Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt for e-faktura i staten 3. Anbefaler stram og samordnet innføring av e-handel 4. Offentlig utvalg skal se på regel-håndheving 5. Nytt KOFA-bidrag til dragkamp om avfallsenerett 6. Nålauget for eigenregi litt større 7. Toppledere, flyrute og konkurranse uten pris millionar til innkjøpspakke og e-handel Ny veiledning fra DIFI E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring Andres erfaringer er gode å ha når man begir seg inn i noe nytt og fremmed, for eksempel når man skal gå over til e-handel i offentlige virksomheter. En veiledning som bygger på praktiske og konkrete erfaringer foreligger nå, og den sikter mot å være en hjelp i arbeidet med å få leverandørene til å tenne på e- handel. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) som står for veiledningen, og erfaringsmaterialet er hentet fra foretakene i Helse Vest da de satset på e-samhandling med sine leverandører. Veiledningen i hvorledes man aktiviserer sine leverandører sikter seg inn mot kjøpende virksomheter som enten er i startfasen eller i gang med praktisering av e-handel. Publikasjonen er utarbeidet av IBX. Erfaringene fra Helse Vest RHF er hentet fra utrullingen av den elektroniske samhandlingen med avtaleleverandører i Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Førde og Helse Stavanger. Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: - Da vi startet arbeidet med å få til nødvendig samhandling med leverandørene i forbindelse med innføring av e-handel, sto vi på bar bakke. Vi hadde svært lite, om noe, å holde oss til, enten det var mål, case, beskrivelser eller annet som kunne gi oss innføring i hvordan man gjennomfører en slik prosess med best mulig kvalitet. Ressursbesparende Han poengterer at offentlig sektor har et stort behov for en felles tilnærming når det gjelder metodikk og prosesser for leverandøraktivering. Offentlige oppdragsgivere har

2 stort sett samme behov, og det å sammenstille dette i en praktisk veiledning kan være både effektivt og ressursbesparende for offentlige virksomheter som satser på elektronisk handel. Han fremholder at uten en god veiledning blir det lett til at man blir noe famlende, og det innebærer som regel at det går med mer ressurser enn nødvendig. En veiledning er således til åpenbar nytte, og han fremholder: - Når det gjelder den veiledningen som foreligger nå, er dens innhold stort sett basert på de erfaringene vi har vunnet, og den er dermed bygget på praktiske erfaringer. Underveis i produksjonen av veiledningen har vi imidlertid forsøkt å holde oss på et generisk nivå, det vil si gjøre de konkrete vurderingene, rådene og veiledningene i publikasjonen så allmenne for offentlige virksomheter som mulig. Dermed kan den enklere tas i bruk av andre, ikke bare i helsesektoren, etter vårt skjønn. En konkret erfaring gjenspeiles allerede i innledningen av veiledningen, og det er hvor viktig det er å holde stor oppmerksomhet på de forberedende aktivitetene som må gjennomføres før virksomheten er klar for å involvere leverandørene. Bakgrunnen for dette er nettopp erfaringene fra Helse Vest RHF, men også en rekke andre prosjekter. Suksessfaktorene - Jo bedre intern kontroll den kjøpende virksomheten har på leverandørporteføljen, avtalestatus og datakvalitet, jo større er muligheten for suksess med innføring og bruk av e-handel totalt sett, fremgår det av veiledningen. Noen kritiske suksessfaktorer listes også opp: Forståelse for hvor virksomheten er i dag og hvor den ønsker å komme. Likeledes er det viktig å ha evne til å formulere målsettinger for innføring av e-handel og til å utarbeide og gjennomføre en strategi som underbygger målene. Dessuten kreves det evne til å bygge en organisasjon som har kompetanse og ressurser til å håndtere e-handel både i en prosjektfase og i en driftsfase, og endelig: Evne til å følge opp de målene man har satt seg gjennom prosjektfasen. Gunstig tidspunkt for e-faktura i staten Det er god timing for å satse på e-faktura i staten i de nærmeste årene. Det konkluderer Senter for statlig økonomistyring (SSØ) med i en rapport der de trekker konklusjoner på grunnlag av en undersøkelse av den statlige organisering av økonomiforvaltningen. Således kommer SSØ til at anbefalingene fra en annen rapport om e-faktura i staten som kom tidligere i år, er realistiske. Her het det at alle statlige virksomheter (og helseforetakene) skal kunne motta elektronisk faktura fra sine leverandører innen 2010, og at leverandører til staten skal utstede og sende elektronisk faktura fra SSØ har på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomført en undersøkelse om hvordan statlige virksomheter organiserer økonomiforvaltningen, med vekt på håndteringen av inngående fakturaer. Samlet svarandel er om lag 90 prosent. Det store flertallet av virksomhetene med vesentlige fakturavolum (1000 fakturaer eller mer) benytter skanning av faktura og elektronisk attestasjon. Til sammen benytter 65 Side 2

3 prosent av statlige virksomheter en slik løsning og andelen er økende. Det er i tillegg svært få statlige virksomheter som har flere lokale fakturamottak, dvs. at de fleste virksomhetene har sentralt fakturamottaket eller har satt dette ut til en statlig eller privat tjenesteleverandør. Til sammen betjenes for eksempel hele ¾ av statens fakturavolum av SSØ, DSS, Forsvaret, Politiet, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og universitets- og høyskolesektoren. Gunstig tidspunkt Tidspunktet for å iverksette felles tiltak i staten for elektronisk faktura fra leverandører synes også å være gunstig, ifølge SSØ, i og med at flertallet av virksomhetene ennå ikke mottar elektronisk faktura fra leverandør, men planlegger tiltak for å oppnå dette på lengre sikt. SSØ vurderer at det er grunn til å tro at direkte mottak av elektronisk faktura fra leverandør vil øke betraktelig i løpet av få år. Utenfor staten øker for øvrig bruken av elektroniske fakturerings- og betalingstjenester øker blant både bedrifter og privatpersoner. - Markedet har blitt mer modent for bruk av elektroniske løsninger. Dette øker sannsynligheten for at leverandører til statlige virksomheter framover vil ha en forventning om at slike løsninger er tilgjengelig. Også ansatte i statlige virksomheter vil sannsynligvis ha en forventning om å kunne ta i bruk slike løsninger i nær framtid. Dessuten har statlige virksomheter allerede i dag muligheten til å sende elektroniske faktura til kunder, gjennom rammeavtaler med private banker. Andre indikasjoner på økt modenhet i markedet er at det nettopp er etablert en felles norsk standard for elektronisk fakturering NS 4175: 2008 Elektronisk fakturering. Fakturavolum på 3 mill. SSØ anslår at samlet fakturavolum i staten er ca. 3 millioner årlig. Virksomhetenes størrelse spenner fra de som har en håndfull ansatte og svært få leverandører, til virksomheter med flere tusen ansatte og leverandører. Tidligere er netto nåverdi av å innføre krav om elektronisk faktura med 90 prosent anslått til mellom 839 og mill. kroner. Forventet nåverdi er anslått til 1,1 mrd. kroner. De beskrevne utviklingstrekk, sammen med dagens utbredte bruk av elektronisk attestasjon og sentralt fakturamottak, bidrar til at en innføring av krav om elektronisk faktura i staten er realistisk i løpet av få år. SSØ mener denne kartleggingen også gir grunnlag for å vurdere nærmere undersøkelser av statlige virksomheters leverandørregistre og innkjøpsorganisering. Det kan reises spørsmål om flere av virksomhetene har større leverandørregistre enn nødvendig, slik at enkle tiltak kan tenkes å generere økonomiske og administrative gevinster for disse virksomhetene. Blant de viktigste gevinstene som kan oppnås, er mer lønnsomme innkjøp, bedre regnskapskvalitet og et bedre kontrollmiljø. Les hele rapporten her Side 3

4 Anbefaler stram og samordnet innføring av e-handel Innføring av e-handel i den svenske staten kan gjennomføres innen 2013 med betydelige gevinster dersom innføringen skjer samordnet, under èn ledelse og på grunnlag av forordninger fra regjeringen. Dette fastslår Ekonomistyrningsverket som har levert en rapport med undersøkelser og analyser i forbindelse med den planlagte innføringen. Ved å kjøre stramt og samordnet og bevilge seks-sju millioner ekstra i årene kan nettonytten for staten og næringslivet i 2013 lett løpe opp i flerfoldige milliarder kroner til sammen. Ekonomistyrningsverket (ESV) leverte en delrapport tidligere i år. Den, sammen med rapporten som nå foreliger, utgjør deres samlede svar på oppdraget som kom fra regjeringen i desember i fjor. ESV skulle kartlegge, kostnadsberegne, skaffe en oversikt over utviklingen av standarder og komme med forslag til tiltak i forbindelse med gjennomføringen av elektroniske bestillinger i staten. - Innføring av elektroniske bestillinger innebærer et komplekst og flerårig endringsarbeid i den statlige forvaltningen, heter det i rapporten. Dersom innføringen skal gi de forventede effektivitetsgevinstene for så vel staten som for samfunnet i sin helhet, er det viktig med en samordnet innføring ut i fra de behov som myndighetene har. En viktig faktor for å lykkes er å utpeke en som er ansvarlig til å lede og samordne innføringen i staten. Suksesskriterium ESV understreker dessuten at det er viktig at myndighetene og deres leverandører vet hva som kreves av dem i forbindelse med en overgang til elektronisk handel. Krav om bruk av e-handel skal reguleres gjennom krav til myndighetene, ikke ved krav til foretakene. Dette er ett av suksesskriteriene i forbindelse med innføring av et nytt bestillingssystem, ifølge ESV, som fremholder: - Innføringen av e-faktura i staten ble gjort på en tydelig måte, og det anses av mange for å være et sentralt element i innføringen, slik at denne kunne gjennomføres på en god måte i henhold til oppsatt tidsplan. Nettonytten for så vel staten som næringslivet er best, viser beregningene som ESV har foretatt, dersom det gjøres en samordnet innføring av e-bestilling. Nettonytten for staten er beregnet til 3,8 milliarder kroner, 1,6 milliarder mer enn om innføringen skjer enkeltvis. For næringslivet representerer det samordnede alternativet en nettonytte på 0,5 milliarder kroner, mens enkeltvis innføring ikke vil gi noen målbart nettonytte for næringslivet. Tiltak og reguleringer Blant tiltakene som ESV foreslår, er bl.a. at regjeringen i perioden skal: gi ESV i oppdrag å lede og samordne innføringen av e-handel i staten, og bevilge 5 millioner kroner ekstra per år for oppdraget til ESV gi ESV i oppdrag å lede og samordne innføringa av standarder for e-handel i staten, og bevilge 1,6 mill. kroner årlig ekstra i samme periode til ESV for arbeidet, som skal drives i samvirke med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I tillegg tar ESV til orde for disse reguleringstiltak gjennom forordninger fra regjeringen: Side 4

5 at et standardformat for elektronisk handel skal fastsettes. at alle myndigheter skal kunne håndtere bestillinger elektronisk senest den 31. desember at alle myndigheter skal identifisere og analysere innkjøpsmønster, leverandører av varer og tjenester, arbeidsmåter og bestillingsrutiner og ansvar, innsparingspotensial osv. Resultatet skal sammenstilles i en innkjøpsstrategi, som skal dokumenteres i en innkjøpspolicy Les rapporten her Offentlig utvalg skal se på regel-håndheving Offentlig utredning av innføring av EØS-reglene for håndheving av innkjøpsregelverket, og tro på konkurransepreget dialog og e-handel i Statens vegvesen. Dette er noe av det som fremkommer av regjeringens forslag til statsbudsjett for Fra regjeringens side skal det legges vekt på miljø og profesjonalisering av innkjøpene, og i bygg og anlegg er det de små og mellomstore i tillegg til internasjonale selskaper man sikter seg inn mot for å få til et mer fungerende marked. Offentlige innkjøp omtales flere steder i regjeringens forslag til statsbudsjett. På Fornyings- og administrasjonsdepartementets område er det miljøkriteriene og profesjonaliseringen av innkjøp regeletterlevingen, som i første rekke fremheves. FAD minner i den forbindelse om at det skal komme en stortingsmelding om offentlige innkjøp neste år. I forbindelse med meldingen skal departementet også ta standpunkt til spørsmålet om heving av den nasjonale grensen for kunngjøringer (terskelverdi). Direktoratet for forvaltning og IKT(DIFI), som har en avdeling for offentlige innkjøp, får for øvrig en økning i sine bevilgninger på 123 prosent fra i år til neste år. Elles varsler departementet i sitt budsjettforslag at regjeringa tar sikte på å nedsette et offentlig utvalg som skal utrede og legge til rette for hvorledes man best kan gjennomføre de nye EØS-reglene om håndheving av de offentlige innkjøpsreglene. Formålet med de nye håndhevingsreglene er at man skal etterleve innkjøpsreglene bedre, blant annet ved å sikre at leverandørene skal få bedre anledning til å reagere før offentlige kontrakter blir gjort. Det er særlig ulovlige direktekjøp man skal til livs. I en slik utredning har en evaluering av KOFAs virksomhet så langt og en drøfting av klagenemndas videre rolle og funksjon en naturlig plass. E-handel og konkurransepreget dialog Ellers i budsjettforslaget på Samferdselsdepartementets område, vies Statens vegvesens anstrengelser med å få til et velfungerende marked for kjøp av entreprenørtjenester til drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveger, bred oppmerksomhet. Anleggsmarkedet preges av få og etter norske forhold, store aktører. I denne situasjonen ser Statens vegvesen det som en oppgave å legge forholdene bedre til rette for at små og mellomstore entreprenører skal kunne kvalifisere seg for større oppdrag i veisektoren. Statens vegvesen arbeider også aktivt for å få internasjonale selskaper interessert i å delta i anbudskonkurranser. Side 5

6 Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med utvikling av konkurranseformer for å gi riktig balanse mellom incitamenter og risiko tilpasset det enkelte oppdrag. Dette har både kortsiktig og langsiktig perspektiv. Dessuten er anskaffelsesformen konkurransepreget dialog tatt i bruk. Etaten tror at denne anskaffelsesformen er godt egnet for kompliserte prosjekter, fremholder departementet. Vegvesenet arbeider for å bli en bedre bestiller og innkjøper også på andre områder. For å bedre kvalitet, kontroll og sporbarhet, samt effektivisere anskaffelsesprosessen, har Statens vegvesen vedtatt å innføre elektronisk handel, e-handel. Det vil bli igangsatt et pilotprosjekt på e-handel høsten 2008, og deretter gradvis innføring i løpet av For å utnytte stordriftsfordeler vil Statens vegvesen i større grad inngå etatsdekkende rammeavtaler. Mange av disse vil bli bestilt gjennom løsningen for e-handel. Utenlandske aktører Det er flere forhold som er viktige for å få inn utenlandske entreprenører. For at nye internasjonale aktører skal fatte interesse, må kontrakten normalt være av betydelig størrelse (1 mrd. kr). Det er også sentralt med en forutsigbarhet, slik at entreprenøren kan ha en forventing om flere prosjekter i Norge. Hvis en internasjonal aktør først etablerer seg i Norge, vil også mindre prosjekter være interessante. Ikke alle typer prosjekter er like attraktive for utenlandske entreprenører. Interessen antas å være størst for anlegg med et betydelig innslag av konstruksjoner (bruer m.m.). Departementet opplyser at en del store internasjonale aktører med base utenfor Norden har så langt vist interesse for det nordiske markedet. Det gjelder både i samarbeidskonstellasjoner i forbindelse med større enkeltprosjekter (OPS= Offentligprivat samarbeid)) og på mer permanent basis. Nytt KOFA-bidrag til dragkamp om avfallsenerett KOFA har nå gitt et nytt bidrag til den juridiske dragkampen om tildeling av enerett og kontrakt når det gjelder avfallshåndtering og anskaffelsesreglene. I den første (Steinkjer-saken) kom Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) til at det var foregått en ulovlig direkteanskaffelse. I saken som nå er avgjort, er alt i orden etter regelverket for offentlige anskaffelser. Et kjernepunkt er tidspunktet for den lovlige tildelingen av enerett og kontrakt: I Steinkjer-saken kom enerettildelingen lenge etter kontrakten; i den nå foreliggende saken kom eneretten først og kontrakten som eneretten skulle omfatte, en god tid senere. Det var det interkommunale selskapet Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS som gjorde kontrakt med et selskap som i sin helhet er eiet av heleide kommunale selskaper, Returkraft AS, om håndtering av restavfall fra husholdningene. Samme avfallsselskap hadde tidligere vedtatt å tildele Returkraft AS en enerett for dette formålet, begrenset til det geografiske området som eierkommunene utgjør. Slagen Energigjenvinning AS var klageren som mente her hadde foregått en ulovlig direkteanskaffelse, fordi det etter forurensningsloven ikke forelå noen rett til eierkommunene om å gi enerett til behandling av dette avfallet. Dermed skulle det vært konkurranse om kontrakten. Side 6

7 Ikke utvidet egenregi KOFA peker på at denne saken (2008/77) ikke gjelder det generelle spørsmålet om tildeling av kontrakt i utvidet egenregi. Foretaket Returkraft AS er selv et offentligrettslig organ, og, heter det, når organet utfører tjenesten med tildelt enerett, er det ikke nødvendig å drøfte egenregispørsmålet. Det foreliggende tilfellet ligger således noe annerledes an enn nemndas tidligere avgjørelser i den såkalte Steinkjer-saken. I sistnevnte var det påklaget et kommunestyrevedtak om å gi Ecopro AS enerett til å behandle utsortert våtorganisk avfall fra husholdninger, samt kloakkslam fra Steinkjer kommune uten forutgående kunngjøring. Eneretten skulle gjelde i 15 år fra og med I likhet med Returkraft AS er Ecopro As et offentligrettslig organ, og deres virksomhet er heller ikke av industriell eller forretningsmessig karakter. Klagenemnda kom til at det imidlertid forelå en ulovlig direkteanskaffelse: - Så vidt nemnda kan se av den foreliggende dokumentasjon, ble kontrakt i saken tildelt ved kommunestyrets vedtak av 8. november Vedtaket om enerett ble fattet 14. november 2007, og synes gjort med sikte på å tildele en kontrakt og unngå konkurranseutsetting av anskaffelsen Kontrakttildeling og enerett må derfor her ses i sammenheng. Slik nemnda forstår unntaket må eneretten foreligge før kontraktstildeling skjer. Lovlig enerett-tildeling I Returkraft-saken, som nå er ferdigbehandlet, drøfter KOFA tildelingen av eneretten både ut fra EØS-avtalen og forurensingsloven, og kommer til at enerett-tildelingen er forenlig med de begge. Eneretten for Returkraft AS ble etablert fem måneder før tildelingen av tjenesten som denne saken gjelder. Nemnda kan ikke, heter det, se at det har selvstendig betydning for vurderingen hvorvidt tildeling av enerett og tildeling av oppdrag skjedde samordnet eller uavhengig så lenge kontrakten er tildelt tidligst samtidig med at eneretten er etablert. - Nemnda har ikke holdepunkter for å se ordningen som et forsøk på omgåelse av kravene til kunngjøring av kommunale tjenester, fremhever klagenemnda, som dermed kommer til at tildelingen av oppdraget om behandling av husholdningsavfallet til Returkraft AS ikke utgjør et brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. Ettersom det her er tildelt enerett på lovlig måte, understreker at det dermed ikke har mening å kreve konkurranse om de tjenester som eneretten skal dekke. Selve eneretten er ikke noen tjeneste, men en tillatelse. Nålauget for eigenregi litt større Tidlegare har EF-domstolen vore svært så streng når det gjeld spørsmålet om eigenregi der det har vore private interesser inne i biletet i det selskapet som skulle få oppdraget utan tevling. Men i ein dom frå sist sommar har domstolen lempa noko på den strenge haldninga si. - Den nye avgjersla tyder at eigenregi ikkje utan vidare vert utelukka dersom dei private deltakarane er offentleg eigde, skriv advokat Hanne S. Torkelsen i ein Side 7

8 kommentar til dommen på internettsida til KS Bedrift. Det var i ei sak om traktatbrot at EF-domstolen kom med presiseringane sine. Dei gjaldt kva som skal til for at det kan vere eigenregi, såleis at tildeling av oppgåver kan gå føre seg utan tevling i marknaden etter reglane for offentlege innkjøp. EU-kommisjonen hadde klaga Italia inn for domstolen (sak C-371/05), men fekk ikkje medhald. Ein italiensk bykommune hadde tildelt ein IT-kontrakt til selskapet ASI Spa utan å nytte tevling til føremålet først. Dette selskapet vart i si tid skipa for å dekkje det som eigarkommunane trong av IT-tenester. Eigar av selskapet var bykommunen saman med to andre kommunar og to privatrettslege selskap. Bykommunen var majoritetseigaren. Kriterium for eigenregi Spørsmålet som domstolen skulle meine noko om, var om dei kriteria som skal til for at det er eigenregi, var til stades. Domstolen har i fleire tidlegare dommar slått fast at eitt av kriteria var at eigaren/eigarane måtte ha same kontroll med selskapet som deira eigne avdelingar (kontrollkriterium), og at selskapet i hovudsak måtte ha oppgåver retta mot oppdragsgjevaren og ikkje i ein marknad (omsetnadskriterium). EF-domstolen har tidlegare vore svært streng dersom private var inne på eigarsida i det heile. Jamvel om det berre var teoretisk mogeleg at private var med på eigarsida, ville det ikkje vere eigenregi, etter det domstolen tidlegare har meint. I den italienske dommen skriv domstolen at også dei to private selskapa var eigde av kommunane. Sjølv om det er teoretisk mogeleg for private å vere med, særleg på grunn av selskapsforma, er det ikkje nok til seie at kravet til kontroll frå dei offentlege styresmaktene ikkje er oppfylt. Ein må òg sjå om det er mogeleg for dei private å ha ei effektiv deltaking på det tidspunktet i saka då kontrakten skal gjerast. Berre under særskilde omstende har det noko å seie for vurderinga om den private deltakinga er effektiv slik seier domstolen det. Han tenkjer her særleg på om det allereie ved tildelinga av oppdraget var eit føremål at det skulle vere privat deltaking. Kan få mykje å seie Også omsetnadskriteriet var oppfylt, meinte domstolen, sjølv om det var fleire eigarar. Selskapet utførte berre oppdrag på vegner av eigarane. Advokat Torkelsen skriv: - Avgjerda kan få mykje å seie, ettersom ho må oppfattast slik at ho lempar på tidlegare avgjersler frå domstolen når det gjeld det strenge kravet til privat eigarskap. Sjølv om det berre var teoretisk mogeleg at private var inne i biletet når det gjaldt eigarskap, kunne det utelukke eigenregi, har domstolen meint. Like eins at jamvel om det berre var mogeleg at privat kapital var til stades, hadde det vore nok til å utelukke eigenregi på grunn av krava som er knytte til kontrollkriteriet. Den nye avgjersla tyder at eigenregi ikkje utan vidare vert utelukka dersom dei private deltakarane er offentleg eigde. Toppledere, flyrute og konkurranse uten pris Toppledere i Oslo kommune inviteres til innkjøpskurs, ny operatør på nordnorsk flyrute, og egen svensk lov om fritt valg med konkurranse på kvalitet ikke pris. I tillegg er Oppegård kommune blitt gransket og frikjent for etikkbrudd, men brudd på innkjøpsreglene ble funnet. Danske kommuner har ikke tent på Side 8

9 fritt valg -ordning innenfor matservering i eldreomsorgen, og møter krav fra næringslivet om mer fart i konkurranseutsettingen. I Sverige er såkalt grønn ambulanse lansert. Dette er ukens utvalg av nyheter og aktualiteter innenfor offentlige anskaffelser. Toppledere på innkjøpskurs Utviklings- og kompetanseetaten ved avdeling for konserninnkjøp og effektivisering i Oslo kommune inviterer toppledere og deres nærmeste ledergruppe til kurs i anskaffelser 17. november. Kurset tar sikte på å gi en minimumsinnføring i offentlige anskaffelser, der de blant annet skal reflektere over en virksomhetsleders ansvar for organisering av anskaffelsesaktiviteten. Temaer som vil bli belyst, omfatter spørsmål som hvorfor det er viktig med fokus på offentlige anskaffelser, strategi og styringsprinsipper. Det vil dertil bli en overordnet gjennomgang av regelverket om offentlige anskaffelser. Deltakerne får for øvrig med seg en enkel sjekkliste til bruk i virksomhetens anskaffelsesarbeid. Frikjent, men brøt innkjøpsreglene Advokatfirmaet G-partner har avlevert sin rapport i forbindelse med granskingen av Oppegård kommunes forhold til Siemens. Det foreligger ikke dokumentasjon for at Siemens har overfakturert Oppegård kommune, fremgår det, eller at ansatte i kommunen har mottatt fordelsoverføringer fra Siemens utover noen ubetydelige forhold som ligger flere år tilbake i tid, og som ikke var i strid med interne retningslinjer. G- Partner påpeker imidlertid at kommunen har begått flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser innenfor vedlikeholdstjenesten og eiendomsforvaltning. De anbefaler kommunen å gjennomgå sine innkjøpsrutiner og etablere bedre rutiner for fakturakontroll. Widerøe overtar flyrute midlertidig Widerøe s Flyveselskap AS tar over rutedriften mellom Bodø og Røst fra 20. oktober Avtalen gjelder fram til 31. mars Rutetilbudet gir befolkningen på Røst to flyavganger daglig direkte til og fra Bodø, melder Samferdselsdepartementet, som har mottatt to anbud for drift av denne flyruten for perioden 20. ktober mars Begge anbudene oppfyller gjeldende krav til kapasitet og rutefrekvens, men Widerøe krevde lavest økonomisk godtgjørelse. Lufttransport AS driver i dag flyruten og overtok driften 5. september fra Kato Airline AS, etter at dette selskapet måtte innstille driften 1. september Når det gjelder drift av ruten etter 1. april 2009, er det kunngjort et hovedanbud for flyruter i Norge. Lite fart i fritt-valg -ordning Etter tre år med fritt valg -ordningen i Danmark tilbyr bare 19 av landets 98 kommuner innbyggerne et valg mellom kommunal og privat levering av mat i eldreomsorgen, og 80,6 pst. av all maten leveres fremdeles av kommunene. Det er ikke godt nok, lyder det fra Dansk Erhverv (DE), som mener at ordningen har spilt fallitt og bør erstattes med et krav til kommunene om å konkurranseutsette matserveringen. På sin side ønsker Kommunernes Landsforening ( KL) og Dansk Industri (DI) derimot ikke bruk av tvang overfor kommunene. Side 9

10 Konkurranse, men ikke på pris I Sverige er det kommet forslag til en ny lov loven om valgfrihetssystemet. Forslaget tar sikte på å tydeliggjøre rettstilstanden, og gjøre det lettere for kommuner og landsting (fylkeskommuner) å øke valgfriheten innenfor ulike helse- og sosialtjenester. Den nye loven skal supplere regelverket for offentlige innkjøp, heter det, og de offentlige oppdragsgiverne må f.eks.fremdeles kunngjøre. Private og offentlige leverandører kan alle søke om å bli godkjente leverandører. Straks de er godkjent, kan det gjøres kontrakt. Det skal ikke konkurreres på pris, bare på kvalitetskriterier. Loven skal etter planen tre i kraft 1. januar 2009, og hensikten er at den enkelte borger fritt skal kunne velge mellom tilgjengelige og godkjente tjenesteleverandører. Lanserer grønn ambulanse, skjerper innkjøpskrav Stockholms läns landsting lanserer grønn ambulanse - Sveriges første miljøtilpassede ambulansebil. Det skjedde på en ambulansemesse forleden. Det er Stockholms läns landsting og Ambulanssjukvården i Storstockholm som står bak den grønne ambulansen. Ambulansen, som skal i drift våren 2009, er biogassdrevet og produseres med reduserte mengder miljøskadelige deler. Ambulansen er en del av i miljøprosjektet Grön Ambulans. - Vi har tøffe miljømål både hva gjelder avvikling av kjemikalier og bruk av fornybart drivstoff i biler. Dette prosjektet skal stimulere til utvikling på begge disse områdene. Neste skritt er å stille høyere krav i våre anbudskonkurranser om kjøp av ambulansetjenester, sier miljøsjefen i landstinget, Anna Linusson. 133 millionar til innkjøpspakke og e-handel Reglane for offentlege innkjøp skal etterlevast, det skal verte auka interesse for å kome med tilbod i offentlege tevlingar, og e-handel skal innførast i staten. Dette er hovudpunkta i ein treårig plan som den svenske regjeringa har gjort framlegg om i sitt 2009-budsjett. Til saman vert det sett av 133 millionar kroner over tre år til føremålet, der ei innkjøpspakke og e-handelinnføringa åleine krev helvta av pengane. Om lag to veker før statsbudsjettet låg føre her heime, var den svenske regjeringa ute med sitt 2009-framlegg. Mellom tiltaka finn vi her ei innkjøpspakke som skal verke i åra Dei 133 millionane som vert løyvde, skal fordelast over dei tre åra og på ei rekkje tiltak. Innkjøpspakke Føremålet med innkjøpspakka er mellom anna å stogge utviklinga med færre og færre tilbod i dei offentlege innkjøpstevlingane. Mange av dei som gjer innkjøp, og mange av dei som kjem med tilbod, skriv regjeringa, meiner det er komplisert med offentlege innkjøp. Når det er slik, vert det til at småverksemder ikkje lenger ønskjer å vere med i tevlingane. Kammarkollegiet får derfor i oppdrag å etablere ein funksjon som dei kallar innkjøpsstøtte, som skal hjelpe til med råd og rettleiing i samband med innkjøpsprosessen. Både dei som står for prosessen og dei som er inviterte med i han, kan gjere bruk av denne hjelpa. Side 10

11 Det skal òg lagast eit modelltevlingsunderlag, som er eit opplegg for kjøp av produkt som er standardiserte og likearta. Då er det ikkje naudsynt at kvar offentleg innkjøpar lagar sitt eige tevlingsunderlag, som ikkje minst fører til mykje arbeid for leverandførar som leverer dei same produkta til mange offentlege kjøparar. Pengar til e-handel I budsjettet ligg det dessutan pengar til arbeidet med å etablere e-handel i den svenske staten. Desse ressursane skal nyttast til å etablere ei statleg e-handelsplattform. Ekonomistyrningsverket har i ein rapport nyleg slått fast at det er ei eigna målsetjing at dei fleste statlege einingane bør kunne gjere e-innkjøp i For regjeringa er det å gå over til å nytte meir avanserte elektroniske verktøy i innkjøpa eit verkemiddel for å hente effektiviseringsvinstar både hos innkjøpseiningar og leverandørar. Det er Kammarkollegiet som får oppdraget med å sjå til at e-handelen kjem i gang for alvor i den svenske staten i Innkjøpsstøtte og innføring av e-handel tek om lag halvparten av den treårige løyvinga på 133 millionar kroner. Ein god del pengar går elles til Konkurrensverket, som skal overvake at reglane for offentlege innkjøp vert etterlevde. Konkurrensverket får dessutan eit anna verkemiddel som dei òg kan nytte i denne kampen, nemleg retten til å fremje innkjøpssaker for domstolane. I 2009 får dessutan svenskane ei eiga lov om valfridom, som gjeld tenester innanfor helse- og sjukehussektoren. Dette er ei lov som Konkurrensverket òg skal passe på. Side 11

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008)

Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008) Innføring av obligatorisk, elektronisk faktura i staten ( AGFA-rapport av 25 mars 2008) Rapportens anbefalinger Eforum i Standard Norge, 18 sep 08 - Knut Øyvind Granli Mandat Arbeidsgruppen skal vurdere

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Forslag om innføring av obligatorisk bruk av elektronisk faktura i staten

Forslag om innføring av obligatorisk bruk av elektronisk faktura i staten DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 2007/ 1623-KDB 08/3744 J Fl S/GFE Dato 06.10.2008 Forslag om innføring av obligatorisk

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby Deloitte Advokatfirma DA Strandsvingen 14a Postboks 287 4066 Stavanger Norway Memo Tel: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 50 80 56 50 www.deloitte.no Dato: Til: BIR AS v/adm. dir. Steinar Nævdal Fra: Deloitte

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2009 Fredag 19.juni 1. Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp 2. Satser på

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 12 januar 2004 i sak 2003/243

Klagenemndas avgjørelse 12 januar 2004 i sak 2003/243 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stryn kommune inngikk avtale med sitt heleide selskap Stryn Energi AS om bygging og drift av bredbåndsnett i kommunen. Lov om offentlige anskaffelser, men ikke anskaffelsesforskriften

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

NOTAT. Vurderingar knytt til etablering av biogassanlegg i Bergen og bruk av biogass som drivstoff for gassbussar i Hordaland

NOTAT. Vurderingar knytt til etablering av biogassanlegg i Bergen og bruk av biogass som drivstoff for gassbussar i Hordaland NOTAT Til: Skyss v/karl Inge Nygård Dato: 2012-06-14 Frå: Tema: Torstein Fjeldet Lunde Vurderingar knytt til etablering av biogassanlegg i Bergen og bruk av biogass som drivstoff for gassbussar i Hordaland

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/243 Innklaget virksomhet: Klager: Stryn kommune, Sico Data AS Saksnummer: 2003/243 Saksbehandler: Vedtak: MGM Brudd på regelverket Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Krav til konkurranse i lov

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Offentlege anskaffingar

Offentlege anskaffingar Offentlege anskaffingar Fagdag i Fjærland 06. juni 2017 I dag: Generelt: - Dei grunnleggjande prinsippa - Terskelverdiar og korleis desse blir utrekna - Kva er eit kjøp? Offentleg samarbeid Forsking og

Detaljer

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE TOLL- O G A V G I F T S D I R E K T O R A T E T Innk r e v i n g - o g r e g n s k a p s a v d e li n g e n V å r d a t o V å r r e f e r a n s e A r k i v n u m m e r 30.09. 0 8 2008/01717 1 7 4 S a k

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto - ei evaluering frå januar til og med juni 2006 Førde, 16. oktober 2006 Innhald 1. Innleiing 3 2. Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Kommunalt handlingsrom egenregi/utvidet egenregi. v/advokat Morten Goller

Kommunalt handlingsrom egenregi/utvidet egenregi. v/advokat Morten Goller Kommunalt handlingsrom egenregi/utvidet egenregi v/advokat Morten Goller KS Bedriftenes Møteplass 2016, Fornebu 19. april 2016 1 Unntaket for egenregi Problemstilling Kan kommuner tildele kontrakter om

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året)

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING Stord kommune (Leiar av forumet deler av året) SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM BØMLO, FITJAR, KVINNHERAD, STORD OG TYSNES ÅRSMELDING 2014 Organisasjon: Kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes har sidan 1996 hatt ei interkommunal

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer