d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015"

Transkript

1 debra-nytt Nr 1 MARS 2015

2 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere brukerorganisasjoner til Helsedirektoratet for å gi innspill. Håper på innspill fra dere medlemmer som vi kan ta med oss Styret har fått en ny sammensetning. Heidi Ellingsen Silseth har gått ut, etter lang og tro tjeneste fra foreningens begynnelse i 1991, og Heidi Fruen Myrvang har blitt valgt inn. Heidi Ellingsen Silseth har gjort en fantastisk innsats både nasjonalt og internasjonalt og vi er mange som har hatt og har glede av hennes rike erfaring innenfor EB som hun raust deler ut. TAKK Vi ønsker Heidi Fruen velkommen som nytt medlem i styret. Takk til Ingunn Storrø som stilte opp videre og en takk til årsmøtet som ga meg ny tillit som leder i DEBRA. EB foreningen i Sverige har laget en informasjonsbok, En hjelp i hverdagen, beregnet til foreldre med nyfødt EB barn. De har gitt tillatelse til at Mölnlycke kan oversette og utgi den i Norge.

3 Jeg har fått tittet litt på den og tror at den kan bli veldig bra. Årsmøtehelgen blir oktober på Quality Hotel & Resort Sarpsborg. Våre nordiske EB venner blir invitert denne gangen. Det jobbes ellers med å snekre sammen et godt program til årsmøtet. Merk deg dato og sted og sett av datoen allerede nå. Den internasjonale DEBRA kongressen går av stabelen i London til høsten. Les mer om det senere i bladet. Det er lærerikt, spennende og inspirerende å møte DEBRA venner rundt om i verden. Har du lyst til å søke denne gangen? Judith Kristin Asche DEBRA Norge på facebook Visste du at debra Norge har egen gruppe på facebook? Pr 1.mars er det 146 følgere. Gruppa er for alle som har kjennskap til epidermolysis bullosa, enten de har diagnosen selv, er i familie eller har venner som har diagnosen. Her blir det lagt inn nyheter fra inn og utland. Det er en åpen gruppe, men man må be om å bli medlem. Er du på facebook og ønsker å bli medlem, så er det mulig å melde sin interesse.

4 Bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler og lignende 1.januar 2015 ble bandasjemateriell og forbruksmateriell til personer med EB overført fra bidragsordning til blåresept 5 punkt 13. Det betyr at personer som er 16 år eller eldre betaler egenandel, for tiden 520 kr pr resept for 3 måneders forbruk. Vi har en egen produkt og prisliste som ligger på HELFO sine hjemmesider. og prislister.aspx Dette var en ordning som kom veldig raskt i gang og noen aktuelle datasystemer var ikke oppdatert tidsnok. Heldigvis fantes det løsninger som skulle brukes i mellomtiden. Etter den informasjonen jeg har mottatt vil systemene være oppdatert i slutten av første kvartal og det er ikke lenge til. Håper likevel at det har gått bra med overgangen. Jeg har mottatt få henvendelser og HELFO har heller ikke mottatt mange. Målet er at denne overgangen skal være til det bedre for personer med EB.

5 Vi har fått en egen kontakt hos HELFO som kan kontaktes ved behov, det vil si at vi enten kan ringe HELFO veiledning for privatpersoner: eller ta direkte kontakt med Monica Grov Telefon: E post: Jeg opplever at HELFO har vært veldig løsningsorienterte. Statens legemiddelverk har gjort et vedtak om forhåndsgodkjent refusjon av legemidler til behandling av epidermolysis bullosa (EB). Det gjelder for reseptfrie legemidler. HELFO vil derfor oppdatere Produkt og prislisten vår fra 1. april DEBRA vil sende ut fortløpende informasjon på nettsiden og facebook siden vår, men oppfordrer dere likevel til å følge med på Judith Kristin Asche

6 Blåreseptforskriften 5 og 6 individuell stønad, tilpasset utlevering og forskrivning DEBRA er sammen med 19 andre pasientorganisasjoner invitert til møte med Helsedirektoratet 23.mars. Bakgrunnen er at Helsedirektoratet og HELFO som forvalter blåreseptforskriften 5 og 6, og produkt og prislistene som hører til, ønsker å ha en god dialog med brukerorganisasjonene for å bidra til at forvaltningen støtter opp under brukernes behov samtidig som samfunnets ressurser utnyttes på en god måte. Helsedirektoratet ønsker å diskutere tre konkrete saker med brukerorganisasjonene knyttet til refusjon av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler: 1 Individuell stønad til medisinsk forbruksmateriell Produkt og prislistene til blåreseptforskriften 5 som omhandler medisinsk forbruksmateriell er uttømmende. Det vil si at det ikke er mulig å få refusjon til andre produkter enn de som står på listen, selv om produktene oppfyller samme funksjon som produktene på listen. Et eksempel kan være en bruker som har behov for en annen stomipose enn de som er tatt opp på listen. Helse og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet vurdere om det er behov for individuell stønad til medisinsk forbruksmateriell på samme måte som for næringsmidler. Individuell stønad i denne sammenheng er tenkt at

7 det kan gis stønad til produkter som ikke står på produkt og prislistene. brukeren dekkes av forskriften og det må stå produkter som har samme funksjon på listen til den aktuelle brukeren at lege søker HELFO om individuell stønad HELFO vurderer søknaden utfra gitte kriterier som hvilke produkter som er prøvd før hvorfor kan ikke brukeren bruke produktene på listen brukeren får et individuelt vedtak med innvilgelse eller avslag Ved vurdering av individuell stønad for medisinsk forbruksmateriell ser Helsedirektoratet spesielt på behovet for en slik ordning og hvordan den eventuelt kan utformes uten å undergrave eksisterende produkt og prislister. Behov I løpet av de fem siste årene har Helsedirektoratet fått kjennskap til fire tilfeller der det har vært behov for individuell stønad for medisinsk forbruksmateriell. Basert på dette ser det ut som behovet for individuell stønad er minimalt. Helsedirektoratet vil gjerne ha innspill på hvordan brukerorganisasjonene opplever behovet for

8 individuell stønad. Det vil si at brukerne har prøvd alle aktuelle produkter på listen og fremdeles ikke har funnet noen som gjør at de kan fungere tilfredsstillende i sitt daglige liv. Undergraving av forhåndsgodkjent refusjon Det er viktig at en eventuell åpning for individuell stønad ikke gjør at den forhåndsgodkjente ordningen med produkt og prislister blir dårligere. Dersom leverandører velger å ta produkter av produkt og prislistene, slik at de kun fås ved individuell stønad kan dette ha en selvforsterkende effekt. Dette kan medføre stor bruk av produkter uten priskontroll og sosioøkonomiske skjevheter i ordningen. Helsedirektoratet mener dette er en høyst aktuell problemstilling: 48 % av enkeltvarene som er medisinsk forbruksmateriell ble hentet ut av 10 eller færre personer i Det vil si at veldig mange produkter på listene i dag er nisjeprodukter. Ved å åpne for muligheten til individuell stønad kan det medføre færre produkter på produkt og prislistene og gi dårligere tilgang til brukerne, enn slik det er i dag. Dette er en problemstilling for eksempel på legemiddelområdet. Problemstillinger som kan oppstå ved individuell stønad for medisinsk forbruksmateriell: For å motvirke undergraving av

9 forhåndsgodkjent refusjon må det stilles en del krav for å få individuell stønad. For eksempel at andre produkter er forsøkt og det må begrunnes hvorfor de ikke kan brukes. Det medfører skjønn i saksbehandlingen og øker faren for forskjellsbehandling. Det kan medføre at de med minst ressurser i praksis får et redusert tilbud. Det er vanskelig å prisregulere produkter på individuell stønad. Det kan medføre at kostnadene stiger uforholdsmessig mye og at det slår tilbake på ordningen i sin helhet. En eventuell prisregulering kan igjen medføre et redusert tilbud for brukere med mindre ressurser. Apotek/bandasjist har ikke plikt til å føre slike produkter, bruker må derfor finne en utleverer som vil ta produktet inn og selge det. Dette medfører at selv om en bruker får individuell stønad til et produkt er det ikke sikkert vedkommende faktisk får tak i det, uten å legge ut for det selv og søke HELFO om refusjon i etterkant. For å oppnå kostnadskontroll kunne man innført et stønadstak, for eksempel referansepris på den aktuelle typen produkt. Gitt at apotekene/bandasjistene må fremskaffe produktene vil sannsynligvis ikke produktet være billigere enn de som er på produkt og prislistene. Det vil medføre en høyere egenbetaling som ikke går på frikortet. Brukerne kan da ende opp med et dårligere produktutvalg eller samme utvalg etter søknad, men med begrenset stønad og egenbetaling.

10 Helsedirektoratet ønsker å få innspill på og diskutere følgende: Er det behov for en ordning med individuell stønad for medisinsk forbruksmateriell Hvordan kan denne eventuelt innrettes for å unngå at individuell stønad ikke undergraver forhåndsgodkjent refusjon? 2 tilpasset utlevering fra apotek/bandasjist I dag er det kun leger som kan forskrive medisinsk forbruksmateriell på blåresept. Legene har generelt liten kunnskap om de ulike produktene, bruken av dem og hva brukeren trenger. Det gjør at reseptene fra legene ofte er forskrevet på overordnet nivå, for eksempel; næringsmidler eller inkontinensutstyr. Det blir da apotek og bandasjist i samarbeid med brukeren som må definere hva som er nødvendig for brukeren. Helsedirektoratet oppfatter at det gjøres mye godt arbeid i apotek og bandasjist knyttet til dette. Apotek og bandasjist har imidlertid 1. ikke inngående kjennskap til brukerens tilstand 2. økonomiske insentiver tilsalg Helsedirektoratet ser gjennom både kontroller og analyser at utleveringene av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler ikke alltid er tilpasset bruker. Det kan for eksempel være at bruker får feil produkt, for mye eller for lite. Dette skjer på enkelte

11 apotek/bandasjister og delvis systematisk på kjedenivå. Feil utleveringer gir feil bruk av folketrygdens midler og slår tilbake på ordningen. For eksempel kan det skje at et produkt som leveres ut til andre enn det er ment for, tas bort fra produktog prislistene slik at ingen får det. Fra brukerperspektivet ønsker vi spesielt innspill og diskusjon rundt: Generell oppfatning av utleveringer fra apotek/bandasjist Får brukerne rett produkt? Får de riktig mengde? Får de god hjelp til å finne ut hva de trenger? Hva skjer hvis de får feil? Forslag til tiltak for å tilpasse utleveringene Konsekvenser for brukerne som følge av hjelp til å finne hva de trenger 3 forskrivningsrett for annet helsepersonell enn leger Forskrivning: Som tidligere nevnt har ikke leger generelt god kunnskap om de ulike produktområdene av medisinsk forbruksmateriell. Innenfor enkelte av områdene er det

12 primært andre helsepersonellgrupper som er i kontakt med brukerne, for eksempel stomisykepleiere og uroterapeuter. Disse har ofte spesialkompetanse både om tilstanden og nødvendige produkter. Det er kun leger som kan forskrive medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blåresept. Til dels legger dette begrensninger for organiseringen av helsevesenet, samtidig medfører det forskrivning på overordnet nivå med de negative konsekvenser som beskrevet over, under tilpasset utlevering. Helse og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å utrede hvorvidt annet helsepersonell er aktuelle for å forskrive medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blåresept. I forbindelse med dette ønsker vi spesielt innspill på følgende punkter: Hvilke helsepersonellgrupper forholder deres brukere seg til som kan være aktuelle forskrivere? Ulemper og fordeler ved å åpne for forskrivning av andre helsepersonellgrupper; på individnivå, gruppenivå og generelt Ønsker deres brukergruppe en slik endring? Vi er invitert til å gi innspill på disse sakene og ber derfor om at medlemmene våre gir oss innspill som vi kan ta med på møtet 23.mars. E post: eller tlf

13 Å snakke med barn om diagnoser Senter for sjeldne diagnoser (SSD) har lenge hatt fokus på å samtale med barn og søsken om diagnose. Det er tema både på kurs og lokale informasjonsbesøk i regi av SSD. Det finnes flere vitenskapelige grunner til hvorfor man bør snakke med barn og sikre en dialog rundt å leve med en funksjonsnedsettelse eller å ha et søsken med en diagnose. For å gi informasjon: Ett argument er at barn er oppmerksomme på symptomene, vanskene og utfordringene diagnosen utsetter dem selv, søsken eller familien for. Dette kan for eksempel være fysiske plager eller manglende evne til å delta, og er viktige dagligdagse hendelser som barna søker forklaringer på. Barn har stort sett tre kilder til informasjon om diagnoserelaterte aspekter; viktige andre som foreldre og helsepersonell, samfunnets forklaringer generelt og egne opplevelser. Hvis ikke barna gis forklaringer fra foreldre eller helsepersonell, eller det ikke foreligger korrekt eller tilstrekkelig informasjon rundt dem, danner de forklaringer slik det faller naturlig for dem. Denne

14 typen forklaringer kan derfor inneholde misforståelser og hindre hensiktsmessig tilpasning til livet med en diagnose. Kunnskap om det som feiler en eller det som feiler søsken gir større trygghet, større aksept for det en møter av utfordringer og derfor også ofte mer hensiktsmessig mestring i hverdagslivet. For å la dem sette ord på det vanskelige: Uavhengig av hvor god kunnskap barn har om de utfordringer de møter kan det være vanskelig følelsesmessig. Selv om målet for de fleste voksenpersoner er å tilrettelegge slik at barna skal ha det best mulig, er det ikke til å unngå at barna har vanskelige følelser. Å utrykke vanskelige følelser hjelper barn til å håndtere disse følelsene. På den ene siden setter man i gang prosesser i hjernen som nedregulerer følelsesmessige reaksjoner, På den andre siden kan man bearbeide det man har opplevd når man prater gjennom og selv oppdage sammenhenger eller få ny informasjon fra voksne. På denne måten kan det å prate bidra til bearbeidelsesprosessen. For at voksne skal kunne ha innsikt nok til å hjelpe: Barn og voksne kan ha helt ulike opplevelser i samme situasjon, de kan rette oppmerksomheten mot ulike ting eller reagere med forskjellige følelser av utviklingsmessige grunner. Av denne grunnen er det viktig at voksne undersøker barnas opplevelser og oppfatninger når de har det vanskelig. Det er først når vi faktisk skjønner hva barna opplever at vi kan hjelpe. Voksne er ofte litt for raske med å trekke konklusjoner om hva barn opplever. Dette gjør at de kan gå glipp av informasjon som er viktig

15 for at de skal kunne gi støtte og hjelp. Et godt eksempel er et barn som ikke vil bli undersøkt av legen og foreldre er raske med å forsikre det om at undersøkelsen ikke er vondt eller farlig. Men hvis barnet bekymrer seg for hva utfallet av undersøkelsen blir, en ny medisin, en ny operasjon, vil de voksnes forsøk på å støtte barnet mest sannsynlig ikke ha noen god effekt. Et annet eksempel er barnet som blir så sliten på skolen. Voksne kan forstå det som fysisk utmattelse og tilrettelegge i forhold til dette i skolehverdagen, men hvis sliten refererer til tungpustethet og hjertebank som følge av sosial angst vil ikke disse ikke tiltakene hjelpe. Senter for sjeldne diagnoser har lang erfaring i å veilede foreldre og fagpersoner om når man kan initiere en diagnosesamtale med barnet, hvordan den kan gjennomføres og hvilke verktøy man kan bruke. Ta gjerne kontakt med oss om dere trenger noen å snakke med. Elisabeth Daae pedagogisk psykologisk rådgiver Senter for sjeldne diagnoser Oslo,

16 Årsmøtehelg oktober 2015 Høstens store DEBRA begivenhet I Norge går av stabelen oktober på Quality Hotel & Resort i Sarpsborg. Årsmøtet i fjor ønsket at vi skulle finne lokale utenfor Gardermoen og i år blir det altså Sarpsborg. Våre nordiske DEBRA venner blir invitert med dette året og da er det ingen ulempe å ligge nærmere svenskegrensa. Datoen er lagt utenom høstferien. Håper at dette stedsvalget og tidspunktet gjør at flest mulig av medlemmene kan komme. Programmet er i snekringsfasen, men skal være klart til sommeren. Sett av helgen allerede nå! Jeg har allerede begynt å glede meg

17 DEBRA International Congress i London, England September 2015 VIL DU DELTA? DEBRA internasjonalt arrangerer en årlig kongress for frivillige, lønnede og andre interesserte i EB Vi vet dato og sted for 2015, men programmet er ikke offentliggjort enda, følg med på: :http://www.debra international.org/news and events/debrainternational congresses.html Ved å delta på kongressen får vi inspirasjon, støtte og kontakter fra DEBRA venner i store deler av verden Det er også lærerikt og spennende å følge med på det som skjer innenfor behandling og forskning på EB. Styret vil derfor også dette året sende en styrerepresentant, en likeperson og et medlem, som får dekket reise og opphold. Styret vil sterkt oppfordre våre medlemmer til å søke om å delta. Ta kontakt om du trenger mer informasjon. Ønsker du å delta, fyll ut informasjon nedenfor og send inn. Styret vil foreta en vurdering av søknaden og eventuelt blir det loddtrekning. Vi oppfordrer det medlemmet som deltar til å skrive et reisebrev som innlegg til debra nytt.

18 Søknadsfrist: 19.mars 2015 Navn: Adresse: Postnummer og sted: E post: Hvorfor ønsker du å reise: Sendes til: Judith Kristin Asche Bruveien 6, 4024 Stavanger E post: Søknaden merkes med: Medlem Kongress 2015

19 DEBRA Norge har i samarbeid med Mediq invitert til likepersonsamling i Oslo (november 2014), Stavanger (januar 2015) og Tromsø (mars 2015). Mölnlycke og PartnerMed stilte opp med interessante foredrag og stand. Skinnies var representert med stand. Det var kjempeinteressant å være med på. En liten etterlysing: Det ble utdelt Glucan Pro under kursene og Mölnlycke er veldig interessert i å vite hvilke erfaringer man har gjort ved bruk av kremen. Send en mail til eller til meg

20 Referat styremøte 20.januar 2015 Møtt: Judith Krisitin Asche, Ingunn Storro, Ruth Bernssen Bø, Kris Aaseth Ikkje møtt: Kristin Sparby Larsen, Nedzada Orucevic, Heidi Myrvang Saksliste 01.15: Orienteringssaker a) Mølnlycke er i gang med å oversette en svensk brosjyre for foreldre med nyfødte barn med EB. Denne ble utarbeidet sammen med EB foreningen i Sverige Judith Kristin Asche har skrevet forord på vegne av DEBRA Norge. b) Skjema for registrering av likepersonsarbeid. Ingunn Storro Bufdir gir økonomisk tilskudd til Debra og andre organisasjoner. Nå har Bufdir. kommet med nye retningslinjer angående rapportering. Nå vil antall likepersoner og likepersonsaktivitet være grunnlag for tildeling av midler. Ingunn har derfor utarbeidet et skjema som likepersonene fyller ut, signerer og sender tilbake ved slutten av året

21 til koordinatoren (Judith Kristin) for registrering av likepersonsaktivitet (antall aktiviteter, besøk, telefontjeneste, sosiale medier etc). Debra må ikke rapportere all kontakt utover besøk og møter for å få tilskudd, men styret synes allikevel det kan være greit å ha en oversikt internt over hvor mye jobb som faktisk blir gjort av våre likepersoner på telefon/facebook/epost etc. c) Likepersonssamling om sårbehandling på Vestlandet og i Nord Norge Stavanger: 31.jan 2015 Tromsø: 7. Mars 2015 Stavanger 16 påmeldte pr d) Arrangere Debra International konferanse i 2017 el Svar fra Rainer Riedl. Ruth Bernssen Bø kontakter Rainer Riedl ang økonomi/sponsoravtaler 02.15: Lagring av debra data på icloud. Ruth Bernssen Bø Alle i styret har fått koder og kan gå inn på icloud og legge inn debra saker 03.15: Årsmøte oktober Lokalisasjon. Kristin Larsen Hotellbooking/påmelding, Sapsborg, Kristin Larsen

22 Emne:, (Virtuell trening), sårbehandling leverandører, Å leve med EB, se muligheter Kris. stønad fra NAV Kristin spør SSD erfaringer /evalueringer med blåreseptordninga tilbakemeldinger til Helfo/justeringer Judith Kristin Årsmøtesaker: Fagråd. Debra internasjonal i Norge? Stand. Hvordan gjøre det i år? Skal vi ha dem i entreen og at de betaler selvkost? I gangen, de må selv betale det det koster å ha standen. Judith Kristin Asche sender ut info til bandagister Invitere våre nordiske EB venner. Finne epostadresser/facebook i Danmark og Finland. Ruth Bernssen Bø/Kris Aaseth 04.15: Brukersamling Senter for sjeldne diagnoser mars på Scandic Helsfyr. Vi kan ha to representanter. Hvem kan delta og hvilken gruppe skal vi melde oss på? Se mail fra SSD, som jeg videresender 18.januar. Påmeldingsfristen er 20.januar. Ruth Bernssen Bø og Judith Kristin Asche deltar

23 05.15: Overgang til blåreseptordning for personer med EB. Skal vi be om et evalueringsmøte med HELFO/helsedirektoratet/ Senter for sjeldne diagnoser til sommeren Judith Kristin Asche har bedt leverandør om en oversikt over hvilke produkter som ikke dekkes og hvilke økonomiske konsekvenser det gir. Vi må oppfordre medlemmene våre til å sende sine erfaringer til styret. Judith Kristin Asche kontakter HELFO og ber om et evalueringsmøte etter årsmøtehelga : DEBRA er blitt kontaktet av et par leverandører som ønsker å være samarbeidspartner, og ønsker at vi reklamerer for dem. Skal vi ta betaling fra samarbeidspartnere/ annonse i debra nytt? De må betale. Det vil bli link på debra.no, facebook, og mulighet til å ha stand på årsmøtet Viktig: få navn på kontaktperson som kan ta imot faktura, pluss få rett ordlyd til faktura

24 07.15: Vedtekter/statutter for sponsorgave. Opprette en hurtigarbeidende komite. Utsettes til møtet i mars 08.15: Innhold til debra nytt. Frist 28.februar *Leder *Informasjon fra HELFO ad blåresept Judith Kristin Asche *Nytt fra SSD (senter for sjeldne diagnoser) Judith Kristin Asche *Info om årsmøtehelgen *Info og påmeldingfrist til internasjonal konferanse I London september 2015 *Nyheter fra debra internasjonalt? Noen forslag?? *fast spalte om innsending av foto og lignende *referat fra styremøter *noe fra facebooksiden vår?

25 09.15: Nordisk samarbeid 2015 invitasjon til årsmøtet Ta initiativ til å ha et møte med DEBRA Norden under DEBRA kongress i London : Styrets beretning Judith Kristin Asche Er under arbeid. Ruth Bernssen Bø skrive om besøk I Slovenia 11.15: Dato for styremøter og andre arrangementer Likepersonssamling Stavanger 31,januar Likepersonssamling Tromsø, mars Brukersamling SSD mars 2015 Styremøte mars Styremøte 2.juni Styremøte 25.august Debra International Congress, London september 2015 Årsmøtehelg Oktober Styremøte 18.oktober Styremøte 8.desember

26 12.15: Eventuelt Facebook sida. Skal det gjøres noen endringer? Det skrives f.eks Debra Norge informerer om Opprette E mail liste til medlemmene? Be om adresser på nettside + facebook, sendes til Judith Kristin Asche Referent Ruth Bernssen Bø Sekretær

27 Har du bilder, historier eller annet fra debra samlinger, kurs og lignende? Har du bilder så send dem til Eva som skal samle minnene våre, slik at vi kan ta dem fram og mimre. Hun har fått noen bilder, men vil ha enda flere, så ikke nøl med å sende henne bilder, historier eller annet. Bilder dere ønsker å ha selv kan vi/dere selvfølgelig ta kopi av, men det viktigste dere må gjøre er å skrive HVOR NÅR HVEM på bildene. Lurer dere på noe så tar jeg gjerne en prat på telefonen. Ser fram til å få massevis av tilbakemeldinger. Vennlig hilsen Eva Sørum Østbye Kontaktinformasjon: Eva S. Østby MAIL: Haskollvegen 33 Tlf: Lier Mobil:

28 Returadresse: Judith Kristin Asche Bruveien Stavanger Frist for innsending til neste debra nytt er 7. juni 2015 Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring Kris Aaseth S.Sætrevei Sætre

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013 debra-nytt Nr 2 JUNI 2013 Nå er det allerede juni og tid for ferie. I dette nummeret har vi en artikkel hvor du kan lese litt om måter å feriere på. Vi vil gjerne høre hvordan din ferie har vært. I fjor

Detaljer

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å Under den internasjonale debrakonferansen i Roma i høst ble det informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring"

debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: Helbredelse og lindring debra-nytt Nr 4 DESEMBER 2012 Vår visjon: "Helbredelse og lindring" Kjære alle venner Jeg vil få takke for tilliten jeg har fått som nyvalgt leder for debra. Det er med ydmykhet og takknemlighet jeg går

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Jan Hansen (70): - Ventilen i øyet ble redningen. MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR.

GLAUK. Å leve med. Jan Hansen (70): - Ventilen i øyet ble redningen. MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 1 2009 Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Eller er du i tvil? www.glaukomforeningen.no NYHET:

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

PKU-bladet. Sommertreff i Kristiansand. The Norwegian Society for Phenylketonuria Den norske PKU-forening. Nr. 84 - Mai 2014

PKU-bladet. Sommertreff i Kristiansand. The Norwegian Society for Phenylketonuria Den norske PKU-forening. Nr. 84 - Mai 2014 PKU-bladet Nr. 84 - Mai 2014 The Norwegian Society for Phenylketonuria Den norske PKU-forening Sommertreff i Kristiansand Lavprotein sortiment MINI CRACKERS - Lavprotein kjeks (snacks) med urtesmak - Pakningsstørrelse15

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer