F_UTD_KURS. Avgangsrecord Tilgangsrecord Endringsrecord Tilgang(venstresensur)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F_UTD_KURS. Avgangsrecord Tilgangsrecord Endringsrecord Tilgang(venstresensur)"

Transkript

1 Snr SNR_NUDB VARCHAR Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget løpenummer som starter med 'U' eller 'X'. Krypteres ved utlevering. Hendelseskode KODE VARCHAR Avgangsrecord Tilgangsrecord Endringsrecord Tilgang(venstresensur) Settes ved danning av forløp i datavarehuset og angir hvilken hendelse recorden representerer Tilfellets tilgangsdato TILGDATO NUMBER Datoformat: YYYYMM Settes ved tilgang til nytt kurstilfelle og endres ikke. På F_UTD_PERSON settes TILGDATO når en person kommer inn i utdanningssystemet første gang eller etter å ha vært helt ute. Tilfellets avgangsdato AVGDATO NUMBER Datoformat: YYYYMM Settes når kurstilfellet avsluttes, ellers blank (NULL) På forløp person betyr det når en går ut av utdanningssystemet. På demografi når personen ikke lenger er bosatt. Hovedgruppevariabel HOVED VARCHAR Ingen utdanning Obligatorisk utdanning Mellomutdanning Universitets- og høgskoleutdanning Uoppgitt Variabelen tredeler nivået fra NUS000.

2 Gruppering av skoleslag UTD VARCHAR Grunnskoler Videregående skoler Lærlinger Annen videregående utdanning Statlige høgskoler Militære høgskoler Andre høgskoler Annen universitets- og høgskoleutdanning (Univ. og høgsk.utd. som gir studiepoeng, men blir tatt ved læresteder som ikke er godkjente univ. eller høgskoler) Høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler Universiteter Vitenskapelige høgskoler Folkehøgskoler Arbeidsmarkedskurs Videregående utdanning i utlandet Høyere utdanning i utlandet Fagskoler (egen gruppering fra 004/005) Grupperingen er laget ved å kombinere opplysninger om utdanningens art, institusjonens næringskode og lovverket som regulerer utdanningsvirksomheten (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), Lov om frittståande skolar (friskolelova), Lov om fagskoleutdanning, Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) og Lov om universiteter og høyskoler). Den særskilte skoleslagsgrupperingen er en intern kode som benyttes i statistikkproduksjonen. Grupperingen har som formål å gi en mer presis angivelse av ulike skole- og utdanningstyper innenfor utdanningssystemet. Den vil være en sentral grupperingsvariabel i tabeller over utdanning publisert i Statistisk sentralbyrå. Utdanningens art NUS000 NUS000 VARCHAR For studenter under utdanning gjelder koden fag i semesteret (ikke nødvendigvis det samme som studiemål). Utdanningens art NUS89 NUS89 VARCHAR Ikke med fra og med igangværende og avslutta 998/99

3 Klassetrinn etter NUS000- standarden KLTRINN000 NUMBER Benytter klassetrinn som det er angitt på årgangsfilene for alle. Klassetrinnet er økt med for å tilpasses til 0-årig grunnskole/samsvare med klassetrinn i NUS000-standarden. Heltid/deltid HELDEL VARCHAR Heltid Deltid Voksenopplæring VOKSEN VARCHAR Voksenopplæring Ikke voksenopplæring Om utdanningen er under lov om voksenopplæring. Kodetype KODETYPE VARCHAR Samlekode Enkeltutdanning Kodetype beskriver hvorvidt utdanningskoden i standard for utdanningsgruppering 000 er en kode for enkeltutdanning eller en samlekode. Samlekoder kan bestå av flere utdanningsaktiviteter på ulike klassetrinn og med ulik varighet, og gjelder hovedsakelig kortere utdanningsaktiviteter som ikke gir noe vitnemål/kvalifikasjon i seg selv. for enkeltutdanninger er utdanningsaktiviteter med likhet i fagkrets og faglig innhold, klassetrinn og varighet, og gjelder utdanninger som gir vitnemål/kvalifikasjon.

4 Utfall av utdanning, omkodet UTFALL VARCHAR Kodet avbrutt i NUDB. Kurset har vært registrert som startet på en NUS-kode, men det er ikke registrert noen avslutning og heller ikke registrert som igangværende året etter på samme NUS-kode Ikke fullført Fullført Utfall, uomkodet UTFALLU VARCHAR A B C D F G H I K M N O P S T X Ikke fullført Ikke fullført (nettskoleutdanning) Fullført nettskoleutdanning Fullført Annen vurdering. Har fullført særskilt tilrettelagt innenfor læreplanverket Fullført og bestått årskurs Annulert Ikke bestått Bestått fagprøve Meget bra bestått fagprøve Holder fremdeles på i opplæringen Fullført og ikke bestått årskurs Bestått grunnkompetanse(kompetanse på lavere nivå) Har fullført, men mangler grunnlag for vurdering i ett eller flere fag Ikke bestått fagprøve Alternativ VKII i skole Bestått Sluttet/avbrutt i løpet av året Ikke bestått grunnkompetanse/ kompetanse på lavere nivå Ikke utfylt fra skole Er ikke sammenlignbar over tid. Settes ved avgang og endres ikke. Ellers NULL (blank). Har bare verdiene og 8 fra 974 t.o.m. 993/994. Studieland/fullføringsland FULLAND VARCHAR Der det ikke er noen opplysninger settes hele årgangen blank. Der årgangen kun mangler noen personer, brukes koden 990 for uoppgitt fullføringsland. Før 986 er utdanning fra utlandet kun registrert ved fullføringen, ikke som igangværende.

5 Grunnskolepoeng GRUNNSKOLEPOENG NUMBER 5 Grunnskolepoeng er samlet antall karakterpoeng ved avsluttet grunnskole fram til og med 006: Summen av elevens fagkarakterer i fag. Når eleven har både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er fagkarakteren gjennomsnittet av disse karakterene. Hvis eleven mangler karakter i noen fag, blir det lagt til poeng for inntil to fag ut fra gjennomsnittskarakteren i de fagene eleven har karakter i. fra og med 007: Summen av alle karakterer dividert på antall karakterer, multiplisert med 0, med unntak av elever med mindre enn 8 karakterer, disse får 0 grunnskolepoeng.

6 Studieretning/utdanningsprogram STUDRETN VARCHAR Allmennfag Husflids- og estetiske fag Handels- og kontorfag Håndverks- og industrifag Fiskeri- og sjøfartsfag Landbruksfag og naturbruk Helse og sosial fag Husholdningsfag Idrettsfag Allmenne, økonomiske og administrative fag Musikk, dans og drama Idrettsfag Helse og sosialfag Naturbruk Formgivingsfag Hotell- og næringsmiddelfag Byggfag Tekniske byggfag Elektrofag Mekaniske fag Kjemi- og prosessfag Trearbeiderfag Medier og kommunikasjon Salg og service Teknisk fagskole Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram Kode 0-9 gjelder før Reform94. Kode -50 gjelder Reform94. Kode gjelder Kunnskapsløftet fra 006.

7 Kurstrinn i videregående opplæring KURSTRIN VARCHAR A B C D H I J K P Q R T U Gymnas Ettårig kurs Toårig kurs Teknisk fagskole og påbyggingsår i teknisk fagskole Tekniske assistenter Halvårig og kortere kurs Treårig kurs (unntatt gymnas) Annet toårig kurs Annet ettårig kurs/lærlingskolen Elemetær/yrkesforberedende/a rbeidstrening/blindeskole Ettårig grunnkurs(gk)/videregående trinn (Vg) Grunnkurs over to år Tilrettelagt grunnkurs,apo,forberedende grunnkurs,innf.kl. for fremmedspr. Alternativ opplæring Videregående kurs I (VKI)/Videregående trinn (Vg) Særløp Tilrettelagt videregående kurs I (også for fremmedspråklige) To-eller treårig kurs (ikke grunnkurs over to år, ikke komprimert kurs) Videregående kurs II/ Bedriftsopplæring/Videregåen de trinn 3 (Vg3) Tilrettelagt videregående kurs II Komprimert kurs (GK, VK I, VK II over to år) Vidregående kurs III/Bedriftsopplæring etter VK II/Bedriftsopplæring etter vg3 i skole Teknisk fagskole Betegnelse på de ulike kursnivåene innen videregående opplæring som grunnkurs (GK), videregående kurs I (VK I)og videregående kurs II (VK II). Kode 0-9 gjelder før Reform94. Komprimerte kurs har fra desember 998 blitt skilt ut ved egen kode, R. Tidligere var disse registrert med kode K. Fra 000 vil elever i komprimerte kurs bli registrert på samme kode som GK, VK I og VK II. Mangler i NUDB i perioden (ligger på miniregisterne)

8 Gruppering av kurstrinn i videregående opplæring KTRINN VARCHAR Grunnkurs/Vg Videregående kurs I/Vg Videregående kurs II/bedriftsopplæring/Vg3 Annen utdanning under loven Fagskoleutdanning (egen kode fra 004/005) Kompetanse i videregående opplæring KOMP VARCHAR Generell studiekompetanse Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid normalt etter to år i skole Yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål Underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid etter tre år i skole Kompetanse viser om kurset gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Gjelder 3. og eventuelt 4. år av videregående opplæring, fra og med Reform 94. Kompetansekoden er kun påført fra og med avslutta 996/97 og igang 997 og kun på utdanninger som omfattes av Reform94. Fra oktober 999 har alle fra videregående utfylt KOMP, det vil også si at alle er kodet med utdanningskode fra Reform 94. Kombinert yrkesfag og allmennfag(taf) TAF VARCHAR Endring: Ved utgangen av september 3 4 Komb. yrkes- og allmennfag, ukjent om det er et 3 eller 4- årig løp Kombinert yrkes- og allmennfag, treårig Kombinert yrkes- og allmennfag, fireårig Tre- eller fireårig løp som ved fullført og bestått opplæring gir både spesiell studiekompetanse og full yrkeskompetanse. Opplæringen skjer vekselvis i skole og bedrift. Rett til vid.opplæring RETT VARCHAR Ikke rettselev Ungdomsrett Voksenrett Fullføringsrett Opplæringsloven gir ungdom og voksne rett til videregående opplæring etter bestemte regler.

9 Støtteundervisning i morsmål MORSMAL VARCHAR ' ' Annet Ja, har støtteundervisning i morsmål Nei For videregående opplæring registreres hvorvidt personen mottar støtteundervisning i morsmål, annet enn norsk. Usikker kvalitet Spesialundervisning etter enkeltvedtak SPESUND VARCHAR ' ' Annet Ja, med spesialundervisning etter enkeltvedtak Nei Usikker kvalitet. For videregående opplæring registreres hvorvidt det gis spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak etter Opplæringslovens 5-. Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter SPRAKOPP VARCHAR ' ' Annet Ja, med særskilt norskopplæring for språklige minoriteter Nei Usikker kvalitet. For videregående opplæring registreres hvorvidt det gis særskilt norskopplæring til personer med minoritetsspråk som morsmål. Årstimer for elever under Opplæringsloven AARTIMER NUMBER Innenfor videregående opplæring foreligger opplysninger om årstimer på kurset basert på bruttotimetall for fagene som inngår. Endring: Ved utgangen av september Delkursprosent for elever og lærlinger DELPROS NUMBER 5 Endring: Ved utgangen av september Innenfor videregående opplæring.

10 Dato for realkompetansevurdering i videregående DATO_DOKREALKOMP DATE Datoformat: YYYYMM Dato for når personen er blitt realkompetansevurdert i videregående skole. Ligger i en egen tabell i NUDB: TAB_UTVEKS_DOKREAL Endring: Ved utgangen av september Elevstatus videregående utdanning ELEVSTATUS VARCHAR A E H I M O P S U V X Alternativ opplæringsplan (IOP utenfor læreplan) i hele kurset(vid.utd) Elev(vid.utd)? Norsk utvekslingselev i utlandet Fagopplæring i skole Oppdragsundervisning innenfor tilbudsstrukturen vgo Privatist(vid.utd) Sluttet på hele kurset i løpet av skoleåret (etter. oktober)(vid.utd) Utenlandsk utvekslingselev i Norge(vid.utd) Voksne i videregående utdanning Uoppgitt Angir om personen er for eksempel elev, privatist, deltaker i tilbud spesielt tilpasset voksne, eller har individuell opplæringsplan. Fagopplæringstype FTYPE VARCHAR ' ' 9 E K L O P Andre enn fagprøver Uoppgitt Fagprøve som elev i skole Avlagt kompetanseprøve Fagprøve som lærling Lærekandidat med opplæringskontrakt Fagprøve som praksiskandidat For videregående opplæring registreres hvorvidt en lærling er på opplæringskontrakt eller ordinær lærlingekontrakt. Lærling er etter Opplæringsloven den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i opplæringsloven 3-4. Lærekandidat er etter denne loven den som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattande prøve enn fag- eller svenneprøve. For fagprøvekandidater registreres det om kandidaten har bakgrunn som elev, lærling eller praksiskandidat ved fremstilling til fag-/svenneprøven.

11 Fagskoleutdanning FAGSKOLEUTD VARCHAR 0 Godkjent fagskoleutdanning Utdanningen er godkjent etter "Lov om fagskoleutdanning" av 0. juni 003.

12 Gruppering av høyere utdanning UHGRUPPE VARCHAR H B 09 09B 0 0B B B 3 3B 4 4B Forberedende prøver Lavere nivås utdanning Andre ettårige studier, grunnutdanning Høgskolekandidat, toårig Ingeniørutdanning, toårig grunnutdanning Høgskolekandidat, ingeniørfag, toårig Andre toårige studier, grunnutdanninger Høgskolekandidat, treårig Allmennlærer, grunnutdanning Bachelor, allmennlærerutdanning Førskolelærer, grunnutdanning Bachelor, førskolelærerutdanning Fag- og yrkesfaglærer, grunnutdanning Bachelor, fag- og yrkesfaglærerutdanning Ingeniørutdanning, treårig grunnutdanning Bachelor, ingeniørfag Sykepleieutdanning, grunnutdanning Bachelor, sykepleieutdanning Helsefagutdanning, 3-4 år grunnutdanning, ikke sykepleier Bachelor, helsefagutdanning, ikke sykepleier Høgskolekandidat, fireårig Bachelor, fireårig Etatasutdanning Andre tre- og fireårige grunnutdanninger (ikke høgskolekandidat) Cand.mag.utdanning Videreutdanning i ledelse/organisasjon/administr asjon/økonomi Videreutdanning for ingeniører Videreutdanning for sykepleiere Videreutdanning for annet helsepersonell enn sykepleiere Annen videreutdanning, til og med to år Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

13 Gruppering av høyere utdanning UHGRUPPE VARCHAR B 6B 7B 8B 9B 30B M M M M 55 55M 56 Siviløkonomutdanning, fireårig Bachelor, allmenne fag Bachelor, humanistiske og estetiske fag Bachelor, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, ikke allmennlærer Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag Bachelor, økonomiske og administrative fag Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag Høyere nivås utdanning Cand.philol.-utdanning Cand.polit.-utdanning Cand.scient/Cand.real. - utdanning Cand.jur. -utdanning Master, rettsvitenskap Cand.med. -utdanning Cand.agric. -utdanning Cand.musicae. -utdanning Cand.theol. -utdanning Cand.san. -utdanning Cand.oecon. -utdanning Cand.psychol. -utdanning Cand.sociol. -utdanning Cand.sosion. -utdanning Cand.act. -utdanning Cand.techn. -utdanning Cand.pharm. -utdanning Master, farmasi-utdanning Cand.med.vet. -utdanning Cand.merc. -utdanning Cand.odont. -utdanning Master, odontologi-utdanning Cand.ed-/Cand.paed.- /Cand.paed.spec. -utdanning Hovedfagskandidat Magisterutdanning Siviløkonomutdanning, CEMS-master Siviløkonom-/Masterutdanning Sivilingeniørutdanning Master, teknologifag Master of Science

14 Gruppering av høyere utdanning UHGRUPPE VARCHAR M 70 7M 7M 73M 74M 75M 76M 77M 78M 79M 80M Master of Philosophy Master of Arts Master of International Business Master of Business Administration Master of Management Master of Technology Management Andre mastergradutdanninger Master of Laws Annen utdanning på nivå 7, ikke videreutdanning/påbygging Videreutdanning/påbygging, - inntil to år Spesialutdanning for leger Videreutdanning for sykepleiere på nivå 7 Master, ettårig, lavere grad Ph.d. Master, allmenne fag Master, humanistiske og estetiske fag Master, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Master, samfunnsfag og juridiske fag Master, økonomiske og administrative fag Master, naturvitenskapelige fag Master, helse-, sosial- og idrettsfag Master, primærnæringsfag Master, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag Master, uoppgitt fagfelt Dr. philos. Dr.polit. Dr.scient Dr.juris./Dr.legis Dr.med. Dr.theol Dr.techn. Dr.odont. Dr.med.vet. Dr.agric. Dr.oecon Dr.ing.

15 Gruppering av høyere utdanning UHGRUPPE VARCHAR B 97B 98B 99B Dr.art. Dr.psychol. Andre forskerutdanninger, lisensiater Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag Bachelor, primærnæringsfag Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag Bachelor, uoppgitt fagfelt Studiepoeng for grad STUDPOENG_GRAD NUMBER Etter- og videreutdanning og fjernundervisning EVUFJERN VARCHAR Ordinær utdanning, unntatt fjernundervisning Etter-/videreutdanning, unntatt fjernundervisning Ordinær utdanning som fjernundervisning, unntatt godkjent nettskoleutdanning Etter-/videreutdanning som fjernundervisning, unntatt godkjent nettskoleutdanning Ordinær utdanning som fjernundervisning, godkjent nettskoleutdanning Etter-/videreutdanning som fjernundervisning, godkjent nettskoleutdanning Omfatter kun utdanninger ved universitet og høgskoler. Med etterutdanning menes kortere kurs som ikke gir formell kompetanse, men som sikter mot fornyelse og ajourføring av en førstegangsutdanning. Med videreutdanning menes eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og studiepoengsuttelling i grad. Et videreutdanningstilbud vil ofte være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning. Grensen mellom ordinær utdanning og videreutdanning er likevel uklar. Studiepoeng for eksamen STUDPOENG_EKS NUMBER Avlagte studiepoeng ved høgskole/universitet. Fra oktober 998. Komplett fra oktober 00(skoleåret 00/003). Ved gjentak registreres ikke studiepoeng.

16 Recordtype på avslutta RECTYPE VARCHAR ' ' 3 4 Fullført utdanning ellers Kortere kurs/deleksamener Fullført en grad/kvalifikasjon på minst år (nivå 6,7 eller 8) etter sept. 999 Høgskole/universitet. Settes ved avgang(på avgangsrecorden), ellers blank (NULL). Variabelen STATUSAR3 angir at det er rectype3(både på tilgangs- og avgangsrecorden). Med eller uten studierett STUDRETT VARCHAR ' ' Grunnskole og videregående skole Med studierett universitet/høgskole Uten studierett. Privatist i høgskole/universitet Endringsvariabel fra høsten 0 Opptakskompetanse for studenter REALKOMP VARCHAR Generell studiekompetanse Realkompetanse Annet, uoppgitt Yrkesfaglig utdanning og relevant fag-/svennebrev Angir om studenten har generell studiekompetanse, realkompetanse eller annen kompetanse. Registreres kun ved kurstilgang fra igangværende utdanning. Gjentak GJENTAK VARCHAR ' ' 0 Ikke høgskole/universitet Ikke gjentak Gjentak Høgskole/universitet. Settes ved avgang, blank (NULL) ellers. Ved gjentak registreres det 0(null) avlagte studieppoeng for eksamen. Skolekommune SKOLEKOM VARCHAR uoppgitt/blank, 580 utlandet. Ellers kommunenummer på det aktuelle tidspunktet.

17 Skolens eierforhold EIERF VARCHAR blank Stat Kommune-/fylkeskommune Privat Kommune Fylkeskommune Uoppgitt Uoppgitt Eierforhold angir utdanningsinstitusjonens eierform på grunnlag av opplysninger i Bedrifts- og foretaksregisteret.

18 Høgskolesentra-kode HSKODE VARCHAR Samisk høgskole Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Harstad Høgskolen i Narvik Høgskolen i Bodø Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Molde Høgskolen i Ålesund Høgskulen i Volda Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Bergen Høgskolen Stord/Haugesund Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Stavanger Universitetet i Agder/Høgskolen i Agder Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Østfold Høgskolen i Akershus Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Militære høgskoler Handelshøyskolen BI Høyskolen for Ledelse og Teologi/Baptistenes Teologiske Seminar Diakonhjemmet Høgskole Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Den Polytekniske Høgskolen/Norges Informasjonsteknologiske Høgskole NLA Høgskolen /Norsk Lærerakademi - batchelorog masterstudier Politihøgskolen Høgskolestiftelsen på Kjeller Stiftelsen Varhandelens Høgskole (inn i BI fra

19 Høgskolesentra-kode HSKODE VARCHAR ) Encefalon A/S Frikirkens Teologiske Høgskole/Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen for Diakoni og Sykepleie/Lovisenberg diakonale høgskole Menighetssøsterhjemmets høgskole/høyskolen Diakonova Norges Markedshøgskole Den Norske Balletthøyskole Statens Lærerkurs Barratt Due musikkinstitutt Den norske Eurytmihøyskole Rudolf Steinerhøyskolen Oslo Merkantile Høgskole (OMH) Skatteetatsskolen i Oslo Atlantis Medisinske Høgskole Norges Handelshøyskoles Komp S avdeling Oslo Norsk Reiselivshøgskole A/S Luftfartsverket/Avinor A/S Ansgar høgskole AS Mediehøgskolen Gimlekollen Misjonshøgskolen Rogaland Høgskole (tidl.vernepleierhøgskole)/dia konhjemmet Høgskole, Rogaland Rogaland Markedshøyskole/Scandinavia n School of Management Betanien Sykepleierhøgskole/Betanien diakonale høgskole Diakonissehjemmets Sykepleierhøgskole/Diakoniss ehjemmets Høgskole/Haraldsplass diakonale høgskole Metodistkirkens Studiesenter Skatteetatsskolen i Bergen Stiftelsen Bergen Arkitektskole Skrivekunstakademiet i Hordaland Dronning Mauds Minne Høgskole Norsk Høgskole for Helhetsterapi

20 Høgskolesentra-kode HSKODE VARCHAR Norges Høgskole for Informasjonsteknologi NRK Personalopplæring Statens Forvaltningshøgskole Statens utdanningssenter for Helsepersonell UD Aspirantkurs Norges Handelshøyskoles kompetansesenter, Bergen Forsikringsakademiet NKS Høgskolen. Tidl. OMH og Norsk Reiselivshøgskole/Oslo School of Management/Markedshøyskol en Campus Kristiania Stiftelsen Arkivakademiet Fjellhaug skoler Norges idrettshøgskole Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Det teologiske Menighetsfakultet Universitetet for miljø- og biovitenskap/norges Landbrukshøgskole Norges Handelshøyskole Norsk Gestaltinstitutt A/S Høgskulen på Jæren/Høgskulen for landbruk og bygdenæringar Norsk Lærerakademi, Lærerhøgskolen Bjørknes Høyskole A/S NKI Fjernundervisning A/S Akupunkturhøyskolen Høyere utdanning i utlandet (fra Lånekassa)

21 Næringskode 7 SN7 VARCHAR Førskoler Barneskoler Ungdomsskoler Framhaldsskoler Spesialskoler for funksjonshemmede Folkehøgskoler Realskoler Gymnas Andre allmennskoler Landbruksskoler Hagebruks- og gartnerskoler Skogbruksskoler Fiskerfagskoler Andre fagskoler for landbruk og fiske Verksted- og lærlingeskoler Tekniske fagskoler og elementærtekniske skoler Skoler for husflid og kunstindustri Andre fag- og yrkesskoler for håndverk og industri Navigasjonsskoler Maskinistskoler Kokk- og stuerskoler Andre maritime skoler Andre skoler for transport og kommunikasjon. Handelsskoler Bransjeskoler Skoler for offentlige ansatte Andre skoler for administrasjon og økonomi Hjelpepleierskolen Sykepleierskolen Barnepleierskolen Andre skoler for helsestell og sosialt arbeid Hotellfagsskoler Politi-, toll-, brann- og fengselsskoler Befalsskoler Musikk- og teaterskoler Husmorskoler Andre fag- og yrkesskoler Universiteter Distriktshøgskoler Lærerhøgskoler Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN7 til SN94 og fra SN78 til SN94. I gang-974 og 975. Avsl_7475 og 7576.

22 Næringskode 7 SN7 VARCHAR Tekniske høgskoler Sosialskoler Skoler for videreutdanning i sykepleie Militære høgskoler Andre høgskoler Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN7 til SN94 og fra SN78 til SN94. I gang-974 og 975. Avsl_7475 og 7576.

23 Næringskode 78 SN78 VARCHAR Grunnskoler Barneskoler Kombinerte barne- og ungdomsskoler Ungdomsskoler Spesialskoler for funksjonshemmede Skoler under lov om videregående opplæring Folkehøgskoler Skoler for helsestell og sosialt arbeid Hjelpepleierskoler Sykepleierskoler Andre skoler for helsestell og sosialt arbeid Fagskoler for landbruket Landbruksskoler Hagebruks- og gartnerskoler Skogbruksskoler Andre fagskoler i landbruket Videregående skoler ellers Skoler for estetiske fag Skoler for administrasjon og økonomi Skoler for håndverk og industri Skoler for transport og kommunikasjon Skoler for sivile tryggingsfag Befalsskoler Andre videregående skoler Universiteter og høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler Distriktshøgskoler Pedagogiske høgskoler Ingeniørhøgskoler Sosialhøgskoler Helsefaghøgskoler Militære høgskoler Andre høgskoler Utdanningsinstitusjoner ellers Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN7 til SN94 og fra SN78 til SN94. I gang Avslutta

24 Næringskode 94 SN94 VARCHAR U N D E R V I S N I N G FØRSKOLE_ OG GRUNNSKOLEUNDERVIS NING Førskoleundervisning Grunnskoleundervisning spesialskoeundervisning for funksjonshemmede UNDRVISNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLES NIVÅ Undervisning i allmennfag Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag UNDERVISNING PÅ UNIVERSITETS_ OG HØGSKOLENIVÅ Undervisning på universitetsog høgskolenivå Undervisning ved universiteter Undervisning ved statlige høgskoler Undervisning ved militære høgskoler Undervisning ved andre høgskoler VOKSENOPPLÆRING OG ANNEN UNDERVISNING Trafikkskoleundervisning Voksenopplæring og annen undervisning Folkehøgskoleundervisning Arbeidsmarkedskurs Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs Kommunal musikkskolevirksomhet Annen undervisning inkl lærlinger og fagprøver Fra 993. Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN7 til SN78 og fra SN78 til SN94.

25 Bedriftens organisasjonsnummer ORGNRBED VARCHAR Endring: Ved utgangen av september Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel. Krypteres ved utlevering. Organsisasjonsnummer ORGNR VARCHAR Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.. Foretakets orgnr ved enbedriftsforetak, bedriftens orgnr ved flerbedriftsforetak. (For bedriftens orgnr, se ORGNRBED). Krypteres ved utlevering. Identifikasjonsnr INR VARCHAR Erstattes av organisasjonsnummer fra 999.

26 Skoletype SKOLETYPE VARCHAR Endring: Ved utgangen av september Skoler under Privatskoleloven med paraleller i off.skole Skoler under Privatskoleloven uten paraleller i off.skole Skoler under Privatskoleloven både med og uten paraleller Skoler under Privatskoleloven med paraleller og med utdanning under Fagskoleloven Skoler under Privatskoleloven uten paraleller og med utdanning under Fagskoleloven Skoler som har utdanning under Fagskoleloven Næringskode 007 SN07 VARCHAR Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering. Videreutdanning med opptakskrav VIDERUTD VARCHAR ' ' 0 9 Ikke høgskole/universitet Ikke videreutdanning Videreutdanning uten opptakskrav universitets- eller høgskoleutdanning Videreutdanning med opptakskrav universitets- eller høgskoleutdanning Uoppgitt

27 Utvekslingsavtale UTVEKSAVTALE VARCHAR 0080 Endring: Ved utgangen av september Erasmus LLP-Erasmus Erasmusmundus Bilateral Individ Kvoteprog Nordplus Andre Praksis Kvoteprogram North Norad-andre Norad LLP-øvrig Fulbright Socrates Nordområde NOVA ISEP Kultur Planlagt studieprogresjon i prosent i høstsemesteret STUDIEPROGRESJON_H NUMBER Planlagt studieprogresjon i høstsemesteret rapportert på studenter registrert per.oktober Planlagt studieprogresjon i prosent i semesteret rapportert på eksamensrecordene STUDIEPROGRESJON NUMBER 5 00 Planlagt studieprogresjon i semesteret. Om det gjelder høst- eller vårsemesteret vil framgå av eksamensdatoen. Alle eksamensrecorder innen samme semester har påført den samme planlagte studieprogresjon

28 Utvekslingsstudent UTVEKS VARCHAR Utvekslingsstudent.oktober Innvekslingsstudent.oktober Studenter hvor det foreligger en avtale med en ekstern institusjon, og hvor varigheten på avtalen er på minst tre måneder. Endring: 0070 Ved utgangen av september Gjelder per.oktober. Ligger i en egen tabell i NUDB: TAB_UTVEKS_DOKREAL Utvekslings- eller innvekslingsland UTVEKSLAND VARCHAR Gjelder per.oktober. Ligger i en egen tabell i NUDB: TAB_UTVEKS_DOKREAL

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 617 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

Definisjonskatalog for videregående

Definisjonskatalog for videregående 98/96 Notater 1998 K. Jonny Einarsen Definisjonskatalog for videregående opplæring Utarbeidet av arbeidsutvalget i FylkesKOSTRA-utdanning og statistikkgruppen Prosjekt LINDA-opplæring 1. Utgave Avdeling

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse

Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse 111 Statistiske analyser Statistical Analyses Utdanning 2009 læringsutbytte og kompetanse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren

Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Lisa Scordato Liv Anne Støren Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Entreprenørskapstilbud i høyere utdanning Lisa Scordato Liv Anne Støren Rapport 8/2014 Rapport 8/2014 Utgitt av Adresse

Detaljer

STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVAT- HØYSKOLELOVEN

STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVAT- HØYSKOLELOVEN Rundskriv F-04-02 Saksnr. 98/5723 Ajourført per 31.12.02 Universiteter Vitenskapelige høgskoler Statlige høgskoler Kunsthøgskoler Private høgskoler Universitets- og høgskolerådet Norgesnettrådet Statens

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå Vigo Oppdatert dato: 25. mai 2010 Registreringshåndbok

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken 10.2.2010

Detaljer