GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE"

Transkript

1 NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010

2 1 INNLEDNING Mål for studiet Struktur og organisering Arbeidsformer Kvalitet i utdanningen Vurdering og eksamen EMNEBESKRIVELSER Pedagogikk Fagdidaktikk Praksis Vedlegg: Oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering Vedlegg: Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 2

3 1 Innledning Den praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) ved Norges musikkhøgskole (NMH) tilbys både som fulltidsstudium i ett år og deltidsstudium over to år. Praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges musikkhøgskole bygger på rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Den samlede studieplanen, inkludert rammeplanen, danner det forpliktende grunnlaget for utdanningen og skal brukes i det daglige undervisnings- og læringsarbeidet. Avhengig av studentens faglige fordypning, velges fagdidaktikk for instrumental- og ensembleundervisning eller fagdidaktikk for musikkteoretiske fag som didaktisk spesialisering. Opptaksgrunnlag er 3 års høgre utdanning (bachelorgrad) med minimum 90 studiepoeng i musikk. For opptak til didaktisk spesialisering i instrumental- og ensembleundervisning må dokumenteres utøvende utdanning med minimum 60 studiepoeng hovedinstrument. (Det forutsettes utøvende utdanning på konservatorie-/musikkhøgskolenivå.) For opptak til didaktisk spesialisering i musikkteoretiske fag må dokumenteres 60 studiepoeng i musikkteoretiske fag. Det faglige innholdet må være relevant for undervisning i musikkfag i videregående opplæring, utdanningsprogram for musikk, dans og drama - programområde for musikk. For studenter som kun tar pedagogikk og de obligatoriske fagdidaktiske emnene musikkdidaktikk og allmenn musikkopplæring med tilhørende praksis, er opptaksgrunnlaget 20 vekttall/60 studiepoeng i musikk. 1.1 Mål for studiet Gjennom PPU- studiet skal studentene utvikle sitt musikkfaglige, pedagogiske og didaktiske grunnlag for undervisning og læring gjennom en forståelse av samspillet mellom musikk, individ og samfunn. Ved å legge vekt på læring både som individuell og sosial prosess, er målet å stimulere til refleksjon og samarbeid om og utvikling av studentens praktiske yrkesteori. Musikkpedagoger arbeider i ulike skoleslag med forskjellig egenart, og PPU-studiet vil dekke sentrale deler av dette praksisfeltet. Musikk som undervisningsfag finnes i mange varianter i vårt skolesystem. Både i grunnskolen og videregående opplæring har musikkfaget en allmenndannende karakter og består av allsidige musikalske aktiviteter. I kulturskolene, ved studieretningene for musikk, dans og drama i videregående opplæring, og i folkehøyskolene innebærer undervisningen i tillegg en mer spesialisert opplæring, både i utøvende og teoretiske musikkfag. Musikkundervisning i disse skoleslagene og i fritidsmusikklivet omfatter også ulike former for ensembleundervisning. Mange kommuner har opprettet kombinerte stillinger som kan omfatte undervisning i både grunnskole, videregående opplæring, kulturskole, barnehage og fritidsmusikkliv. Dette skjer bl.a. i forbindelse med utvikling av kulturskolene til pedagogiske ressurssentre for barnehage, skole og fritidskulturliv. Det er dessuten behov for musikkpedagoger innenfor kirkesamfunn og i sosialpedagogiske virksomheter som f.eks. fritidsklubber og tiltak for uorganisert ungdom. PPU ved Norges musikkhøgskole har som målsetting å kvalifisere studentene for ulike musikkpedagogiske yrkesfunksjoner i samfunnet. Studiet tar derfor sikte på å utvikle bred musikkpedagogisk og - didaktisk kompetanse som innebærer at studentene kjenner store deler av dette feltet, og vil mestre arbeid innenfor både notebaserte og gehør- og PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 3

4 improvisasjonsbaserte tradisjoner. I løpet av studiet skal studentene utvikle sin kompetanse til å handle profesjonelt ved å integrere pedagogisk-didaktisk teori og praksis og ved systematisk å reflektere over egne erfaringer. 1.2 Struktur og organisering Det faglige innholdet i studiet inndeles i pedagogikk, fagdidaktiske emner og praksis. Gjennom studieplanen gir Musikkhøgskolen en generell beskrivelse av studiet og noen retningslinjer for gjennomføringen. Studieplanens beskrivelse av de enkelte emnene innholder opplysninger om mål, innhold, arbeidsformer og organisering samt vurdering på et relativt generelt nivå. Denne teksten forteller også hvilke emner som skal undervises på hvilket nivå i studiet. Med utgangspunkt i dette skal det hvert år utarbeides undervisningsplaner; dvs. års- og semesterplaner for de ulike emnene slik disse skal undervises i de ulike klassene det året/semesteret. Års- og semesterplanene skal bl.a. inneholde en mer detaljert oversikt over undervisningens temaer og progresjon. Studieplanen og Musikkhøgskolens tilgjengelige ressurser er grunnlaget for utarbeiding av årsplaner og for mer detaljert planlegging av de enkelte studiene. For å beskrive omfanget på studiet og enkeltemne/emnesamlinger, brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Strukturen og organiseringen av studiet framgår av følgende oversikt over emne- og studiepoengfordeling: PPU heltid PPU deltid Emnebeskrivelse på side 1. år 2. år Pedagogikk Obligatoriske fagdidaktikkemner 13 Generell fagdidaktikk og musikkpedagogisk grunnlagstenkning Fagdidaktikk for allmenn musikkopplæring Dans/drama * * 15 Valgfrie fagdidaktikkemner enten Fagdidaktikk for instrumentalundervisning Fagdidaktikk for ensembleundervisning eller Fagdidaktikk for musikkteoretiske fag Praksis * * * 22 Til sammen * Angir tidsmessig plassering av emne uten egne studiepoeng PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 4

5 1.3 Arbeidsformer Arbeids- og undervisningsformene i utdanningen er eksemplariske og skal erfares, drøftes, evalueres og utvikles som en del av innholdet i PPU. De er sammensatt på måter som styrker læringsforløpet og er av avgjørende betydning for realiseringen av målene for studiet. Mange av de kunnskaper og ferdigheter studenten får gjennom undervisningen kan ikke erstattes av et boklig orientert studium av allerede dokumentert viten. Undervisningens kvalitet er i høy grad avhengig av den samlede ressurs studentgruppen utgjør. Det forutsettes at studenten viser initiativ og tar medansvar for eget læringsarbeid og felles læringsmiljø. Fravær vil ha konsekvenser for hele gruppen og ikke bare for den enkelte student. Derfor er det viktig at studenten prioriterer sin tilstedeværelse ved undervisningen. En betydelig del av studentens arbeidstid vil også måtte benyttes til individuell øving og forberedelse. Praktisk-pedagogisk utdanning ved Norges musikkhøgskole er basert på følgende sju prinsipper: Praksisbasert, det vil si at studentene får direkte erfaringer med opplæringsfunksjoner og - oppgaver i skole- og fritidsmusikkliv. Erfaringsbasert, det vil si at utgangspunktet for studiet er den enkeltes erfaringer, forutsetninger og mål, og det er disse som skal utvikles gjennom møtet med pedagogisk praksis, teorier og begreper, samt andre menneskers erfaringer. Opplevelsesbasert, det vil si at studenten skal kunne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom opplevelse. Tilrettelegging av undervisningen skal fremme mennesket som følende, handlende og tenkende individ. Deltakerbasert, det vil si at studentene og øvingslærere deltar i utviklingen og vurdering av læringsprosessene og utdanningen. Samtidig skal deltakelse fremmes gjennom en bevissthet om kultur-, kjønns- og verdiaspekter ved læringen. Samarbeidsbasert, det vil si at praksis og teori, erfaringer og ideer kontinuerlig drøftes ved hjelp av kommunikasjonen mellom studentene, lærerne og øvingslærerne. Utviklingsorientert, det vil si at studentene skal kunne bidra med forbedringer av de faglige og sosiale sidene ved læringssituasjonen i PPU og i eget opplæringsarbeid. Det vil bli arbeidet med å aktualisere utviklingspotensialet hos så vel studenter som lærere og knytte dette til Musikkhøgskolens forsknings- og utviklingsarbeid. IKT-basert, det vi si at kommunikasjon, refleksjon og samarbeid om oppgaver også foregår ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. IKT skal brukes for å lære og læres for å brukes. Rammeplanen for PPU inneholder tre målområder som skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon. Både undervisningen i fag og praksisopplæringen skal legges opp med utgangspunkt i disse målområdene: - Læreren og eleven - Læreren og organisasjonen - Læreren og samfunnet PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 5

6 1.4 Kvalitet i utdanningen Norges musikkhøgskole skal ha høy kvalitet på utdanningstilbudene og et godt læringsmiljø. Dette innebærer blant annet at studietilbudet gir kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er relevante for framtidig yrkesliv at studenten utvikler evne til kreativitet, fagkritikk, selvstendig tenkning og etisk bevissthet at studenten møter problemstillinger som integrerer teori og praksis, og at det er tilrettelagt for studentaktive arbeidsformer at studenten nedlegger den forventede arbeidsinnsats i studiet at lærerne har god evne til formidling og veiledning at det er god faglig og sosial kontakt og respektfylt dialog mellom studentene, mellom ansatte og studenter og ansatte imellom at studenter og ansatte har et godt fysisk arbeidsmiljø med tilgang på hensiktsmessige hjelpemidler at de administrative rutinene er gode og sikrer studentens rettssikkerhet at lærere og administrasjon gir tilstrekkelig og korrekt informasjon om faglige krav og praktiske forhold slik at studenten opplever forutsigbarhet i studiet Både studenter, ansatte og institusjon har ansvar for utdanningskvaliteten. Institusjonen skal tydeliggjøre sine plikter samt de forventningene den har til studenter og ansatte. Det endelige ansvaret for å gjennomføre studiet ligger hos studenten selv. Studenten har derfor plikt til å kjenne de bestemmelser og regler som gjelder for studiet og selv ta konsekvensen dersom disse ikke følges opp. Lærerne er på sin side ansvarlige for å tilrettelegge for læring, og for at det fortløpende foregår en åpen dialog med studentene om undervisningen. 1.5 Vurdering og eksamen Musikkhøgskolen har ansvar for å vurdere studenten i forhold til målet for studiet og for det enkelte emnet. Vurderingen av studenten skal danne grunnlag for veiledning av studenten informasjon til samfunnet i form av vitnemål om fullført eksamen I tillegg den vurdering av studentens faglige kvalifikasjoner som skjer i henhold til vurderingsordninger som er beskrevet under hvert emne, skal Musikkhøgskolen gjennomføre vurdering av om studenten er skikket for læreryrket. Slik skikkethetsvurdering er hjemlet i lov om universiteter og høyskoler 4-10 og forskrift om skikkethetsvurdering av Veiledning av studenten skjer i forbindelse med planlegging av studiet og eventuelle valg av studiealternativer. Veiledningen skal også skje i forbindelse med vurdering av den enkeltes studiearbeid og studieframgang. Veiledning av studenter gis uformelt i samtale eller formelt i form av bestemte vurderingsuttrykk. Formell vurdering og viktige meldinger fra lærer/høgskole til studenten skal uttrykkes skriftlig. Informasjon til samfunnet skjer på grunnlag av sluttvurdering i de enkelte fagområder/emner i studiet. Denne form for informasjon uttrykkes gjennom de vurderingsuttrykk Musikkhøgskolen har fastsatt. Disse vurderingsuttrykk er PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 6

7 graderte karakterer etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og E er laveste ståkarakter. F er stryk bestått eller ikke bestått godkjent eller ikke godkjent benyttes som uttrykk ved vurdering av om obligatorisk undervisning, innføringskurs og lignende er gjennomført, der det ikke skal gjøres en vurdering av studentens faglige nivå Beskrivelse av de graderte karakterene: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene Nærmere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i forskrift om eksamen ved Norges musikkhøgskole. Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner er likevel obligatoriske. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, og samtidig at denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte fagplan spesifiserer hvilke emner dette gjelder. Der undervisningen er obligatorisk, vil den ansvarlige lærer måtte vurdere om en student som har fravær fra deler av undervisningen skal få emnet godkjent. Fravær fra 20 % eller mer av undervisningen skal normalt føre til at emnet ikke blir godkjent. Studentene er automatisk påmeldt undervisningen i alle fag og emner. Studenter som har et fravær på mer enn 20 % i emner der undervisningen ikke er obligatorisk, kan bli utelukket fra aktiv deltakelse i undervisningen. Dette betyr at studenter som har for stort fravær bl.a. mister retten til kontinuerlig vurdering og veiledning på grunnlag av studiearbeid og studieframgang. Studenten kan ikke utelukkes fra eksamen på dette grunnlaget så lenge han/hun har oppfylt arbeidskravene som stilles. For at studenten skal kunne gå opp til eksamen i et emne, vil det i en del emner være forutsatt at bestemte arbeidskrav er oppfylt. Slike arbeidskrav vil for eksempel kunne være deltakelse i obligatoriske undervisnings- og veiledningssituasjoner og/eller obligatoriske oppgaver. Arbeidskrav er gjort obligatoriske for å ivareta særlige kompetanseområder i utdanningen; kompetanse som normalt ikke kan prøves ved en ordinær eksamen. Arbeidskrav er beskrevet under det enkelte emnet eller den enkelte studieenhet. Noen arbeidskrav vil bli presisert for studenten gjennom semester- og/eller årsplaner, som framlegges ved begynnelsen av hvert studieår eventuelt hvert semester. Slike planer skal være skriftlige. For å bestå kandidatstudiet må kandidaten ha fått godkjent alle arbeids- og eksamenskrav innenfor de enkelte studieenheter. Ny vurdering og vurdering av privatister Dersom ikke annet er uttrykt, gjelder samme krav som for ordinær vurdering i det enkelte emne Mappevurdering PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 7

8 Arbeidskrav Studentene skal i begynnelsen av hvert semester få oversikt over arbeidskravene i emnet med antall oppgaver og tidspunkt for innleveringer. Faglærer har ansvar for å integrere vurderingsordningen i emnets innhold og arbeidsmåter. Arbeidskravene og obligatoriske oppgaver i emnet skal beskrives i semesterplanen med tilhørende pensumlitteratur. For å få godkjent arbeidskravene i emnet må alle obligatoriske oppgaver være godkjent. Faglæreren har ansvar for at arbeidskravene inneholder de oppgaver studentene trenger for å kunne tilfredsstille kravene til utvalgsmappen i henholdsvis pedagogikk og fagdidaktikk. Arbeidsmapper Studentene har selv ansvar for arbeidsmapper i de ulike emnene (delemnene) og sin eportfolio. I arbeidsmappene oppbevarer studentene alle relevante tekster, produksjoner og presentasjoner i faget/delemnet. Dette kan være refleksjonstekster (f. eks notat, logg, dagbok, tenkeskriving), fagtekster (f.eks. artikkel, prosjekt- og praksisrapporter, presentasjonstekst) og annen dokumentasjon (bilder, dvd, lyd, noter med mer). Veiledning og kommentarer til de obligatoriske oppgavene i arbeidsmappene skjer både gjennom lærerveiledning og studentrespons. Hvert enkelt av disse arbeidene vil kunne leses og kommenteres/veiledes fortløpende av faglærer gjennom plattformen. For å få godkjent arbeidskravene i emnet/delemnet, må alle obligatoriske oppgaver i arbeidsmappa være godkjent med karakteren bestått. Utvalgsmapper Studentene skal til den avsluttende vurdering legge fram en utvalgsmappe for pedagogikk og en utvalgsmappe for fagdidaktikk. Arbeid som skal inngå i utvalgsmappene velges av studenten etter de kriterier som er beskrevet under de respektive emnene, og studenten står fritt til å bearbeide oppgaver fra arbeidsmappen til utvalgsmappen. Studentene skal tilbys veiledning i utvalgsarbeidet. Utvalgsmappen vurderes som helhet, av eksterne og interne sensorer, med gradert karakter. Veiledning Den formative vurderingen gjennom studieløpet er en del av fagets arbeidsformer og veiledning av oppgaver til arbeidsmappene skjer gjennom lærerveiledning, studentrespons og praksisveiledning. I arbeidet med utvalgsmappen har studentene krav på 45 minutter veiledning knyttet til utvalg og bearbeiding av arbeidene for hver av utvalgsmappene. PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 8

9 2. Emnebeskrivelser PPU-studiet inneholder følgende emner: Pedagogikk, Fagdidaktikk (Generell fagdidaktikk, Fagdidaktikk for allmenn musikkopplæring, Fagdidaktikk for instrumentalundervisning og Fagdidaktikk for ensembleundervisning) og Praksis. Sammenhengen mellom de pedagogiske emnene avspeiles blant annet gjennom temabasert undervisning, tverrfaglige prosjekter og felles semesteroppgaver, og et samarbeid mellom lærere som underviser i pedagogiske emner. Målområder Arbeidet med målområdene skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring og didaktisk refleksjon. Læreren og eleven har sitt utgangspunkt i undervisningssituasjonen, der kjerneoppgavene er planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av læringsmiljø og elevens læring. Fokus skal være på studentenes evne til å analysere egne erfaringer og videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kolleger og andre. Gjennom arbeidet med målområdet skal studentene kunne: gjøre rede for begreper og modeller knyttet til lærerens planlegging, gjennomføring og vurdering av læreprosesser, og drøfte hvordan elevene gjennom deltagelse i slikt arbeid kan utvikle medansvar og innsikt i egen læreprosess gjøre rede for og vurdere sin egen rolle som forbilde, leder, veileder og samarbeidspartner kunne analysere og vurdere forhold som har betydning for tilpasset opplæring og likeverdige muligheter mellom kjønnene reflektere over egen læring og utvikling og vurdere egne læringsstrategier analysere og reflektere over sosiale relasjoner og gruppeprosesser gjøre rede for musikalsk og kreativ utvikling hos barn, unge og voksne identifisere vanlig forekommende lærevansker og atferdsproblemer og iverksette tiltak Læreren og organisasjonen omfatter organisasjons-, ledelses- og samarbeidsoppgaver som ligger utenfor den daglige opplæringen, men som legger viktige rammer for denne. Dette krever forståelse for skolens mål og egenart som læringsarena og arbeidsplass. Innholdet i dette målområdet omfatter lærestoff og drøftinger omkring å kunne: samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk og kunstnerisk virksomhet reflektere over hvordan etiske problemstillinger er innskrevet i pedagogisk praksis, og kunne legge etiske prinsipper til grunn for egen pedagogisk virksomhet drøfte forhold som kan utvikle gode samarbeidsformer i møtet med kolleger og i forholdet mellom skole, hjem, lokalmiljø, kunst-, kultur- og yrkesliv gjøre rede for og begrunne ulike typer foreldresamarbeid med tanke på elevenes læring og utvikling skissere oppgaver og drøfte ansvarsfordeling mellom skoleverk, institusjoner og organisasjoner i kunst- og kulturlivet forklare hvordan institusjonelle rammevilkår får betydning for elevenes læringserfaringer og kunne reflektere over problemstillinger knyttet til dette beskrive aktuelle strategier for skolevurdering og bli rustet til og gå inn i et samarbeid om skolens virksomhet og skoleutvikling PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 9

10 vurdere og ta i bruk ulike læremidler i undervisningen, bl.a. informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og kunne vurdere denne teknologiens muligheter og begrensninger. Læreren og samfunnet omhandler samspillet mellom samfunnsutviklingen, opplæringens verdigrunnlag, musikkfaget og pedagogisk praksis. Læreren må kunne begrunne og utvikle sin faglige og fagdidaktiske forståelse og pedagogiske praksis ut fra et samfunnsperspektiv. Innholdet i dette målområdet omfatter lærestoff og drøftinger omkring å kunne: vurdere forholdet mellom læreridentitet og musikeridentitet drøfte spørsmål som angår lærerens stilling, oppgave og rolle i forhold til den enkelte elev og til skolens mandat og verdigrunnlag, samt beskrive bærende prinsipper og retningslinjer i aktuelle læreplaner reflektere over og vurdere skolens funksjon og rolle som samfunnsinstitusjon og kulturbærer i et flerkulturelt samfunn gjøre rede for og drøfte skole- og kulturpolitiske problemstillinger, herunder kunst og kultur som innhold og virkemidler i opplæringen drøfte sentrale spørsmål og teorier innenfor pedagogisk filosofi og idéhistorie, særlig de som har spesiell relevans for arbeidet som musikkpedagog gjøre rede for ulike musikkpedagogiske yrkesfunksjoner og skissere hovedlinjer i den norske skolehistorien med vekt på estetiske fag gjøre rede for sentrale elementer i barne- og ungdomskulturen drøfte spørsmål som gjelder etnisitet og migrasjon, og relasjoner mellom ulike kulturer og undervisning i en norsk sammenheng gjøre rede for og drøfte ulike oppfatninger om musikalitet, undervisning, læring og utvikling med utgangspunkt i bl.a. historiske, kulturelle og sosiale forhold Disse målområdene skal konkretiseres i emnene innenfor pedagogiske fag, slik at alle emnene samlet sett bidrar til å realisere målene for pedagogiske fag. 2.1 Pedagogikk Emnet har et omfang på 30 studiepoeng. I deltidsstudiet er emnet delt i to deler med 15 studiepoeng hvert år. Pedagogikk er et mangesidig emne og omfatter områder som didaktikk, filosofi, idéhistorie, psykologi, skoleutvikling, sosiologi og utdanningshistorie. Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg pedagogisk innsikt for å kunne gjennomføre undervisnings- og formidlingsoppgaver i samsvar med lov og læreplaner utvikle evnen til å begrunne, planlegge, gjennomføre og vurdere ulike former for musikkpedagogisk virksomhet tilegne seg kunnskaper om lærings- og utviklingsprosesser hos barn, unge og voksne, og ivareta prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle tilegne seg kunnskap om historiske, sosiale og kulturelle betingelser samt den verdimessige basis for utdanning og oppdragelse tilegne seg innsikt i musikkpedagogens oppgaver i et samordnet opplæringssystem, og utvikle forutsetninger for å skape et godt læringsmiljø tilpasset lokale forhold PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 10

11 utvikle evne til å tilrettelegge for et godt læringsmiljø og gode samarbeidsrelasjoner tilegne seg kunnskap for å kunne undervise og instruere på en slik måte at elevene utvikler seg musikkfaglig, sosialt og personlig utvikle evnen til å arbeide systematisk og målrettet med sikte på personlig vekst og profesjonell videreutvikling og fornying utvikle evnen til å se musikkpedagogens ansvar og oppgaver som ledd i en større kulturell og samfunnsmessig helhet kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk, samt anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet. Innhold Undervisningen i pedagogikk tar utgangspunkt i de tre målområdene Læreren og eleven, Læreren og organisasjonen og Læreren og samfunnet. I deltidsstudiet fordeles temaer slik på studieårene: I første studieår legges det vekt på: Sentrale begreper i generell didaktikk Musikkpedagogens ulike lærerroller Barn og unges utvikling og læring Innføring i pedagogiske hovedretninger Kunst og kultur i et helhetlig opplæringsperspektiv i grunnopplæring og kulturskole Grunnlagsspørsmål og verdimessige valg i knyttet til musikkopplæring Opplærings- og utdanningsinstitusjoner som organisasjoner Opplæringssystemets forhold til myndigheter og samfunn I andre studieår legges det vekt på: Unge og voksne som lærende Kreativitet og musikalitet Lærer som samarbeidspartner i tverrfaglige og eksterne prosjekter Musikkpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid Overordnete perspektiver på undervisning og læring Samfunn, kultur og utdanning Ut fra denne tematiske organiseringen må det utarbeides mer detaljerte undervisningsplaner for emnet i samarbeid med de andre pedagogiske emnene og i relasjon til praksis. Organisering og arbeidsformer Arbeids- og undervisningsmåtene i pedagogikk skal reflektere innholdet i emnet. Gjennom eksemplarisk undervisning skal studentene både tilegne seg teoretisk og pedagogisk kunnskap, samtidig som de erfarer hvordan læringsstoffet kan tilrettelegges på mange ulike måter. Arbeids- og undervisningsmåtene skal drøftes og evalueres som en del av undervisingen, og de erfaringene studentene gjør seg, skal ha overføringsverdi til læringsarenaene utdanningen kvalifiserer for. Dette stiller store krav til variasjon og fleksibilitet i undervisningen, og til egenaktivitet og felles ansvar for læringsmiljø hos studentene. Dette skal sikre utdanningens prinsipper om å være erfaringsbasert og deltakerbasert, samtidig som teori og praksis skal ses i nær sammenheng. Undervisningen vil bestå av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, rollespill og studentfremlegg. Studenten vil gjennom en rekke øvelser få anledning til å arbeide med observasjon, refleksjon og kommunikasjon i forhold til egne praksiserfaringer. I tillegg til undervisningstimene kreves det eget arbeid PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 11

12 individuelt og i grupper i form av litteraturstudier og oppgaver. Undervisningen i pedagogikk skal sees i sammenheng med fagdidaktikk og studentenes praksis, og studentene skal få anledning til å arbeide med refleksjon i forhold til egne praksiserfaringer. Lærerne i emnet samarbeider om utarbeidelse av semesterplaner med fordeling av oppgaver og tematikk. Arbeidskrav 1) Det er obligatorisk fremmøte til undervisningstimer med studentfremlegg, gruppearbeid og samarbeidslæring og til timer der det ikke foreligger relevant faglitteratur som dekker innholdet i undervisningen. Se semesterplan med oversikt over obligatorisk fremmøte. 2) Studenten skal levere/presentere oppgaver underveis i emnet. Oppgavenes tema, antall, type, omfang og tidspunkt for innlevering skal fremgå av semester-/årsplaner. Oppgavene har et samlet omfang på ca. 25 sider. Det vil bli gitt veiledning i forbindelse med oppgaveskriving. Alle oppgaver må være bestått for å få godkjent arbeidskravet. 3) Bestått praksis Avsluttende vurdering Studentens arbeid med emnet vurderes i forhold til emnets mål og innhold. For å få avsluttende vurdering må alle arbeidskrav i emnet være oppfylt. Avsluttende vurdering skjer ved slutten av 2. semester for fulltidsstudenter, og ved slutten av 4. semester for deltidsstudenter. For å kunne framstille seg til avsluttende vurdering i pedagogikk må praksis være bestått. Avsluttende vurdering uttrykkes med gradert karakter og fastsettes på grunnlag av to deleksamener: en prosjektoppgave og en muntlig eksamen. I den samlede vurderingen teller de to delene likt. Begge eksamensdelene må være bestått for å få avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen for hver eksamensdel fastsettes av en intern og en ekstern sensor. a) Prosjektoppgave Omfang: ca. 20 sider. Studenten skal selv definere problemstilling. Problemstillingen skal godkjennes av faglærer. Studenten skal gjennom prosjektoppgaven dokumentere teoretisk og praktisk innsikt og vurderingsevne i faget. Det forutsettes at studenten anvender pensumlitteratur og annen relevant litteratur samt at oppgavene tilfredsstiller formelle krav til oppgaveskriving. Det vil bli gitt veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Frist: 15. mai, leveres eksamenskontoret. b) Muntlig eksamen Omfang: 45 min. individuell eksaminasjon ved slutten av eksamenssemesteret. Innhold: Sentrale problemstillinger innenfor hele pensum i pedagogikk. Studentens teoretiske og praktiske vurderingsevne legges til grunn for vurderingen. Ny vurdering Det gjennomføres ny eksamen i den/de eksamensdeler som ikke er bestått ved ordinær eksamen. PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 12

13 2.2 Fagdidaktikk Emnet har et omfang på 30 studiepoeng. I deltidsstudiet er omfanget 15 studiepoeng hvert år. Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten utvikle kompetanse til å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkpedagogisk virksomhet tilpasset den enkelte elev og elevgruppe i samsvar med gjeldende læreplaner/rammeplaner ta hånd om musikkpedagogiske oppgaver på en yrkesetisk bevisst måte, og se musikkpedagogens ansvar for musikken som kunstart i et større musikkpedagogisk, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv begrunne musikkpedagogisk virksomhet, uttrykke seg om musikkfagets særpreg og historie, følge med i den musikkpedagogiske utviklingen og skape fornying innenfor fagområdet forstå og drøfte musikkfagets plass, rolle og kontinuitet i opplæringssystemet som helhet forstå og drøfte fagets anvendelse i arbeidslivet forstå og drøfte fagets tilknytning til andre fag og vise forståelse for sammenhenger mellom den musikkpedagogiske virksomheten og annen pedagogisk virksomhet Innhold Fagdidaktikk omfatter delemner som er generelle for flere typer musikkpedagogisk virksomhet og delemner som retter seg mot ulike musikkpedagogiske yrkesfunksjoner. Innholdet retter seg mot musikkopplæring både i grunnskole, videregående skole, kulturskole, frivillige organisasjoner og i institusjoner. Målene for fagdidaktikk er utgangspunktet for innholdet i de ulike delemnene og skal gi grunnlaget for en helhetlig musikkpedagogisk kompetanse. Studiet av fagdidaktikk består av følgende obligatoriske delemner: 1. Generell fagdidaktikk og musikkpedagogisk grunnlagstenkning (5 studiepoeng) 2. Fagdidaktikk for allmenn musikkopplæring (10 studiepoeng) 3. Dans og drama (ingen studiepoeng) Studiet av fagdidaktikk består av følgende valgfrie delemner: 4. Fagdidaktikk for instrumentalundervisning (10 studiepoeng) 5. Fagdidaktikk for ensembleundervisning (5 studiepoeng) eller 6. Fagdidaktikk for musikkteoretiske fag (15 studiepoeng) I tillegg gis det en obligatorisk innføring i dans og drama. 1. GENERELL FAGDIDAKTIKK OG MUSIKKPEDAGOGISK GRUNNLAGSTENKNING delemnet har 5 studiepoeng. Undervisningen gis i 1.studieår fo PPU deltid. PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 13

14 Generell fagdidaktikk og musikkpedagogisk grunnlagstenkning omfatter problemstillinger som er felles for alle typer musikkpedagogisk virksomhet. Emnet forholder seg både til pedagogiske og musikkfaglige teoridannelser. Gjennom arbeidet med delemnet skal studenten kunne gjøre rede for og drøfte ulike begrunnelser for og syn på musikk som undervisningsfag gjøre rede for og drøfte ulike syn på musikk som kunst- og kulturfag både i et idéhistorisk, filosofisk, sosiologisk og antropologisk perspektiv gjøre rede for og drøfte ulike musikkpedagogiske yrkesfunksjoner i alle deler av opplæringssystemet identifisere og drøfte prinsipper fra ulike musikkpedagogiske hovedretninger anvende fagdidaktiske og musikkfaglige grunnbegreper Innhold I generell fagdidaktikk og musikkpedagogisk grunnlagstenkning vil studentene arbeide med følgende temaer: legitimering av musikkpedagogisk virksomhet musikk som undervisningsfag relatert til ulike læreplaner musikk som kunst- og kulturfag i idéhistorisk og filosofisk perspektiv musikk som kunst- og kulturfag i sosiologisk og antropologisk perspektiv musikkpedagogiske yrkesfunksjoner musikkpedagogiske hovedretninger bruk av fagdidaktiske grunnbegreper i planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning Organisering og arbeidsformer Undervisningen organiseres som klasse- eller gruppeundervisning. Undervisningen vil bestå av forelesninger, diskusjoner, gjennomgåelse av arbeidsoppgaver og prosjekter m.m. I tillegg til undervisningstimene kreves egne litteraturstudier, utarbeidelse av oppgaver og prosjekter m.m., enkeltvis eller i gruppe. Oppgaver og prosjekter skal inngå i arbeidskravene i emnet og framgå av semesterplanene. I størst mulig grad skal undervisningen og oppgaver sees i sammenheng med pedagogikk, andre fagdidaktiske delemner og praksis. Det legges vekt på å benytte mange ulike arbeidsmåter med spesiell vekt på slike som krever selvstendighet, samarbeid og at det må tas stilling til stoffet, som f. eks. fremlegg av skriftlige arbeider og diskusjoner. Undervisningen vil i perioder bli samlet med andre pedagogiske emner og praksis. Semesterplan for emnet med pensum og arbeidskrav blir lagt fram ved begynnelsen av høstsemesteret. 2. FAGDIDAKTIKK FOR ALLMENN MUSIKKOPPLÆRING Delemnet har 10 studiepoeng. Undervisningen gis i 1. studieår for PPU deltid. Allmenn musikkopplæring har hovedvekt på den obligatoriske musikkundervisningen i grunnskolen. Undervisningen er preget av praktiske aktiviteter som også har overføringsverdi til andre musikkpedagogiske arenaer. Faget retter seg mot musikkundervisning i større grupper. Målområdet for faget strekker seg fra grunnskole, via kulturskole til frivillige musikkaktiviteter. PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 14

15 Mål Gjennom arbeidet med delemnet skal studentene kunne gjøre rede for mål, innhold og arbeidsmåter i den obligatoriske musikkundervisningen drøfte og vurdere hvordan en kan arbeide med musikkens grunnelementer og funksjoner i ulike musikkpedagogiske sammenhenger reflektere over eget arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning utøve praksis som ivaretar ulike forutsetninger og behov hos elever legge til rette for tverrfaglig undervisning og prosjektarbeid bidra til musikkpedagogisk utviklingsarbeid Innhold I allmenn musikkopplæring vil studentene arbeide med følgende temaer: Planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning i henhold til læreplan for grunnskolen Drøfting av musikkopplæring på ulike musikkpedagogiske læringsarenaer Bruk av musikkens grunnelementer og funksjoner i musisering, lytting og komponering Kreative og skapende musikkaktiviteter Vurdering av ulike læreverk og aktuelt undervisningsstoff Musikk fra andre kulturer Differensiering og tilpasset undervisning Tverrfaglig undervisning og prosjektarbeid Ulike former for musikkpedagogisk utviklingsarbeid Organisering og arbeidsformer I ett av semestrene er hovedvekten lagt på begynneropplæring, gruppeundervisning og klasseundervisning i grunnskolens barnetrinn, mens det i det andre semesteret fokuseres på allmenn musikkopplæring i grupper og klasser på grunnskolens ungdomstrinn. Undervisningen sees i nær sammenheng med pedagogikkfaget og praksis. Arbeidsmåter som temabasert undervisning og prosjektarbeid skal praktiseres i studentenes egen undervisning og praksis. Gjennom eksemplarisk undervisning skal studentene trene seg i rollen som lærere/instruktører, delta i ulike samarbeidsprosesser og lære å arbeide selvstendig med det musikkpedagogiske materialet. I størst mulig grad skal undervisningen også ses i sammenheng med pedagogikk, andre fagdidaktiske delemner og praksiserfaringer. 3. DANS OG DRAMA Emnet har ikke egne studiepoeng, men er knyttet til de 30 obligatoriske studiepoengene i fagdidaktikk. Emnet undervises som seminarer. Gjennom arbeidet med emnet skal studentene utvikle evne til å uttrykke seg ekspressivt med kropp og stemme og få forståelse av det faglige fundamentet for bruk av dans og drama som metode for opplevelse, utfoldelse, utforsking og læring. Emnet forutsetter aktiv innsats og vilje til utprøving. Et viktig aspekt er å konkretisere teorier om tverrfaglig og helhetlig undervisning. PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 15

16 Innhold I dans og drama vil studentene arbeide med følgende temaer: sentrale dramatiske uttrykksformer og metoder som fiksjonsbygging, rollespill, tablå, dramatisering og lærer-i-rolle barns rollelek og forståelse for sammenhenger mellom lek, dans og drama improvisasjoner sentrale danseformer som pardanser (for eksempel swing, salsa, tango), tradisjonelle folkedanser, kreativ dans og danser fra nyere ungdomskultur musikk, dans og drama sin plass i tverrfaglig tema- eller prosjektorganisert undervisning Organisering og arbeidsformer I all dans- og dramaundervisning er praktisk utprøvingsarbeid en viktig tilnærmingsmåte. Utprøving av metoder og uttrykksformer foregår som regel i grupper og vil veksle mellom didaktisk og estetisk fokusering. Sammen med det praktiske arbeidet kan allmenne studieformer som forelesning, kollokviearbeid og tekststudium benyttes for tilegnelse av fagstoff. 4. FAGDIDAKTIKK FOR INSTRUMENTALUNDERVISNING Delemnet har 10 studiepoeng. Undervisningen gis i 2. studieår for PPU deltid. Delemnet skal kvalifisere for å undervise barn, ungdom og voksne på begynnernivå, mellomnivå og viderekommet nivå innenfor rammene av den instrumentalopplæring som tilbys i musikk- og kulturskolen og videregående skole. Mål Gjennom arbeidet med delemnet skal studentene tilegne seg kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaring som gjør dem i stand til å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere instrumentalundervisning tilpasset den enkelte elev og elevgruppe om generell, instrument- og sjangerspesifikk instrumentalopplæring om undervisningstradisjoner og -metoder som gjør dem til kreative, kunnskapssøkende, bevisste og kompetente instrumentalpedagoger Innhold I instrumentspesifikk didaktikk vil studentene, med utgangspunkt i instrument og sjanger, arbeide med følgende temaer: målsetting knyttet til undervisning på det aktuelle instrument planlegging, gjennomføring og vurdering av instrumentalopplæring individuell undervisning gruppeundervisning utvikling av tekniske ferdigheter på ulike nivåer differensiering, basert på alder, nivå og andre elevforutsetninger innstuderingsmetodikk øving metode-/læreverk solo- og samspillrepertoar gehørbasert og improvisasjonsbasert undervisning PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 16

17 noteopplæring skapende aktiviteter sjangerproblematikk i instrumentalopplæringen samspill innenfor instrumentgruppen Vektlegging av emner kan variere avhengig av instrument og sjanger I generell instrumentaldidaktikk vil studentene arbeide med følgende temaer: planlegging, gjennomføring og vurdering av instrumentalopplæring i forhold til læreplaner for kulturskoler og videregående skole ulike instrumentaldidaktiske metoder som er relevante for alle musikksjangere planlegging, gjennomføring og vurdering av ulike tilnærminger til instrumentalopplæringen innenfor notebaserte, samt gehør- og improvisasjonsbaserte tradisjoner. Organisering og arbeidsformer Undervisningen er inndelt på følgende måte: Instrumentspesifikk didaktikk er organisert som undervisning der alle studenter med samme instrument innenfor samme sjanger undervises i gruppe. Deler av undervisningen kan også bli organisert i instrumentgruppe der beslektede instrumenter undervises sammen. Generell instrumentaldidaktikk er organisert som undervisning der alle instrumentaldidaktikkstudenter uansett sjanger og innenfor samme sjanger undervises sammen. Andre inndelinger i forhold til instrumentsammensetning kan også være aktuelt i enkelte timer. Undervisningen i instrumentaldidaktikk gjennomføres som forelesninger, diskusjoner, prosjekter, praktiske øvelser m.m.. I tillegg til undervisningstimene kreves egne studier enkeltvis og i gruppe. Studentene vil i undervisningen arbeide med de ulike emnene både fra teoretiske og praktiske innfallsvinkler. Temaer som tas opp i didaktikkundervisningen skal sees i sammenheng med innhold og problemstillinger fra pedagogikkfaget og praksiserfaringer. Semesterplaner med pensum og arbeidskrav for instrumentspesifikk didaktikk og generell instrumentaldidaktikk blir lagt frem ved begynnelsen av høstsemesteret. 5. FAGDIDAKTIKK FOR ENSEMBLEUNDERVISNING Delemnet har 5 studiepoeng. Undervisningen gis i 2. studieår for PPU deltid. Delemnet skal kvalifisere for arbeid med barn og ungdom som spiller og synger i ulike ensembler på begynner- og mellomnivå. Undervisningen i ensembledidaktiske temaer er både knyttet opp til studentens valg av ensembletype (relatert til studentens instrumentalkompetanse), og til aktuelle temaer på tvers av ensembletyper. Det vil bli arbeidet med problemstillinger knyttet både til notebasert og gehør- /improvisasjonsbasert undervisning. Alle studenter skal arbeide med sammensatt ensemble (del 1) og en av følgende ensemblevarianter (del 2): Kor Korps Strykeorkester PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 17

18 Band Sammensatt ensemble Undervisningstimetallet i delemnet skal deles likt mellom sammensatt ensemblevariant (del 1) og en av de valgte ensemblevariantene. Mål Gjennom arbeidet med delemnet skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap og ferdigheter for ensembleledelse kunne reflektere over eget arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av egen ensembleledelse kunne gjøre rede for mål, innhold og arbeidsmåter i de aktuelle institusjoner og organisasjoner Innhold Felles undervisningstemaer for alle ensembler: Grunnleggende taktering Kroppsholdning, bruk av blikk, mimikk, gestikk. Instrumentkunnskap og sammensetting av ensembler Tilpassing og arrangering av repertoar med utgangspunkt i elevenes forutsetninger Arbeid med skapende aktiviteter i ensemblet Arbeid med gehør- og improvisasjonsbasert undervisning Arbeid med notebasert undervisning. Disse temaene knyttes opp mot studentenes praksis i sammensatte ensembler (del1) i høstsemesteret og kan også ses i sammenheng med generell instrumentaldidaktikk. Undervisningstemaer tilpasset studentenes ensemblevalg: Planlegge, gjennomføre og vurdere ensembleundervisning Rekruttering til, og organisering av ensemblet. Innstudering og øving med det aktuelle ensemblet Utvikling av ensemblets uttrykksmessige og tekniske ferdigheter Gehør- og improvisasjonsbasert undervisning Undervisning i notasjon og musikkteori Aktuelt repertoar Tverrfaglige samarbeidsprosjekter (både på tvers av ensembler og mellom ensembler og andre kunst-/kulturtrykk) Veiledning og vurdering av ensembler Vurdering av egen virksomhet Denne didaktikkundervisningen kobles opp mot ensemblepraksis i vårsemesteret. Organisering og arbeidsformer Undervisningen foregår i klasser og grupper, som forelesninger, diskusjoner, gjennomgåelse av arbeidsoppgaver og prosjekter, øvelser, ekskursjoner m.m. I tillegg til undervisningstimene kreves egne studier enkeltvis og i gruppe. Dette arbeidet består av repertoarstudier, litteraturstudier, utarbeidelse av oppgaver og PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 18

19 prosjekter og observasjoner. I størst mulig grad skal undervisningen også sees i sammenheng med pedagogikk, andre fagdidaktiske delemner og praksiserfaringer. Semesterplan for emnet med pensum og arbeidskrav blir lagt fram ved begynnelsen av høstsemesteret 6. FAGDIDAKTIKK FOR MUSIKKTEORETISKE FAG Delemnet har 15 studiepoeng. Undervisningen gis i 2. studieår for PPU deltid. Musikkteoretiske fag omfatter emnene gehørtrening, anvendt musikklære, musikk i perspektiv (lytting og musikkhistorie) og satslære/arrangering/komponering, læreplanene for utdanningsprogram for musikk, dans, drama i videregående skole (2006). Didaktikkundervisningen bygger på studentenes fagkunnskaper og praktiske ferdigheter i emnene. Mål Gjennom arbeidet med emnet skal studenten Kvalifisere for undervisning i musikkteoretiske og skapende fag i programområde musikk i videregående skole eller folkehøgskole Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning Innhold Emnet er tredelt og inneholder Didaktikk for gehørtrening og anvendt musikklære (5 sp) Didaktikk for satslære og arrangering/ komponering (5 sp) Didaktikk for musikkhistorie og lytting (5 sp) Fellesemner Organisering av undervisning i klasser, grupper eller individuelt Differensiering og tilpasset opplæring Elever med særlige forutsetninger eller spesielle behov Lokal læreplanutvikling Lyttemetodikk lyttepartiturer, grafisk notasjon Yrkesetikk Didaktikk for gehørtrening og anvendt musikklære Drøfting av nødvendige lærerforutsetninger hva innebærer et veltrent og godt utviklet gehør Aktuelle læreplaner og målsettingsproblematikk knyttet til hørelæreundervisning Musikalsk gehør - absolutt gehør, relativt gehør, indre gehør m.m. Vurdering av ulike læreverk og tilrettelegging av lærestoff/ undervisningsmateriale Vurdering av vanskelighetsgrad og utarbeidelse av egnede øvinger Metoder for utvikling av grunnleggende gehørferdigheter Arbeidsmetoder og teknikker for notelesning og noteskriving Gruppe- og individuelle arbeidsformer, selvstendiggjøring av elevene Differensieringsmuligheter i undervisningen Tilbakemeldinger til eleven, konstruktiv veiledning Bruk av dataverktøy i hørelære Bruk av instrumenter i undervisningen PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 19

20 Elevvurdering og vurderingskriterier Didaktikk for satslære og arrangering/komponering Drøfting av nødvendige lærerforutsetninger - kunnskaper om grunnleggende satstekniske prinsipper og praktisk erfaring med harmonisering, arrangering og komposisjon som fenomen. Aktuelle læreplaner og målsettingsproblematikk knyttet til undervisning i komposisjon, harmonisering, arrangering/sats og instrumentering Planlegging, gjennomføring og vurdering av komposisjons- og satslæreundervisning Vurdering av ulike læreverk og aktuelt arbeidsstoff Differensieringsmuligheter i undervisningen Bruk av datateknologi til notasjon og komponering Tilrettelegging og arrangering for sammensatte ensembler Estetikk, stilforståelse og kvalitetsvurdering Elevvurdering og vurderingskriterier Didaktikk for musikkhistorie og lytting Drøfting av nødvendige lærerforutsetninger solide musikkhistoriske kunnskaper, stilforståelse, sjangerbredde, repertoarkjennskap og lyttererfaring Aktuelle læreplaner og målsettingsproblematikk knyttet til ulike deler av emnene musikkhistorie og lytting Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i musikkhistorie, lytting og andre musikkorienterende fag Vurdering av ulike læreverk og aktuelt arbeidsstoff Differensieringsmuligheter, gruppearbeid m.m. Utvelgelse av undervisningsmateriale (lærebøker, læremidler, lyttestoff, tilleggsstoff, kilder m.m.) Bruk av informasjonsteknologi Lyttemetodikk Elevvurdering og vurderingskriterier Organisering og arbeidsformer Undervisningen gis gjennom hele studieåret i PPU heltid og i 2. studieår i PPU deltid. Undervisningen består av praktiske øvelser, forelesninger, diskusjoner, gjennomgåelse av arbeidsoppgaver og aktuelle læreverk m.m. I tillegg til undervisningstimene kreves egne studier enkeltvis og i gruppe. Dette arbeidet består av utarbeidelse av oppgaver og prosjekter, lytting, litteraturstudier m.m. I størst mulig grad vil emner som tas opp knyttes opp mot erfaringene fra praksis, og sees i sammenheng med problemstillinger fra pedagogikk og øvrige fagdidaktiske delemner. Organisering og arbeidsformer Undervisningen i fagdidaktikk organiseres i nær tilknytning til praksisundervisningen og til undervisningen i pedagogikk. Lærerne i de ulike delemnene skal samarbeide med lærerne i pedagogikk og med praksislærerne for å sikre god progresjon, sammenheng mellom emnene og fordeling av større studentarbeider. Størrelsen på studentgruppene og arbeidsformene vil variere i forhold til det enkelte delemnets egenart. I deltidsstudiet fordeles delemnene på følgende måte gjennom studiet: PPU studieplan 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 side 20

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans

Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Studieprogram P-PPUMUDA, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:00 Praktisk pedagogisk utdanning i musikk og dans Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning Tilbys av: Det

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i dirigering GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 6. mars 2006, revidert 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Vedtatt 19.05.12 Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH mai 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn 1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn Emnekode: 1KDD21PH og 1KDD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal gi studentene grunnlag for å undervise i KRL

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 28.11.14, 12.10.15 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse. EMNEKODE: KØ2301-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for ALU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.- 7.klasse. OMFANG

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2. Gjeldende fra høsten studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 2 Music in elementary school 2 Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning Studiet bygger på gjeldende rammeplaner for allmennlærerutdanningen og

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 28.11.14, 12.10.15, 06.04.16 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Drama Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Innledning I studiet

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 VEKTTALL)

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: KROPPSØVING Kode: KØ130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal Rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Kunnskap har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN INNLEDNING Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til undervisning av naturfagene i skole og utdanning. Noe forenklet

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Emnekode: GLU1071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Pedagogikk med elevkunnskap

Pedagogikk med elevkunnskap HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Kode: 4PEEL160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Foreløpig plan Pedagogikk med elevkunnskap Fagplanens inndeling: 1. Nasjonale føringer 2. Innledning til lokal fagplan

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold i emnet: Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred

Detaljer

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014

Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt i studieutvalget 31.1.2014 Studieplan for årsstudium i musikk og helse: startkull høst 2014 Vedtatt 31. januar 2014 Kort oversikt Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE h h h h h h STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i kirkemusikk GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 30. mars 2007, revidert 18. juni 2010 Innledning... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for

Detaljer

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap STUDIEPLAN KRLE 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold: Et overordnet mål for KRLE i lærerutdanningene er at studiene skal styrke studentenes interkulturelle kompetanse. Samtidig skal emnet forberede studenten

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Mat og helse 1 Kode: MH130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3

EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 EMNEKODE?? EMNENAVN Pedagogikk og elevkunnskap 3 (GLU 1-7), Pedagogy and Pupil-related Skills 3 FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 15 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Undervisninga

Detaljer