MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 17/15 18/15 19/15 20/15 21/15 22/15 ORIENTERINGER SØKNAD OM STØTTE - HYTTEPROSJEKT SØKNAD OM STØTTE - LANDSBYEN NÆRINGSHAGE AS SØKNAD OM TILSKUDD SØKNAD OM STØTTE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ANNONSERING I SYNNFJELLGUIDEN AVTALE VEDR. BESTILLINGSTRANSPORT - FAGERNES SENTRUM - LENNINGEN - SEGALSTAD BRU 23/15 Unntatt offentlig ofl 13 SØKNAD OM STØTTE 24/15 Unntatt offentlig ofl 13 SØKNAD OM STØTTE NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. februar Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 2687/15 Arkivsaksnr.: 15/462 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: ORIENTERINGER 1. Fastlegeforhandlinger status Unntatt offentlighet Landsbyen Næringshage v/per Rognerud NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. februar 2015 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

3 Behandling i Formannskapet: Mail fra Landsbyen Næringshage datert 30. januar 2015, utdelt. Rådmannen foreslo å utsette saken. AVSTEMMING: I Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstilling/Vedtak: Saken utsatt.

4 Lnr.: 758/15 Arkivsaksnr.: 15/134 Arkivnøkkel.: 223 Saksbehandler: STR Utskrift til: Landsbyen Næringshage, v/ Per Rogenrud, Postboks 116, 2882 Dokka SØKNAD OM STØTTE - HYTTEPROSJEKT Sammendrag: Landsbyen Næringshage søker om kr ,- pr. år i tre år, totalt kr ,-, til hytteprosjektet Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling, for perioden 2015 til Prosjektet skal bidra til å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at søknaden avslås. Bakgrunnen for det er først og fremst tilbakemeldinger om at ikke alle sentrale aktører mener prosjektet er godt nok forankret, og at det er behov for å samordne deler av hytteprosjektet bedre med kommunens arbeid med de to kommunedelplanene i Synnfjellet. Samtidig vil rådmannen understreke at det er et behov for å gjennomføre flere av aktivitetene som er beskrevet i hovedprosjektet, da hyttenæringen i seg selv og de ringvirkninger den gir for andre næringer er viktige for kommunen. Rådmannen anbefaler at Landsbyen Næringshage jobber med å bedre forankringen hos aktuelle næringsaktører og samordner hovedaktivitetene i forhold til kommunedelplanene. Vedlegg: Søknad med prosjektplan Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling, mottatt 7. januar Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Landsbyen Næringshage søker om kr ,- pr. år i tre år, totalt kr ,-, til hytteprosjektet Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling, for perioden 2015 til Prosjektet skal bidra til å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet. I 2012 ble det gitt tilsagn om kr ,- i partnerskapsmidler i regionrådet til et hytteprosjekt i Land. Landsbyen Næringshage påtok seg å utarbeide prosjektplan og iverksette prosjektet for å se på mulig koblinger med andre oppgaver innenfor reiseliv. Siden Synnfjell ligger både i Etnedal og Nordre Land ble Etnedal kommune og aktører der også invitert inn i prosjektet. I siste halvdel av 2012 ble det igangsatt en prosess for å innhente fakta om hyttemarkedet og hvor arbeidet med å beskrive og forankre et hovedprosjekt for de ulike aktørene. Det er dette hovedprosjektet det nå søkes om støtte til.

5 Ut i fra datainnhentingen mener søker at det er viktig å satse videre på et hovedprosjekt gitt de ringvirkningene som er skissert i prosjektplanen, ref. kapittel 2.2 Hyttenes betydning for verdiskaping. Det er satt opp følgende hovedmål for prosjektet: «Øke den totale lokale verdiskapingen basert på hyttemarkedet med 15% i kommende treårsperiode, og styrke grunnlaget for lønnsom næringsvirksomhet for grunneiere og næringsdrivende.» Søker skriver at økt synlighet i markedet for å konkurrere om tomte- og hyttekjøpere er et særdeles viktig tiltak for å løfte området. Her er sterkere og klarere felles profil samt aktiv markedsføring av området avgjørende for å lykkes i den stadig hardere kampen om hytteeierne. Økt fokus på hytteeieren som innbygger og ressurs vil også kunne bidra til å nå hovedmålet. Videre skriver søker at en økning i antall hyttedøgn vil gi økt verdiskaping ved økt handel og økt tjenesteproduksjon. Det oppgis følgende faktorer som de viktigste for å øke antall hyttedøgn: 1. Bygging av flere hytter for å øke markedet totalt sett 2. Oppgradering av eksisterende hytter til høystandardhytter økt standard gir økt bruk 3. Bygge og vedlikeholde god teknisk infrastruktur (vann, avløp, strøm, bredbånd) og sikre god infrastruktur på beger, løyper, stier (hvor skiløyper er det klart viktigste) 4. Øke, eller sikre standarden på tilbudet på aktiviteter, opplevelser, handel og service Det er satt opp følgende delmål i prosjektplanen: Delmål 1: Fra 2018 skal årlig utbyggingstakt av nye hytter være 100 stk. Nordre Land: 60 stk. Etnedal (Synnfjell-delen): 20 stk. Søndre Land: 20 stk. Delmål 2: Oppgradering av 4 % av eksisterende hytter hvert år fra 2018 det vil si totalt 180 hytter. Delmål 3: Øke antall hyttegjestedøgn med 10 % i løpet av en treårsperiode. Delmål 4: Øke hytteeiernes lokale innkjøp av varer og tjenester med 15 % i løpet av en treårsperiode. Delmål 5: Skape dialog og etablere faste samhandlingsarenaer (møteplasser) med hytteeierne. Prosjektplanen beskriver 12 hovedaktiviteter (HA). HA 1 3 og HA omfatter administrative oppgaver knyttet til hovedprosjektet, som planlegging, informasjon, forankring, evaluering og møter i styringsgruppene. HA 4 omfatter markedsføringstiltak som felles markedsføring og omdømmebygging, opprettelse av nettsider og deltakelse på messer. HA 5 omfatter aktiviteter og opplevelser hvor prosjektet ønsker å synliggjøre og samordne ulike aktiviteter og opplevelser, skape bedre samarbeid mellom tilbydere og brukere for å utvikle eksisterende og nye produkter og øke samarbeid mellom arrangører og handels- og servicenæring. HA 6 omfatter mobilisering av lokale bedrifter, hvor det skal dannes nettverk og øke samarbeide mellom bedriftene, skape leverandørsamarbeid, tilrettelegge for felles kommunikasjonskanal for formidling av lokale leverandører og synliggjøre bredde og omgang av handels- og tjenestetilbudet. HA omfatter involvering av hytteeieren hvor

6 de skal stimuleres til å engasjere seg i lokalsamfunnet. HA 09 omhandler å få til økt fokus på vertskapsrollen og service både i privat og offentlig virksomhet. HA 10 omhandler kurs og seminar for å øke kompetansen hos alle aktørene innen hyttenæringen. Det er satt opp følgende budsjett for prosjektet: Hovedaktivitet Totale kostnader Inntekter, tilskudd og egeninnsats Rest til prosjektfinansiering HA ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 4 Markedsføring ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 4 Nettside m.m , , ,- HA 4 Hyttemesse m.m , , ,- HA 5 Aktiviteter og opplevelser ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 5 Div. infrastruktur m.m , ,- 0,- HA 6 Mobilisere lokale bedrifter ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA , ,- 0,- Bedriftsnettverk/kompetanse HA 7-8 Involvere hytteeierne ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 9 Vertskap og service , , ,- Kurs HA 10 Seminarrekke med , , ,- Valdres HA Avslutning av ,- 0, ,- prosjektet Prosjektledelse/gjennomføring Totalt , , ,- Det er satt opp følgende finansieringsplan Finansieringskilde Sum Gjøvikregionen ,- Søndre Land kommune ,- Nordre Land kommune ,- Etnedal kommune ,- Vokks AS ,- Oppland fylkeskommune ,- Egeninnsats, inntekter og tilskudd ,- Totalt ,- Fordeling Synnfjell og Randsfjord er skissert slik: Delprosjekt Synnfjell ,- Delprosjekt Randsfjord ,- Vurdering:

7 Søker har ikke angitt om det søkes om støtte fra kommunens næringsfond eller de generelle DA-midlene. Rådmannen mener søknaden må vurderes i forhold til de generelle DAmidlene, da prosjektet omfatter flere bransjer/næringer og ikke en enkelt næringsdrivende/gründer. Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener søknaden faller inn under tiltak «Produktutvikling innen reiselivet», hvor det i beskrivelsen av tiltataket står: «Støtte opp om nettverk som utvikler Nordre Land som reiselivsdestinasjon og besøksmål» og «Bidra til å skape arenaer for samarbeid mellom nettverkene og videreutvikle tilbudet i kommunen og Synnfjellet». Rådmannen mener også at videre satsing på hyttebygging og videre utvikling i Synnfjellet er viktig for næringslivet i kommunen, og at det gir gode ringvirkninger for flere bransjer enn grunneiere og utbyggere slik søker beskriver. Samtidig vil rådmannen gjøre oppmerksom på erfaringene kommunen gjorde i samarbeid med Etnedal kommune og andre næringsaktører om Synnfjell Utvikling. Dette selskapet jobbet med mange av de aktivitetene som skisseres som hovedaktiviteter i dette prosjektet. Den gangen var det kommunene som bidro med ca. 90 % av budsjettet for de to første årene, og tanken var at næringsaktørene etter denne perioden skulle finansiere videre drift av selskapet. Det viste seg dessverre ikke mulig, og selskapet ble avviklet. I prosjektplanen står det i kapittel 2.3, Videreføring etter prosjektperioden, at «etablering av et selskap for å ta hånd om oppgaver fremover skal vurderes». Rådmannen anbefaler at det tidlig i prosjektet startes et arbeid for å avklare muligheten for å opprette et selskap for å videreføre aktivitetene etter prosjektperioden. Søker skriver i prosjektplanen at grunneiersamarbeid vil være nøkkelen til suksess i arbeidet med hytteutvikling i hele området (nederst side 14 i prosjektplanen), og at det i forprosjektet skal være utarbeidet en argumentliste for å få grunneiere til å delta i felles arenaer, og dernest bidra aktivt i arbeide med utviklingen av hytteområder. Rådmannen mener en slik avklaring/inngåelse av formelt samarbeid burde vært avklart før oppstart av hovedprosjektet. Bakgrunnen for det er at saksbehandler har fått muntlige tilbakemeldinger fra aktører som ikke stiller seg positive til at næringshagen skal være prosjektleder og som oppgir at de ikke mener prosjektet er godt nok forankret hos aktørene. Det kan derfor synes som om det er behov for å gjennomføre tiltak for å få en bedre forankring av prosjektet, også med tanke på innspill til temaer og oppgaver i prosjektet for å skape nødvendig eierskap hos næringsaktørene. Videre mener rådmannen at hovedaktivitet 5 Aktiviteter og opplevelser må samordnes med utarbeidelsen av kommunedelplanen for Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Kommunen har innenfor de nye kommunedelplanområdene stilt krav til grunneiere/utbyggere om en fellesplanlegging i definerte områder før reguleringsplaner for de gitte områdene behandles. Dette mener kommunen er nødvendig for blant annet å oppnå en arealeffektiv utnytting med felles og gode løsninger for blant annet vei, vann og avløp samtid skiløyper turveier m.m. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at søknaden avslås. Bakgrunnen for det er først og fremst tilbakemeldinger om at ikke alle sentrale aktører mener prosjektet er godt nok forankret, og at det er behov for å samordne deler av hytteprosjektet bedre med kommunens arbeid med de to kommunedelplanene i Synnfjellet. Samtidig vil rådmannen understreke at

8 det er et behov for å gjennomføre flere av aktivitetene som er beskrevet i hovedprosjektet, da hyttenæringen i seg selv og de ringvirkninger den gir for andre næringer er viktige for kommunen. Rådmannen anbefaler at Landsbyen Næringshage jobber med å bedre forankringen hos aktuelle næringsaktører og samordner hovedaktivitetene i forhold til kommunedelplanene. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, avslår søknaden fra Landsbyen Næringshage. NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. januar Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver Nye saksopplysninger: Saken ble satt opp til behandling i forrige formannskapsmøte 4. februar 2015, men søker ba om at saken ble utsatt til neste formannskapsmøte. Søker har ettersendt informasjon om utfyllende opplysninger til søknaden, som ligger vedlagt. Forankring: Søker mener forankringen er i varetatt gjennom møter og samtaler de har hatt med sentrale aktører i Synnfjell både når det gjelder grunneiere, grunneierlag, hytteeiere, næringsdrivende og kommune. For å konkretisere dette ytterligere har søker hatt kontakt med mange av disse aktørene på nytt og forespurt om de kan tenke seg å delta i et hytteforum for Synnfjell. Dette forumet er tenkt som en referansegruppe. Det vises til vedlagt notat om Synnfjell Hytteforum og liste over aktuelle aktører som er kontaktet og som har sagt ja til å delta. Når det gjelder bidrag med ressurser til prosjektarbeidet, er det foreløpig gjennom deltakelse i møter i regi av hytteforum og prosjektgrupper for planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak at aktørene i første omgang stiller opp. Å bidra i tillegg med penger vil være aktuelt for en del aktører, men først når det er helt konkrete tiltak de selv beslutter å delta aktivt i. Videre opplyser søker at de har jobbet med å se på grunnlaget for å etablere et utbyggingsselskap for Synnfjell. Det er gjennomført møter med et titalls grunneiere og sentrale næringsaktører i Synnfjell der dette er drøftet konkret. Søker sier at det er vist positiv interesse for å komme i gang og at arbeidet med å utarbeide en skisse til hvordan dette kan gjøres utarbeidet. Denne skissen vil i nær fremtid bli drøftet med aktuelle interessenter, primært i Synnadalen i denne omgang. En bedriftsetablering vil kreve at aktørene selv går inn med midler, men at næringshagen og prosjektet bistår i oppstarts- og utviklingsfasen. Søker

9 skriver at det er sterke ønsker om at man kan markedsføre hele Synnfjell under «en felles paraply» på sikt, og at et slikt selskap skal kunne videreføre aktiviteten etter prosjektperioden. Næringshagen har også hatt møter med et stort konsern som har ekspertise innenfor eiendomsutvikling, jus og økonomi som ønsker å bidra gjennom å stille med disse ressursene og bære medarrangør av et hytteseminar med fokus på samarbeidsløsninger for hytteutvikling i Synnfjell. Videre drøftes det med sentrale aktører om det er mulig å etablere et arrangementsselskap som skal jobbe med å utvikle 3 til 4 større arrangementer i Synnfjell. Samarbeid med kommunen og arbeidet med kommunedelplaner: Hytteprosjektet ønsker å bidra til en god dialog og samordning mht. det viktige planarbeidet som pågår i Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Dette er også et ønske fra flere private aktører som er forespurt om å delta i hytteforum. Dette forventer søker å oppnå bl.a. gjennom ei styringsgruppa der de sentrale aktørene i kommunen deltar, og gjennom deltakelse fra flere aktører i kommunen i hytteforum samt direkte kontakt med politiskere, planleggere og rådgivere i kommunen. Næringshagen/prosjektet ønsker også å bli invitert på referansegruppemøter for de to kommunedelplanområdene. Budsjett, finansiering og organisering: Søker opplyser at det vil bli nødvendig med en justering av budsjett da Etnedal kommune har vedtatt ikke å gi tilskudd til prosjektet, da de deltar i et tilsvarende hytteprosjekt for Valdres. Etnedal kommune håper at det er mulig å opprette et samarbeide mellom de to prosjektene. For søker vil dette bety at omfanget av prosjektet reduseres noe, men mener at de på den annen side kan konsentrere innsatsen mer i Nordre Land. Fylkeskommunen har opplyst at de ikke innvilger ytterligere beløp utover deres medfinansiering via partnerskapsmidlene. Søndre Land kommune v/ Oppturprosjektet har også avslått søknaden, men der er det også jobbet med et opplegg med forankring gjennom et hytteforum på lik linje som for Nordre Land. Dette oversendes Søndre Land i disse dager. Tilleggsopplysninger vurdering: Rådmannen viser til sin vurdering ovenfor. Der anbefalte rådmannen at det tidlig i prosjektet ble startet et arbeid for å avklare mulighetene for å opprette et selskap for å videreføre aktivitetene etter prosjektperioden. Ut i fra informasjonen søker har ettersendt kan det se ut som dette blir ivaretatt med utbyggingsselskapet som det er utarbeidet er tenkte etablert. Det at næringshagen også kan dra nytte a ekstern kompetanse innenfor eiendomsutvikling, jus og økonomi i prosessen er også positivt. Videre mente rådmannen at forankringen/inngåelse av formelt samarbeid burde vært avklart før oppstarten av hovedprosjektet. Ut i fra de opplysningene som nå fremkommer vedr. om at det er gjennomført møter og samtaler med sentrale aktører i Synnfjell og etableringen av referansegruppen Synnfjell Hytteforum med de aktører som er foreslått, mener rådmannen at den nødvendige forankringen for prosjektet nå er på plass. Videre synes rådmannen også er positivt at noen disse har sagt seg villig til å bidra med penger til konkrete tiltak.

10 Rådmannen var også opptatt av at hovedaktivitet 5 «Aktiviteter og opplevelser» måtte samordnes med utarbeidelsen av de to kommunedelplanene for Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Ut i fra de opplysninger søker gir vedr. mulig etablering av et utbyggingsselskap, etableringen av Synnfjell Hytteforum og ønske om å få delta i referansegruppemøter for de to kommunedelplanene mener rådmannen at det vil være mulig å samordne kommunens krav til fellesplanlegging i de to kommunedelplanen og hovedaktiviteter i prosjektet. Når det gjelder budsjettet sier søker at det blir nødvendig med en justering da Etnedal kommune ikke avslått søknaden, uten at dette konkretiseres. Videre har fylkeskommunen opplyst at anser å ha gitt sitt bidrag via partnerskapsmidlene. Fordelingen i det totale budsjettet var opplyst å være kr. 1,7 mill. til Synnfjell og kr. 0,7 mill. til Randsfjorden. Rådmannen synes derfor det er vanskelig å gjøre en vurdering av hvilket kapitalbehov prosjektet har. Det fremkommer heller ikke informasjon om Gjøvikregionen har innvilget søknaden. Rådmannen anbefalte i sin forrige vurdering å avslå søknaden, første og fremst med bakgrunn i at ikke alle sentrale aktører mente prosjektet var godt nok forankret og at det manglet samordning mellom prosjektet og kommunens to kommunedelplaner i Synnfjellet. Ut i fra de tilleggsopplysningene som nå er gitt, mene rådmannen at dette nå virker ivaretatt. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til omfanget av budsjettet og finansieringen av prosjektet. Samtidig er det et behov for å gjennomføre flere av aktiviteten som er beskrevet i hovedprosjektet, da hyttenæringen i seg selv og de ringvirkninger den gir for andre næringer er viktig for kommunen. Rådmannen anbefaler formannskapet å innvilge søknaden for første år av prosjektperioden, og at det før en videre finansiering gjøres en evaluering av resultatene i prosjektet for Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Landsbyen Næringshage kr ,- i tilskudd til Hytteprosjektet for Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. februar 2015 Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

11

12 Det søkes herved om kr ,- per år i tre år til hytteprosjektet som er beskrevet i vedlagte prosjektplan. Når dette med finansiering er avklart vil det bli innkallt til styremøte for henholdvis Synnfjell og Randsfjorden. Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til undertegnede. Med vennlig hilsen Landsbyen Næringshage AS Per Anthony Rognerud Daglig leder Tlf \ Fra: Stine Røen Dato: onsdag 7. januar :53 Til: Per Rognerud Emne: Søknader - Næringshagen og Hytteprosjektet Hei Per. Jeg tenkte jeg skulle begynne å skrive saker til neste møte i formannskapet i neste uke, og håper derfor du kan sende meg søknad om støtte til næringshagen og hytteprosjektet hvis du ønsker at de skal være med den 4. februar. Med vennlig hilsen Stine Røen næringsrådgiver Nordre Land kommune Tlf.: Mobil:

13 Viser til samtaler om hytteprosjektet, og oversender herved utfyllende opplysninger vedr. søknad om tilskudd fra DA-midlene til hytteprosjektet når det gjelder Synnfjell. Forankring: Når det gjelder forankring mener vi dette er ivaretatt gjennom de møter og samtaler vi har hatt med sentrale aktører i Synnfjell både når det gjelder grunneiere, grunneierlag, hytteeiere, næringsdrivende og kommune. For å konkretisere dette ytterligere har vi den senere tid hatt kontakt med mange av disse aktører på nytt og forespurt om de kan tenke seg å delta i et hytteforum for Synnfjell. Dette er tenkt å være en referansegruppe hvor man kan drøfte saker av felles interesse og bidra til et sterkt samarbeid for å skape merverdier fra hyttemarkedet. Se vedlagte notat om Synnfjell Hytteforum og liste over aktuelle aktører som er kontaktet og som har sagt ja til å delta. Det er aktuelt å supplere denne lista ytterligere, og vi vil invitere til det første møte når vi kommer i gang med hytteprosjektet. Her ser vi det som meget viktig å samarbeide med kommunen både når det gjelder sentrale politikere, planavdelingen (areal og teknisk/drift) samt næringsutvikling. Når det gjelder å bidra med ressurser til prosjektarbeidet, er det foreløpig gjennom deltagelse i møter i regi av hytteforum og prosjektgrupper for planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak at aktørene i første omgang stiller opp. Det forventes å bli et betydelig antall timer med egeninnsats her. Å bidra i tillegg med penger vil være aktuelt for en del aktører, men først når det er helt konkrete tiltak de selv beslutter å delta aktiv i. Dette kan være felles nettportal, deltagelse på hyttemesse, andre markedsføringstiltak, bedre skilting av stier, løyper, div. infrastruktur, arrangementer og tilbud om opplevelser osv. osv. De siste par måneder har vi også jobbet med å se på grunnlaget for å etablere et utbyggingsselskap for Synnfjell. Det er gjennomført møter med et titalls større grunneiere og sentrale næringsaktører i Synnfjell der dette er drøftet konkret. Også her er det positiv interesse for å komme i gang. Ut fra tilbakemeldinger vi har fått, er nå en skisse til hvordan dette kan gjennomføres utarbeides. Den vil i nær fremtid bli drøftet med aktuelle interessenter, primært i Synnadalen i denne omgang. En bedriftsetablering her vil forutsette at aktørene selv går inn med midler, men at Næringshagen og prosjektet bistår i oppstarts- og utviklingsfasen. Det er sterke ønsker om at man kan markedsføre hele Synnfjell under en "felles paraply" på sikt, og at et slikt selskap skal kunne videreføre aktivitene etter prosjektperioden. Næringshagen har også hatt møter med med stort konsern som har ekspertise innenfor eiendomsutvikling, jus og økonomi som ønsker å bidra gjennom å stille med disse ressursene og være medarrangør av et hytteseminar med fokus på samarbeidsløsninger for hytteutviklingen i Synnfjell. Vedlagt følger også en pdf-fil med bl.a. argumentliste for deltagelse i både foum og utbyggingsselskap. Vi drøfter også for tiden med sentrale aktører etablering av et arrangementsselskap som er tenkt bl.a. skal jobbe med å utvikle 3 4 konkrete større arrangementer i Synnfjell. Dette for å trekke tilreisende, hytteiere og lokalbefolkning til fjells og skape mer aktivitet og større omsetning samtidig som man profilerer Synnfjell og setter det på kartet overfor et større marked. Her ser vi et potensial og et grunnlag for å få til et bedre samarbeid mellom Synnfjell og Landsbyen. Samarbeid med kommunen og arbeidet med kommunedelplaner: Hytteprosjektet ønsker å bidra til en god dialog og samordning mht. det viktige planarbeidet som pågår i Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Dette er også et ønske fra flere private aktører som er forespurt om å delta i hytteforum. Dette forventer vi å oppnå bl.a. gjennom ei styringsgruppe der de sentrale aktørene i kommunen deltar, og gjennom deltagelse fra flere aktører i kommunen i hytteforum samt direkte kontakt med politikere, planleggere og rådgivere i kommunen. Næringshagen/prosjektet ønsker fortsatt å bli invitert på referansegruppemøter for de to kommunedelplanområdene, og vil kunne avsette ressurser og bli mer aktiv når prosjektet iverksettes. Budsjett, finansiering og organisering:

14 Det vil bli nødvendig med en justering av budsjett da Etnedal kommune har vedtatt ikke å gi tilskudd til prosjektet. Men kommunen håper at det er mulig at vi får til et samarbeid med Valdres Hytteforum/prosjekt og Valdres Næringshage som arbeider med hytteutvikling i Valdres-kommunene. Det er et ønske om at man klarer å finne frem til samarbeidsløsninger, men det reduserer omfanget av prosjektet for vår del. Vi vil imidlertid på den annen side kunne konsentrere innsatsen mer på "vår del" av på Synnfjell. Videre er det signaler (muntlig så langt) fra fylkeskommunen om at midler til prosjektet bevilget fra de regionale partnerskapsmidlene er "deres" medfinansiering. Når endelig finansiering er på plass vil det bli invitert til møte med kommune, Vokks og region for å drøfte og velge medlemmer til styringsgruppa. Dersom Synnfjell-prosjektet får finansiering fra Nordre Land kommune, Vokks og region må styringsgruppa se nærmere på hele budsjettet og justere det ned i henhold til faktisk finansiering. Videre vil det bli invitert til et første møte i hytteforumet der styringsgruppa også bør deltar aktiv i planlegging av innhold og opplegg. Når det gjelder et tilsvarende hytteprosjektet i Søndre Land, er det jobbet frem et opplegg med forankring gjennom et hytteforum også der. Dette sendes til Søndre Land i dissse dager, og det er dialog med kommunen og Opptur for å "spisse" prioriteringer og arbeidsoppgaver også der i samsvar med faktisk finansiering. Med vennlig hilsen Landsbyen Næringshage AS Per Anthony Rognerud Daglig leder Tlf \

15 SYNNFJELL HYTTEFORUM FORMÅL: Forankre vilje og lyst hos sentrale aktører for å bidra til å utvikle hele Synnfjellet til å bli en foretrukken destinasjon for hytteeiere. Skape en møteplass for sentrale aktører innen hyttemarkedet for å få frem informasjon om og innspill til ulike planer og ideér, samt stimulere til å samordne intitativ. Forumet skal møtes 2 4 ganger per år ut fra behov og er et rådgivende organ. Forumet skal bestå av: Grunneiere (organisasjoner) Næringsliv Hytteeiere (organisasjoner) Kommune (politikere og adm.) Forumets sekretariat: Hytteprosjektet under oppstart i Landsbyen Næringshage. Hytteprosjektet har som hovedmål å: Øke den totale lokale verdiskapningen basert på hyttemarkedet med 15 % i kommende treårsperiode, og styrke grunnlaget for lønnsom næringsvirksomhet for grunneiere og næringsdrivende. Økt synlighet i markedet for å konkurrere om tomte- og hyttekjøpere er et særdeles viktig tiltak for å løfte området. Her er sterkere og klarere felles profil samt aktiv markedsføring av området avgjørende for å lykkes i den stadig hardere kampen om hytteeierne. Økt fokus på hytteeieren som innbygger og ressurs vil også kunne bidra til å nå hovedmålet. Videre vil en økning i antall hyttedøgn gi økt verdiskaping ved økt handel og økt tjenesteproduksjon. Følgende faktorer er de viktigste for å øke antallet hyttedøgn: 1. Bygging av flere hytter - for å øke markedet totalt sett. 2. Oppgradering av eksisterende hytter til høystandardhytter (økt standard gir økt bruk). 3. Bygge og vedlikeholde god teknisk infrastruktur (vann, avløp, strøm, bredbånd) og sikre god infrastruktur på veger, løyper, stier (hvorav skiløyper er det klart viktigste). 4. Øke, eller sikre standarden på tilbudet på aktiviteter, opplevelser, handel og service. HVORFOR HYTTEFORUM? Få en mer samlet kraft i arbeidet for å løfte frem hele Synnfjell og markedsføre området felles. Samordne de mange gode inititativ mht. å skape merverdier knyttet til hytteturisme, hyttebygging og fjell- og friluftslivsturisme.

16 Hy#eprosjekt Merverdier kny#et 2l hy#emarkedet i Synn8ell Vi trenger en samarbeidsarena Landsbyen Næringshage februar 2015

17 Å se merverdier i hyttemarkedet er ikke vanskelig Vanskeligheten er å utnytte dette markedet på en best mulig måte for å skape verdier!

18 Målsetninger Øke den totale verdiskapingen av hyttemarkedet 1. Flere hytter: Selge flere tomter og bygge flere hytter, oppgradere flere gamle hytter Markedsføring, tilrettelegging fra myndigheter osv. 2. Flere oppholdsdøgn: Økt handel og økt tjenesteproduksjon 3. Økte innkjøp av varer og tjenester lokalt 4. Etablere gode samhandlingsarenaer

19 Fokusområder 1. Forankring hos grunneiere, næringsaktører, hy?eeiere og myndigheter Samarbeidsarena; eks. SynnBell hy?eforum, utbyggingsselskap, referansegruppe kommunedelplaner osv. Arealplaner, fellesgltak, infrastruktur osv. 2. Markedsføring av området Tilre?elegging og utvikling av produkter Felles markedsgltak 3. AkGviteter og oppevelser 4. Mobilisering lokale bedrimer 5. Involvere hy?eeieren Økt fokus på hy?eeieren både som ressurs og innbygger

20 SAMARBEIDSARENA SynnBell Hy?eforum Grunneiere Hy#eeiere Næringsaktører Kommune

21 Argumentliste Fordeler med en samarbeidsarena Samhandling /samordne inigagv Nøytral møteplass uten «særinteresser» Felles møteplass for flere interessegrupper Enkelt komme i dialog med andre aktører i området Utvikling av området/bellet Sikre kon2nuitet og forutsigbarhet (for eksempel i planarbeid) Felles løsninger (for eksempel infrastruktur) Utvikling av forretningsplan for området Felles markedsføring og profilering, bedre omdømme Påvirkning på system og beslutning Åpne linjer 2l vik2ge myndighetsorganer Jobbe for konsensus og prioritet 2l vik2ge 2ltak i området Påvirke mål og fokusområder på felles satsing/løx Tilgang på ressurspersoner og kompetanse Sekretariatsfunksjon, sikre framdrix og iverkseyng av 2ltak Profesjonell bistand ved uzorming av søknader

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.06.2016 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 06.09.2016 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) 1. BAKGRUNN Hytte i Valdres er et program ikke et prosjekt. Dette betyr at arbeidsformen skal kjennetegnes av høy grad av dynamikk,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 06.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 31/16 Til saknr.: 41/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.03.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: AP: kl. 08.00 H/BL/SP: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

Åpent Fjellmøte Lørdag 15. april kl Spåtind Sport Hotel

Åpent Fjellmøte Lørdag 15. april kl Spåtind Sport Hotel Åpent Fjellmøte 2017 Lørdag 15. april kl. 11.00 Spåtind Sport Hotel Hytteforeningen har som hovedmål å informere, skape gode opplevelser og aktivt bidra til en positiv utvikling av Synnfjellet Øst/Synnadalen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 04.02.2015 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 01/15 Til saknr.: 16/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut For 1 år siden I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut Det var etter at. AHF hadde dokumentert hva hyttene faktisk betyr for NAK 4300 hytter - 3300 boenheter, fastboende Nr 2 kommune i Norge, regnet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: FREDAG 07.06.2013 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte

I N N K A L L I N G. til. formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 23. september 2010 kl. 17.30. MERK TIDEN! Til behandling: F-SAK 42/10 INNFLYTTERPROSJEKT OPPNEVNING AV

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 27.04.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 42/16 Til saknr.: 51/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 15.03.2017 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 16/17 Til saknr.: 24/17 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 15/12 Til saknr.: 24/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.05.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 24/13 Til saknr.: 31/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.05.2014 Fra kl. 09.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 40/14 Til saknr.: 53/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 09.11.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 124/16 Til saknr.: 132/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.06.2012 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.09.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 28.05.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014 Nordseter, 12. mars 2014 Til Årsmøte 2014 - Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Bakgrunn fra Årsmøte 2013 Sitat fra protokollen: Årsmøtet sluttet seg til styrets konklusjon og anbefalinger: Et fulltallig

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.09.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Spåtind Sport Hotell Fra saknr.: 96/16 Til saknr.: 101/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 09.03.2017 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.10.2013 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 79/13 Til saknr.: 85/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING

MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR UTVALG FOR VILT- OG FISKEFORVALTNING TID: 24.06.2014 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 111 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.08.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.09.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 83/15 Til saknr.: 92/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.05.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 61/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 223 U01 Arkivsaksnr.: 17/1098

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 223 U01 Arkivsaksnr.: 17/1098 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 223 U01 Arkivsaksnr.: 17/1098 ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFOND 2017 Søknadene innvilges/avslås i tråd med «Rådmannens forslag til vedtak»,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02.09.2015 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 74/15 Til saknr.: 82/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2008 kl. 09.45 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Formannskapet skal fra kl. 11.00 ca. 13.30 på befaring hos Rustfrie Bergh

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Ark.: 255 Lnr.: 7690/12 Arkivsaksnr.: 12/1306-2 Saksbehandler: Jon Sylte DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg: 1. Søknad fra Snowball 2. Samarbeidsavtale 3. Evalueringsrapport,

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 17.09.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.04.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 29/11 Til saknr.: 38/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 12.10.2016 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 102/16 Til saknr.: 117/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.09.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen : 21.10.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Anita Sagen, Synøve Vassvik. Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2016 Tid: kl. 19:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Torfinn Vassvik, Roger Hansen, Dag Tommy

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer