d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015"

Transkript

1 debra-nytt Nr 1 MARS 2015

2 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere brukerorganisasjoner til Helsedirektoratet for å gi innspill. Håper på innspill fra dere medlemmer som vi kan ta med oss Styret har fått en ny sammensetning. Heidi Ellingsen Silseth har gått ut, etter lang og tro tjeneste fra foreningens begynnelse i 1991, og Heidi Fruen Myrvang har blitt valgt inn. Heidi Ellingsen Silseth har gjort en fantastisk innsats både nasjonalt og internasjonalt og vi er mange som har hatt og har glede av hennes rike erfaring innenfor EB som hun raust deler ut. TAKK Vi ønsker Heidi Fruen velkommen som nytt medlem i styret. Takk til Ingunn Storrø som stilte opp videre og en takk til årsmøtet som ga meg ny tillit som leder i DEBRA. EB foreningen i Sverige har laget en informasjonsbok, En hjelp i hverdagen, beregnet til foreldre med nyfødt EB barn. De har gitt tillatelse til at Mölnlycke kan oversette og utgi den i Norge.

3 Jeg har fått tittet litt på den og tror at den kan bli veldig bra. Årsmøtehelgen blir oktober på Quality Hotel & Resort Sarpsborg. Våre nordiske EB venner blir invitert denne gangen. Det jobbes ellers med å snekre sammen et godt program til årsmøtet. Merk deg dato og sted og sett av datoen allerede nå. Den internasjonale DEBRA kongressen går av stabelen i London til høsten. Les mer om det senere i bladet. Det er lærerikt, spennende og inspirerende å møte DEBRA venner rundt om i verden. Har du lyst til å søke denne gangen? Judith Kristin Asche DEBRA Norge på facebook Visste du at debra Norge har egen gruppe på facebook? Pr 1.mars er det 146 følgere. Gruppa er for alle som har kjennskap til epidermolysis bullosa, enten de har diagnosen selv, er i familie eller har venner som har diagnosen. Her blir det lagt inn nyheter fra inn og utland. Det er en åpen gruppe, men man må be om å bli medlem. Er du på facebook og ønsker å bli medlem, så er det mulig å melde sin interesse.

4 Bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler og lignende 1.januar 2015 ble bandasjemateriell og forbruksmateriell til personer med EB overført fra bidragsordning til blåresept 5 punkt 13. Det betyr at personer som er 16 år eller eldre betaler egenandel, for tiden 520 kr pr resept for 3 måneders forbruk. Vi har en egen produkt og prisliste som ligger på HELFO sine hjemmesider. og prislister.aspx Dette var en ordning som kom veldig raskt i gang og noen aktuelle datasystemer var ikke oppdatert tidsnok. Heldigvis fantes det løsninger som skulle brukes i mellomtiden. Etter den informasjonen jeg har mottatt vil systemene være oppdatert i slutten av første kvartal og det er ikke lenge til. Håper likevel at det har gått bra med overgangen. Jeg har mottatt få henvendelser og HELFO har heller ikke mottatt mange. Målet er at denne overgangen skal være til det bedre for personer med EB.

5 Vi har fått en egen kontakt hos HELFO som kan kontaktes ved behov, det vil si at vi enten kan ringe HELFO veiledning for privatpersoner: eller ta direkte kontakt med Monica Grov Telefon: E post: Jeg opplever at HELFO har vært veldig løsningsorienterte. Statens legemiddelverk har gjort et vedtak om forhåndsgodkjent refusjon av legemidler til behandling av epidermolysis bullosa (EB). Det gjelder for reseptfrie legemidler. HELFO vil derfor oppdatere Produkt og prislisten vår fra 1. april DEBRA vil sende ut fortløpende informasjon på nettsiden og facebook siden vår, men oppfordrer dere likevel til å følge med på Judith Kristin Asche

6 Blåreseptforskriften 5 og 6 individuell stønad, tilpasset utlevering og forskrivning DEBRA er sammen med 19 andre pasientorganisasjoner invitert til møte med Helsedirektoratet 23.mars. Bakgrunnen er at Helsedirektoratet og HELFO som forvalter blåreseptforskriften 5 og 6, og produkt og prislistene som hører til, ønsker å ha en god dialog med brukerorganisasjonene for å bidra til at forvaltningen støtter opp under brukernes behov samtidig som samfunnets ressurser utnyttes på en god måte. Helsedirektoratet ønsker å diskutere tre konkrete saker med brukerorganisasjonene knyttet til refusjon av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler: 1 Individuell stønad til medisinsk forbruksmateriell Produkt og prislistene til blåreseptforskriften 5 som omhandler medisinsk forbruksmateriell er uttømmende. Det vil si at det ikke er mulig å få refusjon til andre produkter enn de som står på listen, selv om produktene oppfyller samme funksjon som produktene på listen. Et eksempel kan være en bruker som har behov for en annen stomipose enn de som er tatt opp på listen. Helse og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet vurdere om det er behov for individuell stønad til medisinsk forbruksmateriell på samme måte som for næringsmidler. Individuell stønad i denne sammenheng er tenkt at

7 det kan gis stønad til produkter som ikke står på produkt og prislistene. brukeren dekkes av forskriften og det må stå produkter som har samme funksjon på listen til den aktuelle brukeren at lege søker HELFO om individuell stønad HELFO vurderer søknaden utfra gitte kriterier som hvilke produkter som er prøvd før hvorfor kan ikke brukeren bruke produktene på listen brukeren får et individuelt vedtak med innvilgelse eller avslag Ved vurdering av individuell stønad for medisinsk forbruksmateriell ser Helsedirektoratet spesielt på behovet for en slik ordning og hvordan den eventuelt kan utformes uten å undergrave eksisterende produkt og prislister. Behov I løpet av de fem siste årene har Helsedirektoratet fått kjennskap til fire tilfeller der det har vært behov for individuell stønad for medisinsk forbruksmateriell. Basert på dette ser det ut som behovet for individuell stønad er minimalt. Helsedirektoratet vil gjerne ha innspill på hvordan brukerorganisasjonene opplever behovet for

8 individuell stønad. Det vil si at brukerne har prøvd alle aktuelle produkter på listen og fremdeles ikke har funnet noen som gjør at de kan fungere tilfredsstillende i sitt daglige liv. Undergraving av forhåndsgodkjent refusjon Det er viktig at en eventuell åpning for individuell stønad ikke gjør at den forhåndsgodkjente ordningen med produkt og prislister blir dårligere. Dersom leverandører velger å ta produkter av produkt og prislistene, slik at de kun fås ved individuell stønad kan dette ha en selvforsterkende effekt. Dette kan medføre stor bruk av produkter uten priskontroll og sosioøkonomiske skjevheter i ordningen. Helsedirektoratet mener dette er en høyst aktuell problemstilling: 48 % av enkeltvarene som er medisinsk forbruksmateriell ble hentet ut av 10 eller færre personer i Det vil si at veldig mange produkter på listene i dag er nisjeprodukter. Ved å åpne for muligheten til individuell stønad kan det medføre færre produkter på produkt og prislistene og gi dårligere tilgang til brukerne, enn slik det er i dag. Dette er en problemstilling for eksempel på legemiddelområdet. Problemstillinger som kan oppstå ved individuell stønad for medisinsk forbruksmateriell: For å motvirke undergraving av

9 forhåndsgodkjent refusjon må det stilles en del krav for å få individuell stønad. For eksempel at andre produkter er forsøkt og det må begrunnes hvorfor de ikke kan brukes. Det medfører skjønn i saksbehandlingen og øker faren for forskjellsbehandling. Det kan medføre at de med minst ressurser i praksis får et redusert tilbud. Det er vanskelig å prisregulere produkter på individuell stønad. Det kan medføre at kostnadene stiger uforholdsmessig mye og at det slår tilbake på ordningen i sin helhet. En eventuell prisregulering kan igjen medføre et redusert tilbud for brukere med mindre ressurser. Apotek/bandasjist har ikke plikt til å føre slike produkter, bruker må derfor finne en utleverer som vil ta produktet inn og selge det. Dette medfører at selv om en bruker får individuell stønad til et produkt er det ikke sikkert vedkommende faktisk får tak i det, uten å legge ut for det selv og søke HELFO om refusjon i etterkant. For å oppnå kostnadskontroll kunne man innført et stønadstak, for eksempel referansepris på den aktuelle typen produkt. Gitt at apotekene/bandasjistene må fremskaffe produktene vil sannsynligvis ikke produktet være billigere enn de som er på produkt og prislistene. Det vil medføre en høyere egenbetaling som ikke går på frikortet. Brukerne kan da ende opp med et dårligere produktutvalg eller samme utvalg etter søknad, men med begrenset stønad og egenbetaling.

10 Helsedirektoratet ønsker å få innspill på og diskutere følgende: Er det behov for en ordning med individuell stønad for medisinsk forbruksmateriell Hvordan kan denne eventuelt innrettes for å unngå at individuell stønad ikke undergraver forhåndsgodkjent refusjon? 2 tilpasset utlevering fra apotek/bandasjist I dag er det kun leger som kan forskrive medisinsk forbruksmateriell på blåresept. Legene har generelt liten kunnskap om de ulike produktene, bruken av dem og hva brukeren trenger. Det gjør at reseptene fra legene ofte er forskrevet på overordnet nivå, for eksempel; næringsmidler eller inkontinensutstyr. Det blir da apotek og bandasjist i samarbeid med brukeren som må definere hva som er nødvendig for brukeren. Helsedirektoratet oppfatter at det gjøres mye godt arbeid i apotek og bandasjist knyttet til dette. Apotek og bandasjist har imidlertid 1. ikke inngående kjennskap til brukerens tilstand 2. økonomiske insentiver tilsalg Helsedirektoratet ser gjennom både kontroller og analyser at utleveringene av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler ikke alltid er tilpasset bruker. Det kan for eksempel være at bruker får feil produkt, for mye eller for lite. Dette skjer på enkelte

11 apotek/bandasjister og delvis systematisk på kjedenivå. Feil utleveringer gir feil bruk av folketrygdens midler og slår tilbake på ordningen. For eksempel kan det skje at et produkt som leveres ut til andre enn det er ment for, tas bort fra produktog prislistene slik at ingen får det. Fra brukerperspektivet ønsker vi spesielt innspill og diskusjon rundt: Generell oppfatning av utleveringer fra apotek/bandasjist Får brukerne rett produkt? Får de riktig mengde? Får de god hjelp til å finne ut hva de trenger? Hva skjer hvis de får feil? Forslag til tiltak for å tilpasse utleveringene Konsekvenser for brukerne som følge av hjelp til å finne hva de trenger 3 forskrivningsrett for annet helsepersonell enn leger Forskrivning: Som tidligere nevnt har ikke leger generelt god kunnskap om de ulike produktområdene av medisinsk forbruksmateriell. Innenfor enkelte av områdene er det

12 primært andre helsepersonellgrupper som er i kontakt med brukerne, for eksempel stomisykepleiere og uroterapeuter. Disse har ofte spesialkompetanse både om tilstanden og nødvendige produkter. Det er kun leger som kan forskrive medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blåresept. Til dels legger dette begrensninger for organiseringen av helsevesenet, samtidig medfører det forskrivning på overordnet nivå med de negative konsekvenser som beskrevet over, under tilpasset utlevering. Helse og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å utrede hvorvidt annet helsepersonell er aktuelle for å forskrive medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blåresept. I forbindelse med dette ønsker vi spesielt innspill på følgende punkter: Hvilke helsepersonellgrupper forholder deres brukere seg til som kan være aktuelle forskrivere? Ulemper og fordeler ved å åpne for forskrivning av andre helsepersonellgrupper; på individnivå, gruppenivå og generelt Ønsker deres brukergruppe en slik endring? Vi er invitert til å gi innspill på disse sakene og ber derfor om at medlemmene våre gir oss innspill som vi kan ta med på møtet 23.mars. E post: eller tlf

13 Å snakke med barn om diagnoser Senter for sjeldne diagnoser (SSD) har lenge hatt fokus på å samtale med barn og søsken om diagnose. Det er tema både på kurs og lokale informasjonsbesøk i regi av SSD. Det finnes flere vitenskapelige grunner til hvorfor man bør snakke med barn og sikre en dialog rundt å leve med en funksjonsnedsettelse eller å ha et søsken med en diagnose. For å gi informasjon: Ett argument er at barn er oppmerksomme på symptomene, vanskene og utfordringene diagnosen utsetter dem selv, søsken eller familien for. Dette kan for eksempel være fysiske plager eller manglende evne til å delta, og er viktige dagligdagse hendelser som barna søker forklaringer på. Barn har stort sett tre kilder til informasjon om diagnoserelaterte aspekter; viktige andre som foreldre og helsepersonell, samfunnets forklaringer generelt og egne opplevelser. Hvis ikke barna gis forklaringer fra foreldre eller helsepersonell, eller det ikke foreligger korrekt eller tilstrekkelig informasjon rundt dem, danner de forklaringer slik det faller naturlig for dem. Denne

14 typen forklaringer kan derfor inneholde misforståelser og hindre hensiktsmessig tilpasning til livet med en diagnose. Kunnskap om det som feiler en eller det som feiler søsken gir større trygghet, større aksept for det en møter av utfordringer og derfor også ofte mer hensiktsmessig mestring i hverdagslivet. For å la dem sette ord på det vanskelige: Uavhengig av hvor god kunnskap barn har om de utfordringer de møter kan det være vanskelig følelsesmessig. Selv om målet for de fleste voksenpersoner er å tilrettelegge slik at barna skal ha det best mulig, er det ikke til å unngå at barna har vanskelige følelser. Å utrykke vanskelige følelser hjelper barn til å håndtere disse følelsene. På den ene siden setter man i gang prosesser i hjernen som nedregulerer følelsesmessige reaksjoner, På den andre siden kan man bearbeide det man har opplevd når man prater gjennom og selv oppdage sammenhenger eller få ny informasjon fra voksne. På denne måten kan det å prate bidra til bearbeidelsesprosessen. For at voksne skal kunne ha innsikt nok til å hjelpe: Barn og voksne kan ha helt ulike opplevelser i samme situasjon, de kan rette oppmerksomheten mot ulike ting eller reagere med forskjellige følelser av utviklingsmessige grunner. Av denne grunnen er det viktig at voksne undersøker barnas opplevelser og oppfatninger når de har det vanskelig. Det er først når vi faktisk skjønner hva barna opplever at vi kan hjelpe. Voksne er ofte litt for raske med å trekke konklusjoner om hva barn opplever. Dette gjør at de kan gå glipp av informasjon som er viktig

15 for at de skal kunne gi støtte og hjelp. Et godt eksempel er et barn som ikke vil bli undersøkt av legen og foreldre er raske med å forsikre det om at undersøkelsen ikke er vondt eller farlig. Men hvis barnet bekymrer seg for hva utfallet av undersøkelsen blir, en ny medisin, en ny operasjon, vil de voksnes forsøk på å støtte barnet mest sannsynlig ikke ha noen god effekt. Et annet eksempel er barnet som blir så sliten på skolen. Voksne kan forstå det som fysisk utmattelse og tilrettelegge i forhold til dette i skolehverdagen, men hvis sliten refererer til tungpustethet og hjertebank som følge av sosial angst vil ikke disse ikke tiltakene hjelpe. Senter for sjeldne diagnoser har lang erfaring i å veilede foreldre og fagpersoner om når man kan initiere en diagnosesamtale med barnet, hvordan den kan gjennomføres og hvilke verktøy man kan bruke. Ta gjerne kontakt med oss om dere trenger noen å snakke med. Elisabeth Daae pedagogisk psykologisk rådgiver Senter for sjeldne diagnoser Oslo,

16 Årsmøtehelg oktober 2015 Høstens store DEBRA begivenhet I Norge går av stabelen oktober på Quality Hotel & Resort i Sarpsborg. Årsmøtet i fjor ønsket at vi skulle finne lokale utenfor Gardermoen og i år blir det altså Sarpsborg. Våre nordiske DEBRA venner blir invitert med dette året og da er det ingen ulempe å ligge nærmere svenskegrensa. Datoen er lagt utenom høstferien. Håper at dette stedsvalget og tidspunktet gjør at flest mulig av medlemmene kan komme. Programmet er i snekringsfasen, men skal være klart til sommeren. Sett av helgen allerede nå! Jeg har allerede begynt å glede meg

17 DEBRA International Congress i London, England September 2015 VIL DU DELTA? DEBRA internasjonalt arrangerer en årlig kongress for frivillige, lønnede og andre interesserte i EB Vi vet dato og sted for 2015, men programmet er ikke offentliggjort enda, følg med på: :http://www.debra international.org/news and events/debrainternational congresses.html Ved å delta på kongressen får vi inspirasjon, støtte og kontakter fra DEBRA venner i store deler av verden Det er også lærerikt og spennende å følge med på det som skjer innenfor behandling og forskning på EB. Styret vil derfor også dette året sende en styrerepresentant, en likeperson og et medlem, som får dekket reise og opphold. Styret vil sterkt oppfordre våre medlemmer til å søke om å delta. Ta kontakt om du trenger mer informasjon. Ønsker du å delta, fyll ut informasjon nedenfor og send inn. Styret vil foreta en vurdering av søknaden og eventuelt blir det loddtrekning. Vi oppfordrer det medlemmet som deltar til å skrive et reisebrev som innlegg til debra nytt.

18 Søknadsfrist: 19.mars 2015 Navn: Adresse: Postnummer og sted: E post: Hvorfor ønsker du å reise: Sendes til: Judith Kristin Asche Bruveien 6, 4024 Stavanger E post: Søknaden merkes med: Medlem Kongress 2015

19 DEBRA Norge har i samarbeid med Mediq invitert til likepersonsamling i Oslo (november 2014), Stavanger (januar 2015) og Tromsø (mars 2015). Mölnlycke og PartnerMed stilte opp med interessante foredrag og stand. Skinnies var representert med stand. Det var kjempeinteressant å være med på. En liten etterlysing: Det ble utdelt Glucan Pro under kursene og Mölnlycke er veldig interessert i å vite hvilke erfaringer man har gjort ved bruk av kremen. Send en mail til eller til meg

20 Referat styremøte 20.januar 2015 Møtt: Judith Krisitin Asche, Ingunn Storro, Ruth Bernssen Bø, Kris Aaseth Ikkje møtt: Kristin Sparby Larsen, Nedzada Orucevic, Heidi Myrvang Saksliste 01.15: Orienteringssaker a) Mølnlycke er i gang med å oversette en svensk brosjyre for foreldre med nyfødte barn med EB. Denne ble utarbeidet sammen med EB foreningen i Sverige Judith Kristin Asche har skrevet forord på vegne av DEBRA Norge. b) Skjema for registrering av likepersonsarbeid. Ingunn Storro Bufdir gir økonomisk tilskudd til Debra og andre organisasjoner. Nå har Bufdir. kommet med nye retningslinjer angående rapportering. Nå vil antall likepersoner og likepersonsaktivitet være grunnlag for tildeling av midler. Ingunn har derfor utarbeidet et skjema som likepersonene fyller ut, signerer og sender tilbake ved slutten av året

21 til koordinatoren (Judith Kristin) for registrering av likepersonsaktivitet (antall aktiviteter, besøk, telefontjeneste, sosiale medier etc). Debra må ikke rapportere all kontakt utover besøk og møter for å få tilskudd, men styret synes allikevel det kan være greit å ha en oversikt internt over hvor mye jobb som faktisk blir gjort av våre likepersoner på telefon/facebook/epost etc. c) Likepersonssamling om sårbehandling på Vestlandet og i Nord Norge Stavanger: 31.jan 2015 Tromsø: 7. Mars 2015 Stavanger 16 påmeldte pr d) Arrangere Debra International konferanse i 2017 el Svar fra Rainer Riedl. Ruth Bernssen Bø kontakter Rainer Riedl ang økonomi/sponsoravtaler 02.15: Lagring av debra data på icloud. Ruth Bernssen Bø Alle i styret har fått koder og kan gå inn på icloud og legge inn debra saker 03.15: Årsmøte oktober Lokalisasjon. Kristin Larsen Hotellbooking/påmelding, Sapsborg, Kristin Larsen

22 Emne:, (Virtuell trening), sårbehandling leverandører, Å leve med EB, se muligheter Kris. stønad fra NAV Kristin spør SSD erfaringer /evalueringer med blåreseptordninga tilbakemeldinger til Helfo/justeringer Judith Kristin Årsmøtesaker: Fagråd. Debra internasjonal i Norge? Stand. Hvordan gjøre det i år? Skal vi ha dem i entreen og at de betaler selvkost? I gangen, de må selv betale det det koster å ha standen. Judith Kristin Asche sender ut info til bandagister Invitere våre nordiske EB venner. Finne epostadresser/facebook i Danmark og Finland. Ruth Bernssen Bø/Kris Aaseth 04.15: Brukersamling Senter for sjeldne diagnoser mars på Scandic Helsfyr. Vi kan ha to representanter. Hvem kan delta og hvilken gruppe skal vi melde oss på? Se mail fra SSD, som jeg videresender 18.januar. Påmeldingsfristen er 20.januar. Ruth Bernssen Bø og Judith Kristin Asche deltar

23 05.15: Overgang til blåreseptordning for personer med EB. Skal vi be om et evalueringsmøte med HELFO/helsedirektoratet/ Senter for sjeldne diagnoser til sommeren Judith Kristin Asche har bedt leverandør om en oversikt over hvilke produkter som ikke dekkes og hvilke økonomiske konsekvenser det gir. Vi må oppfordre medlemmene våre til å sende sine erfaringer til styret. Judith Kristin Asche kontakter HELFO og ber om et evalueringsmøte etter årsmøtehelga : DEBRA er blitt kontaktet av et par leverandører som ønsker å være samarbeidspartner, og ønsker at vi reklamerer for dem. Skal vi ta betaling fra samarbeidspartnere/ annonse i debra nytt? De må betale. Det vil bli link på debra.no, facebook, og mulighet til å ha stand på årsmøtet Viktig: få navn på kontaktperson som kan ta imot faktura, pluss få rett ordlyd til faktura

24 07.15: Vedtekter/statutter for sponsorgave. Opprette en hurtigarbeidende komite. Utsettes til møtet i mars 08.15: Innhold til debra nytt. Frist 28.februar *Leder *Informasjon fra HELFO ad blåresept Judith Kristin Asche *Nytt fra SSD (senter for sjeldne diagnoser) Judith Kristin Asche *Info om årsmøtehelgen *Info og påmeldingfrist til internasjonal konferanse I London september 2015 *Nyheter fra debra internasjonalt? Noen forslag?? *fast spalte om innsending av foto og lignende *referat fra styremøter *noe fra facebooksiden vår?

25 09.15: Nordisk samarbeid 2015 invitasjon til årsmøtet Ta initiativ til å ha et møte med DEBRA Norden under DEBRA kongress i London : Styrets beretning Judith Kristin Asche Er under arbeid. Ruth Bernssen Bø skrive om besøk I Slovenia 11.15: Dato for styremøter og andre arrangementer Likepersonssamling Stavanger 31,januar Likepersonssamling Tromsø, mars Brukersamling SSD mars 2015 Styremøte mars Styremøte 2.juni Styremøte 25.august Debra International Congress, London september 2015 Årsmøtehelg Oktober Styremøte 18.oktober Styremøte 8.desember

26 12.15: Eventuelt Facebook sida. Skal det gjøres noen endringer? Det skrives f.eks Debra Norge informerer om Opprette E mail liste til medlemmene? Be om adresser på nettside + facebook, sendes til Judith Kristin Asche Referent Ruth Bernssen Bø Sekretær

27 Har du bilder, historier eller annet fra debra samlinger, kurs og lignende? Har du bilder så send dem til Eva som skal samle minnene våre, slik at vi kan ta dem fram og mimre. Hun har fått noen bilder, men vil ha enda flere, så ikke nøl med å sende henne bilder, historier eller annet. Bilder dere ønsker å ha selv kan vi/dere selvfølgelig ta kopi av, men det viktigste dere må gjøre er å skrive HVOR NÅR HVEM på bildene. Lurer dere på noe så tar jeg gjerne en prat på telefonen. Ser fram til å få massevis av tilbakemeldinger. Vennlig hilsen Eva Sørum Østbye Kontaktinformasjon: Eva S. Østby MAIL: Haskollvegen 33 Tlf: Lier Mobil:

28 Returadresse: Judith Kristin Asche Bruveien Stavanger Frist for innsending til neste debra nytt er 7. juni 2015 Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring Kris Aaseth S.Sætrevei Sætre

2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent

2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent 1: Godkjenning på dagsorden Godkjent 2: Valg av ordstyrer, protokollsignering, tellekorps og referent Ordstyrer: Kris Aaseth, Protokollsignering: Runar Røsbekk og Torunn Johansen Moland Tellekorps: Ingen

Detaljer

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet.

Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet. Den 8. januar var Kristin, Judith og Kris, alle fra styret i debra, på ett møte hos SSD. Møtet ble holdt etter initiativ fra Helsedirektoratet, og formålet var å bli informert om Helsedir. forslag til

Detaljer

RAPPORT Tilskudd til likemannsarbeid ordinært Statsbudsjettet 2013 kap. 847 post 70 Organisasjonens navn:debra Norge Beskrivelse av hvordan likemannsarbeidet har vært organisert: Likemennene styrer prioriteringen

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2014 debra-nytt Nr 1 MARS 2014 Hvite blomster spirer trassig gjennom den kalde mars jorden. Nytt liv lyser opp i den ellers nokså kjedelige hagen. Snart vil det bli flere blomster I alle farger og kveldene

Detaljer

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å Under den internasjonale debrakonferansen i Roma i høst ble det informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 4 Desember 2013

d eb ra-nytt Nr 4 Desember 2013 debra-nytt Nr 4 Desember 2013 Takk til alle som deltok på årsmøtet i høst. Inspirerende å møtes og ikke minst å få høre hvordan dere har det. Takk for tips til hva vi kan jobbe videre med i debra. Selv

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013 debra-nytt Nr 1 MARS 2013 Leder Nå har vi nettopp kommet oss over fra den mørkeste og kaldeste tiden og det er like flott hver vår når naturen våkner til liv igjen. Ja, synes det blir kjekkere for hvert

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014 debra-nytt Nr 2 JUNI 2014 Kjære alle venner! Solen står høyt på himmelen, det er blitt varmt og deilig. Her er sommerens debra nytt. Denne våren har vi begynt å utarbeide en produktliste over hva personer

Detaljer

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt ÅRSMØTE Nr 3 SEPTEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle lesere! Da er vi klare for enda et nytt årsmøte her i debra! Vi satser på Gardermoen igjen, denne gangen uten aske,

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

Styret i debra Norge 2012 har bestått av:

Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit Hansen Styremedlem:

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 1 Mars 2012. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre

DEBRA NYTT. Nr 1 Mars 2012. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B DEBRA NYTT Frist for innsendelse til neste debra nytt er 27. mai 2012 post@debra.no Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 4 DESEMBER 2014

d eb ra-nytt Nr 4 DESEMBER 2014 debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2014 Kjære hverdagshelter Har dere hverdagshelter i DEBRA Norge? Dette spørsmålet fikk vi denne høsten og mine umiddelbare tanker var: Ja, vi har bare hverdagshelter. Alle gjør

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i blåreseptforskriften stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad 7. oktober 2013 1 Høringsnotatets hovedinnhold Helse-

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013 debra-nytt Nr 2 JUNI 2013 Nå er det allerede juni og tid for ferie. I dette nummeret har vi en artikkel hvor du kan lese litt om måter å feriere på. Vi vil gjerne høre hvordan din ferie har vært. I fjor

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

Jan Mathisen, direktør

Jan Mathisen, direktør Helfo i 2015 Jan Mathisen, direktør 2 HELFO I 2015 I takt med samfunnsutviklingen Helfo er inne i sitt sjuende driftsår som Helsedirektoratets ytre etat. Det har skjedd en betydelig utvikling siden overføringen

Detaljer

Blå resept, individuell stønad, bidrag

Blå resept, individuell stønad, bidrag Blå resept, individuell stønad, bidrag Nidaroskongressen 23.10.2015 Torill Telset HELFO veiledning Agenda Om HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) Blåreseptforskriften. Bidra til bedre forståelse og etterlevelse

Detaljer

Småskrift nr 50 Å snakke med barn

Småskrift nr 50 Å snakke med barn Småskrift nr 50 Å snakke med barn ISBN 1501-973X Forord Det er for tiden økt fokus på betydningen av å snakke med barn om de vanskelige opplevelsene livet kan medføre, men det er ikke mange tiår siden

Detaljer

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012 Individuell refusjon og bidragsordningen Pasientseminaret 30. mai 2012 Helsedirektoratet - legemidler Helsedirektør Folkehelse Helseøkonomi Spesialist Primær ehelse og IT Admin FILT SPML eresept HELFO

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen)

Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Lett redigerte e-poster i saken NAV Hørselskontakter / Kommunale hørselshjelper rådgivere. Ut 03.11.10: ( Sendt til styret HLF Bergen) Etter del rykter så er det bekreftet at Sven Orderud har sluttet på

Detaljer

Systemet for individuell refusjon er den individuell eller regelstyrt?

Systemet for individuell refusjon er den individuell eller regelstyrt? Systemet for individuell refusjon er den individuell eller regelstyrt? Anne Kjersti Røise, Helsedirektoratet, og Kirsten Austad, HELFO Seminar for pasientorganisasjoner 2. juni 2015 Individuell stønad

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL Bodø 20. oktober 2010 Spesialsykepleier Wenche Bjørgum Sykehusapotek Nord, Nordlandssykehuset 6 Næringsmidler til spesielle medisinske formål Næringsmidler

Detaljer

Automatisk frikort innføres i 2010. 7.12.2009 Heldagsmøte om helseøkonomi

Automatisk frikort innføres i 2010. 7.12.2009 Heldagsmøte om helseøkonomi Automatisk frikort innføres i 2010 7.12.2009 Heldagsmøte om helseøkonomi Frikort dekker utgifter for personer med høye helseutgifter Egenandelstak 1 gjelder egenandeler fra Lege og psykolog Poliklinikk,

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209)

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 10.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Sak 1/2015 Kommentar til sakslisten. Sak 2/2015 Godkjenning av referat fra forrige styremøtet. Sak 5/ 2015 Innkomne og orienteringssaker

Sak 1/2015 Kommentar til sakslisten. Sak 2/2015 Godkjenning av referat fra forrige styremøtet. Sak 5/ 2015 Innkomne og orienteringssaker Referat fra STYREMØTE I NSFs FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG ( SIS) Dato: 25 og 26 November 2015. Sted: Sykepleierenes hus, Tollbugata 22, Oslo Tid : 13-17 og 09-17. Til stede: Astrid I Austrheim,Vibeke

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00 Quality Airport Hotel Gardermoen Saksliste: 1. Godkjenning av møtereferat fra sist møte Møtereferatet er godkjent. 2. Gjennomgang av Klubbledermøtet

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

BLÅ RESEPT / E-RESEPT. Enkelt å handle blåreseptvarer

BLÅ RESEPT / E-RESEPT. Enkelt å handle blåreseptvarer BLÅ RESEPT / E-RESEPT Enkelt å handle blåreseptvarer Vi ønsker å gjøre det enkelt for deg å handle blåreseptvarer! Postlegg resepten til oss i den ferdigfrankerte svarsendingskonvolutten. Bestill varene

Detaljer

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept. DIABETESFORUM 21.-22. august 2013

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept. DIABETESFORUM 21.-22. august 2013 Medisinsk forbruksmateriell på blå resept DIABETESFORUM 21.-22. august 2013 Silje Sofie Tellevik HELFO - Helseøkonomiforvaltningen HELFO 20/11/08 HELFO - Helsedirektoratets ytre etat Helseøkonomiforvaltingen

Detaljer

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt.

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. HELFO Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. 2015 Elin Cathrine L. Grina 1 Dette er HELFO HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport

Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig kontrollrapport Helsedirektoratet Postboks 7000 St Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/10134-6 13/01268-8/MEP 27. februar 2014 Kontroll av reseptformidleren 11122013 endelig

Detaljer

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Høringssvar - forslag til endringer i blåreseptforskriften Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014 Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse 1.1Ansettelser, fullmakt til å opprette nye stillinger og

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

Diabetesutstyr på blå resept. DIABETESFORUM 21.-22. august 2013

Diabetesutstyr på blå resept. DIABETESFORUM 21.-22. august 2013 Diabetesutstyr på blå resept DIABETESFORUM 21.-22. august 2013 Silje Sofie Tellevik HELFO - Helseøkonomiforvaltningen HELFO 20/11/08 HELFO - Helsedirektoratets ytre etat Helseøkonomiforvaltingen (HELFO)

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Protokoll Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Sted: Skype Tid: Onsdag 26.08.15 kl 20.00-21.00 Innkalt: Møteleder: Referent: Permisjon: Meldt forfall: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig,

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 3 Juni 2010. Lederens hjørne:

DEBRA NYTT. Nr 3 Juni 2010. Lederens hjørne: Lederens hjørne: DEBRA NYTT Nr 3 Juni 2010 Kjære alle sammen! Nå skinner endelig solen og føler litt varme på kroppen, deilig etter en kald og lang vinter synes jeg. Vi vet at det er flere av dere som

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Som det står i innkallingen til brukersamlingen, skal dere velge hvilke gruppe med gitt tema dere ønsker å delta i, i workshopen. Meld deg på en

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 1 FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR (Blåreseptforskriften) av 3. mars 2008. Gitt med hjemmel i lov om folketrygd av 28. februar 1997. Forskriften

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. 14/4529 Vår ref. 14/327-2 Dato: 18.03.2015 Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KARATESEKSJONEN NR. 05 2008-2010 STED: Scandic Bergen City Hotel DATO/ÅR: Fredag 15. mai kl. 18.00-20.30 Lørdag 16. mai kl. 08.30-12.00 DELTAKERE: Styreleder Nestleder 1.varamedlem

Detaljer

TIL ÅRETS SPORTSMØTE 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 26-28 oktober

TIL ÅRETS SPORTSMØTE 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 26-28 oktober TIL ÅRETS SPORTSMØTE 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 26-28 oktober Vi inviterer alle NMK klubber og medlemmer til å delta på årets Sportsmøte 2012! Dette er en viktig arena for å komme med innspill

Detaljer

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 1 Mars 2011

DEBRA NYTT. Nr 1 Mars 2011 DEBRA NYTT Nr 1 Mars 2011 Kjære alle sammen! Nå går det mot lysere tider, sola som varmer og lysere kvelder en fin tid vi har i vente Styret og likemenn hadde en samling i februar, referat i bladet. Det

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Til deg som nettopp har fått stomi

Til deg som nettopp har fått stomi Til deg som nettopp har fått stomi INNHOLDSFORTEGNELSE Hva slags stomi har jeg fått? 3 Stell av stomi 4 Å komme hjem 5 Hvordan blir livet mitt nå? 6 Må jeg ta hensyn til hva jeg spiser? 7 Brokk 8 Sex og

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg

RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 30.04.15 Møtested Rådhuset Sirdal, formannskapssalen Møte tidspunkt 09.00 14.00 Til stede Forfall Ronny Bjørnevåg,

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Referat fra styremøte 19.02.2013

Referat fra styremøte 19.02.2013 Referat fra styremøte 19.02.2013 Innkallingen godkjent. Til stede: Michael de Vibe, Even Halland, Anne Sælebakke, Anne Bolstad, Mattias Victor og Jon Vøllestad Sekretær: Torbjørn H. Sandvik Orienteringssaker

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Kjernejournal. Bent A. Larsen

Kjernejournal. Bent A. Larsen Kjernejournal Bent A. Larsen Legemiddelkomite-seminar 2014 Dagens flyt av medisinsk informasjon kompleks og aldri komplett Fastlege Apotek Sykehjemslege Legevaktslege Kommunal PLO Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

snakke Hvordan med barn om ulykker og kriser

snakke Hvordan med barn om ulykker og kriser Senter for Krisepsykologi AS Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser I denne brosjyren får du råd om hva du kan si til barn om en krise rammer. Du kan ha nytte av å lese hele brosjyren, ikke bare

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2016

Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2016 Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2016 Praktisk informasjon Det legges til rette for opplæring av instruktører som kan gjennomføre kurs i søknadsskriving i organisasjonene

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12

HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN 13-12 I henhold til adresseliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 21.08.2014 14/04662-1 Legemiddelinformasjon Stab/ Kari Majorsæter Tangen HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE LEGEMIDDELFORSKRIFTEN

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 2. mai 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet er naturligvis like viktig, men spesielt viktige saker er fremhevet i

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Jørgen Wear Tidspunkt: 11.april kl.16:00-19:00 12.april kl.09:00-12:30 Siri Lien Kristian Gravermoen Sted: Union

Detaljer

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL)

2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) 2-årsberetning Norsk Tidsskrift for Logopedi (NTL) for perioden juli 2014 juni 2016 Redaksjonens sammensetning Landsmøtet i Tromsø i juni 2014 valgte følgende medlemmer til redaksjon for Norsk Tidsskrift

Detaljer