HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?"

Transkript

1 HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? Et kartleggings- og rekrutteringsprosjekt Prosjektrapport

2 Innhold: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Styringsgruppe... 4 Prosjektmedarbeidere og referansegruppe... 4 Tilslutning... 4 Sammendrag... 5 Mål og avgrensninger... 6 Vedtak fra Hovedutvalg for kompetanse:... 6 Delmål... 6 Avgrensinger... 6 Metode for innsamling av data... 7 Spørreundersøkelsen... 7 Mål og resultater... 8 Delmål Feilkilder og usikkerhet ved resultatene nye årsverk fram mot 2020, minst like stort rekrutteringsbehov fram mot Hvilke strategier har kommunene for å skolere egne ufaglærte medarbeidere? Delmål For få unge søker seg ut i lære Aktivitører Stort behov for sykepleiere og vernepleiere Behov for videreutdanninger på fagskole- og høgskolenivå Delmål Læreplasser / samfunnskontrakt Kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren Utfordringer og anbefalinger Vedlegg Vedlegg 1 - Saksprotokoll Vedtak i Hovedutvalg for kompetanse Vedlegg 2 - Spørreundersøkelsen

3 Innledning Telemark fylkeskommune er initiativtaker til prosjektet. De har også stått for finansieringen. KS, Fylkesmannen i Telemark og Opplæringskontoret for offentlig sektor - OKOS har stilt seg bak prosjektet. OKOS har stått for gjennomføringen. Prosjektet ble startet 1. juni 2011 og avsluttes 30. juni Rapporten beskriver bakgrunn og organisering, metode for datainnsamling, resultater i forhold til mål og vurdering av disse. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er at det har vært nedgang i antall søkere til læreplass i helsearbeiderfaget, spesielt er det søkere med ungdomsrett som har sunket drastisk. Samtidig blir det fra sentrale myndigheter skissert at behovet for helsefagarbeidere vil bli svært stort i framtida, ca i OKOS (opplæringskontoret for offentlig sektor) har etterspurt tiltak, som f.eks. rett til påbygging til studiekompetanse etter endt læretid som et mulig tiltak for å øke søkningen til læreplass. Med synkende elevtall og stramme økonomiske rammer er det svært viktig for Telemark fylkeskommune å ha mer konkret kunnskap om hva kommunene i Telemark selv mener de trenger av helsefagarbeidere i framtida. Kunnskap om hva kommunen mener å trenge av høgskole- og fagskolepersonell vi også være svært nyttig for å kunne dimensjonere et tilfredsstillende skoletilbud. Telemark fylkeskommune ønsker også at kommunene gjennom samfunnskontrakter forplikter seg til samfunnsansvar ved å ta inn lærlinger og elever på praksisopplæring. Et viktig tiltak med tanke på å øke andelen læreplasser, som er et uttalt mål for Telemark fylkeskommune, vil være å få kommunene til gjennom sin innkjøpspolitikk å ha med et krav om at leverandører skal være godkjente lærebedrifter. 3

4 Styringsgruppe Styringsgruppa har bestått av: Hans Jacob Edvardsen (leder) Telemark fylkeskommune Steinar Aase Fylkesmannen i Telemark Geir Sønstebø KS Aud Fleten Porsgrunn kommune Vidar Stang Fagforbundet Trond Ballestad - OKOS Prosjektmedarbeidere og referansegruppe May-Lill Asprusten har vært prosjektleder og Astri Elise Knutsen prosjektmedarbeider. Prosjektet har hatt en referansegruppe som har kommet med verdifulle innspill, spesielt ved utarbeidelse av spørreundersøkelsen. Referansegruppa har bestått av: Ellen Kristiansen Telemark fylkeskommune, Heidi Solstad Glittum Bamble kommune, Randi Elise Skauen Kragerø kommune og Anne Britt Grivi Nome kommune. Tilslutning Av Telemarks 18 kommuner er det 13 som har tilsluttet seg prosjektets mål. Disse er: Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Nome, Sauherad, Notodden, Hjartdal, Tinn, Tokke, Vinje og Kviteseid. I tillegg har prosjektet fått tall fra Sykehuset Telemark og Bø kommune. 4

5 Sammendrag Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å få vite mer om hva kommunene selv mener om behov for rekruttering av helsefagarbeidere, både på kort og lang sikt. I tillegg ønsker Telemark fylkeskommune å etablere samfunnskontrakter med kommunene i Telemark med tanke på inntak av elever og lærlinger i praksisopplæring. Prosjektet har i tillegg spurt kommunene om hva slags høgskolepersonell de mener de har behov for og om behov for videreutdanninger på fagskole og høgskolenivå. 13 av Telemarks 18 kommuner tilsluttet seg prosjektets mål. Disse kommunene representerer ca. 90 % av befolkningsgrunnlaget i Telemark. Kartleggingen av fremtidig behov ble gjort med en elektronisk spørreundersøkelse. I etterkant av mottatte svar har fleste kommuner blitt kontaktet på telefon med oppklarende spørsmål. Kommunene og Sykehuset i Telemark signaliserer et betydelig lavere behov for nyrekruttering av helsefagarbeidere enn det nasjonale prognoser sier. Det kan være mange årsaker til det, men den viktigste er kanskje at kommune-norge ser veldig ulikt ut. Det er også store forskjeller på kommunene i Telemark. Skien og Porsgrunn angir et lite behov de nærmeste årene. Dette gir store utslag på Telemarks totale tall og dermed store utslag når vi sammenlikner med prognoser for hele landet. Vi har pekt på usikkerhet med tanke på de tallene vi har fått spesielt fordi alle kommuner ikke har vektlagt helt de samme faktorene når de har sagt noe om framtidig behov. Med de usikkerheter som er nevnt har vi kommet fram til at Telemark har behov for å rekruttere ca. 500 nye årsverk fram mot Fram mot 2030 angir flere kommuner stor usikkerhet, men ut fra de tall vi har fått har vi beregnet et behov for nye årsverk i denne tidsperioden. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for denne yrkesgruppa i dag er %. Hvis denne ikke øker vil det være behov for langt flere personer. Selv om denne undersøkelsen viser et noe lavere tall enn det nasjonale prognoser sier, vil vi få store rekrutteringsutfordringer i Telemark. Ungdomskullene i Telemark går ned med ca. 400 mot Når vi i tillegg vet at andelen søkere til læreplass med ungdomsrett er stadig synkende, er det grunn til å se på hva som skal til for å få flere unge til å fullføre læretid og fagbrev. En annen utfordring, slik vi ser det, er å få til en bedre organisering av utdanning for voksne. En tredje utfordring er å legge til rette for opplæring som tar hensyn til kultur og språk med tanke på minoritetsspråklige som ønsker å bli helsefagarbeidere. Noen kommuner har igangsatt egne tiltak for denne gruppa. 5

6 Mål og avgrensninger Telemark Fylkeskommune vedtok at prosjektet skulle gjennomføres (Vedlegg 1). Vedtak fra Hovedutvalg for kompetanse: Det gjennomføras eit prosjekt i perioden 1. juni 2011 til 30. juni 2012 i samarbeid med Opplæringskontoret for offentleg sektor (OKOS), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgivarorganisasjon (KS), Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune (TFK). Prosjektets føremål vil være utgreiing og kartlegging av behovet for fagutdanna arbeidskraft innan helse- og sosialfaga i kommunane i Telemark i eit kortsiktig og langsiktig perspektiv. Få kommunane til å forplikte seg gjennom samfunnskontraktar til eit samfunnsansvar for inntak av elevar og lærlingar i praksisopplæring, samt at kommunane har med eit krav om at leverandørar til kommunane skal være godkjente som lærebedrift. Prosjktet vil bli finansiert gjennom de statlege overføringane Tiltakspakka/ekstraordinære verkemidlar til fagopplæring. Det settas av ,- kr. til gjennomføring av prosjektet. Delmål: 1. Kartlegge behovet for rekruttering av helsefagarbeidere i tidsrommet Hvilke strategier har kommunene for å kvalifisere egne ufaglærte medarbeidere? 2. Prosjektet skal vurdere videre tiltak med tanke på rekruttering og kompetanseheving i forhold til samhandlingsreformen Hvilke videreutdanninger har kommunene evt. behov for (alle nivå)? 3. Etablere samfunnskontrakter mellom kommunene i Telemark og Telemark fylkeskommune Resultatene av kartleggingen danner grunnlag for en gjensidig forpliktende avtale om inntak av lærlinger og elever i praksisopplæring. Parallelt går en prosess for å motivere kommunene i sin innkjøpspolitikk å ha med en intensjon om å la anbud på varer / tjenester gå til godkjente lærebedrifter. Avgrensinger Prosjektets styringsgruppe vedtok på første styringsgruppemøte å avgrense slik at kartleggingen kun gjaldt helsearbeiderfaget og ikke alle helse- og sosialfagene. De mente også at det var svært vanskelig å ta opp innkjøpspolitikk sammen med framtidig behov for helsefagarbeidere. Telemark fylkeskommune vil i egne samtaler med kommunene ta opp temaet innkjøpspolitikk og hvor viktig det er at leverandører til kommunene er godkjente lærebedrifter. 6

7 Metode for innsamling av data Metoden som er brukt er en internettbasert spørreundersøkelse. Et av hovedmålene til prosjektet har vært å kartlegge framtidig behov for helsefagarbeidere. Derfor er dette spørsmålet viet mye oppmerksomhet i undersøkelsen. Samtidig mener styringsgruppa det var viktig å spørre kommunene om en del andre forhold som vil ha stor betydning for å kunne planlegge slik at helse- og omsorgssektoren har nok kompetente medarbeidere i framtida. Vi ønsket også å undersøke hvilke strategier kommunene har for å møte et eventuelt økende behov for helsefagarbeidere, både med tanke på inntak av lærlinger og kvalifisering av egne ansatte. Det er også av interesse å se på om det er en sammenheng mellom framtidig behov og antall læreplasser. Spørreundersøkelsen (Vedlegg 2) er delt i seks hovedspørsmål, med delspørsmål under: 1. Hvor mange nye årsverk (helsefagarbeidere) anslår dere at det vil være behov for innenfor følgende tidsperspektiv? ( , og ) Hvilke forhold er vektlagt i vurderingen? 2. Hvilke strategier har kommunen for å møte et eventuelt økende behov for helsefagarbeidere? (inntak av lærlinger, kvalifisering av egne ansatte, rekrutteringstiltak) 3. Hvilke videreutdanninger for helsefagarbeidere ser dere at det er framtidig behov for? (kortsiktig fram til 2015 og langsiktig ) 4. Hvilken annen kompetanse ser dere at det er framtidig behov for med tanke på helseog omsorgssektoren? (kortsiktig fram til 2015 og langsiktig ) Personell på videregående nivå, høgskolepersonell, videreutdanning for høgskolepersonell. 5. Ansettelsesmuligheter for nyutdannede helsefagarbeidere i kommunen. (hvor mange beståtte prøver og hvor mange av disse er tilbudt jobb i kommunen) 6. Har kommunen utarbeidet en kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren og er denne i tilfelle behandlet politisk? I tillegg til spørreundersøkelsen har det vært nødvendig å kontakte kommunen i etterkant av besvarelsene for å stille oppklarende spørsmål. Se Feilkilder og usikkerhet ved resultatene på side 8. 7

8 Mål og resultater Delmål 1 Kartlegge behovet for rekruttering av helsefagarbeidere i tidsrommet o Hvilke strategier har kommunene for å kvalifisere egne ufaglærte medarbeidere? Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Den type undersøkelse vi har foretatt vil alltid gi rom for feilkilder. Er spørsmålene stilt på en måte som gjør at vi faktisk får svar på det vi spør om? Er alle de faktorene vi mener er viktige tatt med i betraktningen slik at vi får mest mulig riktige prognoser? Vi ser at første spørsmål kunne misforstås, alle hadde ikke tatt med erstatningsbehov da de svarte i første runde. Dette ble oppklart ved telefonisk kontakt. Det var mange forhold kommunene ble bedt om å vurdere, men undersøkelsen ble laget slik at man ikke måtte vurdere alle disse for å kunne få sendt besvarelse. Vi synes det var viktig at kommunene selv fikk vurdere hvilke faktorer de mente var nødvendig å se på for å kunne si noe om framtidig behov. Den faktoren som er 100 % vektlagt er erstatningsbehov. Dernest er samhandlingsreformen og antall eldre over 80 år forhold de fleste har vektlagt. Verd å merke seg at Porsgrunn kommune ikke har tatt antall eldre over 80 år med i sin beregning. Det er også verd å merke seg at turn over er en faktor vi ikke ba kommunene se på. Se fig. på side 9. 8

9 Sauherad kommune tilsluttet seg prosjektet, men så seg ikke i stand til å svare på hele spørreundersøkelsen. Vi fikk imidlertid erstatningsbehov fram til Bø kommune har oppgitt erstatningstall fram til 2015 selv om de ikke formelt er med i prosjektet. Nome kommune oppgir et stort behov. De hadde brukt en ny beregningsmodell, lansert av KS, som peker på langt større behov enn det som står i framstillingen. Vi valgte å bruke Nomes erstatningsbehov fram til 2018 for å få et mer ens bilde. Så vidt vi kjenner til er det ingen andre kommuner som har brukt denne Hvilke forhold er vektlagt i vurderingen? modellen for å svare på undersøkelsen. Dette kan, slik vi ser det, være en indikasjon på at vi har fått for lave tall. Sykehuset Telemark har oppgitt ca. tall fram til De oppgir stor usikkerhet fordi STHF er i stadig endring og behovet for spisskompetanse er økende. Sykehuset anslår antall personer de trenger, ikke årsverk. For å få et bilde som var forståelig og sammenliknbart måtte vi oppgi framtidig behov i antall hele årsverk. Det ligger en viss mulighet for feilberegning ved omregning. Dette var også et spørsmål vi måtte avklare telefonisk med kommunene. Pr. i dag er gjennomsnittlig stillingsstørrelse for denne yrkesgruppa %. Som nevnt er ikke Sykehuset Telemarks behov regnet om til hele årsverk. Vi mener vi har fått et nokså godt bilde av hvordan kommunen ser sitt behov for nye helsefagarbeidere fram til 2020, med de usikkerhetsfaktorer som er pekt på. De kommunene vi har fått svar fra representerer ca. 90 % av befolkningsgrunnlaget i Telemark. Vi har brukt dette som grunnlag, beregnet behovet for hele fylket og lagt til tall fra Sykehuset Telemark. Det er kun 11 kommuner som har klart å si noe om behovet etter Det blir også uttrykt en større grad av usikkerhet for å kunne si noe om behov så langt fram i tid. Vi har brukt tall fra disse kommunene, som representerer ca. 80 % av befolkningsgrunnlaget, og beregnet behovet for hele Telemark. For denne perioden har vi ikke tall fra Sykehuset Telemark. 9

10 Ut fra svar og beregninger vi har gjort kommer vi fram til at Telemark har et mindre behov, ca. 30 %, for nye helsefagarbeidere enn det nasjonale prognoser sier. Når vi ser at ikke alle kommunene har vurdert akkurat de samme faktorene er det en fare for at kommunene har underestimert sitt framtidige behov. Flere vi har snakket med sier også at det er vanskelig å spå framtida og at de oppgir de tallene de vet er sikre. De er vant til å forholde seg til stramme økonomiske rammer og forholder seg til den virkelighet de er i. De kommer ikke med ønsketall. Kommunene i Telemark er også høyst forskjellige. I tillegg er det verd å merke seg at Skien og Porsgrunn anslår et svært lite behov fram mot Disse kommunene har tatt inn mange lærlinger de siste årene, mulig de derfor har en overkapasitet i forhold til helsefagarbeidere de nærmeste årene. I spørreundersøkelsen har vi spurt om hvor mange helsefagarbeidere som er utdannet de siste årene og hvor mange av disse som har fått tilbud om fast jobb. I Skien og Porsgrunn ser det ut til at ca. halvparten av de nyutdannede helsefagarbeiderne har fått tilbud om fast jobb, mens f.eks. i Bamble har alle fått tilbud om jobb. At de to største kommunene oppgir lave tall for første tidsperiode fører imidlertid til store utslag på de totale tallene for Telemark og dette kan gi et skjevt bilde når vi sammenlikner med nasjonale tall. 500 nye årsverk fram mot 2020, minst like stort rekrutteringsbehov fram mot 2030 Grunnlaget for å si noe om framtidig behov er altså best fram mot Våre beregninger sier at det er behov for 470 nye helsefagarbeidere i denne perioden. Når vi vet at vi ikke har tall fra midt Telemark etter 2018 anslår vi at behov fram til 2020 i Telemark er ca. 500 årsverk. Det er verdt å merke seg at dette er hele årsverk. Gjennomsnittlig stillingsprosent for helsefagarbeidere i dag er ca %. Hvis dette er normen også i framtida trenger vi selvfølgelig langt flere personer for å dekke behovet. Behovet fram mot 2030 er det som sagt en betydelig større usikkerhet rundt. Ut fra de tall vi har, som representerer ca. 80 % av befolkningsgrunnlaget, er beregnet behov 490. Vi har ikke tall fra sykehuset Telemark og en langt større usikkerhet slik at å si et behov på ca nye årsverk ikke vil være å ta for hardt i. Det ser med andre ord ikke ut til at rekrutteringsbehovene blir mindre. 10

11 Egne kvalifiseringstiltak for minoritetsspråklige? Åtte kommuner sier at de ikke har dette. To av disse (Hjartdal og Siljan) sier at dette ikke er noe problem, de som er ansatt har gode nok språkferdigheter. Vinje sier at de evt. har språktrening i forkant. Skien sier de pr. nå gjennomfører et prosjekt for fire minoritetsspråklig med forsterket opplæring med tanke på norsk og fag. Notodden har hatt et eget opplegg Fra analfabet til helsefagarbeider. Hvilke strategier har kommunene for å skolere egne ufaglærte medarbeidere? Åtte kommuner sier at de har igangsatt eller planlegger å igangsette egne opplegg for å kvalifisere ufaglærte medarbeidere, evt. legge til rette ved behov. Dette gjøres i samarbeid med videregående skole, voksenopplæring eller ekstern kurstilbyder. Tre kommuner (Kviteseid, Tokke og Vinje) oppgir at de nesten ikke har ufaglært arbeidskraft eller at alder på disse er svært høy slik at dette ikke er tema. Hjartdal sier de har både strategi og en plan, men kan ikke gjennomføre pga. stramme økonomiske rammer. 11

12 Delmål 2 Prosjektet skal vurdere videre tiltak med tanke på rekruttering og kompetanseheving i forhold til samhandlingsreformen o Hvilke videreutdanninger har kommunene evt. behov for (alle nivå)? Alle kommunene, som har svart, sier at de har vurdert svarene ut fra samhandlingsreformen. For få unge søker seg ut i lære Det er et stort rekrutteringsbehov allerede fram mot 2015 i alle kommuner unntatt Skien og Porsgrunn. Fra 2015 er det til dels stort rekrutteringsbehov i alle kommuner. 500 nye helsefagarbeidere fram mot 2020 høres kanskje ikke så mye ut, men med 400 færre elever i videregående skole i samme tidsperiode og stadig færre helt unge som søker læreplass kan det bli store utfordringer. Kragerø og Bamble er de kommunene hvor nedgangen i ungdomskull er aller størst. Begge disse kommunene signaliserer et stort rekrutteringsbehov som det kan bli en stor utfordring å få dekket. Pr. i dag er det god søkning inn til Vg1 helseog sosialfag og Vg2 helsearbeiderfag. Utfordringen er imidlertid at vi ser at stadig færre elever med ungdomsrett søker seg ut i lære for å fullføre til fagbrev. I 2009 var andelen søkere med ungdomsrett til læreplass 65 % av total søkermasse. I år er andelen 35 %. Det er god søkning til læreplass også i år, men en stor andel av disse er fra 30 år og oppover. Den største utfordringen ser derfor ut til å være å få flere av de helt unge til å søke seg ut i lære og fullføre til fagbrev. Her bør det sees på hvilke tiltak som kan settes inn se Utfordringer og anbefalinger på side

13 Aktivitører Det er pr. i dag ikke noe tilbud om aktivitørutdanning i Telemark. Det er verdt å merke seg at hele fem kommuner signaliserer at de ønsker seg denne yrkesgruppa. Stort behov for sykepleiere og vernepleiere Skien og Porsgrunn sier at de de nærmeste årene har et stort behov for sykepleiere og vernepleiere og ikke så stort behov for helsefagarbeidere. Skien kommune signaliserer også at de trenger ergoterapeuter tilknyttet bruk av ny velferdsteknologi. Nesten uten unntak sier alle kommunene at de trenger sykepleiere og vernepleiere både på kort og lang sikt. Fysioterapeuter er også en yrkesgruppe flere kommuner signaliserer behov for. Tilbudet om helse- og sosialfag med studiespesialisering som kom for to år siden ser ut til å være et riktig og godt tilbud ut fra de signaler kommunene gir. Det er et stort behov for både helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere i framtida. Det er nærliggende å tenke at dette tilbudet ville gjøre at en stor andel av de som velger vanlig Vg2 helsearbeiderfag vil søke seg ut i lære. Årets søkning til læreplass tyder imidlertid ikke på det, snarere på det motsatte. 13

14 Behov for videreutdanninger på fagskole- og høgskolenivå På fagskolenivå topper videreutdanning i eldreomsorg, kreftomsorg, psykisk utviklingshemming og rehabilitering lista på kort sikt (fram mot 2015). På lengre sikt er det de samme, men i tillegg ønsker også flere kommuner videreutdanninger i miljøarbeid og rus og psykisk helsearbeid. Det er verdt å merke seg at enkelte kommuner også signaliserer behov for videreutdanninger som i dag ikke er etablert og som tar opp i seg helsefremmende arbeid / folkehelse / aktivisering / tilrettelegging. På høgskolenivå er det videreutdanning i geriatri og psykiatri som kommer høyest på kommunenes behovsliste på kort sikt (fram mot 2015). Det er det samme behovet på lengre sikt, men nå signaliserer også flere kommuner behov for videreutdanninger i kreftomsorg og flerkulturelt arbeid. Også på dette nivået ytrer noen ønske om videreutdanninger som ikke er etablert pr. i dag: Velferdsteknologi, kroniske nevrologiske tilstander, folkehelse/ forebyggende arbeid, akutt sykepleie, diabetes. 14

15 Delmål 3 Etablere samfunnskontrakter mellom kommunene i Telemark og Telemark fylkeskommune o Resultatene av kartleggingen danner grunnlag for en gjensidig forpliktende avtale om inntak av lærlinger og elever i praksisopplæring. Læreplasser / samfunnskontrakt 13 av Telemarks 18 kommuner ga sin tilslutning til prosjektets mål. Det er pr. i dag ingen kommuner i Telemark som ikke tar inn lærlinger i helsearbeiderfaget og flere signaliserer at de har behov for flere lærlinger enn de får. 120 Ca. inntak av lærlinger pr. år i Helsearbeiderfaget: De kommunene som tilsluttet seg prosjektets mål har blitt bedt om å si noe om hvor mange lærlinger de ønsker å ta inn pr. år i framtida. Totalt (for disse 13) er dette tallet ca Skien og Porsgrunn signaliserer et inntak omtrent som i dag. Bamble kommune øker noe og med kunnskap om nedgang i ungdomskull i framtida er nok det en fornuftig strategi. Kragerø er den kommunen som på kort sikt signaliserer det største rekrutteringsbehovet. De signaliserer at de vil ta inn 6 lærlinger pr. år og det er lite i forhold til det behovet de signaliserer. De er også en kommune med stor nedgang i ungdomskull fram mot 2020 slik at Kragerø bør nok øke inntaket hvis det finnes søkere. Noen av de mindre kommunene (Vinje og Kviteseid) sier også at de ønsker langt færre lærlinger enn rekrutteringsbehovet, men de grunngir dette med at de vet at det ikke finnes søkere. 15

16 Erfaringer viser imidlertid at svært mange kommuner har et høyt ønske om å ta inn lærlinger fra egen kommune hvis slike finnes. Dette har ikke bare med rekrutteringsbehov å gjøre, men er nok i like stor grad motivert av å ta vare på kommunens egen ungdom og altså mer samfunnsøkonomisk motivert. Kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren Vi synes også det var nyttig å spørre kommunen om de har utarbeidet en egen kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren og om denne i så tilfelle er behandlet politisk. Fem kommuner svarer at de har en slik plan, fire av disse sier at den også er behandlet politisk. Fire kommuner sier at de ikke har utarbeidet en slik plan, mens to svarer at den er under utarbeidelse. En kommune har ikke svart på dette spørsmålet. 16

17 Utfordringer og anbefalinger En av de største utfordringene er, slik vi ser det, synkende ungdomskull og stadig færre helt unge søkere til læreplass. Med synkende ungdomskull og stort rekrutteringsbehov i mange bransjer er det helt nødvendig å se på tiltak som gjør at flere gjennomfører videregående opplæring på en tilfredsstillende måte. Telemark ligger høyt på statistikken over unge arbeidsledige og uføre. Svært mange i denne gruppa har ikke fullført videregående opplæring. Mange velger å søke Vg3 påbygning til studiekompetanse istedenfor læreplass. Dette gjelder alle yrkesfag. Vi har undersøkt hvor mange som begynte på Vg3 påbygning til studiekompetanse etter Vg2 helsearbeiderfag i skoleåret 2008 / 2009 og hva som ble resultatet (Kilde: Telemark fylkeskommune). Det var 38 som begynte, 13 av disse besto ikke. I tillegg vet vi at flere får resultater som ikke er gode nok til å komme inn i høgskole / universitetssystemet. De to påfølgende år har vi ikke undersøkt, da det for helsearbeiderfaget disse to årene ble gitt en utvidet rett slik at de som tok læretid først fikk rett til påbygning etterpå. I 2011 vet vi at 47 begynte på Vg3 påbygning etter Vg2 helsearbeiderfag, men resultatene her foreligger ikke ennå. Andelen søkere til læreplass i 2011 gikk imidlertid dramatisk ned og spesielt gjaldt dette de med ungdomsrett. I år ser vi at andelen søkere med ungdomsrett til læreplass ha sunket enda mer. I 2009 hadde 65 % av søkerne til læreplass ungdomsrett, i år er vi nede i 35 %. Erfaringer vi gjorde oss de to årene helsearbeiderfaget fikk utvidet rett, slik at de fikk ta påbygning etter endt læretid, viser at andelen søkere med ungdomsrett til læreplass var vesentlig høyere. Av de som var ferdige med læretid i 2011og hadde rett til påbygning, var det 40 % som valgte å benytte seg av sin utvidede rett. 60 % ser altså ut til å være tilfreds med å ha tatt fagbrev. En annen stor utfordring vi mener å se, er at organisering av tilbud for voksne er mangelfullt. Det er mange kurstilbydere med tanke på teori, men det er ikke alltid at kunnskap om hva som kreves av praksis og krav til evt. å bli voksenlærling er godt nok informert ut til den 17

18 enkelte deltager. Manglende dialog og for lite involvering av arbeidsgiver med tanke på praksisrullering er også, slik vi oppfatter det, en del av bildet i flere kommuner. En tredje utfordring er at mange av de voksne som søker læreplass i helsearbeiderfaget er minoritetsspråklige. Det er en utfordring å legge til rette for disse med tanke på språk og kultur. Det pågår et prosjekt med fire minoritetsspråklige voksne lærlinger i Skien kommune. Disse har fått ekstra norskopplæring og faglig oppfølging i løpet av læretida og avslutter høsten For å møte de rekrutteringsutfordringer som er i forhold til helsearbeiderfaget mener vi at det totalt bør inngås minst 100 kontrakter pr. år i Telemark. Dette ut fra anslått rekrutteringsbehov og ikke minst ut fra kjennskap til en sektor med svært mange kvinnelige ansatte som vil være ute av jobb i perioder, bl.a. på grunn av svangerskapspermisjon. Deltidsstillinger vil nok også i framtida være en problemstilling da en del ansatte faktisk ønsker dette pga. omsorg for små barn. I 2009 og 2010 hadde vi et inntak på 105 og 104 lærlinger i Telemark. I 2011 ble det bare skrevet 78 kontrakter i faget. I år er søkningen totalt bedre enn i 2011, men altså en kraftig nedgang i helt unge søkere. Andelen godt voksne søkere har økt og 40 søkere er over 30 år. Anbefalinger: Ungdom: Erfaringer viser at andelen søkere med ungdomsrett til læreplass økte vesentlig de to årene helsearbeiderfaget hadde rett til påbygning etter fullført fagbrev. Vi anbefaler sterkt å vurdere dette tiltaket igjen. Det bør også vurderes å sette krav om minimumskarakterer for å komme inn på påbygning til studiekompetanse etter Vg2. Det er alt for mange som ikke består, all erfaring tilsier at de som har gjennomsnittskarakterer på 3 eller lavere ikke klarer å gjennomføre. Vi har stor tro på at de to tiltakene ovenfor vil føre til at flere gjennomfører med et resultat som betyr fagbrev og/eller høgskoleutdanning. For å sikre enda bedre hensiktsmessige tiltak vil det imidlertid være av stor interesse å kartlegge flere årskull som har gått ut av Vg2 helsearbeiderfag. Hva gjør de som ikke valgte læreplass? Hvor mange valgte påbygning? Hvor mange av disse besto? Hva gjør de som ikke valgte noen av disse alternativene? Hvor mange er i arbeid? Innsøking til Vg2 helsearbeidefag er foreløpig ikke noe problem, men det er et stort spørsmål hva som skjer med mange etterpå. Voksne: Vi anbefaler at Telemark fylkeskommune, evt. i samarbeid med andre aktører, tar initiativ til et møte med skoler, eksterne kurstilbydere og kommuner hvor utdanning av voksne er tema. Fylkeskommunen bør styre skoler og eksterne kurstilbydere i større grad, slik vi ser det. Vår oppfatning er også at planlegging av relevant praksisrullering for voksne som ønsker fagbrev ikke er tilfredsstillende i alle kommuner. 18

19 Minoritetsspråklige: Skien kommunes prosjekt for fire minoritetsspråklige avsluttes høsten Dette bør evt. prøves i flere kommuner. Videreutdanninger: Kommunene gir forholdsvis tydelige signaler på hvilke videreutdanninger de mener å ha behov for både på høgskole- og fagskolenivå. En tettere dialog mellom utdanningsinstitusjonene og kommunene vil være å anbefale. Framtidig behov: Kommunene i Telemark har signalisert et lavere behov for helsefagarbeidere enn det nasjonale prognoser sier. Det vil være lokale forskjeller, men samtidig er det flere faktorer som gjør prognosene usikre, spesielt på lang sikt. Vi anbefaler at Telemark fylkeskommune tar initiativ til en liknende gjennomgang av anslått behov for helsefagarbeidere hvert tredje år. 19

20 20

21 Vedlegg: Vedlegg 1 - Saksprotokoll Vedtak i Hovedutvalg for kompetanse Vedlegg 2 - Spørreundersøkelsen Vedlegg 3 - Svar fra kommunene og Sykehuset Telemark (ikke vedlagt, fås ved henvendelse til 21

22 22

23 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksprotokoll Utval: Hovudutval for kompetanse Møtedato: Sak nr: 13/11 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 11/1577 Tittel: REKRUTTERING TIL HELSE OG SOSIALFAGENE Vedtak i Hovudutval for kompetanse Det gjennomføras eit prosjekt i perioden 1. juni 2011 til 31. juni 2012 i samarbeid med Opplæringskontoret for offentlig sektor (OKOS), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgivarorganisasjon (KS), Fylkesmannen i Telemark og Telemark Fylkeskommune (TFK). Prosjektets føremål vil være utreiing og kartlegging av behovet for fagutdanna arbeidskraft innan helse og sosialfaga i kommunane i Telemark i eit kortsiktig og langsiktig perspektiv. Få kommunane til å forplikte seg gjennom samfunnskontraktar til eit samfunnsansvar for inntak av lærlingar og elevar i praksisopplæring, samt at kommunane har med eit krav om at leverandørar til kommunane skal være godkjende som lærebedrift. Prosjektet vil bli finansiert gjennom de statlege overføringane Tiltakspakka/ekstraordinære verkemidlar til fagopplæring. Det settas av ,- kr til gjennomføring av prosjektet. Behandlinga i Hovudutval for kompetanse Fylkesrådmannens forslag til vedtak blei samrøystes vedteke. 23

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7.

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. mars Foredragets grunnlag Forskning på utdanning og rekruttering til

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Sosial- og helseavdelingen Vår dato Vår referanse 28.02.2013 2013/553 (bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Irene Hanssen, 62 55 13 58 731.9

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Kompetanseutvikling i Telemark

Kompetanseutvikling i Telemark Kompetanseutvikling i Kompetanseløft 2015 og 2020 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Seniorrådgiver Lillian Olsen Opedal Omsorgskonferansen 5. april 2017 1 Kompetanseløft 2015 Mål: 12 000 nye

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD

VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD VELKOMMEN TIL MØTE OM TILSKUDD Bø Hotel, 7. desember 2017 1 Fylkesmannens oppgaver i 2018 - helse og omsorg Ha dialog med kommunen om kapasitet og kvalitet i helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON

BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON BÆRUM KOMMUNE PLEIE OG OMSORG ADMINISTRASJON Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.11.2015 15/152361 15/238988 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Wenche Borge Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 en delplan under Omsorgsplan 2015 Hovedmålsettingen er å styrke pleie- og omsorgstjenesten i kommunene gjennom økt rekruttering og kompetanse Delmål: 12 000 nye årsverk med relevant

Detaljer

Sammendrag Innledning Om helsearbeiderfaget

Sammendrag Innledning Om helsearbeiderfaget Sammendrag Innledning Tema for denne rapporten er rekruttering av lærlinger til helsefagarbeideryrket. Hovedformålet har vært å undersøke hvorfor så mange elever i helsefagarbeiderutdanningen velger å

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver

Kompetanseløftet. Dialogmøte Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet Dialogmøte 20.02.14 Beate Helland, rådgiver Kompetanseløftet 2015 Fem delmål 12 000 nye årsverk m/relevant fagutdanning innen 2015 Heve det formelle utdanningsnivået i omsorgstjenestene

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport

Skoletilbudet 2020. Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Skoletilbudet 2020 Nokre betraktninger om arbeidsgruppas rapport Fylkestinget har sagt at vi skal bruke ressursane i heile fylket. Forholdet mellom inntaksområde A og B skal være uendra: Stemmer ikkje

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Høstkonferansen 2013

Høstkonferansen 2013 Høstkonferansen 2013 Det må to til tango Hvorfor har vi fått denne reformen Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Pasientens behov for koordinerte og sammenhengende

Detaljer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( )

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( ) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016) Finnmark fylkeskommune, 6.mars 2017 Halvor Bjørnsrud, seniorrådgiver, Riksrevisjonen Bakgrunn

Detaljer

AMUHOS /12. Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg. Kompetanseplan BHO SARK-0305-201200435-22. Hva saken gjelder:

AMUHOS /12. Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg. Kompetanseplan BHO SARK-0305-201200435-22. Hva saken gjelder: AMUHOS /12 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. helse og omsorg Kompetanseplan BHO RIBE SARK-0305-201200435-22 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for helse og omsorg har over flere år utviklet tilbud om kompetansehevende

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang en gjennomgang Kjetil Helgeland, prosjektleder. Utdanningsdirektoratet Prosjektledersamling Ny GIV, Kompetanseheving i 16 fylkeskommuner Kartgrunnlag: Statens kartverk 2 3 4 Andel fullført og bestått innen

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/1019-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæring i 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tiltaksmidler

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Seminar 26. november 2013 Silje Paulsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Kjell Åge Nilsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Overordnet mål Å sikre

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Søknadsprosess og vilkår for tilskudd Beate Helland,rådgiver Helse og sosialavdelinga FM i Hordaland Bergen 23.januar 2013 1 Kompetanseløftet 2015 Rammen for tilskuddet til det enkelte

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Dimensjonering skoletilbud 2011-2016. Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark

Dimensjonering skoletilbud 2011-2016. Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark Dimensjonering skoletilbud 2011-2016 Kompetansekartlegging elektrofagene 2011-2016 Nelfo - Telemark Innspill NELFO ( elektrofag) Til teamleder Helga Haave Innledningsvis er det gledelig å registrere at

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( )

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( ) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016) Lier vgs, Buskerud, 16.februar 2017 Halvor Bjørnsrud, seniorrådgiver, Riksrevisjonen Bakgrunn

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings - og kompetansetiltak

Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings - og kompetansetiltak BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 74 99 postmottak.helse.sosial@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak,

Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Vedlegg 3 Bergen kommune Kompetanseløftet 2015 - Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak, Dette vedlegget er oversikt over antall medarbeidere som har vært i ulike kompetansetiltak

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Skap gode dager prioriterte oppgaver 2017 HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Prioriterte oppgaver 2017: Hovedfokusområder kompetansehevende tiltak med bakgrunn i HSO planen:

Detaljer

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider

Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeider Seminar om bolig og bosetting av flyktninger Skei 27. august 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013): En helhetlig integreringspolitikk

Detaljer

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011

MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Saknr. 11/546-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Borud MIDLERTIDIG ØKT TILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER - TILTAKSPAKKEN 2011 Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015

Utlysning av midler 2013 omsorgstjenesten KOMPETANSELØFTET 2015 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 20.03.2013 2013/1202-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste Utlysning av midler

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport SNF rapport nr. 20/2008 Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport Særtrykk av sammendrag Anita E. Tobiassen Erik Døving Karen M. Olsen SNF-prosjekt nr.: 6235 Realkompetansevurdering i kommuner Prosjektet

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

HOVEDTEMA 2: KVALITET OG UTVIKLING

HOVEDTEMA 2: KVALITET OG UTVIKLING 12 HOVEDTEMA 2: KVALITET OG UTVIKLING NATUR- OG MILJØVERN. Miljøhensyn i arealforvaltningen I forhold til kommunal arealplanlegging skal regional stat ivareta nasjonale interesser. Fylkesmannen har i særlig

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG. Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole

INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG. Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG Et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole og lærebedrifter Vår 2009 Innledning:

Detaljer

Næringsutvikling CMidtTelemark

Næringsutvikling CMidtTelemark Næringsutvikling CMidtTelemark Postboks 4 N-3833 BØ I TELEMARK Bø, 12 mars 2013 Telemark fylkeskommune v/ fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Postboks 2844 N-3702 SKIEN "Skoletilbud 2020" - Høringsuttalelse

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Unge voksne utenfor arbeidslivet i Telemark

Unge voksne utenfor arbeidslivet i Telemark 05.09.2017 Unge voksne utenfor arbeidslivet i Telemark Unge under 30 år i Telemark (aug 17) Helt ledige: 732 Arbeidssøkere registrert hos NAV og som er aktive arbeidssøkere og kan ta arbeid på kort varsel.

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 27.01.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1200 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

Regionalt økonomiforum BTV Innspel til høyring om nytt inntektssystem

Regionalt økonomiforum BTV Innspel til høyring om nytt inntektssystem Regionalt økonomiforum BTV Innspel til høyring om nytt inntektssystem Presentasjon Vrådal 10. februar 2016 Rådmann Rune Lødøen Utgiftsutjamning - nye kostnadsnøklar (1) Kostnadsnøklane skal gje full kompensasjon

Detaljer

Lill Tone Grahl-Jacobsen. Helsefagarbeideren. vår nye medarbeider - en ny ressurs! prosjektleder. NSH Oslo 23.oktober 2007

Lill Tone Grahl-Jacobsen. Helsefagarbeideren. vår nye medarbeider - en ny ressurs! prosjektleder. NSH Oslo 23.oktober 2007 Lill Tone Grahl-Jacobsen prosjektleder Helsefagarbeideren vår nye medarbeider - en ny ressurs! NSH Oslo 23.oktober 2007 FOKUS PÅ: 1. Kunnskapsløftet og utvikling av den nye helsefagarbeider utdanningen

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i region Østfold fram mot 2025. Med region Østfold menes alle de 18 kommunene Østfold fylke består av.

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Læreplasser i offentlig sektor Samhandlingsdag skole og arbeidsliv 12.11.14.

Læreplasser i offentlig sektor Samhandlingsdag skole og arbeidsliv 12.11.14. Læreplasser i offentlig sektor Samhandlingsdag skole og arbeidsliv 12.11.14. 12.11.2014 1 Sysselsatte og godkjente lærekontrakter KS Arbeidsgivermonitor 2014 Kommunenes ansvar for å ta inn lærlinger En

Detaljer

Odd E. Johansen INGENIØRUTDANNING MED FØRSTE STUDIEÅR PÅ NOTODDEN, MARKEDSUNDERSØKELSE

Odd E. Johansen INGENIØRUTDANNING MED FØRSTE STUDIEÅR PÅ NOTODDEN, MARKEDSUNDERSØKELSE Odd E. Johansen INGENIØRUTDANNING MED FØRSTE STUDIEÅR PÅ NOTODDEN, MARKEDSUNDERSØKELSE Rapport 01/01 Telemarksforsking-Notodden 2001 ISBN 82-7463-062-9 Prosjektnavn: Ingeniørutdanning med første studieår

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

«Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark

«Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark «Arbeidsretting» «Hvordan gjøre hverandre gode» Voksenopplæringene Vrådal 3.11.14 Terje Tønnessen Fylkesdirektør NAV Telemark Flere i JOBB HVORDAN KNEKKE INKLUDERINGSKODEN? - Komme inn - bli værende /

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Evaluering av Kompetanseløftet 2015

Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Inger Marie Stigen og Trond Tjerbo Evaluering av Kompetanseløftet 2015 Underveisnotat nr 2 NOTAT 2011:108 Tittel: Evaluering av Kompetanseløftet 2015. Underveisnotat nr 2. Forfatter: Inger Marie Stigen

Detaljer