MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 17/15 18/15 19/15 20/15 21/15 22/15 ORIENTERINGER SØKNAD OM STØTTE - HYTTEPROSJEKT SØKNAD OM STØTTE - LANDSBYEN NÆRINGSHAGE AS SØKNAD OM TILSKUDD SØKNAD OM STØTTE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ANNONSERING I SYNNFJELLGUIDEN AVTALE VEDR. BESTILLINGSTRANSPORT - FAGERNES SENTRUM - LENNINGEN - SEGALSTAD BRU 23/15 Unntatt offentlig ofl 13 SØKNAD OM STØTTE 24/15 Unntatt offentlig ofl 13 SØKNAD OM STØTTE NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. februar Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 2687/15 Arkivsaksnr.: 15/462 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: ORIENTERINGER 1. Fastlegeforhandlinger status Unntatt offentlighet Landsbyen Næringshage v/per Rognerud NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. februar 2015 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

3 Behandling i Formannskapet: Mail fra Landsbyen Næringshage datert 30. januar 2015, utdelt. Rådmannen foreslo å utsette saken. AVSTEMMING: I Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstilling/Vedtak: Saken utsatt.

4 Lnr.: 758/15 Arkivsaksnr.: 15/134 Arkivnøkkel.: 223 Saksbehandler: STR Utskrift til: Landsbyen Næringshage, v/ Per Rogenrud, Postboks 116, 2882 Dokka SØKNAD OM STØTTE - HYTTEPROSJEKT Sammendrag: Landsbyen Næringshage søker om kr ,- pr. år i tre år, totalt kr ,-, til hytteprosjektet Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling, for perioden 2015 til Prosjektet skal bidra til å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at søknaden avslås. Bakgrunnen for det er først og fremst tilbakemeldinger om at ikke alle sentrale aktører mener prosjektet er godt nok forankret, og at det er behov for å samordne deler av hytteprosjektet bedre med kommunens arbeid med de to kommunedelplanene i Synnfjellet. Samtidig vil rådmannen understreke at det er et behov for å gjennomføre flere av aktivitetene som er beskrevet i hovedprosjektet, da hyttenæringen i seg selv og de ringvirkninger den gir for andre næringer er viktige for kommunen. Rådmannen anbefaler at Landsbyen Næringshage jobber med å bedre forankringen hos aktuelle næringsaktører og samordner hovedaktivitetene i forhold til kommunedelplanene. Vedlegg: Søknad med prosjektplan Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling, mottatt 7. januar Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Landsbyen Næringshage søker om kr ,- pr. år i tre år, totalt kr ,-, til hytteprosjektet Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling, for perioden 2015 til Prosjektet skal bidra til å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet. I 2012 ble det gitt tilsagn om kr ,- i partnerskapsmidler i regionrådet til et hytteprosjekt i Land. Landsbyen Næringshage påtok seg å utarbeide prosjektplan og iverksette prosjektet for å se på mulig koblinger med andre oppgaver innenfor reiseliv. Siden Synnfjell ligger både i Etnedal og Nordre Land ble Etnedal kommune og aktører der også invitert inn i prosjektet. I siste halvdel av 2012 ble det igangsatt en prosess for å innhente fakta om hyttemarkedet og hvor arbeidet med å beskrive og forankre et hovedprosjekt for de ulike aktørene. Det er dette hovedprosjektet det nå søkes om støtte til.

5 Ut i fra datainnhentingen mener søker at det er viktig å satse videre på et hovedprosjekt gitt de ringvirkningene som er skissert i prosjektplanen, ref. kapittel 2.2 Hyttenes betydning for verdiskaping. Det er satt opp følgende hovedmål for prosjektet: «Øke den totale lokale verdiskapingen basert på hyttemarkedet med 15% i kommende treårsperiode, og styrke grunnlaget for lønnsom næringsvirksomhet for grunneiere og næringsdrivende.» Søker skriver at økt synlighet i markedet for å konkurrere om tomte- og hyttekjøpere er et særdeles viktig tiltak for å løfte området. Her er sterkere og klarere felles profil samt aktiv markedsføring av området avgjørende for å lykkes i den stadig hardere kampen om hytteeierne. Økt fokus på hytteeieren som innbygger og ressurs vil også kunne bidra til å nå hovedmålet. Videre skriver søker at en økning i antall hyttedøgn vil gi økt verdiskaping ved økt handel og økt tjenesteproduksjon. Det oppgis følgende faktorer som de viktigste for å øke antall hyttedøgn: 1. Bygging av flere hytter for å øke markedet totalt sett 2. Oppgradering av eksisterende hytter til høystandardhytter økt standard gir økt bruk 3. Bygge og vedlikeholde god teknisk infrastruktur (vann, avløp, strøm, bredbånd) og sikre god infrastruktur på beger, løyper, stier (hvor skiløyper er det klart viktigste) 4. Øke, eller sikre standarden på tilbudet på aktiviteter, opplevelser, handel og service Det er satt opp følgende delmål i prosjektplanen: Delmål 1: Fra 2018 skal årlig utbyggingstakt av nye hytter være 100 stk. Nordre Land: 60 stk. Etnedal (Synnfjell-delen): 20 stk. Søndre Land: 20 stk. Delmål 2: Oppgradering av 4 % av eksisterende hytter hvert år fra 2018 det vil si totalt 180 hytter. Delmål 3: Øke antall hyttegjestedøgn med 10 % i løpet av en treårsperiode. Delmål 4: Øke hytteeiernes lokale innkjøp av varer og tjenester med 15 % i løpet av en treårsperiode. Delmål 5: Skape dialog og etablere faste samhandlingsarenaer (møteplasser) med hytteeierne. Prosjektplanen beskriver 12 hovedaktiviteter (HA). HA 1 3 og HA omfatter administrative oppgaver knyttet til hovedprosjektet, som planlegging, informasjon, forankring, evaluering og møter i styringsgruppene. HA 4 omfatter markedsføringstiltak som felles markedsføring og omdømmebygging, opprettelse av nettsider og deltakelse på messer. HA 5 omfatter aktiviteter og opplevelser hvor prosjektet ønsker å synliggjøre og samordne ulike aktiviteter og opplevelser, skape bedre samarbeid mellom tilbydere og brukere for å utvikle eksisterende og nye produkter og øke samarbeid mellom arrangører og handels- og servicenæring. HA 6 omfatter mobilisering av lokale bedrifter, hvor det skal dannes nettverk og øke samarbeide mellom bedriftene, skape leverandørsamarbeid, tilrettelegge for felles kommunikasjonskanal for formidling av lokale leverandører og synliggjøre bredde og omgang av handels- og tjenestetilbudet. HA omfatter involvering av hytteeieren hvor

6 de skal stimuleres til å engasjere seg i lokalsamfunnet. HA 09 omhandler å få til økt fokus på vertskapsrollen og service både i privat og offentlig virksomhet. HA 10 omhandler kurs og seminar for å øke kompetansen hos alle aktørene innen hyttenæringen. Det er satt opp følgende budsjett for prosjektet: Hovedaktivitet Totale kostnader Inntekter, tilskudd og egeninnsats Rest til prosjektfinansiering HA ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 4 Markedsføring ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 4 Nettside m.m , , ,- HA 4 Hyttemesse m.m , , ,- HA 5 Aktiviteter og opplevelser ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 5 Div. infrastruktur m.m , ,- 0,- HA 6 Mobilisere lokale bedrifter ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA , ,- 0,- Bedriftsnettverk/kompetanse HA 7-8 Involvere hytteeierne ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 9 Vertskap og service , , ,- Kurs HA 10 Seminarrekke med , , ,- Valdres HA Avslutning av ,- 0, ,- prosjektet Prosjektledelse/gjennomføring Totalt , , ,- Det er satt opp følgende finansieringsplan Finansieringskilde Sum Gjøvikregionen ,- Søndre Land kommune ,- Nordre Land kommune ,- Etnedal kommune ,- Vokks AS ,- Oppland fylkeskommune ,- Egeninnsats, inntekter og tilskudd ,- Totalt ,- Fordeling Synnfjell og Randsfjord er skissert slik: Delprosjekt Synnfjell ,- Delprosjekt Randsfjord ,- Vurdering:

7 Søker har ikke angitt om det søkes om støtte fra kommunens næringsfond eller de generelle DA-midlene. Rådmannen mener søknaden må vurderes i forhold til de generelle DAmidlene, da prosjektet omfatter flere bransjer/næringer og ikke en enkelt næringsdrivende/gründer. Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener søknaden faller inn under tiltak «Produktutvikling innen reiselivet», hvor det i beskrivelsen av tiltataket står: «Støtte opp om nettverk som utvikler Nordre Land som reiselivsdestinasjon og besøksmål» og «Bidra til å skape arenaer for samarbeid mellom nettverkene og videreutvikle tilbudet i kommunen og Synnfjellet». Rådmannen mener også at videre satsing på hyttebygging og videre utvikling i Synnfjellet er viktig for næringslivet i kommunen, og at det gir gode ringvirkninger for flere bransjer enn grunneiere og utbyggere slik søker beskriver. Samtidig vil rådmannen gjøre oppmerksom på erfaringene kommunen gjorde i samarbeid med Etnedal kommune og andre næringsaktører om Synnfjell Utvikling. Dette selskapet jobbet med mange av de aktivitetene som skisseres som hovedaktiviteter i dette prosjektet. Den gangen var det kommunene som bidro med ca. 90 % av budsjettet for de to første årene, og tanken var at næringsaktørene etter denne perioden skulle finansiere videre drift av selskapet. Det viste seg dessverre ikke mulig, og selskapet ble avviklet. I prosjektplanen står det i kapittel 2.3, Videreføring etter prosjektperioden, at «etablering av et selskap for å ta hånd om oppgaver fremover skal vurderes». Rådmannen anbefaler at det tidlig i prosjektet startes et arbeid for å avklare muligheten for å opprette et selskap for å videreføre aktivitetene etter prosjektperioden. Søker skriver i prosjektplanen at grunneiersamarbeid vil være nøkkelen til suksess i arbeidet med hytteutvikling i hele området (nederst side 14 i prosjektplanen), og at det i forprosjektet skal være utarbeidet en argumentliste for å få grunneiere til å delta i felles arenaer, og dernest bidra aktivt i arbeide med utviklingen av hytteområder. Rådmannen mener en slik avklaring/inngåelse av formelt samarbeid burde vært avklart før oppstart av hovedprosjektet. Bakgrunnen for det er at saksbehandler har fått muntlige tilbakemeldinger fra aktører som ikke stiller seg positive til at næringshagen skal være prosjektleder og som oppgir at de ikke mener prosjektet er godt nok forankret hos aktørene. Det kan derfor synes som om det er behov for å gjennomføre tiltak for å få en bedre forankring av prosjektet, også med tanke på innspill til temaer og oppgaver i prosjektet for å skape nødvendig eierskap hos næringsaktørene. Videre mener rådmannen at hovedaktivitet 5 Aktiviteter og opplevelser må samordnes med utarbeidelsen av kommunedelplanen for Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Kommunen har innenfor de nye kommunedelplanområdene stilt krav til grunneiere/utbyggere om en fellesplanlegging i definerte områder før reguleringsplaner for de gitte områdene behandles. Dette mener kommunen er nødvendig for blant annet å oppnå en arealeffektiv utnytting med felles og gode løsninger for blant annet vei, vann og avløp samtid skiløyper turveier m.m. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at søknaden avslås. Bakgrunnen for det er først og fremst tilbakemeldinger om at ikke alle sentrale aktører mener prosjektet er godt nok forankret, og at det er behov for å samordne deler av hytteprosjektet bedre med kommunens arbeid med de to kommunedelplanene i Synnfjellet. Samtidig vil rådmannen understreke at

8 det er et behov for å gjennomføre flere av aktivitetene som er beskrevet i hovedprosjektet, da hyttenæringen i seg selv og de ringvirkninger den gir for andre næringer er viktige for kommunen. Rådmannen anbefaler at Landsbyen Næringshage jobber med å bedre forankringen hos aktuelle næringsaktører og samordner hovedaktivitetene i forhold til kommunedelplanene. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, avslår søknaden fra Landsbyen Næringshage. NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. januar Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver Nye saksopplysninger: Saken ble satt opp til behandling i forrige formannskapsmøte 4. februar 2015, men søker ba om at saken ble utsatt til neste formannskapsmøte. Søker har ettersendt informasjon om utfyllende opplysninger til søknaden, som ligger vedlagt. Forankring: Søker mener forankringen er i varetatt gjennom møter og samtaler de har hatt med sentrale aktører i Synnfjell både når det gjelder grunneiere, grunneierlag, hytteeiere, næringsdrivende og kommune. For å konkretisere dette ytterligere har søker hatt kontakt med mange av disse aktørene på nytt og forespurt om de kan tenke seg å delta i et hytteforum for Synnfjell. Dette forumet er tenkt som en referansegruppe. Det vises til vedlagt notat om Synnfjell Hytteforum og liste over aktuelle aktører som er kontaktet og som har sagt ja til å delta. Når det gjelder bidrag med ressurser til prosjektarbeidet, er det foreløpig gjennom deltakelse i møter i regi av hytteforum og prosjektgrupper for planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak at aktørene i første omgang stiller opp. Å bidra i tillegg med penger vil være aktuelt for en del aktører, men først når det er helt konkrete tiltak de selv beslutter å delta aktivt i. Videre opplyser søker at de har jobbet med å se på grunnlaget for å etablere et utbyggingsselskap for Synnfjell. Det er gjennomført møter med et titalls grunneiere og sentrale næringsaktører i Synnfjell der dette er drøftet konkret. Søker sier at det er vist positiv interesse for å komme i gang og at arbeidet med å utarbeide en skisse til hvordan dette kan gjøres utarbeidet. Denne skissen vil i nær fremtid bli drøftet med aktuelle interessenter, primært i Synnadalen i denne omgang. En bedriftsetablering vil kreve at aktørene selv går inn med midler, men at næringshagen og prosjektet bistår i oppstarts- og utviklingsfasen. Søker

9 skriver at det er sterke ønsker om at man kan markedsføre hele Synnfjell under «en felles paraply» på sikt, og at et slikt selskap skal kunne videreføre aktiviteten etter prosjektperioden. Næringshagen har også hatt møter med et stort konsern som har ekspertise innenfor eiendomsutvikling, jus og økonomi som ønsker å bidra gjennom å stille med disse ressursene og bære medarrangør av et hytteseminar med fokus på samarbeidsløsninger for hytteutvikling i Synnfjell. Videre drøftes det med sentrale aktører om det er mulig å etablere et arrangementsselskap som skal jobbe med å utvikle 3 til 4 større arrangementer i Synnfjell. Samarbeid med kommunen og arbeidet med kommunedelplaner: Hytteprosjektet ønsker å bidra til en god dialog og samordning mht. det viktige planarbeidet som pågår i Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Dette er også et ønske fra flere private aktører som er forespurt om å delta i hytteforum. Dette forventer søker å oppnå bl.a. gjennom ei styringsgruppa der de sentrale aktørene i kommunen deltar, og gjennom deltakelse fra flere aktører i kommunen i hytteforum samt direkte kontakt med politiskere, planleggere og rådgivere i kommunen. Næringshagen/prosjektet ønsker også å bli invitert på referansegruppemøter for de to kommunedelplanområdene. Budsjett, finansiering og organisering: Søker opplyser at det vil bli nødvendig med en justering av budsjett da Etnedal kommune har vedtatt ikke å gi tilskudd til prosjektet, da de deltar i et tilsvarende hytteprosjekt for Valdres. Etnedal kommune håper at det er mulig å opprette et samarbeide mellom de to prosjektene. For søker vil dette bety at omfanget av prosjektet reduseres noe, men mener at de på den annen side kan konsentrere innsatsen mer i Nordre Land. Fylkeskommunen har opplyst at de ikke innvilger ytterligere beløp utover deres medfinansiering via partnerskapsmidlene. Søndre Land kommune v/ Oppturprosjektet har også avslått søknaden, men der er det også jobbet med et opplegg med forankring gjennom et hytteforum på lik linje som for Nordre Land. Dette oversendes Søndre Land i disse dager. Tilleggsopplysninger vurdering: Rådmannen viser til sin vurdering ovenfor. Der anbefalte rådmannen at det tidlig i prosjektet ble startet et arbeid for å avklare mulighetene for å opprette et selskap for å videreføre aktivitetene etter prosjektperioden. Ut i fra informasjonen søker har ettersendt kan det se ut som dette blir ivaretatt med utbyggingsselskapet som det er utarbeidet er tenkte etablert. Det at næringshagen også kan dra nytte a ekstern kompetanse innenfor eiendomsutvikling, jus og økonomi i prosessen er også positivt. Videre mente rådmannen at forankringen/inngåelse av formelt samarbeid burde vært avklart før oppstarten av hovedprosjektet. Ut i fra de opplysningene som nå fremkommer vedr. om at det er gjennomført møter og samtaler med sentrale aktører i Synnfjell og etableringen av referansegruppen Synnfjell Hytteforum med de aktører som er foreslått, mener rådmannen at den nødvendige forankringen for prosjektet nå er på plass. Videre synes rådmannen også er positivt at noen disse har sagt seg villig til å bidra med penger til konkrete tiltak.

10 Rådmannen var også opptatt av at hovedaktivitet 5 «Aktiviteter og opplevelser» måtte samordnes med utarbeidelsen av de to kommunedelplanene for Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Ut i fra de opplysninger søker gir vedr. mulig etablering av et utbyggingsselskap, etableringen av Synnfjell Hytteforum og ønske om å få delta i referansegruppemøter for de to kommunedelplanene mener rådmannen at det vil være mulig å samordne kommunens krav til fellesplanlegging i de to kommunedelplanen og hovedaktiviteter i prosjektet. Når det gjelder budsjettet sier søker at det blir nødvendig med en justering da Etnedal kommune ikke avslått søknaden, uten at dette konkretiseres. Videre har fylkeskommunen opplyst at anser å ha gitt sitt bidrag via partnerskapsmidlene. Fordelingen i det totale budsjettet var opplyst å være kr. 1,7 mill. til Synnfjell og kr. 0,7 mill. til Randsfjorden. Rådmannen synes derfor det er vanskelig å gjøre en vurdering av hvilket kapitalbehov prosjektet har. Det fremkommer heller ikke informasjon om Gjøvikregionen har innvilget søknaden. Rådmannen anbefalte i sin forrige vurdering å avslå søknaden, første og fremst med bakgrunn i at ikke alle sentrale aktører mente prosjektet var godt nok forankret og at det manglet samordning mellom prosjektet og kommunens to kommunedelplaner i Synnfjellet. Ut i fra de tilleggsopplysningene som nå er gitt, mene rådmannen at dette nå virker ivaretatt. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til omfanget av budsjettet og finansieringen av prosjektet. Samtidig er det et behov for å gjennomføre flere av aktiviteten som er beskrevet i hovedprosjektet, da hyttenæringen i seg selv og de ringvirkninger den gir for andre næringer er viktig for kommunen. Rådmannen anbefaler formannskapet å innvilge søknaden for første år av prosjektperioden, og at det før en videre finansiering gjøres en evaluering av resultatene i prosjektet for Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Landsbyen Næringshage kr ,- i tilskudd til Hytteprosjektet for Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. februar 2015 Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

11

12 Det søkes herved om kr ,- per år i tre år til hytteprosjektet som er beskrevet i vedlagte prosjektplan. Når dette med finansiering er avklart vil det bli innkallt til styremøte for henholdvis Synnfjell og Randsfjorden. Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til undertegnede. Med vennlig hilsen Landsbyen Næringshage AS Per Anthony Rognerud Daglig leder Tlf \ Fra: Stine Røen Dato: onsdag 7. januar :53 Til: Per Rognerud Emne: Søknader - Næringshagen og Hytteprosjektet Hei Per. Jeg tenkte jeg skulle begynne å skrive saker til neste møte i formannskapet i neste uke, og håper derfor du kan sende meg søknad om støtte til næringshagen og hytteprosjektet hvis du ønsker at de skal være med den 4. februar. Med vennlig hilsen Stine Røen næringsrådgiver Nordre Land kommune Tlf.: Mobil:

13 Viser til samtaler om hytteprosjektet, og oversender herved utfyllende opplysninger vedr. søknad om tilskudd fra DA-midlene til hytteprosjektet når det gjelder Synnfjell. Forankring: Når det gjelder forankring mener vi dette er ivaretatt gjennom de møter og samtaler vi har hatt med sentrale aktører i Synnfjell både når det gjelder grunneiere, grunneierlag, hytteeiere, næringsdrivende og kommune. For å konkretisere dette ytterligere har vi den senere tid hatt kontakt med mange av disse aktører på nytt og forespurt om de kan tenke seg å delta i et hytteforum for Synnfjell. Dette er tenkt å være en referansegruppe hvor man kan drøfte saker av felles interesse og bidra til et sterkt samarbeid for å skape merverdier fra hyttemarkedet. Se vedlagte notat om Synnfjell Hytteforum og liste over aktuelle aktører som er kontaktet og som har sagt ja til å delta. Det er aktuelt å supplere denne lista ytterligere, og vi vil invitere til det første møte når vi kommer i gang med hytteprosjektet. Her ser vi det som meget viktig å samarbeide med kommunen både når det gjelder sentrale politikere, planavdelingen (areal og teknisk/drift) samt næringsutvikling. Når det gjelder å bidra med ressurser til prosjektarbeidet, er det foreløpig gjennom deltagelse i møter i regi av hytteforum og prosjektgrupper for planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak at aktørene i første omgang stiller opp. Det forventes å bli et betydelig antall timer med egeninnsats her. Å bidra i tillegg med penger vil være aktuelt for en del aktører, men først når det er helt konkrete tiltak de selv beslutter å delta aktiv i. Dette kan være felles nettportal, deltagelse på hyttemesse, andre markedsføringstiltak, bedre skilting av stier, løyper, div. infrastruktur, arrangementer og tilbud om opplevelser osv. osv. De siste par måneder har vi også jobbet med å se på grunnlaget for å etablere et utbyggingsselskap for Synnfjell. Det er gjennomført møter med et titalls større grunneiere og sentrale næringsaktører i Synnfjell der dette er drøftet konkret. Også her er det positiv interesse for å komme i gang. Ut fra tilbakemeldinger vi har fått, er nå en skisse til hvordan dette kan gjennomføres utarbeides. Den vil i nær fremtid bli drøftet med aktuelle interessenter, primært i Synnadalen i denne omgang. En bedriftsetablering her vil forutsette at aktørene selv går inn med midler, men at Næringshagen og prosjektet bistår i oppstarts- og utviklingsfasen. Det er sterke ønsker om at man kan markedsføre hele Synnfjell under en "felles paraply" på sikt, og at et slikt selskap skal kunne videreføre aktivitene etter prosjektperioden. Næringshagen har også hatt møter med med stort konsern som har ekspertise innenfor eiendomsutvikling, jus og økonomi som ønsker å bidra gjennom å stille med disse ressursene og være medarrangør av et hytteseminar med fokus på samarbeidsløsninger for hytteutviklingen i Synnfjell. Vedlagt følger også en pdf-fil med bl.a. argumentliste for deltagelse i både foum og utbyggingsselskap. Vi drøfter også for tiden med sentrale aktører etablering av et arrangementsselskap som er tenkt bl.a. skal jobbe med å utvikle 3 4 konkrete større arrangementer i Synnfjell. Dette for å trekke tilreisende, hytteiere og lokalbefolkning til fjells og skape mer aktivitet og større omsetning samtidig som man profilerer Synnfjell og setter det på kartet overfor et større marked. Her ser vi et potensial og et grunnlag for å få til et bedre samarbeid mellom Synnfjell og Landsbyen. Samarbeid med kommunen og arbeidet med kommunedelplaner: Hytteprosjektet ønsker å bidra til en god dialog og samordning mht. det viktige planarbeidet som pågår i Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Dette er også et ønske fra flere private aktører som er forespurt om å delta i hytteforum. Dette forventer vi å oppnå bl.a. gjennom ei styringsgruppe der de sentrale aktørene i kommunen deltar, og gjennom deltagelse fra flere aktører i kommunen i hytteforum samt direkte kontakt med politikere, planleggere og rådgivere i kommunen. Næringshagen/prosjektet ønsker fortsatt å bli invitert på referansegruppemøter for de to kommunedelplanområdene, og vil kunne avsette ressurser og bli mer aktiv når prosjektet iverksettes. Budsjett, finansiering og organisering:

14 Det vil bli nødvendig med en justering av budsjett da Etnedal kommune har vedtatt ikke å gi tilskudd til prosjektet. Men kommunen håper at det er mulig at vi får til et samarbeid med Valdres Hytteforum/prosjekt og Valdres Næringshage som arbeider med hytteutvikling i Valdres-kommunene. Det er et ønske om at man klarer å finne frem til samarbeidsløsninger, men det reduserer omfanget av prosjektet for vår del. Vi vil imidlertid på den annen side kunne konsentrere innsatsen mer på "vår del" av på Synnfjell. Videre er det signaler (muntlig så langt) fra fylkeskommunen om at midler til prosjektet bevilget fra de regionale partnerskapsmidlene er "deres" medfinansiering. Når endelig finansiering er på plass vil det bli invitert til møte med kommune, Vokks og region for å drøfte og velge medlemmer til styringsgruppa. Dersom Synnfjell-prosjektet får finansiering fra Nordre Land kommune, Vokks og region må styringsgruppa se nærmere på hele budsjettet og justere det ned i henhold til faktisk finansiering. Videre vil det bli invitert til et første møte i hytteforumet der styringsgruppa også bør deltar aktiv i planlegging av innhold og opplegg. Når det gjelder et tilsvarende hytteprosjektet i Søndre Land, er det jobbet frem et opplegg med forankring gjennom et hytteforum også der. Dette sendes til Søndre Land i dissse dager, og det er dialog med kommunen og Opptur for å "spisse" prioriteringer og arbeidsoppgaver også der i samsvar med faktisk finansiering. Med vennlig hilsen Landsbyen Næringshage AS Per Anthony Rognerud Daglig leder Tlf \

15 SYNNFJELL HYTTEFORUM FORMÅL: Forankre vilje og lyst hos sentrale aktører for å bidra til å utvikle hele Synnfjellet til å bli en foretrukken destinasjon for hytteeiere. Skape en møteplass for sentrale aktører innen hyttemarkedet for å få frem informasjon om og innspill til ulike planer og ideér, samt stimulere til å samordne intitativ. Forumet skal møtes 2 4 ganger per år ut fra behov og er et rådgivende organ. Forumet skal bestå av: Grunneiere (organisasjoner) Næringsliv Hytteeiere (organisasjoner) Kommune (politikere og adm.) Forumets sekretariat: Hytteprosjektet under oppstart i Landsbyen Næringshage. Hytteprosjektet har som hovedmål å: Øke den totale lokale verdiskapningen basert på hyttemarkedet med 15 % i kommende treårsperiode, og styrke grunnlaget for lønnsom næringsvirksomhet for grunneiere og næringsdrivende. Økt synlighet i markedet for å konkurrere om tomte- og hyttekjøpere er et særdeles viktig tiltak for å løfte området. Her er sterkere og klarere felles profil samt aktiv markedsføring av området avgjørende for å lykkes i den stadig hardere kampen om hytteeierne. Økt fokus på hytteeieren som innbygger og ressurs vil også kunne bidra til å nå hovedmålet. Videre vil en økning i antall hyttedøgn gi økt verdiskaping ved økt handel og økt tjenesteproduksjon. Følgende faktorer er de viktigste for å øke antallet hyttedøgn: 1. Bygging av flere hytter - for å øke markedet totalt sett. 2. Oppgradering av eksisterende hytter til høystandardhytter (økt standard gir økt bruk). 3. Bygge og vedlikeholde god teknisk infrastruktur (vann, avløp, strøm, bredbånd) og sikre god infrastruktur på veger, løyper, stier (hvorav skiløyper er det klart viktigste). 4. Øke, eller sikre standarden på tilbudet på aktiviteter, opplevelser, handel og service. HVORFOR HYTTEFORUM? Få en mer samlet kraft i arbeidet for å løfte frem hele Synnfjell og markedsføre området felles. Samordne de mange gode inititativ mht. å skape merverdier knyttet til hytteturisme, hyttebygging og fjell- og friluftslivsturisme.

16 Hy#eprosjekt Merverdier kny#et 2l hy#emarkedet i Synn8ell Vi trenger en samarbeidsarena Landsbyen Næringshage februar 2015

17 Å se merverdier i hyttemarkedet er ikke vanskelig Vanskeligheten er å utnytte dette markedet på en best mulig måte for å skape verdier!

18 Målsetninger Øke den totale verdiskapingen av hyttemarkedet 1. Flere hytter: Selge flere tomter og bygge flere hytter, oppgradere flere gamle hytter Markedsføring, tilrettelegging fra myndigheter osv. 2. Flere oppholdsdøgn: Økt handel og økt tjenesteproduksjon 3. Økte innkjøp av varer og tjenester lokalt 4. Etablere gode samhandlingsarenaer

19 Fokusområder 1. Forankring hos grunneiere, næringsaktører, hy?eeiere og myndigheter Samarbeidsarena; eks. SynnBell hy?eforum, utbyggingsselskap, referansegruppe kommunedelplaner osv. Arealplaner, fellesgltak, infrastruktur osv. 2. Markedsføring av området Tilre?elegging og utvikling av produkter Felles markedsgltak 3. AkGviteter og oppevelser 4. Mobilisering lokale bedrimer 5. Involvere hy?eeieren Økt fokus på hy?eeieren både som ressurs og innbygger

20 SAMARBEIDSARENA SynnBell Hy?eforum Grunneiere Hy#eeiere Næringsaktører Kommune

21 Argumentliste Fordeler med en samarbeidsarena Samhandling /samordne inigagv Nøytral møteplass uten «særinteresser» Felles møteplass for flere interessegrupper Enkelt komme i dialog med andre aktører i området Utvikling av området/bellet Sikre kon2nuitet og forutsigbarhet (for eksempel i planarbeid) Felles løsninger (for eksempel infrastruktur) Utvikling av forretningsplan for området Felles markedsføring og profilering, bedre omdømme Påvirkning på system og beslutning Åpne linjer 2l vik2ge myndighetsorganer Jobbe for konsensus og prioritet 2l vik2ge 2ltak i området Påvirke mål og fokusområder på felles satsing/løx Tilgang på ressurspersoner og kompetanse Sekretariatsfunksjon, sikre framdrix og iverkseyng av 2ltak Profesjonell bistand ved uzorming av søknader

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) 1. BAKGRUNN Hytte i Valdres er et program ikke et prosjekt. Dette betyr at arbeidsformen skal kjennetegnes av høy grad av dynamikk,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.03.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: AP: kl. 08.00 H/BL/SP: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: FREDAG 07.06.2013 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 24/13 Til saknr.: 31/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 24.06.2014 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut For 1 år siden I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut Det var etter at. AHF hadde dokumentert hva hyttene faktisk betyr for NAK 4300 hytter - 3300 boenheter, fastboende Nr 2 kommune i Norge, regnet

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2008 kl. 09.45 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Formannskapet skal fra kl. 11.00 ca. 13.30 på befaring hos Rustfrie Bergh

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 07.05.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.09.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.04.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 29/11 Til saknr.: 38/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 15.09.2011 kl. 13.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 26.03.2008 kl. 10.00 (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROSJEKTET "DEN LEVENDE BYGDA" FOR 2009

VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROSJEKTET DEN LEVENDE BYGDA FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2006/2085-6042/2009 / 243/V12 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Innledning: Kåfjord kommune startet prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 12.10.2011 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 07.03.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 25/12 Til saknr.: 38/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 08.12.2010 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.12.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 154/10 Til saknr.: 166/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET FOR RENNEBU UTVIKLINGSFOND Møtested: FORMANNSKAPSSALEN : 20.01.2010 Tid: 09.00-10.30 Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 12.11.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 127/14 Til saknr.: 138/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 15.02.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Arkivsak-dok. 12/00275-7 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret slutter seg til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 24.10.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Dag Lislien

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 26.10.2011 Fra kl. 11.00 Møtested: Møterom lite, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/11 Til saknr.: 12/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer