7.0 Endringslogg Generelt om rettigheter til geografisk informasjon Rettigheter i Geovekst... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7.0 Endringslogg... 2 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon... 3. 7.2 Rettigheter i Geovekst... 6"

Transkript

1 Geovekst-veiledningsperm 7 Rettigheter 7.0 Endringslogg Generelt om rettigheter til geografisk informasjon Praktisering av rettighetsbegreper ved formidling av Geovekst-data Rettighetshaver Disposisjonsrett Markedsrett Publiseringsrett Distribusjonsrett Rettigheter i Geovekst Avtalegrunnlaget Rettighetshaver Disposisjons-, markeds- og publiseringssrett Konsekvenser av endringer i partsforholdet Eksempler Analoge kart Kart på digital form Bruk på Internett Angivelse av rettighetshaver og bruk av tillatelsesnummer Tillatelsesnummer for Geovekst-partene Tillatelsesnummer for eksterne kunder _Kap7_rettigheter Versjon 8. april 2011 Side 1 av 13.

2 7.0 Endringslogg (ENDRINGSLOGGEN BLE INNFØRT I JUNI 03. ENDRINGER FØR DEN TID ER IKKE MED I LOGGEN.) Dato Kort beskrivelse av endring Nytt kapittel 7.1.1, Formidling av rettigheter til Geovekst-data. Etter at NE overtok formidling av Geovekst-data f.o.m. 1. juli 2006, var det enighet om å kun benytte begrepene disposisjonsrett og publiseringsrett. Forståelsen av dette er lagt inn i dette nye kapittelet. Endringene er gjennomgått og godkjent av Geovekst-forum 16. og 17. oktober Endret pga endringene i formidling av Geovekst-data fra (NE ->FMT) Endret fjernet eksemplet med DEK _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 2 av 13

3 7.1 Generelt om rettigheter til geografisk informasjon Kart er beskyttet etter åndsverklovens 2, alternativt 43. Dette er uavhengig av hvilken form kartet er i, om det er analoge kart, rasterdata eller kartdata. Bruk av kart krever at brukeren har avklart sine rettigheter til produktet. Åndsverkloven har til hensikt å beskytte intellektuelle verdier. I praksis betyr det at opphavsmann, eller den som har fått overført rettighetene fra opphavsmannen, er den som har rett til å regulere andres utnyttelse. Begrepene som defineres i kapitel 7.1 legges til grunn i Geovekst-samarbeidet. Det er ønskelig at de brukes av hele kartbransjen så langt de passer. Eksemplene viser hvordan begrepene anbefales anvendt ved bruk og salg av Geovekst-data og produkter og tjenester basert på disse. Dette dokumentet omtaler rettigheter, men sier ikke noe om pris for rettighetene. Når man skaffer seg en rettighet, betyr ikke dette at det alltid skal betales noe Praktisering av rettighetsbegreper ved formidling av Geovekst-data Erfaringsmessig har det vært komplisert for forhandlere og kunder å holde orden på de ulike definisjonene under og som benyttes ved salg av Geovekst-data til ulike formål. Ved formidling av Geovekst-data benyttes kun begrepene disposisjonsrett og publiseringsrett. Disposisjonsrett er uendret i forhold til definisjonen under, mens publiseringsrett som benyttes ved formidling og salg av Geovekst-data, kan inneholde alle begrepene publiseringsrett, markedsrett og distribusjonsrett som er definert under. Distribusjonsrett gis ofte til forhandlere, som da får en forhandlerrabatt. Hvis forhandleren skal bruke produktet selv, må han skaffe seg egen disposisjonsrett. En konsekvens av det ovenstående er at publiseringsrett prises ulikt, etter hvilket formål forhandlere og kunder skal benytte dataene til Rettighetshaver Rettighetshaver er den som har rett til å gi tillatelse til alle typer bruk av produktet. Åndsverklovens 1 regulerer at den som skaper et åndsverk har opphavsrett. Åndsverklovens 2 fastsetter at opphavsretten gir visse eneretter. Dette er uttrykt slik: enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 3 av 13

4 Vern etter åndsverkslovens 43 (katalogverk) krever at det foreligger en sammenstilling av et større antall opplysninger eller en vesentlig investering og gir enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold ved å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Bestemmelsene i åndsverkslovens 1, 2 og 43 gir dermed at kart og geodata er vernet og at rettighetshaver har enerett til å råde over produktene. Rettighetshaver kan være den som har frembrakt produktet, for eksempel opphavsmannen eller den som har investert i databasen, eller den som har fått overdratt de kommersielle rettighetene, for eksempel en arbeidsgiver som produktet er laget for eller et forlag som har fått forlagsretten overdratt fra opphavsmannen. Hvem som har de kommersielle rettighetene i et oppdragsforhold, er avhengig av hva som avtales mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. I de fleste tilfeller blir det avtalt at oppdragsgiver, som betaler for produktet, skal ha de kommersielle rettighetene Disposisjonsrett Disposisjonsrett er rett til å disponere produktet til intern eller privat bruk. En juridisk 1 person har rett til intern bruk. Produktet kan kopieres og fremvises i den grad dette er nødvendig for å gjøre forutsatt bruk av produktet. Eksemplarframstilling ved overføring av analoge produkter til elektronisk lesbar form (digitalisering/scanning) er ikke tillatt uten særlig avtale. Kopiering av dataprogrammer er ikke tillatt. Intern bruk er bruk i daglig drift i egen virksomhet, det vil si innenfor det aktuelle forretningsområdet. Dersom prising av disposisjonsretten er knyttet til et antall lisenser, vil bruken være begrenset i henhold til dette. Privat bruk er bruk som foretas av privatpersoner til egne formål, innenfor familie og nær vennekrets, men ikke bruk i ervervsøyemed. Intern eller privat bruk omfatter ikke (uten særlig avtale) kopiering i digital form av digitale databaser eller dataprogrammer, eller annen bruk som enten vil kunne sette rettighetshaverens legitime interesser i fare i urimelig grad eller komme i konflikt med rettighetshaverens normale utnyttelse. Enkelteksemplarer av et digitalt produkt som er knyttet til et fysisk medium, for eksempel kart solgt på CD-ROM, kan videreselges og lånes eller leies ut på samme måte som en bok. Eksemplarer nedlastet fra Internett eller en on-line database kan ikke spres videre eller gjenbrukes på noen måte uten samtykke fra rettighetshaveren. Eksemplarframstilling 2 av digitale produkter er tillatt dersom den er nødvendig for bruken, for eksempel kopiering fra overføringsmedium inn på harddisk, utskrifter, etc. Digitale eksemplarer kan bare brukes på virksomhetens eller personens eget datautstyr. Eksterne konsulenter eller oppdragstakere kan benytte eksemplar på vegne av oppdragsgiver på eget utstyr, men har ikke selvstendige rettigheter. 1 Stat, kommune, aksjeselskaper, etc. 2 Eksemplarframstilling er et begrep som benyttes i Åndsverksloven og som i praksis betyr kopiering _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 4 av 13

5 Disposisjonsretten gir rett til bruk på Intranett eller Ekstranett, såfremt denne bruken er begrenset til intern bruk som definert over, og er innenfor det antall lisenser som er kjøpt. Dette betyr at ekstranett bare omfattes dersom dette nettet kun er tilgjengelig for brukere som allerede omfattes av disposisjonsretten. Det er den (juridiske) personen som bruker det aktuelle Intranett eller Ekstranett, som må ha disposisjonsrett. Bruk som faller utenfor disposisjonsretten krever markeds- eller publiseringsrett Markedsrett Markedsrett er rett til å fremstille eksemplarer av produktet eller en bearbeidelse av det, for å selge eller på annen måte spre disse eksemplarene. Den som erverver eksemplarene får disposisjonsrett til disse. Den som ønsker markedsrett må først erverve disposisjonsrett. Markedsrett gir rett til å selge disposisjonsrett. Ingen kan selge markedsrett eller overdra sin egen markedsrett videre til andre uten samtykke fra rettighetshaveren. Markedsretten bygger på eneretten til å gjøre tilgjengelig for allmennheten, se Fremføring og visning av digitale eksemplarer krever publiseringsrett, mens fremstilling av eksemplarer for distribusjon krever markedsrett. Markedsretten omfatter bare det antall eksemplarer og det formål som er angitt ved kjøpet av markedsretten. Den som kjøper disse eksemplarene, får disposisjonsrett med de begrensninger som angis under over Publiseringsrett Publiseringsrett er rett til å fremstille digitale produkter avledet fra digitale standardprodukter for fremføring på Internett eller annen fremføring. Det kan være for å presentere nyheter, hendelser, steder, severdigheter, etc. Bakgrunnen for at man skiller ut publiseringsrett som noe separat fra markedsrett, er at det ligger en praktisk og juridisk forskjell i å gi rett til å lage eksemplarer, og i å gi rett til å fremføre og vise fram. Først og fremst er dette nødvendig for at en eventuell prising skal bli så rettferdig som mulig, dvs. avspeile den reelle bruken og nytten av produktet. Et eksempel på annen fremføring er bruk i turistinformasjonssystemer, for eksempel på et hotell, i form av en interaktiv skjerm hvor publikum kan finne fram til restauranter og severdigheter i nærheten. Den som skal erverve publiseringsrett, må ha ervervet disposisjonsrett. Publiseringsretten omfatter bare det formål som er angitt ved kjøpet av publiseringsretten. Publiseringsrett kan også skje i flere ledd, så fremt de generelle begrensningene i publiseringsretten overholdes. Forutsetningen for all fremføring av kart på Internett er at kartene ikke er lagt til rette for nedlasting og videre bruk _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 5 av 13

6 7.1.6 Distribusjonsrett Distribusjonsrett er rett til å distribuere eller videreselge produkter. Distribusjonsrett inkluderer ikke disposisjonsrett, dette innebærer at distributøren ikke kan bearbeide produktet eller bruke det selv. 7.2 Rettigheter i Geovekst Samarbeidet om kartlegging gjennom Geovekst krever at partene avklarer hvordan reglene for rettigheter skal praktiseres for produktene. Basert på de alminnelige regler om rettigheter etter åndsverkloven, avtalt grunnlag, samt gitte politiske føringer, gir dette kapitelet partenes anbefaling for praktisering av rettighetsspørsmålene. I Geovekst-samarbeidet anbefales det at man fullt ut legger reglene i dette dokumentet til grunn. Når det oppstår tolkningsspørsmål og andre spørsmål som ikke anses dekket av dette dokumentet, bør det tas kontakt med sentrale representanter, som kan ta saken opp til behandling i Geovekstforum Avtalegrunnlaget Prinsipper for geodatasamarbeid (Vedlegg 1 til Sentral avtale om geodatasamarbeid, pkt. 9) har følgende bestemmelse om rettigheter: Rettigheter Samfinansierte geodata eies av partene i fellesskap. Partene har full intern bruksrett; dvs. bruk i egen planlegging, drift og kundebehandling. Bruk av samfinansierte data i produksjon av salgsprodukter skal avklares i samarbeidsavtalen eller i tilleggsavtale. Samarbeidspartene bør ikke utvikle konkurrerende produkter, og en part som har planer om å lage et likeartet produkt skal forelegge dette for de andre partene i samarbeidet. Med de begrensninger som er nevnt over opprettholder en part som sier opp samarbeidsavtalen bruksrett til det datagrunnlaget som parten disponerer på tidspunktet vedkommende går ut av avtalen _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 6 av 13

7 Her angis hvilke rettigheter det var meningen at partene skulle ha, og når de trengte tillatelse til det de ønsket å gjøre. Definisjonene i avsnitt 7.1 er en videreutvikling av dette, og avspeiler hvordan Geovekst-forum mener rettighetsbegrepene skal praktiseres. Prisingen av rettighetene er et separat spørsmål som omtales i kapitel 15 Salg av Geovekst-data til eksterne kunder. I praksis har samarbeidspartnere opptrådt som om det står at konkurrerende produkter ikke skal utvikles, og dette er også hva Geovekst-forum anbefaler. For å klargjøre sammenhengen mellom Sentral avtale og begrepsdefinisjonene i avsnitt 7.1 presiseres følgende: 9, 1. ledd: "eies av partene i fellesskap" "Eies av partene i fellesskap" innebærer at partene i fellesskap er rettighetshaver (se om rettighetshaver ovenfor). Dette betyr at håndtering av rettighetene til produktet må skje etter avtale mellom partene, og at et flertall ikke kan disponere i strid med mindretallets ønsker, med mindre partene selv har bestemt at dette kan skje. Geovekst-forum anbefaler at forvaltningsavtalene gir adgang til flertallsavgjørelser. Man må se på hvilke avgjørelser som kan treffes ved flertallsavgjørelse, og hvilke som det må være konsensus om. Enkelte avgjørelser med tunge økonomiske konsekvenser for partene kan være umulige å gjennomføre dersom det ikke er konsensus. Flertall betyr at mer enn halvparten av de tilstedeværende parter stemmer for. Avgjørelsen må treffes i et møte hvor alle er innkalt, og hvor innkallelsen angir at slike avgjørelser skal diskuteres. 9, 3. ledd: "samarbeidsavtalen" Begrepet "samarbeidsavtale " slik det er brukt i Sentral avtale, forstås som forvaltningsavtale eller etableringsavtale Rettighetshaver Prosjektet blir rettighetshaver til data hvis disse er etablert av prosjektet eller hvis en part (opprinnelig rettighetshaver) har solgt alle rettigheter til prosjektet. I noen tilfeller selger en part bare begrensede rettigheter til prosjektet, da er denne parten fortsatt rettighetshaveren. De øvrige partene får rettigheter etter den avtalen som er inngått med rettighetshaver. Eksempel på data som bare en eller noen av partene fortsatt er rettighetshaver til: VBASE - digital vegdatabase. Selges til øvrige parter i prosjektet til en fastsatt pris, jfr. kapitel 6 Kostnadsdelingsnorm. Statens kartverk og Statens vegvesen er rettighetshavere. Kommunenes rettigheter reguleres i egen avtale _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 7 av 13

8 7.2.3 Disposisjons-, markeds- og publiseringssrett Der hvor prosjektet er rettighetshaver, har alle partene disposisjons-, markeds- og publiseringsrett i kraft av dette. For data som bare en eller noen av partene er rettighetshaver til, avtales prosjektets rettigheter med disse partene. Det må skilles mellom hvordan markeds- og publiseringsrett er å forstå for en Geovekst-part og for en kunde som som ikke er part. Kunden følger de begrensninger som er angitt under 7.1 over Geovekst-parter har generell markeds- og publiseringsrett. Dette innebærer at markedsretten gir anledning til å fremstille eksemplarer for distribusjon, uten begrensninger i forhold til formål og antall, mens publiseringsretten omfatter generell rett til fremføring og visning av digitale eksemplarer. Her kan partene avtale begrensninger. Avgrensning i forholdet rundt konkurrerende produkter er et slikt eksempel. Generelt legges det også til grunn at Geovekst-partene kan bruke data fra grenseområdet til det området man har rettigheter til, f. eks. fra små arealer i nabokommunen i den grad brukeren naturlig trenger dette. Partene må regulere praktiseringen av markeds- og publiseringsretten i forvaltningsavtalen. Det må skilles mellom salg av FKB-data og definerte avledede produkter, og salg av verdiøkende produkter og tjenester basert på disse. Salg av FKB-data og definerte avledede produkter bør kun skje fra en eller to av partene, normalt Kartverket og kommunen. Alle parter bør ha anledning til å drive med verdiøkende produkter og tjenester basert på disse, både i analog og digital form. For analoge produkter skal det ikke gjøres tilbakeføring til prosjektet Konsekvenser av endringer i partsforholdet Samarbeidspartenes fundament er at kostnadene deles etter nokså grovt vurdert nytte. Ved endringer i partsforholdet vil endringer i rettighetsforholdene vurderes ut fra eventuelle endringer av nytte. Orientering om hver av de sentrale avtalepartene er gitt i kapitel 2 Organisering av geodatasamarbeid. Ved endringer i partsforhold, enten at en part skiller ut deler av sin virksomhet i egne selskaper eller en part fusjonerer med en annen virksomhet, legges følgende til grunn: Den del av selskapet som ivaretar de opprinnelige oppgaver som lå til grunn for deltagelse, fortsetter som ordinær part. Utskilte selskaper som fortsatt eies med mer enn 50% av opprinnelig virksomhet, kan tilbys disposisjonsrett. Slike selskaper skal betjenes av den ordinære parten, som selv kan sette vilkår for eventuell intern betaling etc. Nye virksomheter som kommer inn som følge av en fusjon, kan på samme måte tilbys disposisjonsrett fra sin ordinære part _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 8 av 13

9 Utvidet bruk som følge av disse typer endring av partsforhold, skal danne grunnlag for eventuel økning av kostnadsandel _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 9 av 13

10 Eksempler: Interkommunale selskaper (heleid av involverte kommuner) som utfører ordinære kommunale oppgaver, kan gis vederlagsfri tilgang til dataene. Om kommunen velger å fakturere bruk av kartdata, skal ikke dette regnskapsføres for geovekst-prosjektet, fordi det anses som en intern fakturering. Normalt leverer orginaldatabasevert kun data til de ordinære Geovekst-partene, men det kan selvfølgelig avtales leveranser direkte til slike selskap. Forvaltningsbedriften Televerket inngikk Sentral avtale om Geodatasamarbeid 5. juni 1992 og er i dag en del av konsernet Telenor ASA, se for øvrig beskrivelse i avsnitt om utviklingen fra Televerket til Telenor Networks as (TN). TN ivaretar bruksområdet Televerket opprinnelig gikk inn med og som er ordinær Geovekst-part. De øvrige selskaper Telenor ASA eier mer enn 50% av, har disposisjonsrett. Alle leveranser fra prosjektene skal rettes til TN. TN sin faste representant i Geovekst-forum er ansvarlig ovenfor Forum for å rapportere vesentlig økning i anvendelse eller anvendelsesområder Eksempler Analoge kart Regelen er at man må ha markedsrett for å fremstille produkter for å selge, eller på annen måte distribuere analoge kart. Imidlertid kreves kun disposisjonsrett, dersom dette er en lovpålagt oppgave. Man må ha disposisjonsrett for å: ha kart hengende på veggen, for eksempel til bruk ved kunderettet virksomhet. dele ut enkelteksemplarer av kart i forbindelse med ordinær saksbehandling, for eksempel: Gravemeldinger. (Ordinær saksbehandling hos T- og E-parten.) Situasjonskart i bygge- og delingssaksbehandling. (Ordinær saksbehandling hos K-parten.) Gårdskart i forbindelse med kontroll av tilskuddsordninger i landbruket. (Ordinær saksbehandling hos L-parten.) Situasjonskart ved registrering av ulykker på vei. (Ordinær saksbehandling hos V-parten.) dele ut kommuneplankartet, arealdelen, til kommunens innbyggere. (Oppgave som er pålagt K- parten i henhold til Plan og bygningsloven.) dele ut kart til trafikantene ved trafikkreguleringer i forbindelse med store arrangementer. Kartene skal kun inneholde det som er strengt nødvendig for å vise selve trafikkreguleringen. (Ordinær saksbehandling hos V-parten.) _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 10 av 13

11 Man må ha markedsrett for å distribuere, gratis eller mot betaling: eksemplarer av et kart for området rundt virksomheten, for eksempel hotell eller butikk, til gjestene eller kundene. et reklamefinansiert kart. temakart, for eksempel kart over jakt og fiske i et område Kart på digital form Eksempler på anvendelse av disposisjonsrett: Kommuner som har et samarbeidsprosjekt der det er behov for data fra de deltakende kommuner, kan gi prosjektet anledning til å bruke disposisjonsretten deres. Dette gir ikke prosjektdeltakerne disposisjonsrett. Vegvesenet og politiet samarbeider om registrering og analyse av ulykker på veiene. Begge trenger disposisjonsrett fordi slikt arbeid inngår i begges ansvarsområde. Dersom Vegvesenet og Jernbaneverket samarbeider om prosjektering av henholdsvis vei og jernbane i samme område, må begge ha disposisjonsrett til de kartdataene de trenger for sin egen prosjektering. Dette er primæroppgaver for begge parter. Selv om de skal samarbeide av samfunnsmessige årsaker, er ikke dette et samarbeid om felles sluttprodukt, men en tilpasning av to produkter. Dersom Vegvesenet samarbeider med et firma om prosjektering av en vei, hvor firmaet i samme sak skal prosjektere et boligområde i egen regi, må firmaet kjøpe disposisjonsrett for bruken til prosjekteringen av boligområdet. Eksempel på anvendelse av markedsrett:. Utbyggere må selv finansiere de dataene de trenger for foreta en utbygging. Selv om de trenger kommunal tillatelse til å foreta utbyggingen, er dette ikke å betrakte som et samarbeidsprosjekt med kommunen. Hvis kommunen likevel gir utbyggerne digitale (eller analoge) kopier, benytter kommunen seg av sin markedsrett. Eksempel på anvendelse av publiseringsrett: Dersom en vil gi andre (kundene) on-line adgang til en database, slik at disse kan se på og ta ut de utsnittene de ønsker, krever dette publiseringsrett. Den som gir andre direkte tilgang til en database, eventuelt med interaktive funksjoner, må alltid ha publiseringsrett, selv om hensikten er en type spredning som faller innenfor disposisjonsretten. De som får tilgang kan ikke bruke utsnittene til annet enn det avtalen med databaseinnehaveren tilsier _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 11 av 13

12 Bruk på Internett Bruk og spredning av kart via Internett følger de samme regler som gjelder kartdata på digital form. Den generelle regelen er at man må ha publiseringsrett for å legge kartdata ut på Internett, siden dette medfører å gjøre dataene tilgjengelige for allmennheten ved fremføring. Dette gjelder enten det er kartdata alene som legges ut eller om det er ulike typer informasjon som benytter kartdata som bakgrunn som legges ut. Kartdata tilgjengeliggjort på Internett kan foredles med eksempelvis punktinformasjon i form av adresser eller lignende som søkekriterier. Kartene må tydelig merkes slik at brukerne er innforstått med hvilke rettighetsbegrensninger som ligger i videre bruk av kartet. Innenfor disposisjonsretten er det tillatt å legge ut eksemplarer på en bedrifts interne nettverk (Intranett). Dersom bedriften bare har disposisjonsrett til et visst antall lisenser, må tilgangen i nettverket begrenses tilsvarende. Til privat bruk kan en Internett-bruker se på kartene, laste ned skjermbilder som rasterbilder eller skrive dem ut. Brukeren kan ikke bruke nedlastede skjermbilder til nye formål, for eksempel til å lage et eget kart Angivelse av rettighetshaver og bruk av tillatelsesnummer Alle Geovekst-data som vises på Internett og i analoge kart og andre trykksaker skal merkes: Kartgrunnlag: Tillatelsesnummer: GEOVEKST xxxxxxxxxx Videre skal Geovekst-logoen vises i tilknytning til denne merkingen _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 12 av 13

13 Tillatelsesnummer for Geovekst-partene Geovekst-partene skal benyttes følgende tillatelsesnummer: Geovekst-part Vegkontor Vegdirektoratet Energi Kommune Fylkeskartkontor Statens kartverk Telenor NIJOS FMLA Næringsdrivende i jord- eller skogbruk Fylkesmannen *) Annen part alt. 1 Tillatelsesnummer GV-V-<regionsnummer> GV-V-SVV GV-E-<foretaksnummer> GV-K-<kommunenummer> GV-S-<fylkesnummer> GV-S-SK GV-T-TN GV-L-NIJOS GV-L-<fylkesnummer> GV-L-<hovednummer> GV-F-<fylkesnummer> GV-A-<foretaksnummer> Annen part alt. 2 GV-A-<initialer> (Brukes kun når foretaksnr. ikke eksisterer eller når foretaksnr. dekker større del av virksomheten enn den del som er rettighetshaver.) *) Det er inngått avtale med Arbeids- og administrasjonsdepartementet angående Geovekstprodukter til fylkesmannsembetene. Det er en intensjon i avtalen om at fylkesmennene skal bli ordinær part i Geovekst. Selv om dette foreløpig ikke er en realitet, er det valgt å angi deres tillatelsesnummer i listen sammen med Geovekst-partenes tillatelsesnummer Tillatelsesnummer for eksterne kunder Ved salg til eksterne kunder er forhandleren ansvarlig for å tildele tillatelsesnummer. Tillatelsesnummerne skal inneholde bokstavene GV-FO (Geovekst forhandler) og forhandlerens foretaksnummer sammen med et løpenummer for hver salg. Det vil si følgende struktur: GV-FO-<foretaksnummer/løpenummer> Forhandleren skal føre oversikt over tildelte tillatelsesnummer sammen med kundens navn og leveransens innhold _Kap7_rettigheter.doc Versjon 24. oktober 2006 Side 13 av 13

DT *D kr *D kr *DT *H *HKL

DT *D kr *D kr *DT *H *HKL VEDLEGG 1 OVERSIKT OVER GJELDENDE GODKJENTE FUNKSJONER VED SKOGBRUKSPLANLEGGING BESTANDSVOLUMFUNKSJONER Funksjoner basert på relaskoptakst: Gran, hele landet uten Vestlandet (Næsset): V = 0,6031*G 0,9905

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto

15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15 Salg av digitale FKB-produkter og ortofoto 15.1 Innledning... 3 15.2 Hvem kan selge?... 4 15.3 Forvaltningsavtalene... 4 15.3.1 Inntekter... 4 15.3.2 Produksjonskostnader... 5 15.4 Betingelser... 5

Detaljer

7 Rettigheter. 7.0 Endringslogg Innledning og bakgrunn Rettigheter i Geovekst... 2

7 Rettigheter. 7.0 Endringslogg Innledning og bakgrunn Rettigheter i Geovekst... 2 Geovekst-veiledningsperm 7 Rettigheter 7.0 Endringslogg... 1 7.1 Innledning og bakgrunn... 2 7.2 Rettigheter i Geovekst... 2 7.2.1 Definisjoner... 2 7.2.2 Partenes rettigheter... 2 7.2.3 Konsekvenser av

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer

4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje

4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje 4 Avtalepraksis 4.1 Rettighetshavere og omsetningsmodeller i norsk kartbransje I Norge har det offentlige spilt en dominerende rolle i etableringen geografisk informasjon. For Statens del har Statens kartverk

Detaljer

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001 Samarbeidsavtale LACH0001 Side 1/13 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1. Parter... 3 1.2. Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1. Etablering av LAS-data/høydedata... 3

Detaljer

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur Norge digitalt nasjonal geografisk infrastruktur Einar Jensen, Statens kartverk einar.jensen@statkart.no +47 3211 8520 (a) +47 9508 5531 (m) St.meld. nr. 30 (2002-2003) 2003) «Norge digitalt» - et felles

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER

GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER GEOVEKST-AVTALE FOR FLYBÅREN DATAFANGST I KRISESITUASJONER 2015-02-25 Side 1/5 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) FDV_avtale i NN kommune Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2011-Vedtatt i Geovekst-forum_1.

Detaljer

Digital konsumpsjon. Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14. Professor Ole-Andreas Rognstad

Digital konsumpsjon. Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14. Professor Ole-Andreas Rognstad Digital konsumpsjon Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14 Professor Ole-Andreas Rognstad Konsumpsjonsprinsippet: Bakgrunn Norsk rett: Ragnar Knophs «selvfølgelighetsforklaring» «det er klart

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

GEOVEKST-AVTALE. for kartlegging i Andeby kommune (Prosjektnummer 9701)

GEOVEKST-AVTALE. for kartlegging i Andeby kommune (Prosjektnummer 9701) 9 Eksempelavtale etablering 9.1 Eksempelavtale 9.2 Undertegning av avtalen 9.2.2 Bekreftet eksemplar 9 Eksempelavtale etablering 9.1 Eksempelavtale GEOVEKST-AVTALE for kartlegging i Andeby kommune (Prosjektnummer

Detaljer

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde

Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Fotojuss - opphavsrett og retten til eget bilde Kirkenes 3. desember 2013 Kristine Farstadvoll, juridisk rådgiver BONO Hva skal vi snakke om? Opphavsrett og fotografier Motivbeskyttelse - Retten til eget

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven]

Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser [kretsmønsterloven] Dato LOV-1990-06-15-27 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I Nr.

Detaljer

Opphavsmannens beføyelser

Opphavsmannens beføyelser Opphavsmannens beføyelser Opphavsrettens innhold Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK Utgangspunkt Opphavsretten er en rent juridisk konstruksjon, som ikke korresponderer med noe faktisk herredømme

Detaljer

Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen: Høringsutkast til ny åndsverklov

Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen: Høringsutkast til ny åndsverklov Opphavsrett i lys av den teknologiske utviklingen: Høringsutkast til ny åndsverklov Forum for rettsinformatikk, 8. september 2016 Professor Ole-Andreas Rognstad Temaer 1. Høringsutkastets formål. Forholdet

Detaljer

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no)

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) Resultater av oppdragsforskningsforskning kan være Tekster (utredninger/ rapporter) Illustrasjoner,

Detaljer

Frislipp av FKBdata og ortofoto?

Frislipp av FKBdata og ortofoto? Frislipp av FKBdata og ortofoto? MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata fra 2015 også skal gjelde for øvrige nasjonale kartdata

Detaljer

Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk

Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk Hvem eier dataene? Rettigheter, krav til tilgang og gjenbruk Hvem eier kartdataene? Et streiftog i materien kunne ha brukt store deler av dagen 1) Rettighetshaver 2) Krav til leveranse 3) Gjenbruk av data

Detaljer

Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Dato: 7. april 2015. Kopinoravtalen

Saksbehandler: Bente Vangdal Espenes Dato: 7. april 2015. Kopinoravtalen Kopinoravtalen KA har forlenget den sentrale avtale med Kopinor om kopiering i Den norske kirke. De som har sluttet seg til avtalen kan kopiere opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor de rammer som

Detaljer

Forslag til ny offentlighetslov

Forslag til ny offentlighetslov Forslag til ny offentlighetslov Konsekvenser for Norsk Eiendomsinformasjon AS GeoForum, Gardermoen 2006-05-03 Tom Slungaard Innhold i presentasjonen Kort om Norsk Eiendomsinformasjon AS Gjeldende regelverk

Detaljer

Opphavsmannens beføyelser

Opphavsmannens beføyelser Opphavsmannens beføyelser Opphavsrettens innhold Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK Utgangspunkt Opphavsretten er en rent juridisk konstruksjon, som ikke korresponderer med noe faktisk herredømme

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset

Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen. Bakgrunnen for kurset Personvern, offentlighet og utlevering fra matrikkelen Bakgrunnen for kurset Dagens tema Matrikkelinformasjon er offentlig informasjon Gratis og fri gjenbruk Matrikkelloven gjelder for utlevering fra matrikkelen

Detaljer

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb)

Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) Brukerveiledning for ansatte- registreringsskjema for egne sidegjøremål i Personalportalen (PagaWeb) I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig

offentleglova eller annen lovgivning som gir allmennheten rett til innsyn i offentlig Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Lisensavtalens innledning Denne lisensen gir deg rett til å kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at du navngir bidragsyterne og oppfyller de vilkår

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Arealressurskart AR5 er det nasjonale datagrunnlaget om arealtilstand og arealkvalitet for jord- og skogbruksområdene og annet areal.

Arealressurskart AR5 er det nasjonale datagrunnlaget om arealtilstand og arealkvalitet for jord- og skogbruksområdene og annet areal. Kvinnherad kommune ved landbruksforvaltningen og teknisk etat/oppmålingen skog+ lanclaap NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP Ferdigstilling av AR5 for Kvinnherad Vi vil med dette orientere om at arealressurskartet

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Kandidat JU Innføring i immaterialrett. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Kandidat JU Innføring i immaterialrett. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert JU-102 1 Innføring i immaterialrett Kandidat 6208 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 JU-102, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 JU-102, oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert JU-102

Detaljer

Distribusjon av Kulturminne, Verneområde, Fastmerke og Vbase

Distribusjon av Kulturminne, Verneområde, Fastmerke og Vbase Notat Emne: Distribusjon av Geovekst-data Til: Geovekst-forum, Norsk Eiendomsinformasjon AS og fylkeskartkontorene Fra: Geovekst-sekretariatet Dato: 22. mai 2009 Kopi til: Norge digitalt sekretariatet

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Kartverkets forhandlere Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Ny prismodell Kartverket har utarbeidet en ny prismodell som skal legges til grunn ved prising av digitale leveranser

Detaljer

En liten rød bok om opphavsretten

En liten rød bok om opphavsretten Dette skal du vite ved bestilling av et fotografisk arbeid En liten rød bok om opphavsretten Fotografiet er beskyttet i åndsverkloven Unngå problemer, gjør skriftlig avtale! Definisjoner Fotografiet er

Detaljer

Lyd, film og musikk på Internett. Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele

Lyd, film og musikk på Internett. Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele Program for 5.11.2007 Teori og forelesning 17.15 19.00 Praktisk bruk av nedlastingsprogram fra 19.15 20.50 Oppsummering

Detaljer

Høringsuttalelse til Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Høringsuttalelse til Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) Trykt vedlegg 1 Høringsuttalelse til Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) 1. Generelle merknader Bergen kommune er part i samarbeidet Norge digitalt og har god erfaring med Norge

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

IPTV og beskyttelse av rettigheter

IPTV og beskyttelse av rettigheter IPTV og beskyttelse av rettigheter Telecom Line 19.-21. mai 2010 Advokatfirmaet Selmer DA Hva er IPTV? Digital leveranse av TV-sendinger, Video-on-Demand, spilltjenester, e-posttjenester mv. til en lukket

Detaljer

NORMALKONTRAKT. for oversettelser

NORMALKONTRAKT. for oversettelser NORMALKONTRAKT for oversettelser I henhold til omstående avtale om normalkontrakt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening

Detaljer

Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling

Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets FoU-kontrakt Kontrakten mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet består av: Et underskrevet

Detaljer

Lov og rett på Internett for slektsforskere

Lov og rett på Internett for slektsforskere Lov og rett på Internett for slektsforskere Tone Eli Moseid DIS-Nedre Romerike medlemsmøte Skedsmokorset 21. September 2010 1 Lov og rett på internett Hva er opphavsrett? Hva er et åndsverk? Opphavsmannens

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER OG SEKSJONERINGSSAKER 1 I FROGN KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 109 i plan og bygningsloven av 14.06.1985 som erstattes av 33-1 i

Detaljer

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk (Kursiv tekst er kommentarer til prinsippene) 1. Mål FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser.

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

DOK Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

DOK Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning DOK Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO ostmottak kkd.de no Oslo, 13. mars 2007

Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO ostmottak kkd.de no Oslo, 13. mars 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO ostmottak kkd.de no Oslo, 13. mars 2007 Deres ref.: 2006/06967 ME/ME1 CBU:elt HØRINGSUTTALELSE - ENDRING I FORSKRIFT TIL ÅNDSVERKLOVEN Norsk Bibliotekforening

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Brukerveiledning for ledere - behandling i registreringsskjema for sidegjøremål i Personalportalen.

Brukerveiledning for ledere - behandling i registreringsskjema for sidegjøremål i Personalportalen. Brukerveiledning for ledere - behandling i registreringsskjema for sidegjøremål i Personalportalen. I Innledning Sidegjøremålsregisteret skal verne om universitetets omdømme og de tilsattes tillit og integritet.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Vinterdrift feltforsøk og rapportering 2012/2013 mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) Og Statens vegvesen

Detaljer

DOK segwaytourstavanger.no

DOK segwaytourstavanger.no DOK-2016-49 - segwaytourstavanger.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-25 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: DOK-2016-49 segwaytourstavanger.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Måling av støvproduksjon ved bruk av ulike pigger i vinterdekk mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør )

Detaljer

Referat fra møte i Geovekst-forum

Referat fra møte i Geovekst-forum Referat fra møte i Geovekst-forum Redigert med fokus på saker som er viktige for Geovekst-kommune Dato: 1. - 2. september 2009 Sted: Statens hus, Steinkjer Asbjørn Borge Reidar Sætveit Hanna Sofie Nystad

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN Kirke- og Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2003 Deres ref.: 2003/1372/ ME/ME1 CBU: elt E-post til: asap@kkd.dep.no HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN

Detaljer

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Opphavsrettsforeningen 24. april 2014 Forfatteren og leder i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen, Advokat i Den norske Forleggerforening Mathias Lilleengen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1

MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG. Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Versjon 1.0. Sist oppdatert 09.11.10. 1 MUSIKKFORLAGSAVTALE VERKSAVTALE FOR MUSIKKFORLAG Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Komponistforening og NOPA

Detaljer

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler

Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler Utkast til forskrift om anvendelse av konkurranseloven 10 tredje ledd på grupper av teknologioverføringsavtaler Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006 med hjemmel i lov 5. mars 2004

Detaljer

Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling

Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets FoU-kontrakt Kontrakten mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet består av: Et underskrevet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep Myntgt. 2 0030 OSLO Dato: 16.02.2009 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200500280-/DH 200804820-17

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land

Julemøte Trondheim Einar Jensen Statens kartverk Land Julemøte Trondheim 8.12.2015 Einar Jensen Statens kartverk Land Norge digitalt- et kort historisk tilbakeblikk Bakgrunn Geovekst-samarbeidet ble etablert i 1992 og er et samarbeid om finansiering av etablering,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L25 Arkivsaksnr.: 16/6054 KARTROSJEKTER Rådmannens innstilling Nykonstruksjon av våre kartdata (Geovekstprosjektene FKB-B og FKB-C) gjennomføres i henhold

Detaljer

GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen

GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen GEOVEKST- forvaltningsavtale Lovgrunnlag, retningslinjer, avtalemal og veilederen Temadag- Tana, Lakselv, Hammerfest August 2004 Olav S. Olsen FeoForum Finnmark - Foredrag - Samarbeid GeoForum Statens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X]

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., og [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet har, med forbehold om at alle formalia

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo

Rammeavtale. mellom. Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Rammeavtale Norsk lyd blindeskriftbibliotek (heretter kalt NLB) Org. nr. 970 145 567 Postboks 2764, Solli 0204 Oslo Norsk Skuespillerforbund (heretter kalt NSF) Welhavens gate 1 0166 Oslo 1. Avtalens formål

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Utfyllende regler om medlemmenes (andelseiernes) rettigheter og plikter. i Bate boligbyggelag

Utfyllende regler om medlemmenes (andelseiernes) rettigheter og plikter. i Bate boligbyggelag Utfyllende regler om medlemmenes (andelseiernes) rettigheter og plikter i Bate boligbyggelag 1. Hvem kan bli medlem i boligbyggelaget? I disse reglene brukes betegnelsen medlem om de som er andelseiere

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. mellom. [Fyll inn leverandør] Statens vegvesen Vegdirektoratet Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Konsulentbistand for gjennomføring av Interreg-prosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) mellom

Detaljer

AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING. Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom.?? (Kringkasteren) Gramo

AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING. Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom.?? (Kringkasteren) Gramo AVTALE OM VEDERLAG FOR BRUK AV LYDOPPTAK I NETTKRINGKASTING Det er i dag inngått følgende vederlagsavtale mellom?? (Kringkasteren) og Gramo vederlag for bruk av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner

Detaljer

Åpent møte 10. desember 2014

Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Åpent møte 10. desember 2014 Agenda Plandataforum I Plansatsingen i Norge digitalt Status Tiltak i 2015 i regi av Kartverket Endringer i lovverket som kan innvirke på videre plansatsing i

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

Samarbeidsavtale Direktoratet for e-helse

Samarbeidsavtale Direktoratet for e-helse SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Samarbeidsavtale Direktoratet for e-helse Saksnummer 20/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Med bakgrunn i endringen i samarbeidsrelasjonen mellom E-helseforskning

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)

Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) Medlemsrettigheter og plikter i Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) utfyllende regler Vedtatt på styremøte den 5.8.2005, endret på styremøtene den 01.02.2010 og 06.06.2013 1. Hvem kan bli medlem i NBBO?

Detaljer

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG

FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG FAGDAG FKB-LEDNING BODØ. 18. NOV 2015. SVEIN ARNE RAKSTANG MINE MÅL/EIDSIVAS MÅL VS KRAV GJENNOM GEOVEKST Vi skal følge aktuelle pålegg og krav inkludert Beredskapsforskriften. NIS skal være fullstendig,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester RAMMEAVTALE OM LEVERING AV FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS mellom ( Leverandør ) og Statens

Detaljer