hvor begynner demokratiet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hvor begynner demokratiet?"

Transkript

1 hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet i Oslo Høsten 2005 Birger Emanuelsen Simen R. Halvorsen Maike K. Luimes Merete L. Sandem Marte Storrusten

2 Forord Om Humanistisk prosjektsemester Humanistisk prosjektsemester (heretter kalt Humpro) er et arbeidslivsrettet studium tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Studentene jobber i grupper på fem med et reelt prosjekt ute i arbeidslivet. Prosjektarbeidet skal tilfredsstille oppdragsgivernes behov, men samtidig oppfylle universitetets krav i forhold til en akademisk tilnærming og etisk forsvarlig forskning. Prosjektet resulterer i en rapport. Gruppa gjennomfører prosjektet selvstendig, men får informasjon og støtte fra kontaktpersonen hos oppdragsgiveren, og en faglig veileder på universitetet. I tillegg til den faglige og prosjektrelaterte veiledningen, deltar studentene på obligatoriske undervisningsdager på universitetet. Humanistisk prosjektsemester gir både prosjekterfaring og et innblikk i arbeidslivet. Oppdragsgiveren for dette prosjektet er Voksenopplæringsforbundet (Vofo), hvor generalsekretær Sturla Bjerkaker har vært vår kontaktperson. I hans fravær har Ellen Stavlund vært åpen for våre spørsmål og henvendelser. Resten av Vofos ansatte har også vært behjelpelige. Post dok. Maria Zackariasson ved Institutt for kulturstudier har vært prosjektets faglige veileder. Illustrasjonen på forsiden er laget av digitalkunstneren Georg Grie. 2

3 Disse har skrevet rapporten Birger Emanuelsen, født i 1982 og har bachelor i allmenn litteraturvitenskap fra NTNU Han begynner på mastergrad i litteraturformidling ved UiO i Simen Rommetveit Halvorsen, født i 1981 og har bachelor i både mediefag og filosofi fra NTNU. Han begynner på mastergrad i filosofi ved UiO i Maike K. Luimes, tysk statsborger og født i Hun går for tiden bachelorprogram i pedagogikk, med engelsk som støttefag og skal fullføre graden til Merete Louise Sandem, født i 1980, og har studert engelsk og eldre historie. Hun blir ferdig med en bachelor i områdestudier for Storbritannia og Irland våren Marte Storrusten, født i 1979 og har bachelor i kultur og samfunnsfag fra UiO med fagene folkloristikk, etnologi og arkeologi. Vi vil takke alle som har bidratt til gjennomføringen av prosjektet. Vi har fått viktig hjelp, støtte og inspirasjon i løpet av prosjektperioden. Vi takker vår veileder Maria Zackariasson, kursansvarlige Berit Thorbjørnsrud og Kristina Skåden, studieforbundene som ga oss tillatelse til å gjennomføre vår undersøkelse på deres kurs, Sturla Bjerkaker og Ellen Stavlund hos Vofo og Henrik Mæland. Ikke minst retter vi en stor takk til alle som stilte opp til intervju, og deltok i spørreundersøkelsen. 3

4 Sammendrag Denne rapporten er skrevet av fem studenter ved Universitetet i Oslo (UiO), på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet (Vofo). Rapporten undersøker Vofos lenge antatte sammenheng mellom kursdeltakelse, kunnskap om og deltakelse i demokratiet. Undersøkelsen er satt i gang fordi Vofos statlige støtte jevnlig har blitt redusert siden midten av 80-tallet, og dette truer omfanget og kvaliteten av studieforbundenes virksomhet. Vofo ønsker med bakgrunn i vår rapport å undersøke gyldigheten i retorikken de anvender i forhold til bevilgende myndigheter, og samtidig få nye perspektiver på sin egen virksomhet. Vi har utført feltarbeid i Oslo og på bakgrunn av dette gjort en kvalitativ analyse. Vårt arbeid bygger på en vid demokratidefinisjon, som legger vekt på at demokratiet må være både institusjon og ånd. Vi har funnet en sammenheng mellom kursdeltakelse og kunnskap om demokratiet som stemmer overens med Vofos antagelser. Forholdet mellom kursdeltakelse og deltakelse i demokratiet er imidlertid vanskeligere å klargjøre. For kursdeltakerne finnes det en sammenheng mellom kursdeltakelse og demokratisk bevissthet, men ikke mellom kursdeltakelse og økt samfunnsengasjement. Mye av grunnen til dette er at kursdeltakere synes å allerede være engasjerte og samfunnsbevisste mennesker. Potensialet til økt samfunnsdeltakelse synes med andre ord å være tatt i bruk før kursdeltakelsen har funnet sted. Dette mener vi medfører at Vofo må stille seg følgende spørsmål for framtiden: Hvem er vi, hva vil vi og hvordan skal vi kommunisere dette? Det kan også være hensiktsmessig å vurdere om de skal vektlegge andre sider av sin virksomhet i forhold til bevilgende myndigheter. Et aspekt ved voksenopplæring og demokrati som i stor grad bør utvikles, er at man framfor å arrangere kurs for allerede velutdannede og engasjerte mennesker, jobber med å fange opp mindre ressurssterke samfunnsgrupper. Slik kan begrepet «folkeopplysning» finne en mer dagsaktuell klangbunn. Vi vil også benytte anledningen til å anbefale Vofo å foreta en tilsvarende undersøkelse utenfor Oslo, da vi tror hypotesen kan stemme bedre overens med virkeligheten i mindre lokalsamfunn. 4

5 Summary This report is written by five students from the University of Oslo, on commission from the Norwegian Association of Adult Learning (NAAL). This report investigates the NAAL s longstanding belief that there is a connection between participation in courses, and knowledge about and participation in democracy. Our survey was initiated because the NAAL s financial support has been gradually reduced since the mid-eighties, and this is threatening the expansiveness and the quality of their activities. The NAAL wishes to use our report to test the validity of the arguments they use when lobbying for increased financial support from the Ministry of Education and Science. In addition to that they are interested in new ideas regarding the development of their work. We have done a qualitative analysis, based on field studies in Oslo. Our work has its base in a broad view of democracy, which stresses that democracy must be both an institution and a sense of spirit. Through the course of our analysis we have found a connection between adult people s learning and knowledge about democracy that corresponds with the NAAL s assumptions. However, the relationship between participation in courses and participation in democracy is more difficult to make clear. The connection between participation in courses and democratic awareness is clear to the participants, but the connection between participation and increased societal involvement is not. The main reason for this appears to be that participants in courses already seem to be involved people who have a high level of society awareness. These people appear to have realized their potential for societal involvement prior to their course participation. In our opinion, this involves the NAAL asking themself the following questions for the future: Who are we, what do we want, and how is this to be communicated? It might also be in their best interest to consider whether to emphasize other aspects of their activities, when relating to granting authorities. One aspect of adult learning and democracy that should be improved is the accessibility to the courses available. Instead of mainly attracting those already well-educated and involved in the society, they should rather focus on less fortunate groups in the society. This way, adult learning can be made more relevant in our society today. We will also advice the NAAL to get a similar survey done outside the big cities, because we suspect that their theory may correspond better with reality in smaller local communities. 5

6 Innholdsregister FORORD... 2 SAMMENDRAG... 4 SUMMARY INNLEDNING INFORMASJON OM VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET BEGRUNNELSE FOR PROSJEKTET PRESENTASJON OG PRESISERING AV PROBLEMSTILLINGER TIDLIGERE FORSKNING OM TEMAET METODE OG GJENNOMFØRING VALG AV METODE PROSJEKTETS UTVALG SPØRRESKJEMAER OG KVALITATIVE INTERVJUER GJENNOMFØRINGEN AV SPØRREUNDERSØKELSENE GJENNOMFØRING AV INTERVJUENE KILDEKRITIKK OG ETISKE UTFORDRINGER KILDENES PÅLITELIGHET, GYLDIGHET OG GENERALISERBARHET ETISKE UTFORDRINGER ANALYSE AV INNSAMLET DATA PRESENTASJON AV DE FORSKJELLIGE KURSENE PRESENTASJON AV INFORMANTENE HVA LÆRER MAN PÅ KURS? HVORDAN OPPFATTER INFORMANTENE DEMOKRATI? KURSDELTAKERNES SYN PÅ DEMOKRATI KURSLEDERNES OPPFATNING AV «DEMOKRATI» VOFO-ANSATTES OPPFATNING AV «DEMOKRATI» OM PROSJEKTETS HYPOTESE KURSDELTAKERNES REFLEKSJONER RUNDT HYPOTESEN POSITIVT INNSTILTE INFORMANTER KURSDELTAKERE SOM TVILER PÅ HYPOTESENS GYLDIGHET KURSLEDERNES REFLEKSJONER RUNDT VOFOS HYPOTESE VOFO-ANSATTES REFLEKSJONER RUNDT HYPOTESEN KONKLUSJON HVA ER DELTAKERNES UTBYTTE AV KURS? FØRER KURSDELTAKELSE TIL STERKERE ENGASJEMENT? PROSJEKTETS KONKLUSJONER ET PARADOKS? REFLEKSJONER PÅSTAND ÉN: VOFO BØR REVURDERE SINE PRIMÆRE MÅLGRUPPER PÅSTAND TO: VOFO BØR BESTEMME SEG FOR HVA DE VIL VÆRE PÅSTAND TRE: VOFO BØR REVURDERE HVA DE VIL KOMMUNISERE LITTERATURLISTE VEDLEGG

7 Samtidig med kuttene har også antall deltakere på kursene gått ned, fra omtrent én million deltakere på midten av 1980-tallet, til dagens nivå på Innledning 1.1 Informasjon om Voksenopplæringsforbundet Voksenopplæringsforbundet (heretter kalt Vofo) er en interesse- og utviklingsorganisasjon for voksnes læring. Organisasjonen fungerer som en paraplyorganisasjon for studieforbundene i Norge 1. Studieforbundene er en sammenslutning av frivillige organisasjoner med det formål å drive folkeopplysning og voksenopplæring. Vofos hovedadministrasjon ligger i Oslo, og består av sju årsverk. I tillegg kommer regionkonsulenter i hel- eller deltidsstillinger som dekker hele landet. Forbundet er fellesorgan for 20 studieforbund med omtrent 435 medlemsorganisasjoner, som arrangerer kurs med over deltakere hvert år. I snitt samler hvert kurs deltakere og varer i 33 timer. Kursene spenner over alle slags emner og ulike nivåer, fra begynner- til universitets- og høgskolenivå. Storparten deltar på kurs knyttet til organisasjons- og ledelsesfag, språk og kulturrelaterte fag, helse- og sosialfag og idrett. Mens noen studieforbund står nærmest kulturnæringen, er andre mer orientert mot skoleverket. For mange studieforbund er voksenopplæring et middel til å nå politiske, kulturelle eller ideelle mål, mens for andre er voksnes læring og kunnskapstilegnelse i seg selv det viktigste 2. Vofo finansieres med kontingent fra medlemsorganisasjonene og tilskudd fra Utdanningsog forskningsdepartementet. Det offentlige yter økonomisk støtte til studieforbundenes arrangørledd, og til deltakerne gjennom subsidiering av kurskostnadene. Støtten utgjorde prosent av kostnadene for 25 år siden, mens den i dag bare dekker prosent av kostnadene til det enkelte studieforbund. I følge deres eget informasjonsmateriell, bygger studieforbundene på det beste i den nordiske tradisjon for likeverd og demokrati, og de beskriver seg selv som 1 Studieforbundene tilknyttet Vofo er: Aftenskolen Høyres Studieforbund, Akademisk Radioforbund, AOF Norge, Bygdefolkets Studieforbund, Folkekulturforbundet, Fremskrittspartiets Studieforbund, Frikirkelig studieforbund, Funksjonshemmedes Studieforbund, Idrettens Studieforbund, Kristelig Folkepartis Studieforbund, Norsk Kristelig Studieråd, Musikkens Studieforbund, Samisk Studentutvalg, Sjøsamisk Studieforbund, Senterpartiets Studieforbund, Sosialistisk Opplysningsforbund, Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet Natur og miljø, Studieforbundet for Folkeopplysning, Studieforbundet Populus, Venstres Opplysningsforbund. 2 Det går et skille mellom studieforbund tilknyttet politiske partier, som Venstres Opplysningsforbund, og partipolitisk uavhengige studieforbund, som Studieforbundet Folkeuniversitetet. 7

8 selvstendige og spesielle aktører i «læringslivet». Mange av studieforbundene bygger sin læring og pedagogikk på andre prinsipper enn den offentlige eller private skolen. Vofo legger selv vekt på de sosiale gevinstene ved fellesskapet som oppstår på kurs i regi av studieforbundene. Kursene i studieforbundene er historisk sett bygget opp rundt idealer som fritt ord og læring i dialog. For noen er kanskje det viktige ikke å lære, snarere å komme sammen. Dialogen skal inspirere til å knytte kontakter og bånd til de andre kursdeltakerne. Dette kan føre til mer eller mindre kraftige løft av deltakeres sosiale liv. Kursdeltakerne skal sammen med kurslederen ha mulighet til å være med på å påvirke sitt eget kursopplegg både i forhold til hva de ønsker å lære, hva som er målet, og hvordan de skal nå sitt mål. Virksomheten selv må avgjøre hvordan kursene skal se ut, hvis ikke blir den ikke deltakerstyrt, og mister slik noe av sitt poeng. Voksenopplæringen tar sikte på å hjelpe mennesker til å bli trygge og deltakende borgere. Det handler derfor ikke utelukkende om å utdanne mennesker til kunnskap; Vofo vil danne framfor å utdanne. I følge dem selv må den faglige kunnskapen og kompetansen også forstås som en bakgrunn for, og nøkkel til engasjement og deltakelse i samfunnslivet. Ved siden av den rent faglige eller praktiske nytteverdien voksne kan erverve seg ved å lære, kan de utvikles på mindre målbare måter, styrke troen på seg selv og samtidig nærme seg andres ståsted. Skal vi tro Vofo lærer deltakerne nye måter å se og forholde seg til verden på, og forankrer dessuten sin egen identitet i forhold til samfunnet rundt seg. I så måte kan også kunnskapen forstås som et ledd i dannelsen av folket. Kunnskapen i seg selv er viktig, nettopp fordi man antar at det i dens kjølvann skapes så mange positive ringvirkninger. Voksenopplæringen vil møte mennesker der de er, i deres livssituasjon, lære bort det de vil lære, slik de vil lære det, og når de vil lære det. Å søke opp og rekruttere utsatte mennesker på deres egne premisser, kan derfor være en måte for å jevne ut kløftene i befolkningen. 1.2 Begrunnelse for prosjektet Vofo har i lengre tid arbeidet ut fra hypotesen om at deltakelse på voksenopplæringskurs har en positiv innvirkning på deltakernes kunnskap om, og deltakelse i, demokratiet. Dette mener de gjelder uavhengig av om kursinnholdet er direkte relatert til demokrati eller ikke, og det er på dette grunnlaget de argumenterer for statlig støtte. Siden midten av 80-tallet har det gradvis blitt kuttet i bevilgningene fra Utdannings- og forskningsdepartementet. De siste fire årene har kuttene blitt mer dramatiske, og studieforbundene har mistet 30 prosent av bevilgningene i denne perioden. Samtidig med kuttene har også antall deltakere på kursene gått ned, fra omtrent én million deltakere på midten av

9 tallet, til dagens nivå på deltakere. At voksenopplæringen stadig får færre kroner å rutte med påvirker både kvaliteten og omfanget av tilbud. Den mest alvorlige konsekvensen av kuttene er at de lokale nettverkene rakner. Det finnes ikke penger til å opprettholde lokallagene, og studieforbundene kan ikke lenger i like stor grad tilby kurs der folk bor. Dette fører naturlig nok til en nedgang i antall deltakere. Voksenopplæringen, som i seg selv bygger på en demokratisk læreform, stimulerer i beste fall mennesker til engasjement, og gir dem nødvendig kunnskap om kommunikasjon og samhandling. Dette er kunnskap man må legge til grunn i et velfungerende demokrati. Voksenopplæringen gir en arena der mennesker treffes. I følge Vofos logikk, svekkes derfor demokratiet om slike læringsarenaer går tapt. I deres øyne fører derfor kutt i bevilgningene også til demokratisk svekkelse. 1.3 Presentasjon og presisering av problemstillinger Vi ønsker å diskutere og om mulig avkrefte eller verifisere følgende hypotese. I det følgende vil de omtales både som prosjektets hypotese og Vofos hypotese. 1.0 Deltakelse på kurs i regi av studieforbund øker kunnskapen om demokratiet, og bidrar til aktiv deltakelse i det. 1.1 Studieforbundenes kurs gir kunnskap som er relevant for å forstå demokratiet som system og ånd. Dette innebærer både den faglige kunnskapen deltakerne tilegner seg gjennom kursdeltakelse, samt den kunnskapen som sosiale erfaringer gir. 1.2 Studieforbundenes kurs fører til sterkere demokratisk deltakelse. Hovedhypotesen 1.0 består av to separate forhold, og disse er presisert i underpunktene 1.1 og 1.2. I første omgang gjelder det sammenhengen mellom deltakelse på kurs i regi av studieforbund, og økt kunnskap om demokrati. Problemstillingen berører dernest sammenhengen mellom deltakelse i studieforbundenes aktiviteter, og økt deltakelse i demokratiet. For å få mer håndterlige størrelser å jobbe med, fant vi det nødvendig å presisere denne hypotesen. Visse begreper måtte avklares. At kurs i regi av studieforbundene fører til sterkere kunnskap om og deltakelse i demokrati, krever at vi må ha en forståelse av hva vi legger i et mangetydig og vanskelig definerbart begrep som demokrati. En av flere tradisjonelle 9

10 demokratidefinisjoner lyder: Styresett hvor storparten av befolkningen har avgjørende makt (Landrø (red.) 1993:83). Dette kan vi stille oss bak, men mener likevel at slike typer definisjoner utelukker sentrale aspekter. Vårt utgangspunkt er at demokratiet manifesterer seg på ulike nivåer i samfunnet. Denne forståelsen av demokratibegrepet er sterkt inspirert av den amerikanske statsviteren Robert D. Putnam (Putnam 2000:336). Putnams demokratisyn bygger på det representative demokratiet. Samtidig trekker han tråder tilbake til verdier i det antikke direkte demokratiet og til Habermas diskursdemokrati, og viser at elementer i disse må spille en avgjørende rolle for å oppnå et velfungerende demokrati (Habermas 2003). Putnams hovedpoeng er at samhandling og kommunikasjon med andre mennesker på alle plan i samfunnet bør være grunnmuren i demokrati. Demokratiets laveste nivå er den enkeltes hjem, og det er der den demokratiske prosessen begynner. Videre strekker demokratiet seg til den andre ytterkanten, til borgernes representanter i demokratiske styringsorgan. For Putnam er det de lave demokratiske organene, eksempelvis nabolaget, foreninger, vel eller borettslag som gir folket mulighet til å være aktive borgere i demokratiet. Gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter utvikler man sosiale ferdigheter, forståelse og empati for andre. Aktiv deltakelse er inkluderende, skaper kunnskap og medfører handling, og må derfor inneha en fundamental rolle i ethvert demokratisk samfunn. Demokratisk deltakelse kan ved hjelp av Putnam eksemplifiseres på flere måter. Deltakelse skjer ikke utelukkende gjennom åpenbare demokratiske handlinger som å stemme ved valg, være medlem i politisk parti eller interesseorganisasjon, delta på politiske møter, debatter og demonstrasjoner, skrive under på opprop eller skrive leserinnlegg i aviser og tidsskrifter. Deltakelse i demokratiet er også å engasjere seg i idrettslag, velforeninger, borettslag, på dugnader, inneha tillitsverv på arbeidsplassen eller sine barns skoler, og sist men ikke minst, å delta på kurs. Deltakelse på ett av disse såkalte nivåene, betyr med andre ord at du deltar aktivt i demokratiet. Dette teorigrunnlaget sammenfaller med Vofos demokratisyn. Det er folket selv som skal styre landet gjennom å velge representanter til det høyeste politiske nivået, men også folket selv som skal benytte seg av muligheten til å påvirke sitt eget liv og lokalmiljø. Storsamfunnet og det offentlige er avhengige av alle de små aktørene. Slik blir deltakelse et vesentlig begrep. Begrepet kunnskap måtte også diskuteres. Et grunnpremiss i Vofos hypotese er at den er universell uavhengig av kursinnhold. Sagt med andre ord, det er ikke avgjørende om den faglige kunnskapen man tilegner seg på kurset er av direkte målbar samfunnsmessig karakter, eller om kurset leder fram til en offentlig godkjent eksamen. Kunnskapen som ligger til grunn for et demokrati kan erverves uavhengig av dette. Det må altså være snakk om en helt annen type 10

11 kunnskap. Den kunnskapen mennesker erverver seg i sosiale sammenhenger er selvfølgelig til syvende og sist avgjørende i ethvert demokrati. Å lære seg å ta ordet i større eller mindre forsamlinger, argumentere for sitt standpunkt, se andre sider av en sak eller håndtere konflikter er kunnskap som kan forstås som sentrale kunnskaper i demokratisk sammenheng. Det samme er det å utvikle sin selvinnsikt og samtidig ha forståelse for andres liv og væremåte, samt å innse at man er del av en større helhet og at man er viktig i dette fellesskapet. Vi legger altså til grunn at forbedrede sosiale ferdigheter, større selvinnsikt og økt selvtillit er en type kunnskap, og vi mener at denne typen kunnskap er avgjørende for å bygge et velfungerende demokrati. Dette demokratisynet kan sees som det viktigste fundamentet i både Putnams og Vofos demokratiforståelse. Videre måtte Vofos hypotese avgrenses. Ettersom den ikke tar sikte på en bestemt type kurs eller kurs med en bestemt geografisk tilhørighet, har vi valgt å tolke Vofo dit at gyldigheten går utover tematiske og geografiske grenser. 1.4 Tidligere forskning om temaet Sammenhengen mellom livslang læring og demokratisk deltakelse har ikke vært berørt i særlig stor grad utenfor voksenopplæringsmiljøet. Det foreligger derfor få akademiske studier av dette landskapet. I boka Kan en filthatt stärka demokratin (Lindgren 1996) tar den svenske statsviteren Lena Lindgren opp forskjellen på mål og ideal i den svenske folkeopplysningstradisjonen, og konkluderer nettopp med at en dypere forståelse av demokrati er nødvendig for å forstå hvordan arbeidet med livslang læring påvirker samfunnet positivt (Ibid: 181). Selv om boka ikke direkte berører temaet for denne rapporten, er også Jorun Stenøiens Den aktive medborger; Nye sosiale bevegelser som møteplasser for kunnskap og demokrati (Stenøien 2003) viktig når det gjelder å forstå tanken bak folkeopplysningstradisjonens insistering på det aktive mennesket i sentrum av et vellykket demokrati. Selve temaet livslang læring ble sist adressert i en norsk offentlig rapport fra 2003, og der slås det fast at «nordmenn har en litt lunken innstilling til livslang læring. Ikke i noen av EUlandene finner vi tilsynelatende mindre entusiastisk befolkning enn i Norge.» (Utdannings- og forskningsdepartementet 2003: 8). I samme rapport sies det også at nordmenn generelt er lunkne til politikk. Selv om kun syv prosent sier de er direkte uinteressert, har hele 43 prosent gitt uttrykk for at de «ikke er noe særlig opptatt av politikk» (Ibid: 19). Samtidig er det også en stor andel (61 prosent) som mener politikk er vanskelig å forstå. Den manglende interessen for politikk og samfunnsforhold er kanskje en indikator på stor motivasjon for å utvide allmennkunnskapene? Svarene fra undersøkelsen viser også at nordmenn vurderer basiskompetanse som mindre nyttig 11

12 enn innbyggerne i EU-landene, og spesielt gjelder dette allmennkunnskap og regneferdigheter. Imidlertid vurderer vi samarbeids- og ledelseskompetanse noe høyere enn gjennomsnittet i EU (Ibid). Det finnes altså studier av indirekte karakter, men fordi den eksakte koblingen vi prøver å beskrive er såpass urørt i norsk offentlighet, kan denne rapporten fungere som et viktig bidrag til debatten om voksenopplæringens rolle som samfunnsaktør. 12

13 Av de 100 som hadde fått tilbud, meldte til slutt 11 kursdeltakere seg. Blant kurslederne var godviljen større; så mange som 6 av 8 meldte seg. Blant de Vofo-ansatte hadde vi ingen problemer med å få tak i informanter. 2.0 Metode og gjennomføring Vi skal i det følgende gjøre rede for hvordan dette prosjektets data er samlet inn. Dette vil foregå på to nivåer som delvis løper i hverandre. For det første berører vi et rent teoretisk nivå, hvor metodens plattform presenteres. For det andre skal vi vise hvordan vi selv har benyttet oss av metoden. Dette siste vil således være en praktisk redegjørelse. 2.1 Valg av metode Til grunn for dette prosjektet ligger i all hovedsak kvalitative data. For å ha mulighet til å besvare hypotesen måtte vi skaffe til veie data som sier noe om informantenes opplevelse av kursdeltakelse. Videre er de begrepene som inngår i hypotesen av en slik natur at vi må skaffe til veie data om hvordan informantene fortolker dem, for det er nettopp forholdet mellom disse nøkkelbegrepene som er essensen i hypotesen. Kvale innleder Det kvalitative forskningsintervju (1997) på følgende måte. «Hvis du vil vite hvordan folk betrakter verden og livet sitt, hvorfor ikke tale med dem? I en intervjusamtale lytter intervjueren til hva folk selv forteller om sine opplevelser lytter mens intervjupersonene med egne ord uttrykker sine oppfatninger og meninger, og lærer om deres tanker om arbeidssituasjonen og familieliv, om deres drømmer og håp. Det kvalitative forskningsintervjuet forsøker å forstå verden fra intervjupersonenes side, å få fram betydningen av folks erfaringer, og å avdekke deres opplevelse av verden, forut for vitenskapelige forklaringer.» Vi var interessert i informantenes personlige erfaringer og tanker om demokrati, deres opplevelse av kursdeltakelse, deres refleksjon rundt begrepene deltakelse og kunnskap og hvorvidt de selv fant det naturlig at det finnes et forhold mellom kursdeltakelse, demokratikunnskap og samfunnsengasjement. Vårt materiale, det vil si vårt grunnlag for å besvare hypotesen, utgjøres slikt sett av informantenes selvrefleksivitet. Hvordan fortolkes og analyseres så dette materialet? Våre undersøkelser krever i første rekke en hermeneutisk tilnærming. Hermeneutikken fremhever at man fokuserer på et dypere meningsinnhold enn det som umiddelbart gir seg til kjenne. Kraftig forenklet vil dette dermed si at man anerkjenner at fenomener kan tolkes på flere nivåer (Thagaard 2003:37). Vår fortolkning 13

14 handler om forståelse. I den klassiske hermeneutiske spiralen gjøres forståelse videre til en prosess hvor den enkelte del, eksempelvis det enkelte utsagn, forholder seg til helheten, eksempelvis den bestemte konteksten, og vice versa. Inspirert av Husserls mantra om å gå til saken selv, kan man også si at metoden bygger på fenomenologisk innsikt. Man fokuserer på informantens livsverden og forsøker å nå fram til betydningen av dennes beskrivelser. (Kvale 1997: 40). Hvordan garanterer man så fortolkningens ekthet? Lik all forskning setter kvalitativ metode store krav til forskerens objektivitet og redelighet. I tillegg krever den kvalitative metoden høy grad av refleksivitet. Samtalesituasjonen er sårbar og dataene står slik sett i fare for å bli påvirket. Det finnes likevel visse muligheter for å etterprøve validiteten, noe vi kommer tilbake til kapittel Prosjektets utvalg Det ble tidlig avklart at dette prosjektet ikke kunne basere seg på data fra en fullverdig statistisk undersøkelse 3. Likevel var det både oppdragsgivers og vårt ønske å forsøke å nå så mange aktive kursdeltakere og kursledere som det praktisk lot seg gjøre. Gruppa drøftet også muligheten for å kontakte forhenværende kursdeltakere, men ble fortalt av oppdragsgiver at disse ville være svært vanskelig å få tak i. For dermed å sikre et så stort utvalg som mulig, bestemte vi oss for å benytte spørreskjemaer i tillegg til de kvalitative intervjuene. Utvalget ble, tross at det finnes studieforbund over hele Norge, satt til å være alle for øyeblikket aktive kursdeltakere i Oslo-området. Hvorvidt man kan anta at våre funn ville sett vesentlig annerledes ut om utvalget hadde inkludert kurs andre steder i landet, vil vi berøre under rapportens punkt 6.0. Vi bestemte oss også tidlig i prosjektet for at vårt utvalg måtte inkludere både deltakere på og ledere av kurs, da vi mente det ville være interessant å se om det fantes noen forskjell på hvordan disse to gruppene oppfattet Vofos hypotese. Etter hvert som arbeidet med datainnsamlingen skred fram, ble det tydelig at funnene alene ikke ville gi et tilstrekkelig refleksjonsgrunnlag for å kunne si noe utover et eventuelt rent forhold mellom deltakelse på kurs og deltakelse i demokratiet. For å tilføre prosjektet enda en dimensjon, valgte vi derfor å bygge ut det vi erfarte i møte med kursdeltakerne og kurslederne ved å intervjue nøkkelpersoner i Vofos administrative stab. Vi ønsket også å finne ut mer om relasjonene mellom de ulike nivåene i voksenopplæringen, fra kursdeltakerledd, via arrangørledd, 3 Dette kan delvis forklares med begrensede økonomiske rammevilkår for prosjektet, og delvis med at Vofos ledelse mente det ville være vanskelig å få en fullstendig oversikt over hvilke personer som deltok og hadde deltatt på kurs i regi av studieforbundene. 14

15 til administrativt ledd. Utvalget i dette prosjektet består dermed av tre grupper. Kursdeltakere, kursledere og Vofo-ansatte Problemer vi har møtt i utvalgsarbeidet I prosjektets første faser innså vi ikke hvor vanskelig det ville være å få informanter til å stille opp som intervjupersoner, eller hvor vanskelig det ville være å komme i kontakt med de forskjellige studieforbundenes kursdeltakere for å dele ut spørreskjemaer. For å ta det siste problemet først, adressere vi problemet som organisatorisk og sesongmessig. Rent organisatorisk var vårt bindeledd til de forskjellige studieforbundene administrasjonen i Vofo. Vi ble av oppdragsgiver bedt om å først gå gjennom dem, da de fryktet mange kursledere ville reagere negativt på å bli kontaktet av oss uten å ha fått beskjed fra sine arbeidsgivere. Derfor måtte forespørslene våre gå gjennom tre forsinkende ledd: Først gjennom Vofo til de forskjellige lederne i de respektive studieforbundene, deretter gjennom lederne i studieforbundene til kurslederne, og til slutt gjennom kurslederne til kursdeltakerne. Hva det sesongmessige aspektet angår, var det av en mer betydningsfull karakter. Svært få kurs begynte i august eller september, hvilket var prosjektets startfase. Dette ble et problem, da vi tidsmessig ikke hadde mulighet til å begynne datainnsamlingen og intervjuene så sent som mange av kursene fordret. Vi måtte derfor utgå fra de kursene som allerede var påbegynt ved semesterstart, hvilket for Osloregionen viste seg å være svært få. Det betydde i praksis at vi ikke kunne velge fritt blant kursene, men måtte hente utvalget vårt fra de som allerede hadde begynt. Vi mener imidlertid at dette ikke representerer et problem ved utvalget. Fordi Vofos hypotese som sagt hevder at kursdeltakelse generelt sett fremmer demokratiet, mener vi at utvalget vårt er tilfredsstillende. Ute i felten oppdaget vi raskt at så å si ingen meldte seg frivillig til intervju. Resultatene fra de første kursene var nedslående. Tilbakemeldingene gikk på en kombinasjon av dette er for tidkrevende, og jeg vet da ingenting om demokrati. Et skifte i den ordlyden 4 vi kommuniserte til potensielle informanter og økt fokus på fleksibilitet i forhold til tid og sted, viste seg imidlertid å hjelpe på situasjonen. Av de om lag som hadde fått tilbud, meldte til slutt 11 kursdeltakere seg. Blant kurslederne var godviljen betraktelig større, og så mange som seks av åtte meldte seg. Vi endte opp med å intervjue fire av disse. Blant de Vofo-ansatte hadde vi ingen problemer med å få tak i informanter. 4 Den opprinnelige ordlyden inneholdt begrep som «dybdeintervju» og «hovedinformanter». Veileder mente dette var begrep som lett kunne skremme potensielle informanter. Vi benyttet oss derfor etterhvert av begrep som «samtale» og la vekt på at vi var svært interessert i alle kursdeltakeres opplevelser. 5 Vi delte totalt ut i overkant av 100 spørreskjemaer. Som vi skriver senere i rapporten, var det imidlertid kun 90 personer som fylte ut spørreskjemaet. 15

16 2.3 Spørreskjemaer og kvalitative intervjuer Vi begynte dette kapitlet med å redegjøre for den kvalitative metoden. Kvalitativ metode og det kvalitative intervjuet danner en vesentlig del av datagrunnlaget. Vi har som sagt også valgt å benytte oss av spørreskjemaer som ikke er rent kvalitative i sin form. Enkelte av spørsmålene på dette skjemaet er åpne, mens andre er lukkede. Informanten hadde på de sistnevnte bare mulighet til å velge mellom noen på forhånd gitte svaralternativer. Dette materialet er dermed data som kan kvantifiseres. Rapporten bygger derfor på en viss grad av triangulering, det vil si en kombinasjon av metoder (Thagaard 2003:17). Ifølge Kvale kan spørreskjemaer være et nyttig redskap for en mengde undersøkelser. Særlig gjelder dette undersøkelser hvor man ønsker å forutsi store menneskegruppers atferd, eller undersøkelser hvor man har kort tid til rådighet (Kvale 1997: 61). Vår undersøkelse fyller begge disse kriteriene. Vårt spørreskjema (Vedlegg III) er ment å teste en del av de faktorene som må være tilstede for at hypotesen skal være gyldig. Samme skjema ble delt ut til alle informantene. De åpne spørsmålene i spørreskjemaet etterspør blant annet motivasjonen for kursdeltakelse, hvilken kunnskap informantene forventer å sitte igjen med og hvordan denne kunnskapen skal benyttes. De lukkede spørsmålene er i all hovedsak ment å undersøke hvilken definisjon av demokratiet informantene opererer med og på hvilket nivå de selv er deltakere. Spørreskjemaene tjente også til å løse en praktisk utfordring. Vi ønsket ikke på forhånd å avgrense hvem som fikk forespørsel om intervju, og løste dermed rekrutteringen ved å legge en forespørsel om intervju ved spørreskjemaene. Rekrutteringen ble på denne måten mest mulig åpen, slik at alle interesserte skulle ha mulighet til å melde seg som intervjuperson. Vi har som sagt gjort 20 intervjuer av kursdeltakere, kursledere og ansatte i Vofo. Utgangspunktet for intervjuene har vært tre intervjuguider (Vedlegg IV, V og VI), én intervjuguide for hver informantgruppe. Enkelte av temaene har gått igjen i alle tre guider, mens andre finnes bare i en av dem. Bruken av intervjuguider betyr at våre intervjuer må klassifiseres som semistrukturerte. I klartekst betyr dette at vi i hvert intervju har hatt en rekke temaer og spørsmål vi har ønsket å lede informanten inn på. Idealet for det kvalitative intervju er en åpen samtale som flyter lett mellom intervjuer og informant. Dette er imidlertid ikke alltid mulig å oppnå. Særlig kan dette være et problem i situasjoner som vår, der vi vil undersøke hva folk mener om fenomener de ikke nødvendigvis har et nært og klart forhold til. Det semistrukturerte intervjuet balanserer derfor godt mellom behovet for å holde samtalen åpen, og behovet for å berøre sentrale temaer for forskningsprosjektet. (Ibid: 31) 16

17 Som allerede nevnt rekrutterte vi intervjupersoner gjennom spørreundersøkelsene. På mange måter kan utvalget vårt derfor sees som resultat av en selvseleksjon, intervjupersonene har selv tatt initiativ til hvorvidt de ønsker å delta. Dette kan medføre at informantene har bestemte intensjoner bak sin deltakelse. Enkelte har sikkert meldt seg for å være til hjelp, noen fordi de er spesielt interessert i prosjektets problemstilling. Andre kan igjen ha meldt seg fordi de finner det interessant å være i informantrollen. Hvilke konsekvenser dette kan ha for våre data skal behandles i større detalj seinere i rapporten. For utvalgets del kan vi likevel på nåværende tidspunkt bemerke at informantenes fordeling på kjønn og alder er tilfredsstillende. Vi er overbeviste om at kombinasjonen av spørreskjemaer og intervjuer har falt heldig ut for vårt prosjekt. Vi har hatt mulighet til spore tendenser i spørreskjemaene og få disse utbrodert gjennom intervjuene, og vi har hatt mulighet til å undersøke hvorvidt en intervjupersons oppfattelse av et fenomen er utbredt blant informantene fra spørreskjemaene. Dette er en dobbeltvirkning som Kvale også holder fram som en styrke ved kombinasjonen av spørreskjemaer og intervjuer. (Ibid: 51-52). 2.4 Gjennomføringen av spørreundersøkelsene Vi har allerede redegjort for gangen i vår kontakt med de aktuelle studieforbundene. Vi la vekt på at vår tilstedeværelse skulle være så lite forstyrrende som mulig. De fleste steder fikk vi et kvarter til rådighet, informerte kort om oss og prosjektet og delte ut spørreskjemaene til alle kursdeltakerne. Vi vil kort forklare hvordan materialet fra spørreskjemaene er tolket. Ettersom spørreskjemaet som sagt inneholdt både lukkede og åpne spørsmål, kunne det ikke tolkes i sin helhet ved hjelp av et databehandlingsprogram 6. For at svarene på de åpne spørsmålene skal kunne sammenliknes med de lukkede, har vi derfor valgt å opprette kategorier for disse svarene 7. Da respondentenes svar ikke kan gjengis eksakt på denne måten, inneholder dataene en potensiell feilkilde. Dette ser vi imidlertid ikke som et avgjørende problem. For det første er det bare ett av gruppas medlemmer som har arbeidet med dette materialet, slik at de samme kriteriene er lagt til grunn hele veien. For det andre må tolkningen av svarene på de åpne 6 Vi har benyttet oss av programmet SPSS. 7 Kategoriene er: Spørsmål 5, faglig og ikke-faglig. Spørsmål 6, språkkurs, jobbrelaterte kurs, hobbykurs og andre kurs. Spørsmål 8, positivt og negativt (hvorvidt kurset har hatt innvirkning eller ikke) Spørsmål 9, politisk organisasjon, interesseorganisasjon, idrettslag, borettslag/velforening/dugnadslag og annen type organisasjon. De aktuelle spørsmålene er: 5a, «Hvilken type kunnskap forventer du å sitte igjen med [etter å ha gått på kurs]?», 6a, «Hvilke[t] kurs?», 8, «Hvordan tror du kursene har innvirket på ditt sosiale liv, samfunnsengasjement og tanker om demokrati?» og 9 «Hvilken type organisasjon [er du /har du vært medlem i]». 17

18 spørsmålene til en viss grad være subjektiv, og vi baserer oss derfor både på tolkningen av svarene i sin kontekst og på hva de konstruerte kategoriene viser Problemer i gjennomføringen av spørreundersøkelsen Da vi kontaktet kurslederne første gang var de ikke videre positive til at vi skulle komme på deres kurs. Kursledernes skepsis hang som regel sammen med at deltakerne ønsket full effekt av kurstiden. Grunnen til at vi likevel fikk lov til å komme var nok hovedsakelig at vi hadde fått godkjennelse av det respektive studieforbund. Kursdeltakerne ville ikke alltid fylle ut spørreskjemaet når vi kom på slutten av kurskvelden. Når vi derimot delte ut spørreskjemaene før kursene hadde begynt, eller i pausen, fikk vi stort sett alle spørreskjemaene tilbake ferdig utfylt. Et beslektet problem var at enkelte kursdeltakere ikke besvarte alle spørsmålene på skjemaet. Dette hadde nok i de fleste tilfeller å gjøre med at en håndfull spørsmål var åpne, noe som krevde at informantene investerte litt tid og krefter på å reflektere over sine svar. Konsekvensen av den noe mangelfulle utfyllingen er at vi i tilknytning til enkelte punkter har mindre informasjon enn vi ideelt sett skulle hatt. Spørsmål 12 på skjemaet, «Hvordan føler du selv at du deltar/har deltatt i demokratiet etter at du begynte på kurs?», har vist seg å være uklart. Vi var ute etter å få vite om deltakerne hadde engasjert seg mer som følge av deltakelse på kurs, men på grunn av spørsmålets form er det usikkert om respondentene har forstått vår intensjon. 2.5 Gjennomføring av intervjuene Vi har intervjuet informantene på ulike steder, i Vofos lokaler, på kafé, hjemme hos dem eller på deres jobb. I tillegg har vi også gjennomført noen telefonintervjuer, da enkelte informanter ikke hadde mulighet til å møte oss. I utgangspunktet har det alltid vært to gruppemedlemmer til stede på hvert intervju, der den ene har intervjuet mens den andre har skrevet notater. Disse notatene har i etterkant blitt fylt ut med sitater fra båndopptak. Tiden vi hadde til rådighet satte også visse begrensninger for hvordan vi kunne behandle opptakene fra intervjuene. Vi måtte omgjøre informantenes meninger og refleksjoner til tekst, men valgte å lage sammendrag framfor transkripsjoner. Kvale skriver at om man skal gi et generelt inntrykk av informantens synspunkter, kan det være greit å fortette og omformulere uttalelsene (Kvale 1997: 107). Vi har med bakgrunn i dette søkt å gjengi informantenes meningsinnhold. 18

19 2.5.1 Kort om problemer i forbindelse med intervjuene Vi ønsker her å adressere ett problem. Det knytter seg til bruken av intervjuguide og prosjektets tematikk. Da hypotesen formidler at sentrale begreper inngår i en sammenheng, er det mulig å forestille seg at informantene kan ha blitt blendet av denne foreskrevne sammenhengen. Vi ønsker å gi et eksempel som illustrerer dette. Informant X opplyser at hun har bedret sin sosiale kompetanse ved å gå på kurs. Intervjueren spør så om hun mener denne kompetansen har påvirket hennes deltakelse, noe hun svarer bekreftende på. Dette viser at dynamikken i måten hypotesen og våre intervjuguider er bygget opp på, kan gjøre at informanten som følge av å ha svart bekreftende på et spørsmål, føler det blir naturlig å svare bekreftende på neste. Som antydet under punkt 2.1, kan slike prosesser unngås ved at intervjuer er bevisst hvor sårbar samtalesituasjonen er. 19

20 Vi har fått nærkontakt med miljøet og utviklet sympatier for det arbeidet Vofo bedriver. Likevel har det vært viktig for oss å opprettholde en profesjonell avstand for å sikre den akademiske verdien av vårt arbeid. 3.0 Kildekritikk og etiske utfordringer Dette kapitlet skal ta for seg måten vi har behandlet rapportens kvalitative materiale på. Vi vil gå kritisk gjennom aspekter som dataenes pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet. Vi vil også omtale de etiske aspektene ved vårt arbeid, og forsøke å adressere de problemstillingene og utfordringene vi har møtt. 3.1 Kildenes pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet I forhold til både datagrunnlaget vi har fra spørreundersøkelsene og intervjuene, er det nødvendig å diskutere deres gyldighet og pålitelighet. Kan vi med andre ord stole på at det informantene sier er uttrykk for det de virkelig mener, og gir informantenes utsagn et pålitelig bilde av virkeligheten? Som Kvale (1997) diskuterer i Det kvalitative forskningsintervju, er spørsmålet om vår forsknings gyldighet knyttet til det generelle spørsmålet om vitenskapen som sannhetskriterium. Det synes uproblematisk å slå fast at vi i møte med informantene ikke har vært ute etter beskrivelser av hvordan verden objektivt sett er. Hva er så hensikten med arbeidet? I følge Kvale er korrespondens, koherens og pragmatisk nytte tre viktige kriterier for forholdet mellom kvalitativ samfunnsforskning og sannhet. I klartekst betyr dette hvorvidt et utsagn om kunnskap stemmer med den objektive verden, hvorvidt utsagnet er konsistent og hvorvidt utsagnets sannhet har praktiske konsekvenser. Felles for dem alle er at verifisering av kvalitative forskningsfunn av nødvendighet må involvere observasjon, samtale og samhandling (Kvale 1997: 166). Forskjellen mellom disse tre begrepene reiser derfor et viktig spørsmål knyttet uløselig til gyldighet, og ikke minst til analysen av det innsamlede materialet: Er for eksempel vår vitenskapelige oppfatning av demokrati gyldig i forhold til våre informanters personlige erfaringer? Den teoretiske begrepsavklaringen vi bedriver i kapittel 1.3 viser en demokratiforståelse som skiller seg fra informantenes på flere måter. Perspektivet har imidlertid hele tiden vært å registrere informanters beskrivelse av erfaringer på den ene siden, og vise at disse har et 20

Jeg vil vise andre at jeg er en flink

Jeg vil vise andre at jeg er en flink Camilla Longva Larsen Jeg vil vise andre at jeg er en flink mamma En kvalitativ studie av mødres erfaringer i en hverdag med lavinntekt. Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden?

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Mastergradsavhandling i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, 2014 Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Høgskolen i Telemark

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Omstulling til enhetlig ledelse i sykehus - Påvirkning på avdelingslederrollen ATM Skriftserie Nr. 5-2008 Stein Rokkan senter

Detaljer

Forord. Trondheim, august 2012. Hanne Elisabeth Sørlie

Forord. Trondheim, august 2012. Hanne Elisabeth Sørlie Forord Barnevernet og skilsmissebarnet har hatt en trang fødsel! Jeg startet opp i 2009, og etter en lang pause, avrunder jeg nå arbeidet i 2012. Det har vært en krevende prosess, samtidig som arbeidet

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

Motivasjon av kunnskapsmedarbeidere

Motivasjon av kunnskapsmedarbeidere HANDELSHØYSKOLEN I KØBENHAVN - CBS København, våren 2011. Selvstendig kandidat avhandling innen master studiet Cand. Soc. Human Resource Management Veileder: Helle Hedegaard Hein Normalsider: 81 Motivasjon

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Sist men ikke minst vil jeg takke alle mine respondenter som gjorde det mulig for meg å faktisk gjennomføre avhandlingen. Takk!

Sist men ikke minst vil jeg takke alle mine respondenter som gjorde det mulig for meg å faktisk gjennomføre avhandlingen. Takk! 1 Forord Det har vært en meget spennende og lærerik prosess å skrive denne avhandlingen. Spesielt fordi det gjennom hele prosessen har vært en intellektuell modning innefor et bredt interessefelt. I tillegg

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Iren Legøy Masteroppgave i religionsvitenskap, AHKR Høsten 2012 Abstract In this masters thesis I have researched the relationship Pakistani Sunni

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK Hvordan kan nærhetsetikken bidra til å gjøre veien fra konflikt til forsoning kortere i en arbeidskonflikt? Gunni Marie Banggren Veileder: Dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer