Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter."

Transkript

1 BRUKERAVTALE Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter. Miljødirektoratet administrerer tilgang til og bruk av den norske delen av EUs fellesregister. Siste oppdatering av brukeravtalen: 29. juni 2015 Innhold 1. LOV- OG REGELVERK FOR KVOTEREGISTERET KLIMAKVOTEFORSKRIFTEN EUS REGISTERFORORDNING EUS A&V-FORORDNING BRUKERAVTALEN DEFINISJONER... 3 AKTØR... 3 BRUKERE... 3 FULLMAKTSGIVER... 3 KONTOHAVER (ACCOUNT HOLDER, AH)... 4 KONTOREPRESENTANT (ACCOUNT REPRESENTATIVE, AR)... 4 KONTOSØKER... 4 TILLEGGSREPRESENTANT (ADDITIONAL ACCOUNT REPRESENTATIVE, AAR)... 4 UTENLANDSKE AKTØRER KRAV OM KJENNSKAP TIL GJELDENDE LOVER OG REGLER KJENNSKAP TIL LOVVERK KJENNSKAP TIL INFORMASJONSPLIKT OG ANNET REGELVERK GENERELLE KRAV TIL KONTO OG KONTOSØKER KRAV TIL KONTOSØKER OG -SØKNAD KONTOTYPER I KVOTEREGISTERET KRAV TIL KONTOREPRESENTANTER (AR/AAR) OVERFØRING AV KVOTER FRA EN KONTO SØKNAD OM OPPRETTING AV KONTO ELLER TILGANG TIL KONTO OPPRETTING AV DRIFTSKONTO FOR KVOTEPLIKTIGE... 6 Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 5.2. OPPRETTING AV ANDRE TYPER KONTI UTFYLLING AV SØKNAD OG MILJØDIREKTORATETS SØKNADSBEHANDLING AVSLAG PÅ SØKNAD DOKUMENTASJONSKRAV DRIFTSKONTO (OHA) FOR KVOTEPLIKTIG VIRKSOMHET DRIFTSKONTO (AOHA) FOR LUFTFARTSOPERATØR PERSONKONTO (PHA) OG HANDELSKONTO (TA) FOR PRIVATPERSON PERSONKONTO (PHA) OG HANDELSKONTO (TA) FOR VIRKSOMHETER OG ORGANISASJONER EKSTERN HANDELSPLATTFORMKONTO (ETPA) VERIFIKATØRKONTO (VA) YTTERLIGERE DOKUMENTASJONSKRAV FOR UTENLANDSKE AKTØRER INFORMASJON FRA AKTØRER OG MYNDIGHETER INFORMASJON FRA AKTØRER INFORMASJON FRA MYNDIGHETER KRAV TIL SIKKERHETSTILTAK BAKGRUNN OBLIGATORISKE SIKKERHETSTILTAK ANBEFALTE SIKKERHETSTILTAK GEBYR OPPRETTING AV KONTO ÅRLIG GEBYR UNNTAK FRA GEBYR BRUDD PÅ REGELVERK OG VILKÅR I BRUKERAVTALEN SUSPENDERING, BLOKKERING OG STENGING SUSPENDERING BLOKKERING AV KONTO STENGING AV KONTO REGISTERADMINISTRATORENS ANSVAR RIMELIGE TILTAK BEGRENSET ANSVAR FEIL BRUK UAUTORISERT BRUK INFORMASJON ERSTATNINGSANSVAR TILBAKETREKKING AV UTDELTE KVOTER

3 13.1. UTDELING AV FOR MANGE KVOTER KAPASITETSREDUKSJON/NEDLEGGELSE ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER Lov- og regelverk for kvoteregisteret Regler for det norske registeret for klimakvoter, heretter betegnet kvoteregisteret, er angitt i følgende lovtekster og avtaletekster: 1.1. Klimakvoteforskriften Kapittel 7 i forskrift 23. desember 2004 nr om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) EUs registerforordning EUs forordning (EU) nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om etableringen av et unionsregister for handelsperioden som begynner 1. januar 2013, og senere handelsperioder, gjelder som forskrift, med de tilpasninger som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til EØS-avtalen og avtalen for øvrig, jf. klimakvoteforskriften EUs A&V-forordning EUs forordning (EU) nr. 600/2012 om verifikasjon av utslippsrapporter og tonnkilometerrapporter og akkreditering av verifikatører, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig, jf. klimakvoteforskriften Brukeravtalen Brukeravtalens vilkår og betingelser er ikke uttømmende. Det vises til regelverket nevnt over for den fullstendige reguleringen av administrasjon og bruk av kvoteregisteret. 2. Definisjoner Aktør defineres som et samlebegrep på rollene AH, AR og AAR. Brukere defineres som et samlebegrep på rollene AR og AAR. Fullmaktsgiver 3

4 defineres som en eller flere personer som alene, eller samlet, kan delegere ansvar og rettigheter på vegne av kontosøker/-haver til andre personer. For virksomheter er gyldig fullmaktsgiver signaturberettiget, prokurist eller daglig leder i virksomheten. Kontohaver (Account Holder, AH) defineres som en virksomhet, organisasjon eller privatperson, som innehar en konto i sitt navn, eller under sitt organisasjonsnummer i kvoteregisteret. Kontorepresentant (Account Representative, AR) defineres som en person med tilknytning til kontohaver, og som har tilgang til kontohavers konto i kvoteregisteret i kraft av fullmakt på vegne av denne. Kontosøker defineres som en virksomhet, organisasjon eller privatperson, som ønsker eller skal ha en konto i kvoteregisteret. Tilleggsrepresentant (Additional Account Representative, AAR) defineres som en person, som på vegne av kontohaveren skal bekrefte/avslå handlinger i kvoteregisteret (med unntak av overføringer til konti på Trusted Account List, se under) og som har tilgang til konto i kvoteregisteret i kraft av fullmakt fra kontohaver. Tilleggsrepresentanten kan ikke foreslå transaksjoner, men har en kontrollfunksjon ved at han/hun sjekker handlinger foreslått av en kontorepresentant. Trusted Account List (TAL) defineres som en liste over en eller flere konti til andre kontohavere som anses som trygge å overføre kvoter til. Når listen er opprettet på kontoen i registeret, kan en AR gjøre transaksjoner til en konto på denne listen uten ytterligere godkjenning av transaksjonen fra en annen AR/AAR. Se også avsnitt om overføringer til konti på TAL og hvordan legge til nye konti på TAL. Utenlandske aktører defineres som aktører som ikke er registrert i Brønnøysundregisteret (virksomheter og organisasjoner), eller som ikke er norske statsborgere (privatpersoner). 3. Krav om kjennskap til gjeldende lover og regler 3.1. Kjennskap til lovverk Alle aktører, som definert i avsnitt 2, plikter å sette seg inn i relevant lovverk for kvoteregisteret, jf. avsnitt 1. 4

5 3.2. Kjennskap til informasjonsplikt og annet regelverk Alle aktører, som definert i avsnitt 2, plikter å sette seg inn brukeravtalen for kvoteregisteret Ved endring av opplysninger som er registrert i kvoteregisteret, plikter aktøren å melde slike endringer til kvoteregisterets administratorer, jf. avsnitt Aktører som er tilknyttet konto i registeret, plikter å gi og oppdatere informasjon i registeret, jf. avsnitt Generelle krav til konto og kontosøker 4.1. Krav til kontosøker og -søknad Både norske og utenlandske fysiske og juridiske personer kan søke om konto i kvoteregisteret. Før Miljødirektoratet kan godkjenne en søknad og aktivere kontoen, må alle krav til informasjon, jf. avsnitt 5, og dokumentkrav, jf. avsnitt 6, være oppfylt Kontotyper i kvoteregisteret Driftskonto for kvotepliktig virksomhet (Operator Holding Account, OHA) Driftskonto for kvotepliktig luftfartsoperatør (Aicraft Operator Holding Account, AOHA) Konto for privatpersoner, virksomhet eller organisasjon (Person Holding Account, PHA). Verifikatørkonto for akkrediterte verifikatører (Verifier Account, VA) Handelskonto for privatperson, virksomhet eller organisasjon (Trading Account, TA). Ekstern handelsplattformkonto for virksomhet eller organisasjon (External Trading Platform Account, ETPA) 4.3. Krav til kontorepresentanter (AR/AAR) Antall kontorepresentanter (AR). Enhver konto, bortsett fra en verifikatørkonto, må ha minst to AR, og kan ha opptil 15 AR totalt. En verifikatørkonto må ha minst én AR Kontorepresentanter (AR) med lesetilgang. Kontosøker kan søke om å ha AR med kun lesetilgang til konto. En slik AR kan imidlertid ikke være en av AR-ene som nevnt i avsnitt Antall tilleggsrepresentanter (AAR) Kontoen kan ha én eller flere AAR, totalt opptil 10 AAR Fysiske personer 5

6 De oppnevnte AR/AAR i en kontosøknad må være forskjellige fysiske personer Norsk statsborger Minst én AR må være norsk statsborger. Dette kravet gjelder ikke for verifikatørkonto og for driftskonto for kvotepliktig luftfartsoperatør Overføring av kvoter fra en konto Trusted Account List (TAL) En overføring av kvoter krever ofte at mottakerkonto er oppført på avsenderkontoens TAL, jf. definisjonen i avsnitt 2. Merk at oppføring av en konto på TAL må bekreftes av enten to AR eller en AR og en AAR. det tar 7 virkedager fra to representanter har bekreftet oppføringen, til kontoen er synlig på TAL. en kontosøker som får opprettet en ny konto, vil med én gang kunne se egne, eksisterende konti på TAL for den nye kontoen, og vice versa. alle konti i EUs register, norske og utenlandske, kan føres opp på TAL Kvotepliktige virksomheter trenger ikke legge til statens konto på TAL, jf Overføring til en konto som er oppført på TAL Alle OHA-/AOHA-/PHA- må ha en TAL for å kunne gjøre en transaksjoner ut fra konto, og kontohaver kan bare gjøre transaksjoner til konti på TAL fra disse kontiene Overføring til en konto som ikke er oppført på TAL. Slike transaksjoner kan kun utføres fra en handelskonto. Da må enten en annen AR eller en AAR godkjenne overføringen Oppgjør av kvoteplikt («surrender») Slike transaksjoner kan kun utføres fra en driftskonto (OHA eller AOHA). Kvotepliktige virksomheter trenger ikke legge til statens konto på TAL for å kunne utføre oppgjøret av kvoteplikt fra en driftskonto (OHA/AOHA). Oppgjøret skjer gjennom en egen funksjon i registeret («surrender»). Se registerets brukermanual for mer informasjon. 5. Søknad om oppretting av konto eller tilgang til konto 5.1. Oppretting av driftskonto for kvotepliktige Miljødirektoratet oppretter driftskonto for alle kvotepliktige virksomheter på bakgrunn av opplysninger som virksomhetene gir til registeradministrator. Disse opplysninger må samsvare med kravene i avsnitt 5.3 og 6.1 (OHA)/6.2 (AOHA) i denne brukeravtalen. 6

7 5.2. Oppretting av andre typer konti For å åpne annen type konto enn driftskonto (se avsnitt 4.2) må virksomheten, organisasjonen eller personen søke om oppretting av konto Utfylling av søknad og Miljødirektoratets søknadsbehandling Opplysningsskjemaet Enhver søknad skal inneholde et utfylt opplysningsskjema. Skjemaet kan lastes ned fra nettsiden All relevant informasjon om aktørene må fylles ut. All relevant informasjon om fullmaktsgiver må fylles ut. Opplysningsskjemaet må signeres der hvor dette er markert Kontosøknaden må inneholde informasjon om minst to AR, med unntak av søknad for verifikatørkonto, der kun én AR er påkrevd. Alle AR og evt. AAR må få fullmakt til å representere kontohaver i kvoteregisteret, med mindre AR allerede har en fullmakt (prokura/signatur/daglig leder) i samsvar med gjeldende firmaattest for virksomheten. Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema Annen informasjon må også oppgis til Miljødirektoratet, dersom dette er relevant for søknaden, eller Miljødirektoratet på annen måte vurderer denne informasjonen som relevant for søknadsbehandlingen All dokumentasjon tilhørende en søknad må sendes som vedlegg til søknaden, før søknaden anses som fullstendig Opplysningsskjema og tilhørende dokumentasjon sendes Miljødirektoratet 1 per post. Forsendelsen merkes "Til kvoteregistergruppa" Avslag på søknad Miljødirektoratet kan avvise en søknad dersom relevant informasjon eller dokumentasjon mangler, eller hvis direktoratet får informasjon om at aktør, eller søknad, ikke tilfredsstiller krav i gjeldene lovverk, jf. avsnitt 1, eller andre krav i brukeravtalen Miljødirektoratet kan avvise søknad om personkonto eller handelskonto i kvoteregisteret dersom kontohaver ikke betaler gebyret for oppretting av slike konti i kvoteregisteret, jf. avsnitt 9.1 innen fastsatt forfallsdato på faktura Miljødirektoratet kan, dersom aktøren ikke tilfredsstiller kravene, be om at manglende informasjon sendes inn til direktoratet, evt. kan Miljødirektoratet også be om ny informasjon og dokumentasjon dersom det er behov for dette. 1 Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim 7

8 Direktoratet kan, dersom kravet i dette avsnittet ikke blir overholdt, avslå søknaden. 6. Dokumentasjonskrav Miljødirektoratet stiller krav til dokumenter fra kontosøker basert på type konto som virksomheten eller privatpersonen søker om å opprette i registeret. For hver kontotype stiller direktoratet også noe forskjellige krav basert på aktørens opprinnelse (norsk (N) eller utenlandsk (U) virksomhet eller kontorepresentant) Driftskonto (OHA) for kvotepliktig virksomhet Gyldig tillatelse. Kontosøker må ha en gyldig tillatelse til kvotepliktige utslipp, jf. forurensningsloven 11 annet ledd Identisk navn. Kontosøkers navn i kvoteregisteret skal være identisk med virksomhetens navn i kvotetillatelsen Dokumentasjon. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, se også avsnitt om bruk av utenlandske dokumenter i Norge. Den kvotepliktige virksomheten må sende Miljødirektoratet følgende dokumentasjon: Uttømmende politiattest for hver bruker. o (N): Attest må være utstedt av politimyndighet i Norge. o (U): Utenlandske brukere som har bodd mindre enn 10 år i Norge må også vise politiattest fra forrige oppholdsland + hjemland. Attesten(e) må o sendes rekommandert til Miljødirektoratet eller personlig vises til registeradministrator ved Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo (Grensesvingen 7). o ikke være eldre enn 3 måneder gamle. Kopi av gyldig pass som legitimerer brukerne, og viser at brukerne er forskjellige, fysiske personer som har fylt 18 år. o (N): Kopi av norsk pass må være attestert av norsk politimyndighet, tingrett eller ambassade. En attestering fra tingrett eller ambassade krever imidlertid også at attesteringen viser originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, og at denne personen har påført dato for attesteringen, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon. o (U): Kopi av utenlandsk pass må enten være attestert av 8

9 ambassade/konsulat, med originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon og dato for attesteringen, eller legalisert med apostille 2. Attestering kan ikke være eldre enn tre måneder. Passet må være gyldig i minst ett år, regnet fra innvilgelsesdato for søknaden. Dokumentasjon på brukernes bosted. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre måneder gammel. o (N): Dokumentet skal være attestert av Folkeregisteret, med originalt stempel, signatur fra Folkeregisterets saksbehandler, og dato for attesteringen. o (U): Dokumentasjon på bostedsadresse, vurderes fra tilfelle til tilfelle. Fullmaktsskjema, som viser at brukerne har rett til å representere kontohaver i kvoteregisteret, jf. avsnitt Fullmakt sendes med søknaden. Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema, jf. avsnitt Driftskonto (AOHA) for luftfartsoperatør Kvoteplikt. Kontosøker må være kvotepliktig, jf. klimakvoteforskriften 1-2, og ha en overvåkningsplan, jf. 6-6 i samme forskrift Identisk navn. Kontosøkers navn i kvoteregisteret skal være identisk med virksomhetens navn i overvåkningsplanen Unntak fra krav. Brukeravtalens avsnitt frafaller for virksomheter som kun søker om driftskonto for luftfartsoperatører Dokumentasjon. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, se også avsnitt om bruk av utenlandske dokumenter i Norge. Den kvotepliktige virksomheten må sende Miljødirektoratet følgende dokumentasjon: Uttømmende politiattest for hver bruker. o (N): Attest må være utstedt av politimyndighet i Norge. o (U): Utenlandske brukere som har bodd mindre enn 10 år i Norge må 2 Inngår som en del av legalisering av utenlandske dokumenter til bruk i Norge. Se mer på nettsiden: 9

10 også vise politiattest fra forrige oppholdsland + hjemland. Attesten(e) må o sendes rekommandert til Miljødirektoratet eller personlig vises til registeradministrator ved Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo (Grensesvingen 7). o ikke være eldre enn 3 måneder gamle. Kopi av gyldig pass som legitimerer brukerne, og viser at brukerne er forskjellige, fysiske personer som har fylt 18 år. o (N): Kopi av norsk pass må være attestert av norsk politimyndighet, tingrett eller ambassade. En attestering fra tingrett eller ambassade krever imidlertid også at attesteringen viser originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, og at denne personen har påført dato for attesteringen, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon. o (U): Kopi av utenlandsk pass eller ID-kort må enten være attestert av ambassade/konsulat, med originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon og dato for attesteringen, eller legalisert med apostille, jf. avsnitt Attesteringen kan ikke være eldre enn tre måneder. Passet må være gyldig i minst ett år, regnet fra innvilgelsesdato for søknaden. Dokumentasjon på brukernes bosted. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre måneder gammel. o (N): Dokumentet skal være attestert av Folkeregisteret, med originalt stempel, signatur fra Folkeregisterets saksbehandler, og dato for attesteringen. o (U): Dokumentasjon på bostedsadresse, vurderes fra tilfelle til tilfelle. Fullmaktsskjema, som viser at brukerne har rett til å representere kontohaver i kvoteregisteret, jf. avsnitt Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema, jf. avsnitt Personkonto (PHA) og Handelskonto (TA) for privatperson Identisk navn. Kontohavers navn i kvoteregisteret skal være identisk med personens navn i Folkeregisteret Dokumentasjon. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, se også avsnitt om bruk av utenlandske dokumenter i Norge. Den kvotepliktige virksomheten må sende Miljødirektoratet følgende dokumentasjon: Uttømmende politiattest for kontosøker og hver oppnevnte bruker. 10

11 o (N): Attest må være utstedt av politimyndighet i Norge. o (U): Utenlandske brukere som har bodd mindre enn 10 år i Norge må også vise politiattest fra forrige oppholdsland + hjemland. Attesten(e) må o sendes rekommandert til Miljødirektoratet eller personlig vises til registeradministrator ved Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo (Grensesvingen 7). o ikke være eldre enn 3 måneder gamle. Kopi av gyldig pass som legitimerer kontosøker og brukerne, og viser at brukerne er forskjellige, fysiske personer som har fylt 18 år. o (N): Kopi av norsk pass må være attestert av norsk politimyndighet, tingrett eller ambassade. En attestering fra tingrett eller ambassade krever imidlertid også at attesteringen viser originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, og at denne personen har påført dato for attesteringen, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon. o (U): Kopi av utenlandsk pass må enten være attestert av ambassade/konsulat, med originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon og dato for attesteringen, eller legalisert med apostille, jf. avsnitt Attestering kan ikke være eldre enn tre måneder. Passet må være gyldig i minst ett år, regnet fra innvilgelsesdato for søknaden. Dokumentasjon på kontosøkers og brukernes bosted. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre måneder gammel. o (N): Dokumentet skal være attestert av Folkeregisteret, med originalt stempel, signatur fra Folkeregisterets saksbehandler, og dato for attesteringen. o (U): Dokumentasjon på bostedsadresse, vurderes fra tilfelle til tilfelle. Fullmaktsskjema, som viser at brukerne har rett til å representere kontohaver i kvoteregisteret, jf. avsnitt Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema, jf. avsnitt Dokumentasjon på at kontosøker eier en åpen bankkonto i EØS-området, og detaljer omkring denne kontoen. Banken kan skrive et brev som dokumenterer dette, og brevet må også inneholde kontaktinfo til bank og kunderådgiver i banken. 11

12 6.4. Personkonto (PHA) og Handelskonto (TA) for virksomheter og organisasjoner Dokumentasjon. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, se også avsnitt om bruk av utenlandske dokumenter i Norge. Den kvotepliktige virksomheten må sende Miljødirektoratet følgende dokumentasjon: Uttømmende politiattest for hver bruker. o (N): Attest må være utstedt av politimyndighet i Norge. o (U): Utenlandske brukere som har bodd mindre enn 10 år i Norge må også vise politiattest fra forrige oppholdsland + hjemland. Attesten(e) må o sendes rekommandert til Miljødirektoratet eller personlig vises til registeradministrator ved Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo (Grensesvingen 7). o ikke være eldre enn 3 måneder gamle. Kopi av gyldig pass som legitimerer brukerne, og viser at brukerne er forskjellige, fysiske personer som har fylt 18 år. o (N): Kopi av norsk pass må være attestert av norsk politimyndighet, tingrett eller ambassade. En attestering fra tingrett eller ambassade krever imidlertid også at attesteringen viser originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, og at denne personen har påført dato for attesteringen, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon. o (U): Kopi av utenlandsk pass må enten være attestert av ambassade/konsulat, med originalt stempel og original signatur fra offentlig tjenesteperson, samt tjenestepersonens kontaktinformasjon og dato for attesteringen, eller legalisert med apostille, jf. avsnitt Attestering kan ikke være eldre enn tre måneder. Passet må være gyldig i minst ett år, regnet fra innvilgelsesdato for søknaden. Dokumentasjon på brukernes bosted. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn tre måneder gammel. o (N): Dokumentet skal være attestert av Folkeregisteret, med originalt stempel, signatur fra Folkeregisterets saksbehandler, og dato for attesteringen. o (U): Dokumentasjon på bostedsadresse, vurderes fra tilfelle til tilfelle. Fullmaktsskjema, som viser at brukerne har rett til å representere kontohaver i kvoteregisteret, jf. avsnitt Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema, jf. avsnitt

13 Dokumentasjon på at kontosøker eier en åpen bankkonto i EØS-området, og detaljer omkring denne kontoen. Banken kan skrive et brev som dokumenterer dette, og brevet må også inneholde kontaktinfo til bank og kunderådgiver i banken. Dokumentasjon på virksomhetens reelle eier(e)/virkelige rettighetshavere. Dette skal være utformet som et brev med original signatur fra fullmaktsgiver for kontorepresentantene, eller være et utdrag fra årsrapporten. Dersom dokumentet er en kopi, må denne også være attestert med original signatur av fullmaktsgiver. Revisorberetning fra siste årsrapport med original signatur fra ekstern revisor, evt. bekreftelse med original signatur fra norske skattemyndigheter på virksomhetens regnskaper. Kontaktinformasjon til revisor eller saksbehandler hos skattemyndighetene må framkomme av dokumentene Ekstern handelsplattformkonto (ETPA) Dokumentasjon. Alle kravene for personkonto/handelskonto gitt i avsnitt 6.4 gjelder også ved søknad om oppretting av en ETPA Tilleggskrav. Søkeren må også tilfredsstille krav som nevnt i artikkel 20 i registerforordningen (Forordning (EU) nr. 389/2013) Verifikatørkonto (VA) Dokumentasjon. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, se også avsnitt om bruk av utenlandske dokumenter i Norge. Verifikatøren må sende Miljødirektoratet følgende dokumentasjon: Kopi av gyldig akkrediteringsbevis, som viser at kontosøker er akkreditert i tråd med AV-forordningen, jf. avsnitt 1.3. Fullmaktsskjema, som viser at brukerne har rett til å representere kontohaver i kvoteregisteret, jf. avsnitt Mal for fullmaktsskjema ligger i opplysningsskjema, jf. avsnitt Ytterligere dokumentasjonskrav for utenlandske aktører Tilleggsdokumentasjon. Utenlandske aktører må innhente tilleggsinformasjon som Miljødirektoratet mener er relevant for saken: Fra norske myndigheter Fra myndigheter i sitt eget hjemland 13

14 Fra myndigheter i det landet hvor kontosøker kommer fra, eller er etablert Språk. Alle dokumenter skal være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk Oversettelse av dokumenter. Dersom det originale dokumentet er skrevet på et annet språk enn engelsk, norsk, svensk eller dansk, må disse oversettes av en offentlig godkjent translatør i det landet hvor dokumentene er utstedt Godkjenning av utenlandske dokumenter Notarius publicus i landet hvor dokumentene er utstedt, må godkjenne gyldigheten av dokumentkopiene. Notarius publicus må være godkjent av det tilhørende landets utenriksdepartement, eller det offentlige oppnevnte organ for slike saker hvor dokumentet ble utstedt. Alle utenlandske dokumenter må legaliseres med en apostille, jf. avsnitt 6.1.3, som bekrefter Notarius publicus. Legalisering/sertifisering av dokumentene kan ikke være eldre enn tre måneder. Kontaktinformasjon (adresse/telefonnummer) for det offentlige organ som har utført attesteringen, personen som har undertegnet, og dato for attesteringen, må komme tydelig fram av dokumentene. 7. Informasjon fra aktører og myndigheter 7.1. Informasjon fra aktører. Alle endringer av kontoinformasjon eller virksomhetsinformasjon som skjer etter at en kontosøknad er sendt til Miljødirektoratet, eller etter at en konto er opprettet i registeret, må meldes til registeradministrator så raskt som mulig, og senest innen 10 dager etter endringstidspunktet Endring av kontorepresentanter eller tilleggsrepresentanter. Dersom kontohaver skal bytte ut kontorepresentanter eller tilleggsrepresentanter, må opplysningsskjema for de nye representantene fylles ut og sendes til Miljødirektoratet pr. post. Dokumentasjonskravene angitt i brukeravtalens avsnitt 5 og 6 gjelder Mindre endringer. Oppdatering av personalia, f.eks. bostedsadresse eller e-post, kan gjøres direkte i registeret av den enkelte kontorepresentant og tilleggsrepresentant. Oppdatering av informasjon om kontohaver i registeret kan kun gjøres av en kontorepresentant (AR) Oppfølging av opplysningskontroll. 14

15 Aktørene i registeret har plikt til å følge opp og kontrollere at registerinformasjon jf. registerforordning 389/2013 vedlegg III er riktig og oppdatert. Disse kontrollene står beskrevet i artikkel 25 (1) og (4) i nevnte forordning, settes i gang av Miljødirektoratet, og aktørene plikter å gi opplysninger og evt. rette opp feil og mangelfull informasjon i registeret etter instruks fra registeradministrator Alle aktører plikter å holde seg oppdatert med relevant informasjon og nyheter som berører dem angående registeret Informasjon fra myndigheter Miljødirektoratets/kvoteregisterets nettside. På kvoteregisterets nettside, ligger det informasjon, og lenker til nettsider med informasjon, om Lenke til Union Registry med videre inngang til andre ETS-registre EUs transaksjonslogg (EUTL) Miljødirektoratets nettsider om kvoteregelverket Miljødirektoratets offentliggjøringer Noen opplysninger fra registeret er, etter klimakvoteforskriften kapittel 7, definert som offentlig informasjon. Miljødirektoratet offentliggjør SEFrapportene på kvoteregisterets nettside. Informasjon om kontoer og kontohavere i det norske registeret er tilgjengelig i kvoteregisteret under lenken «Kyoto Protocol Public Reports» Informasjon fra EUs transaksjonslogg. For en utfyllende oversikt over opplysninger som offentliggjøres av EUTL på EU-kommisjonens nettsider, og tidspunkt for offentliggjøringen, viser vi til vedlegg XIV i registerforordningen. Opplysninger som ikke eksplisitt står omtalt som offentlig tilgjengelig informasjon, vil ikke bli offentliggjort Informasjon mellom offentlige instanser. Andre offentlige myndigheter, deriblant skattemyndighetene, har rett til å få tilgang til opplysninger fra kvoteregisteret i den utstrekning dette er nødvendig for å fremme deres oppgaver i, eller i medhold av lov, jf. artikkel 110 i registerforordningen Informasjons- og opplysningsplikt. Miljødirektoratet har plikt til å opplyse kontohaveren om oppretting, ajourføring eller stenging av konto i registeret. Alle aktører plikter selv å holde seg oppdatert på nyheter som er relevant for dem, jf. avsnitt For å motta informasjon om registeret på epost fra registeradministrator, må kontorepresentanten (AR/AAR) ha status enrolled i registeret, dvs. være 15

16 innrullert (AR/AAR har lagt inn sin unike innrulleringsnøkkel i registeret) og logget seg inn i registeret med sitt eget brukernavn og passord. 8. Krav til sikkerhetstiltak 8.1. Bakgrunn Miljødirektoratet stiller krav til sikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten i registeret. Disse inneholder både obligatoriske krav til brukere og virksomheter/kontoeiere, men også anbefalinger som direktoratet sterkt oppfordrer at kontoeier og kontorepresentanter følger, slik at innlogging og bruk av registeret er så trygg som mulig Obligatoriske sikkerhetstiltak Passord og brukernavnet for innlogging i kvoteregisteret er strengt personlig. Enhver autorisert bruker av kvoteregisteret skal sørge for at passordet ikke blir kjent for noen andre. En brukers passord og/eller brukernavn som sirkulerer mellom flere personer, ser Miljødirektoratet på som et alvorlig sikkerhetsbrudd. Direktoratet kan i slike tilfeller sperre for innlogging i kvoteregisteret for denne brukeren, eller blokkere tilgang til konto for alle brukere. Mistanke om at brukernavn og/eller passord har kommet på avveie, eller at andre urettmessig har fått tilgang til registeret, må straks meldes til Miljødirektoratet på e-post eller telefon All bruk av kvoteregisteret må skje med en sikker internettforbindelse (brannmur) på datamaskiner som til enhver tid har oppdatert programvare som hindrer maskinen å bli utsatt for skadelige spionprogrammer (såkalt spyware) og virus. Mobiltelefon som kontorepresentanter benytter til kvoteregisteret, er å anse som en personlig telefon, og må ikke under noen omstendigheter gis videre eller brukes av andre. Fra 1. januar 2016 må nettleseren som benyttes til innlogging i kvoteregisteret, støtte Transport Layer Security (TLS) v1.2. Etter denne datoen er det ikke mulig å logge seg inn i registeret med nettlesere som ikke støtter TLS v1.2. Kravet er stilt for å kunne ha en sikker kommunikasjon over nettet mellom kontorepresentant og register gjennom nettleseren. Ta kontakt med kontohavers/virksomhetens IT-avdeling ved spørsmål om din nettleser støtter TLS v

17 8.3. Anbefalte sikkerhetstiltak Ved innlogging i registeret bør brukeren kun benytte datamaskiner som ikke benyttes av andre personer Vær kritisk til e-post du mottar, selv fra kvoteregisteret. Åpne bare vedlegg og linker i e-poster som du er helt sikker på er trygge Kvoteregisteret vil aldri spørre etter brukeres brukernavn eller passord Hold deg oppdatert på nyheter om registeret på vår nettside, Skriv aldri ned brukernavn eller passord. Dette bør brukerne av registeret huske. Dersom en bruker har glemt denne informasjonen, ring til Miljødirektoratet, og vi vil hjelpe deg Bruk aldri enkle koder som etternavn, fornavn eller virksomhetsnavn som ditt brukernavn eller passord Er du i noen som helst tvil om informasjon, eller om henvendelser kommer fra kvoteregisteret/miljødirektoratet, så ta en telefon til oss. Da får du raskt bekreftet/avkreftet dine mistanker. 9. Gebyr 9.1. Oppretting av konto Gebyr for behandling av søknad og oppretting av konto. I samsvar med 9-2 i klimakvoteforskriften skal det betales et gebyr på NOK 1200,- for Miljødirektoratets behandling av søknad om oppretting av personkonto og handelskonto i kvoteregisteret. For behandling av søknad om oppretting av handelsplattformkonto i Det norske registeret for klimakvoter skal det betales et gebyr på NOK ,- til statskassen. Faktura sendes ut når fullstendig søknad er godkjent av Miljødirektoratet. Etter at gebyret er betalt, og innbetalingen er blitt verifisert i direktoratets interne økonomisystem, vil kontoen aktiveres Årlig gebyr I samsvar med 9-3 i klimakvoteforskriften skal det for hvert kalenderår etter oppretting av personkonto og handelskonto i kvoteregisteret, betales et årlig gebyr på NOK 1 200,- for hver konto som innehas i registeret. For handelsplattformkonto skal det betales et årlig gebyr på NOK ,-. 17

18 9.3. Unntak fra gebyr. I samsvar med 9-2 i klimakvoteforskriften skal det ikke betales noe gebyr for behandling av søknad om oppretting av driftskonto for kvotepliktig virksomhet (OHA/AOHA) eller verifikatørkonto i registeret. Disse aktørene er også unntatt årlig gebyr, jf. 9-3 i samme forskrift. 10. Brudd på regelverk og vilkår i brukeravtalen Alle brudd på brukeravtalens vilkår og betingelser vil kunne føre til avslag på søknad om konto eller utestenging fra kvoteregisteret. Merk at dersom et slikt brudd oppdages etter at konto er åpnet, og det viser seg at konto er åpnet på feil grunnlag, vil registeradministrator stenge kontoen umiddelbart uten noen form for advarsel til kontoinnehaver. Mistanke om dokumentforfalskning, eller andre lovbrudd i tilknytning til kvoteregisteret, vil bli politianmeldt. 11. Suspendering, blokkering og stenging Suspendering Suspendering av kontorepresentanter og tilleggsrepresentanter Registeradministrator kan suspendere kontorepresentanter og tilleggrepresentaner fra en konto i registeret på bakgrunn av brudd på bestemmelsene i denne avtalen. I tillegg kan representanter bli suspendert i samsvar med bestemmelsene i artikkel 34 i registerforordningen. Suspenderte representanter vil ikke ha tilgang til konto i registeret Suspendering av konto Registeradministrator kan suspendere en konto dersom kontohaver ikke lenger oppfyller kriteriene for å ha en konto i registeret eller ved mangel på tilbakemelding om at informasjonen i registeret er korrekt i forbindelse med registeradministrators opplysningskontroller jf. avsnitt I tillegg kan konti bli suspendert i samsvar med bestemmelsene i artikkel 34 i registerforordningen. Suspenderte konti kan kun motta kvoter. Ingen andre operasjoner i registeret er mulig fra suspenderte konti Gjenåpning etter suspendering Tilgang til konto etter suspendering gis umiddelbart av registeradministrator når situasjonen som ga opphav til suspenderingen er løst. 18

19 11.2. Blokkering av konto En konto vil blokkeres automatisk dersom det verifiserte utslippstallet ikke legges inn i registeret innen fristen som er 1. april for foregående års utslipp. Det er begrenset hvilket operasjoner som kan gjennomføres fra en blokkert konto. Blokkeringen oppheves automatisk når utslippstallet legges inn Stenging av konto Kriterier for stenging. Registeradministrator kan stenge en konto dersom en kontohaver ber om det (gjelder personkontoer, handelskontoer og verifikatørkontoer) kvotetillatelsen er tilbakekalt (gjelder kun driftskonti) en virksomhet ikke lenger er kvotepliktig (gjelder kun driftskonti) hvis en suspendert konto forblir suspendert over lenger tid selv om registeradministrator ved flere anledninger har forsøkt å løse situasjonen som ga opphav til suspenderingen. hvis en konto ikke har beholdning, det ikke har blitt foretatt transaksjoner det siste året og det ikke er gitt tilbakemelding om at kontoen likevel skal opprettholdes (gjelder personkontoer, handelskontoer) Fremgangsmåte ved stenging. Hvis en konto oppfyller kriteriene for stenging, vil registeradministrator sende en melding, jf. avsnitt 7.2.5, om dette til kontorepresentantene. Frist for å besvare denne meldingen er 60 dager fra utsendelsesdato. Dersom kontohaver ikke sender et svar innen fristen, vil konto bli stengt. Dersom det er kvotebeholdning på konto ved tidspunktet for stenging, vil disse kvotene overføres til staten. Stengte konti kan ikke gjenåpnes. Etter utløpt svarfrist må dermed kontohaver søke på nytt og eventuelt betale nytt gebyr for å få opprettet ny konto. 12. Registeradministratorens ansvar Rimelige tiltak Miljødirektoratet skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at registeret er tilgjengelig for autoriserte brukere 24 timer i døgnet. Ved nedetid og tekniske problemer skal Miljødirektoratet informere om dette gjennom meldinger på nettsiden kvoteregister.no. 19

20 12.2. Begrenset ansvar. Ved feil eller forsinkelser i registeret, inkludert feil som gjør registeret utilgjengelig for brukerne over en kortere eller lengre periode, kan Miljødirektoratet, som registeradministrator, bare holdes ansvarlig i den utstrekning direktoratet, som registeransvarlig, har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig Feil bruk. Miljødirektoratet er ikke under noen omstendigheter ansvarlig ved tilfeller av tilsiktet eller utilsiktet feil bruk av registeret (for eksempel overføring av kvoter til feil kontonummer, overføring av feil antall kvoter, etc.) Uautorisert bruk. Miljødirektoratet kan ikke holdes ansvarlig dersom uautoriserte personer gis tilgang til kontoen ved at en autorisert bruker har brutt de obligatoriske sikkerhetskravene i avsnitt 8.2. Miljødirektoratet er ikke under noen omstendigheter ansvarlig dersom brukernavn, passord eller mobiltelefon kommer på avveie på grunn av brudd på brukeravtalens sikkerhetsbestemmelser i avsnitt Informasjon På Miljødirektoratets registerside, ligger det mange nyhetssaker og nyhetslenker. Aktørene plikter selv å holde seg oppdatert på nyheter og aktuelle hendelser som kan påvirke dem på noen måte. Miljødirektoratet har likevel intet ansvar dersom aktørers virke skulle bli påvirket av mangelfull informasjon på direktoratets nettsider Erstatningsansvar. For øvrig gjelder alminnelige norske rettsregler om erstatningsansvar. 13. Tilbaketrekking av utdelte kvoter Utdeling av for mange kvoter Dersom Miljødirektoratet har utdelt flere kvoter til en driftskonto for kvotepliktig virksomhet enn hva den kvotepliktige virksomheten har krav på i henhold til gjeldende vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter, kan direktoratet trekke tilbake det antall kvoter som overstiger det antall kvoter virksomheten er berettiget til i henhold til tildelingsvedtaket (klimakvoteforskriftens 10-1). 20

BRUKERAVTALE. 2.1. Kontosøker defineres som en virksomhet, organisasjon eller privatperson, som ønsker eller skal ha en konto i kvoteregisteret.

BRUKERAVTALE. 2.1. Kontosøker defineres som en virksomhet, organisasjon eller privatperson, som ønsker eller skal ha en konto i kvoteregisteret. BRUKERAVTALE Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) administrerer dette registeret. 1. Lovverk 1.1. Regler for det norske registeret

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter (kvoteregisteret).

Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter (kvoteregisteret). BRUKERAVTALE Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter (kvoteregisteret). Brukeravtalen omhandler regler og lovverk som gjelder for både kontosøkere og eksisterende kontohavere

Detaljer

Kvoteregisteret Brukerseminar, Helsfyr 27. mars 2014

Kvoteregisteret Brukerseminar, Helsfyr 27. mars 2014 Kvoteregisteret Brukerseminar, Helsfyr 27. mars 2014 Katja Ekroll Jahren og Ida Bjørkum Innhold Hva er registeret? Hvordan få tilgang? Sikkerhet Ulike roller i registeret Hvordan overføre kvoter? Oppgjør

Detaljer

Kvoteregisteret. Brukerseminar, Helsfyr 4. mars 2015

Kvoteregisteret. Brukerseminar, Helsfyr 4. mars 2015 Kvoteregisteret Brukerseminar, Helsfyr 4. mars 2015 Agenda Hva er registeret? Hvordan få tilgang? Ulike roller i registeret Hvordan legge inn utslipp og utnevne verifikatør? Oppgjør av kvoteplikt Bruk

Detaljer

Kvoteregisteret. Informasjon til brukere 2016

Kvoteregisteret. Informasjon til brukere 2016 Kvoteregisteret Informasjon til brukere 2016 Hva er kvoteregisteret? Hvordan få tilgang? Ulike roller i registeret Oppgjør av kvoteplikt Hvordan legge inn utslippstall og utnevne verifikatør? Innlevering

Detaljer

Forslag til endringer av gebyrsatser for arbeid med klimakvoter

Forslag til endringer av gebyrsatser for arbeid med klimakvoter Forslag til endringer av gebyrsatser for arbeid med klimakvoter Notat Gebyret for hver klimakvote utstedt av staten foreslås senket fra 56 øre til 44 øre. Miljødirektoratet foreslår også å fjerne gebyret

Detaljer

Seminar om kvoteregisteret

Seminar om kvoteregisteret Seminar om kvoteregisteret Fellesregisteret (Union Registry) 25. Februar 2013 Ida Bjørkum, Katja Ekroll Jahren, Carina Jacobsen Heimdal Om oss De norske registeradministratorene er: Carina Jacobsen Heimdal

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Vedtak om oppgjørsplikt for Peterson Paper Moss AS, avdeling Ranheim og motregning av retten til utdeling av kvoter mot oppgjørsplikten.

Vedtak om oppgjørsplikt for Peterson Paper Moss AS, avdeling Ranheim og motregning av retten til utdeling av kvoter mot oppgjørsplikten. Peterson Paper Moss AS, avd. Ranheim v/ advokat Thomas Piro Kvale Advokatfirma DA Pb. 1752 Vika 0122 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i klimakvoteforskriften

Høringsnotat om forslag til endringer i klimakvoteforskriften Høringsnotat om forslag til endringer i klimakvoteforskriften Forslaget til endringer av klimakvoteforskriften innebærer å utvide adgangen til å omgjøre vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter ved

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tine Meieriet Jæren.

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tine Meieriet Jæren. Tine Meieriet Jæren Næringsveien 29 4365 NÆRBØ Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Oslo kommune energigjenvinningsetaten

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Oslo kommune energigjenvinningsetaten Oslo kommune energigjenvinningsetaten (EGE) Postboks 54 Mortensrud 1215 OSLO Dato: 30.03.2012 Vår ref.: 2007/1305 405.141 Deres ref.: Saksbehandler: Tor Egil Tønnessen Kjenn, telefon: 22 57 36 15 Klima-

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BP Norge AS, Skarvfeltet

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BP Norge AS, Skarvfeltet BP Norge AS Postboks 197 4065 STAVANGER Attn: David Bjørnsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Hafslund Fjernvarme AS Gardermoen

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Hafslund Fjernvarme AS Gardermoen Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Fortum Fjernvarme AS Ahus

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Fortum Fjernvarme AS Ahus Fortum Fjernvarme AS Ahus Brynsveien 2 1338 Sandvika Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1229 Deres ref.: Atle Nørstebø Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for. Hafslund Miljøenergi Borregaard Waste to Energy

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for. Hafslund Miljøenergi Borregaard Waste to Energy Hafslund Miljøenergi Borregaard Waste to Energy Statsminister Torpsv. 1A 1722 Sarpsborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Tine Meieriet Jæren

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Tine Meieriet Jæren Tine Meieriet Jæren Næringsveien 29 4365 Nærbø Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2010/28 Deres ref.: Torbjørn Kvia Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks

Detaljer

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI I nettportalen NordLEI kan klienter søke om pre-lei for sine juridiske enheter. Videre tilbyr NordLEI også såkalt assistert registrering (pre-lei-søknad på

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tafjord Kraftvarme AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tafjord Kraftvarme AS Tafjord Kraftarme AS Postboks 1500 6025 ÅLESUND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Södra Cell Folla AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Södra Cell Folla AS Södra Cell Folla AS 7796 FOLLAFOSS Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 23. februar 2012, og senere korrespondanse i saken.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 23. februar 2012, og senere korrespondanse i saken. SMA Mineral AS Postboks 500 8601 Mo i Rana Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell

Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell Veiledning til: Søknadsskjema for autorisasjon og lisens som helsepersonell 1. Individuelle søknader Finn søknadsskjemaet på hjemmesiden til SAK. 2. Forhåndsbetaling av gebyr For å få din søknad behandlet

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Glava AS Produksjon Askim

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Glava AS Produksjon Askim Glava AS Produksjon Askim Postboks F 1801 Askim Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2006/92 Deres ref.: Lars-Jørgen Krohg Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Postboks 54 Mortensrud 1215 OSLO Att: Pasi Norrbacka Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1305 405.141 Deres ref.: Saksbehandler: Rune Aasheim Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Bodø Sildoljefabrikk AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Bodø Sildoljefabrikk AS Bodø Sildoljefabrikk AS Postboks 91 8001 BODØ Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Nordic Paper AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Nordic Paper AS Nordic Paper AS Postboks 155 1720 GREÅKER Att.: Leif Larsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Rygene-Smith & Thommesen AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Rygene-Smith & Thommesen AS Rygene Smith & Thommesen Sandbergveien 3 4821 RYKENE Att.: Egil Salvesen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Borregaard Waste to Energy

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Borregaard Waste to Energy Borregaard Waste to Energy Statsminister Torpsv. 1A 1722 Sarpsborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse. GE Healthcare AS Avd. Lindesnes 4521 SPANGEREID Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Vennligst les veiledningen før du begynner å fylle ut skjemaet. Adressen finner du nederst på søknadsskjemaet. Vi ber om at

Detaljer

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Returkraft AS Setesdalsveien 205 4618 Kristiansand Odd Terje Døvik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Hønefoss Fjernvarme AS Postboks 3093 3501 Hønefoss Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1156 Deres ref.: Eigil Søndergaard Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Tafjord Kraftvarme AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Tafjord Kraftvarme AS Tafjord Kraftvarme AS Postboks 1500 6025 ÅLESUND Att: Anne-Berit Salen Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1223 405.14 Deres ref.: Saksbehandler: Rune Aasheim Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Hafslund Miljøenergi AS, avd. Bio-el Fredrikstad

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Hafslund Miljøenergi AS, avd. Bio-el Fredrikstad Hafslund Miljøenergi AS, avd. Bio-el Fredrikstad Statsminister Torpsv. 1A 1722 Sarpsborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Norgips Norge AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Norgips Norge AS Norgips Norge AS Postboks 655 Strømsø 3003 DRAMMEN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Hafslund Fjernvarme AS, Gardermoen

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Hafslund Fjernvarme AS, Gardermoen Hafslund Fjernvarme AS 0247 Oslo Att: Anette Ruud Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Forus Energigjenvinning KS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Forus Energigjenvinning KS Forus Energigjenvinning KS Forusbeen 202 4313 SANDNES Rune Dirdal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Øra Næring AS Øraveien 2 1630 GAMLE FREDRIKSTAD Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BKK Varme AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BKK Varme AS BKK Varme AS Postboks 7050 5020 BERGEN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Norske Skogindustrier ASA Follum

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Norske Skogindustrier ASA Follum Norske Skogindustrier ASA Follum 3505 HØNEFOSS Att: Jon Terje Gilhuus Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Drammen Fjernvarme KS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Drammen Fjernvarme KS Drammen Fjernvarme KS Jacob Borchs Gate 5 3012 DRAMMEN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Oversendelse av særskilt tillatelse til kvotepliktig utslipp av CO 2 og vedtak om tildeling av kvoter til Wienerberger as Bratsberg Teglverk

Oversendelse av særskilt tillatelse til kvotepliktig utslipp av CO 2 og vedtak om tildeling av kvoter til Wienerberger as Bratsberg Teglverk Wienerberger AS Bratsberg Teglverk Strengenveien 31 3825 Lunde Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Bio-El Fredrikstad

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Bio-El Fredrikstad Bio-El Fredrikstad Statsminister Torpsvei 1A 1722 Sarpsborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Måløy Sildoljefabrikk AS 6718 Deknepollen Att: Arnt-Ove Hoddevik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Drammen Fjernvarme KS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Drammen Fjernvarme KS Drammen Fjernvarme KS Postboks 4184 Gulskogen 3005 DRAMMEN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. BKK Varme AS Postboks 7050 5020 BERGEN Kjartan Aarbø Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Norske Skog Saugbrugs AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Norske Skog Saugbrugs AS Norske Skog Saugbrugs AS Postboks 68 1756 HALDEN Att.: Alfred Isaksen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Lyse Neo AS, avd. Fjernvarme Postboks Stavanger

Lyse Neo AS, avd. Fjernvarme Postboks Stavanger Lyse Neo AS, avd. Fjernvarme Postboks 8124 4069 Stavanger Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2006/60 Deres ref.: Vegard Dahl Lunde Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Weber Leca Rælingen AS. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Weber Leca Rælingen AS. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Weber Leca Rælingen AS Årnesvegen 2008 FJERDINGBY Attn. Knut Waage Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 Gjøvik Att: Terje Lundberg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Eidsiva Bioenergi AS, avd. Hamar Postboks 4100 2307 HAMAR Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Fortum fjernvarme AS Lysaker

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Fortum fjernvarme AS Lysaker Fortum Fjernvarme Lysaker Brynsveien 2 1338 SANDVIKA Atle Nørstebø Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp for MM Karton FollaCell AS

Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp for MM Karton FollaCell AS MM Karton Follacell AS 7796 FOLLAFOSS Oslo, 30.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10415 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Oversendelse av tillatelse til kvotepliktige utslipp

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alcoa Aluminium Lista - kvoter

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alcoa Aluminium Lista - kvoter INSPEKSJONSRAPPORT ALCOA NORWAY ANS AVD LISTA Oslo, 26. november 2015 Lundevågen 4550 Farsund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Svein Harry Samuelsen 2013/535 Saksbehandler: Sigrun Øen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Gassco AS Draupner

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Gassco AS Draupner Gassco AS Postboks 93 5501 Haugesund Att.: Kirsten L. Bolstad Halvorsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Vi viser til deres søknad av 10. oktober 2007 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008 til 2012, og senere korrespondanse.

Vi viser til deres søknad av 10. oktober 2007 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008 til 2012, og senere korrespondanse. Hafslund Fjernvarme AS 0247 OSLO Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Peterson Packaging AS, Ranheim

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Peterson Packaging AS, Ranheim Peterson Packaging AS Postboks 8643, Ranheim 7452 TRONDHEIM Att: Magne Guldberg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Norcem Kjøpsvik

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Norcem Kjøpsvik Norcem AS Kjøpsvik Postboks 3 8591 KJØPSVIK Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Oslo Lufthavn AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Oslo Lufthavn AS OSLO Lufthavn AS Postboks 100 2061 GARDERMOEN Att: Anette Rognan Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Østfold Energi AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Østfold Energi AS Østfold Energi AS, avd. Sarpsborg-anlegget Postboks 17 1701 SARPSBORG Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Verdalskalk AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Verdalskalk AS Verdalskalk AS Kalkveien 40 7670 INDERØY Att: Trond Johansen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Eidsiva Bioenergi AS Trehøringen 2323 Ingeberg Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1064 Deres ref.: Terje Lundberg Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Statoil ASA, Mongstad raffineri

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Statoil ASA, Mongstad raffineri Statoil ASA, Mongstad raffineri 5954 MONGSTAD Att: Tom Lohiniva Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Sør Norge Aluminium AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Sør Norge Aluminium AS Sør Norge Aluminium Onarheimsveien 54 5460 Husnes Att: Arnstein Eik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Hafslund Varme AS Gardermoen

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Hafslund Varme AS Gardermoen Hafslund Varme AS, Gardermoen Drammensveien 144 0277 Oslo Att: Ola Dybsland Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Skagerak Varme AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Skagerak Varme AS Skagerak Varme AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss Peterson Linerboard AS Fabrikk Moss Postboks 203 1501 MOSS Att: Per Kløvstad Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 Statkraft Varme AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Sluppenveien 6 7005 TRONDHEIM Att: Sissel Hunderi Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Glava AS, Produksjon Stjørdal

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Glava AS, Produksjon Stjørdal Glava AS Produksjon Stjørdal Havneveien 22 7500 Stjørdal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Huntonit AS Postboks 21 4701 VENNESLA Att: Helge Håland Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS Huntonit AS Postboks 21 4701 VENNESLA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til NorFraKalk AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til NorFraKalk AS NorFraKalk AS Postboks 53 1309 RUD Att: Lars Strøm Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Oslo kommune energigjenvinningsetaten

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Oslo kommune energigjenvinningsetaten Oslo kommune Energigjenvinningsetaten (EGE) Postboks 54 Mortensrud 1251 Oslo Att: Pasi Norrbacka Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 23. desember 2004 nr om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 23. desember 2004 nr om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) Forskrift om endring av forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 26. oktober 2012 med

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Ineos Norge AS, VCM-anlegget

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Ineos Norge AS, VCM-anlegget Ineos Norge AS, VCM-anlegget Rafnes 3966 Stathelle Att: Erlend Malvik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Yara Norge AS, Yara Glomfjord

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Yara Norge AS, Yara Glomfjord Yara Norge AS, Yara Glomfjord Ørnesveien 3 8161 Glomfjord Att: Gunnar Estensen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Norske Skogindustrier ASA, Skogn

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Norske Skogindustrier ASA, Skogn Dato: Norske Skogindustrier ASA Skogn 7620 Skogn 31. mars.2009 Vår ref.: 2008/45 Deres ref.: Per Nonstad Saksbehandler: Olaug Bjertnæs, telefon: 22 57 36 32 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep,

Detaljer

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Versjon 1.1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Parter... 3 3 Vinmonopolets Leverandørportal... 3 Omfang og formål... 3 Modulene i Leverandørportalen...

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til SMA Mineral AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til SMA Mineral AS SMA Mineral AS Postboks 500 8601 MO I RANA Att: Johnny Vangen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010. Agder Energi Varme AS Serviceboks 603 4606 KRISTIANSAND Dato: 26.03.2010 Vår ref.: 2006/52 405.14 Deres ref.: Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for DONG E&P Norge AS, Oselvarfeltet

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for DONG E&P Norge AS, Oselvarfeltet DONG E&P Norge AS Postboks 450 4002 STAVANGER Att: Morten A. Torgersen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

1. Tillatelse til kvotepliktige CO2-utslipp. Naturkraft AS Postboks Lysaker

1. Tillatelse til kvotepliktige CO2-utslipp. Naturkraft AS Postboks Lysaker Naturkraft AS Postboks 358 1326 Lysaker Oversendelse av særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO 2 og vedtak om tildeling av kvoter til Naturkraft Kårstø -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Hellefoss AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Hellefoss AS Hellefoss AS Postboks 69 3300 HOKKSUND Att: Trond Lindborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Norske Skogindustrier ASA Skogn

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Norske Skogindustrier ASA Skogn Norske Skogindustrier ASA Skogn 7620 SKOGN Att: Per Nonstad Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Total E&P Norge AS, Atla-feltet

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Total E&P Norge AS, Atla-feltet Total E&P Norge AS Kontor/Base Stavanger Postboks 168 4001 STAVANGER Att: Gunnar Aavik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Klif viser til utslippsrapport innlevert 1. mars 2013 og øvrig korrespondanse knyttet til utslippsrapporten.

1. Sakens bakgrunn Klif viser til utslippsrapport innlevert 1. mars 2013 og øvrig korrespondanse knyttet til utslippsrapporten. Borregaard AS Postboks 162 1701 Sarpsborg Att. Lena Ulvan Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Statkraft Varme AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Sluppenveien 6 7005 TRONDHEIM Att: Sissel Hunderi Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Rockwool AS Trondheim

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Rockwool AS Trondheim Rockwool AS Trondheim Postboks 3903 7443 Trondheim Att: Ole L. Henriksen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 Norske Skogindustrier ASA Saugbrugs Saugbrugs 1756 HALDEN Att: Olle Axell Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Østfold Energi AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Østfold Energi AS Østfold Energi AS Postboks 17 1701 Sarpsborg Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Hafslund Varme AS avd. Bio-El Fredrikstad

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Hafslund Varme AS avd. Bio-El Fredrikstad Hafslund Varme AS avd. Bio-El Fredrikstad Habornveien 61 1630 GAMLE FREDRIKSTAD Att: Arnesen Kenneth Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon:

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Esso Norge AS Slagentangen

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Esso Norge AS Slagentangen Esso Norge AS, Slagentangen Postboks 2001 Postterminalen 3103 TØNSBERG Att: Øyvind Sundberg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 Oslo Lufthavn AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 Oslo Lufthavn AS Oslo Lufthavn AS Postboks 100 2061 Gardermoen Att. Geir Vangsnes Dato: 31.03.2009 Vår ref.: 2008/444 Deres ref.: Saksbehandler: Ida Bjørkum, telefon: 22 57 34 01 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Drammen Fjernvarme

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Drammen Fjernvarme Drammen Fjernvarme KS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Att: Anders Dalheim Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer