HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?"

Transkript

1 HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? Et kartleggings- og rekrutteringsprosjekt Prosjektrapport

2 Innhold: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Styringsgruppe... 4 Prosjektmedarbeidere og referansegruppe... 4 Tilslutning... 4 Sammendrag... 5 Mål og avgrensninger... 6 Vedtak fra Hovedutvalg for kompetanse:... 6 Delmål... 6 Avgrensinger... 6 Metode for innsamling av data... 7 Spørreundersøkelsen... 7 Mål og resultater... 8 Delmål Feilkilder og usikkerhet ved resultatene nye årsverk fram mot 2020, minst like stort rekrutteringsbehov fram mot Hvilke strategier har kommunene for å skolere egne ufaglærte medarbeidere? Delmål For få unge søker seg ut i lære Aktivitører Stort behov for sykepleiere og vernepleiere Behov for videreutdanninger på fagskole- og høgskolenivå Delmål Læreplasser / samfunnskontrakt Kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren Utfordringer og anbefalinger Vedlegg Vedlegg 1 - Saksprotokoll Vedtak i Hovedutvalg for kompetanse Vedlegg 2 - Spørreundersøkelsen

3 Innledning Telemark fylkeskommune er initiativtaker til prosjektet. De har også stått for finansieringen. KS, Fylkesmannen i Telemark og Opplæringskontoret for offentlig sektor - OKOS har stilt seg bak prosjektet. OKOS har stått for gjennomføringen. Prosjektet ble startet 1. juni 2011 og avsluttes 30. juni Rapporten beskriver bakgrunn og organisering, metode for datainnsamling, resultater i forhold til mål og vurdering av disse. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet er at det har vært nedgang i antall søkere til læreplass i helsearbeiderfaget, spesielt er det søkere med ungdomsrett som har sunket drastisk. Samtidig blir det fra sentrale myndigheter skissert at behovet for helsefagarbeidere vil bli svært stort i framtida, ca i OKOS (opplæringskontoret for offentlig sektor) har etterspurt tiltak, som f.eks. rett til påbygging til studiekompetanse etter endt læretid som et mulig tiltak for å øke søkningen til læreplass. Med synkende elevtall og stramme økonomiske rammer er det svært viktig for Telemark fylkeskommune å ha mer konkret kunnskap om hva kommunene i Telemark selv mener de trenger av helsefagarbeidere i framtida. Kunnskap om hva kommunen mener å trenge av høgskole- og fagskolepersonell vi også være svært nyttig for å kunne dimensjonere et tilfredsstillende skoletilbud. Telemark fylkeskommune ønsker også at kommunene gjennom samfunnskontrakter forplikter seg til samfunnsansvar ved å ta inn lærlinger og elever på praksisopplæring. Et viktig tiltak med tanke på å øke andelen læreplasser, som er et uttalt mål for Telemark fylkeskommune, vil være å få kommunene til gjennom sin innkjøpspolitikk å ha med et krav om at leverandører skal være godkjente lærebedrifter. 3

4 Styringsgruppe Styringsgruppa har bestått av: Hans Jacob Edvardsen (leder) Telemark fylkeskommune Steinar Aase Fylkesmannen i Telemark Geir Sønstebø KS Aud Fleten Porsgrunn kommune Vidar Stang Fagforbundet Trond Ballestad - OKOS Prosjektmedarbeidere og referansegruppe May-Lill Asprusten har vært prosjektleder og Astri Elise Knutsen prosjektmedarbeider. Prosjektet har hatt en referansegruppe som har kommet med verdifulle innspill, spesielt ved utarbeidelse av spørreundersøkelsen. Referansegruppa har bestått av: Ellen Kristiansen Telemark fylkeskommune, Heidi Solstad Glittum Bamble kommune, Randi Elise Skauen Kragerø kommune og Anne Britt Grivi Nome kommune. Tilslutning Av Telemarks 18 kommuner er det 13 som har tilsluttet seg prosjektets mål. Disse er: Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Nome, Sauherad, Notodden, Hjartdal, Tinn, Tokke, Vinje og Kviteseid. I tillegg har prosjektet fått tall fra Sykehuset Telemark og Bø kommune. 4

5 Sammendrag Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å få vite mer om hva kommunene selv mener om behov for rekruttering av helsefagarbeidere, både på kort og lang sikt. I tillegg ønsker Telemark fylkeskommune å etablere samfunnskontrakter med kommunene i Telemark med tanke på inntak av elever og lærlinger i praksisopplæring. Prosjektet har i tillegg spurt kommunene om hva slags høgskolepersonell de mener de har behov for og om behov for videreutdanninger på fagskole og høgskolenivå. 13 av Telemarks 18 kommuner tilsluttet seg prosjektets mål. Disse kommunene representerer ca. 90 % av befolkningsgrunnlaget i Telemark. Kartleggingen av fremtidig behov ble gjort med en elektronisk spørreundersøkelse. I etterkant av mottatte svar har fleste kommuner blitt kontaktet på telefon med oppklarende spørsmål. Kommunene og Sykehuset i Telemark signaliserer et betydelig lavere behov for nyrekruttering av helsefagarbeidere enn det nasjonale prognoser sier. Det kan være mange årsaker til det, men den viktigste er kanskje at kommune-norge ser veldig ulikt ut. Det er også store forskjeller på kommunene i Telemark. Skien og Porsgrunn angir et lite behov de nærmeste årene. Dette gir store utslag på Telemarks totale tall og dermed store utslag når vi sammenlikner med prognoser for hele landet. Vi har pekt på usikkerhet med tanke på de tallene vi har fått spesielt fordi alle kommuner ikke har vektlagt helt de samme faktorene når de har sagt noe om framtidig behov. Med de usikkerheter som er nevnt har vi kommet fram til at Telemark har behov for å rekruttere ca. 500 nye årsverk fram mot Fram mot 2030 angir flere kommuner stor usikkerhet, men ut fra de tall vi har fått har vi beregnet et behov for nye årsverk i denne tidsperioden. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for denne yrkesgruppa i dag er %. Hvis denne ikke øker vil det være behov for langt flere personer. Selv om denne undersøkelsen viser et noe lavere tall enn det nasjonale prognoser sier, vil vi få store rekrutteringsutfordringer i Telemark. Ungdomskullene i Telemark går ned med ca. 400 mot Når vi i tillegg vet at andelen søkere til læreplass med ungdomsrett er stadig synkende, er det grunn til å se på hva som skal til for å få flere unge til å fullføre læretid og fagbrev. En annen utfordring, slik vi ser det, er å få til en bedre organisering av utdanning for voksne. En tredje utfordring er å legge til rette for opplæring som tar hensyn til kultur og språk med tanke på minoritetsspråklige som ønsker å bli helsefagarbeidere. Noen kommuner har igangsatt egne tiltak for denne gruppa. 5

6 Mål og avgrensninger Telemark Fylkeskommune vedtok at prosjektet skulle gjennomføres (Vedlegg 1). Vedtak fra Hovedutvalg for kompetanse: Det gjennomføras eit prosjekt i perioden 1. juni 2011 til 30. juni 2012 i samarbeid med Opplæringskontoret for offentleg sektor (OKOS), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgivarorganisasjon (KS), Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune (TFK). Prosjektets føremål vil være utgreiing og kartlegging av behovet for fagutdanna arbeidskraft innan helse- og sosialfaga i kommunane i Telemark i eit kortsiktig og langsiktig perspektiv. Få kommunane til å forplikte seg gjennom samfunnskontraktar til eit samfunnsansvar for inntak av elevar og lærlingar i praksisopplæring, samt at kommunane har med eit krav om at leverandørar til kommunane skal være godkjente som lærebedrift. Prosjktet vil bli finansiert gjennom de statlege overføringane Tiltakspakka/ekstraordinære verkemidlar til fagopplæring. Det settas av ,- kr. til gjennomføring av prosjektet. Delmål: 1. Kartlegge behovet for rekruttering av helsefagarbeidere i tidsrommet Hvilke strategier har kommunene for å kvalifisere egne ufaglærte medarbeidere? 2. Prosjektet skal vurdere videre tiltak med tanke på rekruttering og kompetanseheving i forhold til samhandlingsreformen Hvilke videreutdanninger har kommunene evt. behov for (alle nivå)? 3. Etablere samfunnskontrakter mellom kommunene i Telemark og Telemark fylkeskommune Resultatene av kartleggingen danner grunnlag for en gjensidig forpliktende avtale om inntak av lærlinger og elever i praksisopplæring. Parallelt går en prosess for å motivere kommunene i sin innkjøpspolitikk å ha med en intensjon om å la anbud på varer / tjenester gå til godkjente lærebedrifter. Avgrensinger Prosjektets styringsgruppe vedtok på første styringsgruppemøte å avgrense slik at kartleggingen kun gjaldt helsearbeiderfaget og ikke alle helse- og sosialfagene. De mente også at det var svært vanskelig å ta opp innkjøpspolitikk sammen med framtidig behov for helsefagarbeidere. Telemark fylkeskommune vil i egne samtaler med kommunene ta opp temaet innkjøpspolitikk og hvor viktig det er at leverandører til kommunene er godkjente lærebedrifter. 6

7 Metode for innsamling av data Metoden som er brukt er en internettbasert spørreundersøkelse. Et av hovedmålene til prosjektet har vært å kartlegge framtidig behov for helsefagarbeidere. Derfor er dette spørsmålet viet mye oppmerksomhet i undersøkelsen. Samtidig mener styringsgruppa det var viktig å spørre kommunene om en del andre forhold som vil ha stor betydning for å kunne planlegge slik at helse- og omsorgssektoren har nok kompetente medarbeidere i framtida. Vi ønsket også å undersøke hvilke strategier kommunene har for å møte et eventuelt økende behov for helsefagarbeidere, både med tanke på inntak av lærlinger og kvalifisering av egne ansatte. Det er også av interesse å se på om det er en sammenheng mellom framtidig behov og antall læreplasser. Spørreundersøkelsen (Vedlegg 2) er delt i seks hovedspørsmål, med delspørsmål under: 1. Hvor mange nye årsverk (helsefagarbeidere) anslår dere at det vil være behov for innenfor følgende tidsperspektiv? ( , og ) Hvilke forhold er vektlagt i vurderingen? 2. Hvilke strategier har kommunen for å møte et eventuelt økende behov for helsefagarbeidere? (inntak av lærlinger, kvalifisering av egne ansatte, rekrutteringstiltak) 3. Hvilke videreutdanninger for helsefagarbeidere ser dere at det er framtidig behov for? (kortsiktig fram til 2015 og langsiktig ) 4. Hvilken annen kompetanse ser dere at det er framtidig behov for med tanke på helseog omsorgssektoren? (kortsiktig fram til 2015 og langsiktig ) Personell på videregående nivå, høgskolepersonell, videreutdanning for høgskolepersonell. 5. Ansettelsesmuligheter for nyutdannede helsefagarbeidere i kommunen. (hvor mange beståtte prøver og hvor mange av disse er tilbudt jobb i kommunen) 6. Har kommunen utarbeidet en kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren og er denne i tilfelle behandlet politisk? I tillegg til spørreundersøkelsen har det vært nødvendig å kontakte kommunen i etterkant av besvarelsene for å stille oppklarende spørsmål. Se Feilkilder og usikkerhet ved resultatene på side 8. 7

8 Mål og resultater Delmål 1 Kartlegge behovet for rekruttering av helsefagarbeidere i tidsrommet o Hvilke strategier har kommunene for å kvalifisere egne ufaglærte medarbeidere? Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Den type undersøkelse vi har foretatt vil alltid gi rom for feilkilder. Er spørsmålene stilt på en måte som gjør at vi faktisk får svar på det vi spør om? Er alle de faktorene vi mener er viktige tatt med i betraktningen slik at vi får mest mulig riktige prognoser? Vi ser at første spørsmål kunne misforstås, alle hadde ikke tatt med erstatningsbehov da de svarte i første runde. Dette ble oppklart ved telefonisk kontakt. Det var mange forhold kommunene ble bedt om å vurdere, men undersøkelsen ble laget slik at man ikke måtte vurdere alle disse for å kunne få sendt besvarelse. Vi synes det var viktig at kommunene selv fikk vurdere hvilke faktorer de mente var nødvendig å se på for å kunne si noe om framtidig behov. Den faktoren som er 100 % vektlagt er erstatningsbehov. Dernest er samhandlingsreformen og antall eldre over 80 år forhold de fleste har vektlagt. Verd å merke seg at Porsgrunn kommune ikke har tatt antall eldre over 80 år med i sin beregning. Det er også verd å merke seg at turn over er en faktor vi ikke ba kommunene se på. Se fig. på side 9. 8

9 Sauherad kommune tilsluttet seg prosjektet, men så seg ikke i stand til å svare på hele spørreundersøkelsen. Vi fikk imidlertid erstatningsbehov fram til Bø kommune har oppgitt erstatningstall fram til 2015 selv om de ikke formelt er med i prosjektet. Nome kommune oppgir et stort behov. De hadde brukt en ny beregningsmodell, lansert av KS, som peker på langt større behov enn det som står i framstillingen. Vi valgte å bruke Nomes erstatningsbehov fram til 2018 for å få et mer ens bilde. Så vidt vi kjenner til er det ingen andre kommuner som har brukt denne Hvilke forhold er vektlagt i vurderingen? modellen for å svare på undersøkelsen. Dette kan, slik vi ser det, være en indikasjon på at vi har fått for lave tall. Sykehuset Telemark har oppgitt ca. tall fram til De oppgir stor usikkerhet fordi STHF er i stadig endring og behovet for spisskompetanse er økende. Sykehuset anslår antall personer de trenger, ikke årsverk. For å få et bilde som var forståelig og sammenliknbart måtte vi oppgi framtidig behov i antall hele årsverk. Det ligger en viss mulighet for feilberegning ved omregning. Dette var også et spørsmål vi måtte avklare telefonisk med kommunene. Pr. i dag er gjennomsnittlig stillingsstørrelse for denne yrkesgruppa %. Som nevnt er ikke Sykehuset Telemarks behov regnet om til hele årsverk. Vi mener vi har fått et nokså godt bilde av hvordan kommunen ser sitt behov for nye helsefagarbeidere fram til 2020, med de usikkerhetsfaktorer som er pekt på. De kommunene vi har fått svar fra representerer ca. 90 % av befolkningsgrunnlaget i Telemark. Vi har brukt dette som grunnlag, beregnet behovet for hele fylket og lagt til tall fra Sykehuset Telemark. Det er kun 11 kommuner som har klart å si noe om behovet etter Det blir også uttrykt en større grad av usikkerhet for å kunne si noe om behov så langt fram i tid. Vi har brukt tall fra disse kommunene, som representerer ca. 80 % av befolkningsgrunnlaget, og beregnet behovet for hele Telemark. For denne perioden har vi ikke tall fra Sykehuset Telemark. 9

10 Ut fra svar og beregninger vi har gjort kommer vi fram til at Telemark har et mindre behov, ca. 30 %, for nye helsefagarbeidere enn det nasjonale prognoser sier. Når vi ser at ikke alle kommunene har vurdert akkurat de samme faktorene er det en fare for at kommunene har underestimert sitt framtidige behov. Flere vi har snakket med sier også at det er vanskelig å spå framtida og at de oppgir de tallene de vet er sikre. De er vant til å forholde seg til stramme økonomiske rammer og forholder seg til den virkelighet de er i. De kommer ikke med ønsketall. Kommunene i Telemark er også høyst forskjellige. I tillegg er det verd å merke seg at Skien og Porsgrunn anslår et svært lite behov fram mot Disse kommunene har tatt inn mange lærlinger de siste årene, mulig de derfor har en overkapasitet i forhold til helsefagarbeidere de nærmeste årene. I spørreundersøkelsen har vi spurt om hvor mange helsefagarbeidere som er utdannet de siste årene og hvor mange av disse som har fått tilbud om fast jobb. I Skien og Porsgrunn ser det ut til at ca. halvparten av de nyutdannede helsefagarbeiderne har fått tilbud om fast jobb, mens f.eks. i Bamble har alle fått tilbud om jobb. At de to største kommunene oppgir lave tall for første tidsperiode fører imidlertid til store utslag på de totale tallene for Telemark og dette kan gi et skjevt bilde når vi sammenlikner med nasjonale tall. 500 nye årsverk fram mot 2020, minst like stort rekrutteringsbehov fram mot 2030 Grunnlaget for å si noe om framtidig behov er altså best fram mot Våre beregninger sier at det er behov for 470 nye helsefagarbeidere i denne perioden. Når vi vet at vi ikke har tall fra midt Telemark etter 2018 anslår vi at behov fram til 2020 i Telemark er ca. 500 årsverk. Det er verdt å merke seg at dette er hele årsverk. Gjennomsnittlig stillingsprosent for helsefagarbeidere i dag er ca %. Hvis dette er normen også i framtida trenger vi selvfølgelig langt flere personer for å dekke behovet. Behovet fram mot 2030 er det som sagt en betydelig større usikkerhet rundt. Ut fra de tall vi har, som representerer ca. 80 % av befolkningsgrunnlaget, er beregnet behov 490. Vi har ikke tall fra sykehuset Telemark og en langt større usikkerhet slik at å si et behov på ca nye årsverk ikke vil være å ta for hardt i. Det ser med andre ord ikke ut til at rekrutteringsbehovene blir mindre. 10

11 Egne kvalifiseringstiltak for minoritetsspråklige? Åtte kommuner sier at de ikke har dette. To av disse (Hjartdal og Siljan) sier at dette ikke er noe problem, de som er ansatt har gode nok språkferdigheter. Vinje sier at de evt. har språktrening i forkant. Skien sier de pr. nå gjennomfører et prosjekt for fire minoritetsspråklig med forsterket opplæring med tanke på norsk og fag. Notodden har hatt et eget opplegg Fra analfabet til helsefagarbeider. Hvilke strategier har kommunene for å skolere egne ufaglærte medarbeidere? Åtte kommuner sier at de har igangsatt eller planlegger å igangsette egne opplegg for å kvalifisere ufaglærte medarbeidere, evt. legge til rette ved behov. Dette gjøres i samarbeid med videregående skole, voksenopplæring eller ekstern kurstilbyder. Tre kommuner (Kviteseid, Tokke og Vinje) oppgir at de nesten ikke har ufaglært arbeidskraft eller at alder på disse er svært høy slik at dette ikke er tema. Hjartdal sier de har både strategi og en plan, men kan ikke gjennomføre pga. stramme økonomiske rammer. 11

12 Delmål 2 Prosjektet skal vurdere videre tiltak med tanke på rekruttering og kompetanseheving i forhold til samhandlingsreformen o Hvilke videreutdanninger har kommunene evt. behov for (alle nivå)? Alle kommunene, som har svart, sier at de har vurdert svarene ut fra samhandlingsreformen. For få unge søker seg ut i lære Det er et stort rekrutteringsbehov allerede fram mot 2015 i alle kommuner unntatt Skien og Porsgrunn. Fra 2015 er det til dels stort rekrutteringsbehov i alle kommuner. 500 nye helsefagarbeidere fram mot 2020 høres kanskje ikke så mye ut, men med 400 færre elever i videregående skole i samme tidsperiode og stadig færre helt unge som søker læreplass kan det bli store utfordringer. Kragerø og Bamble er de kommunene hvor nedgangen i ungdomskull er aller størst. Begge disse kommunene signaliserer et stort rekrutteringsbehov som det kan bli en stor utfordring å få dekket. Pr. i dag er det god søkning inn til Vg1 helseog sosialfag og Vg2 helsearbeiderfag. Utfordringen er imidlertid at vi ser at stadig færre elever med ungdomsrett søker seg ut i lære for å fullføre til fagbrev. I 2009 var andelen søkere med ungdomsrett til læreplass 65 % av total søkermasse. I år er andelen 35 %. Det er god søkning til læreplass også i år, men en stor andel av disse er fra 30 år og oppover. Den største utfordringen ser derfor ut til å være å få flere av de helt unge til å søke seg ut i lære og fullføre til fagbrev. Her bør det sees på hvilke tiltak som kan settes inn se Utfordringer og anbefalinger på side

13 Aktivitører Det er pr. i dag ikke noe tilbud om aktivitørutdanning i Telemark. Det er verdt å merke seg at hele fem kommuner signaliserer at de ønsker seg denne yrkesgruppa. Stort behov for sykepleiere og vernepleiere Skien og Porsgrunn sier at de de nærmeste årene har et stort behov for sykepleiere og vernepleiere og ikke så stort behov for helsefagarbeidere. Skien kommune signaliserer også at de trenger ergoterapeuter tilknyttet bruk av ny velferdsteknologi. Nesten uten unntak sier alle kommunene at de trenger sykepleiere og vernepleiere både på kort og lang sikt. Fysioterapeuter er også en yrkesgruppe flere kommuner signaliserer behov for. Tilbudet om helse- og sosialfag med studiespesialisering som kom for to år siden ser ut til å være et riktig og godt tilbud ut fra de signaler kommunene gir. Det er et stort behov for både helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere i framtida. Det er nærliggende å tenke at dette tilbudet ville gjøre at en stor andel av de som velger vanlig Vg2 helsearbeiderfag vil søke seg ut i lære. Årets søkning til læreplass tyder imidlertid ikke på det, snarere på det motsatte. 13

14 Behov for videreutdanninger på fagskole- og høgskolenivå På fagskolenivå topper videreutdanning i eldreomsorg, kreftomsorg, psykisk utviklingshemming og rehabilitering lista på kort sikt (fram mot 2015). På lengre sikt er det de samme, men i tillegg ønsker også flere kommuner videreutdanninger i miljøarbeid og rus og psykisk helsearbeid. Det er verdt å merke seg at enkelte kommuner også signaliserer behov for videreutdanninger som i dag ikke er etablert og som tar opp i seg helsefremmende arbeid / folkehelse / aktivisering / tilrettelegging. På høgskolenivå er det videreutdanning i geriatri og psykiatri som kommer høyest på kommunenes behovsliste på kort sikt (fram mot 2015). Det er det samme behovet på lengre sikt, men nå signaliserer også flere kommuner behov for videreutdanninger i kreftomsorg og flerkulturelt arbeid. Også på dette nivået ytrer noen ønske om videreutdanninger som ikke er etablert pr. i dag: Velferdsteknologi, kroniske nevrologiske tilstander, folkehelse/ forebyggende arbeid, akutt sykepleie, diabetes. 14

15 Delmål 3 Etablere samfunnskontrakter mellom kommunene i Telemark og Telemark fylkeskommune o Resultatene av kartleggingen danner grunnlag for en gjensidig forpliktende avtale om inntak av lærlinger og elever i praksisopplæring. Læreplasser / samfunnskontrakt 13 av Telemarks 18 kommuner ga sin tilslutning til prosjektets mål. Det er pr. i dag ingen kommuner i Telemark som ikke tar inn lærlinger i helsearbeiderfaget og flere signaliserer at de har behov for flere lærlinger enn de får. 120 Ca. inntak av lærlinger pr. år i Helsearbeiderfaget: De kommunene som tilsluttet seg prosjektets mål har blitt bedt om å si noe om hvor mange lærlinger de ønsker å ta inn pr. år i framtida. Totalt (for disse 13) er dette tallet ca Skien og Porsgrunn signaliserer et inntak omtrent som i dag. Bamble kommune øker noe og med kunnskap om nedgang i ungdomskull i framtida er nok det en fornuftig strategi. Kragerø er den kommunen som på kort sikt signaliserer det største rekrutteringsbehovet. De signaliserer at de vil ta inn 6 lærlinger pr. år og det er lite i forhold til det behovet de signaliserer. De er også en kommune med stor nedgang i ungdomskull fram mot 2020 slik at Kragerø bør nok øke inntaket hvis det finnes søkere. Noen av de mindre kommunene (Vinje og Kviteseid) sier også at de ønsker langt færre lærlinger enn rekrutteringsbehovet, men de grunngir dette med at de vet at det ikke finnes søkere. 15

16 Erfaringer viser imidlertid at svært mange kommuner har et høyt ønske om å ta inn lærlinger fra egen kommune hvis slike finnes. Dette har ikke bare med rekrutteringsbehov å gjøre, men er nok i like stor grad motivert av å ta vare på kommunens egen ungdom og altså mer samfunnsøkonomisk motivert. Kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren Vi synes også det var nyttig å spørre kommunen om de har utarbeidet en egen kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren og om denne i så tilfelle er behandlet politisk. Fem kommuner svarer at de har en slik plan, fire av disse sier at den også er behandlet politisk. Fire kommuner sier at de ikke har utarbeidet en slik plan, mens to svarer at den er under utarbeidelse. En kommune har ikke svart på dette spørsmålet. 16

17 Utfordringer og anbefalinger En av de største utfordringene er, slik vi ser det, synkende ungdomskull og stadig færre helt unge søkere til læreplass. Med synkende ungdomskull og stort rekrutteringsbehov i mange bransjer er det helt nødvendig å se på tiltak som gjør at flere gjennomfører videregående opplæring på en tilfredsstillende måte. Telemark ligger høyt på statistikken over unge arbeidsledige og uføre. Svært mange i denne gruppa har ikke fullført videregående opplæring. Mange velger å søke Vg3 påbygning til studiekompetanse istedenfor læreplass. Dette gjelder alle yrkesfag. Vi har undersøkt hvor mange som begynte på Vg3 påbygning til studiekompetanse etter Vg2 helsearbeiderfag i skoleåret 2008 / 2009 og hva som ble resultatet (Kilde: Telemark fylkeskommune). Det var 38 som begynte, 13 av disse besto ikke. I tillegg vet vi at flere får resultater som ikke er gode nok til å komme inn i høgskole / universitetssystemet. De to påfølgende år har vi ikke undersøkt, da det for helsearbeiderfaget disse to årene ble gitt en utvidet rett slik at de som tok læretid først fikk rett til påbygning etterpå. I 2011 vet vi at 47 begynte på Vg3 påbygning etter Vg2 helsearbeiderfag, men resultatene her foreligger ikke ennå. Andelen søkere til læreplass i 2011 gikk imidlertid dramatisk ned og spesielt gjaldt dette de med ungdomsrett. I år ser vi at andelen søkere med ungdomsrett til læreplass ha sunket enda mer. I 2009 hadde 65 % av søkerne til læreplass ungdomsrett, i år er vi nede i 35 %. Erfaringer vi gjorde oss de to årene helsearbeiderfaget fikk utvidet rett, slik at de fikk ta påbygning etter endt læretid, viser at andelen søkere med ungdomsrett til læreplass var vesentlig høyere. Av de som var ferdige med læretid i 2011og hadde rett til påbygning, var det 40 % som valgte å benytte seg av sin utvidede rett. 60 % ser altså ut til å være tilfreds med å ha tatt fagbrev. En annen stor utfordring vi mener å se, er at organisering av tilbud for voksne er mangelfullt. Det er mange kurstilbydere med tanke på teori, men det er ikke alltid at kunnskap om hva som kreves av praksis og krav til evt. å bli voksenlærling er godt nok informert ut til den 17

18 enkelte deltager. Manglende dialog og for lite involvering av arbeidsgiver med tanke på praksisrullering er også, slik vi oppfatter det, en del av bildet i flere kommuner. En tredje utfordring er at mange av de voksne som søker læreplass i helsearbeiderfaget er minoritetsspråklige. Det er en utfordring å legge til rette for disse med tanke på språk og kultur. Det pågår et prosjekt med fire minoritetsspråklige voksne lærlinger i Skien kommune. Disse har fått ekstra norskopplæring og faglig oppfølging i løpet av læretida og avslutter høsten For å møte de rekrutteringsutfordringer som er i forhold til helsearbeiderfaget mener vi at det totalt bør inngås minst 100 kontrakter pr. år i Telemark. Dette ut fra anslått rekrutteringsbehov og ikke minst ut fra kjennskap til en sektor med svært mange kvinnelige ansatte som vil være ute av jobb i perioder, bl.a. på grunn av svangerskapspermisjon. Deltidsstillinger vil nok også i framtida være en problemstilling da en del ansatte faktisk ønsker dette pga. omsorg for små barn. I 2009 og 2010 hadde vi et inntak på 105 og 104 lærlinger i Telemark. I 2011 ble det bare skrevet 78 kontrakter i faget. I år er søkningen totalt bedre enn i 2011, men altså en kraftig nedgang i helt unge søkere. Andelen godt voksne søkere har økt og 40 søkere er over 30 år. Anbefalinger: Ungdom: Erfaringer viser at andelen søkere med ungdomsrett til læreplass økte vesentlig de to årene helsearbeiderfaget hadde rett til påbygning etter fullført fagbrev. Vi anbefaler sterkt å vurdere dette tiltaket igjen. Det bør også vurderes å sette krav om minimumskarakterer for å komme inn på påbygning til studiekompetanse etter Vg2. Det er alt for mange som ikke består, all erfaring tilsier at de som har gjennomsnittskarakterer på 3 eller lavere ikke klarer å gjennomføre. Vi har stor tro på at de to tiltakene ovenfor vil føre til at flere gjennomfører med et resultat som betyr fagbrev og/eller høgskoleutdanning. For å sikre enda bedre hensiktsmessige tiltak vil det imidlertid være av stor interesse å kartlegge flere årskull som har gått ut av Vg2 helsearbeiderfag. Hva gjør de som ikke valgte læreplass? Hvor mange valgte påbygning? Hvor mange av disse besto? Hva gjør de som ikke valgte noen av disse alternativene? Hvor mange er i arbeid? Innsøking til Vg2 helsearbeidefag er foreløpig ikke noe problem, men det er et stort spørsmål hva som skjer med mange etterpå. Voksne: Vi anbefaler at Telemark fylkeskommune, evt. i samarbeid med andre aktører, tar initiativ til et møte med skoler, eksterne kurstilbydere og kommuner hvor utdanning av voksne er tema. Fylkeskommunen bør styre skoler og eksterne kurstilbydere i større grad, slik vi ser det. Vår oppfatning er også at planlegging av relevant praksisrullering for voksne som ønsker fagbrev ikke er tilfredsstillende i alle kommuner. 18

19 Minoritetsspråklige: Skien kommunes prosjekt for fire minoritetsspråklige avsluttes høsten Dette bør evt. prøves i flere kommuner. Videreutdanninger: Kommunene gir forholdsvis tydelige signaler på hvilke videreutdanninger de mener å ha behov for både på høgskole- og fagskolenivå. En tettere dialog mellom utdanningsinstitusjonene og kommunene vil være å anbefale. Framtidig behov: Kommunene i Telemark har signalisert et lavere behov for helsefagarbeidere enn det nasjonale prognoser sier. Det vil være lokale forskjeller, men samtidig er det flere faktorer som gjør prognosene usikre, spesielt på lang sikt. Vi anbefaler at Telemark fylkeskommune tar initiativ til en liknende gjennomgang av anslått behov for helsefagarbeidere hvert tredje år. 19

20 20

21 Vedlegg: Vedlegg 1 - Saksprotokoll Vedtak i Hovedutvalg for kompetanse Vedlegg 2 - Spørreundersøkelsen Vedlegg 3 - Svar fra kommunene og Sykehuset Telemark (ikke vedlagt, fås ved henvendelse til 21

22 22

23 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksprotokoll Utval: Hovudutval for kompetanse Møtedato: Sak nr: 13/11 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 11/1577 Tittel: REKRUTTERING TIL HELSE OG SOSIALFAGENE Vedtak i Hovudutval for kompetanse Det gjennomføras eit prosjekt i perioden 1. juni 2011 til 31. juni 2012 i samarbeid med Opplæringskontoret for offentlig sektor (OKOS), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgivarorganisasjon (KS), Fylkesmannen i Telemark og Telemark Fylkeskommune (TFK). Prosjektets føremål vil være utreiing og kartlegging av behovet for fagutdanna arbeidskraft innan helse og sosialfaga i kommunane i Telemark i eit kortsiktig og langsiktig perspektiv. Få kommunane til å forplikte seg gjennom samfunnskontraktar til eit samfunnsansvar for inntak av lærlingar og elevar i praksisopplæring, samt at kommunane har med eit krav om at leverandørar til kommunane skal være godkjende som lærebedrift. Prosjektet vil bli finansiert gjennom de statlege overføringane Tiltakspakka/ekstraordinære verkemidlar til fagopplæring. Det settas av ,- kr til gjennomføring av prosjektet. Behandlinga i Hovudutval for kompetanse Fylkesrådmannens forslag til vedtak blei samrøystes vedteke. 23

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Håkon Høst, Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen Rapport 30/2012 Yrkesfagutdanning

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse

Elin Svensen. Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Elin Svensen Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISBN 82-7422-299-7 ISSN 0801-6143

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Helsefagarbeiderutdanning for voksne

Helsefagarbeiderutdanning for voksne RAPPORT 25/2010 Helsefagarbeiderutdanning for voksne Håkon Høst Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 25/2010 ISBN 978-82-7218-692-9

Detaljer

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene?

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Underveisrapport fra en studie av pleie- og omsorgsutdanningene H ÅKON H ØST S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER UNIFOB

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleieog omsorgsfagene?

Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleieog omsorgsfagene? Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleieog omsorgsfagene? av Håkon Høst Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetet i Bergen April 2002 Notatet inngår i et prosjekt om

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer