TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM Tid for tillit, ansvar for miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN. TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM 2015-2019. Tid for tillit, ansvar for miljø"

Transkript

1 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TELEMARK SV s FYLKESTINGPROGRAM Tid for tillit, ansvar for miljø

2 Tid for tillit Et solidarisk og rettferdig samfunn er avhengig av tillit. Det er viktig at det er nærhet mellom folk og forvaltning, mennesket og system, befolkning og beslutning. For SV er gode demokratiske prosesser selve grunnmuren i det norske samfunnet. På stadig flere arbeidsplasser i offentlig sektor opplever ansatte en økende detaljregulering av arbeidsdagen. Det gjelder læreren som opplever politiske vedtak som hindringer for mer tid til læring i skolen. Det gjelder sosialarbeiderne som blir målt på antall vedtak, og ikke kvaliteten på vedtakene i velferden. Det gjelder ansatte i hjemmehjelpstjenesten som oftere ser på stoppeklokka enn de eldre i øynene. SV vil arbeide for at alle gis innflytelse over omgivelsene sine. TILLIT TIL FOLKET SV vil la folket bestemme mer i samfunnet, gjennom utvikling og utvidelse av demokratiet. SV mener lokaldemokratiet er mer enn valg hvert fjerde år. Vanskelige saker om kommune-, sykehus- og skolestruktur skaper ofte et høyt konfliktnivå. Telemark SV mener at folket må involveres gjennom åpne budsjettprosesser og i enkelte tilfeller folkeavstemninger i saker som går på tvers av partienes programmer. Fylkeskommuner og kommuner foretar vanskelige kutt hvor ulike velferdstjenester settes opp mot hverandre. Slike situasjoner kan skape avmakt og en manglende forståelse for viktige politiske beslutninger. Denne utviklingen vil vi stanse ved å åpne politiske prosesser mest mulig for befolkningen. For å fremme tillit i demokratiet vil SV: La befolkningen ta del i deltagende budsjettering og åpne budsjettprosesser Ta lokalbefolkningen til råds i omlegging av kommune-, skole- og sykehusstruktur TILLIT GIR MER LÆRING I SKOLEN Med mer tillit i skolen får lærerne større frihet til å forme undervisningen. Gode intensjoner fra politisk hold oppleves ofte som detaljstyring av lærernes arbeidsdag. I stede for å binde lærere til å bruke tid på mer rapportering, kartlegging og målstyring, vil SV gi de pedagogiske miljøene frihet til selv å forme undervisningen og gode læringsmiljøer slik at det blir mer tid til læring og til hver elev. For å fremme tillit i skolen vil Telemark SV: Redusere politisk overstyring av undervisningen Gi skolene og fagmiljøene frihet til å innføre prosjekter etter egen vurdering La skolene selv styre bruken av utdanningsdirektoratets kunnskapstester for sine elever Garantere fortsatt lokal forhandlingsrett i alle av fylkeskommunens skoler TILLIT TIL FAGLIGHET Vi må ha tillit til faglighet. Det betyr at Telemark SV skal være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Vi har tillit til at disse organisasjonene fremmer representative krav på vegne av dem som best vet hvor skoen trykker i arbeidslivet. Samtidig skal vi videreføre en god kontakt med næringslivet og arbeidsgivere, med tillit til fagmiljøene disse representerer. For å fremme tillit i arbeid og til faglighet vil Telemark SV: Opprettholde dialog med næringslivets representanter for å fremme vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i fylket Garantere for at fylkeskommunen overholder sine forpliktelser som en anstendig arbeidsgiver Beskytte arbeidsmiljøloven

3 Miljø og klima Fylkeskommunen er en sentral klimaaktør. Det offentlige kjøper varer og tjenester for flere milliarder kroner hvert år. Både som politiske aktører, tjenesteytere, eiendomsbesitter og byggherre kan det offentlige utgjøre en enorm grønn kraft. KLIMASMART PLANLEGGING Klimasmart planlegging er viktig for et fremtidig lavutslippssamfunn. Vi må forberede næringer, infrastruktur og befolkningen på endringene som kommer. Dette krever en helhetlig tilnærming gjennom arealplanlegging og samarbeid på tvers av fylkeskommunen og kommunene. Produsere en klimaplan for fylket, basert på lokale prognoser for hvordan klimaendringene vil påvirke oss Gjøre klimaplanen til et styringsdokument og sikre at den rulleres og oppdateres sammen med de årlige budsjettene Framstille et fylkeskommunalt klimabudsjett MILJØVENNLIG ENERGI OG BYGG Kommunene forvalter en betydelig bygningsmasse, og 40 prosent av Norges energiforbruk kommer fra produksjon og drift av bygg. Mye av energien er fossil, og mye sløses bort. Det er enormt potensial for utslippsreduksjoner gjennom å fase ut fossil energi, og øke effektivitet og energisparing i nye og eksisterende bygg. Som byggherre kan og bør fylkeskommunen stille tydelige miljøkrav til entreprenører og leverandører. Utfase av all fossil oljefyring i egne bygg Se på muligheten for å redusere varmelekkasje og montere solceller på takene i alle fylkeskommunens bygg Sette mål om at planlagte byggeprosjekter skal ligge så nært opptil nullutslipp som mulig Stille miljøkrav i innkjøp og la miljø vektes høyt i offentlige anbudsrunder Stanse kjøp av trevirke fra regnskogen GRØNT NÆRINGSLIV OG FOSSILFRIE INVESTERINGER I et bærekraftig samfunn må vi sørge for at levebrødet vårt kommer fra fornybare energikilder. or klimaet, og for norsk økonomi, bør vi redusere global oljeavhengighet ved å trekke våre investeringer ut av fossile næringer og vri innsatsen til et grønt næringsliv. Datalagring er en ukjent klimafiende. Denne industrien er fremvoksende, og de store arealkravene gjør at mye av industrien driftes av kull- og kjernekraft i områder uten tilgang til fornybar energi. Vi i Norge bør jobbe for at en større del av datalagringsindustrien drives av fornybar energi, og Telemark SV skal jobbe for å ruste egnede områder for store kontrakter i datalagringsindustrien. Dette vil gi et stort antall grønne arbeidsplasser, og bidra til å kutte klimagassutslipp i en fremvoksende industri. Tilrettelegge for og støtte grønn næringsutvikling Støtte videreføring av pilotprosjekter med CO2-fangst fra industrien Arbeide for å ruste egnede områder i fylket for fremtidig datalagringsindustri Trekke fylkeskommunale driftsmidler, investeringsmidler og pensjonsfond ut av banker,fond og forsikring som er involvert i kull, olje eller gassvirksomhet Plassere fylkeskommunens investeringer i grønne fond, fornybar teknologi og grønt næringsliv Støtte innovasjonsfremmende næringer gjennom regionale utviklingsmidler

4 Miljø og klima MILJØ OG FRILUFTSLIV Vi må fortsatt huske den nære miljøpolitikken. Telemark SV vil fortsatt jobbe for å bevare artsmangfoldet i naturen, begrense forurensning og forsøpling fra industrien og holde villmark og friluftsområder tilgjengelig for folk flest. Telemark SV skal jobbe for at naturen og nærmiljøet forvaltes for fellesskapets tilgjengelighet og interesse. Men miljøpolitikk handler også om å kunne beslutte, å bevare, å forandre og om å finne nye løsninger. Bærekraft og miljøarbeid hører sammen med utvikling, og det skal gjenspeiles i Telemark SVs miljøpolitikk. Støtte arbeid for å redusere nivået av dioxin i Frierfjorden Prioritere arbeidet med å sikre allemannsretten og sikre friluftslivets arealbehov Stimulere lokale lag og organisasjoner tilknyttet friluftsliv Sikre innlandsfiskebestandene og viltbestandene, og gi veiledning overfor kommuner og rettighetshavere når det gjelder god og bærekraftig ressursforvaltning bidra til overvåkning av det biologiske mangfoldet i marine naturtyper jobbe for å motvirke ulovlig deponering av industriavfall TINN ER DIN KOMMUNE!

5 Feminisme i Telemark SV er et feministisk parti. Det betyr at vi mener byrder og goder er systematisk skjevfordelt i samfunnet, og vi ønsker å gjøre noe med det. Feminisme er universell frigjøring, og en kamp for like muligheter for alle, uavhengig kjønn, legning, etnisitet og religion. EN FEMINISTISK ARBEIDSGIVER I dagens arbeidsmarked tjener kvinner gjennomsnittlig mindre enn menn, og kvinnedominerte sektorer er ofte tuftet på deltidsstillinger. Dette rammer lønn og pensjonsvilkår for mange i arbeidslivet. Likelønn og heltidsstillinger er avgjørende for muligheten til å ta frie valg og ha økonomisk uavhengighet. Kvinner påtar seg ofte ekstra ansvar i omsorg for barn og eldre, og kanskje er det derfor vi ser at kvinner har høyere sykefravær enn menn. SV vil at fylkeskommunen skal være en feministisk arbeidsgiver som bidrar til å fordele belastningen i hverdagen på en mer rettferdig måte. Jobbe for en ny heltidskultur blant ansatte i offentlige virksomheter Arbeide for større inkludering av minoritetskvinner i arbeidslivet Støtte opplysningstiltak mot seksuell trakassering og seksualisert mobbing i arbeidslivet Igangsette forsøk med redusert arbeidstid Stoppe privatisering av velferdstjenester som truer arbeidstakeres lønn- og pensjonsvilkår KAMP MOT VOLD, VOLDTEKT OG PSYKISK UNDERTRYKKELSE Mange kvinner er utsatt for partnervold og voldtekt, og vold mot både kvinner og barn er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. SV mener at det må arbeides for at utsatte for overgrep ikke blir sittende alene igjen med skyld og skamfølelse, uten at vi tar kampen vold, voldtekt, psykiske belastninger og maktovergrep i fellesskap. Vi er alle ansvarlige for at våre barn og unge kan vokse opp i et trygt og inkluderende samfunn, og derfor kreves det tidlig nnsats mot mobbing og diskriminering. Holdningsskapende arbeid for respekt og grensesetting starter i skolen. Styrke seksualundervisning i videregående skoler Styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og flere faggrupper inn i tjenesten, som en del av fylkeskommunens folkehelsearbeid Jobbe for større opplysning om maktrelasjoner, respekt mellom kjønn og grensesetting Være pådriver for at det bevilges flere ressurser i politiet til å følge opp voldtektssaker, og at overgrepsofre møtes med den rette kompetansen i politiet

6 Ungdom, helse og oppvekst Dagens ungdom kalles ofte «generasjon alvor». Men økt press i hverdagen gjør det vanskelig for ungdom å leve opp til forventningene. De som vokser opp i dag blir stadig tidligere voksne, møter et skjønnhets- og prestasjonspress og føler på stressplager i altfor ung alder. Derfor er psykisk helse er en fremvoksende utfordring for ungdom. SV vil ha et samfunn som lar ungdom være ungdom uten å bidra til økt stress og lavere selvfølelse. Ferdigheter til å takle mangfold og sikre inkludering må prioriteres høyt i både skole og fritid. MENTAL HELSE OG FRAFALL Vi må hjelpe ungdom som er i ferd med å falle fra, gi gode utdanningsmuligheter for ungdom der de bor, og hjelpe til med å etablere gode kostholdsvaner og mulighet for mosjon og deltagelse for alle gjennom et rikt organisasjons- og friluftsliv. For å hindre frafall i skolen må vi kunne se hver enkelt elevs behov. SV vil derfor ha flere faggrupper inn i skolen for å avlaste læreren, og ha større sosial kompetanse for å fange opp ungdom som sliter. Ha mer sosial kompetanse i skolenes læringsmiljø og skolehelsetjenesten Involvere flere faggrupper i skolen og øke antall helsesøstre i videregående skole Øke elevassistentenes status ved å redusere kravet til arbeidstid for full lønn Styrke ungdoms forståelse av hva et godt kosthold betyr for helse og livskvalitet, og tilrettelegge for et måltid med frukt og grønt i løpet av skoledagen FOLKEHELSE, DELTAGELSE OG INTEGRERING Frivilligheten samler oss i samfunnet og byr på inkluderende og fostrende aktiviteter. Organisert virksomhet er derfor viktig både for ungdoms helse, tilhørighet, utvikling og som verktøy for integrering. Idrettslag og frivillige organisasjoner er likevel avhengig av støtte og forutsigbare rammevilkår. Rette fokus mot breddeidrettens betydning for folkehelsa og sørge for god og variert tilgang til idrettsaktiviteter og friluftsliv Jobbe for at frivillige organisasjoner har gratis tilgang til lokaler og anlegg for opplæring og aktivitetsutvikling for barn og ungdom Støtte aktivitetstilbud i frivillige organisasjoner som begrenser frafall blant ungdom Støtte tiltak for å engasjere flere underrepresenterte grupper i frivillige organisasjoner Støtte frivilligheten i arbeidet med å skolere morgendagens ledere og trenere for å fremme organisert aktivitet blant barn og unge

7 Skole og opplæring Fullført videregående opplæring har stor betydning for elevenes muligheter til videre studier og deltakelse i arbeidslivet. Derfor er driften av videregående skoler blant den aller viktigste av fylkeskommunens oppgaver. Denne opplæringen kan ikke kjenne noen aldersgrense, og vi må sikre god voksenopplæring og muligheter for utdanning og omskolering gjennom hele livet. SV vil prioritere arbeidet for økt gjennomføring, både i forbindelse med fagbrev, med studiekompetanse og opplæring tilrettelagt for alle. VIDEREGÅENDE SKOLE; OPPTAK OG FINANSIERING SV vil opprettholde et mangfoldig skoletilbud over hele fylket. Karakterbasert opptak bidrar til å forsterke sosiale forskjeller og redusere valgfriheten for mange elever. SV vil at opptaket til videregående opplæring skal balansere geografi og karakterer slik at flest mulig får gå på videregående skole uten å måtte flytte. Ved et bredt tilbud av yrkesfaglige utdanninger og tilgang til lærlingplasser til alle over hele fylket, kan ungdom velge mellom de fagene som passer dem best, og ikke først og fremst velge utdanning etter hvor de må bo. Samtidig må studietilbudet dimensjoneres etter behovene i arbeidslivet. Det er viktig for fagene, for kvaliteten på opplæringen og for alle som tar opplæring at arbeidsliv og næringsliv har behov for den kompetansen som kommer ut av opplæringen. Dersom regjeringen åpner for offentlig finansierte private videregående skoler, vil dette kunne svekke skoletilbudet i distriktene og tappe det offentlige skoletilbudet i opptaksområde B for viktige ressurser. Telemark SV vil ha en evaluering av hvordan ressursene fordeles mellom skolene i dag. Vi frykter at dagens elevbaserte finansiering gjenspeiler de faktiske kostnadene på en for dårlig måte og vil vurdere å gå tilbake til å fordele ressursene etter antall grupper man oppretter ved hvert studiested. Gi gode skoler i distriktene trygghet for framtidig drift og sørge for varierte yrkesfagmuligheter i hele fylket Fremme opplæring som rekrutterer til fastlandsnæringer og som øker statusen for fagarbeidere Ta hensyn til tilgangen til lærlingplasser ved dimensjonering av skoletilbud At fylkeskommunen tar ansvar for lærlingplasser i sine virksomheter Si nei til fritt skolevalg og jobbe for en skolestruktur som gir ungdom kortest mulig reise til et bredest mulig fagtilbud Gjøre fellesfagene innen yrkesfag mer praktisk orienterte Evaluere dagens ressursfordelingsmodell med mål om å bytte den ut KOMPETANSE I SKOLEN OG VOKSENOPPLÆRINGEN Vi kan ikke sette en aldersgrense på kunnskap, og Telemark SV vil at fylkeskommunen kommer sterkere på banen i voksenopplæringen. I dag er det ikke krav til kompetanse for ansatte i voksenopplæringen, noe som gjør den sårbar når behovet for voksenopplæring og omskolering øker. En god voksenopplæring er også viktig for integrering og språkopplæring, og disse sammensatte forutsetningene gjør voksenopplæring til et krevende yrke. Dette må gjenspeiles i kompetansekravene til de ansatte i voksenopplæringen. Telemark SV har tillit til kompetansen hos lærerne, og vi mener at læringsmiljøene er best egnet til å forme skoledagen når de ikke møter politisk innførte rapporteringskrav og målstyring. Slike virkemidler skal være frivillige å benytte seg av for hver enkelt skole. Telemark SV ønsker flere faggrupper inn i skolen, fordi flere voksne med sosialkompetanse vil kunne bidra til at flere elever som står i fare for å falle fra, får en sjanse til å bli sett. Dette vil også kunne avlaste lærerne slik at det blir mer tid til læring, og mer tid til å se hver enkelt elevs behov. Gjøre fylkeskommunen mer sentral i Voksenopplæringen, og sette strengere krav til kompetanse Styrke og profesjonalisere karriere- og rådgivertjenesten Gi skolene frihet til å benytte tester, rapporteringer og målstyring på et nivå fagmiljøene selv mener gir best læring for elevene Gi elevassistenter og miljøarbeidere reduserte krav til arbeidstid i full stilling

8 Arbeidsliv og sysselsetting Telemark SV vil være en rettferdig arbeidsgiver og drive en aktiv næringspolitikk for sysselsettingen og nyetableringer i fylket. Arbeid og ledighet er et folkehelsespørsmål. Konsekvensen av å stå utenfor arbeidsmarkedet, kan være svekket helse og økt risiko for å falle ut av arbeidslivet permanent. Andelen sysselsatte har gått ned i Telemark siden 2008, og ledigheten har økt fra 2013 til Arbeidsledigheten er betydelig høyere i ungdomsgruppene enn i resten av befolkningen. Samfunnet må løse denne utfordringen sammen, samtidig som vi holder fanen for et anstendig arbeidsliv høyt. LIV I BYGGENÆRINGEN Det er i dag for lite optimisme i byggebransjen i Telemark. Tilstanden representerer en meget alvorlig situasjon for sysselsettingen og verdiskapningen i fylket, og når vi vet hvor sentral bygg- og anleggsnæringen er som motor i lokalt næringsliv, tilsier alvoret i situasjonen at det er en politisk oppgave å holde hjulene i gang. Samtidig trenger vi å miljøeffektivisere mange av byggene våre. Om lag 40 prosent av Norges energiforbruk kommer fra produksjon og drift av bygg. Mye av energien er fossil, og mye sløses bort. Det er enormt potensial for utslippsreduksjoner gjennom å øke effektivitet og energisparing i nye og eksisterende bygg, og som byggherre kan og bør det offentlige stille miljøkrav til entreprenører og leverandører, og viktigst av alt: Til seg selv som eier og forvalter av en betydelig byggmasse. Holde liv i bygg- og anleggsbransjen ved en storstilt miljørenovering av fylkeskommunens bygg. Dette krever kompetanse, oppfølging og vedlikehold og store offentlige bestillinger kan kompensere for manglende investeringer i markedet ellers. EN ANSTENDIG ARBEIDSGIVER Telemark SV ønsker et anstendig arbeidsliv i alle sektorer, og ønsker at det offentlige går foran som et riktig eksempel som arbeidsgiver. Innføre en ny heltidskultur Gjennomføre forsøk med redusert arbeidstid i full stilling, slik at arbeidsmengden amsvarer med stillingsbrøken Redusere bruken av midlertidige stillinger og vektlegge faste ansettelser Si nei til unødvendig outsourcing av offentlige tjenester Arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping, i både offentlig og privat sektor Ha åpenhet og dialog med de ansatte i fylkeskommunen, og for et nært og forpliktende samarbeid med fagbevegelsen Verne arbeidsmiljøloven mot endringer som svekker de ansattes rettigheter

9 Arbeidsliv og sysselsetting ARBEIDS- OG SKATTEKRIMINALITET Når det offentlige kjøper varer og tjenester skal dette være en investering i både lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Likevel ser vi at mye av fellesskapets penger går til useriøse bedrifter som underbetaler sine ansatte, unndrar seg skattelovgivningen og bruker ufaglært- eller innleid arbeidskraft fremfor faste ansatte. Kommersialisering av oppvekst-, helse- og omsorgstjenester tillater private aktører å dumpe utgifter til lønn og pensjon. Dette er for å vinne frem i anbudsrunder. En ensrettet prisfiksering tvinger frem useriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen, så vel som i transportsektoren. Telemark SV er også bekymret for den fremvoksende organiserte virksomheten av pirattaxier, og vil vektlegge denne problemstillingen i arbeidet mot arbeids- og skattekriminalitet. Samfunnet står igjen med svarteper; færre ungdom tar fagbrev og flere står uten lærlingplass, færre ønsker seg en karriere i fastlandsnæringer, kvaliteten på bygg og tjenester reduseres og skatteinntekter forsvinner ut av landet. For at offentlige innkjøp skal komme hele befolkningen til gode på både kort- og lang sikt, må offentlige byggprosjekter ta i bruk faglærte og sørge for rekruttering gjennom lærlingplasser. Altfor ofte meldes det om at de ulike etatene som jobber mot arbeids- og skattekriminalitet mangler sanksjonsmuligheter, innsyn eller nødvendig kontinuitet i arbeidet. SV vil ha en samordning mellom skatteetaten, påtalemyndighet og arbeidstilsynet, i et permanent utvalg som arbeider mot arbeids- og skattekriminalitet i alle fylkets kommuner. For å bekjempe arbeids- og skattekriminalitet vil Telemark SV: Utvide «Skiensmodellen mot sosial dumping» til å gjelde i fylkeskommunen og i alle kommuner i fylket Samordne innsatsen innen skatteetaten, politi og påtale, arbeidstilsynet sammen med arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen, for kontinuerlig oppfølging av svart arbeid med sanksjonsmuligheter Redusere bruken av midlertidige stillinger og vektlegge faste ansettelser Gjøre Telemark fylkeskommune til skatteparadisfri sone

10 Landbruk og distriktsnæringer SV ønsker et grønt skifte i industri og næringsliv. Landbruket og distriktsnæringene spiller her en viktig rolle, men sliter med å rekruttere nye yrkesutøvere i konkurranse med vekstnæringer sentrale strøk og med lønnsvilkårene i oljenæringen. Hvor vi ønsker å sysselsette morgendagens arbeidstakere må legge føringer for dagens næringsutvikling, kunnskapspolitikk og forskning. Like lite som skolepolitikken er til for lærerne, er landbrukspolitikken til for bøndene. Men like mye som læreren er avgjørende for kvaliteten i skolen, er bonden avgjørende for kvaliteten i landbruket. Derfor må landbrukspolitikken tilby inntektsvilkår og sosiale ordninger som legger grunnlaget for rekruttering til landbruket. SKOGBRUK SV har et ønske om at treforedling skal erstatte oljeindustrien som bærebjelken i velferdsstaten. Dette er en realistisk målsetting siden alt vi kan lage av olje også kan lages av trevirke. Skogen vokser i nytte jo mer den blir brukt, trær som vokser binder CO2, og fyring med ved er en utslippsnøytral energikilde. For å nå dette målet må hvert enkelt lokalsamfunn bidra til å holde skogbruket i live. Det må bli mer lønnsomt å bruke skogen enn å la den stå brakk. Telemark SV ønsker: En grønn transportåre for eksport av tømmer fra jernbane til naturgassdreven skipsfart Å styrke skogsvei- og fylkesveinettet for å redusere transportkostnadene i skogbruket Å utrede muligheten for å støtte skogbruket med flere kaiplasser tilknyttet jernbanenettet Å stimulere til bruk av tre i offentlige bygg og fremme bruk av lokalt tømmer Å gi anbud med en god trebasert klimaprofil forrang i offentlige anbudsrunder Å støtte tiltak som fremmer planting og ungskogpleie Å stimulere til bygg av flere småsagbruk REKRUTTERING, FORSKNING OG UTVIKLING Nome VGS spiller en viktig rolle for Telemark SV. Vi ønsker et bredt utvalg fagbrev ved skolen, og bedre informasjon gjennom karriere- og rådgivertjenesten. Flere representanter for naturbruksutdanningen i Norge har uttrykt ønske om en rett til et 4-års utdanningsløp innenfor naturbruk, slik at eleven gis mulighet til å gjennomføre både 3 års agronom/gartnerutdanning og studieforberedende naturbruk. SV ønsker forsøksordninger med yrkesutdanning for agronom og gartner, hvor eleven går to år i et skoleløp og to år i godkjent lærebedrift. Telemark har ikke noe miljø med landbruksrettet forskning som spesialitet, selv om det er en klar sammenheng mellom innovasjon og produktivitetsvekst i landbruket. Fylkets sterke fagmiljøer innen næringene bør være en ressurs for målrettet forskning- og utviklingsarbeid. Utvide fagtilbudet på Nome VGS og forsøke 4-årig fagbrev ved VG3 Støtte opprettelse av en tankesmie for målrettet forskning og utvikling til nytte for landbruket Støtte prosjekter for økt produksjon av bær, husdyr, økologiske produkter og trebasert industri

11 Landbruk og distriktsnæringer ALTERNATIV LØNNSOMHET SV skal spille på lag med næringsaktørene for å fremme alternativ lønnsomhet i landbruket. Telemark SV vil utnytte potensialet for bioenergi, både til produksjon av strøm og fjernvarme. Biogassproduksjon fra husdyrgjødsel er det tiltaket med størst potensiale for klimagassreduksjon fra landbruket. Slik produksjon vil redusere fossilt forbruk og utslipp av klimagasser. Telemark SV vil støtte utvikling av økologisk landbruk og alternative distriktsnæringer, for at flere skal få mulighet til å kombinere tradisjonell landbruksproduksjon med ulike næringer. De erfaringene som gjøres i økologisk landbruk kan benyttes i konvensjonelt landbruk, og dermed utvikle jordbruket i en mer miljøvennlig retning. At jordbruksfradraget i selvangivelsen favner bredere for å omfatte flere gårdsnæringer Stimulere til økt produksjon og bruk av bioenergi og biovarmeanlegg Erstatte oljefyring med varme fra biovarmeanlegg i offentlige bygg Støtte mangfoldig distriktsnæringer gjennom transport- og næringsarealkompensasjon Støtte prosjekter for økt produksjon av økologiske landbruksvarer og lokal omsetting

12 Samferdsel og grønn transport SV vil legge om norsk transportpolitikk for å skape en enklere og mer miljøvennlig hverdag. Den mest effektive måten å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren er å redusere samfunnets totale transportbehov. SV mener at både byer og mindre lokalsamfunn må prioritere sammenhengende utbygging av gang- og sykkelveier som gjør det mulig for flere å gå eller sykle til jobb og på fritiden. I Grenland må veksten i trafikk gå fra bil til kollektivtransport, sykkel og gange. Vårt mål er at en større andel av godstransporten skjer på jernbane. Derfor må vi elektrifisere hele Bratsbergbanen og utvide strekningen fra Notoddoden til Brevik, for å gjøre strekningen mer attraktiv for videre satsing. I fremtiden ønsker SV å garantere for drift av banen ved å disponere strekningen for en moderne bybane tidlig i fase 2 av Bypakke Grenland, og se på mulighetene for å garantere for persontrafikk gjennom et interkommunalt eierskap. Samtidig vil vi jobbe for å kunne ta i bruk regionsruten fra Kongsberg til Tangen, for en fremtidig sirkeltrafikk på skinner over hele fylket sammen med den kommende Grenlandsbanen. Telemark SV skal fortsatt jobbe for høyhastighetsbane over Haukeli. Telemark SV vil utbedre transportårene for å fremme klimavennlig industri, og vil derfor arbeide for å få mest mulig gods over til jernbane og skip, og at mest mulig eksport fraktes fra våre havner. Vi ønsker dessuten å utrede mulighetene for å støtte industrien med flere havner i Kragerø og Grenland, gitt at utfarten til- og-fra disse foregår med naturgass- eller batteridreven skipsfart. Kollektivtrafikken må tilby hyppige og regelmessige avganger i et rutenett som er tilpasset innbyggernes bo- og arbeidsmønster. Prisnivået må holdes på et rimelig nivå og det må tilbys gode rabattordninger og enkle billettsystemer. Telemark SV vil kreve at minst halvparten av bussene går på biogass. I områdene utenfor Grenland skal vi være aktive for å få til god samordning mellom ekspressbusser, tog og de deler av kollektivtilbudet som er fylkeskommunens ansvar. Et fortsatt godt fergetilbud er også vesentlig langs Telemarkskysten. Vårt overordnede mål er at all kollektivtransport i offentlig regi skal være gratis. Norge har et av de beste markedene for elbiler i Europa. SV mener at halvparten av offentlige bilinnkjøp bør være av elektriske eller av ladbare hybridbiler, samtidig bør fylkeskommunen istå i å bygge ut flere ladestasjoner for el-biler. Ha sirkeltrafikk på skinner ved strekningene Kongsberg-Tangen, Notodden- Brevik og den kommende Grenlandsbanen Videreføre persontrafikk på Bratsbergbanen og gjøre den disponert for bybane Forberede Porsgrunn stasjon til knutepunkt for Grenlandsbanen Vektlegge trafikksikkerhet ved E18 og i skoleskyssruter Sørge for mest mulig biogass i busstrafikken og størst mulig el-basert bilpark Samordne ruteavganger mellom tog og buss, og bedre universell utforming ved stasjonsanlegg og i kjøretøyene som benyttes Videreføre eierskap i havner og utrede muligheter for å disponere flere havneområder til eksportnæringer Jobbe for sammenhengende vei- og sykkelnett over større strekninger Fortsatt jobbe for høyhastighetsbane over Haukeli Ta i bruk drosje og bestillingstjenester som transportmulighet for mennesker med redusert funksjonsevne, som kompensasjon der konvensjonell kollektivtransport er lite tilgjengelig I forbindelse med ny Grenlandsbane og viderekobling til Sørlandsbanen vil SV ha vurdert Sannidal som egen stasjon Sikre bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel og gange Følge opp forpliktelser og videreføring av Bypakke Grenland Jobbe for ny togstasjon ved Landmannstorget

13 Kulturfylket Å satse på kultur er å satse på livskraft. Kulturell utfoldelse og kulturelle opplevelser skaper det gode liv og styrker egen identitet og tilhørighet. Kultur står også for en stor del av verdiskapingen i landet vårt, og i forebyggende arbeid er kulturtilbud og organisasjonsliv vesentlig for inkludering av underrepresenterte grupper, og for aktivisering av både ungdom og eldre. I Telemark har vi et høyt nivå på kulturen. Til tross for dette er vi et av de fylkene som får minst av sentrale tildelinger. For SV vil det derfor være viktig å arbeide for flere kulturmidler til kulturfylket Telemark. Kulturinstitusjonene har en kontinuerlig utfordring i å arbeide for å tiltrekke seg publikum. Et sentralt spørsmål er derfor hvordan vi kan gjøre kulturinstitusjonene mer aktuelle og interessante for flere grupper av befolkningen. Et nytt museumsbygg på Brekke i Skien vil være viktig for å nå større deler av befolkningen med den fantastiske kulturarven som forvaltes av Telemark Museum. Et helårsåpent bygg for Telemark museum vil øke formidlingsevnen rundt fylkets kulturarv og museets besøkstall betraktelig. Telemark har et vitalt miljø for scenekunst, og er det eneste fylket i Norge som kan vise til at den frie scenekunsten er større enn institusjonene. Telemark SV vil videreføre eierskapet i Teater Ibsen, med hovedsete for produksjon i Skien, med ønske om at et profesjonelt teater skaper synergieffekter i scenekunstmiljøet ellers i fylket. For å fremme kulturfylket Telemark, vil Telemark SV: Arbeide for bedre tilrettelegging av kultur- og idrettsaktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med deres organisasjoner og kommunene Støtte drift av Teater Ibsen, og jobbe for at fordelingen av ressurser gjenspeiler medeiernes betalingsvilje Arbeide for at det tilflyter nok økonomiske midler til å opprettholde og styrke museumsvirksomhet i fylket Støtte sceneproduksjonen i fylket Bidra til å bevare Notodden Bluesfestivals knutepunktstatus Støtte et rikt og tilgjengelig friluftsliv Støtte prosjekter og markeder som fremmer fylkets rike matkultur Støtte turist- og reiselivsnæringer med forankring i fylkets tradisjoner Fortsatt jobbe for Notodden og Rjukan på UNESCOs verdensarvliste Gjøre Telemarkskanalen til en bedre besøkt reiselivsattraksjon Ha tettere samarbeid mellom fylkeskommunens kulturminnevern, regionalparken og kanalen om utviklingsprosjekter Støtte prosjektene Sterke naturopplevelser (Kvitseid og Tokke), Industrihistorie og verdensarv (Notodden) og Kanalbyen Skien At Telemark fylkesbibliotek forblir et utviklings- og kompetansesenter for bibliotekene i Telemark Bidra til realisering av nytt helårsåpent bygg for Telemark museum på Brekke, Skien, og jobbe for økte statlige driftstilskudd til museet Videreutvikle samarbeidet med de fylkesstøttede musikkensemblene og bistå i større konsertproduksjoner Bidra til økt kunnskap om kulturminner, få flere fredede bygninger i bruk og sikre vern av kulturminner og kulturmiljø gjennom forsvarlig bruk At fylkesbiblioteket fortsatt skal være på Ulefoss

14

15 Foran fra venstre: Fylkesleder Telemark SU: Ida STrand, 1. kandidat: Ådne Naper og 2. kandidat: Una Pasovic Bak fra venstre: Fylkesleder Telemark SV: Rolf Jørn Karlsen og 3. kandidat: Jan Petter Gurholt Mangfold og solidaritet - del godene! TID FOR TILLIT, ANSVAR FOR MILJØ Bli medlem i SV: Send innmelding til 2090 eller gå til sv.no/medlem Telemark Sosialistisk Venstreparti Kongensgate 9, Landmannsgården 3701 SKIEN Foto: Marius Abrahamsen

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015

SVs alternative statsbudsjett. Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett 2015 Dele for å skape SVs alternative statsbudsjett 2015 1 Innhold Hovedsaker 4 Dele for å skape 5 Kamp mot forskjeller og fattigdom 6 Bygg Norge grønt 7 Heldagsskole med flere lærere 8 Et likestilt arbeidsliv

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Innen fristen 25. mars 2015 Heftet inneholder forslag fra: Oslo Arbeiderparti Den socialdemokratiske forening Grønland, Tøyen,

Detaljer

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. april 2013 Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019 1 Akershus Arbeiderparti 2 Innhold Hei, du fra Akershus!... 4 Våre kandidater... 5 Akershus grønt smart og effektivt... 6 Helse og trivsel folkehelse... 7 Effektiv, punktlig

Detaljer

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre.

PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG. Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. PROGRAM MØRE OG ROMSDAL VENSTRE FORSLAG Vedtatt av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Venstre. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Innholdsfortegnelse GRØNN HELSE... Helse der du bor... Helse når du trenger det... Barn

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer