TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM Tid for tillit, ansvar for miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø"

Transkript

1 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM Tid for tillit, ansvar for miljø

2 Tid for tillit Et solidarisk og rettferdig samfunn er avhengig av tillit. Det er viktig at det er nærhet mellom folk og forvaltning, mennesket og system, befolkning og beslutning. For SV er gode demokratiske prosesser selve grunnmuren i det norske samfunnet. På stadig flere arbeidsplasser i offentlig sektor opplever ansatte en økende detaljregulering av arbeidsdagen. Det gjelder læreren som opplever politiske vedtak som hindringer for mer tid til læring i skolen. Det gjelder sosialarbeiderne som blir målt på antall vedtak, og ikke kvaliteten på vedtakene i velferden. Det gjelder ansatte i hjemmehjelpstjenesten som oftere ser på stoppeklokka enn de eldre i øynene. SV vil arbeide for at alle gis innflytelse over omgivelsene sine. TILLIT TIL FOLKET SV vil la folket bestemme mer i samfunnet, gjennom utvikling og utvidelse av demokratiet. SV mener lokaldemokratiet er mer enn valg hvert fjerde år. Vanskelige saker om kommune-, sykehus- og skolestruktur skaper ofte et høyt konfliktnivå. Telemark SV mener at folket må involveres gjennom åpne budsjettprosesser og i enkelte tilfeller folkeavstemninger i saker som går på tvers av partienes programmer. Fylkeskommuner og kommuner foretar vanskelige kutt hvor ulike velferdstjenester settes opp mot hverandre. Slike situasjoner kan skape avmakt og en manglende forståelse for viktige politiske beslutninger. Denne utviklingen vil vi stanse ved å åpne politiske prosesser mest mulig for befolkningen. For å fremme tillit i demokratiet vil SV: La befolkningen ta del i deltagende budsjettering og åpne budsjettprosesser Ta lokalbefolkningen til råds i omlegging av kommune-, skole- og sykehusstruktur TILLIT GIR MER LÆRING I SKOLEN Med mer tillit i skolen får lærerne større frihet til å forme undervisningen. Gode intensjoner fra politisk hold oppleves ofte som detaljstyring av lærernes arbeidsdag. I stede for å binde lærere til å bruke tid på mer rapportering, kartlegging og målstyring, vil SV gi de pedagogiske miljøene frihet til selv å forme undervisningen og gode læringsmiljøer slik at det blir mer tid til læring og til hver elev. For å fremme tillit i skolen vil Telemark SV: Redusere politisk overstyring av undervisningen Gi skolene og fagmiljøene frihet til å innføre prosjekter etter egen vurdering La skolene selv styre bruken av utdanningsdirektoratets kunnskapstester for sine elever Garantere fortsatt lokal forhandlingsrett i alle av fylkeskommunens skoler TILLIT TIL FAGLIGHET Vi må ha tillit til faglighet. Det betyr at Telemark SV skal være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Vi har tillit til at disse organisasjonene fremmer representative krav på vegne av dem som best vet hvor skoen trykker i arbeidslivet. Samtidig skal vi videreføre en god kontakt med næringslivet og arbeidsgivere, med tillit til fagmiljøene disse representerer. For å fremme tillit i arbeid og til faglighet vil Telemark SV: Opprettholde dialog med næringslivets representanter for å fremme vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i fylket Garantere for at fylkeskommunen overholder sine forpliktelser som en anstendig arbeidsgiver Beskytte arbeidsmiljøloven

3 Miljø og klima Fylkeskommunen er en sentral klimaaktør. Det offentlige kjøper varer og tjenester for flere milliarder kroner hvert år. Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter og byggherre kan det offentlige utgjøre en enorm grønn kraft. KLIMASMART PLANLEGGING Klimasmart planlegging er viktig for et fremtidig lavutslippssamfunn. Vi må forberede næringer, infrastruktur og befolkningen på endringene som kommer. Dette krever en helhetlig tilnærming gjennom arealplanlegging og samarbeid på tvers av fylkeskommunen og kommunene. Produsere en klimaplan for fylket, basert på lokale prognoser for hvordan klimaendringene vil påvirke oss Gjøre klimaplanen til et styringsdokument og sikre at den rulleres og oppdateres sammen med de årlige budsjettene Framstille et fylkeskommunalt klimabudsjett MILJØVENNLIG ENERGI OG BYGG Kommunene forvalter en betydelig bygningsmasse, og 40 prosent av Norges energiforbruk kommer fra produksjon og drift av bygg. Mye av energien er fossil, og mye sløses bort. Det er enormt potensial for utslippsreduksjoner gjennom å fase ut fossil energi, og øke effektivitet og energisparing i nye og eksisterende bygg. Som byggherre kan og bør fylkeskommunen stille tydelige miljøkrav til entreprenører og leverandører. Utfase av all fossil oljefyring i egne bygg Se på muligheten for å redusere varmelekkasje og montere solceller på takene i alle fylkeskommunens bygg Sette mål om at planlagte byggeprosjekter skal ligge så nært opptil nullutslipp som mulig Stille miljøkrav i innkjøp og la miljø vektes høyt i offentlige anbudsrunder Stanse kjøp av trevirke fra regnskogen GRØNT NÆRINGSLIV OG FOSSILFRIE INVESTERINGER I et bærekraftig samfunn må vi sørge for at levebrødet vårt kommer fra fornybare energikilder. or klimaet, og for norsk økonomi, bør vi redusere global oljeavhengighet ved å trekke våre investeringer ut av fossile næringer og vri innsatsen til et grønt næringsliv. Datalagring er en ukjent klimafiende. Denne industrien er fremvoksende, og de store arealkravene gjør at mye av industrien driftes av kull- og kjernekraft i områder uten tilgang til fornybar energi. Vi i Norge bør jobbe for at en større del av datalagringsindustrien drives av fornybar energi, og Telemark SV skal jobbe for å ruste egnede områder for store kontrakter i datalagringsindustrien. Dette vil gi et stort antall grønne arbeidsplasser, og bidra til å kutte klimagassutslipp i en fremvoksende industri. Tilrettelegge for og støtte grønn næringsutvikling Støtte videreføring av pilotprosjekter med CO2-fangst fra industrien Arbeide for å ruste egnede områder i fylket for fremtidig datalagringsindustri Trekke fylkeskommunale driftsmidler, investeringsmidler og pensjonsfond ut av banker,fond og forsikring som er involvert i kull, olje eller gassvirksomhet Plassere fylkeskommunens investeringer i grønne fond, fornybar teknologi og grønt næringsliv Støtte innovasjonsfremmende næringer gjennom regionale utviklingsmidler

4 Miljø og klima MILJØ OG FRILUFTSLIV Vi må fortsatt huske den nære miljøpolitikken. Telemark SV vil fortsatt jobbe for å bevare artsmangfoldet i naturen, begrense forurensning og forsøpling fra industrien og holde villmark og friluftsområder tilgjengelig for folk flest. Telemark SV skal jobbe for at naturen og nærmiljøet forvaltes for fellesskapets tilgjengelighet og interesse. Men miljøpolitikk handler også om å kunne beslutte, å bevare, å forandre og om å finne nye løsninger. Bærekraft og miljøarbeid hører sammen med utvikling, og det skal gjenspeiles i Telemark SVs miljøpolitikk. Støtte arbeid for å redusere nivået av dioxin i Frierfjorden Prioritere arbeidet med å sikre allemannsretten og sikre friluftslivets arealbehov Stimulere lokale lag og organisasjoner tilknyttet friluftsliv Sikre innlandsfiskebestandene og viltbestandene, og gi veiledning overfor kommuner og rettighetshavere når det gjelder god og bærekraftig ressursforvaltning bidra til overvåkning av det biologiske mangfoldet i marine naturtyper jobbe for å motvirke ulovlig deponering av industriavfall TINN ER DIN KOMMUNE!

5 Feminisme i Telemark SV er et feministisk parti. Det betyr at vi mener byrder og goder er systematisk skjevfordelt i samfunnet, og vi ønsker å gjøre noe med det. Feminisme er universell frigjøring, og en kamp for like muligheter for alle, uavhengig kjønn, legning, etnisitet og religion. EN FEMINISTISK ARBEIDSGIVER I dagens arbeidsmarked tjener kvinner gjennomsnittlig mindre enn menn, og kvinnedominerte sektorer er ofte tuftet på deltidsstillinger. Dette rammer lønn og pensjonsvilkår for mange i arbeidslivet. Likelønn og heltidsstillinger er avgjørende for muligheten til å ta frie valg og ha økonomisk uavhengighet. Kvinner påtar seg ofte ekstra ansvar i omsorg for barn og eldre, og kanskje er det derfor vi ser at kvinner har høyere sykefravær enn menn. SV vil at fylkeskommunen skal være en feministisk arbeidsgiver som bidrar til å fordele belastningen i hverdagen på en mer rettferdig måte. Jobbe for en ny heltidskultur blant ansatte i offentlige virksomheter Arbeide for større inkludering av minoritetskvinner i arbeidslivet Støtte opplysningstiltak mot seksuell trakassering og seksualisert mobbing i arbeidslivet Igangsette forsøk med redusert arbeidstid Stoppe privatisering av velferdstjenester som truer arbeidstakeres lønn- og pensjonsvilkår KAMP MOT VOLD, VOLDTEKT OG PSYKISK UNDERTRYKKELSE Mange kvinner er utsatt for partnervold og voldtekt, og vold mot både kvinner og barn er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. SV mener at det må arbeides for at utsatte for overgrep ikke blir sittende alene igjen med skyld og skamfølelse, uten at vi tar kampen vold, voldtekt, psykiske belastninger og maktovergrep i fellesskap. Vi er alle ansvarlige for at våre barn og unge kan vokse opp i et trygt og inkluderende samfunn, og derfor kreves det tidlig nnsats mot mobbing og diskriminering. Holdningsskapende arbeid for respekt og grensesetting starter i skolen. Styrke seksualundervisning i videregående skoler Styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og flere faggrupper inn i tjenesten, som en del av fylkeskommunens folkehelsearbeid Jobbe for større opplysning om maktrelasjoner, respekt mellom kjønn og grensesetting Være pådriver for at det bevilges flere ressurser i politiet til å følge opp voldtektssaker, og at overgrepsofre møtes med den rette kompetansen i politiet

6 Ungdom, helse og oppvekst Dagens ungdom kalles ofte «generasjon alvor». Men økt press i hverdagen gjør det vanskelig for ungdom å leve opp til forventningene. De som vokser opp i dag blir stadig tidligere voksne, møter et skjønnhets- og prestasjonspress og føler på stressplager i altfor ung alder. Derfor er psykisk helse er en fremvoksende utfordring for ungdom. SV vil ha et samfunn som lar ungdom være ungdom uten å bidra til økt stress og lavere selvfølelse. Ferdigheter til å takle mangfold og sikre inkludering må prioriteres høyt i både skole og fritid. MENTAL HELSE OG FRAFALL Vi må hjelpe ungdom som er i ferd med å falle fra, gi gode utdanningsmuligheter for ungdom der de bor, og hjelpe til med å etablere gode kostholdsvaner og mulighet for mosjon og deltagelse for alle gjennom et rikt organisasjons- og friluftsliv. For å hindre frafall i skolen må vi kunne se hver enkelt elevs behov. SV vil derfor ha flere faggrupper inn i skolen for å avlaste læreren, og ha større sosial kompetanse for å fange opp ungdom som sliter. Ha mer sosial kompetanse i skolenes læringsmiljø og skolehelsetjenesten Involvere flere faggrupper i skolen og øke antall helsesøstre i videregående skole Øke elevassistentenes status ved å redusere kravet til arbeidstid for full lønn Styrke ungdoms forståelse av hva et godt kosthold betyr for helse og livskvalitet, og tilrettelegge for et måltid med frukt og grønt i løpet av skoledagen FOLKEHELSE, DELTAGELSE OG INTEGRERING Frivilligheten samler oss i samfunnet og byr på inkluderende og fostrende aktiviteter. Organisert virksomhet er derfor viktig både for ungdoms helse, tilhørighet, utvikling og som verktøy for integrering. Idrettslag og frivillige organisasjoner er likevel avhengig av støtte og forutsigbare rammevilkår. Rette fokus mot breddeidrettens betydning for folkehelsa og sørge for god og variert tilgang til idrettsaktiviteter og friluftsliv Jobbe for at frivillige organisasjoner har gratis tilgang til lokaler og anlegg for opplæring og aktivitetsutvikling for barn og ungdom Støtte aktivitetstilbud i frivillige organisasjoner som begrenser frafall blant ungdom Støtte tiltak for å engasjere flere underrepresenterte grupper i frivillige organisasjoner Støtte frivilligheten i arbeidet med å skolere morgendagens ledere og trenere for å fremme organisert aktivitet blant barn og unge

7 Skole og opplæring Fullført videregående opplæring har stor betydning for elevenes muligheter til videre studier og deltakelse i arbeidslivet. Derfor er driften av videregående skoler blant den aller viktigste av fylkeskommunens oppgaver. Denne opplæringen kan ikke kjenne noen aldersgrense, og vi må sikre god voksenopplæring og muligheter for utdanning og omskolering gjennom hele livet. SV vil prioritere arbeidet for økt gjennomføring, både i forbindelse med fagbrev, med studiekompetanse og opplæring tilrettelagt for alle. VIDEREGÅENDE SKOLE; OPPTAK OG FINANSIERING SV vil opprettholde et mangfoldig skoletilbud over hele fylket. Karakterbasert opptak bidrar til å forsterke sosiale forskjeller og redusere valgfriheten for mange elever. SV vil at opptaket til videregående opplæring skal balansere geografi og karakterer slik at flest mulig får gå på videregående skole uten å måtte flytte. Ved et bredt tilbud av yrkesfaglige utdanninger og tilgang til lærlingplasser til alle over hele fylket, kan ungdom velge mellom de fagene som passer dem best, og ikke først og fremst velge utdanning etter hvor de må bo. Samtidig må studietilbudet dimensjoneres etter behovene i arbeidslivet. Det er viktig for fagene, for kvaliteten på opplæringen og for alle som tar opplæring at arbeidsliv og næringsliv har behov for den kompetansen som kommer ut av opplæringen. Dersom regjeringen åpner for offentlig finansierte private videregående skoler, vil dette kunne svekke skoletilbudet i distriktene og tappe det offentlige skoletilbudet i opptaksområde B for viktige ressurser. Telemark SV vil ha en evaluering av hvordan ressursene fordeles mellom skolene i dag. Vi frykter at dagens elevbaserte finansiering gjenspeiler de faktiske kostnadene på en for dårlig måte og vil vurdere å gå tilbake til å fordele ressursene etter antall grupper man oppretter ved hvert studiested. Gi gode skoler i distriktene trygghet for framtidig drift og sørge for varierte yrkesfagmuligheter i hele fylket Fremme opplæring som rekrutterer til fastlandsnæringer og som øker statusen for fagarbeidere Ta hensyn til tilgangen til lærlingplasser ved dimensjonering av skoletilbud At fylkeskommunen tar ansvar for lærlingplasser i sine virksomheter Si nei til fritt skolevalg og jobbe for en skolestruktur som gir ungdom kortest mulig reise til et bredest mulig fagtilbud Gjøre fellesfagene innen yrkesfag mer praktisk orienterte Evaluere dagens ressursfordelingsmodell med mål om å bytte den ut KOMPETANSE I SKOLEN OG VOKSENOPPLÆRINGEN Vi kan ikke sette en aldersgrense på kunnskap, og Telemark SV vil at fylkeskommunen kommer sterkere på banen i voksenopplæringen. I dag er det ikke krav til kompetanse for ansatte i voksenopplæringen, noe som gjør den sårbar når behovet for voksenopplæring og omskolering øker. En god voksenopplæring er også viktig for integrering og språkopplæring, og disse sammensatte forutsetningene gjør voksenopplæring til et krevende yrke. Dette må gjenspeiles i kompetansekravene til de ansatte i voksenopplæringen. Telemark SV har tillit til kompetansen hos lærerne, og vi mener at læringsmiljøene er best egnet til å forme skoledagen når de ikke møter politisk innførte rapporteringskrav og målstyring. Slike virkemidler skal være frivillige å benytte seg av for hver enkelt skole. Telemark SV ønsker flere faggrupper inn i skolen, fordi flere voksne med sosialkompetanse vil kunne bidra til at flere elever som står i fare for å falle fra, får en sjanse til å bli sett. Dette vil også kunne avlaste lærerne slik at det blir mer tid til læring, og mer tid til å se hver enkelt elevs behov. Gjøre fylkeskommunen mer sentral i Voksenopplæringen, og sette strengere krav til kompetanse Styrke og profesjonalisere karriere- og rådgivertjenesten Gi skolene frihet til å benytte tester, rapporteringer og målstyring på et nivå fagmiljøene selv mener gir best læring for elevene Gi elevassistenter og miljøarbeidere reduserte krav til arbeidstid i full stilling

8 Arbeidsliv og sysselsetting Telemark SV vil være en rettferdig arbeidsgiver og drive en aktiv næringspolitikk for sysselsettingen og nyetableringer i fylket. Arbeid og ledighet er et folkehelsespørsmål. Konsekvensen av å stå utenfor arbeidsmarkedet, kan være svekket helse og økt risiko for å falle ut av arbeidslivet permanent. Andelen sysselsatte har gått ned i Telemark siden 2008, og ledigheten har økt fra 2013 til Arbeidsledigheten er betydelig høyere i ungdomsgruppene enn i resten av befolkningen. Samfunnet må løse denne utfordringen sammen, samtidig som vi holder fanen for et anstendig arbeidsliv høyt. LIV I BYGGENÆRINGEN Det er i dag for lite optimisme i byggebransjen i Telemark. Tilstanden representerer en meget alvorlig situasjon for sysselsettingen og verdiskapningen i fylket, og når vi vet hvor sentral bygg- og anleggsnæringen er som motor i lokalt næringsliv, tilsier alvoret i situasjonen at det er en politisk oppgave å holde hjulene i gang. Samtidig trenger vi å miljøeffektivisere mange av byggene våre. Om lag 40 prosent av Norges energiforbruk kommer fra produksjon og drift av bygg. Mye av energien er fossil, og mye sløses bort. Det er enormt potensial for utslippsreduksjoner gjennom å øke effektivitet og energisparing i nye og eksisterende bygg, og som byggherre kan og bør det offentlige stille miljøkrav til entreprenører og leverandører, og viktigst av alt: Til seg selv som eier og forvalter av en betydelig byggmasse. Holde liv i bygg- og anleggsbransjen ved en storstilt miljørenovering av fylkeskommunens bygg. Dette krever kompetanse, oppfølging og vedlikehold og store offentlige bestillinger kan kompensere for manglende investeringer i markedet ellers. EN ANSTENDIG ARBEIDSGIVER Telemark SV ønsker et anstendig arbeidsliv i alle sektorer, og ønsker at det offentlige går foran som et riktig eksempel som arbeidsgiver. Innføre en ny heltidskultur Gjennomføre forsøk med redusert arbeidstid i full stilling, slik at arbeidsmengden amsvarer med stillingsbrøken Redusere bruken av midlertidige stillinger og vektlegge faste ansettelser Si nei til unødvendig outsourcing av offentlige tjenester Arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping, i både offentlig og privat sektor Ha åpenhet og dialog med de ansatte i fylkeskommunen, og for et nært og forpliktende samarbeid med fagbevegelsen Verne arbeidsmiljøloven mot endringer som svekker de ansattes rettigheter

9 Arbeidsliv og sysselsetting ARBEIDS- OG SKATTEKRIMINALITET Når det offentlige kjøper varer og tjenester skal dette være en investering i både lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Likevel ser vi at mye av fellesskapets penger går til useriøse bedrifter som underbetaler sine ansatte, unndrar seg skattelovgivningen og bruker ufaglært- eller innleid arbeidskraft fremfor faste ansatte. Kommersialisering av oppvekst-, helse- og omsorgstjenester tillater private aktører å dumpe utgifter til lønn og pensjon. Dette er for å vinne frem i anbudsrunder. En ensrettet prisfiksering tvinger frem useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen, så vel som i transportsektoren. Telemark SV er også bekymret for den fremvoksende organiserte virksomheten av pirattaxier, og vil vektlegge denne problemstillingen i arbeidet mot arbeids- og skattekriminalitet. Samfunnet står igjen med svarteper; færre ungdom tar fagbrev og flere står uten lærlingplass, færre ønsker seg en karriere i fastlandsnæringer, kvaliteten på bygg og tjenester reduseres og skatteinntekter forsvinner ut av landet. For at offentlige innkjøp skal komme hele befolkningen til gode på både kort- og lang sikt, må offentlige byggprosjekter ta i bruk faglærte og sørge for rekruttering gjennom lærlingplasser. Altfor ofte meldes det om at de ulike etatene som jobber mot arbeids- og skattekriminalitet mangler sanksjonsmuligheter, innsyn eller nødvendig kontinuitet i arbeidet. SV vil ha en samordning mellom skatteetaten, påtalemyndighet og arbeidstilsynet, i et permanent utvalg som arbeider mot arbeids- og skattekriminalitet i alle fylkets kommuner. For å bekjempe arbeids- og skattekriminalitet vil Telemark SV: Utvide «Skiensmodellen mot sosial dumping» til å gjelde i fylkeskommunen og i alle kommuner i fylket Samordne innsatsen innen skatteetaten, politi og påtale, arbeidstilsynet sammen med arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen, for kontinuerlig oppfølging av svart arbeid med sanksjonsmuligheter Redusere bruken av midlertidige stillinger og vektlegge faste ansettelser Gjøre Telemark fylkeskommune til skatteparadisfri sone

10 Landbruk og distriktsnæringer SV ønsker et grønt skifte i industri og næringsliv. Landbruket og distriktsnæringene spiller her en viktig rolle, men sliter med å rekruttere nye yrkesutøvere i konkurranse med vekstnæringer sentrale strøk og med lønnsvilkårene i oljenæringen. Hvor vi ønsker å sysselsette morgendagens arbeidstakere må legge føringer for dagens næringsutvikling, kunnskapspolitikk og forskning. Like lite som skolepolitikken er til for lærerne, er landbrukspolitikken til for bøndene. Men like mye som læreren er avgjørende for kvaliteten i skolen, er bonden avgjørende for kvaliteten i landbruket. Derfor må landbrukspolitikken tilby inntektsvilkår og sosiale ordninger som legger grunnlaget for rekruttering til landbruket. SKOGBRUK SV har et ønske om at treforedling skal erstatte oljeindustrien som bærebjelken i velferdsstaten. Dette er en realistisk målsetting siden alt vi kan lage av olje også kan lages av trevirke. Skogen vokser i nytte jo mer den blir brukt, trær som vokser binder CO2, og fyring med ved er en utslippsnøytral energikilde. For å nå dette målet må hvert enkelt lokalsamfunn bidra til å holde skogbruket i live. Det må bli mer lønnsomt å bruke skogen enn å la den stå brakk. Telemark SV ønsker: En grønn transportåre for eksport av tømmer fra jernbane til naturgassdreven skipsfart Å styrke skogsvei- og fylkesveinettet for å redusere transportkostnadene i skogbruket Å utrede muligheten for å støtte skogbruket med flere kaiplasser tilknyttet jernbanenettet Å stimulere til bruk av tre i offentlige bygg og fremme bruk av lokalt tømmer Å gi anbud med en god trebasert klimaprofil forrang i offentlige anbudsrunder Å støtte tiltak som fremmer planting og ungskogpleie Å stimulere til bygg av flere småsagbruk REKRUTTERING, FORSKNING OG UTVIKLING Nome VGS spiller en viktig rolle for Telemark SV. Vi ønsker et bredt utvalg fagbrev ved skolen, og bedre informasjon gjennom karriere- og rådgivertjenesten. Flere representanter for naturbruksutdanningen i Norge har uttrykt ønske om en rett til et 4-års utdanningsløp innenfor naturbruk, slik at eleven gis mulighet til å gjennomføre både 3 års agronom/gartnerutdanning og studieforberedende naturbruk. SV ønsker forsøksordninger med yrkesutdanning for agronom og gartner, hvor eleven går to år i et skoleløp og to år i godkjent lærebedrift. Telemark har ikke noe miljø med landbruksrettet forskning som spesialitet, selv om det er en klar sammenheng mellom innovasjon og produktivitetsvekst i landbruket. Fylkets sterke fagmiljøer innen næringene bør være en ressurs for målrettet forskning- og utviklingsarbeid. Utvide fagtilbudet på Nome VGS og forsøke 4-årig fagbrev ved VG3 Støtte opprettelse av en tankesmie for målrettet forskning og utvikling til nytte for landbruket Støtte prosjekter for økt produksjon av bær, husdyr, økologiske produkter og trebasert industri

11 Landbruk og distriktsnæringer ALTERNATIV LØNNSOMHET SV skal spille på lag med næringsaktørene for å fremme alternativ lønnsomhet i landbruket. Telemark SV vil utnytte potensialet for bioenergi, både til produksjon av strøm og fjernvarme. Biogassproduksjon fra husdyrgjødsel er det tiltaket med størst potensiale for klimagassreduksjon fra landbruket. Slik produksjon vil redusere fossilt forbruk og utslipp av klimagasser. Telemark SV vil støtte utvikling av økologisk landbruk og alternative distriktsnæringer, for at flere skal få mulighet til å kombinere tradisjonell landbruksproduksjon med ulike næringer. De erfaringene som gjøres i økologisk landbruk kan benyttes i konvensjonelt landbruk, og dermed utvikle jordbruket i en mer miljøvennlig retning. At jordbruksfradraget i selvangivelsen favner bredere for å omfatte flere gårdsnæringer Stimulere til økt produksjon og bruk av bioenergi og biovarmeanlegg Erstatte oljefyring med varme fra biovarmeanlegg i offentlige bygg Støtte mangfoldig distriktsnæringer gjennom transport- og næringsarealkompensasjon Støtte prosjekter for økt produksjon av økologiske landbruksvarer og lokal omsetting

12 Samferdsel og grønn transport SV vil legge om norsk transportpolitikk for å skape en enklere og mer miljøvennlig hverdag. Den mest effektive måten å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren er å redusere samfunnets totale transportbehov. SV mener at både byer og mindre lokalsamfunn må prioritere sammenhengende utbygging av gang- og sykkelveier som gjør det mulig for flere å gå eller sykle til jobb og på fritiden. I Grenland må veksten i trafikk gå fra bil til kollektivtransport, sykkel og gange. Vårt mål er at en større andel av godstransporten skjer på jernbane. Derfor må vi elektrifisere hele Bratsbergbanen og utvide strekningen fra Notoddoden til Brevik, for å gjøre strekningen mer attraktiv for videre satsing. I fremtiden ønsker SV å garantere for drift av banen ved å disponere strekningen for en moderne bybane tidlig i fase 2 av Bypakke Grenland, og se på mulighetene for å garantere for persontrafikk gjennom et interkommunalt eierskap. Samtidig vil vi jobbe for å kunne ta i bruk regionsruten fra Kongsberg til Tangen, for en fremtidig sirkeltrafikk på skinner over hele fylket sammen med den kommende Grenlandsbanen. Telemark SV skal fortsatt jobbe for høyhastighetsbane over Haukeli. Telemark SV vil utbedre transportårene for å fremme klimavennlig industri, og vil derfor arbeide for å få mest mulig gods over til jernbane og skip, og at mest mulig eksport fraktes fra våre havner. Vi ønsker dessuten å utrede mulighetene for å støtte industrien med flere havner i Kragerø og Grenland, gitt at utfarten til- og-fra disse foregår med naturgass- eller batteridreven skipsfart. Kollektivtrafikken må tilby hyppige og regelmessige avganger i et rutenett som er tilpasset innbyggernes bo- og arbeidsmønster. Prisnivået må holdes på et rimelig nivå og det må tilbys gode rabattordninger og enkle billettsystemer. Telemark SV vil kreve at minst halvparten av bussene går på biogass. I områdene utenfor Grenland skal vi være aktive for å få til god samordning mellom ekspressbusser, tog og de deler av kollektivtilbudet som er fylkeskommunens ansvar. Et fortsatt godt fergetilbud er også vesentlig langs Telemarkskysten. Vårt overordnede mål er at all kollektivtransport i offentlig regi skal være gratis. Norge har et av de beste markedene for elbiler i Europa. SV mener at halvparten av offentlige bilinnkjøp bør være av elektriske eller av ladbare hybridbiler, samtidig bør fylkeskommunen istå i å bygge ut flere ladestasjoner for el-biler. Ha sirkeltrafikk på skinner ved strekningene Kongsberg-Tangen, Notodden- Brevik og den kommende Grenlandsbanen Videreføre persontrafikk på Bratsbergbanen og gjøre den disponert for bybane Forberede Porsgrunn stasjon til knutepunkt for Grenlandsbanen Vektlegge trafikksikkerhet ved E18 og i skoleskyssruter Sørge for mest mulig biogass i busstrafikken og størst mulig el-basert bilpark Samordne ruteavganger mellom tog og buss, og bedre universell utforming ved stasjonsanlegg og i kjøretøyene som benyttes Videreføre eierskap i havner og utrede muligheter for å disponere flere havneområder til eksportnæringer Jobbe for sammenhengende vei- og sykkelnett over større strekninger Fortsatt jobbe for høyhastighetsbane over Haukeli Ta i bruk drosje og bestillingstjenester som transportmulighet for mennesker med redusert funksjonsevne, som kompensasjon der konvensjonell kollektivtransport er lite tilgjengelig I forbindelse med ny Grenlandsbane og viderekobling til Sørlandsbanen vil SV ha vurdert Sannidal som egen stasjon Sikre bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel og gange Følge opp forpliktelser og videreføring av Bypakke Grenland Jobbe for ny togstasjon ved Landmannstorget

13 Kulturfylket Å satse på kultur er å satse på livskraft. Kulturell utfoldelse og kulturelle opplevelser skaper det gode liv og styrker egen identitet og tilhørighet. Kultur står også for en stor del av verdiskapingen i landet vårt, og i forebyggende arbeid er kulturtilbud og organisasjonsliv vesentlig for inkludering av underrepresenterte grupper, og for aktivisering av både ungdom og eldre. I Telemark har vi et høyt nivå på kulturen. Til tross for dette er vi et av de fylkene som får minst av sentrale tildelinger. For SV vil det derfor være viktig å arbeide for flere kulturmidler til kulturfylket Telemark. Kulturinstitusjonene har en kontinuerlig utfordring i å arbeide for å tiltrekke seg publikum. Et sentralt spørsmål er derfor hvordan vi kan gjøre kulturinstitusjonene mer aktuelle og interessante for flere grupper av befolkningen. Et nytt museumsbygg på Brekke i Skien vil være viktig for å nå større deler av befolkningen med den fantastiske kulturarven som forvaltes av Telemark Museum. Et helårsåpent bygg for Telemark museum vil øke formidlingsevnen rundt fylkets kulturarv og museets besøkstall betraktelig. Telemark har et vitalt miljø for scenekunst, og er det eneste fylket i Norge som kan vise til at den frie scenekunsten er større enn institusjonene. Telemark SV vil videreføre eierskapet i Teater Ibsen, med hovedsete for produksjon i Skien, med ønske om at et profesjonelt teater skaper synergieffekter i scenekunstmiljøet ellers i fylket. For å fremme kulturfylket Telemark, vil Telemark SV: Arbeide for bedre tilrettelegging av kultur- og idrettsaktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med deres organisasjoner og kommunene Støtte drift av Teater Ibsen, og jobbe for at fordelingen av ressurser gjenspeiler medeiernes betalingsvilje Arbeide for at det tilflyter nok økonomiske midler til å opprettholde og styrke museumsvirksomhet i fylket Støtte sceneproduksjonen i fylket Bidra til å bevare Notodden Bluesfestivals knutepunktstatus Støtte et rikt og tilgjengelig friluftsliv Støtte prosjekter og markeder som fremmer fylkets rike matkultur Støtte turist- og reiselivsnæringer med forankring i fylkets tradisjoner Fortsatt jobbe for Notodden og Rjukan på UNESCOs verdensarvliste Gjøre Telemarkskanalen til en bedre besøkt reiselivsattraksjon Ha tettere samarbeid mellom fylkeskommunens kulturminnevern, regionalparken og kanalen om utviklingsprosjekter Støtte prosjektene Sterke naturopplevelser (Kvitseid og Tokke), Industrihistorie og verdensarv (Notodden) og Kanalbyen Skien At Telemark fylkesbibliotek forblir et utviklings- og kompetansesenter for bibliotekene i Telemark Bidra til realisering av nytt helårsåpent bygg for Telemark museum på Brekke, Skien, og jobbe for økte statlige driftstilskudd til museet Videreutvikle samarbeidet med de fylkesstøttede musikkensemblene og bistå i større konsertproduksjoner Bidra til økt kunnskap om kulturminner, få flere fredede bygninger i bruk og sikre vern av kulturminner og kulturmiljø gjennom forsvarlig bruk At fylkesbiblioteket fortsatt skal være på Ulefoss

14

15 Foran fra venstre: Fylkesleder Telemark SU: Ida STrand, 1. kandidat: Ådne Naper og 2. kandidat: Una Pasovic Bak fra venstre: Fylkesleder Telemark SV: Rolf Jørn Karlsen og 3. kandidat: Jan Petter Gurholt Mangfold og solidaritet - del godene! TID FOR TILLIT, ANSVAR FOR MILJØ Bli medlem i SV: Send innmelding til 2090 eller gå til sv.no/medlem Telemark Sosialistisk Venstreparti Kongensgate 9, Landmannsgården 3701 SKIEN Foto: Marius Abrahamsen

PROGRAM TELEMARK SV TID FOR TILLIT, ANSVAR FOR MILJØ

PROGRAM TELEMARK SV TID FOR TILLIT, ANSVAR FOR MILJØ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 PROGRAM TELEMARK SV TID FOR TILLIT, ANSVAR FOR MILJØ For SV og venstresiden er økt frihet og demokrati

Detaljer

Tid for tillit, ansvar for miljø

Tid for tillit, ansvar for miljø Tid for tillit, ansvar for miljø Programkomiteens innstilling til fylkesprogram for Telemark SV - Dette forslaget er på høring blant partiets medlemmer og meningsbærende organisasjoner frem til endelig

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007

RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 RV/Rødt Østfold - Rød Valgallianses program for fylkestingsvalget 2007 Dette er et program for hva RV/Rødt ønsker å gjøre på fylkestinget i perioden 2007 2011. Vi har basert oss på det arbeidet RV/Rødt

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård

Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Dokkadeltaet 28. Mai 2014 Daglig leder Pål Kleffelgård Utgangspunktet- et behov for å samordne innsatsen Mange utviklingsprosjekter og tiltak Mangler kontinuitet Mangler helhetlig plan/regi for forvaltning

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT

1 47 396 1 36 977 1 33 776 1 72 373 DRIFT Økonomiplan 2013-16 TOTALOVERSIKT Forslag fra AP,SV og SP DRIFT Økte inntekter (mill kr) 2013 2014 2015 2016 Effektivisering administrasjon 10,0 20,0 20,0 20,0 Økt skatteinngang 20,0 25,0 25,0 25,0 Reduserte

Detaljer

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden?

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Ekspedisjonssjef Frøydis Vold 22.Oktober 2013 Landbruks- og matmeldingen Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse til næring,

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer