KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013"

Transkript

1 KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 1 mars 2013 Solveig Bertine Tangen 100 år! ordførar Bernhard Riksfjord var blant dei mange gratulantane side 14 Aukra er avhengig av utanlandsk arbeidskraft Daniela Carmen Ranete og sonen Mijai Alexandru Ranete frå Romania er begge ingeniørar ved VARD (STX osv). Første klasse skriv eigne tekstar på datamaskin elevane ved Julsundet skole lager lesebok. Vedtak om at kommunen skal spare 26,5 millionar rådmannen forklarer kvifor kursen må justerast. side 18 side 3 side 17

2 Kjære innbyggarar Aukra har nyleg fått ein sprek, spenstig, reflekterande og nyfeira 100-åring i Solveig Tangen. Som ordførar syns eg det var kjekt og triveleg å kunne få delta og feire denne store dagen til Solveig og hennar familie den 26.februar. Vi er mange som stiller oss i gratulantanes rekker. Møreaksen kjem stadig nærare realisering. Stadig fleire i og utanfor fylket ser nytten og nødvendigheten av at den skal komme på plass raskast mogleg. Dersom det går som siste signala frå regjeringa tyder på, vil ferjefri E 39 komme med i Nasjonal Transportplan. Når dei formelle merknadane og vedtaka er på plass, må vi vel kunne feire med «Møreaksenkake» i staden for den meir berømte og omtala svela. Når ein først er inne på store og viktige prosjekt og vedtak som står føre og skal avgjerast i den næraste tida i stortinget, er Aukra kommune etter mitt syn i ei positiv særstilling når det gjeld kommande næringsaktivitet, saman med heile regionen, og Noreg som nasjon. Partnarskapet planlegg og ønsker utbygging og ilandføring av nye gassfelt i Norskehavet som skal gjennomførast dei kommande fem-seks åra. Stortinget skal i mai/juni gjere dei formelle vedtaka om utbygginga av Aasta Hansteen, Polarled og Nyhamna Ekspansjon, som vil gjere det mulig å ilandføre gass frå nye felt i Norskehavet og andre områder til Nyhamna i Aukra. Denne utbygginga er av dei største industriutbyggingane også i europeisk målestokk. Derfor er det ønska og lagt opp til at Aukra kommune, romsdalskommunane og næringslivet i regionen, saman med NHO og LO, skal delta når stortingsvedtaket vert fatta, og vise fram næringslivet og kommunane sine muligheter i regionen på ein omdømmemessig god måte.derfor er det kjekt å NYTT BUSSTILBOD PERFEKT FOR UNGDOMMEN - Ungdomsrådet i Aukra registrere at næringslivet i Aukra er aktivt, og skapar entusiasme og vilje til å oppretthalde og skape nye og varige arbeidsplassar i kommunen. Alt dette er med på å skape trivsel og glede. Aukra kommune har gode økonomisk tilhøve i einingane når det gjeld driftsnivå samanlikna med andre kommunar. Det er eit uttrykt ønske å ha gode kommunale tenester på alle nivå, og det skal vi fortsatt ha. Difor vert det viktig å harmonere driftsutgiftene opp mot alle kommande investeringar som er ønska og som er planlagt i tida framover. Alt dette ville vore utenkeleg å oppretthalde og sette i gang, utan eigedomskatteinntektene som kommunen får inn. Aukra kommune har mange store og små utbyggingsprosjekt i eigen regi som er fullført, er under arbeid eller planlegging, og fleire nye utbyggingsprosjekt er vedtatt gjennomført. Kommunestyret har i tillegg oppnemnt fleire plannemnder med sine mandat for gjennomføring og realisering. Eg nemner nokre eksempel på komande tiltak som er under planlegging og utføring: plannemnd for utbygging/nybygg Aukraheimen, plannemnd for Julsundet og plannemnd for basseng og kulturhus. Aukra kommunestyre har i komande økonomiplanperiode ønske om å investere for omlag 640 millionar kroner innan dei forskjellige drifts- og ansvarsområda. Dette er formidabelt, krevjande og utfordrande for kommunens tilsette i dei forskjellige einingane, og dette kjem i tillegg til den ordinære drifta som kommunen har ansvaret for. Men eg føler meg overbevist om at dette vil alle dei gode medarbeidarane i Aukra kommune som jobbar innan dei forskjellige områda ta i vare og få til på ein god og fordelaktig måte til det beste for innbyggjarane i Aukra kommune. Eg ønsker alle ein fin og optimistisk vår, og føler meg overbevist om at dette ønsket allereie er i gang. Aukra Kommune vil i samarbeid med Aukra Auto og Nettbuss tilby fleire bussavgangar til og frå Molde fredag- og laurdagskveld. Ordinære busstakstar gjeld, men fergebillett kjem i tillegg. OBS! Ungdomskort og andre periodekort gjeld ikkje på dei seinaste avgangane. Prøvetilbodet gjeld fram til veke 30, Vel møtt på bussen! Har du ei historie å fortelje? Aukra Sogenemnd startar opp igjen arbeidet med ny utgåva frå «Aukra gjennom tidene» og ønskjer seg skrivestoff frå innbyggjarar i Aukra kommune. Du kan skrive artikkelen sjølv eller fortelje historia til ein av våre forfattarar. Send gjerne ein e-post til Frist for innlevering: 15. august 2013 Med helsing Martina S. Böttcher På vegne av Aukra Sogenemnda Kino-bussen UKM 2013 Det nye busstilbodet trådte i kraft rett før jul, og er eit prøveprosjekt fram til veke 30, Det er eit samarbeid mellom Aukra Kommune, Aukra Auto og Nettbuss. Me håper mange vil benytte seg av tilbodet når det er der. Ungdomsrådet Ungdommens Kulturmønstring gjekk av stabelen 26. januar på Soltun, og det var ei kjempeflott forestilling med mange dyktige deltakarar. Heile 49 deltakarar deltok på og ved scena, og arrangørane frå Ungdomsrådet var svært nøgd med arrangementet. Dei som gjekk vidare til fylkesmønstringa i Sunndal 19. april frå Aukra Kommune er: Gubbene I dovregubbens hall Anton Nautnes (13), Carsten Ødegaard (13), Dag Andreas Nordstrand (13), Emil Folkestad (13), Emilie Veierland (13), Håkon Jakobsen (13), Isak Folkestad (13), Jan Peter Haugland (13), Marie Vikhagen (13), Sonja Frivold (13), Susanne Slettedal (13) og Tora Hjertvikrem (13) Pretoria Chant Of The Mermaids Airon Galdames (18), Hans Olav Lofstad (17), Mateusz Klepacki (17), Nikolai Larsen (17) og Stian Edvardsen (14) Vennleg helsing Bernhard Riksfjord Ordførar Two White Face Crew Rage Adrian Løvik (15) og Viktor Eikebø (15) Utstilling: Natalie Dybdahl (14) Foto frå Magnor, Hedmark Ungdomsrådet

3 Skrive seg til lesing ved Julsundet skole Hausten 2012 starta 1. klasse med eit nytt norskprosjekt «skrive seg til lesing». Ved bruk av datamaskin ei økt kvar dag har alle elevane lært seg å lese. Skrive seg til lesing Elle Melle 1B Gjer s. 30. Ark B Les teksten. Svar på spørsmåla. Lim arket inn i leseprosjektboka di, side 22. Ark C Gjer matteoppgåvene. Når elevane skriv på datamaskina seier ho språklyden til bokstaven dei trykker på, les enkeltorda og setningar medan elevane skriv. Slik får dei tilbakemelding med ein gong på bokstavane, orda og setningane dei skriv. Den fyrste innlæringa er delt i fire nivå og elevane får tilpassa oppgåver etter sitt behov. Før jul kunne alle elevane i 1. klasse skrive eigne tekster på datamaskina, nokon korte medan andre skreiv lange tekstar. Her får elevane rettleiing av lærarane på sitt nivå og alle får oppleve at dei meistrar å skrive og lese. Kvar veke har elevane i lekse å skrive ein tekst heime på datamaskina. Dei føresette har lasta ned programvare slik at også maskina heime kan lese høgt det elevane skriv. Mange av elevane er stolte av å få vise familien sin kor flinke dei er. Dei har også leselekse som dei har skrive sjølv. No held elevane i 1. klasse på og skriv kvar si eiga lesebok. Tekstane som elevane har skrive blir samla og bunden inn til ei bok. Denne skal brukast som lesebok både heime og på skolen. Tenk kor kjekt å få lese frå «Mi fyrste lesebok» der ein sjølv er forfattar til alle tekstene. Sjølv om vi på Julsundet skole har starta med norskprosjektet «Skrive seg til lesing», så har vi ikkje lagt vekk alt vi gjorde tidlegare. Klassa er delt i to grupper i norsktimane. Elevane med datamaskin bruker hovudtelefonar, så det fungerer fint med anna aktivitet også. Det blir arbeid i bøker og med MILL relatert stasjonsarbeid, slik at elevane får arbeide med norskfaget på forskjellige måtar. 1. klasse kan også ha arbeidsplan for ein heil dag der «Skrive seg til lesing» er ein del av plana. Det er fantastisk når alle elevane i 1. klasse i februar månad kan arbeide etter kvar si plan, lese ut frå den kva dei skal gjere og sjølv ta val. Laila Haukaas Kontaktlærar 1. klasse Julsundet skole Trekk eit kort frå boksen Lag ei rekneforteljing, og fortel ho til ein vaksen. Brettebok Gjer ferdig bretteboka di om Bibelen. Multi på data Oppgåver frå kapittel 8. Løko Gjer oppgåver frå permen. Spele Yatzy Småstundboka Teikn og fargelegg. Spele krig Resultat Alle elevane knekte lesekoden til haustferien, og las enkle ord. Alle elevane kan lese og skrive eigne tekstar. Betre tilpassing for kvar einskild elev. Ikkje noko spesialundervisning i 1. klasse. God omgrepstrening for norsk-2 elevar. Motiverte elevar. aukra.kommune.no 3

4 Søknad til kulturskolen Søknadsfristen er 15. mars. Alle skal søkje; også dei som har plass i kulturskolen inneverande skuleår. Dersom nok søkjarar kan det bli oppretta eiga dansegruppe på Julsundet. Kulturskolen tek imot søknadar heile året, og etter at hovudopptaket er gjort blir det gjort opptak kontinuerleg dersom det vert ledig plass. Rådmannen «Kan det vere nødvendig?» Fleire har nok stilt dette spørsmålet etter at kommunestyret i desember vedtok at driftskostnadene i kommunen må reduserast 26,5 mill frå og med Vi er da så rike? Skal det ikkje byggast ut enda meir på Nyhamna, og medfører ikkje det enda meir eigedomsskatt? Eg har og fleire gonger stilt meg dette spørsmålet. Difor har kommunen i gjennomført ganske grundige vurderingar av dei langsiktige verknadane av den store aktiviteten som kommunen har ansvar for, og analysert korleis dette kan gå når nye, store investeringar skal gjennomførast dei næraste åra. Den største av alle enkeltinvesteringar i Aukra kommune si historie, «nye» Riksfjord skole, er snart ferdig. Men på trappene står Aukraheimen (ombygging/ nybygg), kulturhus, badeanlegg, Julsundet skole, barnehageutbygging, tekniske anlegg, gang/sykkelvegar, m.m. Og, den største av alle: fastlandssamband. Investeringslista er med andre ord interessant og lang. Driftskonsekvensane av alle desse gode tiltaka, herunder også kapitalutgiftene (renter og avdrag), vil samla sett bli store. Og det viktigaste er kan hende: alle tenestene som kommunen kvar dag har ansvar for å drive og tilby innbyggarane skal fortsatt vere av god kvalitet. Da er vi ved poenget: eigedomsskatten er ein garantist for ei god framtid. Men rikdomen har medført stor pengebruk utan at vi med rette kan vise til at kvaliteten på tenestene har auka tilsvarande. Mange kommunar med lågare inntekter enn Aukra klarer å levere like gode tenester som Aukra gjer. Når pengebruken i seg sjølv ikkje automatisk bidreg til betre resultat, må vi sjå på korleis kronene blir brukt. Aukra kommune brukar over 70 millionar kroner av eigedomsskatten til å drive dagens tenester. Det er halvparten av heile eigedomsskatten. 70 millionar kjem med andre ord i tillegg til vanlege skatteinntekter og overføringar frå staten. Samla sett er det ein økonomisk situasjon svært få om nokon andre kommunar er i nærleiken av. Kommunestyret vedtok difor i samband med budsjett behandlinga for 2013 at denne bruken av eigedomsskatten må reduserast noko, og vedtok ein reduksjon frå og med 2014 med 26,5 mill.kr. Likevel vil Aukra kommune neste år ha til rådvelde om lag 50 millionar driftskroner meir enn det andre, samanliknbare kommunar har. Det bør med andre ord vere ei overkomeleg oppgåve å justere pengebruken i tråd med dette vedtaket. Aukrasamfunnet har på få år har vent seg til eit økonomisk nivå på dei kommunale tenestene som mange opplever som «rett og fortent». Alt dette må vi unne oss. Nettopp på grunn av dette er det viktig at «onkel Skrue» ikkje blir det einaste portrettet som blir assosiert med Aukra kommune. Kommunen kan utnytte sin unike posisjon på ein god og balansert måte. Vi må sikre oss at vi har handlekraft også på lang sikt. Da må vi passe på å dra kredittkortet med måte. Meir om dette temaet inne i Kommuneavisa. Med helsing Dagfinn Aasen Rådmann Planlegging av Julsundet skole, samfunnshus fortsetter Den siste tida har det vore ein del uro omkring framtida for Julsundet skole etter tilbakemelding frå Fræna kommune om å avslutte skolesamarbeidet på ungdomsskoletrinnet. Endeleg vedtak i Fræna kommunestyre er venta 18. mars For Aukra kommune sin del fortsetter arbeidet med planlegging av utbygging av Julsundet skole, samfunnshus/ fleirbrukshall. Kommunene er inne i programmeringsfasen for utbygginga og Norconsult as jobbar som rådgjevar i denne fasen. Mandatet som plannemnda for Julsundet har utforma er: a) Berekne og utforme romprogram med beskriving av funksjonar. b) Med utgangspunkt i tilrådd romprogram a) og føreliggande arkitektrapportar, vurdere og tilrå utbyggingskonsept/ skoledriftsløysing. c) Kostnadsoverslag over skisserte alternativ. punkta a-c skal innehalde bygging av eit grendehus/fleirbrukshus, der festsalen av grendahuset skal ha utsikt mot vest/hav. Legge til grunn at skolesamarbeid på ungdomsskoletrinnet blir vidareført med Fræna kommune. Punkta a-c ovanfor skal også vurderast der skolesamarbeidet med Fræna kommune ikkje vidareførast. Ta utgangspunkt i 2 arkitektskisser frå hhv Vatne og Solem arkitektar. I tillegg har Norconsult prosjektert parkeringsplass nordvest for skolen. Denne er under bygging. Tidlegare/føreliggande berekningar av framtidig barnetal og arealbehov/romprogram skal kvalitetssikrast. Vi presiserar at dette skal utgreiast på programmeringsnivå. Evt. teikningar skal være prinsippskisser. Det er viktig å involvere brukarane i dette arbeidet. Plannemnda har som målsetting å få ferdigstilt si tilråding til Kommunestyret i juni Geir Göncz kommunalsjef Rock On! Musikal på Julsundet skule 19., 20. og 21. mars klokka Musikk frå 50-talet til i dag. Vi møter kjende artistar som Elvis, The Beatles, Rolling Stones, Aretha Franklin, Michael Jackson og fleire. Musikalen er skriven av Jan Inge Tangen og arrangert av Julsundet Ungdomsskole.

5 Rom for god leik i Aukrahallen Barnebo barnehage er inspirert av Reggio Emilia. I Reggio tek vi utgangspunkt i barna, dei vaksne og romma. Kva ressursar har vi? Kva interesserer vi oss for og kva moglegheiter ligg i oss og i romma? Den siste tida har vi i Aukrahallen sett på romma våre. Korleis kan vi legge til rette for god leik? Kva er det ungane er opptatt av? Byggekrok med Eiffeltårnet Vi har tatt for oss tre av romma våre. Nede i hallen har vi laga ein byggekrok. Bilete av flotte bygg som Eiffeltårnet, Holmenkollen, Nidarosdomen og det skeive tårn i Pisa heng på veggen til inspirasjon, og klossar, brett, søyler og speglar ligg klar til bruk. Det er mykje fin læring med slik bruk av klossar, både med å rekne, sortere, romkjensle og estetikk. Store krevjande bygg får stå ei stund både for å mognast og til inspirasjon, men det er viktig at klossar og byggemateriale vert rydda på rett plass. Det vi ser er at hallen blir brukt på kveldstid og vi har opplevd å finne flotte byggverk øydelagt og rommet rotete. Det er ekstra trist for dei som har laga byggverket, men og for oss som må rydde og dei som vaskar i hallen. Vi har derfor ei sterk oppmoding til dei som brukar hallen på kveldstid om å rydde etter seg. Kjøkken med «ekte» koppar Oppe på loftet har vi laga kjøkkenkrok. Der har vi vore opptatt av at ting skal vere «på rett». Leikeindustrien har laga mykje i plast som liknar på det vi har i eit moderne kjøkken, men vår erfaring er at plast ikkje kan erstatte det ekte. Med plast ser vi at ungane pakkar saman tinga, har dei i vesker og bager, og bær rundt på dei. I kjøkkenkroken vår har vi knuselege koppar og fat, gaflar, knivar og moderne duk på bordet. Ungane såg med ein gong at her er må vi ta vare på tinga og at her kunne vi til dømes leike mor, far og unge. Det same gjeld med utkledning; ungane er mest glad i det som er mor eller far sitt. Høghæla sko i størrelse 37 og lange kjolar er inga hindring. I tillegg til å lage gode rom for leik handlar dette om å vere ei motvekt til dagens kjøp- og kastkultur. Formingsrom som skal inspirere Formingsrommet har og fått seg eit løft. Rommet skal inspirere ungane til å utfolde seg kreativt og estetisk. Å utvikle seg som menneske handlar om å kommunisere med omverda. Frå eit barn er født, søkjer det augekontakt, og viser at her er det eit lite vesen som vil forstå og vere ein del av vår verd. Men vår verd er stor, og det er På formingsrommet vårt er materialet tilgjengeleg for ungane. Den siste tida har vi hatt fokus på karneval og funnet fram materiale til temaet. Da kan ungane sjølv hente det dei treng og få inspirasjon. mykje å gripe og begripe. Å stimulere sansane er derfor viktig, og å skape eit miljø der inntrykk kan bli bearbeidd. Det kan skje gjennom leik, samtale, bruk av kroppen, og gjennom formingsaktivitetar. Vårt formingsrom skal vere kilde til inspirasjon og kreativ bruk av materiale. Materiala skal vere lett tilgjengeleg, og barna sjølv skal finne si utrykksform. Dette verkar kanskje som store ord, og det er det! Vi har diskutert og endra på rommet fleire gonger for at det skal bli best mogleg, og både vi og barna kan bli overvelda og usikker på bruken av materialet. Balansen mellom vaksenstyrt og barnestyrt er ikkje så enkel, for på den eine sida må barna bli vist både teknikkar og inspirasjon, medan dei på den andre sida må få uttrykkje seg slik dei vil. Slike diskusjonar er det viktig at vi pedagogar tek, og det gjer vi. Berre på den måten kan vi utvikle oss på den måten Reggio Emilia seier, nemleg gjennom å sjå på barnet, dei vaksne og romma. Kreativ læring gjer at barn blir meir engasjerte, får utløp for sine følelser, overvinn sjenanse, kan reflektere over seg sjølv og andre, opplever ting som meiningsfulle, føler at dei utrettar noko, føler tilhørighet og presterer betre. Sissel Garseth, styrar Barnebo barnehage 26. februar var det karneval i hallen. Heile loftet var gjort om til utkledningsrom. Istaden for å kle seg ut heime hadde vi klede i barnehagen. Resultatet vart kreative ungar og voksne, og utgangspunktet var det samme for alle. Rommet vil vere tilgjengeleg for ungane i dagane etter karnevalet og, det vil gi ny inspirasjon i leiken. I byggekroken har nokre ungar bygd ei ekte oljeplattform. Med klossar i alle størrelsar og eit rom lagt til rette for konstruksjonsleik, blir dette resultatet. Barnevernet i Aukra kommune tenesten som er både her og der Aukra kommune samarbeider med Molde kommune om barneverntenesten. Molde kommune er også vertskommune for barneverntenesten i Midsund og Eide. Gjennom dette kommunesamarbeidet får vi større fagmiljø, styrka kompetanse og ein betre teneste. Liv Aasen er koordinator for Barneverntenesten i Aukra og representerer Aukra kommune i tverrfaglege samarbeidsmøter med helsestasjonen, NAV, psykiatrisk sjukepleiar, barnehage, skole og PPT. Koordinatoren har også ansvar for felles mottak av alle nye bekymringsmeldingar og kontaktar. Barneverntenesten er lett tilgjengeleg. Innbyggarar i Aukra kommune kan nytte fast kontordag på Falkhytten eller kontakte kontoret i Molde. Telefon: ( ) Besøksadresse Aukra: Barneverntjenesten Helsesenteret på Falkhytten. Inngang Kulturavdelinga. Åpent torsdag etter avtale. Besøksadresse Molde: Barneverntjensten Gotfred Lies plass Molde aukra.kommune.no 5

6 Det skjer på Bergetippen barnehage og på Hollingbygg! No er storbarnsavdelingane i Bergetippen barnehage komne godt i gang med kvardagen i Hollingbygg. Her skal dei vere til barnehagebygget vårt er ferdig utbygd. I pakkeprosessen i desember var det barn som meinte at vi ikkje trengte å ta med leiker til Hollingbygg. Vi hadde snakka om at avdelingane skulle flytte til det bygget der helsestasjonen er. Og på helsestasjonen er det leiker, det visste barna. Barna teikna kart til trolla våre (Stein og Symre), for at dei skulle finne vegen til Hollingbygg. Gleda var stor då barna oppdaga ei lita dør høgt oppe på veggen inne i dei nye lokala våre. Der tenkjer dei at trolla har hybel. Ettersom ikkje alt var heilt ferdig når vi flytta inn 2.januar, fekk vi nærkontakt med mange snekkarar, elektrikarar og andre fagfolk. Mange barn gjekk rundt med snekkarbelte desse dagane, og var tydeleg inspirerte. Kanskje er det nokon som allereie har bestemt kva yrke dei skal velje Vi kjøpte inn leikehjelmar til uteleiken, og fekk plankar av snekkarane. Det var veldig kjekt ikkje berre late som ein snekrar, men faktisk få prøvd seg på skikkelege materiale. Barna har sjølv bestemt korleis hytta skal vere, og den måtte sjølvsagt få litt farge. Vi må vel kunne seie at vi har vald ei naturtomt. Vi høyrer saman Med storbarnsavdelingane på Hollingbygg og småbarnsavdelingane i hovudhuset til Bergetippen, skulle ein kanskje tru at avstanden er stor. Men dette er ikkje noko problem for den som er vant til å gå på tur. Det er sjølvsagt storbarna som går mest. Dei er ofte på tur i nærområdet, og går lett den korte vegen bort for å sjå kva som skjer rundt barnehagen vår. Småbarna har også vore på Hollingbygg på besøk. Og torsdag 28.februar var det innflyttingsfest hos avdelingane Nisseberget og Trollberget på Hollingbygg. Maurtua og Furukongla med 22 småbarn og 7 personale var invitert. Sprenging Småbarnsavdelingane har eit felles byggeprosjekt inne, med pappkasser og anna gjenbruksmatriale. Men det er nok det som skjer like utanfor porten som er mest spanande. Å kunne følgje med på gravemaskiner, lastebilar, heisekran og andre store anleggsmaskiner kvar dag, er ei gåve. Når det skal sprengast, seier dei alltid ifrå i god tid. Og barna har lært at vi skal passe oss. Dei ventar på det lange pipet, smellet og dei korte signala etterpå. Og så jublar dei og ler. «Pip-bang» har vorte eit omgrep for alle dei små i barnehagen. Monika Sætre, assisterande styrar Bergetippen barnehage Aktuelt frå NAV Aukra Vil du prøve deg i arbeid? Arbeidspraksis i ordinær verksemd er eit arbeidsretta tiltak for deg som treng å prøve deg i arbeidsmarknaden, få arbeidserfaring og dermed auke sjansen til å komme i arbeid. Beskriving av ordninga Når du deltek på dette tiltaket, kan du få tilrettelagd arbeidstrening med oppfølging. Du må i samarbeid med arbeidsgivaren lage ein opplæringsplan. Planen må innehalde målsetjinga med praksisperioden. Det skal òg gå fram kva arbeidsoppgåver du skal utføre, og korleis opplæringa er tenkt gjennomført. Arbeidsgivaren skal peike ut ein kontaktperson som har hovudansvaret for å følgje deg opp i tiltaksperioden. Målet er at du skal få prøve å finne ut kva sjansar du har i arbeidsmarknaden. Når du er i arbeidspraksis, er du ikkje ordinært tilsett i verksemda. Kven kan delta? - Arbeidspraksis i ordinær verksemd er eit tilbod til deg som har problem med å komme inn på arbeidsmarknaden, og for deg som har fått nedsett arbeidsevne. Varigheit - Varigheita på tiltaket skal tilpassast behova dine ut frå sjansane dine i arbeidsmarknaden. Du kan delta på tiltaket i inntil eitt år. For personar som har fått arbeidsevna nedsett, kan tiltaket forlengjast med inntil to år. Kva kan du få? - Dersom du deltek på arbeidsretta tiltak, kan du ha rett til enkelte økonomiske ytingar. Sjå «Stønader ved tiltak» på nav.no dersom du vil ha meir informasjon. Korleis søkje? Fyll ut skjema saman med arbeidsgivaren din. Det er viktig at du ikkje begynner i tiltaket før NAV har godkjent tiltaksplassen. Du får meir informasjon hos det lokale NAV-kontoret. Du kan registrere deg som arbeidssøkjar på nav.no. Nadine Deidok, leiar ved NAV Aukra Ferie for alle eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårleg økonomi, og er i ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få ei ferieoppleving saman, som kan gje dei eit pusterom frå kvardagen der dei ikkje treng å bekymre seg for økonomien, og skape eit nettverk med andre familiar i same situasjon. Målgruppe er familiar med barn i barneskulen, altså mellom 6 og 13 år. Det er nok at eit av barna i familien er i målgruppa. Turen gjennomførast juli, og går til Hauglandsenteret i Sogn og Fjordane. Alle utgifter dekkjast av Røde Kors, og det blir satt opp buss frå fylket som ein kan benytte seg av gratis. Reiseleiarar frå Røde Kors er med på turen, og på Hauglandsenteret er det lagt opp til varierte aktivitetar både inne og ute gjennom veka. Påmeldingsfrist innen 15. April For meir informasjon og påmeldingsskjema, sjå nettsidene til Røde Kors www. rodekors.no/mr/ferieforalle. Du kan også sende e-post til på distriktskontoret, eller ringe på telefon direkte Kommuneavisa for Aukra nr 1 mars 2013

7 Illustrasjonsbilde fra Stikk UT! målet Hundetjønna. Foto av Anne Karin Gjendem. Bygging av midlertidig Stikk avlastingsbustad UT! premiekrus Kommunen er no i gang med bygging av midlertidig avlastingsbustad for barn og unge på Falkhytten. Avlastingsbustaden vert bygd som påbygg på Aukra Dagsenter sine lokalar. Denne løysinga vil vere i bruk til ny institusjon vert ferdig i same område som Bergtun bufellesskap er lokalisert i dag. Tilbodet om avlasting vert ytt til foreldre og andre som til dagleg har store omsorgsoppgåver, og skal m.a. gjere det mogeleg for pårørande å ivareta sosiale nettverk og gje høve til regelmessig fritid og ferie. Det er i dag seks barn/unge som er tilknytt avlastningstenesta i Aukra kommune. Tolv «trivselsassistentar» Aukra avlastingsbustad har i alt 12 tilsette, og desse er ei fin blanding av ungdomar og litt meir vaksne personar. Vi har variert arbeidserfaring og fagkompetanse som vernepleier, barnevernspedagog, barne og ungdomsarbeidar og sjukepleiefagleg bakgrunn, fortel Jane Oterhals som er avdelingsleiar ved avlastningsbustaden. Vi ser på oss som «trivselsassistentar», og hjertesakene våre er å skape trivsel for alle, ha god fagkompetanse og vere løysingsorienterte. Vi opplever stor takhøgde i «boligen,» og vi gler oss til å gå på jobb. I eit avlastingstilbod må det leggast til rette slik at dei unge og foreldra kjenner seg trygge. Både den som gir og mottek omsorg må takast med i planlegginga og utforminga av avlastingstilbodet. I avlastingsbustaden er vi opptatte av å skape ei heimekoseleg atmosfære. Målet er at dei unge skal ha det triveleg borte frå mor og far, og at foreldra blir erstatta med omsorgspersonar som kan gi støtte i kvardagen, eit meiningsfylt samvær, aktivitet og god fritid, avsluttar Jane Oterhals. Bygget som no er under oppføring, er planlagt innflytta til sommaren. Dette vil vere ei god løysing i perioden fram til nybygg står klart. Brukarar og tilsette ser fram til å kome i nye og større lokalar. Ingrid Husøy Rimstad Kommunalsjef Stikk UT! premiekrus Alle i Aukra som har bestilt Stikk UT! krus for 2012 kan hente sitt premiekrus i ekspedisjonen på kommunehuset frå veke 13. Eventuell anna utlevering må avtalast med folkehelsekoordinatoren. Også i år er det Arne Nøst som har designa premiekruset for Stikk UT! Alle som i perioden 10.mai til 1.november 2012 hadde besøkt 7 eller fleire av turmåla kunne bestille premiekruset. For barn under 10 år var kravet 6 turmål. I fjor bestod Stikk UT! av 125 turar rundt om i Romsdalen og på Nordmøre. I Aukra ble det gjort 9908 elektroniske registreringar på dei ulike Stikk UT! måla. I tillegg viser talet på namnetrekk i turbøkene at over har skrive seg inn i Aukra. Stikk UT! har med andre ord blitt ein stor suksess med mykje turglede, fysisk aktivitet og naturopplevingar. Stikk UT! 2013 Arbeidet med Stikk UT! 2013 er i gang. Har du forslag til kva for turar i Aukra som bør med i år? Vi ønskjer innspel. Du kan også kome med forslag til turar som du meiner bør bli skifta ut. Eller har du andre forslag som kan vere med på å gjere Stikk UT! enda betre? Nytt av året blir enda betre merking, samt høve til å bruke appen til Godtur.no for å sjå turar på smarttelefonar. I tillegg ser det ut til at Sandøy blir med som ny kommune i Stikk UT! Følg med! Startskotet for registrering vil også i år gå 10.mai. Innan den elektroniske registreringa opnar, må du gjerne «tjuvstarte» tursesongen. Aukra byr som kjent på mykje vakker natur, med flotte strender, fjell og lyngdekte område heile året. På ein og same tur kan du oppleve naturen sitt mangfald, frå sjø til fjell. God tur! Therese S. Viken Folkehelsekoordinator Opning av ny-skolen ein festdag for innbyggjarane i Aukra kommune! Bygginga av den nye barne- og ungdomsskolen nærmar seg slutten. Offisiell opning laurdag 24. august. Prosjektet følgjer plana for framdrift og sjølve skolebygget skal vere ferdig til overtaking Uteområdet vert ikkje ferdigstilt før i august. Flytting av inventar og materiell frå Riksfjord vil skje i juni slik at alt skal vere klart til skolestart. Elevar og lærarar flyttar inn i skolen og startar skoleåret på vanleg måte. Skolen vert offisielt opna laurdag Opninga skal markerast med ein festdag for innbyggjarane i Aukra kommune. Det vert snorklipping, talar, omvisning og underhaldning. Ein komité har ansvar for utforming av program. Arrangementet vert kunngjort på nettsidene til Aukra kommune og i Romsdals Budstikke. Tobias og Kine tok første spadestikk på skoletomta saman med ordføraren i Marianne Zalik Kommunalsjef aukra.kommune.no 7

8 Politiske møter utan papir Kommunestyret og formannskapet skal frå mars gå over til elektroniske møter. Det vil seie at sakdokument på papir ikkje lenger vert sendt ut før møta. Alle kommunestyrerepresentantar har no fått tildelt sitt nettbrett der dei får tilgang til møtedokumenta via Internett. Programvaren som nyttast er PDF Expert Enterprise og er levert av Atea. Dokumenta blir sendt elektronisk frå møtesekretæren til dette programmet, og etter at politikarane har lasta dette ned, kan dei notere, understreke og skrive direkte på nettbrettet ved å trykke på skjermen. Det vart gitt opplæring i bruk av systemet før jul og perioden fram til no har politikarane og administrasjonen brukt til å bli kjent med det nye verktyet. Til kvart kommunestyremøte har det vore sendt ut sakdokument på i gjennomsnitt sider. Desse dokumenta har vore sendt til kvar representant i kommunestyret, to varamedlemmar per parti og til partileiarane. Til saman rundt personar. I tillegg kjem sakspapira til alle andre råd og utval i kommunen. Dette har kosta rundt kr ,- per år i porto og papir. I tillegg i reknestykket kjem arbeidstimane som går med til sortering, kopiering og pakking i konvoluttar. Papirlause møter vil gje ein økonomisk og miljømessig gevinst, men vil og medføre at politikarane blir meir tilgjengeleg, for eksempel på e- post, då dei kan ta med seg brettet over alt. Det vil fortsatt bli ein del arbeid for administrasjonen i forkant av dei politiske møta, men overgangen til papirlause møter vil gje ein meir effektiv arbeidskvardag for det politiske sekretariatet, som kan nyttast til anna arbeid. Livsløputvalet og Drift- og arealutvalet kjem etter i løpet av våren. Aaslaug Søreide Leiar serviceavdelinga Dette viser berre ein del av sakspapira som no i staden vert sendt ut elektronisk, og som politikarane kan lese på nettbrett. Aukradagen 2013 Laurdag 8. juni er det klart for årets høgdepunkt: Aukradagen. Målet er heile tida å gjere arrangementet eit hakk betre enn sist, og med så mange positive bidragsytarar som finst i Aukra er vi sikre på å få det til! Vi håpar du blir med i år, anten åleine eller i lag med fleire som privatperson, lag og organisasjon, eller som bedrift. Du kan delta med sceneinnslag eller som utstillar. Årets konferansier på utescena er komikaren Terje Sporsem. Han inviterer også til standup-førestellinga «Krig» om kvelden. Aukra full av energi Tema for Aukradagen i år er det same som Aukra kommune sitt slagord: Aukra full av energi. Vi oppmodar alle deltakarar om å vise, gjennom aktivitet på Aukradagen, kvifor Aukra har akkurat dette slagordet. også på å få til ein eigen dameklasse i år! Dersom du har lyst til å melde deg på årets Aukradag kan du gjere det på eller kontakte Aukra folkebibliotek og få tilsendt påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er 15. april. Ro-konkurranse Området på Nautneset skal nyttast til maritime aktivitetar. Ro-konkurransen har vore populær, og går sjølvsagt av stabelen i år også. Det nye i år er at det ikkje er berre grendelag som kan stille, no kan FØRJULSTILBUD kven som helst melde på eit lag. Vi håpar Helsing arbeidsgruppa for Aukradagen (09-14) OPPHØRSSALG i INTERIØRKROKEN 50% på lamper og interiør EKH.no 30% på Teak og kurvmøbler 8 Kommuneavisa for Aukra nr 1 mars 2013

9 Planlegging av kulturhus på Falkhytten 80 møtte på folkemøte Aukra kommunestyre har sett ned ei plannemnd som har i oppdrag å utgreie kulturhus og basseng. Medverknad og innspell frå aktuelle brukargrupper, interessentar og einskildpersonar er viktig når kulturhus skal planleggast. For å få til dette arrangerte plannemnda eit ope møte på Soltun den Det var godt oppmøte. Om lag 80 personar fann vegen til Soltun og lytta interessert når rådgjevar Nils Gunnerud frå L2 arkitektar haldt sitt innlegg om «Fremtidens kulturhus». Gunnerud har lang erfaring frå planlegging av kulturhus og vert rekna som ein av dei fremste i landet på dette området. Etter innlegget vart det opna for forslag og idear. Det kom fleire innspel og desse vil verte nytta i det vidare arbeidet med planlegging av kulturhus. Plannemnda har tidlegare invitert til innspel på behov i høve til basseng. Forslag til romprogram er no under utarbeiding og plannemnda vil levere svar på sitt mandat til Kommunestyret i møte i juni Fra null verdi til full verdi! Før: PC-skjerm Nå: Sykkellykt Marianne Zalik kommunalsjef efaktura frå kommunen Har du nettbank og ønskjer å få tilsendt fakturaer frå Aukra kommune dit? Alt du kildesorterer blir til noe nytt. Da spares råstoff, energi og miljø. Takk for at du er med! Mørk blå: PMS 301 EC 71 CMYK Lys blå: PMS 292 EC CMYK Aukra kommune tilbyr no efaktura for kommunale tenester som for eksempel kommunale årsgebyr, omsorgstenester, barnehage og SFO. Dette er ein enkel og sikker måte å motta faktura på, og du får fakturaen raskare enn pr. post. I tillegg sparer du samfunnet for kostnader og papirbruk. Avtale om efaktura gjer du i din nettbank. Efakturareferanse som då skal registrerast er kundenummeret ditt + to nullar først. Etter at avtalen er registrert vil du få neste faktura tilsendt i nettbanken din, der du må godkjenne den. Før godkjenning i nettbanken kan du endre beløp og forfallsdato. Dersom du vil at efakturaen skal trekkast automatisk frå kontoen utan godkjenning, må du i tillegg registrere ein avtalegiroavtale. Om du ønskjer ein slik avtale, må du ta kontakt med banken din. Dersom du har registrert e-post adressa di vil du motta varsel om at du har ein efaktura til godkjenning, so snart vi har sendt denne over til din bank. Ta kontakt med økonomikontoret i kommunen om du har spørsmål. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik Med helsing Økonomiavdelinga AUKRA VVS AS Nytt bad? Ring og få et godt tilbud! aukra.kommune.no 9

10 Nytt frå Viltnemnda Jakta for 2012 er avslutta og resultata er klare. Det er ein klar nedgang i felte hjort, rådyr og elg, ikkje berre i vårt fylke, men over heile Vestlandet. Det har då også vore målet, men den store nedgangen i felt hjort kom overraskande likevel. Kan veret det siste året vore med på å sett bestandane tilbake? Det var ein kald og våt sommar, noko som sauen likte, og slaktevektene på lamma som gjekk på fjellbeite var rekordhøge. Vektene på hjortekalvar i M&R ser ut til å vere normale, men det vart sagt mange stader at hjorten stod høgt i fjellet langt utover i jakta og at det var vanskeleg å få tak i dei. Ikkje noko problem på flate Gossen! Men valdet hadde om våren registrert at det var færre hjort å sjå, og valde å gå ned i avskytinga for ikkje å beskatte bestanden for hardt. Som ein kan sjå i tabellen har det også vore ei nokså hard avskyting av rådyrstammen over fleire år og sjølv om det no er kvotefri rådyrjakt på Gossen, har avskytinga dei to siste åra gått ned. Det tyder på at det er færre rådyr på øya, noko som sikkert vil gle hardt prøva hageeigarar. Vi ser også at det er færre påkjørsler. For Julsundet vart jaktresultatet: 2 elgar, 1 hjort og 12 rådyr. Her har vi ikkje oppgåver for tidlegare år, men også her er det færre dyr å sjå. Vi ventar at hjorten på Gossen vil trivast betre etter kvart som myrane veks til med skog og kanskje får vi ein fast bestand av elg også? Viltnemnda fekk i januar hjelp til å berge ei skadd havørn. Ho er no i pleie hjå Alv Ottar Folkestad og vi vil kome attende med meir om korleis det går med ørna seinare. No er det snart vår i hagane våre og mange gruer seg til rådyrherjingane. Først et dei opp alle blomane, og seinare feier dei gevira og øydelegg frukttre og bærbusker! I fjor gjekk eg ut for å hauste modne solbær, men fekk lang nase! Rådyra hadde ete alt. Men berre vent; no har eg kjøpt straumgjerdeapparat, så no skal dei få seg Statistikken over felte dyr dei siste åra ser slik ut: År Hjort: Rådyr: ein smekk på nasen om dei vågar seg inn i min hage! Dette er faktisk det einaste eg har høyrd om som hjelper. De skal få høyre utover sommaren korleis det gjekk. Sjølv om jakta i haust ikkje gav så godt resultat som ein kunne ønskje, vil eg tru at gode viltmiddager har vore lyspunkt for mange i den mørke årstida. Av Tormod Skarsbø, sekretær i Viltnemnda Ny leiar i Heimetenesta Jorunn Hurlen er tilsett som leiar ved heimetenesta. Jorunn har arbeidd i Aukra kommune sidan mai 2012 som leiar ved dagsentret i psykiatri og prosjektleiar for prosjekt «Dagtilbod». I tillegg til heimetenesta skal ho og vere leiar for dagtenestene ved Aukraheimen og Aukra Dagsenter i psykiatri. Jorunn starta ved heimetenesta i november Ho kjem frå Molde kommune og har arbeidd som verksemdsleiar for barn og familietenesta. Heimeteneste er eit nytt felt for henne, og i tillegg til å gjere seg kjend med dei tilsette og oppgåvene ved heimetenesta, har ho saman med kommuneergoterapeut og pleie- og omsorgssjefen starta arbeidet med å kartlegge kva for oppgåver heimetenesta hjelper dei heimebuande med. Lengst mogleg i eige liv i eigen heim Vi skal lage tenestebeskrivingar slik at alle veit kva tenester kommunen kan tilby, og kva vi ikkje kan hjelpe til med. Fokus er kvardagsrehabilitering, og mottoet er Lengst mogleg i eige liv - i eigen heim. Kvardagsrehabilitering er først og fremst at Heimetenesta ikkje tek ifrå den hjelpetrengande oppgåver som dei greier sjølv. Gode eksempel på det kan vere at vi tek inn avisa samtidig som vi kjem innom, eller bestiller ferdig mat til personar som greier å lage maten sjølv. På denne måten tek vi i frå dei oppgaver, og gjer dei meir hjelpetrengande. Vi ønsker Jorunn velkommen til heimetenesta. Åse Breivik Pleie- og omsorgssjef Ny leiar i heimetenesta Jorunn Hurlen saman med pleie og omsorgssjef Åse Breivik. Søknadsfrist: 1. mai SØK ISTADfonDeT! Gjennom Istadfondet støtter Istad kultur og idrett i Romsdalsregionen. I samarbeid med kulturavdelingen i Aukra kommune tildeler vi midler til lag og organisasjoner i Aukra. Søk på: innen 1. mai. Hvem SKAl få Kr ? BlI TIlDelIngSSjef Last ned Istad app en AUKRA KOMMUNE 10 Kommuneavisa for Aukra nr 1 mars 2013

11 No kjem breiband og TV på fiber Sund Bredbånd AS er glade for å kunne informere om at vi no er godt i gang med å kunne levere breiband og TV på fiberkabel til innbyggjarane på Gossen. Vi bygger ut område for område i samarbeid med Aukra kommune, og når nærområdet ditt er planlagt utbygd eller er klart for levering, vil dette bli informert om på heimesidene til Sund Bredbånd. MER ENN ET TRYKKERI Om du enten trenger å få utformet invitasjoner til din datters konfirmasjon, en synlig annonse i avisen, nye skilt ved dine butikklokaler eller en funksjonell nettside for din bedrift vi er din totalleverandør innen grafiske løsninger. Tor Jarle Sporsheim, daglig leder i Sund Bredbånd. Kva skjer no? I løpet av mars og april vil vi sende ut skjema til alle husstandar i Aukra, der vi inviterer alle som er interessert til på førehand å bestille fiber. Representantar frå selskapet eller frå den lokale servicepartnaren vår på Gossen, vil i tillegg oppsøke husstandane i felta som er først klare for levering. Slik det ligg an no, vil dette vere områda Eindalen, Falkhytten, Nerbøberg og Holmsundet. Vi vil registrere tingingar etter kvart som dei kjem inn, og dersom vi mottek eit tilstrekkeleg tal i eit område (minimum 50% av husstandane i eit byggefelt) vil vi starte opp med planlegging for utbygging. Mange har vel sikkert merka seg at det allereie er lagt rør for fiber anten fram til tomtegrensa si eller i deler av byggefeltet. Dette gjer det enklare å få bygd ut nettet raskt. Etablering Etableringskostnaden for tenestene til Sund via fiber vil variere frå kr 0,- til kr 7.000,- per husstand. Etableringskostnaden er no på kr 0,- dersom du tingar på førehand eller samtidig med at utbygginga er i gang. Dersom du tingar først etter at utbygginga i eit felt/område er avslutta, vil du måtte rekne med å betale eit etableringsgebyr på inntil kr 7.000,-, avhengig av kvar eigedommen din ligg m.m. Etableringskostnaden inkluderer all graving, installasjon og utstyr fram til og med modemet for tilkopling av TV og breiband innomhus. Eventuelt vidare kabelbasert nett innandørs (til fleire fjernsyn og PC-ar) er ikkje inkludert. Når utbygginga i eit område er i gang, tek Sund normalt kontakt med den enkelte kunde i to trinn. Første gong før graving startar og deretter når det er tid for å klargjere leveransen inne hos deg. Kart og priser På heimesida vår finn du meir informasjon med kart, prisar og tingingsskjema. Vi kjem ikkje til å gløyme Julsundet og Eidskrem på fastlandsdelen av Aukra, men ber om forståing for at «ting tek tid». For meir informasjon eller spørsmål må du gjerne kontakte Sund Bredbånd sitt kundesenter på telefon , eller sende oss ein e-post til Eikremsvingen 2, Årø // // Helsing frå Din lokale TV- og breibandeverandør aukra.kommune.no 11

12 Malin Solberg deler ut roser til alle deltakarane etter endt premiere på teaterstykket «Den triste kongen». Barneteater på Soltun Over 300 tilskodarar møtte fram til dei to framsyningane «Den triste kongen» av Ingunn Andreassen som vart vist på Soltun laurdag 9. februar. «Den triste kongen» handlar om ein konge som mister sin beste ven gartnaren. Alle i hoffet forsøker å muntre opp kongen utan hell, heilt til ei ny tenestepike får overtalt kongen til å sjå ut i hagen. Ei blomsterhelsing laga av gartnaren før han døde gjer kongen glad igjen. Skodespelarane gjorde ein fantastisk innsats, musikken var stemningsfull og vakker. Den nydelige scenografien skapte heilskap i den om lag 40 min lange framsyninga regissert av teaterlærar Karin Skjetne. Gossen Frilynde Ungdomslag og Aukra kulturskole er glade for å kunne samarbeide om eit teatertilbod for barn og unge i Aukra. Malin Solberg, rektor Aukra kulurskole «Kongen» Kristoffer Småge. Ida Eline Otterlei Haukvik og June Aurora Sporsem Ottelei sto for vakkert fløytespill. «Underministeren» Julian Grebstad. Foto: Kjell Stian Brunes. AUKRA BIL Åpningstider: Alle hverdager Tlf Din lokale leverandør Av verkstedtjenester NÅ ER TIDEN SNART INNE FOR Å BYTTE TIL SOMMERDEKK! hos oss får du et stort utvalg av sommerdekk i alle prisklasser, inkl. testvinnerne. I uke 15 holder vi åpent til kl alle hverdager. Vi utfører alle typer reparasjoner, samt EU-kontroll og service på klimaanlegg med topp moderne utstyr. Husk også vårt dekkhotell! (frokost inkludert) Vi gjør BilLivet enklere EKH.no 12 Kommuneavisa for Aukra nr 1 mars 2013

13 Bufellesskap for godt vaksne på Falkhytten Sak om å greie ut bygging av eit bufellesskap for eldre på Gossen vart vedteke i kommunestyret Det vart gitt eit mandat som nemnda har arbeidd ut i frå. Både små og store tok turen innom Aukratun 12. februar då Aukra kulturskole arrangerte «Open dag». Her kunne publikum få sjå kulturskoleelevar i aktivitet med dans, musikk og bildekunst. Dei av publikum som ønska å prøve seg på dei ulike fagtilboda fekk også muligheit til det. Malin Solberg, rektor Aukra kulurskole Lærar Sharleen Clapperton viser Randi Margrethe S-Leikvoll og Nicoline Solem korleis ein spelar på Celloen. Open dag på kulturskolen Bildefagselevane, f.v Joylin Van Gastel, Stian Hjertvik, Bjørnar Lynge og Arna Marita Thorsen. Publikum fekk også prøve seg på klassisk dans. f.v. Ingeborg Kjøll, Emilie Løvik, Guro Bjørge Solem, Sunniva Nekøy Tangen, Thea Louise Magerøy og Sara Løvik. Mandat Kartlegge behov, beskrive leilegheiter, antal og størrelse Beskrive storleik og innhald på fellesareal og uteområde Beskrive krav til plassering og vurdere tomtealternativ Utarbeide eigarforhold, finansiering og driftsplan Utarbeide plan for målgruppe, aldersgrense og kven som kan søke om bustad i bufellesskapet Nemnda har arbeidd med saka over ei lengre periode. I 2012 vart nemnda sitt arbeid lagt fram for politisk behandling. Kommunestyret fatta då eit vedtak om at dei godkjente nemnda sitt arbeid i høve til mandatet, og at arbeidet med utgreiing av behov for bufellesskap for eldre på Gossen vart avslutta. Liten interesse for bustadene Sidan kommunen avslutta sitt arbeid, vart det opp til private byggefirma å kome med eit tilbod direkte til dei interesserte. Nemnda samarbeida med kommunen om å få til eit brev til fleire lokale tilbydarar som vart invitert til idékonkurranse. Det kom inn tilbod frå eitt firma, Malo Sagbruk. Dei fekk reservert tomt og utarbeidde eit forslag som er presentert i annonser i Romsdals Budstikke og Kommuneavisa. Malo Sagbruk har og invitert til eit ope møte på Gossen der dei presenterte prosjektet og korleis dette kunne finansierast. Malo er avhengige av nok kjøparar for å kunne starte bygging av i alt 8 leilegheiter i eit bufellesskap. Til no har det vore liten interesse og enno har det ikkje meldt seg nok kjøparar til at dei kan starte opp prosjektet. Malo Sagbruk sine representantar uttalar at det enno er mogleg å melde sin interesse for prosjektet som dei veldig gjerne skulle sett i gang. Ingrid Husøy Rimstad Kommunalsjef ODD SMÅGE AS MASKINENTREPRENØR strekker seg enda litt lengre EKH.no En viktig LOKAL aktør, arbeidsplass og samarbeidspartner idag og i framtiden! Ta kontakt idag! Tlf. kontor: aukra.kommune.no 13

14 Dagen starta med besøk frå heimetenesta. Bakerst f.v.: Idun Solem, Alfhild Løvik, May Liss Nilssen, Rigmor Rørset, Framme f.v.:astrid Johanne Kragset, Marit Thorsen, Solveig Tangen, Yngvild Nautnes og Linda Eckhoff. Solveig Tangen 100 år Kommunens eldste innbyggar Solveig Bertine Tangen fylte 100 år 26.februar. Familie og vener, ordføraren, tilsette i heimetenesta og Kongen var blant dei mange gratulantane. Solveig fortel at ho synes det er stas å fylle 100 år, og vart rørt over all merksemda på dagen. Det var ein fin oppleving. Eg fekk helsing frå Kongen og frå Aukra kommune, men dagen starta med at ni stykker frå heimetenesta kom på besøk med norske flagg og gratulasjonar. Seinare på dagen kom ordførar Bernhard Riksfjord og pleie- og omsorgssjef Åse Breivik innom med gratulasjonar. Solveig fekk overrekt ein blomsterbukett og Aukra sin kommunevimpel av ordføraren, og Solveig og familien hennar inviterte på kaffi og bursdagskake og ein triveleg prat om gamle dagar. Solveig bur i eigen heim i omsorgsbustad ved Aukraheimen der ho har budd dei siste ni åra. Ho er født i Volda, men fortel at ho vaks opp i Askøy utanfor Bergen. Ho kom som ung jente til Gossen som tenestejente på Tangen på garden til Rasmus og Berit Tangen. Der gifta ho seg etter kvart med sonen på garden, Andreas Tangen. Ho fortel at ho var husmor og arbeidde på garden, medan ektefellen var på sjøen om vinteren og dreiv gard i sommarhalvåret. Solveig har 4 soner, 8 barnebarn, 24 oldebarn og 3 tippoldebarn. Ho har levd gjennom to verdskrigar og store samfunnsendringar. Største endringane er, slik ho ser det, at det no er mykje meir velstand blant folk. Men, for meg var den viktigaste endringa då elektrisiteten kom og vi fekk lys i husa og alt vart meir lettvint, seier ho. Solveig fortel at ho gler seg til kvar morgon. Eg starter alltid dagen med ein kopp kaffi og Budstikka. Eg er opptatt av det som skjer rundt meg og det som skal skje framover, og må alltid sjå nyheitene på TV før eg legg meg. Ho trives godt i bustaden sin der ho har mykje besøk av familien. Eg håper eg kan få bu i omsorgsbustaden så lenge som mogleg, seier ho. Av Gerd Nerbø (Solveig er ei kvikk dame. Då underteikna fekk forklart namn og slekt, fekk eg beskjed om å kikke inn på naborommet. Soveromsmøblementet hennar var laga av bestefaren min Karl Johan Nerbø. Stas!) ELEKTRIKER fagmann til fi ngerspissene Trenger du en fagmann? Ring Elektro! Vi kan utføre alt innenfor: INSTALLASJON, VARMEPUMPER, BELYSNING, NETTVERK OG ALARMER Vi er lokalisert i Aukra, Molde, Fræna og Gjemnes. Ring MOLDE Telefon Faks AUKRA Telefon Faks FRÆNA Telefon Faks GJEMNES Telefon Faks no 14 Kommuneavisa for Aukra nr 1 mars 2013

15 Årets Aukraværing Reiselivssamarbeidet «Øyriket i Romsdal», mellom kommunane Aukra, Midsund og Sandøy er inne i sitt andre driftsår. Eitt viktig satsingsfelt er å få nærbefolkninga i fylket til å bruke dei mogelegheitene som ligg i desse 3 kommunane. Då vil vi kunne skape positive ringverknader i «Øyriket» interesse for å utvikle opplevingsprodukt, stoltheit, og ikkje minst vere med å bygge den «merkevara» vi ønskjer at «Øyriket i Romsdal» skal bli. Øyriket i Romsdal» arrangerte i fjor ein inspirasjonstur til Smøla. Der fekk vi høyre om det vellykka arrangementet «Smølabonan til byen», som dei har køyrd over fleire år. Ein slik bydag vil vere eit prosjekt som skaper positive ringverknader for Øyriket i Romsdal. Derfor vil vi arrangere vår eigen bydag i år. Den 21. september ønskjer vi at øyværingane frå Sandøy, Midsund og Aukra verkeleg skal vise seg fram i Molde slik at mange fleire vel å ta turen for å oppleve mangfaldet og oppdage skattane i øyriket. Det vil bli satt opp marknadsboder der både småskala og større bedrifter sel sine varer. Det kan vere alt frå strikka sokkar til lefser, kunst, fisk og skaldyr, osv. og det kan også vere at bedrifter berre vil vere tilstade for å profilere seg. Vi som arrangør ordnar til og stiller med bodene. Vi ønskjer også at kulturkrefter som kor, korps, band og andre kulturelle innslag markerer seg i bybildet gjennom dagen. På kveldstid arrangerer vi ein kulturkveld på Plassen i Molde der dei kunstnariske innslaga blir ivaretatt av aktørar med tilknyting til Øyriket i Romsdal. Dette er den foreløpige ramma, som vi er godt i gang med planlegginga av. Vi håper på stor oppslutning Øyriket i Romsdal skal fargelegge bybildet Molde denne dagen. Utmerkinga Årets Aukraværing skal for fjerde gong utdelast i samband med Aukradagen. Du kan også i år vere med å avgjere kven som skal få utmerkinga. Litt om bakgrunn for kvifor prisen vart oppretta: «Aukra kommune og Aukra Næringsforum ønskjer å framheve og utmerke ei eldsjel ein person, ei bedrift eller ein organisasjon - som har stimulert til nyskaping og positivisme, initiativ og skaparkraft i Aukra. Med denne prisen ønskjer vi å synleggjere viktigheita av at kommunen har aktørar som gjer noko ekstraordinært for nettopp å gjere Aukra til ein «fole bra» kommune å bu i.» Statuttane som ligg til grunn for utmerkinga «Årets Aukraværing»: Formålet med prisen er å stimulere til nyskaping og positivisme, samt utmerke initiativ og skaparkraft i Aukra. Prisen skal gå til personar, bedrifter eller organisasjonar som på ein eller annan måte har bidrege til- eller med dette i det føregåande år. Styringsgruppa for Aukradagen er jury eller utpekar ein jury som skal vurdere kandidatane. Prisen kan overrekkast éin gong i året. Overrekkinga skjer på Aukradagen, eventuelt på Aukras kommunes julearrangement før jul. Forslag med grunngjeving sendast til Aukra kommune v/anne Jorunn Sandøy innan 15. mai. Kan du tenke deg å delta på «Øyriket i Romsdal til byen» den 21. september, eller vite meir om samarbeidsprosjektet mellom Aukra, Midsund og Sandøy? Då er du velkommen til Aukra Næringshage måndag den 8. april 2013, kl Enkel servering. Årets Aukraværing 2012, Nils L. Sæther, saman med ordførar Bernhard Riksfjord. POTET-/ BLANDABALL TORSDAGER KL aukra.kommune.no 15

16 Lag og organisasjonar Send tekst og bilde til Fole arti konsert Gossen Musikkorps er som vanleg i full sving og laurdag 6. april inviterer dei til korpskonserten Fole Arti på Soltun! Konserten er ein del av ministemne med gjester frå nabokommunane. Harøy Musikklag, Midsund Musikkorps og Fræna Musikkorps deltek saman med arrangørane frå Gossen. Velkomne til ein uhøgtideleg og fole arti konsert! Bli med 17. mai Onsdag 10. april kl. 19:30 startar marsjsesongen og Gossen Musikkorps oppfordrar alle som ein gong har spelt eit korpsinstrument til å bli med på dugnad. For å verkeleg få god klang i 17. maitoget i år trengs det at alle som kan er med og bidreg! Repertoaret er lagt opp til at sjølv dei med rustne spelekunnskapar skal greie å henge med og filosofien er at om mange kjem så blir det desto kjekkare. Korpset har instrument liggjande som berre ventar på deg! Øvingane er på Aukratun (kulturskolen) onsdagar klokka 19:30 22:00 frå 10. april fram til 17. mai. Dersom du lurer på noko, ta kontakt med leiar Mary-Ann Hammerø på Vårutstilling i Aukra Kunstlag Aukra Kunstlag åpner vårutstillingen i Kunstkroken på biblioteket lørdag 13. april kl.12. Denne gangen er det kunstmaleren Jan Harald Aarseth fra Ålesund som skal stille ut vakre akvareller. Aarseth er oppvokst i Ålesund, er utdannet dr. scient. i statistikk og jobber som forsker/statistiker ved Nasjonalt Multippel Sklerose «Ankomst» av Jan Harald Aarseth. Register ved Haukeland universitets sykehus i Bergen. Han er stort sett selvlært som maler og har deltatt på flere utstillinger, siste på International Watercolour Festival Genova, Italy i Jan Harald Aarseth har et nært forhold til Aukra hvor hans mor er oppvokst, og Aukra var et sted han besøkte ofte i oppveksten. Han forteller at han gleder seg til å komme tilbake til Aukra med en utstilling. Årsmøte Årsmøtet i Kunstlaget ble holdt 19. februar. Nytt styre består av: Gerd Nerbø, leder Jorunn Jerner, styremedlem Solfrid Småge, kasserer Karstein Breivik, styremedlem. Eva Meisal Nerbø, sekretær Åse Breivik, varamedlem. (Nye) Gossen skolekorps søker aspirantar! Har du lyst til å spele i korps? Er du 8 år eller eldre, og har lyst til å spele eit korpsinstrument, eller om du kan å spele litt frå før, møt opp i gymsalen på Aukratun/Kulturskolen onsdag 10. april kl. 18:30. Gossen musikkorps serverer musikk og noko å «bite ti» Ta med ein vaksen :) Helsing Gossen musikkorps v/formann Mary Ann Hammerø ( ) i samarbeid med Aukra kulturskole Fiskekonkurranse Når? Søndag 7. April Hvor? Røssøyvågen småbåthavn Hvem? Hele familien!! Møt opp klokken i Røssøyvågen for påmelding (gratis). Fisk hvor du vil i hele Aukra, fra land eller båt. Innveiing senest klokken i Røssøyvågen. De under 16 år som blir medlem i AJFF denne dagen får gratis fiskestangsett, (må betale kontingent 215/315kr på stedet). Premier i klasse «landfiske» og klasse «båtfiske». Vi griller laks og dagens fangst under og etter konkurransen. Kaffe blir servert 10 kr, brus 20 kr. Spørsmål om konkurransen? Ring: / e-post: Loppemarked 25. og 26. mai vert det igjen loppemarked i Hoksneset, og dugnadsgjengen som står bak gleder seg! Fjoråret var ein braksuksess med tanke på ver og besøk, og vi skal også i år ha café med dei berykta gode kakene våre, så det er noko å bite i også for dei som kun kjem for det sosiale. Det blir mange fine lopper og leikeplassen er eit fint område for dei små. Velkommen! Om nokon har lopper dei vil kvitte seg med, tek vi imot med takk! Helsing Hoksnes Velforening 16 Kommuneavisa for Aukra nr 1 mars 2013

17 Innsparingsprosess i Aukra kommune kan det vere nødvendig da? Alle som har lest rådmannens leiar i denne utgåva av «Kommuneavisa» veit at svaret på dette er «ja»! 1. Teser Det kan innleiingsvis vere grunn til å slå fast nokre «tesar»: Aukra kommune er ein av dei aller rikaste kommunane i landet og eigedomsskattelova og Ormenutbygginga er å takke for dette. Eigedomsskatteinntektene er ein lokal skatt som kjem i tillegg til rammetilskott frå staten, vanlege skatteinntekter og gebyr, avgifter, etc. Samla eigedomsskatt i 2013 er berekna til i overkant av 150 mill.kr. Om lag halvparten av dette, over 70 mill.kr., har etter kvart vorte brukt til vekst i eksisterande tenesteyting. At dette har skjedd reduserer framtidige mulegheiter for eigenfinansiering av nye investeringar, og inneber difor at ein stadig større del av framtidige investeringar må finansierast ved hjelp av lån. Dette aukar kapitalutgiftene (renter og avdrag) vesentleg. Ein «sluttkonsekvens» er difor følgjande: Skal kommunen gjennomføre det ambisiøse investeringsprogrammet som er vedtatt kan ikkje eksisterande drift bli tilført så mykje av eigedomsskatten som tilfellet har vore til no. Kommunestyret vedtok difor i samband med budsjettet for 2013 m.a. følgjande: Pkt. 7: «Kommunestyret vedtek forslag til innsparingar i budsjettet for 2013 og økonomiplan , innafor ei ramme på 26,5 mill.». Pkt. 8: «Kommunestyret ber om rapportering i mai og september 2013 med forslag om tiltak og vurdering av konsekvensar for einingane». Dette er å forstå slik at ein no i 2013 skal gjennomføre ein samla prosess der ein foreslår og vurderer konsekvensane av mulege innsparingstiltak. Kommunestyret skal vedta kva som skal gjennomførast frå og med I og med at skoleår og budsjettår ikkje «følgjer» kvarandre, må skolane gjennomføre mulege innsparingstiltak gradvis frå hausten Av eit samla driftsbudsjett på ca. 325 mill kr kan ein rimelegvis ikkje hevde at å redusere dette til om lag 300 mill kr inneber ei stor nedbygging eller «rasering» av driftsnivået. Kommunen vil fortsatt legge inn over 50 mill kr meir i sine budsjett enn det andre kommunar kan. Kommunestyrets intensjon er at innsparingane skal utførast så varsamt som muleg. Denne intensjonen vil administrasjonen følgje opp i prosessen. Dette tilseier at så vel brukarar av kommunens tenester og interessene til kommunens tilsette blir ivareteke. 2. Forklaring «Det skal sterk rygg til å bære gode tider», heiter det i eit gamalt ordtak. Det har no i mange år vore gode økonomiske tider i Aukra kommune, og den situasjonen kjem til å halde fram, dersom viktige element i statleg styring (les: eigedomsskatt på verk og bruk) blir oppretthalde slik som i dag. Men vi må og ta grep sjølve. Som det er dokumentert serleg dei siste to åra, er det behov for sterkare økonomisk styring dersom kommunen på sikt skal oppretthalde handlefridomen. Eigedomskatten inn i drifta Det er ikkje til å stikke under ein stol at reell økonomisk styring paradoksalt nok har vore vanskeleg dei seinare åra. Rikdom kan blende, det har vi erfart. Aukra kommune, som ilandføringskommune, kom på ein måte i same situasjon som Statoil var i på eit tidleg stadium i si bedriftsutvikling: «Situasjonen var den at Statoil hadde alt for lite utgifter i forhold til sine enorme inntekter. Det var faktisk slik at Statoil selv kunne vedta sine utgifter. Dette førte til unødig sløseri». (Sitat frå «Gull i olje verdiskaping for fellesskapet», om Petoros historie, av Bjørn Vidar Lerøen, 2011). Da eigedomsskatteinntektene begynte å kome inn i kommunekassa, hadde heller ikkje Aukra kommune «nye» utgifter å bruke dei auka inntektene på. Kostnadane strakk med andre ord ikkje til der og da. Dermed er det ikkje til å undre seg over at inntektsauken i stor grad vart bruka til å styrke eksisterande drift. Gjennom åra har difor ein halvpart av eigedomsskatten vorte trekt inn i driftsbudsjettet. «Tæring etter næring» Inntektene som år for år vart høgare medførte etterkvart planlegging av nye investeringstiltak, og summen av desse har vorte stor. Realisering av nye investeringar, driftskonsekvensar som følgje av desse, og tilhøyrande kapitalkostnader (renter og avdrag på lån), har i sum medført at det no er inntektene som ikkje vil strekke til, dersom økonomien ikkje blir styrt strammare. Eit anna gamalt ordtak er: «Den som vil ha fridom, må kunne betene si gjeld». Dette erfarer mange ROBEK-kommunar i dag. Men det er også slik at fleire velståande kommunar har kome i økonomisk trøbbel på grunn av overinvesteringar med tyngande gjeld som følgjesvenn. Aukra kommune kan sjølv styre si framtid, men må sette «tæring etter næring», og gå skrittvis fram. Behov for kursjustering Kommunens økonomiske stilling på kort og lang sikt er analysert av konsulentselskapet AgendaKaupang, og kommunestyret har m.a. på bakgrunn av dette drøfta behovet for kursjustering. Utan å ta økonomiske grep no vil kommunen kunne kome i økonomisk ubalanse alt i 2014/15. Gjer vi ikkje noko med dette, blir meir krevjande tiltak nødvendig seinare. Det er ingen grunn til å utsette seg for dette, og kommunestyret har difor bede om at det blir lagt fram ei økonomiplan som skisserer eit visst nedtrekk i drifta, og som er stort nok til at dei økonomiske hovedmålsettingane i kommuneplana blir oppfylt. Ved å redusere driftsnivået med i overkant av 25 mill.kr. frå og med 2014, vil dette truleg kunne vere tilstrekkeleg, parallelt med at investeringsnivået og framdrifta i prosjektgjennomføring blir tilpassa realistiske forhold. I dialogmøta som er gjennomført i 2012 har rådmannen fått fullmakt til å fremme forslag til økonomiplan som kan sikre betre styring, sjølv om dette skulle bryte med tidlegare gitte politiske prioriteringssignal. Og «sterkare styring» kan innebere fleire ting: at gjennomføring av investeringstiltak blir planlagt enda betre og gjennomført med eit tempo som kommunen som organisasjon kan makte. at detaljplanlegging av tiltak som ligg langt fram i tid ikkje blir sett i gang for tidleg. at det generelle driftsnivået har fått lov til å utvikle seg utan at denne utviklinga i tilstrekkeleg grad kan knyttast direkte opp mot kvalitetsforbetringar eller oppnådde resultat. at driftskonsekvensane knytta til nye tiltak i ein del tilfeller kan ha vore undervurdert. Fastlandssambandet vil i tillegg til «vanlege» drifts- og investeringsoppgåver vere det store framtidsretta prosjektet for Aukra kommune. Aukra kommune må innstille seg på å sette av store midlar til dette prosjektet (brusambandet mellom Gossen og Otrøya). Aukra kommune vil sjølv med ei korrigering av driftsnivået som skissert ovanfor fortsatt vere i ein svært gunstig økonomisk situasjon. Målet må vere å kunne styre langsiktig og forutsigbart, og gjennom dette sikre stabilitet og god kvalitet på tenesteytinga. Dagfinn Aasen rådmann Vi ønsker våre kunder God Påske! Åpningstider: Man 25. mars ons 27. mars: kl kl Påskeaften 30. mars: kl kl Prisene til bunns - ikke utvalget! Kontortelefon: Telefax: Mobiltelefoner: Jofred Skogvoll: Jostein Stormyr: Magne Heggdal: Et selskap i MIFO-gruppen STERK-/SVAKSTRØM Bolig Industri Skip Internkontroll Vakttelefon: E-post: 6475 Midsund Steffen Sandnes: Horst Wichmann: aukra.kommune.no 17

18 Nytt frå Aukra Næringsforum Aukra avhengig av utenlandsk arbeidskraft I det siste har det vore heftige diskusjonar i norsk media om Noreg kan takle meir arbeidsinnvandring. For Aukras del er svaret ganske enkelt næringslivet er i mange tilfelle heilt avhengig av utanlandsk arbeidskraft. Arbeiderar frå heila verda Mange av dei i underkant av 300 innvandrarane i Aukra jobbar i dei ulike bedriftene i kommunen. Me har tatt ein runde for å snakke med nokre av dei som har tatt steget og flytta til kommunen. Kvifor valde dei nettopp Aukra? I NHOs økonomibarometer er bedriftene stilt spørsmålet om kva som er til hinder for at verksemdene skal auke investeringane. Heile 37 rangerer mangel på kvalifisert arbeidskraft som den viktigaste årsaka. Næringsforuma i Aukra og Midsund har og gjort ei undersøking der eit av spørsmåla var kva bedriftene ser på som den største utfordringa framover. Svaret er kort og godt kvalifisert arbeidskraft. Bedriftene i Aukra, Midsund, og for ikkje og seie heile Noreg, treng meir arbeidskraft enn dei klarar å få tak i. Undersøkinga viser at ein av dei største utfordringane for bedriftene våre er å skaffe seg nok kvalifisert arbeidskraft for å hanskast med den forventa veksten dei komande åra. Bedriftene i Aukra og heile regionen er avhengige av utanlandsk arbeidskraft. I nokre av verksemdene er halvparten av arbeidsstokken frå utlandet, og det seier seg sjølv at det hadde vore vanskeleg utan dei, seier dagleg leiar i Aukra Næringsforum, Steinar Melbø. I 2011 tok kommunen mot 53 innvandrarar. Dei fleste arbeider i ulike bedrifter i Aukra. Per 1. januar 2012 var det totalt 279 av aukraværingane som var innvandrarar. Dette er 8, 5 prosent av befolkninga i kommunen. Talet er litt høgare enn snittet i Møre og Romsdal (7,9 prosent), medan det er lågare enn snittet i landet på 11 prosent. Definisjonen på innvandrarar er personar som er fødde i utlandet av to utanlandsfødde foreldre og som på eit tidspunkt har flytta til Noreg. Dei fleste som kjem til Møre og Romsdal er frå Europa og Asia (sjå modellen). Flest kjem frå Litauen, Polen og Latvia, og dei fleste er mellom 20 og 44 år. Det er nesten like mange menn som kvinner. Den positive folketalsutviklinga i kommunen hadde ikkje funne stad utan dei utanlandske tilflyttarane. Det har vore ein stor auke av utanlandsk arbeidskraft som har fått seg jobb og busett seg i Aukra kommune. Dette har vore svært positivt for bedriftene, og etter det eg høyrer likar arbeidstakarane seg på dei forskjellige arbeidsplassane. Dei bidreg til mangfald og nye impulsar, seier Aukra-ordførar Bernhard Riksfjord og held fram: Kommunen ønskjer dei hjarteleg velkommen og håpar dei finn seg godt til rette der dei bur og jobbar. Folketalsutviklinga som dette medfører gir også eit positivt bidrag på mange andre områder. Aukra kommune som arbeidsgivar har også mange utanlandske arbeidstakarar som jobbar i ulike etatar. Noko som går svært bra for begge partar. 1,2% 2,7% 0,3% Innvandrarar i Møre og Romsdal per 1. januar % Oseania Sør- og Mellom-Amerika 21% Nord-Amerika Afrika Asia med Tyrkia Europa u/tyrkia 68% Kjelde: SSB 18 Kommuneavisa for Aukra nr 1 mars 2013

19 Gudni Stefansson Land: Island. Yrke: Ingeniør. Firma: STX OSV (no VARD) Ingeniøren Gudni Stefansson frå Reykjavik på Island kom i kontakt med STX OSV på ein konferanse i heimlandet. Han var interessert i å prøve noko anna i eit anna miljø, og angrar ikkje på at han valde Aukra og STX. Han har budd på Aukra sidan 2009 og har kjøpt seg hus som han deler med sin norske kjæraste. Den friluftsinteresserte islendingen nyttar fritida til å trene og jaktar når det er sesong for det. Aukra fungerer veldig fint for meg. Eg har det eg treng og har tilgang til det meste. Det er korte avstandar sjølv om ein er avhengig av ferje. Eg ser fram mot Møreaksen når den måtte kome ein gong i framtida, sjølv om eg tviler, seier Gudni. Daniela Carmen Ranete og sonen Mihai Alexandru Ranete Land: Romania. Yrke: Begge er ingeniørar (ho erfaren medan han er nyutdanna). Firma: STX OSV (no VARD) Daniela Carmen Ranete kom til Aukra for å jobbe ein kort periode for å tene seg opp litt pengar. Det endte med at ho kjøpte seg hus, henta sonen og forventar at mannen kjem etter. Eg jobba i over 13 år i Tulsa som ingeniør, og kom i kontakt STX då dei var på utkikk etter ingeniørar i Eg skulle berre være ein liten periode, men no sit eg her seks år seinare og har henta hit sonen min. Kanskje kjem mannen min etter også, seier Daniela som nettopp har kjøpt seg hus på Sporsheim. I og med at ho heile tida har vore innstilt på å vere her ein kort periode, har ho ikkje brydd seg med å lære seg norsk. Det må endrast no, innser ho. Sonen Mihai er nettopp ferdig utdanna ingeniør og fekk seg raskt jobb i STX han også. I januar i år kom han flyttande etter og har begynt å finne seg til rette, og snakkar allereie betre norsk enn mor. Eg var skeptisk til korleis Mihai ville like seg her, men det har gått veldig bra. Han set pris på mykje av det same eg gjer; frisk luft, stille og fordragelegheit. Det er i sterk kontrast til Tulsa, kan eg seie, fortel Daniela før sonen skyt inn: Eg brukar mykje av tida mi på å reise rundt å bli kjend med området. Dei første inntrykka er veldig gode. Dykk har mellom anna eit bra badeland inne i Molde, humrar Mihai. Shane Rika Land: New Zealand. Yrke: Mekanisk ingeniør. Firma: Aukra Maritime AS Det var kjærleiken som førte Shane Rika til Aukra. Shane og hans norske kone, Kimberly, budde saman ein del år i Auckland, New Zealand heilt til dei fikk sonen Daniel. Dei ville at sonen skulle være nære besteforeldra og vekse opp med Aukra som kulisse. Aukra er ein bra stad. Folk har tettare band her og det er overraskande mykje som skjer. Det er alltid ein stor overgang og flytte til eit nytt land, med ukjente menneske, ein annan kultur og eit anna klima. Men eg liker meg her og har ein jobb eg trivast i. Kona Kimberly har starta eigen fysioterapipraksis på Aukra. Medan Shane er mekanisk ingeniør og jobbar i Aukra Maritime, der han mellom anna utviklar løftereiskap for offshorebransjen. Eg hadde litt utfordringar i forhold til språk i byrjinga, men no har det ordna seg. Det passar bra å arbeide i Aukra Maritime sidan det meste er på engelsk, men det var litt vanskeleg i starten likevel. Eit eksempel er at ein bachelorgrad i Noreg er eit treårig studie, medan det i New Zealand tilsvarar det som er ein mastergrad i Noreg. Dette bydde på utfordringar då eg i jobbintervju sa eg hadde ein bachelorgrad noko som ikkje akkurat imponerte arbeidsgivarane, seier Shane. aukra.kommune.no 19

20 Nytt frå Aukra Næringsforum Utvidinga av Nyhamna er eit av momenta som bidreg til positiv haldning til framtida blant medlemmane i Aukra og Midsund Næringsforum. Foto: Shell. Næringslivet ventar vekst fram mot 2015 Ei undersøking gjort blant medlemmar i næringsforuma i Aukra og Midsund, viser at dei fleste ser fram mot dei neste åra med stor optimisme. Nyhamna Expansion og nye samferdselsplanar som medfører tilgang på ein større marknad, er to av grunnane til optimismen. Ventar fleire tilsette 23 næringslivsaktørar i Midsund og 32 frå Aukra har svara på undersøkinga. Dei vart mellom anna spurt om kor mange tilsette bedrifta har i dag og kor mange dei trur dei vil ha i Snittet på Aukra-bedriftene som deltok i undersøkinga har 15 tilsette i dag og ventar å være nesten 18 i På tilsvarande parameter har Midsund 11 i dag og ventar 14 i snitt to år fram i tid. 70 prosent av alle som svara, trur Nyhamna Expansion og ei bru mellom Otrøya og Gossen vil ha positiv effekt for deira bedrift. 24 prosent meinte det ikkje vil ha noko effekt. Undersøkinga viser tydelege signal på at Møreaksen som heilskap vil ha stor positiv påverknad både på næringslivet, og tilgang på marknad og arbeidskraft. Dei største utfordringane Medlemmane vart også spurt om kva dei ser på som dei største utfordringane for å oppnå vekst i bedriftene. Den desidert største utfordringa ser ut til å vere tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Spesielt faglærde. Men det er ikkje berre vanskeleg å få tak i nye medarbeidarar det er og ei utfordring å halde dei som bedriftene allereie har. Dei andre store utfordringane medlemmane peikar på, er knytte til sesongbaserte svingingar og variasjonen i aktiviteten hjå store aktørane i kommunen. Selskapa opplyser at innteninga er for variabel og at kundegrunnlaget for nokre næringar er spinkelt. For meir informasjon om undersøkinga kan du kontakte Aukra Næringsforum. Aukra næringsforum på nett Aukra næringsforum har lansert nye nettsider der medlemsbedriftene synliggjerast på ein betre måte enn før. På same tid er det publisert nye Facebook-sider. Dei nye nettsidene er eit godt oppslagsverk for dei som vil finne informasjon om bedriftene i Aukra kommune. Næringsforumet har akkurat runda hundre medlemmar, og desse er kategorisert alfabetisk og innan dei ulike fagfelta på dei nye nettsidene. Medlemsbedriftene har også moglegheit til å profilere seg på førstesida. Vinn tur over Romsdalseggen Som eit ledd i lanseringa av nettsida, blir det arrangert ein konkurranse der premien er ein luftig guida tur over Romsdalseggen i sommar. Alt ein treng å gjere er å finne alle smilefjesa som finns på nettsidene. Tre heldige vinnarar får ta med seg fire vener kvar på tur. Les meir om konkurransen på dei nye nettsidene: www. Aukra-naeringsforum.no. På Facebook-sidene blir det lagt ut nyheter frå næringslivet i Aukra. Næringslivet oppfordrast sjølv til å leggje ut nyheter som andre kan vere interessert i. Lik oss på Facebook! 20 Kommuneavisa for Aukra nr 1 mars 2013

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy

Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy NAV-reforma sitt mål: Fleire i arbeid og aktivitet, og færre på stønad Enklare for brukarane og tilpassa brukarane sitt behov Ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Ein døropnar til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidarar er velkomne hos dei fleste arbeidsgivarar. Men unge med nedsett funksjonsevne

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer