Søknader om å komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknader om å komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell"

Transkript

1 Søknader om å komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell 1

2 1 Bakgrunn 5 2 Offentliggodkjenningav helsepersonell- lovgrunnlag,formålog avgrensing Offentligregulering Formåletmed reguleringav yrkesutøvelse 6 3 Samfunnsmessigehensyn 7 4 Hoved-og tilleggskriterierfor autorisasjonog innbyrdesvekting Hovedkriterierfor autorisasjon Tifieggskriterierfor autorisasjon Vurderingav hoved-og tilleggskriteriene 10 5 Vurderingav den enkeltesøknad Innkomnesøknader Direktoratetssaksbehandling 11 6 Akupunktør Hovedkriterier Samletvurderingav hovedkriteriene Tilleggskriterier Samlet vurdering Konklusjon 16 7 Osteopat Hovedkriterier Samletvurderingav hovedkriteriene tilleggskriterier Samlet vurdering Konklusjon 21 8 Musikkterapeut Hovedkriterier Samletvurderingav hovedkriteriene tilleggskriterier Samletvurdering Konklusjon 25 9 Hudpleier Hovedkriterier samletvurderingav hovedkriteriene Tilleggskriterier Samletvurdering Konklusjon Logoped Hovedkriterier Samletvurderingav hovedkriteriene tilleggskriterier Samlet vurdering Konklusjon Audiopedagog Hovedkriterier Samletvurderingav hovedkriteriene tilleggskriterier Samlet vurdering Konklusjon Genetiskveileder 39 2

3 12.1 Hovedkriterier Samlet vurdering av hovedkriteriene tilleggskriterier Vurdering av tilleggskriteriene Samlet vurdering Konklusjon Helsedirektoratets tilrådning 45 3

4 1 Bakgrunn Helsedirektoratet (Hdir) fikk i brev av 7. og 17. april 2009 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å foreta en samlet gjennomgang av nye søknader om autorisasjon i henhold til helsepersonelloven. Helsedirektoratet utarbeidet i 2008 etter oppdrag fra HOD to utredninger av helsepersonellovens autorisasjonsordning blant annet vurdering av eksisterende hovedkriterier og tilleggskriterier foreslått av departementet. HOD ga i brev av 7. april 2009 sin tilslutning til direktoratets vurdering av kriterier som bør legges til grunn. Departementet opplyste at de i sin saksbehandling av søknader om autorisasjon fra nye personellgrupper vil legge vekt på direktoratets vurderinger og anbefalinger i utredningene fra 2008 og tidligere utredninger fra 2004 og Helsedirektoratet har mottatt sju søknader om å komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell, akupunktør, osteopat, musikkterapeut, hudpleier, logoped, audiopedagog og genetisk veileder. Manuellterapeutene sendte inn søknad som senere ble trukket tilbake. I forbindelse med oppdraget "Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper" fikk direktoratet høsten 2011 som tilleggsoppdrag å vurdere autorisasjon av manuellterapeuter. Resultatet av dette oppdraget ble oversendt til HOD I vurdering av søknadene har direktoratet i samsvar med departementets føringer lagt til grunn helsepersonelloven med forarbeider, hovedutredningen fra januar 2008 og tilleggsutredningen fra september Utredning av helsepersonellovens autorisasjonsordning, januar 2008 og Tilleggsutredning - Autorisasjon av helsepersonell, september

5 2 Offentlig godkjenning av helsepersonell lovgrunnlag, formål og avgrensing 2.1 OFFENTLIG REGULERING Offentlig godkjenning av helsepersonell omfatter autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning og er regulert av helsepersonelloven (hspl) kapittel 9. Autorisasjon omfatter 29 helsepersonellgrupper, jf 48. Hovedformålet med lovens godkjenningsordninger er å ivareta pasienters sikkerhet. Ordningene skal sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle og skal være en sikkerhet for at helsepersonell med en bestemt tittel har en bestemt type kompetanse. Rettsvirkning av offentlig godkjenning er at innehaver får rett til å benytte beskyttet tittel (hspl 74), og at myndighetene har adgang til å tilbakekalle eller begrense godkjenningen som ledd i en tilsynssak (hspl kap.11). Det siste innebærer i realiteten helt eller delvis yrkesforbud og er et sterkere virkemiddel enn det som følger av adgangen til oppsigelse/avskjed i et arbeidsforhold. Dette har vært et sentralt argument for å videreføre ordningen med offentlig godkjenning av helsepersonell. 2.2 FORMALET MED REGULER1NGAV YRKESUTØVELSE Hovedformålet med en regulering av helsepersonells yrkesutøvelse er å beskytte pasientene i hensiktsmessig utstrekning mot ukyndig behandling Det vil ikke være forbeholdt yrkesgrupper som sådan å foreta visse typer yrkesutøvelse Helsepersonellovens krav til forsvarlig virksomhet ( 4) stiller et generelt krav til helsepersonellets yrkesutøvelse, blant annet at yrket skal utøves innen rammene av den enkeltes faglige kompetanse. Forsvarlighetskravet gjelder alle som defineres som helsepersonell, enten man har offentlig godkjenning eller ikke Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning er ikke et vilkår for å tilsettes i helsetjenesten for å yte helsehjelp eller for å defineres som helsepersonell. Det innebærer ikke at innehaveren har metodemonopol eller eksklusiv rett til å benytte bestemte behandlingsmetoder eller til å behandle visse pasientgrupper 2. Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning regulerer ikke organisering av helsetjenestene. Utdanningsmyndighetene og -institusjonene har ansvaret for utdanningenes innhold og organisering, jf. melding til Stortinget om helse- og velferdsutdanningene 3. Pasient- og brukerrettigheter er regulert i egen lov. Arbeidsgivers organisasjons- og styringsrett er uavhengig av om ansatte er omfattet av en offentlig autorisasjonsordning. 2 Dette kan imidlertid følge av særlov eller følge av organisering av helsetjenesten, betalingsordninger el.1 3 Kunnskapsdepartementet: Meld.St.13 ( ) Utdanning for velferd. Samspill i praksis. 6

6 3 Samfunnsmessige hensyn Helsemyndighetene må kontinuerlig vurdere hvor mange profesjoner det er hensiktsmessig å regulere. Det gjelder regulering av yrker basert på grunnutdanning og basert på påbyggingskompetanse i form av videreutdanning eller spesialisering. Dagens 29 autoriserte helsepersonellgrupper er resultatet av politiske beslutninger som ligger mange år tilbake og gjenspeiler en personellstruktur på et gitt tidspunkt. I tillegg er det 52 grupper med offentlig spesialistgodkjenning. Interessen for å komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell viser et ønske om å utvide ordningen både i retning av komplementær og alternativ behandling og mot yrkesgrupper som tradisjonelt har rettet seg inn mot andre samfunnssektorer, for eksempel skoleverket og sosialsektoren. På den ene side har samfunnet behov for å regulere visse yrkesgrupper, også innen helsetjenesten. På den annen side er det viktig ikke å bidra til økt fragmentering av helsetjenesten. Hvis autorisasjonsordningen blir svært omfattende, kan det gi arbeidslivet mindre fleksibilitet og bidra til økt konflikt mellom profesjonene og utilsiktet kostnadsvekst. Helsetjenestens behov for kompetanse er under stadig endring. Helsetjenestens nye behov for kompetanse må gjenspeiles i endrete utdanningstilbud. Arbeidsgiver har etter helselovene en plikt til å sørge for at personellet er kvalifisert for sine arbeidsoppgaver. Tilsvarende har alle som yter helsehjelp plikt til å yte faglig forsvarlige tjenester. En slik plikt begrenser seg ikke til regulerte yrker. For at helsetjenesten skal kunne ivareta sine oppgaver er det behov for personell både i og utenfor de regulerte yrkene. At det er behov for kompetanse på et område verken forutsetter eller kan ha som konsekvens at yrkesgruppen er eller skal bli autorisert. Det må tas hensyn til at et stort innslag i helsetjenesten er personell uten helsefaglig kompetanse 4. De nasjonale strukturene må ses sammenheng med hvordan ordningene er i andre land. Forholdene i Norden må tillegges særlig stor betydning. Samtidig vil forholdene i E0S-landene være svært viktig ettersom fri bevegelse av arbeidskraft er en av de fire friheter i det indre marked. Grensehinder skal derfor reduseres, også for helsetjenestens arbeidskraft. Det krever stor grad av harmionisering av kompetansekrav og reguleringsordninger for helsepersonell mellom landene. Det vises til direktoratets tilrådning til departementet 1. februar 2012 om offentlig spesialistgodkjenning for visse grupper helsepersonell (sak 11/4522). Samtidig ble gitt en tilrådning i spørsmålet om autorisasjon av manuellterapeut. 4 I 2010 utgjorde 28,5 prosent av årsverksinnsatsen i brukerrettet kommunal pleie- og omsorg personer uten relevant utdanning 7

7 4 Hoved- og tilleggskriterier for autorisasjon og innbyrdes vekting 4.1 HOVEDKRITERIER FOR AUTORISASJON Forarbeidene til helsepersonelloven legger følgende kriterier til grunn ved vurdering av om helsepersonellgrupper bør omfattes av autorisasjonsordningen: Utdanning: at personellet er utdannet for å arbeide innen helsetjenesten Yrkesrollens innhold: at yrkesrollen innebærer en viss selvstendighet og pasientkontakt Internasjonale forhold: at yrkesgruppen er autorisert eller vurderes autorisert i Norden eller andre land; slike forhold eller andre lands sammenliknbare systemer bør tillegges vekt I Helsedirektoratets utredning fra januar 2008 viderefører dette prinsippet. Det heter: "Autorisasjon av nye helsepersonellgrupper vurderes restriktivt ut fra følgende kriterier: utdanning yrkesrollens innhold, herunder hensynet til pasientrisiko og skadepotensiale intemasjonale forhold Det bør legges vesentlig vekt på pasientsikkerhetshensynet (yrkesutøvelsens skadepotensiale)." Helsedirektoratet legger disse hovedkriteriene til grunn i vurdering av søknadene. Begge kriteriene utdanning og yrkesrollens innhold må være oppfylt. I tillegg vil kriteriet internasjonale forhold bli tillagt vekt. Det blir dessuten vurdert hvordan tilleggskriteriene kan influere på den samlede vurderingen. Utdanning Det som særpreger dagens autorisasjonsgivende utdanninger er at studiene er profesjonsorientert. Dette innebærer opplæring og trening i pasient- og brukerbehandling, både praktisk og teoretisk. Undervisningen skal ha et tydelig evidensgrunnlag med forsknings- eller erfaringsbasert kunnskapsforankring. Praksisdelen er hovedsaklig lagt til den offentlig helse- og omsorgstjenesten. Omfanget av praksisen varierer, men alle de norske utdanningene har mye praksis sammenliknet med i mange andre land. Omfanget av praksisdelen av mange av studiene reguleres av EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv En hovedsaklig teoretisk utdanning gir ikke grunnlag for å komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell. 5 Direktiv EF 36/2005 godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 8

8 Yrkesrollens innhold og skadepotensiale Yrkesgruppens adgang til selvstendig yrkesutøvelse og pasientkontakt vil ha begrenset betydning for autorisasjonsspørsmålet med mindre det representerer en ikke ubetydelig risiko i forhold til pasientsikkerhet eller særlig skadepotensiale. Enhver yrkesutøvelse innebærer en viss risiko for feil. Hensynet til pasientsikkerhet eller skadepotensiale skal vurderes i forhold til faglig forsvarlig yrkesutøvelse. Uforsvarlig yrkesutøvelse er i strid med kravene til helsepersonells yrkesutøvelse, jf. helsepersonelloven 4 og kan bli gjenstand for reaksjon fra tilsynsmyndighetene. Faglig uforsvarlig eller gal behandling er alltid en fare for pasientsikkerheten. Som element i dette hovedkriteriet, legges til grunn at den forsvarlige yrkesutøvelsen innebærer en påregnelig og ikke ubetydelig risiko for pasienten utover den risiko som følger av sykdommen eller tilstandens alvorlighetsgrad. Internasjonale forhold Det er opp til det enkelte land om en profesjon skal reguleres, og i tilfelle om profesjonen skal reguleres i lovgivning som gjelder helsepersonell, pedagogisk personell, sosialpersonell eller annen type personell. Helsedirektoratet har vurdert om søkergruppene er opplistet på EU-kommisjonens database over regulerte yrker 6 eller er omfattet av den nordiske overenskomsten om felles arbeidsmarked for helsepersonell TILLEGGSKRITERIER FOR AUTORISASJON Helse- og omsorgsdepartementet foreslo en rekke tilleggskriterier som gjenstand for Helsedirektoratets tilleggsutredning fra september 2008: Utdanningens helsefaglige innhold: i hvilken grad utdanningen er rettet inn mot arbeid i helsesektoren, det helsefaglige innholdet i utdanningen Mulighet for dobbelautorisasjon: om utdanningen bygger på en allerede autorisasjonsgivende grunnutdanning; dobbeltautorisasjon bør unngås Forskningsresultater om behandlingens virkning: dokumentasjon av evidensgrunnlag og hvordan dette kommer til uttrykk i utdanningen og yrkesrollens innhold Helsetjenestens tilgjengelighet: helsetjenesten som tilbys bør være tilgjengelig for hele befolkningen Behovet for helsetjenesten: trenger helsetjenesten den kompetansen personellgruppen representerer Andelen yrkesaktive innenfor helsetjenesten: i hvilken grad yrkesgruppens medlemmer arbeider i helsetjenesten 6 market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regprof.found 7 Nordisk overenskomst av grensidig godkjenning av visse typer helsepersonell og veterinærer (1991) 9

9 4.3 VURDERING AV HOVED- OG TILLEGGSKRITERIENE Det er ikke knyttetrettskravtil autorisasjonav en yrkesgruppe.selv om hovedkriterieneog eventueltett ellerflere tilleggskriterierer oppfylt,er det opptil helsemyndigheteneå foretaen konkretvurderingav om yrkesgruppenskalomfattes av autorisasjonsordningen. Helsedirektoratethar tidligereuttaltat "Det bør foretas konkretvurderingom autorisasjonanses mestformålstjenligut fra helsepersonellovensformål,behovog mulighetfor effektivtilsynog kontroll,herunder tilbakekallav autorisasjon I vurderingenav om en yrkesgruppekan kommeinn underautorisasjonsordningen for helsepersonelleggerhelsedirektoratetil grunn: Begge de to hovedkriteriene,utdanningog yrkesrollensinnhold,derunder pasientsikkerhetshensyn, skal være oppfylt. Hovedkriterietinternasjonaleforholdtilleggesmindrevekt enn kriteriene utdanningog yrkesrollensinnhold. Oppfyllelseav ett ellerflere av tilleggskriterienevil ikke avhjelpemanglende oppfyllelseav hovedkriteriene. Tilleggskriterienekan få betydningved vurderingenav om autorisasjonskal tilråsnår hovedkriterieneutdanningog yrkesrollensinnholder helteller delvis oppfylt. Grunnutdanningskal som hovedregelvære grunnlagetfor at en yrkesgruppe kan innlemmesi autorisasjonsordningen. Når grunnutdanningenutløserretttil autorisasjon,er det ikkegrunnlagfor ny autorisasjonbasertpå videreutdanning, jf. føringerfra departementetom ikke å åpne for dobbeltautorisasjon9. 8 Utredning av helsepersonellovens autorisasjonsordning, januar Jordmor er eneste unntak, basert på historiske forklaringer og internasjonal harmonisering 10

10 5 Vurdering av den enkelte søknad 5.1 INNKOMNE SØKNADER Sju søknader ble mottatt av Helse- og omsorgsdepartementet. En søknad fra manuellterapeuter ble trukket tilbake, men denne gruppen er utredet i egen leveranse. Alle søkerne var kjent med kriteriene som blir lagt til grunn. Helse- og omsorgsdepartementet oversendt søknadene til saksbehandling i Helsedirektoratet. 5.2 DIREKTORATETS SAKSBEHANDLING Helsedirektoratet bygger sin vurdering på mottatte søknader. Søknadene er svært ulike og redegjør i varierende grad for i hvilken grad kriteriene er oppfylte. Søkerne er ikke bedt om supplerende opplysninger. Det er ikke avholdt møter med søkerne. Helsedirektoratet har innhentet supplerende opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder, blant annet nettsidene til de aktuelle utdanningsinstitusjonene og yrkesorganisasjonene. Slike utfyllende opplysninger framgår av fotnoter. Helsedirektoratet har forsøkt å tydeliggjøre i dokumentet hvilke opplysninger som er hentet direkte fra søknaden. Helsedirektoratet mener saksbehandlingen primært handler om å redegjøre for om man ut fra den enkelte søknad kan si at de oppsatte kriteriene er oppfylt eller ikke. Sitat fra søknaden er i anførsel, innrykket og i kursiv. Direktoratet ser at noen av kriteriene kan være delvis oppfylt, og har derfor valgt å benytte kategoriene ja, delvis, nei ved spørsmålet om kriteriet er oppfylt. Helsedirektoratet har i sin avsluttende vurdering av hver søknad referert evt. andre forhold som kan tillegges vekt, for eksempel faglige utviklingstrekk. I behandlingen av de sju søknadene blir hovedkriteriene gjennomgått og vurdert først. Der minst ett av hovedkriteriene har vært helt eller delvis oppfylt, er det vurdert om tilleggskriteriene kan gjøre utslag. Tilleggskriteriet om utdanningens helsefaglige innhold er innarbeidet i hovedkriteriet Utdanning. I spørsmål om dobbeltautorisasjon er det innhentet synspunkt fra Statens helsetilsyn. Når det gjelder forskningsmessig evidensgrunnlag for yrkesutøvelsen, har direktoratet i en viss grad innhentet sakkyndig hjelp fra relevant forskningsmiljø som er uten binding til søker. Direktoratet har ikke på selvstendig grunnlag vurdert forskningsresultater som kan inngå i evidensgrunnlaget, men refererer i en viss grad til aktuell forskning utover det som framkommer av søknadene. Avslutningsvis kommer direktoratets samlede tilrådning til departementet. Det er utarbeidet en samlet tabellarisk oversikt som eget vedlegg. 11

11 6 Akupunktør Søknadener sattfram av NorskAkupunktørforening,NAFO, somved årsskiftet 2010/11 endretnavntilakupunkturforeningen10. Søknadener omfattendeog grundig,utformetetter hovedkriterieneutdanning, yrkesrollens innhold og internasjonale forhold og tilleggskriterieneforskning, brukernes behov og helsetjenestens behov. Avslutningsviser økonomiskeog administrativehensyn berørt. Søknadenhenvisertilvedleggetfor grundigutdypingav de enkeltehoved-og tilleggskriteriene. 6.1 HOVEDKRITERIER Utdanning I søknadenstår det: "NAFO stiller spesifikke krav til utdanningsinstitusjonene som blir NAFOgodkjent. Utenfor dette systemet finnes et mylder av andre tilbydere av kurs og utdanning av høyst varierende kvalitet... I 2008 ble Akupunktørhøyskolens akupunktørstudium akkreditert, noe som innebærer at studiet fyller de standardene og kriteriene som stilles for en bachelorgrad. Blant annet tilfredsstiller studiet kravet om at undervisningen skal være forskningsbasert, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap, med andre ord er undervisningen kunnskapsbasert. Videre betyr akkrediteringen at AKHS utdanner studentene til å ta ansvar fordaglig pasientkontakt, og skolen så tidlig at det var behov for en studentklinikk for å kunne gi studentene den nødvendige opplæringen i selvstendig pasientansvar." Søker finnerat "Grunnlaget for autorisasjon skal være 240 studiepoeng, herunder minimum 120 studiepoeng i akupunktur ad modum tradisjonell kinesisk medisin (TMK) og minimum 90 studiepoeng i de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære. VEKS-fag" skal utgjøre de øvrige studiepoengene." Akupunktørhøyskolensbachelorutdanningi akupunktur12ble i 2008 akkreditertav NOKUT. Skolenble høsten2010 kjøptoppav CampusChristiania(eiet av ErnstG Mortensensstiftelse)og inngåri NorgesHelsehøyskole 13 Etterovertakelsener NOKUT-akkrediteringenvidereført.Opptakskraver generellstudiekompetans eller 10 Fra Akupunktørforeningens hjemmeside: Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden 1977 hatt et program for tradisjonell (alternativ) medisin (Traditional Medicine Programme). På bakgrunn av Traditional Medicine Programme vedtok Verdens helseorganisasjon (World Health Assembly WHA) 16. mai 1991 en resolusjon om tradisjonell medisin og moderne helsestell (WHA44.34) hvor medlemslandene oppfordres til å intensivere aktiviteter som leder til samarbeid mellom dem som gir henholdsvis tradisjonell behandling og moderne helsestell, spesielt med hensyn til bruk av vitenskapelig beviste, sikre og effektive tradisjonelle midler som kan redusere utgiftene til legemidler, og til å innføre tiltak for å regulere og kontrollere akupunkturmetoder. VEKS-fag er vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnsfag 12 Fra Norges Helsehøgskoles hjemmeside: AKUPUNKTUR betyr direkte oversatt å stikke med nål. Tynne nåler stikkes i nøyaktig definerte punkter på kroppens overflate. Akupunktur er en av behandlingsmetodene innen tradisjonell kinesisk medisin (TKM). I Kina har man brukt akupunktur som behandlingsform i ca 3000 år. I Vesten er det først de siste 30 årene vi har forstått hvor bra akupunktur kan være og det benyttes nå mer og mer. I begynnelsen ble akupunktur møtt med skepsis, men er i dag både akseptert og anerkjent innen det private og offentlige helsevesen. 13 Norges Helsehøyskole er Skandinavias eneste godkjente tilbyder av et bachelorstudium i akupunktur. 12

12 realkompetanse. Utdanningen bygger på tradisjonell kinesisk medisin og består hovedsaklig av akupunktur, medisinske fag og samfunnsvitenskaplige emner. Klinisk praksis er vektiagt og foregår i undervisningen og ved skolens egne studentklinikk, som er åpen for publikum. Det eksisterer også andre kortere utdanningstilbud i akupunktur i Norge, men ingen av disse tilbudene tilfredsstiller Norsk Akupunkturforenings krav til medlemskap. Disse utdanningene blir ikke vurdert som grunnlag for autorisasjon. Yrkesrollens innhold/pasientsikkerhet Om yrkesrollen skriver søker: "Utgangspunkt for yrkesrollens innhold som kriterium for autorisasjon er hensynet til pasientenes sikkerhet. Som det fremgår i utredning av helsepersonellovens autorisasjonsordning s. 24, så taler hensynet til pasientsikkerheten for et styringsbehov i tilfeller der helsepersonellet i sin yrkesutøvelse har selvstendig pasientkontakt. Særlig skal dette tillegges vekt der hvor yrkesutøvelsen innebærer risiko for pasienten. Det gjelder spesielt der yrkesrollen innebærer et selvstendig og direkte ansvar for diagnostikk, behandling, pleie og eller oppfølging av pasienter Akupunktørene oppfyller også dette kriteriet siden de langt fleste akupunktører driver selvstendig næringsvirksomhet og har selvstendig pasientkontakt Akupunktører både innenfor og utenfor offentlig helsetjeneste har et selvstendig ansvar for diagnose, behandling og oppfølging av pasienten. Som vi har sett kan akupunkturbehandling dessverre medføre en potensielt alvorlig risiko for pasienter hvis akupunktøren ikke har en grundig og kvalitetssikret utdanning med tilstrekkelige kunnskaper i TKM, anatomi og sykdomslære." Akupunktørene har direkte pasientkontakt. Mange utøvere er selvstendig næringsdrivende, og akupunktur blir også benyttet i deler av den offentlige helsetjenesten, for eksempel i sykehus på fødeavdeling og på smerteklinikker. Aarbakkeutvalget 14uttalte i 1998 at det sjelden forekommer uønskede virkninger ved akupunkturbehandling, og at de vanligvis ikke er alvorlige. Det sies videre at: "Det er opplagt en underrapportering av komplikasjoner. De fleste komplikasjoner skyldes dårlig hygiene, og dårlig akupunkturfaglige eller medisinske kunnskaper. Punktering av lungen (pneumothorax) er den hyppigste forekommende organskade, og leverbetennelse (hepatitt) er den hyppigste infeksjon. Akupunktur kan derfor i gitte situasjoner være farlig, men skader opptrer svært sjelden i lys av det store antall behandlinger som utføres". Helsedirektoratet har innhentet opplysninger fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) 15som mener at pneumothorax er den vanligste alvorlige komplikasjonen ved akupunktur. Akupunktur som årsak til pneumothorax kan imidlertid være underrapportert ved akuttinnleggelse i sykehus. Det er registrert ett dødsfall i Norge som følge av akupunktur. Nålen punkterte hjertet pga misdannelse av brystbenet, og det førte til hjertestans grunnet hjertetamponade. 14 NOU 1998:21 15 Del av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø, fra 2008 WHOs første samarbeidssenter for tradisjonell medisin i Nord-Europa 13

13 Helsedirektoratet anser at yrkesutøvelsen ikke er forbundet med stort skadepotensiale eller risiko for pasientsikkerheten. Internasjonale forhold I Europa er det flere skoler og forbund for akupunktører, men det er ingen offentlig regulering eller autorisasjon av yrkesgruppen som helsepersonell. Enkelte land utenfor Europa går i retning av offentlig regulering av akupunktør, for eksempel Australia, Canada og USA. Om dette innebærer en offentlig regulering av utdanningene eller offentlig regulering/godkjenning som helsepersonell er usikkert. Disse landene har hatt relativt stor innvandring av etnisk kinesere som har tatt med seg tradisjonell kinesisk medisin. I motsetning til Norge, har disse landene en relativt lang erfaring med akupunktur. 6.2 SAMLET VURDERING AV HOVEDKRITERIENE Utdanningen er rettet inn mot helsefaglige emner og yrkesutøvelse innen tradisjonell kinesisk medisin 16. Utdanningen er rettet inn mot arbeid med pasienter i og utenfor den ordinære helsetjenesten. Veiledet praksis er integrert i den tre-årige fulltidsutdanningen og den fire-årige deltidsutdanningen. Utdanningskriteriet anses som delvis oppfylt. Potensielt alvorlig risiko for pasienter er av søker knyttet til situasjoner der akupunktøren ikke har en grundig og kvalitetssikret utdanning. Helsedirektoratet vurderer at yrkesutøvelse basert på god utdanning og faglig forsvarlig yrkesutøvelse ikke representerer høy grad av skadepotensiale for pasient. Kriteriet yrkesrollens innhold, herunder hensynet til pasientsikkerhet, anses som ikke oppfylt. Ettersom det ikke er noen offentlig regulering eller autorisasjon av yrkesgruppen som helsepersonell i andre land, anses kriteriet internasjonale forhold som ikke oppfylt. Etter en samlet vurdering anses hovedkriteriene som ikke oppfylte. 6.3 TILLEGGSKRITERIER Utdanningens helsefaglige innhold Dette punktet er omtalt under hovedkriteriet Utdanning. Dobbeltautorisasjon Selv om flere av studentene har en autorisasjonsgivende grunnutdanning, er dette ikke et krav ved opptak til akupunkturutdanningen. Utdanningen bygger dermed ikke 16 Området har i mange år vært betegnet som TCM, Traditional Chinese medicine. WHO har beregnet at feltet utgjør ca 20 prosent av all medisinsk behandling globalt. I Norge benyttes ofte betegnelsen komplementær og alternativ behandling, jf. Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitet i Tromsø. Internasjonalt blir feltet i økende grad gitt betegnelsen "intergrative medicine". 14

14 på en autorisasjonsgivende grunnutdanning. Kriteriet dobbeltautorisasjon anses som ikke aktuelt. Forskningsresultater På tross av betydelig forskning om akupunktur og tradisjonell kinesisk behandling, er det ikke entydige forskningsresultater om effekten av akupunktur 17. I følge dokumentasjon som Norsk Akupunkturforening viser til i søknaden, har akupunktur en viss påvist behandlingseffekt. "Flere studier viser at medikamentbruk går ned ved bruk av akupunktur. Det viser seg også at akupunktur kan være en kostnadseffektiv behandlingsform sammenlignet med andre behandlingsformer. I de fleste studiene vi har gjennomgått viser det seg at akupunktur har signifikant bedre virkning enn standardisert behandling eller ingen behandling. Spesielt gjelder det ved kroniske sykdommer som tilbakevendende urinveisinfeksjoner, migrene og hodepine, smerter i nakke, kne og rygg (selv om resultatene her spriker noe). Også ved hetetokter i overgangsalderen, menstruasjonssmerter, sykdommer i mage og tarm, postoperativ og cellegiftindusert kvalme og oppkast og som smertelindring i den første delen av fødselen, kan akupunktur ha god effekt. På tross av det store forskningsomfanget er likevel ikke konklusjonene om effekten av akupunktur entydige. Mange forfattere viser til metodesvakheter av ulike slag og etterlyser flere studier av høy kvalitet. Metodesvakheter som blir nevnt er utvalgsstørrelse, vanskeligheter med blinding, ulike diagnoser i tradisjonell kinesisk medisin (TKM) og vestlig medisin og vanskeligheter med å finne en god placebokontroll (sham-akupunktur)." Direktoratets søk på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten sin hjemmeside gir treff på tre omtaler av Cochrane-oversikt om nyere forskning på effekten av akupunktur 18. Systematiske oversikter over forskning viser at akupunktur trolig har effekt mot kvalme og oppkast ved cellegiftbehandling 19. Helsedirektoratet har innhentet opplysninger fra NAFKAM som viser til omfattende forskning om akupunktur. En viktig del av forskningen gjelder akupunktur som system. En annen del er mer orientert mot effekten av ulike akupunkturteknikker. Klinisk effekt av akupunktur er best dokumentert ved kvalme, særlig svangerskapskvalme og kvalme ved cellegiftbehandling, og ved smertebehandling. Bruk av akupunktur er i Helsedirektoratets veileder for svangerskapsomsorgen nevnt som førstevalg ved behandling av kvalme og oppkast i svangerskapet I en norsk spørreundersøkelse fra 1998 var 4 av 5 leger positive til integrering av akupunktur. Det er i første rekke fødeavdelinger og smerteklinikker som benytter seg av akupunktur i Norge, men det er også rapportert nytte av akupunkturbehandling ved kvalme, migrene, tensjonshodepine og rehabilitering etter hjemeslag med mer. 18 Omtale av Cochrane-oversikt 2009 Om akupunktur og assistert befruktning, 2009 Akupunktur hjelper mot spenningshodepine og 2011 Det er usikkert om akupunktur har positive effekter på barn og unge med autisme Rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten nr Systematisk ovetsikt Komplementær oq altemativ behandling for pasienter med kreft Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. IS Helsedirektoratet,

15 Helsedirektoratet viser til at det er et eget internasjonalt tidsskrift akupunktur i tidsskriftgruppen til British Medical Journal 21. Tilgjengelighet Tilgang på akupunktører på landsbasis opplyses det ikke noe om i søknaden 22. Behovet for tjenesten Akupunktur benyttes av en del sykehus i forbindelse med smertelindring, blant annet ved fødsel. I søknaden vises det til en undersøkelse i 2006 (Opinion AS) der det fremgikk at 28 prosent av befolkningen hadde prøvd akupunktur. I alt 60 prosent av de spurte opplevde forbedret helsetilstand etter akupunkturbehandling. Helsedirektoratet finner at tilbudet er anbefalt i forbindelse med smerte- og kvalmebehandling. Andelen yrkesaktive innefor helsetjenesten De fleste akupunktører driver privat næringsvirksomhet. Hvor stor andel av akupunktørene som arbeider i norsk helsetjeneste er ikke oppgitt, men det har vært en økning i bruk av akupunktører i offentlig helsetjeneste de siste årene. Andre forhold Helsedirektoratet har innhentet informasjon som viser at undersøkelser som viser at ca halvparten av den norske voksne befolkningen benytter tilbud innen komplementær og alternativ behandling i løpet av ett år 23. Søker påpeker at det er økende anerkjennelse og anvendelse av slike tilbud også i den ordinære helsetjenesten. 6.4 SAMLET VURDERING Utdanningen bygger på tradisjonell kinesisk medisin og er rettet inn mot helsefaglige emner og yrkesutøvelse i og utenfor den ordinære helsetjenesten. Veiledet praksis er integrert i utdanningen. Utdanningskriteriet anses som delvis oppfylt. Kriteriet yrkesrollens innhold, blant annet hensynet til pasientsikkerhet, anses som ikke oppfylt. Kriteriet internasjonale forhold anses som ikke oppfylt. Tilleggskriteriene kan ikke oppveie at hovedkriteriene ikke er oppfylte. 6.5 KONKLUSJON Helsedirektoratet kan ikke anbefale at akupunktør innlemmes i autorisasjonsordningen for helsepersonell. 21 Acupuncture in Medicine er et internasjonalt tidsskrift som retter seg mot vestlig utdannede leger og annet helsepersonell og som eies av British Medical Acupuncture Society og utgis BMJ Group 22 Fra Akupunktørforeningens hjemmeside: 10. august 2010 hadde foreningen ca 715 medlemmer 23 NIFAB Bruk av alternativ behandling i Norge. Brukerrapport

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12 Delutredning 1 Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper Helsedirektoratet 01.02.12 2 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Oppdraget og tidligere utredninger... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

Innst. O. nr. 98. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003)

Innst. O. nr. 98. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Innst. O. nr. 98 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra sosialkomiteen Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur

NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur NOKUTs tilsynsrapporter Akupunktur Bio Medicus Akademiet AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Bio Medicus Akademiet AS / Oslo Akupunktur Fagskolepoeng: 90 Undervisningsform:

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre IS-1575 Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre Helsedirektoratets vurdering Heftets tittel: Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1998: 21. Alternativ medisin. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet april 1997

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1998: 21. Alternativ medisin. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet april 1997 NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1998: 21 Alternativ medisin Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet april 1997 Avgitt til Sosial- og helsedepartementet 15. desember 1998 STATENS

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

DIREKTORATETS ARBEID...

DIREKTORATETS ARBEID... Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Org. nr.: 983 544 622 postmottak@helsedir.no www.helsedirektoratet.no

Detaljer

Forslag til ny ordning

Forslag til ny ordning Godkjenning av helsepersonell utdannet i land utenfor EØS Forslag til ny ordning Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks:

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

IK - 2649. Tilsynsmelding

IK - 2649. Tilsynsmelding IK - 2649 Tilsynsmelding 1997 1 forord Statens helsetilsyn og fylkeslegene har tilsyn med helsetjenesten og helseforholdene. Etaten skal utøve tilsynet på selvstendig faglig grunnlag og gi råd som myndighetsorgan.

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Innst. S. nr. 155. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innst. S. nr. 155 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.meld. nr. 35 (2006-2007) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning.

Detaljer

Norut Rapport nr. SF 12/2007 ARBEIDSDELINGEN MELLOM TANNLEGER OG TANNPLEIERE I NORGE. Birgit Abelsen

Norut Rapport nr. SF 12/2007 ARBEIDSDELINGEN MELLOM TANNLEGER OG TANNPLEIERE I NORGE. Birgit Abelsen Norut Rapport nr. SF 12/2007 ARBEIDSDELINGEN MELLOM TANNLEGER OG TANNPLEIERE I NORGE Birgit Abelsen November 2007 FORORD Denne rapporten dokumenterer et delprosjekt i et større prosjekt; Nye organisasjons-

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling civita-rapport Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen av kvaksalverloven Av Paul Joakim Sandøy Alternativ behandling Argumenter for en ny politikk 10 år etter avskaffelsen

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Fra minefelt til etablert forskningsområde. Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Fra minefelt til etablert forskningsområde Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning

St.meld. nr. 35. Framtidas tannhelsetjenester (2006 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester St.meld. nr. 35 (2006 2007) Framtidas tannhelsetjenester Særskilt vedlegg: NOU 2005: 11 Det offentlige engasjementet på tannhelsefeltet Innhold

Detaljer

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Kari Ludvigsen Hilde Danielsen Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer