Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 10/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 6/14 Søknad om prosjektmidler til fornying for Skrotnisse III 2012/389 RS 7/14 Oversendelse av akvakulturtillatelse 2013/373 RS 8/14 RS 9/14 RS 10/14 RS 11/14 RS 12/14 RS 13/14 T-SL-3 T-SL-4 T-K-3T-B-20T-LV-1 SALAKS AS : Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret Navnesak 09/ skrivemåten av stedsnavn i Dyrøy kommune 34/47 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg fritidsbolig 25/3 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, naust 11/250 Svar på søknad om tillatelse i ett trinn, nytt bolighus 3/25 Svar på søknad om tillatelse til tiltak, rammetillatelse 2013/ / / / / /142 RS 14/14 3/54 Adressetildeling. Ny offisiell veiadresse. 2013/292 RS 15/14 Forslag til snøscooterløyper 2013/513 RS 16/14 Kommunale TS-planer, trafikksikker kommune og utlysning av krattryddingsmidler 2012/667 RS 17/14 11/128 Varsel om pålegg 2009/215 RS 18/14 RS 19/14 RS 20/14 Varsel om at det tas steg til odelsfrigjøring av Eiendommen Solgård 17/9 og 18/13 i Dyrøy kommune - Søker Ann Monika og Sverre Bergheim 3/98 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, fasade 14/2 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 2014/ / /143 RS 21/14 40/4 - Svar på søknad om konsesjon for gnr/bnr 40/4 2013/595 PS 11/14 Saker til behandling 35/19 Søknad om dispensasjon oppføring av to anneks fritidsbolig og en garasje til sammen 143 kvm 2014/123 PS 12/14 11/128 Pålegg 2009/215 PS 13/14 Klage på delegert vedtak Vannbrønn Espenes 2011/207 PS 14/14 Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad om 2012/269

4 PS 15/14 unntak fra byggeforbud, Mikkelbostad Behandling av klage på vedtak vedrørende søknad om unntak fra byggeforbud, Storvika 2014/57 ordfører/utvalgsleder

5 Sakertilbehandling

6 PS10/14Referatsaker

7

8

9

10

11

12

13 TROMS fylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten Salaks AS Rotvika 9350 SJØVEGAN s,i,sprj,3 Jük. Kopi: Ark. kode P. Ark. kode I p. nr 1 ' r 2 4 FEB 2014 Prvil Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/ Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 5890/ OVERSENDELSE AV AKVAKULTURTILLATELSE Det vises til Deres søknad datert om tillatelse til akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3600 tonn ny lokalitet Mohanm i Dyrøy kommune Troms fylkeskommune ved fylkesrådet har vedtatt å gi Salaks AS tillatelse som omsøkt på lokaliteten Mohamn. Akvakulturtillatelse,med begrunnelse for vedtaket, ligger vedlagt. Vi minner om at tillatelsene er gitt på visse vilkår. Vilkår som er satt i akvakulturtillatelsen og i særtillatelsene fra sektormyndighetene plikter innehaver å sette seg nøye inn i. For å lette virksomhetens arbeid med å følge opp de vilkår som myndighetene har satt, bør det oppbevares en kopi av tillatelseneved anlegg knyttet til lokaliteteri drift. Med ve J.'.kgrh ilse Frode Mikalsen spesialrådgiver Vedlegg: Akvakulturtillatelsedatert med vedlegg Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

14 Kopi: Fiskeridirektoratet region Troms, Postboks 185, Sentrum 5804 BERGEN Fylkesmannen i Troms, Miljøavdelinga, Postboks TROMSØ Mattilsynet i Midt-Troms, Felles postmottak, Postboks BRUMUNDDAL Kystverket i Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN 2

15 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten Salaks AS 9350 SJØVEGAN ; Saksnr. Dok 3 Kopi: Ark. kode P: Ark. kode DYR.W KOMMUNE 2 4 FEB2014»Aj Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/ Frode Mikalsen U43 AKVA Lopenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 5888/ T-SL-3 T-SL-4 T-K-3 T-B-20 T-LV-1 SALAKS AS : AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET Det vises til Deres søknad datert om tillatelse til akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3600 tonn ny lokalitet Mohanm i Dyrøy kommune Troms fylkeskommune ved fylkesrådet har gjort følgende vedtak i saken: VEDTAK Etter en helhetlig vurdering, og med utgangspunkt i behovet for en effektiv og mest mulig bærekraftig drift av selskapets lokaliteter, får Salaks AS tillatelse til akvakultur av matfisk av laks og ørret på omsøkt lokalitet Mohamn innenfor en MTB på 3600 tonn til erstatning for lokalitet Lilleng. Tillatelsen omfatter videre de lokaliteter som fremgår i tabellen nedenfor. Tillatelsen gis med de begrensninger og på de vilkår som framgår av dette dokumentet og av sektormyndighetenes tillatelser. LOVHJEMMEL Tillatelsen er gitt av Troms fylkeskommune med hjemmel i Lov om akvakultur av nr. 79, samt forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften). Lokaliteten er klarert med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Kystverket Troms og Finnmark og Mattilsynet Distriktskontoret for Midt-Troms i henhold til Lov om vern mot forurensning og avfall av 13. mars 1981 nr. 6, Lov om havner og farvann av nr. 19, Lov om matproduksjon og mattrygghet av nr. 124 og Lov av 19. Juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd. Særskilte tillatelser/uttalelser fra Kystverket Troms og Finnmark, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Fiskeridirektoratet region Troms og Mattilsynet DK Midt-Troms for Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

16 2 lokaliteten Mohamn følger vedlagt. For de øvrige lokalitetene (jf tilsvarende utsendt i forbindelse med klarering av den enkelte lokalitet. tabellen under) er BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET Etter en lengre periode med sykdom i kjerneområdet (ILA-epidemien i Astafjordene ), har Salaks et behov for noen permanente lokaliteter utenfor området for å kunne tilpasse seg til en moderne sonebasert og sykdomsforebyggende driftsform med koordinert drift og brakklegging. Lokaliteter i ulike områder er videre viktig for å ha driftsalternativer dersom det skulle oppstå sykdom. Salaks disponerte lokalitet Lilleng i Dyrøysundet i perioden De ønsket å få tildelt denne lokaliteten permanent, men Dyrøy kommune vedtok bygge- og deleforbud i det aktuelle området. Salaks AS fant et alternativ i lokalitet Mohanm. Søknaden har vært til offentlig ettersyn og politisk behandling i Dyrøy kommune. Det kom inn èn merknad under offentlig ettersyn fra Dyrøy Villfisk, som stiller seg negativ til nye lokaliteter før man har fått luse- og rømmingsproblematikken under kontroll. De peker videre på at kommunen skal i gang med rullering av kystsoneplanen og at det derfor er uforstående at man skal behandle nye tillatelser nå. Dyrøy kommune, ved plan- og naturutvalget, behandlet saken i møte og vedtok å tilrå søknaden. Søknaden er ikke i strid med gjeldende arealplan. Sektormyndighetene har alle gjort sine vedtak og avgitt uttalelser. Alle sektormyndighetene har gitt tillatelse som omsøkt på vanlige vilkår. I sin naturfaglige uttalelse fraråder imidlertid Fylkesmannens miljøvernavdeling at det gis tillatelse. Dette begrurmes med at belastningen med rømt oppdrettslaks i vassdragene i området ikke er redusert til et nivå som er forenlig med bærekraftig bestandsutvikling. Fiskeridirektoratet region Troms har ingen vesentlige innvendinger relatert til fiskeri eller marint biologisk mangfold i området, men kommenterer at anlegget blir liggende i grenseområdet til fiskefelt for passive redskaper. De anmerker også det er forkjært at ikke kommunen vil revidere kystsoneplanen før man vurderer nye lokaliteter. Saken innebærer avveining av motstridende hensyn. Lokaliteten anses som viktig for å kunne inngå i omforent plan for sonedrift og generasjonsskille som er framkommet i samarbeid mellom forvaltning og oppdrettere i området Solbergfjorden-Astafjorden etter ILAepidemien. Dette hensynet veier tungt. Samtidig er lokalitetens nærhet til vassdrag med sårbare bestander av anadrom villfisk et viktig vurderingsspørsmål. Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk etter Kap II i Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 8-12 er blitt vurdert. Akvakultur innebærer, som nesten all annen aktivitet, miljømessige konsekvenser for omgivelsene. Det sentrale spørsmålet er om en tillatelse på denne lokaliteten vil medføre risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (her primært lokale laksebestander). Vurderingen av miljøaspektet og førevar er blitt avveid mot hensynet til en smitteforbyggende lokalitetsstruktur og ulike samfunnshensyn knyttet til næringsutvikling og sysselsetting i regionen. Tillatelsen vurderes ikke å være i strid med naturmangfoldloven 8-12 sett hen til de beste samfunnsmessige resultater. Vurdering av om akvakulturtillatelse skal gis er regulert av akvakulturloven med underliggende forskrift (laksetildelingsforskriften). I det endelige vedtaket etter akvakulturloven har fylkeskommunen lagt til grunn helhetlige vurderinger av omsøkte tiltak etter

17 laksetildelingsforskriften 30, og vurdert om tiltaket er i tråd med akvakulturlovens formålsparagraf. 3 Søknaden er ikke i strid med gjeldende arealplan for området og Dyrøy kommune har anbefalt at det gis tillatelse. Alle sektormyndighetene har gitt tillatelse som omsøkt. Tillatelsen vil ikke være strid med laksetildelingsforskriften 30 bokstav a-d, og vurderes å være i tråd med akvakulturlovens formål. For øvrig vises det til fylkesrådssak 15/14 til fylkesrådsmøtet (htt ://lomvien.troms lke.no/motekalender). TILLATELSEN OMFATTER: Lok. Lokalitet/ midtpunkt i Kommune Lok. nr. grader og desimalmin. Anleggets ytterpunkter i grader og desimalminutter MTB tonn Klarerte tillatelser ' N ' Ø Salangslia Salangen ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø 3120 T-SL-3 T-SL-4 T-K-3 T-B-20 T-LV ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø Reite ' N Salangen ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø 2700 T-SL-3 T-SL-4 T-K-3 T-B-20 T-LV-1 Kvanntoneset Lavangen ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø 4500 T-SL-3 T-SL-4 T-K-3 T-B-20 T-LV ' N ' Ø Kjeiprod Lavangen ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø 3100 T-SL-3 T-SL-4 T-K-3 T-B-20 T-LV ' N ' Ø ' N ' 0

18 ' N ' Ø SØ 4 Storvika III Salangen ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø 4500 T-SL-3 T-SL-4 T-K-3 T-B-20 T-LV-1 Hilderkleiva Kvæfjord ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø 3600 T-SL-3 T-SL-4 T-B ' N ' Ø ' N ' Ø SV ' N ' Ø NV ' N ' Ø NØ Mohamn ' N Dyrøy ' Ø ' N ' Ø FNØ ' N ' Ø FSØ ' N ' Ø FSV ' N ' Ø FNV ' N ' Ø Bjørga * ' N ' N ' Ø Sorreisa ' Ø ' N ' Ø ' N ' Ø * Lokaliteten B'or a 'eldermidlertidi til T-SL-3 T-B-20 T-K-3 T-LV-1 T-SL-3 T-SL-4 T-K-3 T-B-20 T-LV-1 Lokalitetene er kun klarert for de av Deres tillatelser som oppgis i tabellen ovenfor. Dette gjelder selv om tillatelsene fra sektormyndighetene oppgir andre tillatelser. VILKÅR Generellevilkår Tillatelsen gis under forutsetning av at etablering, drift og eventuelt avvikling blir gjennomført i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og vilkår. Tillatelsen gis uten ansvar med hensyn til nabo-, eiendoms- eller andre privatrettslige forhold. Tillatelsen fritar ikke innehaveren fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover. Eierforhold Tillatelsen er gitt til SalaksAS, organisasjonsnummer Overføring av akvakulturtillatelsen skal registreres og tinglyses i Akvakulturregisteret og den skal være skrevet på godkjent blankett fastsatt av Brønnøysundregistrene.

19 Plassering og forankring Anlegget skal etableres i samsvar med beskrivelser, tegninger og de mest detaljerte kartbilag i søknaden. Dersom dere ønsker å endre anleggets lokalisering, må det sendes ny søknad til Troms fylkeskommune. 5 Anlegget skal plasseres slik at det ikke hindrer lovlig ferdsel, og slik at tilflott og fri adgang til sjø fra eiendommene opprettholdes. For lokaliteter hvor det skal tas landfeste må det på forhånd foreligge tillatelse fra grunneier. Forankring, plassering og merking av anleggene på lokalitetene skal for øvrig skje i henhold til de krav som er framsatt av Kystverket for Troms og Finnmark sin klarering av lokalitetene. Underretning om anleggets plassering skal meldes Sjøkartverket (jf. vilkår i vedtak fra Kystverket). Sykdom og miljø Rømming og mistanke om rømming av fisk skal straks meldes til Fiskeridirektoratet. Det skal foretas miljøovervåkning av lokaliteter med produksjon av fisk. Dette skal gjøres i form av en trendovervåkning av bunnforholdene under anlegget i ht. NS 9410 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm, av et kompetent organ (se akvakulturdriftsforskriften 35). Det skal gjennomføres årlig overvåkning av vannmassene i Lavangen (se vilkårenes punkt 7 i utslippstillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling datert ). For lokaliteten Hilderkleiva (31177) må driften skje i tråd med rammer og vilkår i gjeldende utslippstillatelse for lokaliteten gitt til Kleiva Fiskefarm AS og Gratangslaks AS. Det er stilt krav om resipientundersøkelse ved lokaliteten Bjørga (31738) etter standarden for C-undersøkelse eller tilsvarende (se vilkårenes punkt 7 i utslippstillatelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling datert ). Tillatelsen er for øvrig gitt på de vilkår som er satt i vedtak fra Mattilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Plikter Som tillatelsesinnehaver har de plikt til å sette Dem inn i regelverket som gjelder for tillatelser etter akvakulturloven. Akvakulturloven med tilhørende forskrifter er tilgjengelig på og De kan også ta kontakt med Troms fylkeskommune. Kopi av denne tillatelsen med vedlegg og vedtak etter særlovene, skal oppbevares tilgjengelig for alle ansatte på anlegget og også slik at den kan forevises til alle som er bemyndiget kontrollrett. De plikter å gi representanter fra fiskerimyndighetene alle opplysninger om anlegget, samt adgang til inspeksjon av anlegget. Det samme gjelder representanter for kystverket, miljøvern- og veterinærmyndighetene. KLAGEADGANG Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresser innen 3 uker fra det tidspunktet underretningen om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part, se om dette i vedlagte (./.) orientering.

20 I medhold av forvaltningsloven 27b blir det satt som vilkår for å reise søksmål at anledning til å klage er uttømmende benyttet. 6 Med ve ' hilsen unn a ds on avd.1 der ro e i en spesialrådgiver Vedlegg: Kart (2 stk.) som viser plassering av anleggsinstallasjonen på lokalitet Mohamn. Tillatelse fra Kystverket Troms og Finnmark, datert Utslippstillatelse fra Fylkesmannes miljøvernavdeling, datert Uttalelse fra Fylkesmannes miljøvernavdeling, datert Tillatelse fra Mattilsynet DK Midt-Troms, datert Uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Troms, datert Skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak" Kopi med vedlegg: Fiskeridirektoratet region Troms, Postboks 185, Sentrum 5804 BERGEN Kopi: Fylkesmannen i Troms, Miljøavdelinga, Postboks TROMSØ Mattilsynet i Midt-Troms, Felles postmottak, Postboks BRUMUNDDAL Kystverket i Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 BRØSTADBOTN Jarle Magnar Pedersen, her

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Aud Kirsti Pedersen Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/610 Inge Bones, tlf.: Navnesak 09/ skrivemåten av stedsnavn i Dyrøy kommune Saksopplysninger: Viser til henvendelse hit om skrivemåten av stedsnavnet Betholmen/Bettholmen/Bøttholmen på gnr 47 i Dyrøy. Dyrøy kommune har skrevet til 2 grunneierne i nevnte sak med brev med uttalefrist Vi har ikke mottatt noen uttalelser. Vurderinger: Offisiell veiadresse ut til Betholmen er Betholmveien. Vedtak: Det nærliggende for oss er å bruke denne skrivemåten: Betholmen. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

22 Dyrøy kommune Den lærende kommune Gustav Danielsen Åsvegen TROMSDALEN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/111 Inge Bones, tlf.: / Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2014/111 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - 34/47, Ringnesveien 45. Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om tilbygg, fritidsbolig på 20 m 2 med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av byggesaker 1 Kr. 440,00 Totalt gebyr å betale Kr. 440,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

23 Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Side 2 av 2

24 Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Side 3 av 3

25 Dyrøy kommune Den lærende kommune Grete Kristiansen Durmålsveien KVALØYSLETTA Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/100 Inge Bones, tlf.: / Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2014/100 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - 25/3, Naust Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om naust med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra bygging i 100 metersbeltet langs sjøen og LNFområde, jf pbl 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Dispensasjon Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Det er søkt om dispensasjon fra bygging av naust i strandsonen. Hensynet bak bestemmelsen er bevare strandsonen for allmennheten. Området er brukt til oppstilling av naust i område. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

26 Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av saker etter pbl 1 Kr. 440,00 D Kr. 880,00 Totalt gebyr å betale Kr. 1320,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, Side 2 av 2

27 som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Vedlegg: Faktura Side 3 av 3

28 Dyrøy kommune Den lærende kommune Byggematerialer AS Postboks FINNSNES Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/438 Inge Bones, tlf.: / Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2013/438 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak i ett trinn - 11/250, Korgedalen Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om nytt bolighus på 212 m 2 BRA med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar og kontroll». Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra bygging over byggegrensen og utnyttelsesgrad, jf pbl 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) jf Tillatelsen gis på følgende vilkår: Før brukstillatelse kan gis, må avkjørsel, veg og hovedledning for vann- og avløpsanlegg være opparbeidet, jf pbl Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

29 Ansvar og kontroll Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde Blink Hus/Systemair as S PRO/2/Arkitektur, bygningsfysikk, konstruksjonsikkerhet Svendsen Rør as S PRO/UTF/1/Innvendig sanitær inkl. bunnledninger Byggematerialer S SØK/UTF/1/tømrer, montering, innreg. Ventilasjon Murer Magne Frantsen S+L PRO/UTF/1/mur- og støypearbeider ringmur Takstforum Troms as S KONTroll/1/våtrom og tetthet Svendsen Maskin as S+L PRO/UTF/1/grunnarbeid, stikkledninger vann og avløp Dyrøy Holiday as L UTF/1/Våtromsarbeid, membrand * S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning Søknaden Nytt bolighus, på boligtomt Korgedalen. Saksgang/historikk Naboforhold og andres kommentarer Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven Ingen merknader er registrert i saken. Uttalelse fra andre myndigheter Ingen Plangrunnlag Eiendommen omfattes av bebyggelsesplan for Korgedalen vedtatt Utdrag av bestemmelsene: «Taktekking skal utføres i et materiale som ikke fremheves i landskapet, dvs. ikke glatte overflater som reflekterer lys. Boligens tillatte bruksareal (BRA) skal ikke overstige 180 m2. Bygningene skal ha saltak med min. 22,5 grader, maks. 45 grader takvinkel». Veg og atkomst Adkomst over felles vei i Korgedalen. Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger Visuell utforming Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold tildets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf plan- og bygningsloven Side 2 av 5

30 Beliggenhet og høydeplassering Høydeplasseringen godkjennes til sokkelhøyde kote ct. + 31,8, jf pbl 29-4 første ledd. «Høyden justeres i forhold til fall på vei og terreng». Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For plassering gjelder toleransegrenser for områdetype 2, jf standarden Plassering og beliggenhetskontroll. Tiltakets plassering skal koordinatberegnes, før utsetting av hushjørner på tomta. Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, jf pbl Sikkerhet mot fare Kan være fare for utrasing fylling mot fylkesveien. Forholdet til utvalgte naturtyper Vann- og avløp Vann og avløpsledninger koples til kommunale ledninger. Dispensasjon Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Det er søkt om dispensasjon fra over byggegrensen. Byggegrense mot offentlig vei. Overskridelsen av byggegrensen anses som liten. Dispensasjon fra grensen for utnyttelse er gitt Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. Oppsummering og konklusjon Side 3 av 5

31 Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av saker 1 Kr. 1703,00 D3.2 Dispensasjon bestemmelser 1 Kr. 1025,00 D4.2 Fra andre bestemmelser 1 Kr. 388,00 B5-1 Søknad om ansvarsretter og lokal 5+2 Kr. 2177,00 godkj. Totalt gebyr å betale Kr. 5293,00 Purregebyr Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Ekstern kopi til: Gunnar og Evelyn Lind Otterveien FINNSNES Orientering om klageadgang Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven 1-9 jf forvaltningsloven 28 og 29. Klagefrist Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf forvaltningsloven Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. Side 4 av 5

32 Klagens innhold og form Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven 32. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven 42. Innsyn i saksdokumentene Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i saken. Side 5 av 5

33

34 Dyrøy kommune Den lærende kommune Knyt Eivind Sæbbe Lillengveien SØRREISA Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/292 Inge Bones, tlf.: /54 Adressetildeling. Ny offisiell veiadresse i Dyrøy kommune. Vedtak: Deres eiendom gårdsnummer gnr 9 bruksnummer bnr 54 eller bygning(er) har nå fått fastsatt offisiell veiadresse; BJØRKEBAKKVEIEN 286 B. Tildelingen av adresser er i hht. Matrikkellova kap.4 21, forskriftenes kap og kommunestyrets vedtak sak 38/85 Regler for husnummerskilt. Adresseparsell Adresseparsellene stråler ut fra et null-kryss beliggende i kryss FV211 Espenesveien/ FV212Finnlandsveien og FV211Brøstadveien på Finnlandsmoen. Parsellene fører stort sett til veinavnet. Avstandsprinsippet er lagt til grunn ved nummertildelingen med 10 meters intervall. Har din eiendom veiadresse 220 er avstanden fra begynnelse av adresseparsellen ca meter. Partall på venstre og oddetall på høyre side av veien. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, adkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv. Eksempel på adressenummerskilt DE ANMODES HERVED OM Å SETTE OPP NUMMERSKILT. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

35 Adressenummerskiltet Størrelsen på teksthøyde er vanligvis H=105 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som brukes og skal være 150 mm for 1-sifret, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for tresifret. Iflg. reglenes kap. 4 pkt. 5 skal huseierne bekoste skiltene. De kan kjøpes på nett eller isenkramforretninger(jernvare-). Hvordan De går fram med oppsettingen finner De i vedlagte "Regler for husnummer i Dyrøy". Vi vil kort bare nevne at skiltet skal være anbrakt så vidt mulig i 2,5 m høgde på husveggen, lett synlig og som regel til venstre eller høyre for inngangsdør/innkjørsel. Hvor skilt vanskelig sees fra veien, se kap.ii pkt.3. Henvisningsskilt Henvisningsskilt brukes for å vise hvilke adresser som hører til det området som henvisningsskiltet viser til. Adresser som går inn i sidegrener bør ha henvisningskilt. Kommunen bekoster disse der flere adresser finnes. Eksempel på henvisningsskilt Offisiell adresse Den offisielle veiadressen er en beliggenhetsadresse for objekter innen kommunen, og denne må ikke forveksles med andre adressebegreper som f.eks. postadresse som er en leveringsadresse for post. Den offisielle adressen er ofte en del av postadressen, men postadressen har i tillegg et postnummer og et poststedsnavn. Eksempel på en offisiell veiadresse er "Bakkeveien 20". I Dyrøy kommune er det til nå innført 31 adresseparseller. Vi har som mål å innføre veiadresser på alle boliger, fritidsbolig og næringsbygg. Klagemulighet Vedtak om veinavn og bolignummer er endelig og kan ikke påklages, lovhjemmel er Lov om eigedomsregistrering, (Matrikkellova) 46 f og forskriftenes 22. Derimot kan det klages på avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse til og feil i nummertildelingen. Det er bygningens eier som kan klage. Dersom du er leietaker må du således få eier til å fremme klagen. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottok melding om adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen og det er anledning å søke om forlengelse av fristen. Klagen bør angi det vedtaket det klages på og helst angi hvilken endring som ønskes. Du kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av klagen. Klagen skal stiles til Side 2 av 2

36 Fylkesmannen i Troms, men skal sendes om eller leveres til kommunen. Mer utfyllende regler om klage vil du få ved henvendelse til teknisk sektor. Vedlegg: REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I DYRØY KOMMUNE Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Side 3 av 3

37 _ Saksor. Rådmannen i Dyrøy her.. 10 MAR2014 Angående skuterløype i kommunen. kodep: kodes: Som privatperson sender jeg inn 2 forslag til utgangspunkt for løyper i kommunen. Begge har gode parkeringsplasser for biler og hengere. Evertmoen bilbane. Løypa vil da gå over Stortrollvannet mot Gammen til Stortindvannet og ned til skytterbanen i Bjørkebakken. Følger videre over Rundfjellet til Sandvik og oppover Synnerdalen til grense Salangen, der man kan knytte seg på deres løypenett. Bensinstasjonen/Dyrøy energi. Over Børingen,ned til Langbakken, mot Rundfiellet der løypene krysser. Jeg kan være behjelpelig mht opparbeidelse og drift av løypene. Mvh Terje Røtnes her 2\(,)

38 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Samferdsels- og miljøetaten Dyrøy kommune Dyrøytunet BRØSTADBOTN snr.!rap: Ark- kcjdep. ; 4rk. kq(.1 :rs,31 26 MAR2n14 Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/ Britt Cristine Mathisen 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 7600/ KOMMUNALE TS-PLANER, TRAFIKKSIKKER KOMMUNE OG UTLYSNING AV KRATTRYDNINGSMIDLER Trafikksikker kommune o T/S- laner Etter avtale med leder i TFTU inviterte administrasjonen alle kommuner i Troms til et miniseminar 27. mai i Tromsø, med tema «trafikksikkerkommune». 24 representanter fra 10 kommuner deltok. Harald Heieraas fra Trygg Trafikk orienterte om en nyutviklet og enkel metode for å implementere trafikksikkerhet i konmiuneadministrasjonen og det politiske nivå. Heieraas hadde en grundig gjennomgang av mulighetene som ligger på nettstedet som er en nyttig «verktøykasse» for trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Det er viktig at trafikksikkerhetsarbeidet involverer både administrativt og politisk nivå i kommunene, og TFTU vil oppfordre alle kommuner i fylket til å bli «Trafikksikker kommune». For å stimulere kommunene til å bruke denne verktøykassen vil kommuner som inngår en bindende avtale med fylkeskommunen om å opprette kommunal tverretatlig prosjektgruppe for å utvikle kommunale trafikksikkerhetsplaner, motta NOK til oppstartsarbeidet. Slike planer vil, i likhet med vedtatt kommunal TS-plan, gi mulighet for å motta støtte fra TFTU. Vegvesenet har utarbeidet en håndbok for TS-planer Håndbok 209 Kommunale trafikksikkerhetsplaner. Denne er tilgjengelig på vegvesen.no/fawpublikasjoner/handbøker. Prioritering av TS-tiltak vil kunne ha betydning for regional transportplan. Det vil også telle positivt i vurdering av kandidater til prisen «Årets trafikksikkerhetskommune». Prisen er på en million kroner, og skal bidra til å fremme lokalt arbeid for økt trafikksikkerhet (htt ://www.ve wesen.no/om+statens+ve vesen/media/n hetsarkiv/nas'onalt/skal+k%c3%a5r e+%c3%a5rets+tra fikksikkerhetskommune cms ) Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks6600, 9296 TROMSØ

39 2 TFTU ønsker med dette å gi kommunene tilbud om å legge frem utkast til TS-plan for utvalget for innspill, om de ønsker det. Kommuner kan også legge frem eksisterende planer for innspill til revidering. Kratt dnin smidler Ekstra krattrydding langs fylkesveger og kommunale veger i fylket skal gi bedre sikt langs veiene og forebygge vilipåkjørsler. Utsiktsrydding vil derimot ikke kunne få støtte fra TFTU. Kommunene skal kontakte Statens vegvesen for å sikre at ryddingen skjer på en forskriftsmessig måte. Ved rydding må en sørge for at alt hogstavfall fiernes. Ryddingen skal godkjennes av Statens vegvesen og dokumenteres med bilder fi3rog etter. (Vår brosjyre om siktrydding i boligområder: htt ://www.tromsf lke.no/linkclick.as x?ffleticket=5-6pafic7ye%3d&tabid=161 For riksveg og fylkesveger gjelder siktkrav etter Statens vegvesens håndbok veg- og gateutforming. ) TFTU inviterer med dette, kommunene i fylket til å søke på midler til krattrydning. Evt ubrukte midler iimdras og omdisponeres på første TFTUmøte i 2015 Med vennlig hilsen Øystein Olav Miland avdelingsleder Britt Cristine Mathisen rådgiver Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

40 Dyrøy kommune Den lærende kommune Per Konrad Jensen Dalgårdveien BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/215 Inge Bones, tlf.: / /128 Forhåndsvarsel om pålegg Vi viser til møte der ulovlig plassering av garasje var tema og der tilbudet om å bringe saken i orden etter møte ikke førte fram. Saken gjelder: 1. På bakgrunn av registrering av avdelingsingeniør Even Berntsen, tilsyn og georefererte flybilder er det på gnr 11bnr 128, Dalgårdveien 8, konstatert feil plassert garasje/uthus i grensen mot kommunal eiendom sammenholdt med gitt tillatelse : Fig.1 Skisse av omsøkt plassering av garasje og plassering i grensen kommunal eiendom og vei. 2. Ulovlig innredning av annen etasje på garasjen og etter det bygningsmyndighetene kan erfare, utfra anlagt varmepumpe og isolerte, panelte innervegger, innredet som arbeid- /hobbyrom. Tilfellet er i strid gitt tillatelse til garasje og uthus med hjemmel i plan og bygningslovens 93. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

41 Kommunen viser til Plan og naturutvalgets dispensasjonsvedtak og rådmannens delegert vedtak i sak nr 2009/215 av Garasjen/uthus innredning på loft er i strid med de godkjente tegningene i nevnte byggesak. Forhåndsvarsel om pålegg: Vi ber om en fullstendig søknad og/eller eventuelle merknader til forhåndsvarslet innen , jf. pbl 32-2, første ledd og forvaltningsloven (fvl) 16. Søknaden vil da bli behandlet etter gjeldende regelverk. Fullstendig søknad er ny dispensasjonssøknad om ny plassering av garasjen og vedlagte erklæring. Det bemerkes at dette ikke innebærer noen form for forhåndsgodkjenning av tiltaket. Begrunnelse for varsel om pålegg om retting: Bygningsmyndighetenes registrering viser ulovlighet. Dersom fullstendig søknad ikke er mottatt innen fristen , og kommunen likevel finner at saka er godt nok opplyst etter fvl 17, 1. ledd, vil kommunen behandle saken ut fra de opplysningene som foreligger. Saken kan behandles uten søknad dersom saka er tilstrekkelig opplyst. Kommunen vil vurdere om tiltaket ikke kan godkjennes og gi pålegg om flytting/riving. Dersom søknaden ikke blir tatt til følge, foreligger det et tilfelle i strid med pbl. Kommunen vil i så fall vurdere å gi pålegg om retting/flytting eller riving av garasjen av ulovlig bruk/plassering i medhold av pbl 32-3 eller annen hjemmel om pålegg. I pbl 32-3 står det: Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeidet. Ved utferdigelse av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse. Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelsen av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom. Dersom et eventuelt pålegg ikke blir fulgt opp, kan kommunen utferdige forelegg etter pbl Et slikt forelegg vil kunne få samme rettsvirkning som en rettskraftig dom og fullbyrdest etter reglene for dommer, jf Sammen med et eventuelt vedtak om pålegg om retting, kan kommunen gi tvangsmulkt etter pbl 32-5, jf. 32-3, 3. ledd. Dette kan utføres uten videre varsel. Vi opplyser ellers om at brudd på plan- og bygningsloven kan medføre straffeansvar, jf. Pbl Kommunen vil vurdere om det er grunnlag for å melde saken til politiet. Med hilsen Ørjan Higraff Rådmann Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

42 Ekstern kopi til: Advokathuset Nord as v/adv. Mads Wallerheim Ringveien FINNSNES Vedlegg: Lovhenvisninger Dispensasjonsskjema Erklæring Side 3 av 3

43 Dyrøy kommune Den lærende kommune Senja tingrett Postboks FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/72 Ragnvald Tollefsen, tlf.: V Varsel om at det tas steg til odelsfrigjøring av Eiendommen Solgård 17/9 og 18/13 i Dyrøy kommune - Søker Ann Monika og Sverre Bergheim Saksopplysninger: I brev datert, datert , søker Advokatselskapet Skjærgård As v. advokat Knut Skjærgård, på vegne av sin klient Sverre Bergheim og Monika Lysaker Bergheim, om odelsfrigjøring av eiendommen Solgård. Søknaden ble mottatt av kommunen den Den starter med en gjennomgang av Bergheims erverv av eiendommen fram til tinglysning av skjøte den , og videre til søker fikk forkynt stevning i odelsløsningssaken fra Trond Jæger. Kopi av forkynnelse av stevning med pålegg om tilsvar, datert , ligger vedlagt søknaden. Søker skriver videre at de har behov for tilleggsjord og at det driftsopplegget som tenkes for eiendommen vil være et vesentlig bidrag til rasjonalisering i landbruket. Det skrives så om søkers egnethet til å drive en landbrukseiendom og at han ikke har tilstrekkelig areal til å utvikle verken jordbruk eller skogsdrift. Videre pekes det på at søker driver et mobilt sagbruk, før det i fortsettelsen gis en beskrivelse av odelsløser. Det søkes om odelsfrigjøring etter Odelslovens 31,2. Det vises til at ervervet er godkjent av kommunen jfr innvilgelse av konsesjon. Vedlagt søknaden er brev fra Senja Tingrett med stevning og pålegg om tilsvar, Rundskriv M-2/2011 fra LMD og verdivurdering av eiendommen Solgård utført av Bruhaug og Mikkelsen DA. I brev fra Eurojuris Nord v. Advokat Trine Kristiansen, datert 17. feb bestrides kravet om odelsfrigjøring. Kristiansen mener at vilkårene i Odelsloven 31 annet ledd ikke er til stede. Videre bestrides det at Søker kan dokumentere kjøp av tilleggsjord som kommunen har godkjent fordi eiendommen bør få tilleggsjord. Det anmodes så om at kommunen raskt innhenter nødvendige opplysninger og gjør en foreløpig vurdering av søknaden. Sverre Bergheim søkte om konsesjon for erverv av eiendommen Solgård, (17/9, 18/13,19) den 9. mai Den dyrka marka på eiendommen høstes i dag av nabobruk, som driver med produksjon av kumelk og storfekjøtt. Bergheim oppgir følgende planer for bruk av eiendommen i søknaden: «Driftsbygning og utmark skal brukes til søkerens næringsvirksomhet. Søker vil sage tømmer og produsere material til bygging og salg, samt ved for salg. Vi satser på å komme i gang med dyrehold; sau og villsau så snart som mulig.» Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

44 S. Bergheim ble innvilget konsesjon i plan og naturutvalgets møte den I mail datert søkte Bergheim om at også hans kone Ann Monika Lysaker Bergheim innvilges konsesjon sammen med ham selv. I brev fra Dyrøy kommune datert innvilges S. Bergheim og Ann Monika Lysaker Bergheim konsesjon. Sverre Bergheim driver et enkeltpersonforetak orgnr Foretaket er registrert i MVA registeret og ble registrert i enhetsregisteret Firmaet har internettadresse Firmaet har leid lokaler hos Dyrøy energi fram til de nå er på Solgård. Søker er hjemmelshaver på eiendommen 11/71 som er ei boligtomt på 929 kvadratmeter med påstående hus og 11/198 som også er ei boligtomt med påstående hus. Tomten er på 1360 kvadratmeter. Sverre Bergheims far Annfinn P.J. Bergheim står som hjemmelshaver av en ideell halvdel av eiendommen 11/33 i Dyrøy. Både Annfinn Bergheim og hans kone (Sverres mor) er døde. Annfinn Bergheim hadde 5 barn inkludert Sverre Bergheim. Hjemmelshaver på den andre halvdelen av eiendommen er Sverres tante, Ingrid Norvalda Bergheim. Eiendommen er i følge gårdskart på totalt 223 daa og har 3,6 daa fulldyrka jord og 95,7 daa produktiv skog. Det er ca 9 km mellom gnr/bnr 11/33 og 17/9. Bergheim har også personlig meddelt at han, som en del av sin bedrift, har avtale om uttak av tømmer på sin kones heimgård i Bardu. Vurderinger: Ved søknad om odelsfrigjøring skal kommunen ta stilling til om det formelt sett er adgang til å odelsfrigjøre det aktuelle arealet. Etter lovendringen i 2014 er det ikke lenger anledning til å søke om odelsfrigjøring som svar på stevning om odelsløsning når man har kjøpt tilleggsjord. Imidlertid sier overgangsreglene i Endringsloven at der det har blitt høve oppstått anledning til å bruke odelsrett før 1. januar 2014, så skal de gamle reglene gjelde. Søker ervervet eiendommen Solgård før årsskiftet (skjøtet ble tinglyst den ). Slik det fremgår av saksopplysningene over er det tatt ut løsningssak av Trond Jæger. Siden stevning er tatt ut, vil odelsrett kunne «skiple» ervervet. Søknaden om odelsfrigjøringen er framsatt av eier innen 2 måneder etter at stevning i løsningssaken ble forkynt. I søknaden om konsesjon har søker ikke ført opp gårds og bruksnummer i søknadens punkt 17 slik det skal gjøres dersom eiendommen skulle erverves som tilleggsjord. Imidlertid er det i søknadens punkt 16 skrevet følgende: «Driftsbygning og utmark skal brukes til søkerens næringsvirksomhet. Søker vil sage tømmer og produsere material til bygging og salg, samt ved for salg. Vi satser på å komme i gang med dyrehold; sau og villsau så snart som mulig.» Av denne beskrivelsen går det fram at søker tenker at ervervet skal styrke næringsvirksomheten han alt er i gang med. Når det gjelder eiendommen 11/33 er det over 5 år siden Bergheims foreldre er gått bort. Kommunen oppfatter det derfor slik at S. Bergheim er eier av eiendommen sammen med sine søsken og sin tante. Side 2 av 2

45 Avgjørelse: Siden stevning er tatt ut vil odelsrett kunne «skiple» ervervet. Kommunen mener at Søker er eier av en ideell andel av en annen landbrukseiendom når ervervet finner sted. Det går også fram av konsesjonssøknaden at ervervet er utført for å styrke søkers næringsvirksomhet. Kjøpet er derfor kjøp av tilleggsjord. Vilkårene i Odelslovens 31 er oppfylt. Det vil bli tatt «steg» til odelsfrigjøring og kommunen ber derfor Senja Tingrett om å stanse deres sak etter odelslovens 33. Klageadgang Kommunens avgjørelse er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages av de odelsberettigede eller andre som er misfornøyde med at søknaden realitetsbehandles. Med hilsen Ørjan Higraff rådmann Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Ekstern kopi til: Advokatselskapet Skjærgård AS Postboks TROMSØ Eurojuris Nord - Harstad Postboks HARSTAD Fylkesmannen i Troms Postboks Tromsø Side 3 av 3

46 Dyrøy kommune Den lærende kommune Sten Gaute Pedersen Fossmoveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/144 Inge Bones, tlf.: / Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2014/144 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - 3/98, Fossmoveien 19. Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om fasadeendring med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B4 Utførelse av alt annet enn B3 1 Kr Totalt gebyr å betale Kr.510,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

47 Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Side 2 av 2

48 Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Vedlegg: Faktura Klageadgang Side 3 av 3

49 Dyrøy kommune Den lærende kommune Torgunn Berit Solberg Heimansåsen SLEMMESTAD Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/143 Inge Bones, tlf.: / Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2014/143 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - 14/2, Kastnesveien 82. Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om veranda 31m 2 og garasje 23m 2 med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra avstandsbestemmelsene, jf brev fra Statens vegvesen , 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) jf Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Dispensasjon Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Det er søkt om dispensasjon fra LNF-område og avstandsbestemmelsene i vegloven. Hensynet her er landbruket på eiendommen. Garasjen ønskes plassert slik som på situasjonsplanen (12 meter fra veien). Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

50 Våningshuset mangler garasje. Garasjen vil med plasseringen i liten grad vanskeliggjøre gjennomføringen av arealplanen. Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av saker 1 Kr D2 Dispensasjoner arealdel 1 Kr. 880,00 Totalt gebyr å betale Kr.1800,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før Side 2 av 2

51 klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Vedlegg: Faktura Klageadgang Side 3 av 3

52 Dyrøy kommune Den lærende kommune Marit Aure og Svein Bergvik Brinkvegen TROMSØ Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/595 Ragnvald Tollefsen, tlf.: /4 - Svar på søknad om konsesjon for gnr/bnr 40/4 Saksopplysninger: Marit Aure og Svein Bergvik søker om konsesjon for å kunne erverve eiendommen gnr/bnr 40/4 i Dyrøy kommune. Eiendommens areal er vanskelig å gi noen eksakt beskrivelse av. Men ut fra de opplysningene som foreligger er eiendommen så stor at det skal søkes konsesjon. Eiendommen består av både innmark og utmark. Begge deler beites i dag av sau. Det er tre bygninger på eiendommen. Bolighuset har en grunnflate på 42 m 2. Det er to etasjer og er i dårlig teknisk stand. Byggeår er ukjent. Driftsbygningen er to etasjer. Den har ca 70 m 2 grunnflate og er i meget dårlig stand (delvis sammenrast). Det er også et uthus i dårlig teknisk stand på gården. Det har en etasje og er på ca 12 m 2. Adkomsten til eiendommen er via 2,5 km privat vei, fra Vinje på Dyrøya. Den første ¼ er kjørbar med vanlig personbil, mens resterende del er å betegne som en smal traktorvei. Det er i dag 5 hjemmelshavere på eiendommen. Kjøpesummen er avtalt å være kr ,- Vurderinger: Konsesjonsloven setter i 9 opp 5 punkter over forhold for landbrukseiendommer. 1: Om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling: Det foreligger lovforslag Landbruks og matdepartementet om å oppheve priskontrollen. Inntil videre har departementet bedt kommunene om ikke å legge avgjørende vekt på pris i konsesjonssaker. 2: Om erververens formål vil ivareta hensynet til bosetting i området. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

53 Erververs formål er å renovere husene og søke å ivareta de kulturhistoriske sidene ved bebyggelsen. Erverver har ikke til hensikt å flytte til eiendommen. Eiendommens bolig er i en slik forfatning at det vil være urimelig å kreve at erverver skal sette den i stand slik at den kan nyttes som bolig. At det heller ikke er bilvei til eiendommen styrker det forholdet at det er urimelig å kreve at eiendommen skal bebos. Erverver skriver også i søknaden at de er positive til tilretteleggingen som foregår på Berg og som gjør området tilgjengelig for innbyggere og besøkende. Kommunen mener at erververs formål ivaretar hensynet til bosetting i området. 3: Om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning: Ervervet fører til at antallet hjemmelshavere på eiendommen reduseres fra 5 til 2. Videre sier søker at han ønsker å bruke jordskifte for å få klarhet i eiendommens grenser. Etter ervervet vil det derfor være lettere både for eierhanden og eventuelle leiere å kunne utnytte eiendommen. 4: Om erververen anses skikket til å drive eiendommen: Erververne har begge høyere utdanning. De har med det vist at de har evne til å søke å ta til seg nødvendig kunnskap for å nå sine mål noe kommunen tror de også vil få til i denne saken. 5: Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: Kulturlandskapet på Berg har spesielle kvaliteter. Det er ingen nyere bygninger i/på bygda/gården. Området beites i dag av sau. Landskapet og floraen både på inn og utmark preges av lang tids landbruk med bruk av lite til ingen bruk av handelsgjødsel. Formålet med ervervet er å ta vare på den ressursen både byggingene og kulturlandskapet for øvrig på Berg. Vedtak: Med hjemmel i konsesjonsloven 1 og 9, innvilges Svein Bergvik og Marit Aure konsesjon for erverv av eiendommen gnr/bnr 40/4 i Dyrøy kommune. Klageadgang Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Enhetsleder teknisk Ragnvald Tollefsen fagleder landbruk Side 2 av 2

54 Sakertilbehandling

55 Sakertilbehandling

56 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 35/19 Saksmappe: 2014/123 Saksbehandler: Inge Bones Dato: Saksframlegg 35/19 Søknad om dispensasjon oppføring av to anneks fritidsbolig og en garasje til sammen 143 kvm Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 11/ Saksopplysninger F. Gudbrandsen søker å oppføre 2 anneks fritidsbolig på hver 46,8 m 2 og en garasje på 49,6 m 2. Eiendommen ble i sin tid fradelt og opprettet med faren som eier. Eiendommen er på 8 da. Han skriver bla.: Oddmund Gudbrandsen har overført 2/3 av sin eierpart (1/3 til hver) av sine sønner Frode Gudbrandsen og Steve Gudbrandsen. Frode Gudbrandsen har allerede bygning på eiendommen, mens ny eier Steve Gudbrandsen, som bor i Oslo, ønsker et lite kryp-inn når han besøker eiendommen sin. Frode Gudbrandsen for Oddmund Gudbrandsen

57 Fig.1 Kart med nye bygninger inntegnet Dispensasjon Det følger av 19-2, 2. ledd at det ikke kan dispenseres dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Videre fremgår det at det skal foretas en avveining av hensynene som taler for og i mot en dispensasjon. Det kan bare dispenseres dersom det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. I 19-2, 3. og 4. ledd er det fremhevet ulike hensyn som skal tillegges særlig vekt i vurderingen. Administrasjonens vurdering Eiendommen ble opprettet i I 2008 ble ca 3,4 da fradelt eiendommen og lagt til 35/29 som ledd i arveoppgjør. Eiendommen er i dag stort sett bevokst med skog, middels, en del impediment skog og ca 0,6 da tidligere dyrka mark, nå overvokst. Eiendommen har liten verdi for landbruket. Det taler for søknadene at område er fradelt med sikte på fritidsbygg. Rådmannen konkluderer med at det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for å kunne gi den omsøkte dispensasjon, vilkårene etter plan- og bygningsloven 19-2 er derfor oppfylt, og dispensasjonssøknaden avslås. Rådmannens forslag til vedtak: Plan og naturutvalget går inn for at hr. Gudbrandsen får bygge 2 anneks og 1 garasje på eiendommen 35/19 som omsøkt. Det legges vekt på at eiendommen ble opprettet i sin tid for nettopp fritidsbygg. Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag.

58 Terje Johansen utvalgsleder Ørjan Higraff rådmann

59 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 11/128 Saksmappe: 2009/215 Saksbehandler: Inge Bones Dato: Saksframlegg 11/128 Pålegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og naturutvalget 12/ Vedlegg 1 Forhåndsvarsel om pålegg 11/128 garasje - tilsvar og klage på saksbehandling på nevnte sak 2 11/128 Varsel om pålegg 3 Referat møte /128 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - garasje med uthus og loft Uttrykte vedlegg (ikke vedlagt): - aktuelle dokumenter knyttet til byggesaken, 2009/215. Registrert i posten øvrige dokumenter/brev knyttet til saken, 2009/215. Registrert i posten Kort informasjon: Aktuelle dokumenter og brev viser at saken har to sider, en arbeidsrettslig del og en byggesaksdel. Dette må behandles særskilt. Når det gjelder den arbeidsrettslige del kommer motpartens advokat med en rekke ubegrunnede beskyldninger mot ansatt(e) i Dyrøy kommune. Beskyldningene er oppstått som følge av byggesaken. Disse ensidige beskyldningene tilbakevises, og er uvedkommende byggesaken. Det utelukkes ikke at disse beskyldningene kan bli politianmeldt eller bli brakt til domstolen av ansatt. Ansvarlig for byggesaken i Dyrøy kommune er som kjent PNU. Den videre saksbehandlingen omhandler derfor byggesaken, og den skriftlige dokumentasjon som knytter seg til den. Vi registrerer at det er avvik mellom godkjenning og nåværende plassering av garasjen. Med bakgrunn i sakens kompleksitet og at motparten benytter seg av advokat har Dyrøy kommune knyttet til seg juridisk kompetanse fra KS advokatene. Dette for at rådmannen skulle være sikker på at saken fikk en faglig og forsvarlig saksbehandling i samsvar med plan og bygningslovens bestemmelser. Rådmannen vil forøvrig presisere at vi hele tiden har hatt et sterkt ønske om dialog i byggesaken ved at eier/tiltakshaver søkte om dispensasjon og underskrev vedlagte erklæring for at garasjen kunne stå der den nå er plassert. Da dette hele tiden er blitt avvist av eier/tiltakshaver ser rådmannen ikke annet valg, Jf plan og bygningslovens bestemmelser, å bringe saken fram for politisk behandling slik den er skissert i saksutredningen.

60 Pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt jf pbl 31-5 og 32-5 Eiendom : 11/128 Tiltakets adresse : Dalgårdveien 8 Tiltakets art : Garasje Tiltakshaver : Per Jensen Saksopplysninger Fig.1 Garasje omsøkt og plassert Den ga bygningsmyndigheten forhåndsvarsel om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt. Bakgrunnen for forhåndsvarselet var feil plassert garasje m.m. på eiendommen. I forhåndsvarslet ble det opplyst at det ville bli vurdert fattet pålegg om flytting/riving og ileggelse av tvangsmulkt hvis ikke nybygging, hovedombygging eller riving ble omsøkt og igangsatt innen Det ble også opplyst at før vedtaket ble fattet, hadde eier rett til å uttale seg, jf plan- og bygningsloven (pbl) 32-2 første ledd. Det er mottatt uttalelse fra advokat Mats Wallerheim på vegne av tiltakshaver til forhåndsvarslingen. Uttalelsen går hovedsakelig på at garasjen med uthus ikke er feil plassert. Vår vurdering av saken er at garasjen er utsatt feil og på eiendomsgrensen, og at uttalelsen ikke inneholder opplysninger eller annen dokumentasjon som endrer kommunens oppfatning. Administrasjonens vurdering På bakgrunn av dette fattes det nå vedtak om pålegg om riving av garasjen og ileggelse av tvangsmulkt. Eiers eller den ansvarliges plikter: I pbl 31-5 står det følgende om riving:

61 Er byggverk kommet i slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan settes i stand uten hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at byggverket eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet. Byggverk med videre kan også kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er kommet i slik tilstand at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist. Pålegg om riving: Med hjemmel i pbl 31-5 pålegger bygningsmyndigheten eieren av garasjen, å rive tiltaket innen Alternativt kan det søkes om ny dispensasjon og ny erklæring framsatt i møte og i den hensikt å bringe søknaden i orden innen Vedtak om tvangsmulkt: Som et av virkemidlene i pbl for å få gjennomført gitte pålegg, er det i 32-5 gitt hjemmel for ileggelse av tvangsmulkt. Pbl 32-5 første ledd, første setning har følgende ordlyd: Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plan- og bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg, herunder forbud, innen en særskilt angitt frist. Med hjemmel i pbl 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 5000,00 fra og med Tvangsmulkten er fastsatt som dagmulkt på grunn av overtredelse av plan og bygningslovens regler og bygningsmyndighetens forslag til å bringe søknaden i orden i møte med eieren Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra at det ikke er søkt om ny dispensasjon for ny plassering og at loftet er innredet ut over «uthus på loft». Fordelen med plasseringen er for eieren bedre plass for ankomst til boligen og innredet hobbyrom på loftet. Tvangsmulkten anses etter dette å stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at garasjen er revet. Begrunnelse for pålegg om riving: Bygningsmyndigheten befarte tiltaket og Garasjen står for nært kommunal vei og infrastruktur-ledninger og vil vanskeliggjøre vintervedlikehold og vedlikehold av ledninger i bakken. Loftet på garasjen er ikke i tråd med omsøkte «uthus på loft».

62 Bilder av garasjen Kommunen har plikt til å følge opp ulovligheter, jf plb 32-1 som lyder slik: «Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak» Kommunen mener overtredelsen ikke er av mindre betydning og må følges opp for så sikre at kommunen kan gjennomføre vedlikehold av ledninger i bakken og vintervedlikehold. Forelegg og andre opplysninger: Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte tillatelser, overholdes. Et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom, jf pbl 32-6 og Det orienteres om at Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan plan- og bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot, jf første ledd. Det vises til forhåndsvarsel datert Pålegg kan etter pbl 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget ikke gjennomføres. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i pbl 31-5 pålegger plan og naturutvalget eieren av garasjen på gnr 11 bnr 128, å rive tiltaket innen Alternativt kan det søkes om ny dispensasjon og ny erklæring framsatt i møte og i den hensikt å bringe søknaden i orden innen Med hjemmel i pbl 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 5000,00 fra og med

63 Utvalgsleders innstilling: Som rådmannens forslag til vedtak. Terje Johansen utvalgsleder Ørjan Higraff rådmann

64 ADVOKATHUSET", NORD Org.nr MVA Advokat Trine Heiberg MNA Advokat Mads Wallerheim MNA EiendomsmeglerThomas Konradsen MNEF Dyrøy kommune v/rådmann Ørjan Higraff og ordfører Randi Lillegård Dyrøytunet Brøstadbotn Vår ref: Deres ref: 2009/215 fylifpx14" KOM Dck 2/C7=2,/ III!! N!F, Forhåndsvarsel om pålegg 11/128,garasje Per Jensen - Tilsvar Klage på saksbehandlingpå nevnte sak S beh.: Kcp,: 30 MARg Det vises til forhåndsvarsel om pålegg, datert , samt m møtehenvisning 19/1-14, som må være en feildatering). Fristen for tilsvar er satt til Svaret er således rettidig. Det bestrides at garasjen er feil plassert i henhold til søknad, samt at den er ulovlig innredet. Mine klienter har laget en grundig oversikt over hendelsesforløpet med vedlegg. Dette følger vedlagt dette brev, og utgjør dermed også vedlegg til dette tilsvar. Oversikt, samt vedlegg, forutsettes lest i sin helhet. Det vises derfor ikke til vedlegg i dette tilsvar. 1. Innledning Jeg finner det hensiktsmessig å gi en kort beskrivelse av historikken i dette brev til tross for at dette er grundig dokumentert i oversikt utarbeidet av mine klienter. Det vil være noen gjentagelser, men dette er gjort bevist slik at en lettere kan ha en «rød tråd» når en leser tilsvaret. Det fremstår som uforståelig for mine klienter at saka blir tatt opp sommeren 2013, uten at mine klienter kjente til at dette var en sak. Det vises til at Dyrøy kommune har: gitt dispensasjon fra reguleringsplan, innvilgninger, tillatelser etc. fått søknader om dispensasjon, søknad om bygging med tegninger etc. ved teknisk sjef gitt nøyaktig anvisning, og satt ned målepirmer,av hvor garasjen skulle stå. kontrollert og signert ferdigmelding og ferdigattest fra september Dyrøy kommune erklærte seg selv inhabil, og fikk Sørreisa kommune til kontrollere bygget. Sørreisa kommune ble også anmodet om å overta den videre saksbehandling. Sørreisa kor,l. CS AdvokathusetNord AS Advokathuset Nord AS Sentralbord: Ringveien 4 Næringshagen i Målselv Postboks Bardufoss ost(chdvokathusetnord.no 9305 Finnsnes

65 ADVOKATHUSET" NORD NbV Org.nr MVA Advokat Trine Heiberg MNA Advokat Mads Wallerheim MNA Eiendomsmegler Thomas Konradsen MNEF kommune kom frem til at dette ikke var ei byggesak, at det ville være urimelig å kreve bygget revet, samt at loftet på garasjen ikke var innredet som beboelsesrom. Det ble videre foreslått at mine klienter skulle avgi en erklæring om dispensasjon fra vegloven når det gjaldt vedlikehold av vannledninger. Mine klienter sa at dette var greit, men ønsket samtidig at kommunen skulle rydde opp etter seg dersom de måtte grave på mine klienters eiendom, eller dersom det ble skade på garasjen som skyldtes Dyrøy kommune ved, for eksempel, snørydding. Det ble innkalt til møte mellom Dyrøy kommune, advokat Erna Larsen fra KS, mine klienter og undertegnede den Mine klienter hadde med seg tidligere rådmann i Dyrøy kommune, Knut Arne Johansen, for å bevitne påstander som var blitt ført fra denne side. Under dette møtet, ble det bekreftet fra kommunens side at bruk og innredning av garasjen, ikke var ansett som ei sak lengre. Derimot så ønsket Dyrøy kommune at mine klienter skulle signere erklæring om dispensasjon fra vegloven. Mine klienter bestridte innholdet i denne erklæringen, og ville derfor ikke signere. Det blir gjort forsøk på å forhandle, og kommunen ønsket også at mine klienter skulle sende inn ny søknad, noe mine klienter mente ville være unødvendig. En kom ikke frem til enighet. Deretter mottok mine klienter forhåndsvarsel om pålegg fra Dyrøy kommune. Det bemerkes at innholdet har endret seg underveis, og at det nå, blant annet, anføres at garasjen er innredet i strid med gitt tillatelse ettersom det er installert varmepumpe, og at det er isolerte, panelte innervegger. Fra denne side, vises det til Sørreisa kommunes behandling av saken. Dette kommenteres derfor ikke ytterligere, men en kan vanskelig se relevansen i argumentasjonen med installert varmepumpe samt panelte, isolerte innervegger. Det bør videre merkes at mine klienter ikke kjente til at dette med garasjen deres var blitt en sak før de ble oppringt av Sørreisa kommune i sommerferien Frem til da hadde de vært av den klare tro at alt var i orden. På dette tidspunktet, så hadde saka vært kjent på kommunehuset en god stund. En finner det derfor bemerkelsesverdig at vedkommende som hadde satt ned målepinnene for plassering av garasjen, nå mener at garasjen er feil plassert. Målepinnene ble satt ned av teknisk sjef Geir Fjellberg i Dyrøy kommune. Det bemerkes videre at veien som går forbi mine klienters garasje, er en kommunal blindvei på ca. 100 med to husstander. Den er lite trafikkert. I den ene husstanden bor Geir Fjellberg. Nevnte blindvei ble bygget èn veibredde lenger ned mot tomtegrensen til mine klienter enn det som opprinnelig var planlagt. Til tross for Sørreisa kommunes saksbehandling av saken, og herunder også konklusjon, så fremstår det nå som om at Dyrøy kommune ikke godtar dette, og velger å behandle saken selv. Søknad om dis ensas'on fra 2009 Advokathuset Nord AS Advokathuset Nord AS Sentralbord: Ringveien 4 Næringshagen i Målselv www advokathusetnord.no Postboks Bardufoss ost'dadvokathusetnord.no 9305 Finnsnes

66 ADVOKATHUSET" NORD Org.nr MVA Advokat Trine Heiberg MNA Advokat Mads Wallerheim MNA Eiendomsmegler Thomas Konradsen MNEF På kartet vedlagt søknad om dispensasjon i 2009, har mine klienter tegnet inn plasseringen av garasjen. Den er plassert over byggelinjen, men ikke med meteranvisning. Da mine klienter skulle føre opp garasjen, tok de kontakt med Dyrøy kommune for å forsikre seg om at garasjen ble riktig plassert ettersom det var søkt om dispensasjon for å bygge over byggeiinjen. Teknisk sjef Geir Fjellberg satte ned målepinnene for plassering av garasjen, noe som er bevitnet. Videre framkom det klart av søknaden, samt tegninger, hvordan bruken av garasjen var tiltenkt. Inhabilitet Det bemerkes også at Dyrøy kommune, som følge av inhabilitet, ga ansvaret for den videre saksbehandlingen til Sørreisa kommune. Til tross for dette så behandler bygningsmyndighetene i Dyrøy kommune nå saken, og kommer fram til et annet resultat enn det Sørreisa kommune gjorde. Dette gjøres for øvrig uten at det er tilkommet nye opplysninger i anledning saken. I henhold til innvilgede søknader, samt Sørreisa kommunes behandling av saken, så kan en ikke fra denne side se at det er grunnlag for å konstatere ulovligheter slik det hevdes av Dyrøy kommune. Likebehandlin / rivat tvist / bak runn for inhabilitet Det vises også til at nabo, Geir Fjellberg, har plassert sin garasje over byggelinja. En stiller således spørsmål om usaklig forskjellsbehandling siden Fjellberg har ført sin garasje over byggelinja. For ordens skyld bemerkes det at nabo Geir Fjellberg også er samme Fjellberg som er teknisk sjef i Dyrøy kommune. I den forbindelse anmodes det om at Dyrøy kommune fremlegger Fjellbergs dispensasjons- søknad fra den gang han søkte. Det vises også til den privatrettslige tvisten mellom mine klienter og Fjellberg fra Den gang ble Dyrøy kommune gjort oppmerksom på at garasjen til Fjellberg var plassert på tomtegrensen mellom Fjellberg og Jensen, i strid med gitt tillatelse. Dyrøy komrnune ble anmodet om å dra på befaring, noe de unnlot. Det ble også avdekket at Fjellberg ikke hadde innhentet nødvendig samtykke fra nabo for å kunne plassere garasjen slik den står. I tillegg hadde Geir Fjellberg ført opp en utebod som var delvis plassert på mine klienters eiendom. Partene inngikk imidlertid et rettslig forlik med Fjellberg, hvor resultatet ble at Fjellberg skulle flytte uthuset samt brannsikre garasjen ved eventuell boligbygging på mine klienters tomt. Det bemerkes at det er: denne privatrettslige saken som har medført at Dyrøy kommune har meldt seg inhabil. Geir Fjellberg som har innmeldt mine klienters private garasje. Det ble mine klienter gjort kjent med under siste møtet med Dyrøy kommune. Advokathuset Nord AS Advokathuset Nord AS Sentralbord: Ringveien 4 Næringshagen i Målselv Postboks Bardufoss post'dadvokathusetnord.no 9305 Finnsnes

67 ADVOKATHUSET NORD arp Org.nr MVA Advokat Trine Heiberg MNA Advokat Mads Wallerheim MNA Eiendomsmegler Thomas Konradsett MNEF - Geir Fjellberg i regi av sin stilling satte ned målepinnene hvor garasjen skulle stå. Erklærin dis ensas'on fra ve loven Mine klienter aldri har nektet å skrive under på en erklæring vedrørende dispensasjon fra vegloven. Det mine klienter har bestridt, var selve innholdet i erklæringen. Det ble varslet at vedlikehold av vannledninger, var akseptabelt, men ikke at mine klienter skulle ha ansvar for eventuelle skader, ved, for eksempel, snørydding og annet vedlikehold utført av Dyrøy kommune. I ettertid viser det seg at vannledningen ikke ligger tett ved garasjen slik det ble antydet ved befaringen. Mine klienter vil fortsatt signere at vedlikehold av vannledning er akseptabelt ved at Dyrøy kommune rydder opp etter seg, og at mine klienters eiendom ordnes i den stand den opprinnelig var dersom vedlikeholdet medfører endringer. En antar at en slik erklæring er noe som kommunen har adgang til å pålegge mine klienter, og at Fjellberg har avgitt samme erklæring med tanke på også hans garasje er plasser over byggelinjen og nær vannledning. Møte I møtet avholdt , ble det innledningsvis bekreftet fra kommunens advokat at dette med bruk og innredning av garasjen, ikke var et tema. Mine klienter ble derfor svært overrasket over kommunens endrede holdning til dette i brev av Under samme møte, erkjente rådmannen at han og ordføreren kjente til at teknisk sjef Fjellberg hadde uttalt på kommunehuset at dersom han tapte saken, så skulle han «ta» mine klienter på dette med garasjen. Dette ble bevitnet under møtet av tidligere rådmann Knut Arne Johansen. Rådmannen kjente til dette allerede under møtet med Sørreisa kommune, hvor rådmannen da benektet det. Mine klienter ser svært alvorlig på dette, og anser at dette vil vanskeligjøre samarbeidsforholdet mellom mine klienter som privatpersoner, og som ledere og eiere av bedriften DEMAS, og Dyrøy kommune. Tilliten er brutt. Hvordan tilliten kan gjenopprettes, og videre samarbeid fortsette, avhenger av kommunen. Mine klienter har ved flere anledninger, både som privatpersoner og som eiere og ledere av bedriften DEMAS, opplevd kontakten med Dyrøy kommune som vanskelig. Vanskelighetene skapes gjennom møter og annen kontakt hvor avtaler og andre forhold det er blitt enighet om, ikke kan gjenfinnes i form av skriftlighet. Det skjer også ved at saker biir unndratt offentlighet, og at i saker som skal fremlegges for politikerne, mangler nødvendig dokumentasjon som mine klienter har sendt til kommunen. Dette skaper merarbeid for begge Advokathuset Nord AS Advokathuset Nord AS Sentralbord: Ringveien 4 Næringshagen i Målselv Postboks Bardufoss ost'diadvokathusetnordmo 9305 Finnsnes

68 ADVOKATHUSETdrA NORD di7. Org.nr MVA Advokat Trine Heiberg MNA Advokat Mads Wallerheim MNA Eiendomsmegler Thomas Konradsen MNEF parter, men er også en uholdbar situasjon, spesielt i forbindelse med drift av DEMAS. Det nevnes blant annet utvalgssak 7/14. Videre er mine klienter av den formening at de har forsøkt løse saken i minnelighet, dog uten at kommunen har vist velvilje til dette. Mine klienter har, blant annet, unnlatt å foreta seg rettslig skritt i forhold til utsagnene fra Fjellberg. Dette i håp om at konflikten mellom mine klienter og Fjellberg kunne avsluttes, men også at forholdet til Dyrøy kommune for fremtiden kunne fungere mellom partene. Mine klienter var av den formening at saken kunne løses i minnelighet mellom dem og kommunen. Som følge av disse forhold, vil dette brevet bli sent med kopi til politisk leder i PNU i Dyrøy, ordfører i Dyrøy, samt fylkesmannen v/ leder Svein Ludvigsen. I internt notat fra rådmannen, samt brev fra advokat Erna Larsen, så beskyldes undertegnede for å angripe Dyrøy kommune, administrasjonen, politisk ledelse og ansatte. I henhold til korrespondansen som har vært mellom partene, finnes det ikke holdepunkter for å hevde dette. Derimot har uttalelser fra teknisk sjef Fjellberg vært et gjennomgående tema. Dette ble presisert under møtet , og det ble også beklaget fra min side dersom kommunen var av den oppfatning at kommunen, administrasjonen, politisk ledelse og ansatte følte seg angrepet. Jeg ber om en rask behandling og tilbakemelding. Dette er avgjørende for framtidige valg av privat karakter for mine klienter, men også for bedriften DEMAS. I den forbindelse kan jeg orientere om at DEMAS nylig har kjøpt en større eiendom på Eggemoen hvor det nå skal bygges en ny fabrikk. Mine klienter vurderer å registrere DEMAS der som følge av disse forhold. Dette vil i så fall være uheldig for Dyrøy kommune. Dette er noe som mine klienter egentlig ikke ønsker å gjøre, men de anser situasjonen som såpass uholdbar, at de nærmest tvinges til å gjøre det. Med vennlig hilsen Advokathuset Nord AS 7a s 7 advokat Kopi: - klient Vedlegg: - oversikt med vedlegg Advokathuset Nord AS Ringveien 4 Postboks Finnsnes Advokathuset Nord AS Næringshagen i Målselv 9325 Bardufoss Sentralbord: ost<dadvokathusetnord.no

69 Dyrøy kommune Den lærende kommune Per Konrad Jensen Dalgårdveien BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/215 Inge Bones, tlf.: / /128 Forhåndsvarsel om pålegg Vi viser til møte der ulovlig plassering av garasje var tema og der tilbudet om å bringe saken i orden etter møte ikke førte fram. Saken gjelder: 1. På bakgrunn av registrering av avdelingsingeniør Even Berntsen, tilsyn og georefererte flybilder er det på gnr 11bnr 128, Dalgårdveien 8, konstatert feil plassert garasje/uthus i grensen mot kommunal eiendom sammenholdt med gitt tillatelse : Fig.1 Skisse av omsøkt plassering av garasje og plassering i grensen kommunal eiendom og vei. 2. Ulovlig innredning av annen etasje på garasjen og etter det bygningsmyndighetene kan erfare, utfra anlagt varmepumpe og isolerte, panelte innervegger, innredet som arbeid- /hobbyrom. Tilfellet er i strid gitt tillatelse til garasje og uthus med hjemmel i plan og bygningslovens 93. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

70 Kommunen viser til Plan og naturutvalgets dispensasjonsvedtak og rådmannens delegert vedtak i sak nr 2009/215 av Garasjen/uthus innredning på loft er i strid med de godkjente tegningene i nevnte byggesak. Forhåndsvarsel om pålegg: Vi ber om en fullstendig søknad og/eller eventuelle merknader til forhåndsvarslet innen , jf. pbl 32-2, første ledd og forvaltningsloven (fvl) 16. Søknaden vil da bli behandlet etter gjeldende regelverk. Fullstendig søknad er ny dispensasjonssøknad om ny plassering av garasjen og vedlagte erklæring. Det bemerkes at dette ikke innebærer noen form for forhåndsgodkjenning av tiltaket. Begrunnelse for varsel om pålegg om retting: Bygningsmyndighetenes registrering viser ulovlighet. Dersom fullstendig søknad ikke er mottatt innen fristen , og kommunen likevel finner at saka er godt nok opplyst etter fvl 17, 1. ledd, vil kommunen behandle saken ut fra de opplysningene som foreligger. Saken kan behandles uten søknad dersom saka er tilstrekkelig opplyst. Kommunen vil vurdere om tiltaket ikke kan godkjennes og gi pålegg om flytting/riving. Dersom søknaden ikke blir tatt til følge, foreligger det et tilfelle i strid med pbl. Kommunen vil i så fall vurdere å gi pålegg om retting/flytting eller riving av garasjen av ulovlig bruk/plassering i medhold av pbl 32-3 eller annen hjemmel om pålegg. I pbl 32-3 står det: Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeidet. Ved utferdigelse av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse. Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelsen av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom. Dersom et eventuelt pålegg ikke blir fulgt opp, kan kommunen utferdige forelegg etter pbl Et slikt forelegg vil kunne få samme rettsvirkning som en rettskraftig dom og fullbyrdest etter reglene for dommer, jf Sammen med et eventuelt vedtak om pålegg om retting, kan kommunen gi tvangsmulkt etter pbl 32-5, jf. 32-3, 3. ledd. Dette kan utføres uten videre varsel. Vi opplyser ellers om at brudd på plan- og bygningsloven kan medføre straffeansvar, jf. Pbl Kommunen vil vurdere om det er grunnlag for å melde saken til politiet. Med hilsen Ørjan Higraff Rådmann Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

71 Ekstern kopi til: Advokathuset Nord as v/adv. Mads Wallerheim Ringveien FINNSNES Vedlegg: Lovhenvisninger Dispensasjonsskjema Erklæring Side 3 av 3

72 REFERAT DYRØY KOMMUNE Dato: kl.13:30 Saksnr:2009/215 Arkivkode:Gnr/bnr Tilstede: Tiltakshaver: Advokat Mads Wallerheim, Per Jensen og Ann-Britt Jensen og Knut Arne Johansen Dyrøy Kommune: KS-advokat Erna Larsen, rådmann Ørjan Higraff, avd.ing. Inge Bones Referent: Inge Bones Nr Sak Oppfølging 1. Ulovlig plassering av garasje i Dalgårdveien 8, gnr 11 bnr 128 a. b. Advokat Erna Larsen leder møte: Garasjens plassering er ikke ihht. søknaden og er ulovlig plassert på grensen mot kommunal eiendom og formål vei. Det ligger tekniske anlegg som vannledning etc. i veien noe som vanskeliggjør vedlikehold, utbedringsarbeider, snørydding eller vegtrafikken. Dyrøy kommune tilbyr ytterligere dispensasjon for garasjen med plassering på eiendomsgrensen under forutsetning av plan og naturutvalgets godkjennelse. Dyrøy kommune ber om at framlagte forslag til avstandserklæring godkjennes og tinglyses på den omsøkte eiendommen. I fall tiltakshaver frafaller tilbudet vil Dyrøy kommune følge opp ulovligheten. Advokat Wallerheim fremmet etter dialog følgende: Tiltakshaver får utsettelse til i morgen kl.16:00 til å svare på tilbudet. Forslag videre prosess: Advokat Wallerheim besørger svar innen kl.16:00 Advokat Wallerheim Møte slutt kl 15:00 1

73 Dyrøy kommune Den lærende kommune Plan-Evo AS Strandsentret 9350 SJØVEGAN Att. Bård Hammarstrøm Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/215 Inge Bones, tlf.: / /128 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - garasje med uthus og loft Garasje med uthus på loft. BRA 125 m². TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. I medhold av plan- og bygningslovens 93 a og 95 nr. 1 godkjennes søknaden, mottatt Teknisk sektor den sist Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av reguleringskart og ansvarsretter. I medhold av plan- og bygningslovens 7 er det gitt dispensasjon for plassering over byggegrensen og høyde i reg.plan for Brøstad i plan og naturutvalget Det foreligger ikke protester til søknaden. Denne tillatelse og de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Teknisk sektor behandler denne sak etter myndighet tildelt sektoren i kommunestyrevedtak av , sak 54/95. Bortfall av tillatelse En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Ved søknad etter 93 begynner fristen å løpe fra vedtaksdato. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Søknaden: Garasje med uthus på loft. BRA 125 m². Godkjenninger: Følgende tegninger/foto og kart er lagt til grunn for tillatelsen: Plan, snitt og fasader,forslag 4. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL LUNNER KOMMUNE Hans-Eriks Bygg AS Rækstadguta 17 2760 Brandbu Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 09/1879-21 GNR 54/8 23.08.2011 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1.

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1. Søren Yran AS Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.05.2010/sak

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om akvakulturtillatelse på ny lokalitet - Lokalitetsnr. XXXXX - Dale - Harstad kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Salaks AS 9350 SJØVEGAN Att: Stein Ivar Antonsen Deres ref.: Vår ref.: 2015/944-4 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 03.05.2016 Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad

Detaljer

g r3og3 1-8 JUNI 20N I

g r3og3 1-8 JUNI 20N I FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal KOPI FRÅ FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL Høgskolen i Åles f9åksnr. Serviceboks 17 6025 ÅLESUND g r3og3 1-8 JUNI 20N I aksbehandler: Arve Slettvåg elefon:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/5344-36 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 167/15 77 78 81 51 07.01.

vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/5344-36 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 167/15 77 78 81 51 07.01. ROMSSA fylkkasuohkan Næringsetaten 21.1,14 /11( tj Li 7V rtwitstm 13iTROMS fylkeskommune Nordlaks AS Postboks 224 8455 STOKMARKNES vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/5344-36 Frode Mikalsen U43 AKVA Løpenr.:

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Venke Heide Medlem FLD. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY LUNNER KOMMUNE IEC-HU Norges A tokkeveien 55 3160 tokke Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 11/902-15 GNR 116/110 22.07.2011 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014.

Vi viser til søknad om opprettelse av ny grunneiendom mottatt Asker kommunes dokumentsenter 31.03.2014. Are Hansen og Cecilie Haraldsen Røykenveien 356 1389 HEGGEDAL Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: TPEDERSE GBNR 79/108 30.04.2014 S14/1602 L23791/14 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S14/1602.

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE på vilkår Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20

TILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

OPPHEVING AV AVSLAG PÅ SØKNAD TIL NYTT AVSLAG Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011

FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen. Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 FYLKESRÅDMANNEN Regionalutviklingsavdelingen RYGJABØ VIDAREGÅANDE SKOLE Judaberg 4160 Finnøy 31.03.2011 Deres ref.: Saksbehandler: Turid Susort Jansen Saksnr. 11/6906-2 Direkte innvalg: 47 88 12 66 Løpenr.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013

Arkivsaksnr.: 11/2074-16. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 11/2074-16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/13 Formannskapet 16.05.2013 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 109/5 MYLLA - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: «REF» 2007/801 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 L32 02.03.2010

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: «REF» 2007/801 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 L32 02.03.2010 Dyrøy kommune Den lærende kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: «REF» 2007/801 Inge Bones, tlf.: 77 18

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1.

TILLATELSE TIL TILTAK Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: 1, Kommunehuset Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES

Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Vest Bremnes Seashore AS bremnes@seashore.no 5430 BREMNES Deres ref: Vår ref: 2013/3563-2 Arkiv nr: 423.6 Saksbehandler: Johan Sørensen Dato: 12.11.2013 Tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 28.05.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.06.2014 Tidspunkt:

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Boasæter - 1634- Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein

Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Boasæter - 1634- Søknad om vesentlig reparasjon/rehabilitering av skorstein Trøndelag brann- og redningstjeneste I Feieravdeling saksbeh. Murmesteme Kammen 8.4Sneve AS Leirfossvegen 5 N-7037 TRONDHEIM IG OPPDALKOMMUNE Doknr. 2 1JES, 2015 Ark.kode P 7/ Ark.kodeS _ Sa seh r fitår41111,1

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 04.07.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201121597/26 EBYGG 5351 011113 HANR

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201121597/26 EBYGG 5351 011113 HANR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jørgen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2008 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2008 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2008 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15 Wiggo Knudsen Siggerudveien 759 1400 SKI Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 95/106 - L40 Dato: 02.11.2015 Jnr.: 14/1233-12 30956/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag Thor Arthur Haugan Thaulowkaia 2 7012 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: ODGO 2010/2731 Dato: 14.09.2010 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 244/48/0/0 Saksnr: 766/10 1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg

Detaljer

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09.

65/5, 73/10 OG 74/14 SLEMMESTADVEIEN 430 M.FL - GODKJENT REG. ENDRING OG DELING HJEMMELSHAVER: TORE SIGERNES DELEGERT SAKSNR.: 276/09. Advokat Odd-Einar Christophersen MNA Kaptein Glæersensvei 7 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: SHAUG L33 -GBNR65/5 02.04.2009 S08/4557 L9526/09 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer