Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter."

Transkript

1 BRUKERAVTALE Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter. Miljødirektoratet administrerer tilgang til og bruk av den norske delen av EUs fellesregister. Siste oppdatering av brukeravtalen: 29. juni 2015 Innhold 1. LOV- OG REGELVERK FOR KVOTEREGISTERET KLIMAKVOTEFORSKRIFTEN EUS REGISTERFORORDNING EUS A&V-FORORDNING BRUKERAVTALEN DEFINISJONER... 3 AKTØR... 3 BRUKERE... 3 FULLMAKTSGIVER... 3 KONTOHAVER (ACCOUNT HOLDER, AH)... 4 KONTOREPRESENTANT (ACCOUNT REPRESENTATIVE, AR)... 4 KONTOSØKER... 4 TILLEGGSREPRESENTANT (ADDITIONAL ACCOUNT REPRESENTATIVE, AAR)... 4 UTENLANDSKE AKTØRER KRAV OM KJENNSKAP TIL GJELDENDE LOVER OG REGLER KJENNSKAP TIL LOVVERK KJENNSKAP TIL INFORMASJONSPLIKT OG ANNET REGELVERK GENERELLE KRAV TIL KONTO OG KONTOSØKER KRAV TIL KONTOSØKER OG -SØKNAD KONTOTYPER I KVOTEREGISTERET KRAV TIL KONTOREPRESENTANTER (AR/AAR) OVERFØRING AV KVOTER FRA EN KONTO SØKNAD OM OPPRETTING AV KONTO ELLER TILGANG TIL KONTO OPPRETTING AV DRIFTSKONTO FOR KVOTEPLIKTIGE... 6 Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 5.2. OPPRETTING AV ANDRE TYPER KONTI UTFYLLING AV SØKNAD OG MILJØDIREKTORATETS SØKNADSBEHANDLING AVSLAG PÅ SØKNAD DOKUMENTASJONSKRAV DRIFTSKONTO (OHA) FOR KVOTEPLIKTIG VIRKSOMHET DRIFTSKONTO (AOHA) FOR LUFTFARTSOPERATØR PERSONKONTO (PHA) OG HANDELSKONTO (TA) FOR PRIVATPERSON PERSONKONTO (PHA) OG HANDELSKONTO (TA) FOR VIRKSOMHETER OG ORGANISASJONER EKSTERN HANDELSPLATTFORMKONTO (ETPA) VERIFIKATØRKONTO (VA) YTTERLIGERE DOKUMENTASJONSKRAV FOR UTENLANDSKE AKTØRER INFORMASJON FRA AKTØRER OG MYNDIGHETER INFORMASJON FRA AKTØRER INFORMASJON FRA MYNDIGHETER KRAV TIL SIKKERHETSTILTAK BAKGRUNN OBLIGATORISKE SIKKERHETSTILTAK ANBEFALTE SIKKERHETSTILTAK GEBYR OPPRETTING AV KONTO ÅRLIG GEBYR UNNTAK FRA GEBYR BRUDD PÅ REGELVERK OG VILKÅR I BRUKERAVTALEN SUSPENDERING, BLOKKERING OG STENGING SUSPENDERING BLOKKERING AV KONTO STENGING AV KONTO REGISTERADMINISTRATORENS ANSVAR RIMELIGE TILTAK BEGRENSET ANSVAR FEIL BRUK UAUTORISERT BRUK INFORMASJON ERSTATNINGSANSVAR TILBAKETREKKING AV UTDELTE KVOTER

3 13.1. UTDELING AV FOR MANGE KVOTER KAPASITETSREDUKSJON/NEDLEGGELSE ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER Lov- og regelverk for kvoteregisteret Regler for det norske registeret for klimakvoter, heretter betegnet kvoteregisteret, er angitt i følgende lovtekster og avtaletekster: 1.1. Klimakvoteforskriften Kapittel 7 i forskrift 23. desember 2004 nr om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) EUs registerforordning EUs forordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om etableringen av et unionsregister for handelsperioden som begynner 1. januar 2013, og senere handelsperioder, gjelder som forskrift, med de tilpasninger som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig, jf. klimakvoteforskriften EUs A&V-forordning EUs forordning (EU) nr. 600/2012 om verifikasjon av utslippsrapporter og tonnkilometerrapporter og akkreditering av verifikatører, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig, jf. klimakvoteforskriften Brukeravtalen Brukeravtalens vilkår og betingelser er ikke uttømmende. Det vises til regelverket nevnt over for den fullstendige reguleringen av administrasjon og bruk av kvoteregisteret. 2. Definisjoner Aktør defineres som et samlebegrep på rollene AH, AR og AAR. Brukere defineres som et samlebegrep på rollene AR og AAR. Fullmaktsgiver 3

4 defineres som en eller flere personer som alene, eller samlet, kan delegere ansvar og rettigheter på vegne av kontosøker/-haver til andre personer. For virksomheter er gyldig fullmaktsgiver signaturberettiget, prokurist eller daglig leder i virksomheten. Kontohaver (Account Holder, AH) defineres som en virksomhet, organisasjon eller privatperson, som innehar en konto i sitt navn, eller under sitt organisasjonsnummer i kvoteregisteret. Kontorepresentant (Account Representative, AR) defineres som en person med tilknytning til kontohaver, og som har tilgang til kontohavers konto i kvoteregisteret i kraft av fullmakt på vegne av denne. Kontosøker defineres som en virksomhet, organisasjon eller privatperson, som ønsker eller skal ha en konto i kvoteregisteret. Tilleggsrepresentant (Additional Account Representative, AAR) defineres som en person, som på vegne av kontohaveren skal bekrefte/avslå handlinger i kvoteregisteret (med unntak av overføringer til konti på Trusted Account List, se under) og som har tilgang til konto i kvoteregisteret i kraft av fullmakt fra kontohaver. Tilleggsrepresentanten kan ikke foreslå transaksjoner, men har en kontrollfunksjon ved at han/hun sjekker handlinger foreslått av en kontorepresentant. Trusted Account List (TAL) defineres som en liste over en eller flere konti til andre kontohavere som anses som trygge å overføre kvoter til. Når listen er opprettet på kontoen i registeret, kan en AR gjøre transaksjoner til en konto på denne listen uten ytterligere godkjenning av transaksjonen fra en annen AR/AAR. Se også avsnitt om overføringer til konti på TAL og hvordan legge til nye konti på TAL. Utenlandske aktører defineres som aktører som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret (virksomheter og organisasjoner), eller som ikke er norske statsborgere (privatpersoner). 3. Krav om kjennskap til gjeldende lover og regler 3.1. Kjennskap til lovverk Alle aktører, som definert i avsnitt 2, plikter å sette seg inn i relevant lovverk for kvoteregisteret, jf. avsnitt 1. 4

5 3.2. Kjennskap til informasjonsplikt og annet regelverk Alle aktører, som definert i avsnitt 2, plikter å sette seg inn brukeravtalen for kvoteregisteret Ved endring av opplysninger som er registrert i kvoteregisteret, plikter aktøren å melde slike endringer til kvoteregisterets administratorer, jf. avsnitt Aktører som er tilknyttet konto i registeret, plikter å gi og oppdatere informasjon i registeret, jf. avsnitt Generelle krav til konto og kontosøker 4.1. Krav til kontosøker og -søknad Både norske og utenlandske fysiske og juridiske personer kan søke om konto i kvoteregisteret. Før Miljødirektoratet kan godkjenne en søknad og aktivere kontoen, må alle krav til informasjon, jf. avsnitt 5, og dokumentkrav, jf. avsnitt 6, være oppfylt Kontotyper i kvoteregisteret Driftskonto for kvotepliktig virksomhet (Operator Holding Account, OHA) Driftskonto for kvotepliktig luftfartsoperatør (Aicraft Operator Holding Account, AOHA) Konto for privatpersoner, virksomhet eller organisasjon (Person Holding Account, PHA). Verifikatørkonto for akkrediterte verifikatører (Verifier Account, VA) Handelskonto for privatperson, virksomhet eller organisasjon (Trading Account, TA). Ekstern handelsplattformkonto for virksomhet eller organisasjon (External Trading Platform Account, ETPA) 4.3. Krav til kontorepresentanter (AR/AAR) Antall kontorepresentanter (AR). Enhver konto, bortsett fra en verifikatørkonto, må ha minst to AR, og kan ha opptil 15 AR totalt. En verifikatørkonto må ha minst én AR Kontorepresentanter (AR) med lesetilgang. Kontosøker kan søke om å ha AR med kun lesetilgang til konto. En slik AR kan imidlertid ikke være en av AR-ene som nevnt i avsnitt Antall tilleggsrepresentanter (AAR) Kontoen kan ha én eller flere AAR, totalt opptil 10 AAR Fysiske personer 5

6 De oppnevnte AR/AAR i en kontosøknad må være forskjellige fysiske personer Norsk statsborger Minst én AR må være norsk statsborger. Dette kravet gjelder ikke for verifikatørkonto og for driftskonto for kvotepliktig luftfartsoperatør Overføring av kvoter fra en konto Trusted Account List (TAL) En overføring av kvoter krever ofte at mottakerkonto er oppført på avsenderkontoens TAL, jf. definisjonen i avsnitt 2. Merk at oppføring av en konto på TAL må bekreftes av enten to AR eller en AR og en AAR. det tar 7 virkedager fra to representanter har bekreftet oppføringen, til kontoen er synlig på TAL. en kontosøker som får opprettet en ny konto, vil med én gang kunne se egne, eksisterende konti på TAL for den nye kontoen, og vice versa. alle konti i EUs register, norske og utenlandske, kan føres opp på TAL Kvotepliktige virksomheter trenger ikke legge til statens konto på TAL, jf Overføring til en konto som er oppført på TAL Alle OHA-/AOHA-/PHA- må ha en TAL for å kunne gjøre en transaksjoner ut fra konto, og kontohaver kan bare gjøre transaksjoner til konti på TAL fra disse kontiene Overføring til en konto som ikke er oppført på TAL. Slike transaksjoner kan kun utføres fra en handelskonto. Da må enten en annen AR eller en AAR godkjenne overføringen Oppgjør av kvoteplikt («surrender») Slike transaksjoner kan kun utføres fra en driftskonto (OHA eller AOHA). Kvotepliktige virksomheter trenger ikke legge til statens konto på TAL for å kunne utføre oppgjøret av kvoteplikt fra en driftskonto (OHA/AOHA). Oppgjøret skjer gjennom en egen funksjon i registeret («surrender»). Se registerets brukermanual for mer informasjon. 5. Søknad om oppretting av konto eller tilgang til konto 5.1. Oppretting av driftskonto for kvotepliktige Miljødirektoratet oppretter driftskonto for alle kvotepliktige virksomheter på bakgrunn av opplysninger som virksomhetene gir til registeradministrator. Disse opplysninger må samsvare med kravene i avsnitt 5.3 og 6.1 (OHA)/6.2 (AOHA) i denne brukeravtalen. 6

7 5.2. Oppretting av andre typer konti For å åpne annen type konto enn driftskonto (se avsnitt 4.2) må virksomheten, organisasjonen eller personen søke om oppretting av konto Utfylling av søknad og Miljødirektoratets søknadsbehandling Opplysningsskjemaet Enhver søknad skal inneholde et utfylt opplysningsskjema. Skjemaet kan lastes ned fra nettsiden All relevant informasjon om aktørene må fylles ut. All relevant informasjon om fullmaktsgiver må fylles ut. Opplysningsskjemaet må signeres der hvor dette er markert Kontosøknaden må inneholde informasjon om minst to AR, med unntak av søknad for verifikatørkonto, der kun én AR er påkrevd. Alle AR og evt. AAR må få fullmakt til å representere kontohaver i kvoteregisteret, med mindre AR allerede har en fullmakt (prokura/signatur/daglig leder) i samsvar med gjeldende firmaattest for virksomheten. Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema Annen informasjon må også oppgis til Miljødirektoratet, dersom dette er relevant for søknaden, eller Miljødirektoratet på annen måte vurderer denne informasjonen som relevant for søknadsbehandlingen All dokumentasjon tilhørende en søknad må sendes som vedlegg til søknaden, før søknaden anses som fullstendig Opplysningsskjema og tilhørende dokumentasjon sendes Miljødirektoratet 1 per post. Forsendelsen merkes "Til kvoteregistergruppa" Avslag på søknad Miljødirektoratet kan avvise en søknad dersom relevant informasjon eller dokumentasjon mangler, eller hvis direktoratet får informasjon om at aktør, eller søknad, ikke tilfredsstiller krav i gjeldene lovverk, jf. avsnitt 1, eller andre krav i brukeravtalen Miljødirektoratet kan avvise søknad om personkonto eller handelskonto i kvoteregisteret dersom kontohaver ikke betaler gebyret for oppretting av slike konti i kvoteregisteret, jf. avsnitt 9.1 innen fastsatt forfallsdato på faktura Miljødirektoratet kan, dersom aktøren ikke tilfredsstiller kravene, be om at manglende informasjon sendes inn til direktoratet, evt. kan Miljødirektoratet også be om ny informasjon og dokumentasjon dersom det er behov for dette. 1 Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 7

8 Direktoratet kan, dersom kravet i dette avsnittet ikke blir overholdt, avslå søknaden. 6. Dokumentasjonskrav Miljødirektoratet stiller krav til dokumenter fra kontosøker basert på type konto som virksomheten eller privatpersonen søker om å opprette i registeret. For hver kontotype stiller direktoratet også noe forskjellige krav basert på aktørens opprinnelse (norsk (N) eller utenlandsk (U) virksomhet eller kontorepresentant) Driftskonto (OHA) for kvotepliktig virksomhet Gyldig tillatelse. Kontosøker må ha en gyldig tillatelse til kvotepliktige utslipp, jf. forurensningsloven 11 annet ledd Identisk navn. Kontosøkers navn i kvoteregisteret skal være identisk med virksomhetens navn i kvotetillatelsen Dokumentasjon. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, se også avsnitt om bruk av utenlandske dokumenter i Norge. Den kvotepliktige virksomheten må sende Miljødirektoratet følgende dokumentasjon: Uttømmende politiattest for hver bruker. o (N): Attest må være utstedt av politimyndighet i Norge. o (U): Utenlandske brukere som har bodd mindre enn 10 år i Norge må også vise politiattest fra forrige oppholdsland + hjemland. Attesten(e) må o sendes rekommandert til Miljødirektoratet eller personlig vises til registeradministrator ved Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo (Grensesvingen 7). o ikke være eldre enn 3 måneder gamle. Kopi av gyldig pass som legitimerer brukerne, og viser at brukerne er forskjellige, fysiske personer som har fylt 18 år. o (N): Kopi av norsk pass må være attestert av norsk politimyndighet, tingrett eller ambassade. En attestering fra tingrett eller ambassade krever imidlertid også at attesteringen viser originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, og at denne personen har påført dato for attesteringen, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon. o (U): Kopi av utenlandsk pass må enten være attestert av 8

9 ambassade/konsulat, med originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon og dato for attesteringen, eller legalisert med apostille 2. Attestering kan ikke være eldre enn tre måneder. Passet må være gyldig i minst ett år, regnet fra innvilgelsesdato for søknaden. Dokumentasjon på brukernes bosted. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre måneder gammel. o (N): Dokumentet skal være attestert av Folkeregisteret, med originalt stempel, signatur fra Folkeregisterets saksbehandler, og dato for attesteringen. o (U): Dokumentasjon på bostedsadresse, vurderes fra tilfelle til tilfelle. Fullmaktsskjema, som viser at brukerne har rett til å representere kontohaver i kvoteregisteret, jf. avsnitt Fullmakt sendes med søknaden. Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema, jf. avsnitt Driftskonto (AOHA) for luftfartsoperatør Kvoteplikt. Kontosøker må være kvotepliktig, jf. klimakvoteforskriften 1-2, og ha en overvåkningsplan, jf. 6-6 i samme forskrift Identisk navn. Kontosøkers navn i kvoteregisteret skal være identisk med virksomhetens navn i overvåkningsplanen Unntak fra krav. Brukeravtalens avsnitt frafaller for virksomheter som kun søker om driftskonto for luftfartsoperatører Dokumentasjon. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, se også avsnitt om bruk av utenlandske dokumenter i Norge. Den kvotepliktige virksomheten må sende Miljødirektoratet følgende dokumentasjon: Uttømmende politiattest for hver bruker. o (N): Attest må være utstedt av politimyndighet i Norge. o (U): Utenlandske brukere som har bodd mindre enn 10 år i Norge må 2 Inngår som en del av legalisering av utenlandske dokumenter til bruk i Norge. Se mer på nettsiden: 9

10 også vise politiattest fra forrige oppholdsland + hjemland. Attesten(e) må o sendes rekommandert til Miljødirektoratet eller personlig vises til registeradministrator ved Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo (Grensesvingen 7). o ikke være eldre enn 3 måneder gamle. Kopi av gyldig pass som legitimerer brukerne, og viser at brukerne er forskjellige, fysiske personer som har fylt 18 år. o (N): Kopi av norsk pass må være attestert av norsk politimyndighet, tingrett eller ambassade. En attestering fra tingrett eller ambassade krever imidlertid også at attesteringen viser originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, og at denne personen har påført dato for attesteringen, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon. o (U): Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort må enten være attestert av ambassade/konsulat, med originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon og dato for attesteringen, eller legalisert med apostille, jf. avsnitt Attesteringen kan ikke være eldre enn tre måneder. Passet må være gyldig i minst ett år, regnet fra innvilgelsesdato for søknaden. Dokumentasjon på brukernes bosted. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre måneder gammel. o (N): Dokumentet skal være attestert av Folkeregisteret, med originalt stempel, signatur fra Folkeregisterets saksbehandler, og dato for attesteringen. o (U): Dokumentasjon på bostedsadresse, vurderes fra tilfelle til tilfelle. Fullmaktsskjema, som viser at brukerne har rett til å representere kontohaver i kvoteregisteret, jf. avsnitt Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema, jf. avsnitt Personkonto (PHA) og Handelskonto (TA) for privatperson Identisk navn. Kontohavers navn i kvoteregisteret skal være identisk med personens navn i Folkeregisteret Dokumentasjon. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, se også avsnitt om bruk av utenlandske dokumenter i Norge. Den kvotepliktige virksomheten må sende Miljødirektoratet følgende dokumentasjon: Uttømmende politiattest for kontosøker og hver oppnevnte bruker. 10

11 o (N): Attest må være utstedt av politimyndighet i Norge. o (U): Utenlandske brukere som har bodd mindre enn 10 år i Norge må også vise politiattest fra forrige oppholdsland + hjemland. Attesten(e) må o sendes rekommandert til Miljødirektoratet eller personlig vises til registeradministrator ved Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo (Grensesvingen 7). o ikke være eldre enn 3 måneder gamle. Kopi av gyldig pass som legitimerer kontosøker og brukerne, og viser at brukerne er forskjellige, fysiske personer som har fylt 18 år. o (N): Kopi av norsk pass må være attestert av norsk politimyndighet, tingrett eller ambassade. En attestering fra tingrett eller ambassade krever imidlertid også at attesteringen viser originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, og at denne personen har påført dato for attesteringen, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon. o (U): Kopi av utenlandsk pass må enten være attestert av ambassade/konsulat, med originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon og dato for attesteringen, eller legalisert med apostille, jf. avsnitt Attestering kan ikke være eldre enn tre måneder. Passet må være gyldig i minst ett år, regnet fra innvilgelsesdato for søknaden. Dokumentasjon på kontosøkers og brukernes bosted. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre måneder gammel. o (N): Dokumentet skal være attestert av Folkeregisteret, med originalt stempel, signatur fra Folkeregisterets saksbehandler, og dato for attesteringen. o (U): Dokumentasjon på bostedsadresse, vurderes fra tilfelle til tilfelle. Fullmaktsskjema, som viser at brukerne har rett til å representere kontohaver i kvoteregisteret, jf. avsnitt Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema, jf. avsnitt Dokumentasjon på at kontosøker eier en åpen bankkonto i EØS-området, og detaljer omkring denne kontoen. Banken kan skrive et brev som dokumenterer dette, og brevet må også inneholde kontaktinfo til bank og kunderådgiver i banken. 11

12 6.4. Personkonto (PHA) og Handelskonto (TA) for virksomheter og organisasjoner Dokumentasjon. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, se også avsnitt om bruk av utenlandske dokumenter i Norge. Den kvotepliktige virksomheten må sende Miljødirektoratet følgende dokumentasjon: Uttømmende politiattest for hver bruker. o (N): Attest må være utstedt av politimyndighet i Norge. o (U): Utenlandske brukere som har bodd mindre enn 10 år i Norge må også vise politiattest fra forrige oppholdsland + hjemland. Attesten(e) må o sendes rekommandert til Miljødirektoratet eller personlig vises til registeradministrator ved Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo (Grensesvingen 7). o ikke være eldre enn 3 måneder gamle. Kopi av gyldig pass som legitimerer brukerne, og viser at brukerne er forskjellige, fysiske personer som har fylt 18 år. o (N): Kopi av norsk pass må være attestert av norsk politimyndighet, tingrett eller ambassade. En attestering fra tingrett eller ambassade krever imidlertid også at attesteringen viser originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, og at denne personen har påført dato for attesteringen, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon. o (U): Kopi av utenlandsk pass må enten være attestert av ambassade/konsulat, med originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon og dato for attesteringen, eller legalisert med apostille, jf. avsnitt Attestering kan ikke være eldre enn tre måneder. Passet må være gyldig i minst ett år, regnet fra innvilgelsesdato for søknaden. Dokumentasjon på brukernes bosted. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre måneder gammel. o (N): Dokumentet skal være attestert av Folkeregisteret, med originalt stempel, signatur fra Folkeregisterets saksbehandler, og dato for attesteringen. o (U): Dokumentasjon på bostedsadresse, vurderes fra tilfelle til tilfelle. Fullmaktsskjema, som viser at brukerne har rett til å representere kontohaver i kvoteregisteret, jf. avsnitt Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema, jf. avsnitt

13 Dokumentasjon på at kontosøker eier en åpen bankkonto i EØS-området, og detaljer omkring denne kontoen. Banken kan skrive et brev som dokumenterer dette, og brevet må også inneholde kontaktinfo til bank og kunderådgiver i banken. Dokumentasjon på virksomhetens reelle eier(e)/virkelige rettighetshavere. Dette skal være utformet som et brev med original signatur fra fullmaktsgiver for kontorepresentantene, eller være et utdrag fra årsrapporten. Dersom dokumentet er en kopi, må denne også være attestert med original signatur av fullmaktsgiver. Revisorberetning fra siste årsrapport med original signatur fra ekstern revisor, evt. bekreftelse med original signatur fra norske skattemyndigheter på virksomhetens regnskaper. Kontaktinformasjon til revisor eller saksbehandler hos skattemyndighetene må framkomme av dokumentene Ekstern handelsplattformkonto (ETPA) Dokumentasjon. Alle kravene for personkonto/handelskonto gitt i avsnitt 6.4 gjelder også ved søknad om oppretting av en ETPA Tilleggskrav. Søkeren må også tilfredsstille krav som nevnt i artikkel 20 i registerforordningen (Forordning (EU) nr. 389/2013) Verifikatørkonto (VA) Dokumentasjon. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, se også avsnitt om bruk av utenlandske dokumenter i Norge. Verifikatøren må sende Miljødirektoratet følgende dokumentasjon: Kopi av gyldig akkrediteringsbevis, som viser at kontosøker er akkreditert i tråd med AV-forordningen, jf. avsnitt 1.3. Fullmaktsskjema, som viser at brukerne har rett til å representere kontohaver i kvoteregisteret, jf. avsnitt Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema, jf. avsnitt Ytterligere dokumentasjonskrav for utenlandske aktører Tilleggsdokumentasjon. Utenlandske aktører må innhente tilleggsinformasjon som Miljødirektoratet mener er relevant for saken: Fra norske myndigheter Fra myndigheter i sitt eget hjemland 13

14 Fra myndigheter i det landet hvor kontosøker kommer fra, eller er etablert Språk. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk Oversettelse av dokumenter. Dersom det originale dokumentet er skrevet på et annet språk enn engelsk, norsk, svensk eller dansk, må disse oversettes av en offentlig godkjent translatør i det landet hvor dokumentene er utstedt Godkjenning av utenlandske dokumenter Notarius publicus i landet hvor dokumentene er utstedt, må godkjenne gyldigheten av dokumentkopiene. Notarius publicus må være godkjent av det tilhørende landets utenriksdepartement, eller det offentlige oppnevnte organ for slike saker hvor dokumentet ble utstedt. Alle utenlandske dokumenter må legaliseres med en apostille, jf. avsnitt 6.1.3, som bekrefter Notarius publicus. Legalisering/sertifisering av dokumentene kan ikke være eldre enn tre måneder. Kontaktinformasjon (adresse/telefonnummer) for det offentlige organ som har utført attesteringen, personen som har undertegnet, og dato for attesteringen, må komme tydelig fram av dokumentene. 7. Informasjon fra aktører og myndigheter 7.1. Informasjon fra aktører. Alle endringer av kontoinformasjon eller virksomhetsinformasjon som skjer etter at en kontosøknad er sendt til Miljødirektoratet, eller etter at en konto er opprettet i registeret, må meldes til registeradministrator så raskt som mulig, og senest innen 10 dager etter endringstidspunktet Endring av kontorepresentanter eller tilleggsrepresentanter. Dersom kontohaver skal bytte ut kontorepresentanter eller tilleggsrepresentanter, må opplysningsskjema for de nye representantene fylles ut og sendes til Miljødirektoratet pr. post. Dokumentasjonskravene angitt i brukeravtalens avsnitt 5 og 6 gjelder Mindre endringer. Oppdatering av personalia, f.eks. bostedsadresse eller e-post, kan gjøres direkte i registeret av den enkelte kontorepresentant og tilleggsrepresentant. Oppdatering av informasjon om kontohaver i registeret kan kun gjøres av en kontorepresentant (AR) Oppfølging av opplysningskontroll. 14

15 Aktørene i registeret har plikt til å følge opp og kontrollere at registerinformasjon jf. registerforordning 389/2013 vedlegg III er riktig og oppdatert. Disse kontrollene står beskrevet i artikkel 25 (1) og (4) i nevnte forordning, settes i gang av Miljødirektoratet, og aktørene plikter å gi opplysninger og evt. rette opp feil og mangelfull informasjon i registeret etter instruks fra registeradministrator Alle aktører plikter å holde seg oppdatert med relevant informasjon og nyheter som berører dem angående registeret Informasjon fra myndigheter Miljødirektoratets/kvoteregisterets nettside. På kvoteregisterets nettside, ligger det informasjon, og lenker til nettsider med informasjon, om Lenke til Union Registry med videre inngang til andre ETS-registre EUs transaksjonslogg (EUTL) Miljødirektoratets nettsider om kvoteregelverket Miljødirektoratets offentliggjøringer Noen opplysninger fra registeret er, etter klimakvoteforskriften kapittel 7, definert som offentlig informasjon. Miljødirektoratet offentliggjør SEFrapportene på kvoteregisterets nettside. Informasjon om kontoer og kontohavere i det norske registeret er tilgjengelig i kvoteregisteret under lenken «Kyoto Protocol Public Reports» Informasjon fra EUs transaksjonslogg. For en utfyllende oversikt over opplysninger som offentliggjøres av EUTL på EU-kommisjonens nettsider, og tidspunkt for offentliggjøringen, viser vi til vedlegg XIV i registerforordningen. Opplysninger som ikke eksplisitt står omtalt som offentlig tilgjengelig informasjon, vil ikke bli offentliggjort Informasjon mellom offentlige instanser. Andre offentlige myndigheter, deriblant skattemyndighetene, har rett til å få tilgang til opplysninger fra kvoteregisteret i den utstrekning dette er nødvendig for å fremme deres oppgaver i, eller i medhold av lov, jf. artikkel 110 i registerforordningen Informasjons- og opplysningsplikt. Miljødirektoratet har plikt til å opplyse kontohaveren om oppretting, ajourføring eller stenging av konto i registeret. Alle aktører plikter selv å holde seg oppdatert på nyheter som er relevant for dem, jf. avsnitt For å motta informasjon om registeret på epost fra registeradministrator, må kontorepresentanten (AR/AAR) ha status enrolled i registeret, dvs. være 15

16 innrullert (AR/AAR har lagt inn sin unike innrulleringsnøkkel i registeret) og logget seg inn i registeret med sitt eget brukernavn og passord. 8. Krav til sikkerhetstiltak 8.1. Bakgrunn Miljødirektoratet stiller krav til sikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten i registeret. Disse inneholder både obligatoriske krav til brukere og virksomheter/kontoeiere, men også anbefalinger som direktoratet sterkt oppfordrer at kontoeier og kontorepresentanter følger, slik at innlogging og bruk av registeret er så trygg som mulig Obligatoriske sikkerhetstiltak Passord og brukernavnet for innlogging i kvoteregisteret er strengt personlig. Enhver autorisert bruker av kvoteregisteret skal sørge for at passordet ikke blir kjent for noen andre. En brukers passord og/eller brukernavn som sirkulerer mellom flere personer, ser Miljødirektoratet på som et alvorlig sikkerhetsbrudd. Direktoratet kan i slike tilfeller sperre for innlogging i kvoteregisteret for denne brukeren, eller blokkere tilgang til konto for alle brukere. Mistanke om at brukernavn og/eller passord har kommet på avveie, eller at andre urettmessig har fått tilgang til registeret, må straks meldes til Miljødirektoratet på e-post eller telefon All bruk av kvoteregisteret må skje med en sikker internettforbindelse (brannmur) på datamaskiner som til enhver tid har oppdatert programvare som hindrer maskinen å bli utsatt for skadelige spionprogrammer (såkalt spyware) og virus. Mobiltelefon som kontorepresentanter benytter til kvoteregisteret, er å anse som en personlig telefon, og må ikke under noen omstendigheter gis videre eller brukes av andre. Fra 1. januar 2016 må nettleseren som benyttes til innlogging i kvoteregisteret, støtte Transport Layer Security (TLS) v1.2. Etter denne datoen er det ikke mulig å logge seg inn i registeret med nettlesere som ikke støtter TLS v1.2. Kravet er stilt for å kunne ha en sikker kommunikasjon over nettet mellom kontorepresentant og register gjennom nettleseren. Ta kontakt med kontohavers/virksomhetens IT-avdeling ved spørsmål om din nettleser støtter TLS v

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02.

Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold. Innholdsfortegnelse. Oppdatert per 20.02. Del C av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Oppdatert per 20.02.12 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når

Detaljer

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold

A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold A vtalevilkår for konto avtale - forbrukerforhold Del A av kontoavtalen 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale

Detaljer

Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev

Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev Lille Forbrukslånet Søknad/Gjeldsbrev Annuitetslån med flytende rente OBS! Husk å legge ved kopi av lønnsslipp og legitimasjon. Ønsket lånebeløp: Nedbetalingstid 10 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30 000 kr

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold

Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester forbrukerforhold Del C av kontoavtalen Side 1 av 8 Bl.nr.010 002-01.2012 Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer