F_UTD_KURS. Avgangsrecord Tilgangsrecord Endringsrecord Tilgang(venstresensur)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F_UTD_KURS. Avgangsrecord Tilgangsrecord Endringsrecord Tilgang(venstresensur)"

Transkript

1 Snr SNR_NUDB VARCHAR Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget løpenummer som starter med 'U' eller 'X'. Krypteres ved utlevering. Hendelseskode KODE VARCHAR Avgangsrecord Tilgangsrecord Endringsrecord Tilgang(venstresensur) Settes ved danning av forløp i datavarehuset og angir hvilken hendelse recorden representerer Tilfellets tilgangsdato TILGDATO NUMBER Datoformat: YYYYMM Settes ved tilgang til nytt kurstilfelle og endres ikke. På F_UTD_PERSON settes TILGDATO når en person kommer inn i utdanningssystemet første gang eller etter å ha vært helt ute. Tilfellets avgangsdato AVGDATO NUMBER Datoformat: YYYYMM Settes når kurstilfellet avsluttes, ellers blank (NULL) På forløp person betyr det når en går ut av utdanningssystemet. På demografi når personen ikke lenger er bosatt. Hovedgruppevariabel HOVED VARCHAR Ingen utdanning Obligatorisk utdanning Mellomutdanning Universitets- og høgskoleutdanning Uoppgitt Variabelen tredeler nivået fra NUS000.

2 Gruppering av skoleslag UTD VARCHAR Grunnskoler Videregående skoler Lærlinger Annen videregående utdanning Statlige høgskoler Militære høgskoler Andre høgskoler Annen universitets- og høgskoleutdanning (Univ. og høgsk.utd. som gir studiepoeng, men blir tatt ved læresteder som ikke er godkjente univ. eller høgskoler) Høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler Universiteter Vitenskapelige høgskoler Folkehøgskoler Arbeidsmarkedskurs Videregående utdanning i utlandet Høyere utdanning i utlandet Fagskoler (egen gruppering fra 004/005) Grupperingen er laget ved å kombinere opplysninger om utdanningens art, institusjonens næringskode og lovverket som regulerer utdanningsvirksomheten (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova), Lov om frittståande skolar (friskolelova), Lov om fagskoleutdanning, Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) og Lov om universiteter og høyskoler). Den særskilte skoleslagsgrupperingen er en intern kode som benyttes i statistikkproduksjonen. Grupperingen har som formål å gi en mer presis angivelse av ulike skole- og utdanningstyper innenfor utdanningssystemet. Den vil være en sentral grupperingsvariabel i tabeller over utdanning publisert i Statistisk sentralbyrå. Utdanningens art NUS000 NUS000 VARCHAR For studenter under utdanning gjelder koden fag i semesteret (ikke nødvendigvis det samme som studiemål). Utdanningens art NUS89 NUS89 VARCHAR Ikke med fra og med igangværende og avslutta 998/99

3 Klassetrinn etter NUS000- standarden KLTRINN000 NUMBER Benytter klassetrinn som det er angitt på årgangsfilene for alle. Klassetrinnet er økt med for å tilpasses til 0-årig grunnskole/samsvare med klassetrinn i NUS000-standarden. Heltid/deltid HELDEL VARCHAR Heltid Deltid Voksenopplæring VOKSEN VARCHAR Voksenopplæring Ikke voksenopplæring Om utdanningen er under lov om voksenopplæring. Kodetype KODETYPE VARCHAR Samlekode Enkeltutdanning Kodetype beskriver hvorvidt utdanningskoden i standard for utdanningsgruppering 000 er en kode for enkeltutdanning eller en samlekode. Samlekoder kan bestå av flere utdanningsaktiviteter på ulike klassetrinn og med ulik varighet, og gjelder hovedsakelig kortere utdanningsaktiviteter som ikke gir noe vitnemål/kvalifikasjon i seg selv. for enkeltutdanninger er utdanningsaktiviteter med likhet i fagkrets og faglig innhold, klassetrinn og varighet, og gjelder utdanninger som gir vitnemål/kvalifikasjon.

4 Utfall av utdanning, omkodet UTFALL VARCHAR Kodet avbrutt i NUDB. Kurset har vært registrert som startet på en NUS-kode, men det er ikke registrert noen avslutning og heller ikke registrert som igangværende året etter på samme NUS-kode Ikke fullført Fullført Utfall, uomkodet UTFALLU VARCHAR A B C D F G H I K M N O P S T X Ikke fullført Ikke fullført (nettskoleutdanning) Fullført nettskoleutdanning Fullført Annen vurdering. Har fullført særskilt tilrettelagt innenfor læreplanverket Fullført og bestått årskurs Annulert Ikke bestått Bestått fagprøve Meget bra bestått fagprøve Holder fremdeles på i opplæringen Fullført og ikke bestått årskurs Bestått grunnkompetanse(kompetanse på lavere nivå) Har fullført, men mangler grunnlag for vurdering i ett eller flere fag Ikke bestått fagprøve Alternativ VKII i skole Bestått Sluttet/avbrutt i løpet av året Ikke bestått grunnkompetanse/ kompetanse på lavere nivå Ikke utfylt fra skole Er ikke sammenlignbar over tid. Settes ved avgang og endres ikke. Ellers NULL (blank). Har bare verdiene og 8 fra 974 t.o.m. 993/994. Studieland/fullføringsland FULLAND VARCHAR Der det ikke er noen opplysninger settes hele årgangen blank. Der årgangen kun mangler noen personer, brukes koden 990 for uoppgitt fullføringsland. Før 986 er utdanning fra utlandet kun registrert ved fullføringen, ikke som igangværende.

5 Grunnskolepoeng GRUNNSKOLEPOENG NUMBER 5 Grunnskolepoeng er samlet antall karakterpoeng ved avsluttet grunnskole fram til og med 006: Summen av elevens fagkarakterer i fag. Når eleven har både standpunktkarakter og eksamenskarakter, er fagkarakteren gjennomsnittet av disse karakterene. Hvis eleven mangler karakter i noen fag, blir det lagt til poeng for inntil to fag ut fra gjennomsnittskarakteren i de fagene eleven har karakter i. fra og med 007: Summen av alle karakterer dividert på antall karakterer, multiplisert med 0, med unntak av elever med mindre enn 8 karakterer, disse får 0 grunnskolepoeng.

6 Studieretning/utdanningsprogram STUDRETN VARCHAR Allmennfag Husflids- og estetiske fag Handels- og kontorfag Håndverks- og industrifag Fiskeri- og sjøfartsfag Landbruksfag og naturbruk Helse og sosial fag Husholdningsfag Idrettsfag Allmenne, økonomiske og administrative fag Musikk, dans og drama Idrettsfag Helse og sosialfag Naturbruk Formgivingsfag Hotell- og næringsmiddelfag Byggfag Tekniske byggfag Elektrofag Mekaniske fag Kjemi- og prosessfag Trearbeiderfag Medier og kommunikasjon Salg og service Teknisk fagskole Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram Kode 0-9 gjelder før Reform94. Kode -50 gjelder Reform94. Kode gjelder Kunnskapsløftet fra 006.

7 Kurstrinn i videregående opplæring KURSTRIN VARCHAR A B C D H I J K P Q R T U Gymnas Ettårig kurs Toårig kurs Teknisk fagskole og påbyggingsår i teknisk fagskole Tekniske assistenter Halvårig og kortere kurs Treårig kurs (unntatt gymnas) Annet toårig kurs Annet ettårig kurs/lærlingskolen Elemetær/yrkesforberedende/a rbeidstrening/blindeskole Ettårig grunnkurs(gk)/videregående trinn (Vg) Grunnkurs over to år Tilrettelagt grunnkurs,apo,forberedende grunnkurs,innf.kl. for fremmedspr. Alternativ opplæring Videregående kurs I (VKI)/Videregående trinn (Vg) Særløp Tilrettelagt videregående kurs I (også for fremmedspråklige) To-eller treårig kurs (ikke grunnkurs over to år, ikke komprimert kurs) Videregående kurs II/ Bedriftsopplæring/Videregåen de trinn 3 (Vg3) Tilrettelagt videregående kurs II Komprimert kurs (GK, VK I, VK II over to år) Vidregående kurs III/Bedriftsopplæring etter VK II/Bedriftsopplæring etter vg3 i skole Teknisk fagskole Betegnelse på de ulike kursnivåene innen videregående opplæring som grunnkurs (GK), videregående kurs I (VK I)og videregående kurs II (VK II). Kode 0-9 gjelder før Reform94. Komprimerte kurs har fra desember 998 blitt skilt ut ved egen kode, R. Tidligere var disse registrert med kode K. Fra 000 vil elever i komprimerte kurs bli registrert på samme kode som GK, VK I og VK II. Mangler i NUDB i perioden (ligger på miniregisterne)

8 Gruppering av kurstrinn i videregående opplæring KTRINN VARCHAR Grunnkurs/Vg Videregående kurs I/Vg Videregående kurs II/bedriftsopplæring/Vg3 Annen utdanning under loven Fagskoleutdanning (egen kode fra 004/005) Kompetanse i videregående opplæring KOMP VARCHAR Generell studiekompetanse Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid normalt etter to år i skole Yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål Underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid etter tre år i skole Kompetanse viser om kurset gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Gjelder 3. og eventuelt 4. år av videregående opplæring, fra og med Reform 94. Kompetansekoden er kun påført fra og med avslutta 996/97 og igang 997 og kun på utdanninger som omfattes av Reform94. Fra oktober 999 har alle fra videregående utfylt KOMP, det vil også si at alle er kodet med utdanningskode fra Reform 94. Kombinert yrkesfag og allmennfag(taf) TAF VARCHAR Endring: Ved utgangen av september 3 4 Komb. yrkes- og allmennfag, ukjent om det er et 3 eller 4- årig løp Kombinert yrkes- og allmennfag, treårig Kombinert yrkes- og allmennfag, fireårig Tre- eller fireårig løp som ved fullført og bestått opplæring gir både spesiell studiekompetanse og full yrkeskompetanse. Opplæringen skjer vekselvis i skole og bedrift. Rett til vid.opplæring RETT VARCHAR Ikke rettselev Ungdomsrett Voksenrett Fullføringsrett Opplæringsloven gir ungdom og voksne rett til videregående opplæring etter bestemte regler.

9 Støtteundervisning i morsmål MORSMAL VARCHAR ' ' Annet Ja, har støtteundervisning i morsmål Nei For videregående opplæring registreres hvorvidt personen mottar støtteundervisning i morsmål, annet enn norsk. Usikker kvalitet Spesialundervisning etter enkeltvedtak SPESUND VARCHAR ' ' Annet Ja, med spesialundervisning etter enkeltvedtak Nei Usikker kvalitet. For videregående opplæring registreres hvorvidt det gis spesialundervisning i henhold til enkeltvedtak etter Opplæringslovens 5-. Særskilt norskopplæring for språklige minoriteter SPRAKOPP VARCHAR ' ' Annet Ja, med særskilt norskopplæring for språklige minoriteter Nei Usikker kvalitet. For videregående opplæring registreres hvorvidt det gis særskilt norskopplæring til personer med minoritetsspråk som morsmål. Årstimer for elever under Opplæringsloven AARTIMER NUMBER Innenfor videregående opplæring foreligger opplysninger om årstimer på kurset basert på bruttotimetall for fagene som inngår. Endring: Ved utgangen av september Delkursprosent for elever og lærlinger DELPROS NUMBER 5 Endring: Ved utgangen av september Innenfor videregående opplæring.

10 Dato for realkompetansevurdering i videregående DATO_DOKREALKOMP DATE Datoformat: YYYYMM Dato for når personen er blitt realkompetansevurdert i videregående skole. Ligger i en egen tabell i NUDB: TAB_UTVEKS_DOKREAL Endring: Ved utgangen av september Elevstatus videregående utdanning ELEVSTATUS VARCHAR A E H I M O P S U V X Alternativ opplæringsplan (IOP utenfor læreplan) i hele kurset(vid.utd) Elev(vid.utd)? Norsk utvekslingselev i utlandet Fagopplæring i skole Oppdragsundervisning innenfor tilbudsstrukturen vgo Privatist(vid.utd) Sluttet på hele kurset i løpet av skoleåret (etter. oktober)(vid.utd) Utenlandsk utvekslingselev i Norge(vid.utd) Voksne i videregående utdanning Uoppgitt Angir om personen er for eksempel elev, privatist, deltaker i tilbud spesielt tilpasset voksne, eller har individuell opplæringsplan. Fagopplæringstype FTYPE VARCHAR ' ' 9 E K L O P Andre enn fagprøver Uoppgitt Fagprøve som elev i skole Avlagt kompetanseprøve Fagprøve som lærling Lærekandidat med opplæringskontrakt Fagprøve som praksiskandidat For videregående opplæring registreres hvorvidt en lærling er på opplæringskontrakt eller ordinær lærlingekontrakt. Lærling er etter Opplæringsloven den som har skrevet en lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt med hjemmel i opplæringsloven 3-4. Lærekandidat er etter denne loven den som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattande prøve enn fag- eller svenneprøve. For fagprøvekandidater registreres det om kandidaten har bakgrunn som elev, lærling eller praksiskandidat ved fremstilling til fag-/svenneprøven.

11 Fagskoleutdanning FAGSKOLEUTD VARCHAR 0 Godkjent fagskoleutdanning Utdanningen er godkjent etter "Lov om fagskoleutdanning" av 0. juni 003.

12 Gruppering av høyere utdanning UHGRUPPE VARCHAR H B 09 09B 0 0B B B 3 3B 4 4B Forberedende prøver Lavere nivås utdanning Andre ettårige studier, grunnutdanning Høgskolekandidat, toårig Ingeniørutdanning, toårig grunnutdanning Høgskolekandidat, ingeniørfag, toårig Andre toårige studier, grunnutdanninger Høgskolekandidat, treårig Allmennlærer, grunnutdanning Bachelor, allmennlærerutdanning Førskolelærer, grunnutdanning Bachelor, førskolelærerutdanning Fag- og yrkesfaglærer, grunnutdanning Bachelor, fag- og yrkesfaglærerutdanning Ingeniørutdanning, treårig grunnutdanning Bachelor, ingeniørfag Sykepleieutdanning, grunnutdanning Bachelor, sykepleieutdanning Helsefagutdanning, 3-4 år grunnutdanning, ikke sykepleier Bachelor, helsefagutdanning, ikke sykepleier Høgskolekandidat, fireårig Bachelor, fireårig Etatasutdanning Andre tre- og fireårige grunnutdanninger (ikke høgskolekandidat) Cand.mag.utdanning Videreutdanning i ledelse/organisasjon/administr asjon/økonomi Videreutdanning for ingeniører Videreutdanning for sykepleiere Videreutdanning for annet helsepersonell enn sykepleiere Annen videreutdanning, til og med to år Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

13 Gruppering av høyere utdanning UHGRUPPE VARCHAR B 6B 7B 8B 9B 30B M M M M 55 55M 56 Siviløkonomutdanning, fireårig Bachelor, allmenne fag Bachelor, humanistiske og estetiske fag Bachelor, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, ikke allmennlærer Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag Bachelor, økonomiske og administrative fag Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag Høyere nivås utdanning Cand.philol.-utdanning Cand.polit.-utdanning Cand.scient/Cand.real. - utdanning Cand.jur. -utdanning Master, rettsvitenskap Cand.med. -utdanning Cand.agric. -utdanning Cand.musicae. -utdanning Cand.theol. -utdanning Cand.san. -utdanning Cand.oecon. -utdanning Cand.psychol. -utdanning Cand.sociol. -utdanning Cand.sosion. -utdanning Cand.act. -utdanning Cand.techn. -utdanning Cand.pharm. -utdanning Master, farmasi-utdanning Cand.med.vet. -utdanning Cand.merc. -utdanning Cand.odont. -utdanning Master, odontologi-utdanning Cand.ed-/Cand.paed.- /Cand.paed.spec. -utdanning Hovedfagskandidat Magisterutdanning Siviløkonomutdanning, CEMS-master Siviløkonom-/Masterutdanning Sivilingeniørutdanning Master, teknologifag Master of Science

14 Gruppering av høyere utdanning UHGRUPPE VARCHAR M 70 7M 7M 73M 74M 75M 76M 77M 78M 79M 80M Master of Philosophy Master of Arts Master of International Business Master of Business Administration Master of Management Master of Technology Management Andre mastergradutdanninger Master of Laws Annen utdanning på nivå 7, ikke videreutdanning/påbygging Videreutdanning/påbygging, - inntil to år Spesialutdanning for leger Videreutdanning for sykepleiere på nivå 7 Master, ettårig, lavere grad Ph.d. Master, allmenne fag Master, humanistiske og estetiske fag Master, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Master, samfunnsfag og juridiske fag Master, økonomiske og administrative fag Master, naturvitenskapelige fag Master, helse-, sosial- og idrettsfag Master, primærnæringsfag Master, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag Master, uoppgitt fagfelt Dr. philos. Dr.polit. Dr.scient Dr.juris./Dr.legis Dr.med. Dr.theol Dr.techn. Dr.odont. Dr.med.vet. Dr.agric. Dr.oecon Dr.ing.

15 Gruppering av høyere utdanning UHGRUPPE VARCHAR B 97B 98B 99B Dr.art. Dr.psychol. Andre forskerutdanninger, lisensiater Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag Bachelor, primærnæringsfag Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag Bachelor, uoppgitt fagfelt Studiepoeng for grad STUDPOENG_GRAD NUMBER Etter- og videreutdanning og fjernundervisning EVUFJERN VARCHAR Ordinær utdanning, unntatt fjernundervisning Etter-/videreutdanning, unntatt fjernundervisning Ordinær utdanning som fjernundervisning, unntatt godkjent nettskoleutdanning Etter-/videreutdanning som fjernundervisning, unntatt godkjent nettskoleutdanning Ordinær utdanning som fjernundervisning, godkjent nettskoleutdanning Etter-/videreutdanning som fjernundervisning, godkjent nettskoleutdanning Omfatter kun utdanninger ved universitet og høgskoler. Med etterutdanning menes kortere kurs som ikke gir formell kompetanse, men som sikter mot fornyelse og ajourføring av en førstegangsutdanning. Med videreutdanning menes eksamensrettede studier/fag som gir formell kompetanse og studiepoengsuttelling i grad. Et videreutdanningstilbud vil ofte være en spesialisering/påbygging av en grunnutdanning. Grensen mellom ordinær utdanning og videreutdanning er likevel uklar. Studiepoeng for eksamen STUDPOENG_EKS NUMBER Avlagte studiepoeng ved høgskole/universitet. Fra oktober 998. Komplett fra oktober 00(skoleåret 00/003). Ved gjentak registreres ikke studiepoeng.

16 Recordtype på avslutta RECTYPE VARCHAR ' ' 3 4 Fullført utdanning ellers Kortere kurs/deleksamener Fullført en grad/kvalifikasjon på minst år (nivå 6,7 eller 8) etter sept. 999 Høgskole/universitet. Settes ved avgang(på avgangsrecorden), ellers blank (NULL). Variabelen STATUSAR3 angir at det er rectype3(både på tilgangs- og avgangsrecorden). Med eller uten studierett STUDRETT VARCHAR ' ' Grunnskole og videregående skole Med studierett universitet/høgskole Uten studierett. Privatist i høgskole/universitet Endringsvariabel fra høsten 0 Opptakskompetanse for studenter REALKOMP VARCHAR Generell studiekompetanse Realkompetanse Annet, uoppgitt Yrkesfaglig utdanning og relevant fag-/svennebrev Angir om studenten har generell studiekompetanse, realkompetanse eller annen kompetanse. Registreres kun ved kurstilgang fra igangværende utdanning. Gjentak GJENTAK VARCHAR ' ' 0 Ikke høgskole/universitet Ikke gjentak Gjentak Høgskole/universitet. Settes ved avgang, blank (NULL) ellers. Ved gjentak registreres det 0(null) avlagte studieppoeng for eksamen. Skolekommune SKOLEKOM VARCHAR uoppgitt/blank, 580 utlandet. Ellers kommunenummer på det aktuelle tidspunktet.

17 Skolens eierforhold EIERF VARCHAR blank Stat Kommune-/fylkeskommune Privat Kommune Fylkeskommune Uoppgitt Uoppgitt Eierforhold angir utdanningsinstitusjonens eierform på grunnlag av opplysninger i Bedrifts- og foretaksregisteret.

18 Høgskolesentra-kode HSKODE VARCHAR Samisk høgskole Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Harstad Høgskolen i Narvik Høgskolen i Bodø Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Molde Høgskolen i Ålesund Høgskulen i Volda Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Bergen Høgskolen Stord/Haugesund Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Stavanger Universitetet i Agder/Høgskolen i Agder Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Østfold Høgskolen i Akershus Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Militære høgskoler Handelshøyskolen BI Høyskolen for Ledelse og Teologi/Baptistenes Teologiske Seminar Diakonhjemmet Høgskole Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Den Polytekniske Høgskolen/Norges Informasjonsteknologiske Høgskole NLA Høgskolen /Norsk Lærerakademi - batchelorog masterstudier Politihøgskolen Høgskolestiftelsen på Kjeller Stiftelsen Varhandelens Høgskole (inn i BI fra

19 Høgskolesentra-kode HSKODE VARCHAR ) Encefalon A/S Frikirkens Teologiske Høgskole/Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen for Diakoni og Sykepleie/Lovisenberg diakonale høgskole Menighetssøsterhjemmets høgskole/høyskolen Diakonova Norges Markedshøgskole Den Norske Balletthøyskole Statens Lærerkurs Barratt Due musikkinstitutt Den norske Eurytmihøyskole Rudolf Steinerhøyskolen Oslo Merkantile Høgskole (OMH) Skatteetatsskolen i Oslo Atlantis Medisinske Høgskole Norges Handelshøyskoles Komp S avdeling Oslo Norsk Reiselivshøgskole A/S Luftfartsverket/Avinor A/S Ansgar høgskole AS Mediehøgskolen Gimlekollen Misjonshøgskolen Rogaland Høgskole (tidl.vernepleierhøgskole)/dia konhjemmet Høgskole, Rogaland Rogaland Markedshøyskole/Scandinavia n School of Management Betanien Sykepleierhøgskole/Betanien diakonale høgskole Diakonissehjemmets Sykepleierhøgskole/Diakoniss ehjemmets Høgskole/Haraldsplass diakonale høgskole Metodistkirkens Studiesenter Skatteetatsskolen i Bergen Stiftelsen Bergen Arkitektskole Skrivekunstakademiet i Hordaland Dronning Mauds Minne Høgskole Norsk Høgskole for Helhetsterapi

20 Høgskolesentra-kode HSKODE VARCHAR Norges Høgskole for Informasjonsteknologi NRK Personalopplæring Statens Forvaltningshøgskole Statens utdanningssenter for Helsepersonell UD Aspirantkurs Norges Handelshøyskoles kompetansesenter, Bergen Forsikringsakademiet NKS Høgskolen. Tidl. OMH og Norsk Reiselivshøgskole/Oslo School of Management/Markedshøyskol en Campus Kristiania Stiftelsen Arkivakademiet Fjellhaug skoler Norges idrettshøgskole Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Universitetet i Tromsø Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Det teologiske Menighetsfakultet Universitetet for miljø- og biovitenskap/norges Landbrukshøgskole Norges Handelshøyskole Norsk Gestaltinstitutt A/S Høgskulen på Jæren/Høgskulen for landbruk og bygdenæringar Norsk Lærerakademi, Lærerhøgskolen Bjørknes Høyskole A/S NKI Fjernundervisning A/S Akupunkturhøyskolen Høyere utdanning i utlandet (fra Lånekassa)

21 Næringskode 7 SN7 VARCHAR Førskoler Barneskoler Ungdomsskoler Framhaldsskoler Spesialskoler for funksjonshemmede Folkehøgskoler Realskoler Gymnas Andre allmennskoler Landbruksskoler Hagebruks- og gartnerskoler Skogbruksskoler Fiskerfagskoler Andre fagskoler for landbruk og fiske Verksted- og lærlingeskoler Tekniske fagskoler og elementærtekniske skoler Skoler for husflid og kunstindustri Andre fag- og yrkesskoler for håndverk og industri Navigasjonsskoler Maskinistskoler Kokk- og stuerskoler Andre maritime skoler Andre skoler for transport og kommunikasjon. Handelsskoler Bransjeskoler Skoler for offentlige ansatte Andre skoler for administrasjon og økonomi Hjelpepleierskolen Sykepleierskolen Barnepleierskolen Andre skoler for helsestell og sosialt arbeid Hotellfagsskoler Politi-, toll-, brann- og fengselsskoler Befalsskoler Musikk- og teaterskoler Husmorskoler Andre fag- og yrkesskoler Universiteter Distriktshøgskoler Lærerhøgskoler Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN7 til SN94 og fra SN78 til SN94. I gang-974 og 975. Avsl_7475 og 7576.

22 Næringskode 7 SN7 VARCHAR Tekniske høgskoler Sosialskoler Skoler for videreutdanning i sykepleie Militære høgskoler Andre høgskoler Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN7 til SN94 og fra SN78 til SN94. I gang-974 og 975. Avsl_7475 og 7576.

23 Næringskode 78 SN78 VARCHAR Grunnskoler Barneskoler Kombinerte barne- og ungdomsskoler Ungdomsskoler Spesialskoler for funksjonshemmede Skoler under lov om videregående opplæring Folkehøgskoler Skoler for helsestell og sosialt arbeid Hjelpepleierskoler Sykepleierskoler Andre skoler for helsestell og sosialt arbeid Fagskoler for landbruket Landbruksskoler Hagebruks- og gartnerskoler Skogbruksskoler Andre fagskoler i landbruket Videregående skoler ellers Skoler for estetiske fag Skoler for administrasjon og økonomi Skoler for håndverk og industri Skoler for transport og kommunikasjon Skoler for sivile tryggingsfag Befalsskoler Andre videregående skoler Universiteter og høgskoler Universiteter og vitenskapelige høgskoler Distriktshøgskoler Pedagogiske høgskoler Ingeniørhøgskoler Sosialhøgskoler Helsefaghøgskoler Militære høgskoler Andre høgskoler Utdanningsinstitusjoner ellers Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN7 til SN94 og fra SN78 til SN94. I gang Avslutta

24 Næringskode 94 SN94 VARCHAR U N D E R V I S N I N G FØRSKOLE_ OG GRUNNSKOLEUNDERVIS NING Førskoleundervisning Grunnskoleundervisning spesialskoeundervisning for funksjonshemmede UNDRVISNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLES NIVÅ Undervisning i allmennfag Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag UNDERVISNING PÅ UNIVERSITETS_ OG HØGSKOLENIVÅ Undervisning på universitetsog høgskolenivå Undervisning ved universiteter Undervisning ved statlige høgskoler Undervisning ved militære høgskoler Undervisning ved andre høgskoler VOKSENOPPLÆRING OG ANNEN UNDERVISNING Trafikkskoleundervisning Voksenopplæring og annen undervisning Folkehøgskoleundervisning Arbeidsmarkedskurs Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs Kommunal musikkskolevirksomhet Annen undervisning inkl lærlinger og fagprøver Fra 993. Benytter tre variabler for næring siden det er brudd ved overgang fra SN7 til SN78 og fra SN78 til SN94.

25 Bedriftens organisasjonsnummer ORGNRBED VARCHAR Endring: Ved utgangen av september Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel. Krypteres ved utlevering. Organsisasjonsnummer ORGNR VARCHAR Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer foretak og bedrifter entydig, og tildeles ved nyregistrering av enhet i Enhetsregisteret (ER). Det kan ikke utledes noen informasjon direkte av organisasjonsnummeret. Det er f.eks ikke mulig å se ut fra organisasjonsnummeret om enheten er juridisk enhet, bedrift eller hvilken organisasjonsform enheten har. Nummeret brukes i mange registre og fungerer ofte som en koblingsnøkkel.. Foretakets orgnr ved enbedriftsforetak, bedriftens orgnr ved flerbedriftsforetak. (For bedriftens orgnr, se ORGNRBED). Krypteres ved utlevering. Identifikasjonsnr INR VARCHAR Erstattes av organisasjonsnummer fra 999.

26 Skoletype SKOLETYPE VARCHAR Endring: Ved utgangen av september Skoler under Privatskoleloven med paraleller i off.skole Skoler under Privatskoleloven uten paraleller i off.skole Skoler under Privatskoleloven både med og uten paraleller Skoler under Privatskoleloven med paraleller og med utdanning under Fagskoleloven Skoler under Privatskoleloven uten paraleller og med utdanning under Fagskoleloven Skoler som har utdanning under Fagskoleloven Næringskode 007 SN07 VARCHAR Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering. Videreutdanning med opptakskrav VIDERUTD VARCHAR ' ' 0 9 Ikke høgskole/universitet Ikke videreutdanning Videreutdanning uten opptakskrav universitets- eller høgskoleutdanning Videreutdanning med opptakskrav universitets- eller høgskoleutdanning Uoppgitt

27 Utvekslingsavtale UTVEKSAVTALE VARCHAR 0080 Endring: Ved utgangen av september Erasmus LLP-Erasmus Erasmusmundus Bilateral Individ Kvoteprog Nordplus Andre Praksis Kvoteprogram North Norad-andre Norad LLP-øvrig Fulbright Socrates Nordområde NOVA ISEP Kultur Planlagt studieprogresjon i prosent i høstsemesteret STUDIEPROGRESJON_H NUMBER Planlagt studieprogresjon i høstsemesteret rapportert på studenter registrert per.oktober Planlagt studieprogresjon i prosent i semesteret rapportert på eksamensrecordene STUDIEPROGRESJON NUMBER 5 00 Planlagt studieprogresjon i semesteret. Om det gjelder høst- eller vårsemesteret vil framgå av eksamensdatoen. Alle eksamensrecorder innen samme semester har påført den samme planlagte studieprogresjon

28 Utvekslingsstudent UTVEKS VARCHAR Utvekslingsstudent.oktober Innvekslingsstudent.oktober Studenter hvor det foreligger en avtale med en ekstern institusjon, og hvor varigheten på avtalen er på minst tre måneder. Endring: 0070 Ved utgangen av september Gjelder per.oktober. Ligger i en egen tabell i NUDB: TAB_UTVEKS_DOKREAL Utvekslings- eller innvekslingsland UTVEKSLAND VARCHAR Gjelder per.oktober. Ligger i en egen tabell i NUDB: TAB_UTVEKS_DOKREAL

TAB_VITNEMAL_VGSKOLE. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra:

TAB_VITNEMAL_VGSKOLE. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Snr SNR_NUDB VARCHAR 8 Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

F_UTD_PERSON. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til:

F_UTD_PERSON. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: snr SNR_NUDB VARCHAR2 8 Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Flere tar utdanning og stadig lengre

Flere tar utdanning og stadig lengre Utdanning Flere tar utdanning og stadig lengre Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt høyere utdanning. Dette gjelder særlig for kvinner.

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

fra grunnskole til høgskolenivå.

fra grunnskole til høgskolenivå. Utdanningssystemet i Norge og godkjenning av utenlandske papirer fra grunnskole til høgskolenivå. Anne Marie Jarnes, rådgiver Introduksjonssenteret Drammen kommune Temaer Utdanningssystemet i Norge Godkjenning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000.

De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000. Utdanningskoder: De nye utdanningskodene som er angitt med uthevet skrift, har samme fagkrets-benevnelse som finnes i Norsk standard for utdanningsgruppering, NUS2000. I Utdanning fra universitet og høgskole,

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

TAB_UTD_PERSON. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra:

TAB_UTD_PERSON. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Snr SNR_NUDB VARCHAR2 8 Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Flere i utdanning på alle nivå

Flere i utdanning på alle nivå Utdanning Flere i utdanning på alle nivå Barnehagedekningen er blitt bedre, og stadig flere barn tilbringer hele dagen i barnehagen. Elevtallet stiger både i grunnskolen og i videregående opplæring, og

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole

Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole Etterundersøkelse ordinær opplæring ved Kjelle videregående skole 2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 3 3.0 Resultater bygg- og anleggsteknikk... 4 3.1 Vg1 bygg-og anleggsteknikk... 4 3.2 Vg2

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Fakta om utdanning 2007

Fakta om utdanning 2007 Utgitt av Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet Fakta om utdanning 2007 nøkkeltall Alder (normal) Trinn ph.d. (3 år) Utdanningssystemet i Norge doctor

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer