MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 17/15 18/15 19/15 20/15 21/15 22/15 ORIENTERINGER SØKNAD OM STØTTE - HYTTEPROSJEKT SØKNAD OM STØTTE - LANDSBYEN NÆRINGSHAGE AS SØKNAD OM TILSKUDD SØKNAD OM STØTTE TIL NORDRE LAND KOMMUNES ANNONSERING I SYNNFJELLGUIDEN AVTALE VEDR. BESTILLINGSTRANSPORT - FAGERNES SENTRUM - LENNINGEN - SEGALSTAD BRU 23/15 Unntatt offentlig ofl 13 SØKNAD OM STØTTE 24/15 Unntatt offentlig ofl 13 SØKNAD OM STØTTE NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. februar Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 2687/15 Arkivsaksnr.: 15/462 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: ORIENTERINGER 1. Fastlegeforhandlinger status Unntatt offentlighet Landsbyen Næringshage v/per Rognerud NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. februar 2015 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

3 Behandling i Formannskapet: Mail fra Landsbyen Næringshage datert 30. januar 2015, utdelt. Rådmannen foreslo å utsette saken. AVSTEMMING: I Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstilling/Vedtak: Saken utsatt.

4 Lnr.: 758/15 Arkivsaksnr.: 15/134 Arkivnøkkel.: 223 Saksbehandler: STR Utskrift til: Landsbyen Næringshage, v/ Per Rogenrud, Postboks 116, 2882 Dokka SØKNAD OM STØTTE - HYTTEPROSJEKT Sammendrag: Landsbyen Næringshage søker om kr ,- pr. år i tre år, totalt kr ,-, til hytteprosjektet Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling, for perioden 2015 til Prosjektet skal bidra til å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at søknaden avslås. Bakgrunnen for det er først og fremst tilbakemeldinger om at ikke alle sentrale aktører mener prosjektet er godt nok forankret, og at det er behov for å samordne deler av hytteprosjektet bedre med kommunens arbeid med de to kommunedelplanene i Synnfjellet. Samtidig vil rådmannen understreke at det er et behov for å gjennomføre flere av aktivitetene som er beskrevet i hovedprosjektet, da hyttenæringen i seg selv og de ringvirkninger den gir for andre næringer er viktige for kommunen. Rådmannen anbefaler at Landsbyen Næringshage jobber med å bedre forankringen hos aktuelle næringsaktører og samordner hovedaktivitetene i forhold til kommunedelplanene. Vedlegg: Søknad med prosjektplan Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling, mottatt 7. januar Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Landsbyen Næringshage søker om kr ,- pr. år i tre år, totalt kr ,-, til hytteprosjektet Synnfjell og Randsfjord Hytteutvikling, for perioden 2015 til Prosjektet skal bidra til å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet. I 2012 ble det gitt tilsagn om kr ,- i partnerskapsmidler i regionrådet til et hytteprosjekt i Land. Landsbyen Næringshage påtok seg å utarbeide prosjektplan og iverksette prosjektet for å se på mulig koblinger med andre oppgaver innenfor reiseliv. Siden Synnfjell ligger både i Etnedal og Nordre Land ble Etnedal kommune og aktører der også invitert inn i prosjektet. I siste halvdel av 2012 ble det igangsatt en prosess for å innhente fakta om hyttemarkedet og hvor arbeidet med å beskrive og forankre et hovedprosjekt for de ulike aktørene. Det er dette hovedprosjektet det nå søkes om støtte til.

5 Ut i fra datainnhentingen mener søker at det er viktig å satse videre på et hovedprosjekt gitt de ringvirkningene som er skissert i prosjektplanen, ref. kapittel 2.2 Hyttenes betydning for verdiskaping. Det er satt opp følgende hovedmål for prosjektet: «Øke den totale lokale verdiskapingen basert på hyttemarkedet med 15% i kommende treårsperiode, og styrke grunnlaget for lønnsom næringsvirksomhet for grunneiere og næringsdrivende.» Søker skriver at økt synlighet i markedet for å konkurrere om tomte- og hyttekjøpere er et særdeles viktig tiltak for å løfte området. Her er sterkere og klarere felles profil samt aktiv markedsføring av området avgjørende for å lykkes i den stadig hardere kampen om hytteeierne. Økt fokus på hytteeieren som innbygger og ressurs vil også kunne bidra til å nå hovedmålet. Videre skriver søker at en økning i antall hyttedøgn vil gi økt verdiskaping ved økt handel og økt tjenesteproduksjon. Det oppgis følgende faktorer som de viktigste for å øke antall hyttedøgn: 1. Bygging av flere hytter for å øke markedet totalt sett 2. Oppgradering av eksisterende hytter til høystandardhytter økt standard gir økt bruk 3. Bygge og vedlikeholde god teknisk infrastruktur (vann, avløp, strøm, bredbånd) og sikre god infrastruktur på beger, løyper, stier (hvor skiløyper er det klart viktigste) 4. Øke, eller sikre standarden på tilbudet på aktiviteter, opplevelser, handel og service Det er satt opp følgende delmål i prosjektplanen: Delmål 1: Fra 2018 skal årlig utbyggingstakt av nye hytter være 100 stk. Nordre Land: 60 stk. Etnedal (Synnfjell-delen): 20 stk. Søndre Land: 20 stk. Delmål 2: Oppgradering av 4 % av eksisterende hytter hvert år fra 2018 det vil si totalt 180 hytter. Delmål 3: Øke antall hyttegjestedøgn med 10 % i løpet av en treårsperiode. Delmål 4: Øke hytteeiernes lokale innkjøp av varer og tjenester med 15 % i løpet av en treårsperiode. Delmål 5: Skape dialog og etablere faste samhandlingsarenaer (møteplasser) med hytteeierne. Prosjektplanen beskriver 12 hovedaktiviteter (HA). HA 1 3 og HA omfatter administrative oppgaver knyttet til hovedprosjektet, som planlegging, informasjon, forankring, evaluering og møter i styringsgruppene. HA 4 omfatter markedsføringstiltak som felles markedsføring og omdømmebygging, opprettelse av nettsider og deltakelse på messer. HA 5 omfatter aktiviteter og opplevelser hvor prosjektet ønsker å synliggjøre og samordne ulike aktiviteter og opplevelser, skape bedre samarbeid mellom tilbydere og brukere for å utvikle eksisterende og nye produkter og øke samarbeid mellom arrangører og handels- og servicenæring. HA 6 omfatter mobilisering av lokale bedrifter, hvor det skal dannes nettverk og øke samarbeide mellom bedriftene, skape leverandørsamarbeid, tilrettelegge for felles kommunikasjonskanal for formidling av lokale leverandører og synliggjøre bredde og omgang av handels- og tjenestetilbudet. HA omfatter involvering av hytteeieren hvor

6 de skal stimuleres til å engasjere seg i lokalsamfunnet. HA 09 omhandler å få til økt fokus på vertskapsrollen og service både i privat og offentlig virksomhet. HA 10 omhandler kurs og seminar for å øke kompetansen hos alle aktørene innen hyttenæringen. Det er satt opp følgende budsjett for prosjektet: Hovedaktivitet Totale kostnader Inntekter, tilskudd og egeninnsats Rest til prosjektfinansiering HA ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 4 Markedsføring ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 4 Nettside m.m , , ,- HA 4 Hyttemesse m.m , , ,- HA 5 Aktiviteter og opplevelser ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 5 Div. infrastruktur m.m , ,- 0,- HA 6 Mobilisere lokale bedrifter ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA , ,- 0,- Bedriftsnettverk/kompetanse HA 7-8 Involvere hytteeierne ,- 0, ,- Prosjektledelse/gjennomføring HA 9 Vertskap og service , , ,- Kurs HA 10 Seminarrekke med , , ,- Valdres HA Avslutning av ,- 0, ,- prosjektet Prosjektledelse/gjennomføring Totalt , , ,- Det er satt opp følgende finansieringsplan Finansieringskilde Sum Gjøvikregionen ,- Søndre Land kommune ,- Nordre Land kommune ,- Etnedal kommune ,- Vokks AS ,- Oppland fylkeskommune ,- Egeninnsats, inntekter og tilskudd ,- Totalt ,- Fordeling Synnfjell og Randsfjord er skissert slik: Delprosjekt Synnfjell ,- Delprosjekt Randsfjord ,- Vurdering:

7 Søker har ikke angitt om det søkes om støtte fra kommunens næringsfond eller de generelle DA-midlene. Rådmannen mener søknaden må vurderes i forhold til de generelle DAmidlene, da prosjektet omfatter flere bransjer/næringer og ikke en enkelt næringsdrivende/gründer. Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener søknaden faller inn under tiltak «Produktutvikling innen reiselivet», hvor det i beskrivelsen av tiltataket står: «Støtte opp om nettverk som utvikler Nordre Land som reiselivsdestinasjon og besøksmål» og «Bidra til å skape arenaer for samarbeid mellom nettverkene og videreutvikle tilbudet i kommunen og Synnfjellet». Rådmannen mener også at videre satsing på hyttebygging og videre utvikling i Synnfjellet er viktig for næringslivet i kommunen, og at det gir gode ringvirkninger for flere bransjer enn grunneiere og utbyggere slik søker beskriver. Samtidig vil rådmannen gjøre oppmerksom på erfaringene kommunen gjorde i samarbeid med Etnedal kommune og andre næringsaktører om Synnfjell Utvikling. Dette selskapet jobbet med mange av de aktivitetene som skisseres som hovedaktiviteter i dette prosjektet. Den gangen var det kommunene som bidro med ca. 90 % av budsjettet for de to første årene, og tanken var at næringsaktørene etter denne perioden skulle finansiere videre drift av selskapet. Det viste seg dessverre ikke mulig, og selskapet ble avviklet. I prosjektplanen står det i kapittel 2.3, Videreføring etter prosjektperioden, at «etablering av et selskap for å ta hånd om oppgaver fremover skal vurderes». Rådmannen anbefaler at det tidlig i prosjektet startes et arbeid for å avklare muligheten for å opprette et selskap for å videreføre aktivitetene etter prosjektperioden. Søker skriver i prosjektplanen at grunneiersamarbeid vil være nøkkelen til suksess i arbeidet med hytteutvikling i hele området (nederst side 14 i prosjektplanen), og at det i forprosjektet skal være utarbeidet en argumentliste for å få grunneiere til å delta i felles arenaer, og dernest bidra aktivt i arbeide med utviklingen av hytteområder. Rådmannen mener en slik avklaring/inngåelse av formelt samarbeid burde vært avklart før oppstart av hovedprosjektet. Bakgrunnen for det er at saksbehandler har fått muntlige tilbakemeldinger fra aktører som ikke stiller seg positive til at næringshagen skal være prosjektleder og som oppgir at de ikke mener prosjektet er godt nok forankret hos aktørene. Det kan derfor synes som om det er behov for å gjennomføre tiltak for å få en bedre forankring av prosjektet, også med tanke på innspill til temaer og oppgaver i prosjektet for å skape nødvendig eierskap hos næringsaktørene. Videre mener rådmannen at hovedaktivitet 5 Aktiviteter og opplevelser må samordnes med utarbeidelsen av kommunedelplanen for Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Kommunen har innenfor de nye kommunedelplanområdene stilt krav til grunneiere/utbyggere om en fellesplanlegging i definerte områder før reguleringsplaner for de gitte områdene behandles. Dette mener kommunen er nødvendig for blant annet å oppnå en arealeffektiv utnytting med felles og gode løsninger for blant annet vei, vann og avløp samtid skiløyper turveier m.m. Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at søknaden avslås. Bakgrunnen for det er først og fremst tilbakemeldinger om at ikke alle sentrale aktører mener prosjektet er godt nok forankret, og at det er behov for å samordne deler av hytteprosjektet bedre med kommunens arbeid med de to kommunedelplanene i Synnfjellet. Samtidig vil rådmannen understreke at

8 det er et behov for å gjennomføre flere av aktivitetene som er beskrevet i hovedprosjektet, da hyttenæringen i seg selv og de ringvirkninger den gir for andre næringer er viktige for kommunen. Rådmannen anbefaler at Landsbyen Næringshage jobber med å bedre forankringen hos aktuelle næringsaktører og samordner hovedaktivitetene i forhold til kommunedelplanene. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, avslår søknaden fra Landsbyen Næringshage. NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. januar Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver Nye saksopplysninger: Saken ble satt opp til behandling i forrige formannskapsmøte 4. februar 2015, men søker ba om at saken ble utsatt til neste formannskapsmøte. Søker har ettersendt informasjon om utfyllende opplysninger til søknaden, som ligger vedlagt. Forankring: Søker mener forankringen er i varetatt gjennom møter og samtaler de har hatt med sentrale aktører i Synnfjell både når det gjelder grunneiere, grunneierlag, hytteeiere, næringsdrivende og kommune. For å konkretisere dette ytterligere har søker hatt kontakt med mange av disse aktørene på nytt og forespurt om de kan tenke seg å delta i et hytteforum for Synnfjell. Dette forumet er tenkt som en referansegruppe. Det vises til vedlagt notat om Synnfjell Hytteforum og liste over aktuelle aktører som er kontaktet og som har sagt ja til å delta. Når det gjelder bidrag med ressurser til prosjektarbeidet, er det foreløpig gjennom deltakelse i møter i regi av hytteforum og prosjektgrupper for planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak at aktørene i første omgang stiller opp. Å bidra i tillegg med penger vil være aktuelt for en del aktører, men først når det er helt konkrete tiltak de selv beslutter å delta aktivt i. Videre opplyser søker at de har jobbet med å se på grunnlaget for å etablere et utbyggingsselskap for Synnfjell. Det er gjennomført møter med et titalls grunneiere og sentrale næringsaktører i Synnfjell der dette er drøftet konkret. Søker sier at det er vist positiv interesse for å komme i gang og at arbeidet med å utarbeide en skisse til hvordan dette kan gjøres utarbeidet. Denne skissen vil i nær fremtid bli drøftet med aktuelle interessenter, primært i Synnadalen i denne omgang. En bedriftsetablering vil kreve at aktørene selv går inn med midler, men at næringshagen og prosjektet bistår i oppstarts- og utviklingsfasen. Søker

9 skriver at det er sterke ønsker om at man kan markedsføre hele Synnfjell under «en felles paraply» på sikt, og at et slikt selskap skal kunne videreføre aktiviteten etter prosjektperioden. Næringshagen har også hatt møter med et stort konsern som har ekspertise innenfor eiendomsutvikling, jus og økonomi som ønsker å bidra gjennom å stille med disse ressursene og bære medarrangør av et hytteseminar med fokus på samarbeidsløsninger for hytteutvikling i Synnfjell. Videre drøftes det med sentrale aktører om det er mulig å etablere et arrangementsselskap som skal jobbe med å utvikle 3 til 4 større arrangementer i Synnfjell. Samarbeid med kommunen og arbeidet med kommunedelplaner: Hytteprosjektet ønsker å bidra til en god dialog og samordning mht. det viktige planarbeidet som pågår i Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Dette er også et ønske fra flere private aktører som er forespurt om å delta i hytteforum. Dette forventer søker å oppnå bl.a. gjennom ei styringsgruppa der de sentrale aktørene i kommunen deltar, og gjennom deltakelse fra flere aktører i kommunen i hytteforum samt direkte kontakt med politiskere, planleggere og rådgivere i kommunen. Næringshagen/prosjektet ønsker også å bli invitert på referansegruppemøter for de to kommunedelplanområdene. Budsjett, finansiering og organisering: Søker opplyser at det vil bli nødvendig med en justering av budsjett da Etnedal kommune har vedtatt ikke å gi tilskudd til prosjektet, da de deltar i et tilsvarende hytteprosjekt for Valdres. Etnedal kommune håper at det er mulig å opprette et samarbeide mellom de to prosjektene. For søker vil dette bety at omfanget av prosjektet reduseres noe, men mener at de på den annen side kan konsentrere innsatsen mer i Nordre Land. Fylkeskommunen har opplyst at de ikke innvilger ytterligere beløp utover deres medfinansiering via partnerskapsmidlene. Søndre Land kommune v/ Oppturprosjektet har også avslått søknaden, men der er det også jobbet med et opplegg med forankring gjennom et hytteforum på lik linje som for Nordre Land. Dette oversendes Søndre Land i disse dager. Tilleggsopplysninger vurdering: Rådmannen viser til sin vurdering ovenfor. Der anbefalte rådmannen at det tidlig i prosjektet ble startet et arbeid for å avklare mulighetene for å opprette et selskap for å videreføre aktivitetene etter prosjektperioden. Ut i fra informasjonen søker har ettersendt kan det se ut som dette blir ivaretatt med utbyggingsselskapet som det er utarbeidet er tenkte etablert. Det at næringshagen også kan dra nytte a ekstern kompetanse innenfor eiendomsutvikling, jus og økonomi i prosessen er også positivt. Videre mente rådmannen at forankringen/inngåelse av formelt samarbeid burde vært avklart før oppstarten av hovedprosjektet. Ut i fra de opplysningene som nå fremkommer vedr. om at det er gjennomført møter og samtaler med sentrale aktører i Synnfjell og etableringen av referansegruppen Synnfjell Hytteforum med de aktører som er foreslått, mener rådmannen at den nødvendige forankringen for prosjektet nå er på plass. Videre synes rådmannen også er positivt at noen disse har sagt seg villig til å bidra med penger til konkrete tiltak.

10 Rådmannen var også opptatt av at hovedaktivitet 5 «Aktiviteter og opplevelser» måtte samordnes med utarbeidelsen av de to kommunedelplanene for Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Ut i fra de opplysninger søker gir vedr. mulig etablering av et utbyggingsselskap, etableringen av Synnfjell Hytteforum og ønske om å få delta i referansegruppemøter for de to kommunedelplanene mener rådmannen at det vil være mulig å samordne kommunens krav til fellesplanlegging i de to kommunedelplanen og hovedaktiviteter i prosjektet. Når det gjelder budsjettet sier søker at det blir nødvendig med en justering da Etnedal kommune ikke avslått søknaden, uten at dette konkretiseres. Videre har fylkeskommunen opplyst at anser å ha gitt sitt bidrag via partnerskapsmidlene. Fordelingen i det totale budsjettet var opplyst å være kr. 1,7 mill. til Synnfjell og kr. 0,7 mill. til Randsfjorden. Rådmannen synes derfor det er vanskelig å gjøre en vurdering av hvilket kapitalbehov prosjektet har. Det fremkommer heller ikke informasjon om Gjøvikregionen har innvilget søknaden. Rådmannen anbefalte i sin forrige vurdering å avslå søknaden, første og fremst med bakgrunn i at ikke alle sentrale aktører mente prosjektet var godt nok forankret og at det manglet samordning mellom prosjektet og kommunens to kommunedelplaner i Synnfjellet. Ut i fra de tilleggsopplysningene som nå er gitt, mene rådmannen at dette nå virker ivaretatt. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til omfanget av budsjettet og finansieringen av prosjektet. Samtidig er det et behov for å gjennomføre flere av aktiviteten som er beskrevet i hovedprosjektet, da hyttenæringen i seg selv og de ringvirkninger den gir for andre næringer er viktig for kommunen. Rådmannen anbefaler formannskapet å innvilge søknaden for første år av prosjektperioden, og at det før en videre finansiering gjøres en evaluering av resultatene i prosjektet for Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Landsbyen Næringshage kr ,- i tilskudd til Hytteprosjektet for Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer fondet fra kr ,- til kr ,-. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. februar 2015 Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

11

12 Det søkes herved om kr ,- per år i tre år til hytteprosjektet som er beskrevet i vedlagte prosjektplan. Når dette med finansiering er avklart vil det bli innkallt til styremøte for henholdvis Synnfjell og Randsfjorden. Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til undertegnede. Med vennlig hilsen Landsbyen Næringshage AS Per Anthony Rognerud Daglig leder Tlf \ Fra: Stine Røen Dato: onsdag 7. januar :53 Til: Per Rognerud Emne: Søknader - Næringshagen og Hytteprosjektet Hei Per. Jeg tenkte jeg skulle begynne å skrive saker til neste møte i formannskapet i neste uke, og håper derfor du kan sende meg søknad om støtte til næringshagen og hytteprosjektet hvis du ønsker at de skal være med den 4. februar. Med vennlig hilsen Stine Røen næringsrådgiver Nordre Land kommune Tlf.: Mobil:

13 Viser til samtaler om hytteprosjektet, og oversender herved utfyllende opplysninger vedr. søknad om tilskudd fra DA-midlene til hytteprosjektet når det gjelder Synnfjell. Forankring: Når det gjelder forankring mener vi dette er ivaretatt gjennom de møter og samtaler vi har hatt med sentrale aktører i Synnfjell både når det gjelder grunneiere, grunneierlag, hytteeiere, næringsdrivende og kommune. For å konkretisere dette ytterligere har vi den senere tid hatt kontakt med mange av disse aktører på nytt og forespurt om de kan tenke seg å delta i et hytteforum for Synnfjell. Dette er tenkt å være en referansegruppe hvor man kan drøfte saker av felles interesse og bidra til et sterkt samarbeid for å skape merverdier fra hyttemarkedet. Se vedlagte notat om Synnfjell Hytteforum og liste over aktuelle aktører som er kontaktet og som har sagt ja til å delta. Det er aktuelt å supplere denne lista ytterligere, og vi vil invitere til det første møte når vi kommer i gang med hytteprosjektet. Her ser vi det som meget viktig å samarbeide med kommunen både når det gjelder sentrale politikere, planavdelingen (areal og teknisk/drift) samt næringsutvikling. Når det gjelder å bidra med ressurser til prosjektarbeidet, er det foreløpig gjennom deltagelse i møter i regi av hytteforum og prosjektgrupper for planlegging og gjennomføring av konkrete tiltak at aktørene i første omgang stiller opp. Det forventes å bli et betydelig antall timer med egeninnsats her. Å bidra i tillegg med penger vil være aktuelt for en del aktører, men først når det er helt konkrete tiltak de selv beslutter å delta aktiv i. Dette kan være felles nettportal, deltagelse på hyttemesse, andre markedsføringstiltak, bedre skilting av stier, løyper, div. infrastruktur, arrangementer og tilbud om opplevelser osv. osv. De siste par måneder har vi også jobbet med å se på grunnlaget for å etablere et utbyggingsselskap for Synnfjell. Det er gjennomført møter med et titalls større grunneiere og sentrale næringsaktører i Synnfjell der dette er drøftet konkret. Også her er det positiv interesse for å komme i gang. Ut fra tilbakemeldinger vi har fått, er nå en skisse til hvordan dette kan gjennomføres utarbeides. Den vil i nær fremtid bli drøftet med aktuelle interessenter, primært i Synnadalen i denne omgang. En bedriftsetablering her vil forutsette at aktørene selv går inn med midler, men at Næringshagen og prosjektet bistår i oppstarts- og utviklingsfasen. Det er sterke ønsker om at man kan markedsføre hele Synnfjell under en "felles paraply" på sikt, og at et slikt selskap skal kunne videreføre aktivitene etter prosjektperioden. Næringshagen har også hatt møter med med stort konsern som har ekspertise innenfor eiendomsutvikling, jus og økonomi som ønsker å bidra gjennom å stille med disse ressursene og være medarrangør av et hytteseminar med fokus på samarbeidsløsninger for hytteutviklingen i Synnfjell. Vedlagt følger også en pdf-fil med bl.a. argumentliste for deltagelse i både foum og utbyggingsselskap. Vi drøfter også for tiden med sentrale aktører etablering av et arrangementsselskap som er tenkt bl.a. skal jobbe med å utvikle 3 4 konkrete større arrangementer i Synnfjell. Dette for å trekke tilreisende, hytteiere og lokalbefolkning til fjells og skape mer aktivitet og større omsetning samtidig som man profilerer Synnfjell og setter det på kartet overfor et større marked. Her ser vi et potensial og et grunnlag for å få til et bedre samarbeid mellom Synnfjell og Landsbyen. Samarbeid med kommunen og arbeidet med kommunedelplaner: Hytteprosjektet ønsker å bidra til en god dialog og samordning mht. det viktige planarbeidet som pågår i Synnfjell Syd og Synnfjell Øst. Dette er også et ønske fra flere private aktører som er forespurt om å delta i hytteforum. Dette forventer vi å oppnå bl.a. gjennom ei styringsgruppe der de sentrale aktørene i kommunen deltar, og gjennom deltagelse fra flere aktører i kommunen i hytteforum samt direkte kontakt med politikere, planleggere og rådgivere i kommunen. Næringshagen/prosjektet ønsker fortsatt å bli invitert på referansegruppemøter for de to kommunedelplanområdene, og vil kunne avsette ressurser og bli mer aktiv når prosjektet iverksettes. Budsjett, finansiering og organisering:

14 Det vil bli nødvendig med en justering av budsjett da Etnedal kommune har vedtatt ikke å gi tilskudd til prosjektet. Men kommunen håper at det er mulig at vi får til et samarbeid med Valdres Hytteforum/prosjekt og Valdres Næringshage som arbeider med hytteutvikling i Valdres-kommunene. Det er et ønske om at man klarer å finne frem til samarbeidsløsninger, men det reduserer omfanget av prosjektet for vår del. Vi vil imidlertid på den annen side kunne konsentrere innsatsen mer på "vår del" av på Synnfjell. Videre er det signaler (muntlig så langt) fra fylkeskommunen om at midler til prosjektet bevilget fra de regionale partnerskapsmidlene er "deres" medfinansiering. Når endelig finansiering er på plass vil det bli invitert til møte med kommune, Vokks og region for å drøfte og velge medlemmer til styringsgruppa. Dersom Synnfjell-prosjektet får finansiering fra Nordre Land kommune, Vokks og region må styringsgruppa se nærmere på hele budsjettet og justere det ned i henhold til faktisk finansiering. Videre vil det bli invitert til et første møte i hytteforumet der styringsgruppa også bør deltar aktiv i planlegging av innhold og opplegg. Når det gjelder et tilsvarende hytteprosjektet i Søndre Land, er det jobbet frem et opplegg med forankring gjennom et hytteforum også der. Dette sendes til Søndre Land i dissse dager, og det er dialog med kommunen og Opptur for å "spisse" prioriteringer og arbeidsoppgaver også der i samsvar med faktisk finansiering. Med vennlig hilsen Landsbyen Næringshage AS Per Anthony Rognerud Daglig leder Tlf \

15 SYNNFJELL HYTTEFORUM FORMÅL: Forankre vilje og lyst hos sentrale aktører for å bidra til å utvikle hele Synnfjellet til å bli en foretrukken destinasjon for hytteeiere. Skape en møteplass for sentrale aktører innen hyttemarkedet for å få frem informasjon om og innspill til ulike planer og ideér, samt stimulere til å samordne intitativ. Forumet skal møtes 2 4 ganger per år ut fra behov og er et rådgivende organ. Forumet skal bestå av: Grunneiere (organisasjoner) Næringsliv Hytteeiere (organisasjoner) Kommune (politikere og adm.) Forumets sekretariat: Hytteprosjektet under oppstart i Landsbyen Næringshage. Hytteprosjektet har som hovedmål å: Øke den totale lokale verdiskapningen basert på hyttemarkedet med 15 % i kommende treårsperiode, og styrke grunnlaget for lønnsom næringsvirksomhet for grunneiere og næringsdrivende. Økt synlighet i markedet for å konkurrere om tomte- og hyttekjøpere er et særdeles viktig tiltak for å løfte området. Her er sterkere og klarere felles profil samt aktiv markedsføring av området avgjørende for å lykkes i den stadig hardere kampen om hytteeierne. Økt fokus på hytteeieren som innbygger og ressurs vil også kunne bidra til å nå hovedmålet. Videre vil en økning i antall hyttedøgn gi økt verdiskaping ved økt handel og økt tjenesteproduksjon. Følgende faktorer er de viktigste for å øke antallet hyttedøgn: 1. Bygging av flere hytter - for å øke markedet totalt sett. 2. Oppgradering av eksisterende hytter til høystandardhytter (økt standard gir økt bruk). 3. Bygge og vedlikeholde god teknisk infrastruktur (vann, avløp, strøm, bredbånd) og sikre god infrastruktur på veger, løyper, stier (hvorav skiløyper er det klart viktigste). 4. Øke, eller sikre standarden på tilbudet på aktiviteter, opplevelser, handel og service. HVORFOR HYTTEFORUM? Få en mer samlet kraft i arbeidet for å løfte frem hele Synnfjell og markedsføre området felles. Samordne de mange gode inititativ mht. å skape merverdier knyttet til hytteturisme, hyttebygging og fjell- og friluftslivsturisme.

16 Hy#eprosjekt Merverdier kny#et 2l hy#emarkedet i Synn8ell Vi trenger en samarbeidsarena Landsbyen Næringshage februar 2015

17 Å se merverdier i hyttemarkedet er ikke vanskelig Vanskeligheten er å utnytte dette markedet på en best mulig måte for å skape verdier!

18 Målsetninger Øke den totale verdiskapingen av hyttemarkedet 1. Flere hytter: Selge flere tomter og bygge flere hytter, oppgradere flere gamle hytter Markedsføring, tilrettelegging fra myndigheter osv. 2. Flere oppholdsdøgn: Økt handel og økt tjenesteproduksjon 3. Økte innkjøp av varer og tjenester lokalt 4. Etablere gode samhandlingsarenaer

19 Fokusområder 1. Forankring hos grunneiere, næringsaktører, hy?eeiere og myndigheter Samarbeidsarena; eks. SynnBell hy?eforum, utbyggingsselskap, referansegruppe kommunedelplaner osv. Arealplaner, fellesgltak, infrastruktur osv. 2. Markedsføring av området Tilre?elegging og utvikling av produkter Felles markedsgltak 3. AkGviteter og oppevelser 4. Mobilisering lokale bedrimer 5. Involvere hy?eeieren Økt fokus på hy?eeieren både som ressurs og innbygger

20 SAMARBEIDSARENA SynnBell Hy?eforum Grunneiere Hy#eeiere Næringsaktører Kommune

21 Argumentliste Fordeler med en samarbeidsarena Samhandling /samordne inigagv Nøytral møteplass uten «særinteresser» Felles møteplass for flere interessegrupper Enkelt komme i dialog med andre aktører i området Utvikling av området/bellet Sikre kon2nuitet og forutsigbarhet (for eksempel i planarbeid) Felles løsninger (for eksempel infrastruktur) Utvikling av forretningsplan for området Felles markedsføring og profilering, bedre omdømme Påvirkning på system og beslutning Åpne linjer 2l vik2ge myndighetsorganer Jobbe for konsensus og prioritet 2l vik2ge 2ltak i området Påvirke mål og fokusområder på felles satsing/løx Tilgang på ressurspersoner og kompetanse Sekretariatsfunksjon, sikre framdrix og iverkseyng av 2ltak Profesjonell bistand ved uzorming av søknader

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.10.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.09.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

SNF-rapport nr. 28/03

SNF-rapport nr. 28/03 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Vaksdal av Stig-Erik Jakobsen Grete Rusten SNF-prosjekt nr.: 4293 Sluttevaluering av om omstillingsprogrammet i Vaksdal Prosjektet er finansiert av Vaksdal Næringsselskap

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 5-2013 Styremøte 18.11.2013 Side 1 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 29 REFERAT FRA STYREMØTER... 6 1.1. Forslag til

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.02.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer