TOMTESALG KALLERUDLIA 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOMTESALG KALLERUDLIA 9"

Transkript

1 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport /ALJ/BH

2 Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER METODE REVISJONSKRITERIER... 9 MYNDIGHET/FULLMAKT JF. PKT. 1.1.A OG 2.1.A... 9 INHABILITET JF. PKT. 1.1.B OG 2.1.B ER EIENDOMMEN SOLGT I HENHOLD TIL GJELDENDE REGLER?- PKT. 1.1.C OG 2.1.C INFORMASJON/RAPPORTERING TIL POLITISK ORGAN PKT OG DATA REVISJONENS VURDERINGER MYNDIGHET/FULLMAKT JF. PROBLEMSTILLING 1.1.A OG 2.1.A HADDE ORDFØREREN FULLMAKT TIL Å INNGÅ OPSJONSAVTALEN? HADDE RÅDMANNEN FULLMAKT TIL Å INNGÅ SALGSAVTALEN? INHABILITET JF. PROBLEMSTILLING 1.1.B OG 2.1.B VAR ORDFØREREN INHABIL DA HAN UNDERTEGNET OPSJONSAVTALEN JF. PROBLEMSTILLING 1.1.B VAR RÅDMANNEN INHABIL DA HAN UNDERTEGNET SALGSAVTALEN? JF. PROBLEMSTILLING 2.1.B SALG AV KOMMUNAL EIENDOM JF. 1.1.C OG 2.1.C SKULLE KOMMUNESTYRET VÆRT ORIENTERT OM AVTALEN? JF OG KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REVISJONENS KONKLUSJONER REVISJONENS ANBEFALINGER VEDLEGG LISTE OVER SAMTALER, MØTER OG INTERVJUER KILDER VEDLEGG 2 RÅDMANNENS UTTALELSE VEDLEGG 3 TIDSLINJE MOTTATT AV KOMMUNEN VEDLEGG 4 OM FORHOLDET MELLOM ENERGILOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 SAMMENDRAG I Gjøvik kommune har det i lenger tid vært arbeidet med å få etablert et fjernvarmeanlegg. Flere aktører har vært på banen, bl.a. Energos, Mjøskraft og Mjøsen. 1 Siden midten av 2000-tallet har to hovedaktører ønsket å etablere et slikt anlegg; Daimyo Rindi Energi 2 (DRE) og Eidsiva. Eidsiva Bioenergi AS (EB) ble etablert i 2007 og søkte konsesjon på fjernvarmeanlegg samme år. Også DRE søkte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om fjernvarmekonsesjon i DRE sitt konsept var basert på søppelforbrenning, mens EB sitt konsept i hovedsak var basert på GROT (greiner og topper) og returtrevirke. NVE ba om kommunens vurdering av søkerne og deres prosjekter. Ved kommunestyrets behandling i april 2008 ble det delt innstilling, men flertallet anbefalte at Eidsiva Bioenergi AS skulle få konsesjon. En plassering på Hunton industriområde som Eidsiva Bioenergi AS hadde planlagt, ville kommunestyret imidlertid ikke akseptere. Eidsiva Bioenergi AS utredet etter dette ulike alternativer og inngikk bl.a. en opsjonsavtale med kommunen v/ordfører om mulig kjøp av inntil 30 dekar i Kallerudskogen, som i hovedsak var eid av kommunen. Tomta er senere kalt Kallerudlia 9. Kommunestyret i Gjøvik vedtok «Reguleringsplan for Kallerudlia 9» i mars Planområdet er på om lag 70 dekar og åpner bl.a. for utbygging av fjernvarmeanlegg. Rådmannen inngikk på vegne av kommunen en avtale med Eidsiva Bioenergi AS om salg av ca 30 dekar. 1 Oppland Arbeiderblad 20. april Noe ulike navn er bruk i dokumentene Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 FOTOGRAFIET VISER OMRÅDET PÅ KALLERUD DER DEN AKTUELLE TOMTA LIGGER. DELER AV OMRÅDET VIST SOM KALLERUDSKOGEN ER KALLERUDLIA 9. Det har under hele prosessen vært uenighet om valg av løsning og lokalisering av et forbrenningsanlegg. Klage på reguleringsplanen har vært behandlet av Fylkesmannen. Fylkesmannen har også foretatt en lovlighetskontroll av reguleringsplanen på bakgrunn av at fire kommunestyrerepresentanter krevde dette. Før jul 2012 ba kommunestyret om en gjennomgang av salget av tomta til Eidsiva Bioenergi AS. Rådmannen la fram en sak til møtet 7. februar Flertallet i kommunestyret vedtok i møtet å be kontrollutvalget om en gjennomgang av saken knyttet til tomtesalget. Kontrollutvalget ga oppdraget til Innlandet Revisjon IKS. Den undersøkelsen Innlandet Revisjon IKS (heretter kalt Revisjonen) har gjort gjelder selve salget av Kallerudlia 9 fra kommunen til Eidsiva Bioenergi AS. Revisjonen har undersøkt om ordfører og rådmann hadde nødvendige fullmakter etter kommunens delegeringsreglement til å inngå hhv opsjonsavtalen og salgsavtalen. Videre har vi undersøkt om det forelå inhabilitet ved avtaleinngåelsene på bakgrunn av at både ordføreren og rådmannen hadde roller i Eidsivakonsernet. Om kommunen har fulgt gjeldende regler og retningslinjer om salg av kommunal tomt, er også vurdert. Kommunestyret har ikke blitt orientert om salgsprosessen undervegs og reiste spørsmål ved om det ikke burde vært orientert om saken. Dette er også en problemstilling i undersøkelsen. Revisjonens hovedkonklusjoner er at ordføreren og rådmannen ikke var inhabile da de inngikk hhv opsjonsavtalen og salgsavtalen med Eidsiva Bioenergi AS. Revisjonen mener at kommunens delegeringsreglement, herunder delegasjonsreglene i økonomireglementet, ikke er tydelig. Vår vurdering er at ordføreren hadde fullmakt til å inngå opsjonsavtalen, men vi er i tvil om rådmannen hadde fullmakt til å inngå salgsavtalen. Det er opplyst at praksis i kommunen har vært at når kommunestyret har vedtatt en reguleringsplan hvor arealer er lagt ut til et arealformål, innebærer det en fullmakt til rådmannen til å selge tomter som skal brukes til formålet. Ordlyden i bestemmelsen kan tyde på at det kreves et eget politisk vedtak om salg, - i alle fall der salgssummen Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 er over to millioner. Når det gjelder avtalen med Eidsiva Bioenergi AS om å utføre visse arbeider (sykkelsti med belysning) i forbindelse med nedgraving av høyspentlinjen, kan ikke Revisjonen se at det er gitt fullmakt til dette. Revisjonen mener at det ikke kan dokumenteres at salget fullt ut har fulgt de prosedyrer som er fastsatt av ESA for salg av offentlig eiendom. Blant annet foreligger det ikke taksering av uavhengig takstmann av de arbeider Eidsiva Bioenergi AS skal gjøre i henhold til avtalen. Formannskapet skal ha rapportering om kommunens eiendommer «etter behov». Revisjonen mener det hadde vært naturlig om formannskapet hadde blitt orientert om opsjonsavtalen, ut fra at dette er en sak med stort politisk engasjement. Vi kan imidlertid ikke se at rådmannen skulle rapportert til kommunestyret. Denne rapporten er bygd opp slik at det innledningsvis sies litt om kontrollutvalgets bestilling som danner rammen for undersøkelsen. På bakgrunn av bestillingen er formål og problemstillinger definert. Det vil bli redegjort for metoden som er brukt i undersøkelsen i kapittel 2. Hvilke rettsregler og «standarder» som kommunens håndtering av saken er vurdert opp mot, framgår av kapittel 3. I kapittel 4 er det gitt en framstilling av hendelsesforløpet i saken. Det kapittelet omfatter mer enn bare salget av Kallerudlia 9. Kontrollutvalget ønsket en tidslinje hvor det gis en kronologisk framstilling av hva som har hendt og slik Revisjonen har forstått dette, var det ønskelig at denne tidslinjen også innbefattet sentrale hendelser knyttet til konsesjon for fjernvarmeanlegget og reguleringen av Kallerudlia 9. Revisjonens vurderinger og konklusjoner framgår til slutt i rapporten. 1. INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING På bakgrunn av kommunestyrevedtak i sak 122/12 om å få salget av Kallerudlia 9 som egen sak, laget administrasjonen et saksframlegg om salgsprosessen. Dette ble lagt fram for kommunestyret på møte 7. februar Kommunestyret vedtok med 24 mot 21 stemmer følgende: Kommunestyret oversender saksframlegget til Kontrollutvalget for vurdering. Kommunestyret ber Kontrollutvalget foreta sin vurdering av saken slik at kommunestyret kan behandle saken på nytt I og med at kommunestyret satte svært kort frist, ble det holdt ekstraordinært møte i kontrollutvalget 18. februar Kontrollutvalget vedtok at Innlandet Revisjon IKS skulle lage en plan for gjennomføring av en undersøkelse, herunder konkretisering av alle spørsmål som ønskes belyst. Revisjonen utarbeidet en prosjektplan som ble vedtatt på et nytt ekstraordinært møte 6. mars Denne planen ble tatt til orientering på kommunestyremøte 21. mars Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Vi har lagt til grunn at målsettingen for undersøkelsen er å se etter om regler og retningslinjer er fulgt ved kommunens salg av Kallerudlia 9, herunder om nødvendige fullmakter forelå. Arealbruken i kommunen blir bestemt av de arealplanene kommunen vedtar. Arealplaner kan utformes uavhengig av eiendomsgrenser og eierforhold. Revisjonen skal føre kontroll med forvaltningen og ikke overprøve politiske prioriteringer gjort av kommunestyret. Forhold knyttet til politiske vedtak om etablering av et forbrenningsanlegg og reguleringsplan for Kallerudlia 9 er utenfor rammen av revisjonsprosjektet. 3 Reguleringsplanen ble påklaget, og denne er vurdert av Fylkesmannen i Oppland både i vedtaket i klagesaken og i en lovlighetskontroll etter kommuneloven 59. De rettslige sidene ved reguleringsplanen vil ikke bli vurdert nærmere. 4 Revisjonen har undersøkt de avtaler som er inngått mellom kommunen og Eidsiva Bioenergi AS og vurdert om disse er i tråd med gjeldende regelverk og politiske føringer både når det gjelder innhold og prosess. Gjeldende regelverk er i denne sammenheng et vidt begrep og omfatter både lover, forskrifter, retningslinjer, faglige standarder og delegasjoner. Politiske føringer vil omfatte evt. politiske vedtak om tomtesalget. I dette tilfellet dreier saken om tomtesalget seg i hovedsak om to disposisjoner; opsjonsavtalen og salgsavtalen. Eiendommen er solgt med utgangspunkt i en takst. Når kommunal eiendom selges ut fra takst, må en del forutsetninger være til stede for at taksten skal kunne legges til grunn. Revisjonen har vurdert om disse forutsetningene er til stede i gjennomgangen av salgsavtalen. Vi har i tillegg vurdert om taksten faktisk er lagt til grunn ved salget. I tillegg omfatter undersøkelsen om ordfører og rådmann skulle informert kommunestyret om avtalene. Forvaltningsrevisjonen har følgende problemstillinger: 1. Opsjonsavtalen 1.1. Er gjeldende regelverk fulgt når det gjelder opsjonsavtalen? a) Hadde ordføreren nødvendig fullmakt til å inngå opsjonsavtalen? b) Var ordføreren inhabil da han underskrev opsjonsavtalen? c) Hadde kommunen adgang til å inngå slik opsjonsavtale? 3 Revisjonen har registrert at noen mener at arealet burde vært brukt til framtidige boliger, men dette er ikke tema i denne forvaltningsrevisjonen. Heller ikke vurderinger av behov, lønnsomhet og tekniske/økonomiske løsninger er gjenstand for forvaltningsrevisjon. 4 Revisjonen har fått spørsmål om forholdet mellom plan- og bygningsloven og energiloven. Dette ligger utenfor revisjonsprosjektet og Revisjonen gjør ingen vurderinger. Vi har imidlertid i vedlegg 3 tatt inn noen utdrag fra relevante kilder. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 1.2. Skulle kommunestyret vært orientert om avtalen? 2. Salgsavtalen 2.1. Er gjeldende regelverk fulgt når det gjelder salgsavtalen? a) Hadde rådmannen fullmakt til å inngå salgsavtalen? b) Var rådmannen inhabil da han underskrev salgsavtalen? c) Er lover/reglement for salg av kommunal eiendom fulgt? 2.2. Skulle kommunestyret vært orientert om avtalen? 2. METODE Revisjonen har benyttet standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 så langt den passer i undersøkelsen. Standarden angir hva som er god kommunal revisjonsskikk. Objektivitet er grunnleggende i revisjonsmetodikken. Dette innebærer at Revisjonen ikke skal være forutinntatt, og at avgrensninger av revisjonens omfang, etablering av revisjonskriterier, innhenting av revisjonsbevis, tolkinger av observasjoner og trekking av konklusjoner må gjøres på en uhildet måte. Revisjonen skal også etterstrebe god kommunikasjon med ansatte på alle relevante nivåer i den enheten som revideres. 5 Forsvarlig metodebruk er en forutsetning for troverdighet. I noen sammenhenger er det blitt uttrykt at Revisjonen skal «granske» tomtesalget. Dette begrepet er imidlertid ikke brukt i kommunestyrets vedtak eller i bestillingen fra kontrollutvalget til Revisjonen. Ofte blir begrepet «gransking» brukt for å understreke at en ønsker å komme «helt til bunns» i sak. 6 En gransking vil ofte omfatte å klarlegge faktum og årsaker til en hendelse og om personer kan ha brutt rettsregler eller etiske normer. En gransking er pr i dag ulovfestet og det eksisterer få retningslinjer for hvordan en gransking kan gjennomføres. Revisjonen har, som nevnt over, en etablert metodikk for å sikre kvaliteten i undersøkelsen, og mange av metodene som brukes i en forvaltningsrevisjon kan også brukes ved gransking. I denne saken er data innhentet ved å gå igjennom dokumenter og å intervjue sentrale personer. Ved alle intervjuer, unntatt intervjuet av takstmannen, er det skrevet referat som den intervjuede har fått til gjennomsyn og hatt mulighet til å korrigere. Bakgrunnen for at det ikke ble skrevet referat fra samtalen med takstmannen er at han opplyste at han nå var pensjonist og ikke hadde arkiv over 5 Veileder i forvaltningsrevisjon s. 36 og 37 6 Kommunal- og regionaldepartementet: Veileder (2011)Kontrollutvalgsboken s. 58 Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 de takseringene han hadde gjort slik at det var vanskelig å svare på konkrete spørsmål knyttet til denne saken. Hvem som er intervjuet framgår av vedlegg 1. Revisjonen ba kommunen ved oppstart av undersøkelsen om å få tilgjengelig relevant dokumentasjon. Vi har også etterspurt noe dokumentasjon undervegs. Dette innebærer at Revisjonen legger til grunn at der vi ikke har mottatt dokumentasjon knyttet til konkrete forhold, foreligger ikke slik dokumentasjon. 3. REVISJONSKRITERIER Hensikten med revisjonskriterier er at det settes opp autoritative standarder som kommunens håndtering av saken kan vurderes opp mot. Sentralt i vurderingen er derfor å komme frem til en norm for hvordan salg av kommunal eiendom skal foregå. MYNDIGHET/FULLMAKT JF. PKT. 1.1.A OG 2.1.A Kommunestyret har i utgangspunktet all kompetanse som er lagt til kommunen, og har ansvaret for kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret kan imidlertid - med visse begrensninger - delegere sin myndighet til et underordnet folkevalgt organ, til ordføreren eller til administrasjonen. En avgjørelse fattet med hjemmel i slik delegasjonsfullmakt vil ha samme gyldighet som om den var fattet av kommunestyret selv. Avtaler og vedtak som medfører forhåndsbinding, kan som regel bare inngås eller treffes av organer som har kompetanse til å treffe den slags vedtak som bindingen omfatter. 7 Gjøvik kommune sitt delegeringsreglement 8 har bl.a. følgende bestemmelser: DE PLIKTIGE ORGANERS BESLUTNINGSMYNDIGHET Formannskapets roller og oppgaver: 1.2. Avtaler: Avtaler som er av prinsipiell betydning for kommunen, herunder intensjonsavtaler, skal alltid legges fram for enten et fast utvalg, formannskapet eller kommunestyret. For øvrig gjelder de regler som til enhver tid fremgår av kommunens økonomireglement. 7 Eckhoff, Smith: Forvaltningsrett 9. utgave s Delegeringsreglement med revidert beskrivelse av ansvarsområde for de sentrale politiske utvalg, vedtatt 14. juni 2007, oppdatert 8. januar 2010 og 29. september Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 Ved inngåelse av avtaler/entreprisekontrakter angående bygg og anlegg gjelder kommunens reglement for byggesaksbehandling. Ordfører: Ordfører er kommunens rettslige representant og skriver under på vegne av kommunen i alle tilfeller så fremt ikke annet er bestemt. Kommuneloven gir imidlertid ikke ordfører avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker på vegne av kommunen, men han kan delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell art, jf. 9 nr. 5. Videre kan han tildeles myndighet i hastesaker, jf Ordføreren delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen selv og dermed hele administrasjonen er inhabil. Den samme bestemmelsen gjelder med hensyn på å gi innstillinger til folkevalgte organer i de tilfeller hvor rådmannen selv og dermed hele administrasjonen er inhabil. Sommerfullmakt til ordføreren: I det tidsrom formannskapet ikke har møter i løpet av sommerferien, har ordføreren fullmakt til å avgjøre kurante saker som hører inn under formannskapets kompetanseområde Rådmannen: Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon innen de rammer som fastsettes av kommunestyret. Unntak finnes imidlertid bl.a. i særlover hvor andre tjenestemenn/organ er tillagt den øverste myndighet...han/hun har også ansvaret for at saker som legges frem for politiske organ er forsvarlig utredet og at vedtak som fattes blir iverksatt. Rådmannen har delegert myndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell karakter, jf. kommuneloven 23 nr.4, dersom ikke myndigheten ved lov eller reglement er lagt til annet organ ANDRE POLITISKE ORGANERS SAMMENSETNING, ARBEIDSOPPGAVER OG MYNDIGHET Utvalg for Areal, Landbruk og Teknisk drift Bygge ut og selge kommunale næringstomter, og foreta grunnerverv for bl.a. næringsformål 3. Utvalget har følgende vedtaksmyndighet: 9 Utvalget endret til Utvalg for Areal, miljø og teknisk drift (AMT) fra etter valget 2011 Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 3.2. Inngåelse av avtaler/kontrakter: Avtaler som er av prinsipiell betydning for kommunen, herunder intensjonsavtaler, skal alltid legges fram for formannskapet og kommunestyret for endelig vedtak. For øvrig gjelder de regler som til enhver tid er vedtatt i kommunens økonomireglement, samt reglement for gjennomføring av byggeprosjekter (ref.k.sak nr.37/04). Delegeringsreglementet bygger på reglementet vedtatt av kommunestyret 29. november 2007, men er senere oppdatert. Revisjonskriteriet må være formuleringen i delegeringsreglementet slik det var da avtalene ble inngått. Det er en versjon oppdatert 8. januar 2010 som er den eldste Revisjonen har funnet fram til, og denne legges til grunn. Det framstår som rimelig klart at ordføreren ikke kan binde kommunen med hjemmel i kommuneloven 9 nr. 3 andre setning. Denne bestemmelsen fastslår at ordføreren er kommunens rettslige representant. For å inngå en avtale på vegne av kommunen må han imidlertid ha fått myndighet fra kommunestyret. 10 Det avgjørende for å avklare om ordføreren hadde fullmakt er derfor kommunens delegeringsreglement. I tillegg til delegeringsreglementet, har kommunen et eget økonomireglement. Kommunen vedtok nytt økonomireglement 7. februar I denne undersøkelsen legges tidligere økonomireglement til grunn. Økonomireglementet har følgende bestemmelser: 2. Kommunestyrets økonomiske virkeområde 2.1. Nærmere om kommunestyrets ansvarsområde Myndighet til å inngå avtaler Avtaler som er av prinsipiell betydning, eller som binder opp kommunen for mer enn 2 år, eller som er utenfor vedtatte budsjettrammer fremmes for politisk behandling. Se punkt 2.6. for ytterligere avklaring av avtaleansvaret. 2.6 Avtaler Avtaler som er av prinsipiell betydning eller som binder opp kommunen for mer enn 2 år, eller som faller utenfor vedtatte budsjettramme fremmes for politisk behandling. Avtaler som salg av bolig og næringstomter inngås av rådmannen eller den han/hun bemyndiger etter politisk vedtak om hva som legges ut for salg eller bortfeste. Avtaler om kjøp/salg/feste/leie av andre eiendommer vedtas av kommunestyret når kjøpe-,/salgssummen eller den kapitaliserte festeavgift/leieavgift er høyere enn 5 million kroner. For beløp mellom 2 og 5 million kroner vedtas slik avtaler av formannskapet, og for beløp under 2 million 10 Se bl.a. Eckhoff, Smith: Forvaltningsrett 9. utg. s. 203 Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 kroner av rådmannen eller den han/hun bemyndiger. Rådmannen eller den han/hun bemyndiger inngår de endelige kontraktene innenfor de vedtatte avtaleforutsetningene. Avtaler/entreprisekontrakter angående bygg og anlegg inngås av rådmannen eller den han/hun bemyndiger, jf. kommunens reglement for byggesaksbehandling. 4. Hovedutvalgenes økonomiske virkeområde d) Føre tilsyn med og følge opp administrasjonens virksomhet og kontrollere at vedtak blir gjennomført, gjennom resultatrapportering fra administrasjonen 5. Rådmannens økonomiske virkeområde Anvisningsfullmakt/disponeringsfullmakt.. Myndighet til å inngå avtaler Se under punkt 2.6. I Gjøvik kommunes delegeringsreglement punkt 5;Prinsipper for delegering framgår følgende: 6. Fremgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har ordfører og rådmann ansvaret for å avklare dette. De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av slike tvilstilfeller, utvikler en sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglementet. Det kan lages egne regler (vedtekter/retningslinjer) for behandling av saker som går igjen med jevne mellomrom. I tillegg har kommunen et vedlegg til delegeringsreglementet med en lovoversikt hvor det for hver lov er nærmere spesifisert hvilke fullmakter som gitt. I denne saken er det kommuneloven som er aktuell. Kommunen har også et reglement for byggesaker. Revisjonen vil vurdere om ordfører og rådmann hadde fullmakt til å skrive under hhv opsjonsavtalen og salgsavtalen ut fra de delegasjoner som framgår over. Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 INHABILITET JF. PKT. 1.1.B OG 2.1.B De forskjellige grunnene som automatisk fører til inhabilitet er angitt i forvaltningsloven (fvl.) 6 første ledd. Det er ikke noe generelt forbud mot rollekombinasjoner, men den konkrete rollekombinasjon angitt fvl. 6 første ledd e) fører til inhabilitet. At en person er inhabil, innebærer at han ikke kan tilrettelegge grunnlaget for eller treffe en avgjørelse i en forvaltningssak. Er en overordnet tjenestemann inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan, jf. 6 tredje ledd. Den underordnede kan imidlertid tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen. Forvaltningsloven 6 e) lyder nå: 6. (habilitetskrav). En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. Slik bestemmelsen lyder i dag er altså en som er medlem av styret eller bedriftsforsamlingen i et selskap som er part i saken, inhabil til å være med å behandle saker vedrørende selskapet. Inhabilitetsregelen i 6 første ledd bokstav e) er begrunnet i at tjenestemenn eller folkevalgte som har en nær tilknytning til en forening, et selskap eller liknende vil kunne identifisere seg med dette, og at det derfor kan svekke tilliten til at tjenestemannen er upartisk ved behandlingen av en forvaltningssak hvor selskapet er part. Fram til 1. november 2011 var dette annerledes. Da ble ikke ledere, styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlingen i selskaper som «helt ut eies av stat eller kommune» regnet som inhabile til å behandle saker der selskapet var part. Det hadde vært vanlig praksis fra før forvaltningsloven ble vedtatt at tjenestemenn og folkevalgte i kommunene hadde ledende stillinger eller styreverv i kommunalt eide selskaper. Denne kombinasjonen av roller ble vurdert som ønskelig ut fra hensyn til samordning, effektivitet og styring. 11 Unntaket for heleide offentlige selskaper har medført at for eksempel et styremedlem i et kommunalt eid aksjeselskap, i egenskap av folkevalgt i kommunen, kunne delta ved behandlingen av en sak der selskapet er part, uten å være inhabil Ot.prp. nr. 50 ( ) s Veileder utgitt av KRD Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 Hensynet som lå til grunn for opphevelsen av unntaket, er omtalt slik i forarbeidene: «Hovedbegrunnelsen for lovforslaget er at strengere habilitetsregler for ledere, styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlinger i offentlige heleide selskaper, vil bidra til større klarhet rundt hvilken eller hvilke roller personene utøver i en bestemt situasjon. Denne typen klarhet med hensyn til hvilke interesser en person representerer i en gitt situasjon, vil bidra til å redusere risikoen for uheldige rollekombinasjoner. Reglene skal ikke bare hindre interessekonflikter, men også bidra til å vise utad at det er ryddige og klare ansvarsforhold internt. Det er et mål med lovforslaget at det skal bidra til å opprettholde allmennhetens tillit til forvaltningen.» 13 Når det skal vurderes om ordføreren eller rådmannen var inhabil da de inngikk avtalene, er det reglene slik de lød på avtaletidspunktet som må legges til grunn. Forvaltningsloven 6 første ledd bokstav e) lød før 1. november 2011: En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak e) når han er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Som det framgår av lovteksten medførte det ikke inhabilitet ved den kommunale behandlingen at en tjenestemann/politiker var medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som var part dersom selskapet helt ut eies av stat eller kommune. Dersom det ikke foreligger inhabilitet etter 6 første ledd, må habiliteten vurderes ut fra den skjønnsmessige inhabilitetsregelen i forvaltningsloven 6 andre ledd: Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelse i saken kan innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. De særregler i kommuneloven 40 nr 3 om inhabilitet, er ikke aktuelle i denne saken. Revisjonen har derfor vurdert om ordfører eller rådmann var inhabil etter forvaltningsloven 6, og da med hovedvekt på 6 andre ledd. Spørsmålet er om det forelå «særegne forhold» som tilsa at ordfører eller rådmann var inhabil på de tidspunktene de inngikk avtaler med Eidsiva Bioenergi AS på vegne av kommunen. 13 Ot.prp. nr. 50 ( ) s. 5 Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 ER EIENDOMMEN SOLGT I HENHOLD TIL GJELDENDE REGLER?- PKT. 1.1.C OG 2.1.C Det er i EØS-avtalens artikkel 61(1) tatt inn et generelt forbud mot offentlig støtte. EØS-avtalen er gjort til norsk lov ved EØS-loven. Når en kommune skal selge en eiendom forutsetter EØS-avtalen at salget skal skje til markedspris. Salg av kommunal eiendom er normalt basert på en gjensidig avtale mellom selger og kjøper. Dersom salg av eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en økonomisk fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingen er derfor om kjøpesum og eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris. EØS-avtalen er ikke til hinder for at kommunen som eier kan opptre i et marked, f.eks. ved å inngå en opsjonsavtale, men det såkalte markedsinvestorprinsippet innebærer at når kommunen gjør det, må den handle på samme måte som en sammenlignbar privat investor ville gjort. For å sikre at en salgsprosess ikke innebærer ulovlig statsstøtte har ESA, (EFTA Surveillance Agency), satt opp to alternative prosedyrer som begge sikrer at offentlig eiendom blir solgt til markedspris. I og med at reglene er bindende for kommunene, vil de legge avgjørende føringer for hvordan salgsprosessen skal gjennomføres. I denne saken er det reist spørsmål om prisen, og revisjonen oppfatter at spørsmålet konkret gjelder om eiendommen ble solgt til underpris. I vurderingen av om et marked har mottatt støtte, må det klargjøres om foretaket har mottatt en økonomisk fordel det ikke ville oppnådd under normale markedsforhold. I vedlegg til EØS-avtalen 14 er det gitt prosedyrer for hvordan offentlige myndigheter kan selge grunn og bygninger for å unngå at det skal bli tvil om salget har elementer av statsstøtte. Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet har laget en veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Åpen budrunde: Den ene fremgangsmåten som vil utelukke støtte, er å selge eiendommen/bygningen gjennom en budrunde. En budrunde som er åpen og uforbeholden, sammenlignbar med en auksjon og tilstrekkelig utlyst og kunngjort, anses per definisjon å sikre at salget skjer til markedspris. Budrunden må være sammenlignbar med en auksjon der det beste eller eneste budet aksepteres. Salget av Kallerudlia 9 forgikk ikke ved åpen budrunde. 14 ESAs retningslinjer del V for elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger, avsnitt 2.2. bokstav a)-c) Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 Uavhengig vurdering av markedsverdien: Den andre fremgangsmåten som kan benyttes for å utelukke støtte til kjøperen, er å innhente en ekstern vurdering av markedsverdien til eiendommen/bygningen fra en kvalifisert, uavhengig ekspert. 15 Følgende vilkår må være tilstede: Takst må innhentes før salgsforhandlingene begynner Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og verdsettingsstandarder Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant godkjennelse fra utdanningsinstitusjon og med egnet erfaring og kompetanse. De forutsetninger/vilkår/begrensninger som stilles vedrørende bruk av eiendommen må reflekteres i taksten. Særlige forpliktelser 16 vil kunne senke taksten. Den økonomiske ulempe som følge av slike forpliktelser bør verdsettes atskilt av uavhengige takstmenn, og kan trekkes fra salgsprisen. Vurderingen når det gjelder takseringen er altså om det er avholdt en takst basert på allment aksepterte verdsettingsstandarder av en uavhengig, kvalifisert takstmann. Det er i kjøpekontrakten tatt inn at kr ,- skal komme til fradrag ved betalingen av tomta. Dette er begrunnet i fordeling av kostnader for ulike tiltak, dels innenfor reguleringsplanen og dels utenfor, mellom tiltakshaver og kommunen. Det er dermed et spørsmål om eiendommen er solgt til takst. Om det foreligger en utbyggingsavtale og om regelverk om offentlig anskaffelser kommer til anvendelse er ikke omfattet av undersøkelsen. INFORMASJON/RAPPORTERING TIL POLITISK ORGAN PKT OG 2.2. I delegeringsreglementet for Gjøvik kommune omhandler del fem «Prinsipper for delegering». Punkt 7 om rapportering lyder: Vedtak som fattes i henhold til delegert myndighet skal etter behov og nærmere avklaring med det politiske organet, forelegges som referatsak til det organ som etter delegeringsreglementet er utpekt som rapporteringsorgan. Det skal gjøres i organets første møte etter at vedtaket er fattet. 15 Basert på Veileder utgitt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet: EØS-avtalens regler om offentlig støtte punkt 3.2 Spesielt om salg av offentlig eiendom 16 Særlige forpliktelser er begrepet som er brukt i den oversatte versjonen av vedlegg18b, punkt 2.2.c) Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Hvor myndighet er delegert i flere ledd gjelder rapporteringsplikten kun for siste delegasjon. Det videredelegerende organ avgjør om de vedtak som er fattet er av en slik betydning at de bør rapporteres til overordnet organ. I vedlegg 1 til delegeringsreglementet er det for linken til kommuneloven følgende bestemmelse om rapportering: Vedtaket fattet av rådmannen på delegert myndighet skal rapporteres til følgende organ etter behov: Saker vedr. kommunale eiendommer rapporteres til formannskapet etter behov. Det er undersøkt hvilken rapportering som er gjort og vurdert om dette er i tråd med Gjøvik kommunes reglement. Dette innebærer oppsummert at Revisjonen har undersøkt følgende: 1.1. a) Om ordføreren hadde nødvendig fullmakt til å inngå opsjonsavtalen er vurdert ut fra Gjøvik kommunes delegeringsreglement og økonomireglement og evt. politiske vedtak om tomtesalg b) Om ordføreren var inhabil da han underskrev opsjonsavtalen er vurdert ut fra forvaltningsloven 6 andre ledd c) Om det er adgang til å inngå slik opsjonsavtale er vurdert ut fra EØS-regelverket om «markedsinvestorprinsippet» og kommunens regler om salg av kommunal eiendom. 1.2 Om det skulle vært informert om avtalen, er vurdert ut fra kommunens regler om prinsipper for saksbehandling pkt. 7 og vedlegg 1 til delegeringsreglementet. Punktet må ses i lys av resultatet som framkommer under punkt 1.1.a) 2.1. a) Om rådmannen hadde nødvendig fullmakt til å inngå salgsavtalen er vurdert ut fra Gjøvik kommunes delegeringsreglement med vedlegg, økonomireglement, byggesaksreglementet og evt. politiske vedtak om tomtesalget b) Om rådmannen var inhabil da han underskrev salgsavtalen er vurdert ut fra forvaltningsloven 6 andre ledd c) Når det gjelder spørsmålet om lover/reglement for salg av kommunal eiendom fulgt, er det både vurdert om forutsetningene for å legge taksten til grunn er oppfylt og om taksten faktisk er lagt til grunn. EØS-avtalen artikkel 61 gir forutsetningene for når takst kan anses å være markedspris. Det er også vurdert om kommunens vedtak om salg av kommunale tomter er fulgt. Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 2.2. Om kommunestyret skulle vært orientert om avtalen er vurdert ut fra kommunens regler om prinsipper for saksbehandling pkt. 7 og vedlegg 1 til delegeringsreglementet. Punktet må ses i lys av resultatet som framkommer under punkt 2.1.a) 4. DATA 17 Siden 1999 er ulike alternativer for et større forbrenningsanlegg i Gjøvik utredet. Kommunen vedtok en reguleringsplan for forbrenningsanlegg i Dalborgmarka i 2001/2002. I 2006 vedtok Gjøvik kommunestyre enstemmig en energi- og klimaplan. 18 Et hovedmål i planen var å redusere energiforbruket og utslippet av klimagasser. Varmeenergi skulle i størst mulig grad produseres av lokale ressurser i lokale anlegg og derigjennom skape arbeidsplasser og lokal verdiskaping innen energiproduksjon og foredling. Det skulle dessuten bygges opp kunnskap om energispørsmål. Året etter søkte to virksomheter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om fjernvarmekonsesjon etter energiloven; Daimyo Rindi Energi (DRE) og Eidsiva Bioenergi AS (EB). Ut fra et ønske om å få de to aktørene til å se på mulig samarbeid om en felles søknad, arrangerte NVE et møte med DRE og Eidsiva. Konklusjonen etter møtet var at et samarbeid ikke var aktuelt. 19 Som et ledd i saksbehandlingen hos NVE ble kommunen bedt om å komme med sin vurdering av søkerne og deres prosjekter. Ved kommunestyrets behandling i april ble det delt innstilling: 11 representanter anbefalte at DRE skulle få konsesjon, mens 34 representanter anbefalte at Eidsiva Bioenergi AS skulle få konsesjon. Det framgår av flertallets vedtak at en plassering på Hunton industriområde, som Eidsiva Bioenergi AS hadde planlagt, ikke var aktuelt. I forbindelse med arbeidet med konsekvensutredningen ble det avholdt møter mellom kommunen og Eidsiva Bioenergi AS. Flere alternative lokaliseringer ble utredet. Kallerudlia 9 og 16 var to av i alt sju alternativer. I et presseoppslag i Oppland Arbeiderblad 4. juli 2008 går det fram at det var tre tomter som Eidsiva Bioenergi AS vurderte som mest aktuelle. Syljuåsen eide to av alternativene, mens Kallerudskogen, som var det tredje alternativet, var eid av kommunen. Det framgår videre at Eidsiva Bioenergi AS hadde snakket med begge de aktuelle eierne, og ville fortsette samtaler for å prøve å få til opsjonsavtaler. 17 Dette kapittelet inneholder en del sentrale hendelser både knyttet til den politiske prosessen knyttet til etablering av fjernvarmeanlegg i Gjøvik, konsesjonsprosessen, reguleringsprosessen og av prosessen rundt salg av Kallerudlia 9 til Eidsiva. Dette er gjort på bakgrunn av at kontrollutvalget ønsket en slik framstilling. Det er et utvalg hendelser som er tatt med. 18 Vedtatt av kommunestyret 28. mars 2006, sak 20/06 19 Framgår av NVEs vedtak 30.juni 2009 s Vedtak i kommunestyret 24.april 2008, sak 49/08 Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 Eidsiva Bioenergi AS ba kommunen om en opsjon på Kallerudlia 9 og det ble inngått slik avtale. Denne er udatert, men er journalført i kommunens arkiv 4. februar 2009 og underskrevet av ordføreren på vegne av kommunen. Det framgår av opsjonsavtalen at Eidsiva Bioenergi AS var i en prosess med sikte på å få tildelt nødvendige tillatelser og konsesjon, samt å avklare en del forretningsmessige og industrielle forhold knyttet til fjernvarmesatsingen. I den anledning ønsket Eidsiva Bioenergi AS å sikre seg alternative tomter, og endelig valg av tomt ville bero på flere hensyn. Kommunen vedtok en reguleringsendring i Dalborgmarka i januar 2009 etter ønske fra Daimyo Rindi. Reguleringsendringen gjaldt i hovedsak høydebestemmelser og en utvidelse av byggeområde. Konsekvensutredningen ble behandlet i kommunestyret mai og det ble enstemmig vedtatt at utredningsplikten var oppfylt og kunne danne grunnlag for en reguleringsplan. I juni 2009 ga NVE konsesjon til Daimyo Rindi, mens Eidsiva Bioenergi AS fikk avslag på sin søknad. Det framkommer at NVE mente at utbygging av fjernvarmeanlegg basert på Daimyo Rindi Energi As sitt prosjekt ville være det samfunnsmessig mest rasjonelle tiltaket. Vedtaket ble påklaget til Olje- og energidepartementet av Eidsiva Bioenergi AS v/ Advokatfirmaet Mageli ANS. Daimyo Rindi trakk sin søknad i april I mai 2010 la firmaet Feste Kapp as fram et notat til Eidsiva Bioenergi AS om Kallerudlia 9 som lokaliseringsalternativ. Det oppsummeres med at Kallerudlia 9 er et godt alternativ forutsatt at hensyn til stiføring og terrengtilpassning er premissgivende for utforming av adkomstveg, tomt og bygningsplassering. I juni 2010 fikk Eidsiva Bioenergi AS konsesjon på fjernvarmeanlegg. Olje- og energidepartementet vurderte det slik at det gjensto en reell søker på fjernvarmekonsesjon i Gjøvik kommune, og mente at prosjektet var samfunnsmessig rasjonelt. Kommunen tok kontakt med Hans Olav Lie Taksering AS og fikk en takst på arealet Eidsiva Bioenergi AS hadde opsjon på. Taksten er avgitt under forutsetning av at tomten blir regulert til fjernvarmeanlegg m.m. Kommunen sendte taksten til Eidsiva Bioenergi AS når den forelå. Eidsiva Bioenergi AS ga beskjed til kommunen 3. september 2010 om at det var aktuelt å kjøpe tomta. Kommunen sendte deretter over kommunens standardkontrakt til Eidsiva Bioenergi AS til informasjon og som grunnlag for videre dialog. Den 23. desember 2010 sendte Eidsiva Bioenergi AS et første utkast til kjøpekontrakt til kommunen. I tillegg opplyste Eidsiva Bioenergi AS at å grave ned høyspentlinja i ca 200 meter ville koste omkring 1 million kroner, og at når de først gjorde dette arbeidet, ville det være relativt begrensede kostnader å gjøre dette helt opp til Kalkvegen noe som ville være positivt for beboerne i området. Tiltaket ville også muliggjøre at turstien kunne oppgraderes til sykkelsti. Eidsiva Bioenergi AS foreslo et spleiselag. Kommunestyret i Gjøvik vedtok «Reguleringsplan for Kallerudlia 9» 22 i mars Planområdet er på om lag 70 dekar og åpner for utbygging av fjernvarmeanlegg. En del av planområdet er regulert til 21 Vedtak i kommunestyret 28.mai 2009, sak 48/09 Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 vegetasjonsskjerm og skogbruk, og det er også regulert inn en tursti. I forbindelse med høringen kom det «krav» fra Fylkesmannen om at høyspentlinja måtte graves ned og at turstien måtte være sikret før arbeidet med atkomstveg fram til selve forbrenningsanlegget kunne begynne. Dette ble tatt inn som en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen. Etter at kommunestyret hadde vedtatt reguleringsplanen, inngikk rådmannen etter forutgående forhandlinger, en avtale med Eidsiva Bioenergi AS om salg av Kallerudlia 9 på vegne av kommunen. Avtalen gjaldt kjøp av ca 30 dekar til kr 75 pr m2 og bygger på taksten Hans Olav Lie Taksering AS gjorde. 23 I kjøpekontrakten er det også lagt inn andre punkter enn kjøp av areal. Disse punktene er at Eidsiva Bioenergi AS skal opparbeide sykkelsti med belysning opp til Løkkevegen. Denne skal Gjøvik kommune overta og vedlikeholde når den er ferdig opparbeidet grave ned høyspentlinja opp til Kalkvegen Kostnadene for disse tiltakene er estimert til 1,8 millioner kroner 24. Gjøvik kommune skal dekke en andel på kroner. Kommunes andel skulle trekkes fra på faktura som sendes Eidsiva Bioenergi AS ved oppgjør for tomtesalget. Arealet innenfor planområdet var eid av Gjøvik kommune og Topp. Avtalen innbefattet derfor et makebytte, og oppgjør for dette. Hovedtrekkene i prosessen framkommer slik på en tidslinje: Kommunestyret vedtar energi- og klimaplan for Gjøvik NVE mottar varsel om søknad om fjernvarmekonsesjon fra Daimyo Varme AS (senere Daimyo Rindi Energi AS) Eidsiva Bioenergi AS søker konsesjon for fjernvarmeanlegg NVE arrangerer et møte med Eidsiva Bioenergi AS og Daimyo Rindi for å se om det er mulig med samarbeid om en felles søknad. Konklusjonen var at det ikke var aktuelt Daimyo Rindi søker konsesjon for fjernvarmeanlegg etter energiloven Eidsiva Bioenergi AS oppdaterer sin søknad om konsesjon for fjernvarmeanlegg etter energiloven 22 Kommunestyremøte 31. mars 2011, sak 18/11,. 23 Takst datert 20. august 2010 utført av ing. Hans Olav Lie på vegne av Hans Olav Lie Taksering AS - MNTF 24 Fra salgsavtalen og saksframstilling for kommunestyret sak 13/405 s Kommunestyresak 20/06 Innlandet Revisjon IKS Side 20

21 Flertallet i kommunestyret i Gjøvik anbefaler i høringsuttalelse til NVE at Eidsiva Bioenergi AS skulle gis konsesjon Opsjonsavtale mellom kommunen og Eidsiva Bioenergi AS om mulig kjøp av Kallerudlia 9 inngås og journalføres Kommunen godkjenner reguleringsendring for Dalborgmarka avfallsforbrenningsanlegg Kommunestyret behandler konsekvensutredning 28 av 7 ulike lokaliseringer Daimyo Rindi Energi AS får konsesjon for fjernvarmeanlegg. Eidsiva Bioenergi AS får avslag på konsesjon Eidsiva Bioenergi AS påklager vedtaket DRE trekker skriftlig sin søknad Notatet «Kallerudlia 9 som lokaliseringsalternativ for forbrenningsanlegg på Gjøvik» foreligger. Det er utarbeidet av Kapp Feste for Eidsiva Bioenergi AS. Notatet konkluderer med at Kallerudlia 9 er et godt alternativ forutsatt at hensyn til stiføring og terrengtilpasninger er premissgivende for utforming av tomta Olje- og energidepartementet gir konsesjon til Eidsiva Bioenergi AS med lokalisering Kallerudlia Taksten for Kallerudlia 9 foreligger Taksten oversendes Eidsiva Bioenergi AS gir beskjed til kommunen om at de ønsker å kjøpe tomta Kommunen oversender en «eksempelkontrakt» til Eidsiva Bioenergi AS Utvalg for areal, landbruk og tekniske drift vedtar å legge forslag til reguleringsplan m.m. for Kallerudlia 9 ut til offentlig ettersyn Eidsiva Bioenergi AS søker revisjon av fjernvarmekonsesjon for bl.a. endring fra Kallerudlia 16 til Kallerudlia Utkast til kjøpekontrakt sendes fra Eidsiva Bioenergi AS til kommunen Reguleringsplan for Kallerudlia 9 vedtas Salgsavtale mellom kommunen og Eidsiva Bioenergi AS underskrives Reguleringsplan for Kallerudlia 9 påklages 26 Kommunestyresak 49/08 27 Kommunestyresak 14/09 28 Kommunestyresak 48/09 29 Kommunestyresak 18/11 Innlandet Revisjon IKS Side 21

22 Inngåelse av avtale med Topp om makeskifte ALT-utvalget i Gjøvik behandler klagen på reguleringsplanen Konsesjon til Eidsiva Bioenergi AS med lokalisering Kallerudlia Fylkesmannen fant ikke grunn til å gi reguleringsvedtaket oppsettende virkning Fylkesmannens vedtak i saken om lovlighetskontroll; Fylkesmannen fant ikke forhold som tilsier at vedtak om reguleringsplan var ugyldig Kommunestyret i Gjøvik behandler klagen på reguleringsplanen Fylkesmannen stadfester kommunestyrets vedtak om godkjenning av reguleringsplan. Kommunen har laget et notat med en tidslinje knyttet til fjernvarmeutbygging i Gjøvik som Revisjonen har fått. Denne ligger som vedlegg 3. Eidsiva Bioenergi AS ble etablert i oktober 2007 og er et 100 prosent eid datterselskap av Eidsiva Energi AS. Eidsiva Energi AS utøver eierskapet i heleide datterselskaper ved at styret i morselskapet er generalforsamling i datterselskaper. Gjøvik kommune eier ca 3% i Eidsiva Energi AS. Ordfører Iddberg har sittet i bedriftsforsamlingen til Eidsiva Energi AS siden Rådmannen i Gjøvik kommune sitter i styret i Eidsiva Vekst AS. FIGUR 2: ORGANISASJONSKART HENTET FRA EIDSIVAS HJEMMESIDE Innlandet Revisjon IKS Side 22

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen

Inhabilitet. Seniorrådgiver Erlann Mortensen Inhabilitet Seniorrådgiver Erlann Mortensen Tema som vil bli behandlet Innledende merknader om habilitet, herunder kort om: De bærende hensyn bak habilitetsreglene Hvem som omfattes av reglene Når reglene

Detaljer

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK

Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Habilitet hvordan er reglene for deg som folkevalgt? Fylkestinget, 27.10.15 Ane Tonette Lognseth, juridisk rådgiver HFK Tillit Kommuneloven 1 Lovens formål: «Loven skal også legge til rette for en tillitskapende

Detaljer

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.:

Habilitet og tillit. Versjons nr.: Gyldig fra dato: Sikkerhetsklassifikasjon: Dokument type: Dokument nr.: Habilitet og tillit Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 7 19.10.2015 S-PI-0011 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Jens Solli Tore Amundsen Endringskontroll Versjons

Detaljer

Møteinnkalling. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Revisjonens lokaler

Møteinnkalling. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: kl STED: Revisjonens lokaler Møteinnkalling TID: 20.01.06 kl 13.00 STED: Revisjonens lokaler Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. 65, BNR 140 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling fra

Detaljer

VERDALKOMUNE Kontrolutvalget. Møteinkaling Kl. 12:00 NB: Endret møtetidspunkt Møterom Porselensstrand

VERDALKOMUNE Kontrolutvalget. Møteinkaling Kl. 12:00 NB: Endret møtetidspunkt Møterom Porselensstrand Møteinkaling TID: STED: 17.02.2006 Kl. 12:00 NB: Endret møtetidspunkt Møterom Porselensstrand Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet.

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. Forvaltningsloven av 10. februar 1967 Sentrale bestemmelser innen habilitet. v/ Bjørn-Rikart Pedersen, juridisk leder hos Fylkesmannen i Finnmark Habilitet Sentral del av borgernes rettssikkerhet og et

Detaljer

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram

Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram Inhabilitetsbestemmelsene sjelden rett fram NKRFs Kontrollutvalgskonferanse Gardermoen 3. 4. februar 2016 v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Regler om inhabilitet forvaltningsloven 6 kommuneloven

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 SALG AV KVALAVÅG SKOLE GNR/BNR 75/48 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål.

Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål. Reglement for salg av kommunalt eid areal som er regulert til nærings- og sentrumsformål. 20.08.2015. Forklaring av kursiv og farget tekst: Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret 02.05.13 Forslag

Detaljer

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2.

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2. Saksfremlegg Saksnr.: 09/4740-2 Arkiv: 424 Sakbeh.: Geir Ove Bakken Sakstittel: KRAV OM LEGALITETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETSVEDTAK I SAK 87/09 ÅREMÅL - FORLENGELSE Planlagt behandling: Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

VURDERING AV SPØRSMÅL OM

VURDERING AV SPØRSMÅL OM VURDERING AV SPØRSMÅL OM HABILITET OG PROTOKOLLERING Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Notat 05.08.15 2015-604/SØJ FORORD Dette notatet er et resultat av prosjektet «Vurdering av spørsmål om habilitet

Detaljer

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø

Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet i fylkeskommunen Hedmark Fylkesting 28.04.14 v/regiondirektør Trond Lesjø Habilitet - inhabilitet - Å være inhabil er ikke noe kritikkverdig - Er en i tvil om en er inhabil og ikke reiser spørsmålet

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Lovlighetsklage over Balsfjord kommunestyres avgjørelse av habilitetsinnsigelse i sak 16/13 ***

Lovlighetsklage over Balsfjord kommunestyres avgjørelse av habilitetsinnsigelse i sak 16/13 *** Fylkesmarmeni Troms RomssaFyl(kamanni Saksbehandlei Telefc n Vår dato Vår r(.f. Arkivkoie Kristine Sørens-m Ødegård 7764119 03.06 2013 2013/ 360-2 323 Deres dato Derez. ref. 02.0F.2013 201 3/1 38-5249/2013

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015

Folkevalde i Klepp. 16. oktober 2015 Folkevalde i Klepp Kommunelov og andre kjekke ting 16. oktober 2015 0 Deterlovåbrukevet! er vet! Alternativ til 0 er å finna ein annan paragraf Kommunelova 40 3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007

Ugildhet/Inhabilitet. KS Folkevalgtprogram 2007 Ugildhet/Inhabilitet Når er man ugild? Det sentrale poenget er at den som utøver forvaltningsmyndighet ikke skal kunne gi seg selv, eller personer som en har nær tilknytning til, uberettigede fordeler.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 02.11.2015. Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3976. Utvalg: SALG AV HAUGE SKOLE - GNR/BNR 128/6

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 02.11.2015. Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3976. Utvalg: SALG AV HAUGE SKOLE - GNR/BNR 128/6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3976 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 02.11.2015 SALG AV HAUGE SKOLE - GNR/BNR 128/6 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

TEMA: REGLENE OM HABILITET. Saksbehandling i folkevalgte organ: Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag TEMA: Saksbehandling i folkevalgte organ: REGLENE OM HABILITET Kjetil Ollestad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag HABILITETSREGLER - FORMÅL Generelle saksbehandlingskrav for å sikre tillit og motvirke usaklighet

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS

Folkevalgtopplæring Levanger kommune Habilitet - Roald Huseth, KS 1 Rettsreglene De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap. II I tillegg er det i kommuneloven 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RISSA RÅDHUS MANDAG 3. APRIL 2017, KL Møterom: STORSALEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RISSA RÅDHUS MANDAG 3. APRIL 2017, KL Møterom: STORSALEN J nr: KU L 13/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I RISSA RÅDHUS MANDAG 3. APRIL 2017, KL. 12.00 Møterom: STORSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 74 85 51 00 Leksvik kommune Saksliste: 09/17

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud

Habilitet. Ingebjørg Haug. Fylkesmannen i Buskerud Habilitet Ingebjørg Haug Fylkesmannen i Buskerud «I lille Norge blir nesten alle inhabile» De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i forvaltningsloven kap II I tillegg

Detaljer

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver

Begrunnelse. Tone Hau Steinnes. Seniorrådgiver Begrunnelse Tone Hau Steinnes Seniorrådgiver Begrunnelse for vedtak fvl 24 Enkeltvedtak skal begrunnes Begrunnelse gis samtidig Manglende begrunnelse - saksbehandlingsfeil Behov for begrunnelse Grundighet

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Innst. O. nr. 34. ( )

Innst. O. nr. 34. ( ) Innst. O. nr. 34. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om lov om endring i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten

Detaljer

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner KBU 22.09.2016 Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner Byplansjef Anne Skare Kommuneloven 39 nr 2 Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing Saknr. 14/11674-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: 255 13/3440-8 Dato: 14.11.2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING» Vedlegg Rapport

Detaljer

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles

Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig. Tema som behandles Inhabilitet v/marianne Hovde, fagansvarlig Tema som behandles Generelt om inhabilitet hvorfor har vi regler om habilitet, hvem omfattes av reglene og hva må den inhabile avstå fra å gjøre? Når er man inhabil?

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9527-1 Dato: 15.09.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "INTERNKONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Inhabilitet for folkevalgte

Inhabilitet for folkevalgte Inhabilitet for folkevalgte Forum for kontroll og tilsyn Oslo 12. mars v/jostein Selle, KS Advokatene Begrepsavklaringer Inhabilitetsregler forvaltningsloven 6 kommuneloven 40 nr. 3 IKS-loven 15, aksjeloven

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF 11.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/6138 Klassering: Saksbehandler: Kari Aarnes KLARGJØRING AV VEDTEKTENE

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven Vår dato: 01.03.2017 Vår referanse: 2016/4880 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 30.11.2016 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 34/1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 65 17/682-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 65 17/682-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 65 17/682-2 Dato: 23.02.2017 REGULERING BOLIGTOMTER - ØVRE ÅLSLIA - GNR. 43/32 - RUSTADVEGEN 138 - OLE KRISTIAN KIRKERUD - VIDERE FREMGANG

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 3 Delegering fra kommunestyret til rådmannen Pr 28.04.16. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon)

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) 21. februar 2017 1 Begrepet egenkontroll? Hvorfor egenkontroll? Hva menes med egenkontrollbegrepet? Kommunene viktige leverandører

Detaljer

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN

1. FORMÅL 1. FORMÅL 2. SØKNADEN 2. SØKNADEN REGLEMENT FOR SALG, LEIE OG BORTFESTE AV KOMMUNALE AREALER SOM ER REGULERT TIL NÆRINGSFORMÅL Revidert reglement til behandling i kommunestyremøte 21.03.2013 Gjeldende reglement vedtatt av kommunestyret

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19. mars 2009 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Stikkordsmessig "svar" til de fleste av kontrollspørsmål 9 om delegasjon på side 30 i oppgaveheftet

Stikkordsmessig svar til de fleste av kontrollspørsmål 9 om delegasjon på side 30 i oppgaveheftet Stikkordsmessig "svar" til de fleste av kontrollspørsmål 9 om delegasjon på side 30 i oppgaveheftet Oppgave 1 Delegasjon: kort: tildeling av myndighet til annet organ/person myndighet Gir ikke fra seg

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/1190. Formannskapet SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - VISNES LYNGSENTER GNR/BNR 79/212

Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/1190. Formannskapet SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - VISNES LYNGSENTER GNR/BNR 79/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/1190 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 05.09.2016 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - VISNES LYNGSENTER GNR/BNR 79/212 Rådmannens forslag til

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 1 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

Reglement for folke- valgtes innsynsrett

Reglement for folke- valgtes innsynsrett Reglement for folke- valgtes innsynsrett Vedtatt kommunestyret 24. juni 1999 med endringer kommunestyret 14. september 2010 1. KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

Ringerike kommune - gnr 87/361 Hov Allè 21 a - klage på dispensasjon for oppføring av nybygg med 4 boenheter

Ringerike kommune - gnr 87/361 Hov Allè 21 a - klage på dispensasjon for oppføring av nybygg med 4 boenheter Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/7543 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Innvalgstelefon: 32266670 Ringerike

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe vedtak i sak 13/17, jf. sak 12/17.

Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe vedtak i sak 13/17, jf. sak 12/17. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Torsdag 11. mai 2017 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus, Møterom B Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune

Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune Saksprotokoll i Kommunestyret - Ørland kommune - 22.09.2016 Behandling: Forslag til vedtak fremmet av Birger Austad (H) på vegne av H, SP, FRP og V Kommunestyret tar kontrollutvalgets innstilling til etterretning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksprotokoll. i saksfremlegget) fordeles på tomtene ut fra tomtens areal (50 % av prisfastsettinga) og attraktivitet (50 % av prisfastsettinga)

Saksprotokoll. i saksfremlegget) fordeles på tomtene ut fra tomtens areal (50 % av prisfastsettinga) og attraktivitet (50 % av prisfastsettinga) Saksprotokoll Utvalg: Lenvik kommunestyre Møtedato: 22.10.2015 Sak: 124/15 Resultat: Innstilling m/korrigering vedtatt Arkivsak: 15/1928 Tittel: Saksprotokoll: Utbygging boligfelt på Husøy Behandling:

Detaljer

Foredrag på nettverksmøte i Nordisk forskernettverk i kommunalrett i Odense 8. mai 2017 Av førsteamanuensis Markus Hoel Lie Det juridiske fakultet

Foredrag på nettverksmøte i Nordisk forskernettverk i kommunalrett i Odense 8. mai 2017 Av førsteamanuensis Markus Hoel Lie Det juridiske fakultet Rett og legitimasjon i kommunen en analyse av Norges Høyesteretts avgjørelse i Bremanger kommune-saken, og av forslagene til regulering av personelle kompetansebrudd i forslaget til ny kommunelov i NOU

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Tidspunkt onsdag 12. september

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar. 1. STYRETS ANSVAR Konsernstyrets oppgaver omfatter organisering, forvaltning

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Inhabilitet. Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015. Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Inhabilitet Samling for ordførere og varaordførere i Nord- og Sør Trøndelag 15. og 16. desember 2015 Ved advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Kommunens plass i det norske forvaltningen «Kommunen er en

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer