MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31."

Transkript

1 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Mandag 8. desember 2014 KL.: 13:00 STED: Kullsjøen i Oppdal Rådhus Saksliste SAK NR. INNHOLD 34/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 35/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra møte /2014 Orientering i fra rådmannen om kommunens beredskap 37/2014 Orientering i fra rådmannen om kommunens tilsettingsprosedyrer 38/2014 Vurdering av revisors uavhengighet 39/2014 Benchmarking av revisjonskostnader i /2014 Møteplan 2015 for kontrollutvalget 41/2014 Orienteringssaker 42/2014 Eventuelt Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). For Palmer Gotheim Leder i Kontrollutvalget i Oppdal Fredag 28. november 2014 Kontrollutvalg Fjell IKS Torill Bakken Kopi: Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS, Torill Bakken tlf.: e-post:

2 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2014 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 34/14 Kontrollutvalget Godkjenning av innkalling og saksliste Saksdokumenter: - Saksliste til møte Saksframlegg: Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. Sekretariatets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til møte godkjennes. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 34/2014

3 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2014 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 35/14 Kontrollutvalget Godkjenning av møteprotokoll fra møte Saksdokumenter: - Møteprotokoll fra møte (vedlagt) Saksframlegg: Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. Protokollen ble utsendt pr. e-post Sekretariatet har ikke mottatt forslag til endringer. Sekretariatets forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte godkjennes. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 35/2014

4 Oppdal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Oppdal Rådhus Møtedato: Mandag Tid: Kl. 13:00 Saknr Til stede på møtet: Medlemmer: Leder Palmer Gotheim Halvor Strand Kari Mathisen Varamedlem: Asbjørn Hovdal Inger Lise Toftaker Andre: Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Fra Revisjon Fjell IKS: Møtet ble avsluttet kl.14:30 Mandag 29. september 2014 Torill Bakken Norvald Veland Forfall: Torbjørn Norland Hallvard Fjeldsetnes Vedlegg Torill Bakken T. Bakken Møtesekretær Neste ordinære møte: mandag 8. desember 2014 kl. 13:00 Kontrollutvalget i Oppdal kommune Møteprotokoll, møte Side 1 av 3

5 Sak nr. 29/2014 Godkjenning av saksliste og innkalling Sekretariatets forslag til vedtak: Innkalling og saksliste til møte godkjennes. Behandling: Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets vedtak: Innkalling og saksliste til møte godkjennes. Sak nr. 30/2014 Møteprotokoll fra møte Sekretariatets forslag til vedtak: Møteprotokoll fra møte godkjennes. Behandling: Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets vedtak: Møteprotokoll fra møte godkjennes. Vedlegg Sak nr. 31/2014 Budsjett 2015 for kontroll- og tilsynsfunksjonen Sekretariatets forslag til innstilling: Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2015 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Oppdal kommune med en ramme på kr Behandling: Utvalget diskuterte saken. Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2015 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Oppdal kommune med en ramme på kr Kontrollutvalget i Oppdal kommune Møteprotokoll, møte Side 2 av 3

6 Sak nr. 32/2014 Orienteringssaker Sekretariatets forslag til behandling: Sakene tas til orientering. Behandling: Sekretariatet orienterte kort om sakene. Kontrollutvalgets vedtak: Sakene tas til orientering. Sak nr. 33/2014 Eventuelt Kontrollutvalgets behandling og vedtak: Følgende innspill til diskusjon: - Innkalle rådmannen for å få en redegjørelse om kommunens beredskap i neste møte. - Innkalle rådmannen for å få en redegjørelse om kommunens rutiner og prosedyrer ved tilsetningssaker: o Utlysning o Prosessen ved tilsetning o Bruk av tillitsvalgte Utvalget ønsker en redegjørelse i fra rådmannen om beredskap i kommunen og tilsettingsprosessen i kommunen i neste møte. Vedlegg Neste møte flyttes i fra 24. november til 8. desember. Kontrollutvalget i Oppdal kommune Møteprotokoll, møte Side 3 av 3

7 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2014 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 36/14 Kontrollutvalget Orientering angående kommunens arbeid med beredskapsplaner Rådmannen er invitert til møtet for å gi utvalget informasjon om status for beredskapsarbeidet i kommunen. Saksdokumenter: -ingen Saksopplysninger: Kontrollutvalget signaliserte i forrige møte at de ønsket informasjon om kommunens beredskapsplaner. Stadig skjer det skader og ulykker som kunne ha vært unngått, eller som kunne ha vært håndtert bedre. Felles for alle slike hendelser er at de skjer i en kommune. Den samme kommunen har et ansvar for samfunnssikkerheten og beredskapen i lokalsamfunnet. Kommunestyre, ordfører og ledere i kommunen er nøkkelpersoner i denne sammenheng. Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid handler om tiltak for å forebygge og effektivt kunne håndtere hendelser og situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier og krever ekstraordinær innsats. Følgende spørsmål kan sikre at sikkerhet og beredskap kommer på dagsorden, og på forhånd oversendt rådmann pr.e-post: Hvilke ulykker og kriser kan oppstå i vår kommune? Hvilket ansvar har kommunen for sikkerhet og beredskap? Hvilke målsettinger har kommunen for sikkerhet og beredskap? Overholder kommunen lover og krav som berører sikkerhet og beredskap? Hvor godt forberedt er kommunen på å håndtere uønskede hendelser? På bakgrunn av behandlingen i møtet kan kontrollutvalget vurdere behovet for videre oppfølging. Sekretariatets forslag til vedtak: Rådmannens orientering angående kommunens arbeid med beredskap tas til orientering. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 36/2014

8 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2014 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 37/14 Kontrollutvalget Orientering angående kommunens tilsettingsprosedyrer Saksdokumenter: -ingen Saksopplysninger: Kontrollutvalget signaliserte i forrige møte at de ønsket beskrivelse av kommunens tilsettingsprosedyrer. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: - Rådmannen innkalles for å få en redegjørelse om kommunens rutiner og prosedyrer ved tilsetningssaker: o Utlysningen o Prosessen ved tilsetning o Bruk av tillitsvalgte Rådmannen er innkalt til dette møtet for å gi utvalget en orientering om Oppdal kommunes tilsettingsprosedyrer. På bakgrunn av behandlingen i møtet kan kontrollutvalget vurdere behovet for videre oppfølging. Sekretariatets forslag til vedtak: Rådmannens informasjon angående kommunens tilsettingsprosedyrer tas til orientering. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 37/2014

9 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2014 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 38/14 Kontrollutvalget Egenvurdering av uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon Saksdokumenter: - Skriv fra Revisjon Fjell IKS med egenvurdering av uavhengighet av Saksframlegg: Både kommuneloven ( 79) og forskrift om revisjon (kap.6) setter krav til revisors uavhengighet. Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påseansvaret ligger i det å sikre at revisor er uavhengig. I følge forskrift om revisjon 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige. De kan ikke ha en tilknytning til kommunen som svekker deres uavhengighet eller objektivitet i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke kan: inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i «delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen som revisor for kommunen Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen. Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til kommunen. Dette gjelder: rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet tjenester som hører inn under ledelses- og kontrolloppgavene i kommunen å opptre som fullmektig for kommunen De som utfører revisjon for kommunen skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. Saksvurdering: Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor for Oppdal kommune, Svein Magne Evavold, Revisjon Fjell IKS. Vurderingen er datert 23. september Revisors egenvurdering identifiserer ingen trusler mot uavhengigheten. Sekretariatet mener at de fremlagte erklæringer dokumenterer at det ikke foreligger noen trussel i forhold til revisors uavhengighet. Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 38/2014

10 MØTEBOK Sekretariatets forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring til orientering. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 38/2014

11 Vedlegg

12 Vedlegg

13 Vedlegg

14 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2014 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 39/14 Kontrollutvalget Benchmarking av revisjonskostnader 2013 Saksdokumenter følger som eget vedlegg: Brev fra Revisjon Fjell IKS av Benchmarking 2013 grafisk framstilling Benchmarking 2013 tilpasset pr. enhet Benchmarking 2013 tilpasset små kommuner Benchmarking 2013 tilpasset Oppdal og Røros Saksopplysninger: Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har gjennomført en frivillig undersøkelse blant medlemmene om revisjonskostnader for I undersøkelsen foreligger data fra 15 revisjonsenheter. Revisjonskostnadene er målt i forhold til sum driftsinntekter i kommunen. Sammenligningen vil kunne gi et generelt bilde på kostnadsnivået på revisjon av kommuner med en gitt aktivitet. Et avvik fra det generelle bildet kan være begrunnet i spesielle forhold i den aktuelle kommunen. Saksframlegg: Revisjon Fjell IKS har deltatt i undersøkelsen og har oversendt utarbeidede nøkkeltall for hver kommune. Undersøkelsen vil bli lagt fram i samtlige deltakerkommuner. Revisjonen vil presentere de vedlagte oversiktene under behandling av saken. Sekretariatets forslag til vedtak: Revisjon Fjell s gjennomgang av benchmarking av revisjonskostnader for 2013 tas til orientering og oversendes kommunestyret til orientering. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 39/2014

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2014 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 40/14 Kontrollutvalget Møteplan for Oppdal kontrollutvalg for 2015 Saksdokumenter: - Ingen Saksopplysninger: Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv, eller når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og kommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er). Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter. Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. Ordfører har møte- og talerett. Saksframlegg: Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vedtar møteplan for Øvrige politiske organer i Oppdal har ennå ikke behandlet møteplaner for Dette innebærer at den foreslåtte møtedato i april, hvor regnskapet for Oppdal kommune skal behandles, er noe usikker. Dette møtet er også avhengig av om regnskapet er ferdig til behandling i tide. Kontrollutvalgets møter har i 2014 vært holdt i Oppdal Rådhus, i Kommunestyresalen eller i Kullsjøen. For samtlige eierkommuner i Kontrollutvalg Fjell IKS legges det i 2014 opp til fem ordinære møter i året, og for Oppdal foreslås tre i første halvår og to i siste halvår. Rutiner i forhold til planlegging av møter er at sekretariatet tar kontakt med leder i forkant av kontrollutvalgsmøtene for å sette opp saksliste og gjennomgå sakene, samt avklare endelig tidspunkt for møtene. Andre aktuelle datoer som er verdt å merke seg for kontrollutvalget er: februar 2015 NKRF s kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) juni 2015 Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 40/2014

26 MØTEBOK Det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg 14. september Siste møte i 2015 vil mest sannsynlig gjennomføres av nyvalgt utvalg. Sekretariatets forslag til vedtak: Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for møter i 2015: Møtene starter til vanlig kl 13:00 Møtestedet er til vanlig Oppdal Rådhus, fortrinnsvis Kommunestyresalen. Møtedatoene er: o Mandag o Mandag o Mandag o Mandag o Mandag Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 40/2014

27 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2014 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 41/14 Kontrollutvalget Orienteringssaker Sekretariatet orienterer om følgende: Ø Orienteringssak 1 Kommunestyret 15/10-14: Etter en interpellasjon i kommunestyret ang. antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren fattet kommunestyret følgende vedtak: Kommunestyret i Oppdal ber ra dmannen legge frem sak for kommunestyret, der medlemskap av Transparency International Norge vurderes. Vedlegg følger ikke denne saken men vil være tilgjengelig under behandlingen. Ø Orienteringssak 2 einfo nr. 14/8: Denne einfo omhandler tre forhold: (1) ytringsfrihet og lojalitetsplikt, (2) instruks til folkevalgte og (3) forskjell på tilrettevisning og irettesettelse. Ø Orienteringssak 3 Invitasjon til kontrollutvalgskonferansen 2015 NKRF s kontrollutvalgskonferanse for 2015 avholdes på Gardermoen februar Sekretariatets forslag til behandling: Sakene tas til orientering. Behandling: Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 41/2014

28 einfo 14/8 Ytringsfrihet og lojalitetsplikt 1. Ytringsfrihet og lojalitetsplikt 2. Instruks til folkevalgte 3. Forskjell på tilrettevisning og irettesettelse 1. Fra tid til annen oppstår uenighet om hvor grensa går mellom offentlig tilsattes ytringsfrihet og deres lojalitetsplikt. Sivilombudsmannen (SOM) har den 25. september 2014 i sak 379 for 2014 uttalt seg i en slik sak. Saken gjaldt spørsmål om en kommune hadde rettslig adgang til å gi en tilsatt lege en skriftlig tilrettevisning som følge av legens uttalelser i et intervju og et leserinnlegg i lokalavisen. Innlegget var underskrevet med legens navn og Fastlege og sykehjemslege. Uttalelsene gikk i korthet ut på at kutt i omsorgsbevilgningene, slik et framlegg fra kommunens administrasjon gikk ut på, kunne føre til at sykehjemsplasser blei lagt ned, noe som vil medføre økte lidelser for den mest sårbare delen av befolkningen. Vedlegg Ved instruks fra administrasjonssjefen var de tilsatte blitt orientert om at det var administrasjonssjefen som skulle orientere offentlig på kommunens vegne om budsjett 2014; og kommunen reagerte bl.a. slik overfor legen: [Du er] en del av den faglige ledelsen ved sykehjemmene, og arbeidsgiver forventer en høyere grad av lojalitet fra ledere. På bakgrunn av dette finner arbeidsgiver det nødvendig å gi en tilrettevisning som følge av det omtalte forhold. En anmodning til kommunen om å trekke tilbake tilrettevisningen, blei avslått, og saken blei brakt inn for SOM. Argumentene var i hovedsak og i kortform som følger. Legen framholdt at enda om det gikk fram av både leserinnlegget og intervjuet at han var sykehjemslege, mente han at det ut fra form og innhold ikke var risiko for at leserne ville anta at han ville forfekte kommunens syn. Kommunen framholdt på sin side bl.a.: Til tross for rådmannens presisering av kommunens medieregelverk, valgte [A] å uttale seg som sykehjemslege. Han har verken i intervju eller leserinnlegg presisert at han uttaler seg som privatperson. Fra SOMs vurderinger tas med: Kommunens interne regler om hvem som skulle uttale seg på kommunens vegne, anses ikke i seg selv å være problematiske i forhold til ytringsfrihetsvernet i Grunnloven. Etter en samlet vurdering kan ikke ombudsmannen se at As ytringer i lokalavisen er egnet til utad å bli oppfattet som fremsatt på kommunens vegne. Ytringene kan derved ikke anses som brudd på instruksen eller mediereglementets bestemmelser om hvem som skal uttale seg på vegne av kommunen. Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: Postboks 1417 Vika Munkedamsveien 3B, 3. etg. E-post: Kontonr.: OSLO Web:

29 SOM drøfter også om A s opptreden kan være et brudd på den alminnelige lojalitetsplikten : Som utgangspunkt vil det bare være ytringer som påviselig skader eller påviselig kan skade arbeidsgiverens interesser på en unødvendig måte, som må anses som illojale. Det må foreligge en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesser. At ytringen skaper debatt eller er ubehagelig for arbeidsgiveren, er ikke tilstrekkelig. Etter dette konkluderer SOM slik: Ombudsmannen har kommet til at As ytringer i lokalavisen ikke kan anses som fremsatt på vegne av X kommune, og at ytringene derved ikke er i strid med det interne regelverket kommunen har vist til. Slik saken er opplyst var de heller ikke i strid med den alminnelige lojalitetsplikten. Det er derved ikke grunnlag for tilrettevisningen, og den må anses som en urettmessig begrensning av As ytringsfrihet. Kommunen bes derfor om å trekke tilrettevisningen tilbake. Vedlegg 2. Instruks til folkevalgte Vi understreker at de poengene som er omtalt i punktene 1. og 3., kun gjelder for tilsatte. Folkevalgte kan ikke ved instruks pålegges taushetsplikt ut over det som følger av lov og forskrift. Spørsmålet er nærmere omtalt på side i boka Kommunalrett regelverk og praksis. Den oppmerksomme leser av Prop.113 L ( ) om Endringar i kommunelova m.v. vil kunne ha lagt merke til at det står noe annet der (side 9 første spalte nederst). Dette skyldes rett og slett en redigeringsfeil. KMD har bedt Stortingets presidentskap om at denne inkurien blir rettet ved behandlingen i Stortinget. 3. Forskjell på tilrettevisning og irettesettelse Vi gjør oppmerksom på at det forvaltningsrettslig sett er forskjell på de to reaksjonene tilrettevisning og irettesettelse. Irettesettelse er en såkalt ordensstraff. som igjen er et enkeltvedtak, som det kan klages over etter forvaltningsloven. Til nærmere orientering siterer vi fra side 188den nevnte boka: Blant de personalsakene som regnes som enkeltvedtak, er nevnt vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff. I lovgivningen brukes ordet ordensstraff i en ganske bestemt betydning, nemlig om de reaksjoner som er omtalt i 14 i lov om statens tjenestemenn av 4. mars 1983 nr. 3. Det finnes ikke noen tilsvarende bestemmelse i den lovgivning som gjelder for kommunene. KS og også KRD [KMD] har derfor tidligere ment at en advarsel til en kommunalt tilsatt tjenestemann ikke er en ordensstraff. Spørsmålet har imidlertid vært vurdert av HRs kjæremålsutvalg, som i en kjennelse av 23. april 2003 kom til at i utgangspunktet kan også en kommunal tjenestemann ilegges ordensstraff, som da er å betrakte som enkeltvedtak. Forutsetningen er at advarselen griper inn i tjenestemannens rettigheter eller plikter. En ren tjenestelig tilrettevisning faller ikke inn under begrepet. Oslo, 11. november 2014 Norges Kommunerevisorforbund Bernt Frydenberg Juridisk rådgiver 2

30 P R O G R A M NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 4-5 februar 2015 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Hovedtemaer: Kommunelovutvalget > Kommunereform > Informasjonssikkerhet > Evaluering av kontrollutvalg og sekretariater > Vedlegg Korrupsjon > Grå økonomi > Målgruppe Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren Følg konferansen på Twitter: #ku15nkrf

31 Onsdag 4. februar u Møteleder: Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) Registrering og kaffe/rundstykke / utstilling Velkommen u Møteleder Ole Kristian Rogndokken, daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) Åpning u Riksrevisor Per-Kristian Foss Kommunelovutvalget statusrapport u Utvalgsmedlem Nina Neset, daglig leder, Romerike Revisjon IKS Vedlegg Lunsj / utstilling Kommunereform ekspertutvalgets sluttrapport u Ekspertutvalgets leder Signy Irene Vabo, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus Pause / utstilling Kommentarer til ekspertutvalgets rapport u Dr. polit. Jan Erling Klausen, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) u Professor Nils Aarsæther, UiT Norges arktiske universitet Pause / utstilling Annonseres senere Pause / utstilling Null CTRL: Så lett går det galt! I en prisbelønt artikkelserie har Dagbladets reportere avdekket hvordan sviktende datasikkerhet rammer oss hjemme, på jobb og i det offentlige rom. u Reportasjeleder Espen Sandli, Dagbladet Middag på vakt for fellesskapets verdier

32 Torsdag 5. februar u Møteleder: Møteleder Sverre Bugge Midthjell, leder, NKRFs selskapskontroll- og kontrollutvalgskomite og rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS Velkommen u Møteleder Sverre Bugge Midthjell, leder, NKRFs selskapskontroll- og kontrollutvalgskomite og rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS KMDs evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater u Director Birte Bjørkelo, Deloitte AS Pause / utsjekking / utstilling Paneldebatt om resultatene fra KMDs evaluering Panel: u Roar Thun (Ap), kontrollutvalgsleder, Ski kommune og styreleder i Follo interkommunale kontrollutvalgssekrtariat (FIKS) u Torgun M. Bakken, daglig leder, Glåmdal sekretariat IKS u Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS) Vedlegg Lunsj / utstilling Korrupsjon u Foredragsholder annonseres senere Pause / utstilling Grå økonomi Aftenposten setter i en serie reportasjer søkelyset på kobling mellom hvit og svart økonomi. Norske skattekroner sluses inn i prosjekter der underleverandører driver svart og svindler med moms, skatt og avgifter. u Journalist Siri Gedde-Dahl, Aftenposten Kåseri u Annonseres senere Avslutning u Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) på vakt for fellesskapets verdier

33 GENERELL INFO NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 4-5 februar 2015 Påmelding Påmeldingsfrist: 18. desember Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp. Det tas forbehold om endringer i programmet. Avbestillingsbetingelser Avbestilling må skje skriftlig. Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av konferanseavgiften. Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt. Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet. Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega. Konferansepriser* Deltakelse inkl. helpensjon: Kr (ikke-medlemmer: Kr 6 600) Dagpakke (lunsj mm): Kr (ikke-medlemmer: Kr 5 500) Prisene inkluderer dokumentasjon, lunsj, drikke til måltidene og servering i pausene. Ekstra overnatting m/frokost fra februar 2015: Kr *) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Konferansehotellet Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger vegg i vegg med konferansehotellet, bli benyttet til overnatting. Forhåndsgodkjenning Vedlegg 13 timer i forhold til NKRFs regler for obligatorisk etter- og videreutdanning. Norges Kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo Telefon , (#ku15nkrf) Velkommen på konferanse! / faglig arena nettverksbygging inspirasjon

34 MØTEBOK ARKIV SAKS- MØTE- SAK NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. KONTROLLUTVALGET TB /2014 Behandling av saken: Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 42/14 Kontrollutvalget Eventuelt Saksutredning: Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens 13. Kontrollutvalgets behandling og vedtak: Kontrollutvalget i Oppdal kommune Sak nr. 42/2014

Orientering: Ordfører og rådmann er invitert for å orientere om forhold kring asylmottak i Bygland, jfr. dokumenter motteken frå Kjell Rune Heia.

Orientering: Ordfører og rådmann er invitert for å orientere om forhold kring asylmottak i Bygland, jfr. dokumenter motteken frå Kjell Rune Heia. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Hallvard Lauvdal,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer