NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010. 19. oktober 2009"

Transkript

1 NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET oktober 2009 Nyhetsbrevet omtaler endringer som foreslås i skatte- og avgiftslovgivningen i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 som ble fremlagt 13. oktober Forslaget inneholder samlet sett få dramatiske endringer i skatte- og avgiftsreglene i forhold til dagens regler. Av de viktigste forslagene nevnes: Heving av fribeløpet for formuesskatt til kroner (1,4 mill. kroner for ektefeller). Nye regler for formuesverdsettelse av boliger og næringseiendom. Fradragsnekt for næringsdrivende for kontantkjøp over kroner. Medansvar for kjøper for skatteunndragelser i privatmarkedet. Endret skattlegging av gevinst og tap på valutasikringsavtaler innenfor rederiskatteordningen. Endring av merverdiavgiftsreglene for kultur og idrett. Innledningsvis nevnes det de regler for fastsettelse av ligningsverdi for fast eiendom i dette forslaget og de regler som ble vedtatt i fjor for næringseiendom legger opp til en sterkere detaljregulering. For den enkelte skattyter blir det helt nytt regelverk å sette seg inn i. Ved at reguleringen skal skje etter eiendommens areal multiplisert med en prosentandel av kvadratmeterprisen, vil de årlige budsjettforhandlingene kunne resulteringer i økninger av denne prosentandelen. På sikt kan dette medføre større skattemessige konsekvenser enn hva forslaget i dag synes å innebære. Det kan også nevnes at det gis omtale av nye forventede merverdiavgiftsregler innenfor kultur- og idrettsområdet. I tillegg er det varslet avklaringer om hva unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven omfatter. Næringsdrivende innenfor disse bransjene bør løpende holde seg oppdatert om de kommende endringer og avklaringer for en optimal avgiftshåndtering. 1. PERSONBESKATNING 1.1 Nytt innslagspunkt for formuesskatt Innslagspunktet for formuesskatt foreslås hevet fra kroner til kroner. For ektefeller blir dermed innslagspunktet totalt 1,4 mill. kroner. Selv om endringene som utgangspunkt innebærer en lettelse i formuesskatten, må dette likevel ses i sammenheng med forslaget til nye verdsettelsesregler for bolig og næringseiendom. For noen kan således endringene samlet sett innebære økt formuesskatt i 2010.

2 2 1.2 Forslag om nye regler om formuesverdsettelse av bolig Departementet foreslår et nytt system for å fastsette ligningsverdien av boligeiendom, med unntak av fritidseiendom, våningshus og bolig i utlandet. Ligningstaksten legges til grunn ved beregning av formuesskatt, og har ingen betydning for inntektsskatten. Etter dagens system fastsettes ligningsverdien i forbindelse med nybygg, og endres ikke i forbindelse med omsetning, men ved generelle prosentvise justeringer. Dette gjelder all slags boligeiendom, som helårsbolig, utleiebolig, pendlerbolig og fritidsbolig. Utgangspunktet er at ligningsverdien skal settes til maksimalt 30 % av eiendommens omsetningsverdi. Formue i fast eiendom er skattepliktig enten eiendommen ligger i Norge eller i utlandet, men unntak for bolig i utlandet kan følge av skatteavtale. Etter forslaget vil ligningsverdien nå beregnes ut fra boligens areal multiplisert med en prosentandel av kvadratmeterprisen som gjelder for den aktuelle boligen. Prosentandelen skal være 25 for primærbolig og 40 for sekundærbolig. En skattyter kan bare ha én primærbolig, mens en sekundærbolig eksempelvis kan være en utleieleilighet, leilighet til barn eller pendlerbolig. Den såkalte sikkerhetsventilen beholdes og gjennomføres i lov slik at ligningsverdien for primærboliger ikke skal overstige 30 % av omsetningsverdien, mens for sekundærboliger skal ligningsverdien ikke overstige 60 %. Ligningsverdien av sekundærboliger vil etter dette være på nivå med næringseiendom. Kvadratmeterprisen vil bygge på nye boligformuesberegninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og variere med boligtype, areal, byggeår og geografisk beliggenhet. Fritidsboliger er ikke omfattet av den nye verdsettingen, og for å skille mellom boligeiendom og fritidseiendom vil det avgjørende ikke være eiers faktiske bruk, men hvilke særtrekk eiendommen har. Som fritidseiendom regnes typisk hytter, sommerhus og leilighetskompleks utelukkende for fritidsformål. Merk for øvrig at den nye metoden for verdsettelse ikke berører grunnlaget for gevinstbeskatning ved salg av bolig- eller fritidseiendom, slik at eiers faktiske bruk fortsatt vil være det avgjørende her. For fritidseiendommer er det for øvrig foreslått å heve ligningsverdien med 10 %. 1.3 Endring av reglene om beskatning av andelshavere i nye boligselskaper Slik gjeldende rett er i dag, skal inntekt og formue i boligselskap fordeles ligningsmessig på andelshaverne og beskattes hos disse. I nye boligselskap skjer dette først fra og med det inntektsåret selskapet har ferdigstilt minst halvparten av boenhetene pr. 1. januar. Det er en ulempe for tidlige andelseiere i nye boligselskaper å ikke komme i skatteposisjon før dette tidspunktet, både i forhold til formuesbeskatning og fordi retten til å få fradrag for renter på andel av fellesgjeld for den første perioden etter overtakelse av andelen blir skjøvet ut i tid. På bakgrunn av at dagens regler forskjellsbehandler andelshavere og selveiere i samme situasjon, har departementet foreslått å endre skatteloven slik at andelshaverne kommer i skatteposisjon for boligselskapets inntekter, utgifter og formue allerede fra overtakelsen av andelen i boligselskapet.

3 3 Det er ikke ennå bestemt når disse endringene vil tre i kraft. 1.4 Samordning av betalingsfristene for tilleggsforskudd Departementet foreslår at næringsdrivende og ikke-næringsdrivende får en felles frist, 31. mai i året etter inntektsåret, for innbetaling av tilleggsforskudd. Fristen er i dag 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Forslaget innebærer at lønnstakere og pensjonister kan betale tilleggsforskudd enda tettere opp til skatteoppgjøret, og dermed unngå rentetillegg på restskatt. Endringen foreslås å tre i kraft straks, og den vil dermed få betydning våren 2010 ved eventuell innbetaling av tilleggsforskudd for inntektsåret Avvikling av ordningen med hjemme-pc finansiert ved lønnstrekk Det foreslås å avvikle ordningen med at arbeidstaker kan finansiere hjemme-pc ved trekk i bruttolønn, og derved redusere skatten på lønnsinntekten. Det betyr at for avtaler som inngås fra og med 13. oktober 2009, kan det ikke gjennomføres trekk i brutto lønn. En overgangsregel vil sikre at bruttotrekk etter eldre avtaler kan gjennomføres uendret ut avtaleperioden. Det gjøres ingen endringer i skattefritaket for privat bruk av datautstyr finansiert av arbeidsgiver. 1.6 Skattlegging av engangsutbetalinger fra IPS-avtaler Det foreslås at det innføres hjemmel for beskatning av engangsutbetaling fra pensjonsspareavtale etter lov om individuell pensjonsordning som personinntekt. Dette medfører at engangsutbetaling fra såkalt IPS-avtaler blir likestilt med engangsutbetalinger fra IPA-avtaler, og at beskatningen blir lik enten den er som en løpende utbetaling eller som en engangsutbetaling. 2. NÆRINGS- OG SELSKAPSBESKATNINGEN 2.1 Forslag om nye regler om formuesverdsettelse av ikke-utleid næringseiendom Fra og med inntektsåret 2009 ble det innført en metode for formuesverdsetting av utleid næringseiendom der formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i eiers faktiske utleieinntekter (beregnet utleieverdi). Ikke-utleid næringseiendom skal pr. i dag verdsettes etter Skattedirektoratets takseringsregler. Ved første gangs taksering skal ligningsverdien ikke overstige 60 % av eiendommens markedsverdi. Som en konsekvens av at verdien av næringseiendom kan variere fra år til år og at skattepliktig formue fastsettes til omsetningsverdien per 1. januar i ligningsåret (med fradrag for gjeld), vil det i utgangspunktet være nødvendig å få en årlig takst.

4 4 I Statsbudsjettet for 2010 legger departementet frem et forslag om et nytt verdsettelsessystem for ikke-utleid næringseiendom. Ifølge forslaget skal det utarbeides sjablonmessige kvadratmetersatser til bruk for verdsetting, og disse skal være basert på innhentede data om utleid næringseiendom. Kvadratmetersatsen vil fastlegges med utgangspunkt i informasjon om utleieinntekter, eiendomstype, areal og beliggenhet mv. Beregningsgrunnlaget for formuesverdien av eiendommen vil etter forslaget bygge på den aktuelle næringseiendommens areal multiplisert med den differensierte kvadratmetersatsen etter eiendomstype. Formuesverdien settes til 40 % av beregningsgrunnlaget. I likhet med systemet for sekundærboliger, er det også her foreslått at det skal ligge en sikkerhetsventil i at fastsatt formuesverdi maksimalt kan utgjøre 60 % av eiendommens omsetningsverdi. Den foreslåtte metoden vil gjelde ved verdsetting av noe som også kan karakteriseres som bolig- eller fritidseiendom når hoveddelen blir benyttet som ikke-utleid næringseiendom (hovedfunksjon) - og når en mindre enn 50 % av en ren næringseiendom er utleid. Ved endring av bruk eller eierskifte vil det være eiendommens reelle status ved utgangen av inntektsåret som blir avgjørende for bruk av verdsettelsesmetode for det aktuelle året. Hvis næringseiendommen går over til boligeiendom ved bruksendring eller realisasjon, er det foreslått at eiendommen også i overgangsåret skal verdsettes etter det nye systemet for formuesverdsetting av boligeiendom. Ved overgang fra næringseiendom til fritidsbolig, ønsker departementet derimot å videreføre prinsippet om at ligningsverdien i overgangsåret skal bygge på formuesgrunnlaget for eiendommen fastsatt ved ligningen for foregående inntektsår. Det er også foreslått at den nye metoden skal omfatte ikke-utleid næringseiendom i utlandet, fordi utleid næringseiendom i utlandet allerede er omfattet av 2009-reglene. Departementet vil vurdere dette nærmere i tiden som kommer. Endringene er foreslått å tre i kraft fra og med inntektsåret Oppgave og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Etter gjeldende regler skal transaksjoner mellom bl.a. nærstående selskaper skje på forretningsmessige vilkår (armlengdeprinsippet), jf. skatteloven For å lette kontrollen med internpriser, er det innført regler om en særlig oppgave- og dokumentasjonsplikt for transaksjoner og mellomværende med nærstående selskaper og innretninger. Oppgave- og dokumentasjonsplikten gjelder kun når transaksjoner/mellomværende mellom nærstående selskap overstiger visse beløp. For dokumentasjonsplikten stilles det også bestemte krav om foretakets størrelse. Det foreslås at oppgave- og dokumentasjonsplikten også skal gjelde for transaksjoner og mellomværender med fylkeskommuner og kommuner for selskaper og innretninger som er eiet eller kontrollert med minst 50 % av en fylkeskommune eller kommune. Transaksjoner og mellomværende mellom staten og statlig eide foretak, samt transaksjoner mellom to selskaper som ikke har annen tilknytning til hverandre enn at de begge eies eller kontrolleres av en fylkeskommune eller en kommune omfattes ikke av de nye reglene.

5 Departementet foreslår at oppgaveplikten skal gjøres gjeldende fra og med inntektsåret 2009, mens dokumentasjonsplikten skal gjelde fra og med inntektsåret TILTAK FOR Å HINDRE SKATTEUNNDRAGELSER Departementet har kommet med enkelte lovforslag bygget på Skatteunndragelsesutvalgets utredning, NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser, som ble avgitt 24. februar Departementet ønsker bl.a. å vanskeliggjøre skatte- og avgiftsunndragelser ved å begrense kontantbruken i samfunnet. Flere av endringene må anses som radikale i forhold til gjeldende regler. 3.1 Fradragsnekt for næringsdrivende for kontantkjøp over kroner For næringsdrivende foreslås det å innføre et krav om betaling via bank for å få fradrag for kostnader som overstiger kroner. Dette omfatter både inntektsfradrag etter skatteloven og fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven. Flere betalinger som gjelder samme leveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende skal vurderes som en betaling ved anvendelsen av beløpsgrensen, og ved løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger ses samlet for kostnader som kommer til fradrag senere år. Dersom betalingsmåten innebærer at det ikke gis rett til fradrag, så skal beløpet det ikke gis fradrag for heller ikke inngå i en eiendels skattemessige avskrivningsgrunnlag eller i dens skattemessige inngangsverdi ved senere realisasjon. Merk også at de alminnelige krav til bilag/faktura som vilkår for fradragsrett vil fortsatt gjelde. Departementet foreslår at endringen trer i kraft fra 1. januar Kjøpers medansvar for skatteunndragelser i privatmarkedet For privatpersoner som kjøper tjenester, samt varer sammen med tjenester, oppstilles et medansvar for den næringsdrivendes unnlatelse av å betale inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift, hvis beløpet overstiger kroner og betalingen ikke har skjedd via bank. Det fritar altså for ansvar å betale via bank. Forslaget medfører at kjøperen kan holdes direkte og solidarisk ansvarlig for den næringsdrivendes skatte- og avgiftsunndragelser, slik at dekning for skatte- og avgiftskravet kan søkes hos kjøper eller hos tjenesteyter i den rekkefølge skatte- og avgiftsmyndighetene velger. Nærmere bestemmelser om beregningen av skatt og merverdiavgift, samt hvilken instans som skal fastsette kjøperens ansvarskrav vil bli fastsatt i forskrift, det samme gjelder nærmere bestemmelser om beregning av vederlaget ved løpende tjenester. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse når den næringsdrivende har oppfylt sin opplysningsplikt overfor skatte- og avgiftsmyndighetene, men av andre årsaker ikke kan eller vil gjøre opp skatte- og avgiftskrav som er rettet mot seg. Foretak med rett til å drive betalingsformidling likestilles med bank i denne henseende. 5

6 6 Departementet foreslår at endringen trer i kraft fra 1. januar Andre tiltak Som følge av Skatteunndragelsesutvalgets utredning er det også foreslått følgende endringer: Innføring av et administrativt overtredelsesgebyr ved brudd på deklareringsplikten ved inn- og utførsel av valuta. Rapporteringsplikt for revisorer ved at skatteetaten skal ha kopi av revisors nummererte brev til den revisjonspliktige ved nekting av å godkjenne næringsoppgaver eller kontrolloppgaver. Skatte- og avgiftsmyndighetene skal ha rapporteringsrett til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Utvidelse av Økokrims adgang til å videreformidle hvitvaskingsopplysninger til skatteeteaten og til toll- og avgiftsetaten. Lovfesting av skattyters aktsomhetsplikt og lojalitetsplikt i ligningsloven, samt lovfesting av ligningslovens opplysningsplikt i den øvrige skatte-, avgifts og tollovgivningen. Toårsfristen for endring av ligning skal ikke gjelde dersom skattyter unnlater å opplyse om feil ved ligningen og skatteoppgjøret, så fremt skattyter er eller burde være klar over feilen. 4. EIENDOMSSKATT Med virkning fra inntektsåret 2009 ble det innført adgang for kommunene til å skrive ut eiendomsskatt på anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter. Regelendring var en konsekvens av tidligere Høyesterettsdom (Rt s. 1411), der Kluge Advokatfirma DA prosederte på vegne av skattyter som vant frem mot kommunen. Det har imidlertid vært noe ukart hvor langt ut i sjøområdet kommunen kan skrive ut eiendomsskatt. Det foreslås derfor å fastsette en klar grense for dette. Grensen foreslås nå trukket ved grunnlinjen, som er rette linjer mellom de ytterste skjærene langs kysten, tvers over fjordmunninger. Det foreslås en overgangsregel for kommuner som har skrevet ut eiendomskatt i sjøområdet mellom grunnlinjen og territorialgrensen for skatteåret Overgangsregelen gir adgang til å skrive ut eiendomsskatt i dette området i 2010 og 2011 med henholdsvis to tredeler og en tredel av eiendomsskattegrunnlaget for REDERIBESKATNING: BESKATNING AV VALUTASIKRINGSAVTALER Finansdepartementet forslår en viktig endring i beskatningen av valutasikringsavtaler for selskaper innenfor rederibeskatningsordningen. Selskaper innenfor rederibeskatningsordningen er i dag fritatt fra skatt på skipsfartsinntekter, men finansielle inntekter er som utgangpunkt skattepliktige etter de alminnelige reglene. Det gjelder imidlertid unntak for gevinster og tap som følge av kursvigninger på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta samt renteutgifter, der kun en andel tilsvarende forholdet mellom selskapets balanseførte finanskapital og totalkapital er skattepliktig eller fradragsberettiget.

7 Selskaper som har fordringer og gjeld i utenlandsk valuta kan inngå valutasikringsavtaler for å nøytralisere selskapets valutarisiko. Etter dagens regler er selskapets gevinster og tap på valutasikringsavtaler fullt ut skattepliktig og fradragsberettiget etter de alminnelige reglene. Departementet foreslår at det innføres en tilsvarende fordelingsnøkkel også for gevinster og tap på valutasikringsavtaler, slik at kun andelen tilsvarende forholdet mellom selskapets finanskapital og totalkapital er skattepliktig eller fradragsberettiget. Både valutaterminavtaler og valutaopsjonsavtaler er omfattet av forslaget. Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft med virkning for nye valutasikringsavtaler som inngås fra og med 1. januar MERVERDIAVGIFT 6.1 Merverdiavgiftsplikt på kultur og idrett Departementet foreslår å avgiftsbelegge kultur og idrett med 8 % merverdiavgift. I forslaget unntas scenekunst fra avgiftsplikt, mens avgiften for idrett søkes avgrenset til den mest profesjonelle delen av idretten. Forslaget innebærer at inngangspenger til utstillinger i museer og gallerier samt adgang til fornøyelsesparker og andre opplevelsessentre blir avgiftspliktig med en sats på 8 %. Videre innebærer forslaget at gjeldende regelverk for unntak for inngangsbilletter til idrettarrangementer og rett til å utøve idrettsaktiviteter oppheves. Dette innebærer at vederlag for bruk av treningssenter, svømmehaller, salg av startkontingenter til turskirenn og betaling for å benytte golfbaner avgiftsbelegges. Endringene vil medføre at et betydelig antall nye avgiftspliktige må forholde seg til merverdiavgiftslovgivningens omfattende plikter. Endringene vil imidlertid også ha positive sider, ved at de nye avgiftspliktige vil ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på sine anskaffelser. Det tas sikte på å legge frem et konkret lovforslag om dette, slik at utvidelsen av avgiftsplikten kan innføres fra 1. juli For å skjerme ikke-profesjonelle idrettslag osv. er det foreslått å se nærmere på registreringsgrensen for frivillige og allmennyttige organisasjoner. Departementet er bl.a. usikker på om en grense på kr som foreslått av kulturmomsutvalget er tilstrekkelig for å skjerme den ikke-profesjonelle delen av idretten. Departementet varsler derfor at man vil vurdere ulike alternativer. For idrettslag med store kostnader og som ønsker fradragsrett vurderes det å innføre en frivillig registrering. 6.2 Merverdiavgift for finansielle tjenester Omsetning og formidling av finansielle tjenester er unntatt fra avgiftsplikt. Departementet påpeker behovet for en klargjøring av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester da det 7

8 8 reiser flere tolknings- og avgrensningsspørsmål. Dette gjelder bl.a. for formidling av finansielle tjenester og sammensatte tjenester og tjenester som isolert sett er avgiftspliktige. Merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester er i stor grad bygget opp på samme måte som tilsvarende unntak i EU. EU-kommisjonen har lagt frem et forslag for å modernisere og presisere gjeldende regelverk. Departementet varsler at man vil avvente resultatet av EUkommisjonens arbeid før et eventuelt forslag om regelverksendring i Norge blir foreslått. 7. ARBEIDSGIVERAVGIFT Det foreslås at virksomheter som driver med arbeidsutleie, skal fra og med 2010 betale arbeidsgiveravgift i den sonen der hoveddelen av arbeidstakerens arbeid er utført i løpet av avgiftsterminen, selv når dette er en annen sone enn der virksomheten er registrert. Det er videre foreslått å avvikle plikten til å svare arbeidsgiveravgift for ytelser til utenlandske ansatte på utenlandske skip i tilknytning til leting og utvinning av petroleum på norsk kontinentalsokkel og i norsk territorialfarvann. 8. FORSLAG TIL ENDRINGER I SKATTESATSER OG BELØPSGRENSER MV. Vi vil her gjengi noen av de viktigste endringene som forslås å gjelde for 2010: Toppskatt (trinn 1) endret innslagspunkt Toppskatt (trinn 2) endret innslagspunkt Formuesskatt (sats 1,1 %) endret innslagspunkt Øvre grense minstefradrag økning av minstefradraget Fradrag, fagforeningskontingent

9 9 Hensikten med Nyhetsorienteringen fra Kluge er å gi en oversikt over de spørsmål artiklene behandler, i en form som er beregnet på ikke-jurister. Artiklene gir ikke fullstendig svar på alle spørsmål eller alle nyanser i materien. Løsninger i konkrete saker vil ofte bero på detaljer i de faktiske forutsetninger. En bør derfor ikke ta beslutninger utelukkende på bakgrunn av det som står i artiklene, uten å ha drøftet problemstillingen med advokat først. Våre kontorer: Stavanger: Oslo: Bergen: Laberget 24, Hinna Park Støperigata 1 Starvhusgaten 2 B Postboks 277 Postboks 1548, Vika Postboks 394 Sentrum 4066 STAVANGER 0117 OSLO 5805 BERGEN Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: E-post: E-post: E-post:

Kontroll- info nr. 10/2009

Kontroll- info nr. 10/2009 Kontroll- info nr. 10/2009 STATSBUDSJETTET 2010 - PRESSEMELDINGER Vi viser til hurtig- info nr. 26/09 vedrørende hovedelementene i budsjettkapitlet om Skatteetaten i Statsbudsjettet for 2010. Ved denne

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Prop. 1 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer

Prop. 1 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer Prop. 1 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer Prop. 1 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte-

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Finansdepartementet, 30.04.2010. Høringsnotat beskatning av andelshavere i nye boligselskaper

Finansdepartementet, 30.04.2010. Høringsnotat beskatning av andelshavere i nye boligselskaper Finansdepartementet, 30.04.2010 Høringsnotat beskatning av andelshavere i nye boligselskaper 1. Innledning Inntekt og formue i boligselskap fordeles på andelshaverne og skattlegges hos disse. Ved lov 11.

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser til ny metode for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom

Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser til ny metode for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom Høringsnotat - Forskriftsbestemmelser til ny metode for formuesverdsettelse av utleid næringseiendom Side 1 1. Bakgrunn I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 er det vedtatt en ny verdsettelsesmetode

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos

Innhold: Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2010 Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos Dørum og Nordstrøm AS, Tromsø Innhold: Regnskap: Lån til aksjonær og mellomregningskonto Forslag til endringer i revisorloven

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. november 2010

Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. november 2010 (03 NØF Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. november 2010 Høringsnotat forskriftsbestemmelser til skattebetalingsloven 16-50 om privatpersoners ansvar ved kontantkjøp,

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Forslag til endringer i skatteloven

Forslag til endringer i skatteloven Finans- og tolldepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Oslo, 2. april 2008 Deres ref. Vår ref. 27-11943/JS Forslag til endringer i skatteloven I nye boligprosjekter er regelverket slik at andelseiere

Detaljer

Innhold: Statsbudsjettet 2011. Innrapportering av boligopplysninger NB: Frist 15.10. 2010

Innhold: Statsbudsjettet 2011. Innrapportering av boligopplysninger NB: Frist 15.10. 2010 Informasjon fra Revisor nr 2/2010 Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos Dørum og Nordstrøm AS, Tromsø Innhold: Statsbudsjettet 2011 Personbeskatning Endringer i skattereglene for pensjonister

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016 Oktober 2016 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen foreslår redusert skattesats for alminnelig inntekt, innføring av ny finansskatt for finansnæringen og verdsettelsesrabatt for formuesskatt

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010 Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike v/jan Berger Media Garden Hotel 21. Januar 2010 Statsbudsjettet for 2010 har nye regler om formueskatt på fast eiendom! Begynnelsen til slutten på lave norske

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt.

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt. 810 Eiendomsskatt Generelt om eiendomsskatt I 2014 ble 3,8 mrd. kroner av skatteinntektene til Oslo kommune omfordelt til kommuner og fylkeskommuner med svakere skatteinngang. Kommunens anledning til å

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING - NY SAK Trykte

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA Internprising Armlengdeprinsippet Armlengdeprinsippet er den internasjonale standard Sammenligning med transaksjoner mellom uavhengige Forankring i norsk rett gjennom skattelovens 13-1 og aksjeloven 3-8

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 7. juli 2015 Deres ref 14/1798 SL TV/HKT Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Det vises til departementets høringsbrev datert 14. april.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer