Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/ /2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Utv.saksnr Utvalg Møtedato 190/14 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon for plassering av Minirenseanlegg i friluftsområde. Plan og miljøutvalget vil stille seg positive til en mindre vesentlig reguleringsendring hvor byggeområdet forskyves mot øst slik at anlegget kommer innenfor området. Frist for å flytte ulovlig oppført renseanlegg, eller starte prosessen med omregulering, settes til 1. april Avslaget begrunnes med at man ikke kan se at fordelene er klart større enn ulempene. Bakgrunn for saken: Søknad om oppføring av fritidsbolig ble mottatt av kommunen Da situasjonskartet, som fulgte søknaden, viste at minirenseanlegget var plassert utenfor byggeområde ble ansvarlig søker bedt om å søke dispensasjon, eller endre planene. Ansvarlig søker valgte da, sammen med tiltakshaver å endre planene, slik at hele tiltaket ble plassert innenfor byggeområdet. Den ble det gitt tillatelse til oppføring av fritidsbolig og etablering av renseanlegg. Videre mottok kommunen melding om at plassering av hytte var noe endret den I den forbindelse ble det poengtert, skriftlig og muntlig at endringen var kurant, forutsatt at renseanlegget fortsatt ble plassert i byggeområdet. Den mottok kommunen ferdigmelding for rørleggerarbeidene, der det fremgikk at renseanlegget var plassert der det opprinnelig var omsøkt og altså utenfor regulert byggeområde.

2 Samme dag sendte kommunen ut varsel om pålegg og tvangsmulkt. Ettersom vi fikk beskjed om at tiltaket var ferdig, ble det ikke sendt ut stoppordre for videre arbeid, men det ble gitt beskjed om at det ikke kunne gis brukstillatelse før det ulovlige forholdet var avklart. Saksutredning: Søknad: Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for Borøya, gnr./bnr. 25/3 m. fl. for plassering av renseanlegg utenfor regulert byggeområde. Søknaden er mottatt av kommunen den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte utsnitt av kart. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for plassering av renseanlegg i område avsatt til friluftsområde på land. Det er ikke nabomerknader til tiltaket. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger i reguleringsplanen for Borøya, gnr./bnr. 25/3 m. fl. En mindre del er avsatt til byggeområde for fritidsboliger, mens resterende areal er avsatt til friluftsområde på land. Relevante bestemmelser i saken: 5.2 Friluftsområde på land Områdene forutsettes ikke bearbeidet med tiltak som ikke er forenelig med formålet. Vanlig vegetasjonsskjøtsel forutsettes, men arealene kan ikke flatehugges. Arealene kan opparbeides med benker og bord, lekeapparater og tiltak som fremmer og stadfester bruksformålet. 1: Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler og vann- og avløpsledninger gjennom byggeområder, offentlig trafikkområder, fareområde og innenfor planens viste spesialområder, men primært lagt til gangatkomstene. Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Uttalelser fra annen myndighet: Saken har vært oversendt Vest- Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest Agder for uttalelse.

3 Fylkesmannen i Vest-Agder uttaler følgende i brev av : «Da avstanden til sjøen er over 100 m, har vi ut fra en konkret vurdering ikke spesielle merknader. Kommunen må foreta en konkret vurdering av om dispensasjon bør gis, herunder vurdere evt. konsekvenshensyn med tanke på andre saker». Vest-Agder fylkeskommune: har ikke kommet med uttalelse innen fristen. Det vises til uttalelsene i sin helhet. Internt har saken vært forelagt miljøvernleder for uttalelse. Miljøvernleder har ikke spesielle merknader til tiltaket. Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Den godkjente plassering ville faktisk være til større sjenanse for allmennheten ved at den kom nærmere allmennhetens ferdselsvei forbi hytta. Bare dette tilsier at det burde gis dispensasjon til denne plassering. Gjeldende reguleringsplan gir en avgrensning for hvor man skal tillate inngrep og plassering av tiltak. Slik hytta er plassert, etter at den ble flyttet, ville det være god plass til anlegget vest for hytta. Renseanlegget er nedgravd. Det er kun selve kumlokkene som er synlige over bakken. Renseanlegget regnes følgelig ikke som bebygd areal. Det største problemet med anlegget ansees å være de terrengmessige endringene dette har medført. Det er klart uheldig at man sprenger og graver i et område hvor det eneste som er tillatt er vegetasjonsskjøtsel samt legging av rør. Nedenfor er vist flyfoto fra før tiltaket ble påbegynt, med hyttas plassering i forhold til byggeområdet. Skråfoto av området danner et godt bilde av dagens situasjon. Som man vil se er det utført forholdsvis store inngrep i terreng og vegetasjon, også utenfor byggeområdet.

4

5 Denne saken kan i stor grad sammenliknes med saken på Grasholmen og saksutredningen fra saksbehandler vil så langt vi kan se være tilnærmet identisk og dekkende også her. Hensynet til likebehandling vil da være sterkt gjeldende. Omsøkte renseanlegg ligger utenfor 100 metersbeltet. Saken det vises til her ligger ikke under samme reguleringsplan og kan ikke benyttes i forhold til likebehandlingsprinsippet da det er andre hensyn som ligger til grunn for vurderingen. Anlegget på Grasholmen ligger på en liten holme, som i sin helhet eies av tiltakshaver. Hensynet til andres interesser er derfor ikke til stede i den grad som det er i foreliggende sak. I enhver dispensasjons sak er det særlige forhold som må vurderes. Omsøkte renseanlegg er plassert omtrent midt på øya der det er et mindre areal utenfor 100 meters beltet. Hensynet bak reguleringsplanen er blant annet å påse at man oppnår en helhetlig utbygging av arealene samt å verne arealer for allmennheten for fremtiden. Det utførte tiltaket går på tvers av de hensynene søker påpeker her. Her har man tatt i bruk deler av de arealene som i planen er avsatt til vern for fremtiden, til byggeområde. Man kan neppe si at hensynet med planen er å oppnå en helhetlig utbygging, i de områder som ligger utenfor byggeområdene. I dette tilfellet vil tiltaket være tilnærmet usynlig for allmennheten. Renseanlegget ligger kloss inntil hytta og innenfor det arealet som normalt regnes som innmark rundt en hytte. Tiltaket vil dermed ikke medføre en uheldig plassering i landskapsbildet. I gjeldende reguleringsplan er det satt strenge føringer for hva som tillates i de områdene som er avsatt til friluftsområder. Det at disse områdene ligger forholdsvis tett opp til hyttene og at byggeområdene er forholdsvis små, må antas å være et bevisst valg i forbindelse med reguleringen av området. Vi kan derfor ikke se at anleggets plassering innenfor det areal som normalt regnes som innmarksområde kan benyttes som argument for å tillate det. Dette ville i tilfelle bety at lignende tiltak som hugging og planering og privatisering av disse områdene vil være kurant. En slik praksis vil være i strid med reguleringsbestemmelsen som sier: «Områdene forutsettes ikke bearbeidet med tiltak som ikke er forenelig med formålet. Vanlig vegetasjonsskjøtsel forutsettes, men arealene kan ikke flatehugges. Arealene kan opparbeides med benker og bord, lekeapparater og tiltak som fremmer og stadfester bruksformålet».

6 Fordelene for tiltakshaver er uomtvistelig store, ved at de får plassert det nedgravde anlegget bak hytta si. Dette er viktig i forhold til luktproblemer som kan oppstå. Samme fordel vil allmennheten få ved at renseanlegget ikke plasseres tett inntil stien forbi hytta. Fordeler for tiltakshaver vil i alle saker være til stede, ettersom det er de som ønsker tiltaket gjennomført. Slike fordeler skal imidlertid ikke tillegges vekt ved vurdering av fordeler og ulemper. Hvorvidt det vil utgjøre en stor forskjell for de som passerer på stien at anlegget plasseres noen få meter lenger vekk er vel tvilsomt. Det vises til søknaden i sin helhet. Administrasjonens samlede vurdering: Det søkes om dispensasjon for plassering av renseanlegg i område avsatt til Friluftsområde. Administrasjonen finner fremgangsmåten i denne saken svært uheldig. Det er bevisst utført plassering i strid med tillatelsen. De argumenter som benyttes for å få dette godkjent i ettertid ville vært de samme som om dette hadde vært omsøkt i forkant. Tiltaket slik det er gjennomført er i strid med reguleringsplanen og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Flyfoto viser at det er utført flathogst og planering av store deler av tomten. Dersom dispensasjonsforholdet hadde blitt omsøkt før det ble utført, ville kommunen hatt anledning til å stille vilkår om at terrenget skulle tilbakeføres i størst mulig grad, og at tiltak utover området anlegget skulle plasseres ikke måtte utføres. I gjeldende reguleringsplan er området der renseanlegget er plassert avsatt til friluftsområde. I friluftsområdene skal det i følge reguleringsplanens 5-2 ikke utføres tiltak. Bestemmelsen lyder: «Områdene forutsettes ikke bearbeidet med tiltak som ikke er forenelig med formålet. Vanlig vegetasjonsskjøtsel forutsettes, men arealene kan ikke flatehugges. Arealene kan opparbeides med benker og bord, lekeapparater og tiltak som fremmer og stadfester bruksformålet». Tiltak som fremmer og stadfester bruksformålet må her oppfattes som tiltak som er ment benyttet av fellesskapet og ikke at den enkelte hytteeier kan privatisere disse områdene ved etablering av tiltak til eget bruk. Bestemmelsene åpner imidlertid for at avløpsledninger kan plasseres i friluftsområdene, det sies: «Det tillates fremføring av nedgravde strømkabler og vann- og avløpsledninger gjennom byggeområder, offentlig trafikkområder, fareområde og spesialområder, men primært lagt til gangatkomstene». Videre sies det: «Det kan etableres nedgravd minirenseanlegg på den enkelte fritidstomt». Dette må, etter administrasjonens vurdering, oppfattes som at renseanleggene skal plasseres i byggeområder, mens utslippsledninger kan plasseres i friluftsområdene, da mest mulig i stiene. Vi mener imidlertid at bestemmelsen kan benyttes som et argument for å si at ettersom anlegget er plassert såpass nær byggeområdet er dette argumenter som taler for at dispensasjon bør kunne gis. Ettersom det her er snakk om tiltak under terreng, med kun et par kumlokk synlig over terreng, mener vi dette vil ha liten praktisk betydning. Administrasjonen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon for plassering av minirenseanlegg som omsøkt, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor oppfylt. Videre må det, i henhold til Pbl 19-2 andre ledd andre punktum, vurderes om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

7 Administrasjonen kan vanskelig se at tiltaket slik det er gjennomført har noen samfunnsmessige fordeler. Vi ser imidlertid at en dispensasjon i dette tilfellet vil kunne skape en uheldig presedens og vil på sikt kunne føre til at det blir vanskelig å benytte planen som styringsverktøy. Ulempene med tiltaket er åpenbare, da det kan føre til at man får en utvidelse av de områdene som privatiseres og dermed i praksis reduserer friluftsområdet. Administrasjonen mener etter ovennevnte at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. I henhold til plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon for dette forholdet derfor ikke gis. Administrasjonen anbefaler Plan- og miljøutvalget at dispensasjonen avslås, men at det samtidig gis signaler om at man vil være positiv til en mindre vesentlig reguleringsendring hvor man forskyver byggeområdet i tilstrekkelig grad mot øst slik at det etablerte anlegget blir liggende innenfor byggeområde. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader til saken. Vedlegg 1 Tillatelse til oppføring av fritidsbolig samt etablering av renseanlegg - GB 25/186 - Borøya 2 Utslippstillatelse - GB 25/186 - Borøya 3 Presisering - plassering av renseanlegg og forholdet til naboer rev stikplan 5 Ferdigmelding av arbeid på privat vann- og avløpsanlegg - GB 25/186 - Borøya 6 Varsel om stoppordre, samt varsel om overtredelsesgebyr - fritidsbolig med tilhørende anlegg - GB 25/186 - Borøya 7 Tilbakemelding - plassering av avløpsanlegg på Borøya - Rolf G. Borøy 8 Svar på tilbakemelding - plassering av avløpsanlegg - Borøya - Rolf G. Borøy 9 Søknad om dispensasjon for renseanlegg - GB 25/186 - Borøya 10 Kart 11 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av renseanlegg 12 Uttalelse - søknad om dispensasjon for renseanlegg - GB 25/186 - Borøya

8 SØGNE KOMMUNE Arealenheten Flatnes Bygg Consult A/S Att. John Ola Mytting Gyldenløvesgt Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ /2014 Jan Inghard Thorsen 25/ TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Saksnr: Behandlet i: 223/14 Plansjefen Byggested: Borøya, 4640 SØGNE Gnr/Bnr: 25/186 Tiltakshaver: Åse og Rolf Gunnar Borøy Adresse: Salemsveien 123, 4640 SØGNE Søker: Flatnes Bygg Consult A/S Adresse: Gyldenløvesgt. 34, 4614 Kristiansand S Tiltakets art: Oppføring av fritidsbolig, samt renseanlegg og utslippsledning til sjø. Vedtak: Søknaden omfatter oppføring av fritidsbolig, samt renseanlegg og utslippsledning til sjø. I medhold av plan- og bygningsloven 20-1 og 21-4 godkjennes søknaden mottatt den Tegninger og situasjonsplan mottatt ligger til grunn for godkjenningen. Tiltaket skal i sin helhet plasseres innenfor område avsatt til byggeområde. Topp grunnmur/pilar skal ikke noe sted overstige 0,6 meter. Utslippsledningen skal anlegges og dimensjoneres i tråd med godkjent avløpsplan. Det må innsendes innmålingsdata, i SOSI format, på utslippsledning og denne må legges ut til minimum 10 meters dyp. Ansvarlige foretak er godkjent i henhold til tabell i saksutredningen. Det foreligger protester til søknaden. Protest fra Hans Jørgen Vik og Ingrid Vik tas ikke til følge. Tiltaket tillates igangsatt etter dette vedtak. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Org.nr: MVA

9 Saksutredning: Dokumentliste: Søknad med vedlegg er stemplet mottatt Saken ble returnert da rekkefølgekrav vedr. avløpsplan ikke var oppfylt. Avløpsplaner ble godkjent Ansvarlig søker har i e-post av bedt om at returnert søknad tas opp til behandling så snart avløpsplanen er godkjent. Søknaden regnes dermed som innkommet Søknaden regnes for å være komplett etter mottak av revidert situasjonsplan, med endret plassering av minirenseanlegg den Søknaden: Det søkes om oppføring av ny fritidsbolig med tilhørende minirenseanlegg. Revidert situasjonskart, datert ligger til grunn for tillatelsen. Bruksareal for fritidsbolig er oppgitt til 99,9 m 2. Arealene fordeler seg med 68,7 m² på inngangsplan og 31,2 m² på loftsplan. Det søkes i tillegg om tillatelse til etablering av avløpsledning fra hytte til utslippspunkt i sjø. Utslippsledningen skal anlegges og dimensjoneres i henhold til godkjent avløpsplan for området. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan for Del av Borøya Gnr./Bnr. 25/3 m.fl. området der fritidsbolig søkes plassert er avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse. Reguleringsplanen er egengodkjent Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Byggetomten: Tiltaket plasseres som vist i revidert situasjonskart, datert Tiltaket skal i sin helhet plasseres innenfor område avsatt til byggeområde. Ansvarlig søker opplyser i e-post av at det kun er snakk om mindre terrengtilpsninger og at det er mulig å plassere fritidsboligen som omsøkt uten at det er behov for tiltak ut over byggeområde. 2

10 Det foreligger tillatelse fra ingeniørvesenet vedrørende påkopling til kommunalt ledningsnett for vannforsyning, via Borøya vannverk. Vilkår satt i tillatelsen fra Ingeniørvesenet må etterkommes. Estetiske krav: Arealenheten har lagt fasadetegninger mottatt til grunn for sin vurdering av fasadeuttrykk og materialvalg, og vi mener at det er vist god tilpasning mellom den nye bygningen og allerede eksisterende nabobebyggelse. Det forutsettes at reguleringsplanens bestemmelser med hensyn til taktekkingsmaterialer og fargevalg på ytre bygningsdeler etterkommes ved gjennomføringen av tiltaket. Beliggenhet og høydeplassering: Høydeplasseringen som omsøkt, definert som topp laveste gulv, fastsettes til cote + 7,2. Påvisning utføres av eget ansvarlig foretak som er godkjent i samsvar med søknad om ansvarsrett. Dersom det ved kontroll av plassering i utførelsesfasen, er avvik i forhold til innsendt situasjonsplan/gitt tillatelse, må det innsendes ny revidert situasjonsplan og evt. søknad om endring av tillatelse. Dersom eventuelle avvik betinger endring av tillatelse, skal arbeidene stanses til det foreligger endringstillatelse. Protester/bemerkninger: Det er kommet merknader på utsendt nabovarsel fra Ingrid Vik og Hans Jørgen Vik, disse er eiere av naboeiendommen GB 25/136. Merknadene fra de to er identiske. Det påpekes at hytta etter deres syn vil bli svært dominerende i terrenget, da det er en forhøyning i terrenget der hytta søkes plassert. Det sies at gjennomsnittlig mønehøyde over terrenget vil bli mer enn 6,0 meter. Det bes om at hytta plasseres lenger syd, slik at den kommer ned i terrenget. Tiltakshavers/ansvarlig søkers kommentarer til protester: Ansvarlig søker peker på at hytta er plassert i tråd med reguleringsplanen og at slik plassering som naboen foreslår derfor ikke er mulig. Det vises til at det skal foretas sprengning der hytta skal plasseres og at hytta skal plasseres i høyde i forhold til jordet rundt. I e-post av redegjør ansvarlig søker for et det er snakk om små terrengendringer, da området kun har små høydeforskjeller. Kommunens kommentarer til protester: Arealenheten deler ansvarlig søkers oppfatninger. Eiendommen er regulert med et svært begrenset område avsatt til byggeområde og det er ikke store muligheter for alternativ plassering. Hytta kan riktignok plasseres noe lenger sør i henhold til regulert byggeområde, men dette vil neppe ha noe å si for høydeplasseringen. I tillegg ser vi det som naturlig at hytta trekkes inn mot grensen av byggeområdet, som omsøkt, for å muliggjøre fremtidig etablering av terrasse foran hytta. Vi kan ikke se at det foreligger momenter som tilsier at naboers merknader skulle tas til følge. Ansvarlige foretak: S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning, P = personlig godkjenning Foretaksnavn Funksjoner Tiltaksklasse godkjenning Flatnes Bygg Consult AS Aamodt Bygg AS SØK PRO PRO UTF S S S S Beskrivelse Hele tiltaket. Arkitektur og planløsning Bygningsteknisk Tømrer og blikkenslagerarbeider, samt samordning av øvrige fag 3

11 Aamodt VVS AS UTF/PRO 1 S Innvendig og utvendig sanitæranlegg, inkl. minirenseanlegg Sjøtransport Søgne AS PRO UTF 1 1 L S Grunn og terrengarbeider Grunn og terrengarbeider Landmåler Sør AS PRO/UTF 2 S Oppmålingsteknisk/plassering Tilsyn: I perioden fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014, er kommunen pålagt å la følgende inngå i de prioriterte tilsynsområder, jf SAK : a) at krav til universell utforming er oppfylt i tiltak b) at krav til energibruk er oppfylt i tiltak Med bakgrunn i dette varsles det om at tilsyn kan bli foretatt i alle kommunens byggesaker. Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler: Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes. Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket, produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha betydning for liv, helse og sikkerhet. Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse. Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige mangler, som ikke innebærer en umiddelbar fare, - forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl tredje ledd for at feil og mangler utbedres Ferdigstillelse: Før tiltaket tas i bruk skal ansvarlig søker skriftlig anmode om ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse. Dokumentasjon i samsvar med plan- og bygningsloven 21-10, jfr. forskrift om byggesak SAK 8-1 må innsendes: 1. Oppdatert gjennomføringsplan. 2. Som bygget tegninger dersom det er foretatt mindre justeringer/endringer som ikke går ut over gitt tillatelse. 3. Kopi av privat slamtømming, ref. utslippstillatelse. Er tiltaket endret utover gitt tillatelse må reviderte tegninger innsendes og søkes godkjent som endring av tillatelse. Slike endringer skal godkjennes av kommunen før de gjennomføres. Ved bygging er det behov for å ajourføre kartdatabaser. Før det kan gis brukstillatelse må vi ha mottatt informasjon om tiltakets plassering i marken. Informasjonen må innsendes på SOSI- format, og tilsvarende angivelse av koordinater, vist på papir. Kommunen kan i henhold til Statens kartverks standard tillegg B, pkt B1, kreve informasjonen på SOSIformat. SOSI-filer sendes og merkes med Plassering og beliggenhetskontroll og saksnummer. Vi varsler samtidig om at hvis søknadspliktige tiltak blir tatt i bruk uten at kommunen har utstedt ferdigattest eller brukstillatelse, vil det bli vurdert å ilegge overtredelsesgebyr, jf. PBL 32-8 punkt d. 4

12 Klageadgang: Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og kan derfor påklages av naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse for høyere myndighet innen 3 uker, jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 28. Protesterende parter er dags dato underrettet om tillatelsen, med kopi av dette vedtak. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Klagen skal innen fristens utløp sendes til Søgne Kommune, Arealenheten, p.b. 1051, 4682 Søgne. Bortfall av tillatelse: Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter den tid faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningsloven Gebyr: Behandlingsgebyr, jf. kommunens regulativ for byggesaker, blir på kr ,-. Regning blir sendt separat. Tiltakshaver gjøres oppmerksom på at gebyret vil bli belastet den til enhver tid gjeldende morarentesats, hvis fakturaen ikke betales til rett tid. Ved klage på gebyret vil det påløpe renter fra forfall, til betalingen skjer, såfremt klagen ikke tas til følge. Kommunen sender engangsfaktura for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse gis. Etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter skal engangsgebyr betales for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Dette gebyret er for tiden på kr mva for vann. Etter forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer kreves vannmåler installert for alle nye abonnenter. For fritidsbolig kan det etter søknad fritas for krav om vannmåler (søknad til ingeniørvesenet, jf. skjema for søknad om sanitærabonnement). Hilsen Atle Danielsen fagleder byggesak Jan Inghard Thorsen byggesaksbehandler Kopi til: Åse og Rolf Gunnar Borøy Salemsveien SØGNE Hans Jørgen Vik Kuholmsveien KRISTIANSAND S Ingrid Vik Olaf Benneches Gate KRISTIANSAND S 5

13 SØGNE KOMMUNE Arealenheten Flatnes Bygg Consult A/S Att. John Ola Mytting Gyldenløvesgt Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/ /2014 Jan Inghard Thorsen 25/ TILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter forurensingsloven 11. Saksnr: Behandlet i: 224/14 Plansjefen Byggested: Borøya, 4640 SØGNE Gnr/Bnr: 25/186 Tiltakshaver: Åse og Rolf Gunnar Borøy Adresse: Salemsveien 123, 4640 SØGNE Søker: Flatnes Bygg Consult A/S Adresse: Gyldenløvesgt. 34, 4614 Kristiansand S Tiltakets art: Utslipp fra en fritidsbolig Vedtak: Tillatelsen omfatter utslipp av avløpsvann fra fritidsbolig på GB 25/186, Borøya. I medhold av forurensningslovens 11 samt forurensningsforskriftens kapittel 13 godkjennes søknaden, vedlagt tegning og situasjonskart, mottatt 28. februar 2012, på de vilkår som nevnt under. Minirenseanlegget skal driftes og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale. Kopi av privat slamtømmingsavtale må sendes kommunen. Prøvetaking og rapportering skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i forurensningsforskriftens kap. 13. Renseanlegget skal i sin helhet plasseres innenfor byggeområdet. Det foreligger ikke protester til søknaden. Tiltaket må ikke igangsettes før det foreligger tillatelse etter plan- og bygningsloven. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Org.nr: MVA

14 Saksutredning: Dokumentliste: Søknad med vedlegg er stemplet mottatt Søknaden regnes for å være komplett etter at avløpsplan for området ble godkjent den Søknaden: Søknaden omfatter etablering av renseanlegg, samt utslippsledning til sjø. Utslippsledning etableres i tråd med godkjent avløsplan, godkjent i vedtak av Til anlegget skal tilknyttes 1 ny hytte på GB 25/186. Renseanlegget er av typen Odin minirenseanlegg 1-hus type MBK-1. Spesielle forhold: Utslippet er det første av flere planlagte påkoblinger i området. Avløpsplanen er godkjent i vedtak av , sak nr. 204/14. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område regulert til byggeområde for fritidsboliger i reguleringsplan for Del av Borøya Gnr./Bnr. 25/3 m. fl. Reguleringsplanen er egengodkjent Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Beliggenhet og høydeplassering: Anlegget skal i sin helhet plasseres innenfor regulert byggeområde. Ansvarlig utførende er ansvarlig for at ingen del av anlegget kommer utenfor dette. Påvisning utføres av eget ansvarlig foretak som vil bli godkjent i samsvar med søknad om ansvarsrett, i vedtak etter Plan- og bygningsloven. Protester/bemerkninger: Det foreligger protester fra naboer, disse knytter seg imidlertid til plassering av hytte og vil derfor bli behandlet i vedtak vedr. hytte. Klageadgang: Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og kan derfor påklages av naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse for høyere myndighet innen 3 uker, jfr. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 28. Protesterende 2

15 parter er dags dato underrettet om tillatelsen, med kopi av dette vedtak. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Klagen skal innen fristens utløp sendes til Søgne Kommune, Arealenheten, p.b. 1051, 4682 Søgne. Bortfall av tillatelse: Vedtak om tillatelse har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter den tid faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningsloven Gebyr: Behandlingsgebyr, jf. kommunens regulativ for byggesaker, blir på kr ,-. Regning blir sendt separat. Tiltakshaver gjøres oppmerksom på at gebyret vil bli belastet den til enhver tid gjeldende morarentesats, hvis fakturaen ikke betales til rett tid. Ved klage på gebyret vil det påløpe renter fra forfall, til betalingen skjer, såfremt klagen ikke tas til følge. Hilsen Atle Danielsen fagleder byggesak Jan Inghard Thorsen byggesaksbehandler Kopi til: Åse og Rolf Gunnar Borøy Salemsveien SØGNE Hans Jørgen Vik Kuholmsveien KRISTISAND S Ingrid Vik Olaf Benneches Gate KRISTIANSAND S 3

16 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/415516_fix.html Side 1 av Fra: Flatnes Bygg Consult Dato: :08:04 Til: Rolf Gunnar Borøy Kopi: Jan Inghard Thorsen Tittel: Hytte Borøya Hei Rolf Gunnar! Jeg hadde nettopp en samtale med Jan I Thorsen i kommunen ifm flytting av hytta 2 m mot sørvest ihht avviksplan fra Landmåler Sør AS. Dette er helt i orden for kommunen så lenge vi går god for at dette ikke vil ha negativ innvirkning i forhold til naboene. I tillegg så poengterte han at renseanlegget fortsatt må ligge innenfor byggeområdet i reguleringsplanen slik som det er byggemeldt og godkjent. Lykke til med videre bygging av hytta! Med vennlig hilsen Øyvind Flatnes Flatnes Bygg Consult AS Gyldenløvesgate 34, 4614 Kristiansand

17 Revidert Kommune: Søgne Gnr. 25 Bnr. 286 Adr.: Borøya Dato: Målestokk: 1:250 Tiltakshaver: R.Gunnar og Å.Borøy Høyde: Landmåler Sør as v/ Joshua Bates m

18

19

20

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer