KJØPEKONTRAKT MED OPPG3ØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPEKONTRAKT MED OPPG3ØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE"

Transkript

1 KJØPEKONTRAKT MED OPPG3ØRSAVTALE mellom TINE SA og Ørland kommune vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 1 ØRLAND KOMMUNE DnB NOR Næringsmegling As Side 1 av 6 Kjøper Selger

2 Denne kjøpekontrakten ("Avtalen") er i dag inngått mellom: TINE SA, org.nr , Pb Sluppen, 7005 TRONDHEIM ("Selger"); og Ørland kommune, org.nr , Pb 401, 7129 BREKSTAD ("Kjøper"). 1. SALGSOBJEKT 1.1 Salgsobjektet er eiendommen Meieriveien 9, gnr. 68, bnr. 10 i ørland kommune ("Eiendommen"), som Selger eier og har hjemmel til. 1.2 Eiendommen vil bli overdratt til Kjøper med påstående bygninger og utomhusarealer med de rettigheter og forpliktelser som per i dag er tilknyttet den. 1.3 Selger gis rett til å vederlagsfritt kunne ha stående produksjonsutstyr i/på bygningen frem til Selger forbeholder seg også retten til å etter eget ønske fjerne hele, eller deler av, fastmontert driftstilbehør relatert til sin virksomhet. Det må påregnes at utstyr blir stående igjen og at festeanordninger til fastmontert utstyr som fjernes stedvis blir stående igjen i bygningskroppen. Avhendingsloven 3-4 fravikes således. 2. KJØPESUMMEN OG OMKOSTNINGER 2.1 Vederlaget for Eiendommen er NOK ("Kjøpesummen"). 2.2 Kjøpesummen tillagt omkostninger som nevnt i pkt. 2.3 betales ved Overtakelse, jf pkt I tillegg til Kjøpesummen skal Kjøper ved Overtakelse betale alle offentlige avgifter og gebyr, så som dokumentavgift, tinglysingsgebyr for skjøte og pantedokument(er) og eventuelt konsesjonsgebyr. Disse er beregnet til å utgjøre: Dokumentavgift, 2,5% og tinglysingsgebyr for skjøte: Tinglysingsgebyr pr. pantedokument: Grunnboksutskrift (pr. stk.): Sum: NOK NOK NOK 172 NOK Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. 2.4 Ved forsinket betaling skal Kjøper betale lovens forsinkelsesrente p.a. 2.5 Selger tar for ethvert tilfelle forbehold om rett til heving av Avtalen inntil Kjøpesummen er betalt i sin helhet, jf. Avhendingsloven 5-3(4). Oversittelse av forfallstidspunktet for hele eller deler av Kjøpesummen med 14. dager eller mer, regnes som vesentlig mislighold, som gir Selgeren rett til heving og til å foreta dekningssalg. Selger har rett til å få dekket sitt dokumenterte tap og dokumenterte kostnader i forbindelse med dekningssalget. Slikt mislighold skal anses som DnB NOR Næringsmegling As Side 2 av 6 Kjøper Selger

3 tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr , 3. ledd bokstav e). 2.6 Partene er enige om at Selgers justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og - rettigheter tilknyttet Eiendommen skal overføres til Kjøper per Overtakelse. Samtidig med inngåelse av denne kontrakt skal det derfor inngås en egen avtale om overføring av plikt/rett til å justere/tilbakeføre merverdiavgift ("Justeringsavtalen"), som tilfredsstiller kravene for slik overføring etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk, jf. bilag. Per Overtakelse skal opplysningene i Justeringsavtalen oppdateres. Justerings-/tilbakeføringsforpliktelsene og eventuelle justeringsrettigheter er hensyn tatt ved beregning av Kjøpesummen. 3. OVERTAKELSE OG OPPGJØR 3.1 Overtakelse skal skje torsdag den klokken 12:00 ("Overtakelse"). 3.2 Partene er enige om å instruere DnB NOR Næringsmegling AS, PB 699, 7407, TRONDHEIM, faks nr ("Oppgjørsansvarlig") til å forestå oppgjøret. 3.3 Ved signering skal Selger overlevere til Oppgjørsansvarlig signert skjøte med Kjøper som ny eier per dato for Overtakelse og med nødvendige legitimasjonsvedlegg samt utstede og overlevere til Oppgjørsansvarlig signert og bekreftet pantedokument med urådighet (sikringsdokument) på Eiendommen pålydende Kjøpesummen tillagt avtalte omkostninger (tinglysningsgebyr, dokumentavgift mv) pluss 10 %. Sikringsdokumentet skal være til fordel for Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for gjennomføring av oppgjøret og for ethvert krav som tilkommer Kjøperen, og som springer ut av Avtalen. Ved tvangsdekning eller annen realisasjon av Eiendommen opptrer Oppgjørsansvarlig som en fullmektig for Kjøperen. Oppgjørsansvarlig skal sende sikringsdokumentet for tinglysning straks etter at det er mottatt. 3.4 Ved signering skal Kjøper overlevere signert egenerklæring om konsesjonsfrihet til Oppgjørsansvarlig. Ved konsesjonsplikt skal konsesjon overleveres av Kjøper til Oppgjørsansvarlig før oppgjøret kan finne sted. 3.5 Kjøperen skal sørge for at hans långiver ("Långiveren") medvirker til oppgjøret. Eventuelle pantedokumenter over Eiendommen til fordel for Långiveren skal i god tid før Overtakelse overleveres til Oppgjørsansvarlig slik at tinglysing kan besørges. Tinglysing av pant i Eiendommen til fordel for Långiveren før Overtakelse kan bare skje hvis Långiveren ugjenkallelig bekrefter at Långiveren vil besørge sletting av pantedokumentene hvis (a) Kjøpesummen ikke blir innbetalt til Oppgjørskontoen i samsvar med Avtalen, eller (b) Overtakelse, uavhengig av hvilken årsak, ikke finner sted og Oppgjørsansvarlig tilbakefører til Långiveren det mottatte lånebeløp. 3.6 Kjøper skal innbetale Kjøpesummen og omkostninger i henhold til Avtalen, til sammen NOK slik at beløpet er valutert og disponibelt på klientkonto hos Oppgjørsansvarlig ("Oppgjørskontoen") per Overtakelse. DnB NOR Næringsmegling As Side 3 av 6 Kjøper Selger

4 3.7 I tiden som går fra Overtakelse og til skjøtet er tinglyst i Kjøpers navn, fritt for heftelser som ikke skal følge med ved handelen, er de innbetalte midlene deponert hos megler som oppgjørsansvarlig. Med denne avtalen etableres panterett til fordel for kjøperen, i selgers krav mot megler for utbetaling av kjøpesummen, og hvor rettsvern er etablert etter panteloven 4-5. Avtalen om panterett opphører når forutsetningen om tinglyst skjøte fritt for heftelser som ikke skal følge med ved handelen er oppfylt. Oppgjørsansvarlig disponerer Oppgjørskontoen alene. 3.8 Innbetaling skal merkes med " ". 3.9 På Overtakelse skal Oppgjørsansvarlig, dersom Kjøpesummen og omkostningene i sin helhet er valutert og disponibelt på Oppgjørskonto, sikringsdokumentet er tinglyst og vilkårene i 3.3 og 3.4 er oppfylt, kontrollere at heftelser på Eiendommen er i overensstemmelse med Avtalen og sende skjøtet med vedlegg til tinglysning Straks skjøtet er tinglyst, skal Oppgjørsansvarlig kontrollere om det i strid med denne avtale er tinglyst utlegg eller andre heftelser på Eiendommen. Hvis skjøtet er korrekt tinglyst, Kjøpers långiver vil få forutsatt prioritet, og det er dekning på Oppgjørskontoen for de betalinger som Oppgjørsansvarlig skal foreta, skal Oppgjørsansvarlig innfri eventuelle heftelser som ikke skal overtas av Kjøper og utbetale avtalt honorar til megler/oppgjørsansvarlig. Restbeløp utbetales til Selgers konto Renter på Oppgjørskontoen opptjent etter Overtakelse skal utbetales til Selgeren, mens eventuelle renter opptjent før Overtakelse, og av kjøpers innbetaling til dekning av dokumentavgift og tinglysingsgebyr skal utbetales til Kjøperen, forutsatt at rentene overstiger 1/2 R, p.t. NOK 430, Senest 14 dager etter Overtakelse skal Kjøper og Selger direkte mellom seg gjennomføre pro/contra oppgjør over Eiendommens utgifter og inntekter knyttet til Overtakelse Selger er ansvarlig for at alle leieforhold, leiekontrakter, depositumskonti, garantier og forskudd transporteres til Kjøper ved Overtakelse. Avregning av felleskostnader foretas direkte mellom Partene basert på faktiske kostnader ved Overtakelse. Avregning mot leietakerne er Kjøpers ansvar. Selger skal medvirke til at leiebetalinger m.v. skjer direkte til Kjøper etter Overtakelse Innen Overtakelse skal opplysningene i Justeringsavtalen oppdateres, jf. Avtalens punkt 2.6 og Bilag 5. Den oppdaterte Justeringsavtalen skal signeres av Partene. 4. MANGELSANSVAR 4.1 Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den er" jf avhendingsloven 3-9 Avhendingsloven 3-9 fravikes, slik at mangel kun vil foreligge dersom Selger har tilbakeholdt eller gitt uriktig informasjon om Eiendommen og dette må antas å ha virket inn på Avtalen, jf. avhendingsloven 3-7 og 3-8. Avhendingsloven 3-9 siste punktum skal under enhver omstendighet ikke få anvendelse på Avtalen. DnB NOR Næringsmegling As Side 4 av 6 Kjøper Selger

5 Ovennevnte er ensbetydende med at Kjøper har risikoen for eventuelle skjulte feil og mangler. Kjøper har herunder risikoen for de generelle krav til tilstanden for Eiendommen, jf. avhendingsloven 3-2, dog med unntak for de forhold som er omfattet av Selgers opplysninger i henhold til pkt Selger har ikke kunnskap om at det foreligger feil eller ufullstendigheter ved den informasjon som er gitt til Kjøper vedrørende Eiendommen. Når det gjelder informasjon som gitt til Kjøper av andre enn Selger samt informasjon som er utarbeidet av andre enn Selger fremkommer i tilstandsrapport, verdivurdering eller annet skal eventuelle feil eller ufullstendigheter ved denne ikke kunne påberopes av Kjøper som mangel, med mindre Selger var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere de aktuelle feil eller ufullstendigheter. 4.3 Forhold som er eller burde vært oppdaget av Kjøper eller Kjøpers representanter i forbindelse med Kjøpers befaring og gjennomgang av Eiendommen og de fremlagte dokumenter kan ikke senere påberopes som mangel overfor Selger, dog med unntak for de forhold som er omfattet av pkt Dersom det oppstår skade på Eiendommen som er dekket av forsikring og forsikringsbeløpet tilfaller Kjøper, kan Kjøper ikke gjøre gjeldende at forholdet utgjør en mangel eller et garantibrudd. 4.5 Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (innvendig eller utvendig) skal ikke under noen omstendighet utgjøre en mangel eller et garantibrudd. 5. SELGERS GARANTIER Selger garanterer at: (i) (ii) Selger ikke kjenner til andre naturalforpliktelser, rådighetsbegrensninger eller pengeforpliktelser som hefter i Eiendommen ut over det som fremgår av vedlagte utskrifter av den elektroniske grunnboken inntatt som bilag 1. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. (iii) Eiendommen holdes fullverdiforsikret frem til Overtakelse; (iv) Leiekontraktene (bilag 4-9) gir korrekte opplysninger om gjeldende avtaler med Leierne 6. BRUDD PÅ SELGERS OPPLYSNINGER OG MANGLER 6.1 Ved mangler etter punkt 4, eller brudd på Selgers garantier i punkt 5, skal Selger ha rett til å utbedre forholdet innen 30 dager etter mottakelse av varsel fra Kjøper. 6.2 Selger kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for indirekte tap, jf avhendingsloven 7-1, bortsett fra leietap. DnB NOR Næringsmegling As Side 5 av 6 Kjøper Selger

6 6.3 Avhendingsloven 4-19 annet ledd fravikes, slik at eventuelle reklamasjoner vedrørende opplysninger eller mangler skal fremsettes skriftlig innen rimelig tid og senest 12 måneder etter Overtakelse. 7. OFFENTLIGRETTSLIGE FORHOLD 7.1 Kjøper er ansvarlig for å innhente eventuell konsesjon, og bærer risikoen for at konsesjon innvilges. 7.2 Dersom melding til Konkurransetilsynet er nødvendig, skal Kjøper melde kjøpet til Konkurransetilsynet i tråd med gjeldende regelverk. Selger plikter forut for Overtakelse å gi de nødvendige opplysningene til Kjøper for at meldingen skal kunne sendes. Kjøper bærer risikoen for konkurransemessige forhold. 8. BILAG Vedlagt følger: 1. Grunnboksutskrift 2.Verdivurdering utarbeidet av DnB NOR Næringsmegling datert Justeringsavtale MVA 4. Leieavtale med Anne Marie Foss, 5. Leieavtale med Thomas Sonstad 6.Leieavtale med Ørland kommune 7.Leieavtale med Ørland, Bjugn Avløserlag 8.Leieavtale med TINE Rådgivning og medlem 9. Leieavtale med Fosen Forsøksring Denne Avtalen er utformet i tre originaleksemplarer, Næringsmegling AS beholder hvert sitt eksemplar. hvorav Kjøper, Selger og DnB NOR Ørland/Trondheim, for Selger: TINE SA for Kjøper: Ørland kommune Styreleder Trond Reiersted Ordfører Hallgeir Grøntvedt Konsernsjef Stein Øiom DnB NOR Næringsmegling As Side 6 av 6 Kjøper Selger

7 DNB NOR NÆRINGSMEGLING AS, TRONDHEIM V/STEIN TOLLIN PB TRONDHEIM STATENS KARTVERK Deres referanse: STO DNN011166ST0 Dato: Bekreftet utskrift fra grunnboken Vedlagt følger en bekreftet utskrift av den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr : Bnr: Frir : Snr Dersom utskriften viser til manuell grunnbok for opplysninger om servitutter, det vil si opplysninger om begrensede rettigheter i fast eiendom, kan dere også bestille kopier fra den manuel1e grunnboken. Send bestillingen til Statens kartverk Tinglysing, 3507 Hønefoss. Det finnes mye nyttig informasjon på våre nettsider Ta også gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken til Med hilsen Statens kartverk Tinglysing Side 1 av 3 STATENS KARTVERK TINGLYSING Tinglysing fast eiendom Besoksadresse: Kartverksveien 21, HØNEFOSS Postadresse: 3507 HØNEFOSS Telefon: Telefaks: E-postadresse: Organisasjonsnumrner:

8 Kommunenr: 1621 ØRLAND Gnr: 68 Bnr: 10 Registrertil og med: Utskriftsdato: :14 g:ivewel P. L N I N.GER /01/1984 HJEMMEL TIL GRUNN TINE SA ORG.NR: GJELDER DENNE EIENDOM M.FL. E beg EKE F Ingen heftelser registrert S E RV; IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE EIENDOMMENS GRENSER OG AREAL. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE EIENDOM HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter 1 grunn /09/ /01/ /08/ /05/ /07/1977 BESTEMMELSE OM VANN/EDN. Vegvesenets betingelser vedtatt ELEKTRISHE KRAFTLINJER Rettighetshaver Fosen kom.kraftlag GJELDER DENNE EIENDOM M.FL. BESTEMMELSE OM VANNLEDN. Vegvesenets betingelser vedtatt BESTEMMELSE OM VANNLEDN. Vegvesenets betingelser vedtatt BESTEMMELSE OM VEG Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn GRUNKDATA Bekreftet utskrift fra Grunnboken Side 2 av 3

9 Kommunenr: 1621 ØRLAND Registrert til og med: Gnr: 68 Bnr: 10 Utskriftsdato: Gnr. 68 bnr. 11 Gnr. 68 bnr /01/1985 MÅLEBREV Fradeling av gnr. 68 bnr. 253 fra bl.a. denne eiendom. GJELDER DENNE EIENDOM M.FL /02/ /04/ /10/2009 REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE EIENDOM: KNR:1621 GNR:68 BNR:266 REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE EIENDOM: KNR:1621 GNR:68 BNR:347 REGISTRERING AV GRUNN UTSKILT FRA DENNE EIENDOM: KNR:1621 GNR:68 BNR:370 Lr) Bekreftet utskrift fra Grunnboken Side 3 av 3

10 VERDIVURDERING MEIERIVEIEN 9 ØRLAND FOR TINE SA UTARBEIDET AV: DnB NOR Næringsmeghng M a i 2011

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Justeringsavtale 1. Bakgrunn TINE SA, org.nr ("Selger"); og Ørland kommune, org.nr ("Kjøper"). Har inngått avtale om at gnr 68, bnr 10 i Ørland kommune skal overdras fra Selger til Kjøper. Partene er i denne forbindelse enige om at Selgers justerings- /tilbakeføringsforpliktelser og- rettigheter for inngående merverdiavgift tilknyttet Eiendommen overføres til Kjøper per Overtakelse. 2. Oversikt Følgende justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet Eiendommen foreligger per Overtakelse: Ventilasjon verksted Ventilasjon verksted Fullføringstidspunkt/ anska elsestidspunkt Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift Total inerverdiavgift NOK NOK NOK NOK 4 906,20 Merverdiavgift fradragsført av Overdra er NOK NOK 4 906,20 Overdragers fradragsrett ved anska elsen Overdragers fradragsrett per Overtakelse Mottakers fradragsrett per Overtakelse Årlig justeringsbeløp (Evt. resterende justeringsbeløp for Overdra er) Ovetført 'usterin s or liktelse

22 3. Øvrige bestemmelser Partene er enige om at Selger etter forespørsel skal overlevere til Kjøper kopi av nødvendig dokumentasjon for Kjøpers utøvelse av eventuell justeringsrett, herunder kopi av bilag knyttet til opplysningene i Justeringsavtalen. Kjøper innestår ved sin underskrift på denne Justeringsavtalen for at han per Overtakelse er en næringsdrivende registrert i merverdiavgiftsmanntallet, og har slik fradragsrett for inngående merverdiavgift som angitt i tabellen(e) ovenfor. Sted/dato for Selger: TINE SA for Kjøper: Ørland kommune Finn Bjørgo etter fullmakt Hallgeir Grøntvedt Side 2 av 2

23 LEIEAVTALE 1 UTLEIER (1) TINE SA v/tine Midt-Norge Ørland (2) Org.nr.: LEIETAKER (1) TINE SA v/tine Medlem og Rådgivning, avd. Ørland. (2) Org.nr.: EIENDOM Adresse: Meieriveien 9 - gnr 68, bnr 10 i Ørland kommune 4 LEIEOBJEKT Leieobjektet består av kontorareal i administrasjonsbygget som vist i vedlagt tegning, bilag 1. Leieobjektets bruttoareal utgjør ca. 66 kvm. i 2. etg og ca 70 kvm i kjeller. Leietaker skal ha rett til å benytte fellesarealer og felles møterom. Inkludert i leien er parkering for ansatte på eiendommen. Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett til å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige bestemmelser. Leieobjektet skal benyttes til kontorformål. 5 LEIETID Leieforholdet løper med 12 mnds gjensidig oppsigelse. 6 LEIESUM Årsleien utgjør NOK (eksklusiv merverdiavgift). Leietaker dekker kostnader tilknyttet leieobjektet av den type som anses som vanlige felleskostnader ved flere leietakere i næringsbygg. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. 7 MERVERDIAVGIFT Per leiestart omfattes hele leieobjektet av utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret Utleier har rett til å legge til merverdiavgift. Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Leietaker plikter umiddelbart å gi utleier opplysninger om forhold som kan medføre en endring i den avgiftsmessige status til hele eller deler av leieobjektet 1

24 8 VEDLIKEHOLDSPLIKT Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger, slik som ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte. Leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leieobjektet. 9 FORSIKRING (1)Hver av partene holder sine eiendeler/interesser forsikret. (2)Utleier forsikrer eiendommen. (3)Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar. 10 FRAFLYTTING Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddet, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med samtlige nøkler/adgangskort. 11 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler. 12 BILAG TIL LEIEAVTALEN Bilag 1: Plantegninger for bygningen som viser leieobjektet. Trondheim/Ørland Utleier Leietaker for Utleier TINE SA v/finn Bjørgo for Leietaker TINE Medlem og Rådgivning v/petter Baalsrud 2

25 LEIEAVTALE 1 UTLEIER (1) TINE SA v/tine Midt-Norge ørland (2) Org.nr.: LEIETAKER (1) TINE SA v/tine Medlem og Rådgivning, avd. ørland. (2) Org.nr.: EIENDOM Adresse: Meieriveien 9 - gnr 68, bnr 10 i ørland kommune 4 LEIEOBJEKT Leieobjektet består av kontorareal i administrasjonsbygget som vist i vedlagt tegning, bilag 1. Leieobjektets bruttoareal utgjør ca. 66 kvm. i 2. etg og ca 70 kvm i kjeller. Leietaker skal ha rett til å benytte fellesarealer og felles møterom. Inkludert i leien er parkering for ansatte på eiendommen. Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett til å kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige bestemmelser. Leieobjektet skal benyttes til kontorformål. 5 LEIETID Leieforholdet løper med 12 mnds gjensidig oppsigelse. 6 LE1ESUM Årsleien utgjør NOK (eksklusiv merverdiavgift). Leietaker dekker kostnader tilknyttet leieobjektet av den type som anses som vanlige felleskostnader ved flere leietakere i næringsbygg. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Ved forsinket betaling av leie og/eller andel felleskostnader, svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. 7 MERVERDIAVGIFT Per leiestart omfattes hele leieobjektet av utleiers registrering i Merverdiavgiftsregisteret Utleier har rett til å legge til merverdiavgift. Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leleobjektet er avgjørende for utleiers fradragsrett for inngående merverdiavgift. Leietaker plikter umiddelbart å gi utleier opplysninger om forhold som kan medføre en endring i den avgiftsmessige status til hele eller deler av leieobjektet

26 8 VEDLIKEHOLDSPLIKT Det påhviler utleier å besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Likeledes påhviler det utleier å skifte ut tekniske innretninger, slik som ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedhkeholde på regningssvarende mate. Leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leieobjektet. 9 FORSIKRING (1)Hver av partene holder sine elendeler/interesser forsikret. (2)Utleier forsikrer eiendommen. (3)Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og eget ansvar. 1.0 FRAFLYTTING Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddet, rengjort, med hele vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med samtlige nøkler/adgangskort. 11 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN Følgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler. 12 BILAG TIL LEIEAVTALEN Bilag 1: Plantegninger for bygningen som viser leieobjektet. Trondheim/Ørland Utleier Leietaker /1 for Utleier TINE SA v/finn Bjørgo for Leietaker TINE Medlem og Rådgivning v/petter Baalsrud 2

27 Mellom utleier TINE Midt-Norge ørland og leietaker Fosen Forsøksring er det inngått slik Lelekontrakt 1. Leleobjekt: 2. Leiet areal: 2. Leiepris: Kontorlokaler i 2. etg. og arbeidsbenk i kjeller i administrasjonsbygget til TINE Midt-Norge ørland, Meieriveien 9, 7130 Brekstad. Kontorlokaler 2. etg. 36,65 m2 netto. Innflyttet Disponering av møterom 2. etg. 30 m2 og 3. etg. 85 m2, begge fullt innredet med utstyr når disse er ledige. Møtelokalene må bestilles i rimelig tid før bruk. Kontorlokaler: 36,65 rn2 a kr. 700,- kr ,- pr. år nkl. disp. av møterom Hovedforfall hvert år. Lokalleien skal betales forskuddsvis og kvartalsvis. Etter forfall beregnes 12% morarente. Blir lokalleie eller avtalte tilleggsytelser ikke betalt, kan leietaker sies opp. 4. Plassbehov: 5. Regulering av leiepris: 6. Vedlikehold: Ved endring i plassbehovet for Fosen Forsøksring, skal partene rådføre seg med hverandre for å finne fram til den mest hensiktsmessige ordning. Lokalleie skal ved endring i arealet endres tilsvarende. Regulering skjer hvert år i samsvar med endringen i konsumprisindeksen i perioden. Leieregulering skjer 1, januar hvert år hvor indeks foregående år legges til grunn. Alt ytre vedlikehold av lokalet påhviler utleier, samt indre vedlikehold som skyldes slitasje og elde. Leietaker kan bli gjort ansvarlig for skade som skyldes uvøren framferd. 7. Tilleggsytelser: Leitakeren betaler særskilt for følgende: Lys og varme: p.t. kr ,- pr. år Renhold 1 dag/uke i 6 mnd.og 2 dager/uke i 6 mnd: p.t. kr ,- Betalingen reguleres i samsvar med konsumprisindeksen, hvor indeksen pr foregående år legges til grunn. Leietakeren besørger selv nødvendig telefon og datatjenester. 8. Framleie: Framleie av lokalene er ikke tillattt.

28 9. Oppsigelse: Kontrakten løper 1. år av gangen, regnet fra hovedforfall (1. august). Gjensidig oppsigelsesfrist er 6 mnd før hovedforfall. Dersom ikke oppsigelse fra noen av partene foreligger for 6 mnd før hovedforfall (1. august) løper kontrakten automatisk I år til (d.v.s. til I. august påfølgende år). 10. Generelt: Forøvrig gjelder husleielovens alminnelige bestemmelser mellom partene. Kontrakten er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene. Som leietaker Som utleier Sted d= ' ( - Fosen Forsøksring Dato Sted Dato ) (7/7 1 TINE Midt-Norge Ørland (CL

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE mellom TINE SA og Ørland kommune vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE DnB NOR Næringsmegling As Side 1 av 7 Kjøpet4. Selger... Denne kjøpekontrakten

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE mellom TINE SA og Ørland kommune vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 1 ØRLAND KOMMUNE DnB NOR Næringsmegling As Side 1 av 6 Kjøper Selger Denne kjøpekontrakten ("Avtalen")

Detaljer

Bekreftet utskrift fra grunnboken

Bekreftet utskrift fra grunnboken // '. 55 i ; Vidar Olderkjær.. Wergelandsgate 1D 2821 GJØVIK I)eresreferanse: Nettbestilling / ordrenr 0785495 I)ato Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for Knr: Gnr: 153

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA

STATENS KARTVERK MOTTATT 3 1OKT2012 1 OKT2012. Grunnboken er rettet REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA REKOMMANDERT RISSA KOMMUNE RÅDHUSVEIEN 13 7100 RISSA MOTTATT 3 1OKT2012 RISSA KOMM UNE snr. 1 OKT2012 L1:2:4 STATENS KARTVERK Deres ref.: Vår ref.: hopola Dato: Tove Gravås Sak/dok.: 6224066/ 23.10.2012

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 KJØPEKONTRAKT mellom NRK AS og Steinkjer kommune Vedrørende salg av Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 Kontrakten er først bindende når den er signert og godkjent av styret i NRK #2383687/1 1. SALGSGJENSTAND

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier)

Eiendomsnummer: 24031224 LEIEAVTALE. mellom. Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) Kvinnherad kommune. (Utleier) Eiendomsnummer: 24031224 y kr_mittline, i qr, 20111 LEIEAVTALE mellom Skatteetaten (org. nr. 974 761 076) (Leietaker) og Kvinnherad kommune 964 967 636 (Utleier) Sted og dato 20/r Sted og dato Leietakers

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Kartverket 101, Bekreftet utskrift fra grunnboken. Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for

Kartverket 101, Bekreftet utskrift fra grunnboken. Vedlagt følger en bekreftet utskrift fra den elektroniske grunnboken for 101, Thor Pedersen Staton Nordkjosbotn Sentrumsveien 14 9040 NORDKJOSBOTN Kartverket Deres referanse: Nettbestil ling / ordrenr 0651477 Dato 01.10.2015 Bekreftet utskrift fra grunnboken Vedlagt følger

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR MIDLERTIDIG BARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS)

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) UTKAST LEIEAVTALE for Kafé og kiosk på Rikshospitalet mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Organisasjonsnummer 993 467 049 (heretter kalt OUS) og.. STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKTE/ SOM DE ER

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER

Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Vedlegg 4 LEIEKONTRAKT ERSTATNINGSLOKALER FOR HASLE BARNEHAGER Dato :. Utleier :.. org. nr... Postboks. Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune

Leiekontrakt. mellom GRIEGHALLEN AS GRIEGI-JALLEN IKS. (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune Leiekontrakt mellom GRIEGHALLEN AS og GRIEGI-JALLEN IKS (i fellesskap «Partene») vedrørende Grieghallen gnr. 164, bnr. 926 og 1207 i Bergen kommune 27. november 2013 L_4192S51_VI 22.1113 202465.002 i UTLEIER

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049

LEIEAVTALE. for. Ullevål Hotell. gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune. mellom. Oslo universitetssykehus HF Organisasjonsnummer 993 467 049 LEIEAVTALE for Ullevål Hotell gnr 47 bnr 7 i Oslo kommune mellom Organisasjonsnummer 993 467 049 og ****************************** Side 1 av totalt 12 sider 6.02 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr XXX i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE mellom TINE SA og Ørland kommune vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 i ØRLAND KOMMUNE DnB NOR Næringsmegling As Side 1 av 7 Kjøper Selger Denne kjøpekontrakten ("Avtalen")

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA

LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA LEIEKONTRAKT OLE BRUMM PAVILJONGBARNEHAGE BYDEL ALNA Utleier : Leietaker : Omsorgsbygg Oslo KF org. nr. 985 987 246 Fakturaadresse : Oslo kommune- Effekt fakturasentral Omsorgsbygg Oslo KF Postboks 6532

Detaljer

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING

r'net.r*a N/ERINGSMEGLING \ L r'net.r*a N/ERINGSMEGLING 6.01 Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT BYGG/"SOM DET ER") 4. utgave

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Fast eiendom

KJØPEKONTRAKT. Fast eiendom Oppdragsnummer: 59-14-0062 Formidlingsnummer: 59 140 040 Dato: 16.12.2014 kl. 11:00 KJØPEKONTRAKT Fast eiendom Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av

Detaljer

KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG

KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG NBBL, 08.07.2005 KONTRAKTSDOKUMENT for prosjekt HVITTINGFOSS SENTRUM BORETTSLAG 1. Partene og deres representanter Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Avtale om tomtefeste. l. Formålet med festet. Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom

HOLE KOMMUNE. Avtale om tomtefeste. l. Formålet med festet. Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom HOLE KOMMUNE Avtale om tomtefeste Følgende avtale om tomtefeste er inngått mellom ' Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse Org nr som bortfester (heretter benevnt "Bortfester") og som fester (heretter benevnt

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

KONTRAKT VED KJØP AV FAST EIENDOM «SOM DEN ER»

KONTRAKT VED KJØP AV FAST EIENDOM «SOM DEN ER» FORBRUKERRÅDET KONTRAKT VED KJØP AV FAST EIENDOM «SOM DEN ER» Denne kontrakten gjelder for kjøp av hus, eierseksjon eller hytte mellom private uten bruk av mekler, der selgeren ønsker å selge eiendommen

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL

LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Parter: LEIEKONTRAKT TRONDHEIM KUNSTHALL Utleier Leietaker [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] [selskapsnavn], org. nr. [fyll inn] [postadresse] Leieobjekt (jf. kontraktens punkt 1): Adresse:

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/

I F ormidl.nr: Oppdragsnr.: KJØPEKONTRAKT. Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/ I EiendomsMegler@ F ormidl.nr: 4007804 Oppdragsnr.: 52160189 KJØPEKONTRAKT Mellom: Anders Bashev Fødselsdato: 19/12-1983 Adresse: Rognvegen 515 7710 SPARBU Tlf.: (m:)9137 53 04 heretter kalt selgeren,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT

KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT KJØPEKONTRAKT FOR UBEBYGGET TOMT Oppdrag: Formidling: Mellom: Tykkås AS Født 995 505 231 Født Adresse: Songdalsvegen 111 Tel (m:) 91 55 30 11 4645 Nodeland heretter kalt, og Født Født Adresse: Tel heretter

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON

LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON LEIEKONTRAKT FOR BASESTASJON Utleier: Frogn kommune Adresse: Rådhusveien 6 Org.nr: 963 999 089 Leietaker: Mobile Norway AS Org.nr: 888 137 122 Eiendom: Grønt areal Adresse: Heer, 1445 Drøbak Gnr/bnr: 22/9

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter KJØPEKONTRAKT Mellom Levanger kommune Org. nr. 938 587 051, grunneier/ hjemmelshaver. heretter benevnt Grunneier og Levanger Næringsselskap AS Org. nr. 937 051 328, forvalter av eiendommen, heretter benevnt

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer