK ASA

gjensidige.com DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 GJENSIDIGE BANK KONSERN GJENSIDIGE BANK ASA gjensidige.com DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 GJENSIDIGE BANK ASA 2 GJENSIDIGE BANK DELÅRSRAPPORT FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 HOVEDTREKK FØRSTE HALVÅR OG ANDRE KVARTAL 2012 UTVIKLING

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og første halvår Gjensidige Bank

Delårsrapport 2. kvartal og første halvår Gjensidige Bank Delårsrapport 2. kvartal og første halvår 2013 Gjensidige Bank Hovedtrekk Gjensidige Bank Konsern 2. kvartal og første halvår 2013 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.no/banken DelÅrsrapport 1. kvartal 2009 Gjensidige Bank asa 2 Gjensidige Bank 1. kvartal 2009 delårsrapport for første kvartal 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

2. KVARTAL (UREVIDERT)

2. KVARTAL (UREVIDERT) 2. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Erklæring i henhold til

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer