NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET oktober 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010. 19. oktober 2009"

Transkript

1 NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET oktober 2009 Nyhetsbrevet omtaler endringer som foreslås i skatte- og avgiftslovgivningen i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 som ble fremlagt 13. oktober Forslaget inneholder samlet sett få dramatiske endringer i skatte- og avgiftsreglene i forhold til dagens regler. Av de viktigste forslagene nevnes: Heving av fribeløpet for formuesskatt til kroner (1,4 mill. kroner for ektefeller). Nye regler for formuesverdsettelse av boliger og næringseiendom. Fradragsnekt for næringsdrivende for kontantkjøp over kroner. Medansvar for kjøper for skatteunndragelser i privatmarkedet. Endret skattlegging av gevinst og tap på valutasikringsavtaler innenfor rederiskatteordningen. Endring av merverdiavgiftsreglene for kultur og idrett. Innledningsvis nevnes det de regler for fastsettelse av ligningsverdi for fast eiendom i dette forslaget og de regler som ble vedtatt i fjor for næringseiendom legger opp til en sterkere detaljregulering. For den enkelte skattyter blir det helt nytt regelverk å sette seg inn i. Ved at reguleringen skal skje etter eiendommens areal multiplisert med en prosentandel av kvadratmeterprisen, vil de årlige budsjettforhandlingene kunne resulteringer i økninger av denne prosentandelen. På sikt kan dette medføre større skattemessige konsekvenser enn hva forslaget i dag synes å innebære. Det kan også nevnes at det gis omtale av nye forventede merverdiavgiftsregler innenfor kultur- og idrettsområdet. I tillegg er det varslet avklaringer om hva unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven omfatter. Næringsdrivende innenfor disse bransjene bør løpende holde seg oppdatert om de kommende endringer og avklaringer for en optimal avgiftshåndtering. 1. PERSONBESKATNING 1.1 Nytt innslagspunkt for formuesskatt Innslagspunktet for formuesskatt foreslås hevet fra kroner til kroner. For ektefeller blir dermed innslagspunktet totalt 1,4 mill. kroner. Selv om endringene som utgangspunkt innebærer en lettelse i formuesskatten, må dette likevel ses i sammenheng med forslaget til nye verdsettelsesregler for bolig og næringseiendom. For noen kan således endringene samlet sett innebære økt formuesskatt i 2010.

2 2 1.2 Forslag om nye regler om formuesverdsettelse av bolig Departementet foreslår et nytt system for å fastsette ligningsverdien av boligeiendom, med unntak av fritidseiendom, våningshus og bolig i utlandet. Ligningstaksten legges til grunn ved beregning av formuesskatt, og har ingen betydning for inntektsskatten. Etter dagens system fastsettes ligningsverdien i forbindelse med nybygg, og endres ikke i forbindelse med omsetning, men ved generelle prosentvise justeringer. Dette gjelder all slags boligeiendom, som helårsbolig, utleiebolig, pendlerbolig og fritidsbolig. Utgangspunktet er at ligningsverdien skal settes til maksimalt 30 % av eiendommens omsetningsverdi. Formue i fast eiendom er skattepliktig enten eiendommen ligger i Norge eller i utlandet, men unntak for bolig i utlandet kan følge av skatteavtale. Etter forslaget vil ligningsverdien nå beregnes ut fra boligens areal multiplisert med en prosentandel av kvadratmeterprisen som gjelder for den aktuelle boligen. Prosentandelen skal være 25 for primærbolig og 40 for sekundærbolig. En skattyter kan bare ha én primærbolig, mens en sekundærbolig eksempelvis kan være en utleieleilighet, leilighet til barn eller pendlerbolig. Den såkalte sikkerhetsventilen beholdes og gjennomføres i lov slik at ligningsverdien for primærboliger ikke skal overstige 30 % av omsetningsverdien, mens for sekundærboliger skal ligningsverdien ikke overstige 60 %. Ligningsverdien av sekundærboliger vil etter dette være på nivå med næringseiendom. Kvadratmeterprisen vil bygge på nye boligformuesberegninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og variere med boligtype, areal, byggeår og geografisk beliggenhet. Fritidsboliger er ikke omfattet av den nye verdsettingen, og for å skille mellom boligeiendom og fritidseiendom vil det avgjørende ikke være eiers faktiske bruk, men hvilke særtrekk eiendommen har. Som fritidseiendom regnes typisk hytter, sommerhus og leilighetskompleks utelukkende for fritidsformål. Merk for øvrig at den nye metoden for verdsettelse ikke berører grunnlaget for gevinstbeskatning ved salg av bolig- eller fritidseiendom, slik at eiers faktiske bruk fortsatt vil være det avgjørende her. For fritidseiendommer er det for øvrig foreslått å heve ligningsverdien med 10 %. 1.3 Endring av reglene om beskatning av andelshavere i nye boligselskaper Slik gjeldende rett er i dag, skal inntekt og formue i boligselskap fordeles ligningsmessig på andelshaverne og beskattes hos disse. I nye boligselskap skjer dette først fra og med det inntektsåret selskapet har ferdigstilt minst halvparten av boenhetene pr. 1. januar. Det er en ulempe for tidlige andelseiere i nye boligselskaper å ikke komme i skatteposisjon før dette tidspunktet, både i forhold til formuesbeskatning og fordi retten til å få fradrag for renter på andel av fellesgjeld for den første perioden etter overtakelse av andelen blir skjøvet ut i tid. På bakgrunn av at dagens regler forskjellsbehandler andelshavere og selveiere i samme situasjon, har departementet foreslått å endre skatteloven slik at andelshaverne kommer i skatteposisjon for boligselskapets inntekter, utgifter og formue allerede fra overtakelsen av andelen i boligselskapet.

3 3 Det er ikke ennå bestemt når disse endringene vil tre i kraft. 1.4 Samordning av betalingsfristene for tilleggsforskudd Departementet foreslår at næringsdrivende og ikke-næringsdrivende får en felles frist, 31. mai i året etter inntektsåret, for innbetaling av tilleggsforskudd. Fristen er i dag 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Forslaget innebærer at lønnstakere og pensjonister kan betale tilleggsforskudd enda tettere opp til skatteoppgjøret, og dermed unngå rentetillegg på restskatt. Endringen foreslås å tre i kraft straks, og den vil dermed få betydning våren 2010 ved eventuell innbetaling av tilleggsforskudd for inntektsåret Avvikling av ordningen med hjemme-pc finansiert ved lønnstrekk Det foreslås å avvikle ordningen med at arbeidstaker kan finansiere hjemme-pc ved trekk i bruttolønn, og derved redusere skatten på lønnsinntekten. Det betyr at for avtaler som inngås fra og med 13. oktober 2009, kan det ikke gjennomføres trekk i brutto lønn. En overgangsregel vil sikre at bruttotrekk etter eldre avtaler kan gjennomføres uendret ut avtaleperioden. Det gjøres ingen endringer i skattefritaket for privat bruk av datautstyr finansiert av arbeidsgiver. 1.6 Skattlegging av engangsutbetalinger fra IPS-avtaler Det foreslås at det innføres hjemmel for beskatning av engangsutbetaling fra pensjonsspareavtale etter lov om individuell pensjonsordning som personinntekt. Dette medfører at engangsutbetaling fra såkalt IPS-avtaler blir likestilt med engangsutbetalinger fra IPA-avtaler, og at beskatningen blir lik enten den er som en løpende utbetaling eller som en engangsutbetaling. 2. NÆRINGS- OG SELSKAPSBESKATNINGEN 2.1 Forslag om nye regler om formuesverdsettelse av ikke-utleid næringseiendom Fra og med inntektsåret 2009 ble det innført en metode for formuesverdsetting av utleid næringseiendom der formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i eiers faktiske utleieinntekter (beregnet utleieverdi). Ikke-utleid næringseiendom skal pr. i dag verdsettes etter Skattedirektoratets takseringsregler. Ved første gangs taksering skal ligningsverdien ikke overstige 60 % av eiendommens markedsverdi. Som en konsekvens av at verdien av næringseiendom kan variere fra år til år og at skattepliktig formue fastsettes til omsetningsverdien per 1. januar i ligningsåret (med fradrag for gjeld), vil det i utgangspunktet være nødvendig å få en årlig takst.

4 4 I Statsbudsjettet for 2010 legger departementet frem et forslag om et nytt verdsettelsessystem for ikke-utleid næringseiendom. Ifølge forslaget skal det utarbeides sjablonmessige kvadratmetersatser til bruk for verdsetting, og disse skal være basert på innhentede data om utleid næringseiendom. Kvadratmetersatsen vil fastlegges med utgangspunkt i informasjon om utleieinntekter, eiendomstype, areal og beliggenhet mv. Beregningsgrunnlaget for formuesverdien av eiendommen vil etter forslaget bygge på den aktuelle næringseiendommens areal multiplisert med den differensierte kvadratmetersatsen etter eiendomstype. Formuesverdien settes til 40 % av beregningsgrunnlaget. I likhet med systemet for sekundærboliger, er det også her foreslått at det skal ligge en sikkerhetsventil i at fastsatt formuesverdi maksimalt kan utgjøre 60 % av eiendommens omsetningsverdi. Den foreslåtte metoden vil gjelde ved verdsetting av noe som også kan karakteriseres som bolig- eller fritidseiendom når hoveddelen blir benyttet som ikke-utleid næringseiendom (hovedfunksjon) - og når en mindre enn 50 % av en ren næringseiendom er utleid. Ved endring av bruk eller eierskifte vil det være eiendommens reelle status ved utgangen av inntektsåret som blir avgjørende for bruk av verdsettelsesmetode for det aktuelle året. Hvis næringseiendommen går over til boligeiendom ved bruksendring eller realisasjon, er det foreslått at eiendommen også i overgangsåret skal verdsettes etter det nye systemet for formuesverdsetting av boligeiendom. Ved overgang fra næringseiendom til fritidsbolig, ønsker departementet derimot å videreføre prinsippet om at ligningsverdien i overgangsåret skal bygge på formuesgrunnlaget for eiendommen fastsatt ved ligningen for foregående inntektsår. Det er også foreslått at den nye metoden skal omfatte ikke-utleid næringseiendom i utlandet, fordi utleid næringseiendom i utlandet allerede er omfattet av 2009-reglene. Departementet vil vurdere dette nærmere i tiden som kommer. Endringene er foreslått å tre i kraft fra og med inntektsåret Oppgave og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Etter gjeldende regler skal transaksjoner mellom bl.a. nærstående selskaper skje på forretningsmessige vilkår (armlengdeprinsippet), jf. skatteloven For å lette kontrollen med internpriser, er det innført regler om en særlig oppgave- og dokumentasjonsplikt for transaksjoner og mellomværende med nærstående selskaper og innretninger. Oppgave- og dokumentasjonsplikten gjelder kun når transaksjoner/mellomværende mellom nærstående selskap overstiger visse beløp. For dokumentasjonsplikten stilles det også bestemte krav om foretakets størrelse. Det foreslås at oppgave- og dokumentasjonsplikten også skal gjelde for transaksjoner og mellomværender med fylkeskommuner og kommuner for selskaper og innretninger som er eiet eller kontrollert med minst 50 % av en fylkeskommune eller kommune. Transaksjoner og mellomværende mellom staten og statlig eide foretak, samt transaksjoner mellom to selskaper som ikke har annen tilknytning til hverandre enn at de begge eies eller kontrolleres av en fylkeskommune eller en kommune omfattes ikke av de nye reglene.

5 Departementet foreslår at oppgaveplikten skal gjøres gjeldende fra og med inntektsåret 2009, mens dokumentasjonsplikten skal gjelde fra og med inntektsåret TILTAK FOR Å HINDRE SKATTEUNNDRAGELSER Departementet har kommet med enkelte lovforslag bygget på Skatteunndragelsesutvalgets utredning, NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser, som ble avgitt 24. februar Departementet ønsker bl.a. å vanskeliggjøre skatte- og avgiftsunndragelser ved å begrense kontantbruken i samfunnet. Flere av endringene må anses som radikale i forhold til gjeldende regler. 3.1 Fradragsnekt for næringsdrivende for kontantkjøp over kroner For næringsdrivende foreslås det å innføre et krav om betaling via bank for å få fradrag for kostnader som overstiger kroner. Dette omfatter både inntektsfradrag etter skatteloven og fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven. Flere betalinger som gjelder samme leveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende skal vurderes som en betaling ved anvendelsen av beløpsgrensen, og ved løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger ses samlet for kostnader som kommer til fradrag senere år. Dersom betalingsmåten innebærer at det ikke gis rett til fradrag, så skal beløpet det ikke gis fradrag for heller ikke inngå i en eiendels skattemessige avskrivningsgrunnlag eller i dens skattemessige inngangsverdi ved senere realisasjon. Merk også at de alminnelige krav til bilag/faktura som vilkår for fradragsrett vil fortsatt gjelde. Departementet foreslår at endringen trer i kraft fra 1. januar Kjøpers medansvar for skatteunndragelser i privatmarkedet For privatpersoner som kjøper tjenester, samt varer sammen med tjenester, oppstilles et medansvar for den næringsdrivendes unnlatelse av å betale inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift, hvis beløpet overstiger kroner og betalingen ikke har skjedd via bank. Det fritar altså for ansvar å betale via bank. Forslaget medfører at kjøperen kan holdes direkte og solidarisk ansvarlig for den næringsdrivendes skatte- og avgiftsunndragelser, slik at dekning for skatte- og avgiftskravet kan søkes hos kjøper eller hos tjenesteyter i den rekkefølge skatte- og avgiftsmyndighetene velger. Nærmere bestemmelser om beregningen av skatt og merverdiavgift, samt hvilken instans som skal fastsette kjøperens ansvarskrav vil bli fastsatt i forskrift, det samme gjelder nærmere bestemmelser om beregning av vederlaget ved løpende tjenester. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse når den næringsdrivende har oppfylt sin opplysningsplikt overfor skatte- og avgiftsmyndighetene, men av andre årsaker ikke kan eller vil gjøre opp skatte- og avgiftskrav som er rettet mot seg. Foretak med rett til å drive betalingsformidling likestilles med bank i denne henseende. 5

6 6 Departementet foreslår at endringen trer i kraft fra 1. januar Andre tiltak Som følge av Skatteunndragelsesutvalgets utredning er det også foreslått følgende endringer: Innføring av et administrativt overtredelsesgebyr ved brudd på deklareringsplikten ved inn- og utførsel av valuta. Rapporteringsplikt for revisorer ved at skatteetaten skal ha kopi av revisors nummererte brev til den revisjonspliktige ved nekting av å godkjenne næringsoppgaver eller kontrolloppgaver. Skatte- og avgiftsmyndighetene skal ha rapporteringsrett til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Utvidelse av Økokrims adgang til å videreformidle hvitvaskingsopplysninger til skatteeteaten og til toll- og avgiftsetaten. Lovfesting av skattyters aktsomhetsplikt og lojalitetsplikt i ligningsloven, samt lovfesting av ligningslovens opplysningsplikt i den øvrige skatte-, avgifts og tollovgivningen. Toårsfristen for endring av ligning skal ikke gjelde dersom skattyter unnlater å opplyse om feil ved ligningen og skatteoppgjøret, så fremt skattyter er eller burde være klar over feilen. 4. EIENDOMSSKATT Med virkning fra inntektsåret 2009 ble det innført adgang for kommunene til å skrive ut eiendomsskatt på anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter. Regelendring var en konsekvens av tidligere Høyesterettsdom (Rt s. 1411), der Kluge Advokatfirma DA prosederte på vegne av skattyter som vant frem mot kommunen. Det har imidlertid vært noe ukart hvor langt ut i sjøområdet kommunen kan skrive ut eiendomsskatt. Det foreslås derfor å fastsette en klar grense for dette. Grensen foreslås nå trukket ved grunnlinjen, som er rette linjer mellom de ytterste skjærene langs kysten, tvers over fjordmunninger. Det foreslås en overgangsregel for kommuner som har skrevet ut eiendomskatt i sjøområdet mellom grunnlinjen og territorialgrensen for skatteåret Overgangsregelen gir adgang til å skrive ut eiendomsskatt i dette området i 2010 og 2011 med henholdsvis to tredeler og en tredel av eiendomsskattegrunnlaget for REDERIBESKATNING: BESKATNING AV VALUTASIKRINGSAVTALER Finansdepartementet forslår en viktig endring i beskatningen av valutasikringsavtaler for selskaper innenfor rederibeskatningsordningen. Selskaper innenfor rederibeskatningsordningen er i dag fritatt fra skatt på skipsfartsinntekter, men finansielle inntekter er som utgangpunkt skattepliktige etter de alminnelige reglene. Det gjelder imidlertid unntak for gevinster og tap som følge av kursvigninger på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta samt renteutgifter, der kun en andel tilsvarende forholdet mellom selskapets balanseførte finanskapital og totalkapital er skattepliktig eller fradragsberettiget.

7 Selskaper som har fordringer og gjeld i utenlandsk valuta kan inngå valutasikringsavtaler for å nøytralisere selskapets valutarisiko. Etter dagens regler er selskapets gevinster og tap på valutasikringsavtaler fullt ut skattepliktig og fradragsberettiget etter de alminnelige reglene. Departementet foreslår at det innføres en tilsvarende fordelingsnøkkel også for gevinster og tap på valutasikringsavtaler, slik at kun andelen tilsvarende forholdet mellom selskapets finanskapital og totalkapital er skattepliktig eller fradragsberettiget. Både valutaterminavtaler og valutaopsjonsavtaler er omfattet av forslaget. Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft med virkning for nye valutasikringsavtaler som inngås fra og med 1. januar MERVERDIAVGIFT 6.1 Merverdiavgiftsplikt på kultur og idrett Departementet foreslår å avgiftsbelegge kultur og idrett med 8 % merverdiavgift. I forslaget unntas scenekunst fra avgiftsplikt, mens avgiften for idrett søkes avgrenset til den mest profesjonelle delen av idretten. Forslaget innebærer at inngangspenger til utstillinger i museer og gallerier samt adgang til fornøyelsesparker og andre opplevelsessentre blir avgiftspliktig med en sats på 8 %. Videre innebærer forslaget at gjeldende regelverk for unntak for inngangsbilletter til idrettarrangementer og rett til å utøve idrettsaktiviteter oppheves. Dette innebærer at vederlag for bruk av treningssenter, svømmehaller, salg av startkontingenter til turskirenn og betaling for å benytte golfbaner avgiftsbelegges. Endringene vil medføre at et betydelig antall nye avgiftspliktige må forholde seg til merverdiavgiftslovgivningens omfattende plikter. Endringene vil imidlertid også ha positive sider, ved at de nye avgiftspliktige vil ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på sine anskaffelser. Det tas sikte på å legge frem et konkret lovforslag om dette, slik at utvidelsen av avgiftsplikten kan innføres fra 1. juli For å skjerme ikke-profesjonelle idrettslag osv. er det foreslått å se nærmere på registreringsgrensen for frivillige og allmennyttige organisasjoner. Departementet er bl.a. usikker på om en grense på kr som foreslått av kulturmomsutvalget er tilstrekkelig for å skjerme den ikke-profesjonelle delen av idretten. Departementet varsler derfor at man vil vurdere ulike alternativer. For idrettslag med store kostnader og som ønsker fradragsrett vurderes det å innføre en frivillig registrering. 6.2 Merverdiavgift for finansielle tjenester Omsetning og formidling av finansielle tjenester er unntatt fra avgiftsplikt. Departementet påpeker behovet for en klargjøring av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester da det 7

8 8 reiser flere tolknings- og avgrensningsspørsmål. Dette gjelder bl.a. for formidling av finansielle tjenester og sammensatte tjenester og tjenester som isolert sett er avgiftspliktige. Merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester er i stor grad bygget opp på samme måte som tilsvarende unntak i EU. EU-kommisjonen har lagt frem et forslag for å modernisere og presisere gjeldende regelverk. Departementet varsler at man vil avvente resultatet av EUkommisjonens arbeid før et eventuelt forslag om regelverksendring i Norge blir foreslått. 7. ARBEIDSGIVERAVGIFT Det foreslås at virksomheter som driver med arbeidsutleie, skal fra og med 2010 betale arbeidsgiveravgift i den sonen der hoveddelen av arbeidstakerens arbeid er utført i løpet av avgiftsterminen, selv når dette er en annen sone enn der virksomheten er registrert. Det er videre foreslått å avvikle plikten til å svare arbeidsgiveravgift for ytelser til utenlandske ansatte på utenlandske skip i tilknytning til leting og utvinning av petroleum på norsk kontinentalsokkel og i norsk territorialfarvann. 8. FORSLAG TIL ENDRINGER I SKATTESATSER OG BELØPSGRENSER MV. Vi vil her gjengi noen av de viktigste endringene som forslås å gjelde for 2010: Toppskatt (trinn 1) endret innslagspunkt Toppskatt (trinn 2) endret innslagspunkt Formuesskatt (sats 1,1 %) endret innslagspunkt Øvre grense minstefradrag økning av minstefradraget Fradrag, fagforeningskontingent

9 9 Hensikten med Nyhetsorienteringen fra Kluge er å gi en oversikt over de spørsmål artiklene behandler, i en form som er beregnet på ikke-jurister. Artiklene gir ikke fullstendig svar på alle spørsmål eller alle nyanser i materien. Løsninger i konkrete saker vil ofte bero på detaljer i de faktiske forutsetninger. En bør derfor ikke ta beslutninger utelukkende på bakgrunn av det som står i artiklene, uten å ha drøftet problemstillingen med advokat først. Våre kontorer: Stavanger: Oslo: Bergen: Laberget 24, Hinna Park Støperigata 1 Starvhusgaten 2 B Postboks 277 Postboks 1548, Vika Postboks 394 Sentrum 4066 STAVANGER 0117 OSLO 5805 BERGEN Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: E-post: E-post: E-post:

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010 Grant Thornton informerer Nr. 3/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer I forrige nummers leder omtalte vi den senere tids internasjonale

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2.4 Privat kjørelengde... 22 4.2.5 Fordelssatser... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.2.6 Skattlegging

Detaljer

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Kundemagasin 3-2010 Kundemagasin 3-2010 M MA A GG AA S I N E T ALDERSPENSJON - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011 Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Servering av alkohol

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET Samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet den 8. oktober fremmet Regjeringen forslag til endringer i reglene for skatter, avgifter og toll for 2015. Skatteopplegget

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010 Grant Thornton informerer Nr. 2/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det første kvartalet i 2010 begynte godt for de fleste,

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Derfor lønner det seg å være gift. Skatteetaten får kritikk. Ny pensjonistskatt rammer hardt. Spar smart i fond

SKATTE BETALEREN. Derfor lønner det seg å være gift. Skatteetaten får kritikk. Ny pensjonistskatt rammer hardt. Spar smart i fond SKATTE BETALEREN Nr 5 2010 www.skattebetaleren.no Derfor lønner det seg å være gift Skatteetaten får kritikk Ny pensjonistskatt rammer hardt Spar smart i fond Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Foto:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2013 Grant Thornton informerer Nr. 3/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton vokser Det er med stor glede

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang 1 KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Av advokat Hans O. Bang (à-jour per juli 2013) Innhold 1. Eiendomsskattevedtaket... 5 1.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven 1... 5 1.2 Avgjørelsesmyndighet,

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer