Strategisk plan - videregående opplæring for voksne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016"

Transkript

1 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget Strategisk plan - videregående opplæring for voksne Sammendrag Hensikten med denne saken er å følge opp tidligere fylkestingssak, Strategisk plan for voksenopplæring I dette inngår å redegjøre for status, vurdere aktuelle problemstillinger og vedta nye mål og strategier for årene framover. Det foreslås en videre satsing på videregående opplæring for voksne som skal dekke arbeidslivets behov for fleksible og tilgjengelige opplæringstilbud. Dette innebefatter at det også gis tilbud for unge voksne under 25 som ikke har fullført videregående opplæring og at det legges til rette for en utvidet rett til opplæring for minoritetsspråklige. Det forutsettes videre at det i større grad må tilrettelegges for ulike kvalifiseringstiltak i forkant av formell videregående opplæring. Bakgrunn Fylkeskommunale saker som berører videregående opplæring for voksne Til grunn for denne saken ligger nasjonale føringer og retningslinjer samt flere saker som tidligere har vært behandlet av fylkestinget eller fylkesrådet. Dette gjelder blant annet: Strategisk plan for voksenopplæring (FT-sak 34/07) Saken var omfattende og hadde en rekke vedtak som ga videre retning for arbeid med videregående opplæring for voksne. Opplæringen skulle dekke arbeidslivets og den enkeltes behov for fleksible og tilgjengelige opplæringstilbud basert på god karriereveiledning og den enkeltes realkompetanse. I tillegg til nasjonale føringer om rett til opplæring (voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring) ble det også vedtatt at alle over 20 år, uavhengig av rett/ikke rett, skal få muligheter å delta i nettstøttet opplæringstilbud som tilbys gjennom Den Åpne Skolen. Organisering og drift av regionale karrieresentre (FR sak 134/08) Det ble her blant annet lagt til grunn at karrieresentrene har ansvar for informasjon til voksne om tilbudene som finnes, og sørge for at den enkelte får avklart sin rett til opplæring, vurdert sin realkompetanse og blir formidlet videre til opplæring. 1

2 Tilrettelegging av lokaler til OPUS økonomiske prinsipper (FR-sak 194/12) Det ble her fastsatt at det skal legges til rette for lokaler til voksne i alle skoleregioner, enten ved skolen eller i samarbeid med andre aktører. Prinsipper for finansiering av lokaler mht. fylkeskommunal voksenopplæring (inngå i skolens økonomiske ramme) og oppdragsvirksomhet (selvfinansierende). Videre utvikling av regionale studiesentre (FT-sak 107/13) I saken ble det gjort en avklaring angående oppgaver til studiesentrene og lagt føringer på ei samordning av regionale aktører. Saken fremmet også intensjonen om mest mulig samlokalisering av virksomheter som har ansvar for voksnes læring der dette lar seg gjennomføre. Organisering, drift og videre utvikling av Nettskolen i Nordland (FT-sak 062/13) Saken har stor betydning for videregående opplæring av voksne der det ble forutsatt en videre satsing på utvikling av nettbasert undervisning. Til grunn for denne lå FT-sak 089/11: Den Åpne Skolen status og videre strategier og FT-sak 129/12: Etablering av Nettskolen i Nordland. Fylkestinget forutsatte at Nettskolen i Nordland skulle være et tilbud for unge og voksne der LOSA og DÅS skulle inngå i en felles organisasjon og med felles ledelse. Videre utvikling av den pedagogiske kvaliteten på nettundervisningen og en bedre utnyttelse av de samlede ressursene var sentralt i saken. Mens en i DÅS opplevde stor pågang av søkere var situasjonen i LOSA det motsatte med en halvering de siste årene. Det var videre behov for å kunne tilby nettbasert undervisning til flere målgrupper, noe som tidligere i liten grad hadde vært mulig (lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten og elever ved videregående skoler som ønsket å ta fag som ikke tilbys ved egen skole). Det ble videre pekt på at Nettskolen i Nordland (NiN) i framtida kunne spille en rolle for å sikre et framtidig desentralisert skoletilbud i fylke både på yrkesfaglige og studieforberedende tilbud. For å finansiere NiN ble lagt til grunn at dette skulle skje innen økonomiplanens rammer ved omdisponeringer av midler avsatt på utdanningsseksjonens budsjett. I overkant av 23 mill. kr på VO-budsjettet er slik forutsatt overført til Nettskolen i Nordland Nasjonale føringer - videregående opplæring for voksne Opplæring spesielt organisert for voksne er hjemlet i Opplæringslovens kapittel 4A og i flere forskrifter til loven. Følgene rettigheter og føringer er viktige i denne sammenheng: Voksne og rettigheter Med begrepet voksne menes alle søkere til videregående opplæring som ikke har ungdomsrett. Av disse vil noen ha voksenrett og noen søkere være uten en slik rett. Søkere uten voksenrett er søkere under 25 år som ikke har fullført og bestått videregående opplæring men som har brukt ungdomsretten sin. I gruppen finnens det også søkere som har bestått og fullført videregående opplæring men som av ulike årsaker ønsker å ta ny utdanning og kvalifisere seg for høyere utdanning eller arbeid i annet yrke. Søkere med voksenrett er alle voksne over 25 år, som ikke har fullført 3 års videregående opplæring. Denne gruppen har en rett til å få tilbud om opplæring primært i henhold til den sluttkompetansen de søker på. 2

3 I Nordland har fylkestinget vedtatt at tilbudet til voksne innen videregående opplæring skal dekke arbeidslivets og den enkeltes behov for fleksible og tilgjengelige opplæringstilbud. Opplæringen bygger på individuell karriereveiledning og den enkeltes realkompetanse. Rett til realkompetansevurdering Fra det året en person fyller 25 år kan hun eller han ha voksenrett til videregående opplæring. Voksne som har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående, har etter søknad rett til videregående opplæring særskilt organisert for voksne (jf Opplæringsloven 4A-3). Alle som har voksenrett til videregående opplæring har en lovfestet rett til å bli realkompetansevurdert. I Nordland har man ansett denne ordningen så nyttig og verdifull for den enkelte at man har valgt å gi alle som søker videregående opplæring for voksne en rett til å bli realkompetansevurdert. En annen årsak til denne utvidete retten er at man ser at kostnaden og omfanget på opplæringssiden i mange tilfeller reduseres. Formålet med realkompetansevurdering er at voksne skal få dokumentert sin kompetanse uten å måtte gå veien om tradisjonelle prøveordninger. Voksne som ønsker videregående opplæring skal kunne bygge videre på den realkompetanse hun eller han har ervervet på andre arenaer enn gjennom videregående opplæring. Voksne skal ikke måtte følge opplæring i fag der hun eller han allerede har kompetanse som er likeverdig med kompetansen som man får gjennom videregående opplæring. Realkompetansevurdering kan føre til mindre bruk av ressurser og tid for den voksne og en mer effektiv utnyttelse av ressursene i utdanningssystemet og samfunnet generelt. Realkompetansevurdering har også som formål å anerkjenne en persons samlede kompetanse, uavhengig av hvor og hvordan den er tilegnet/ervervet. Kompetansen vurderes opp mot læreplanverket for Kunnskapsløftet. Formålet med realkompetansevurderingen er å finne ut av hva den voksne «kan/mestrer». Realkompetansevurderingen fastslår i hvilken grad, og på hvilket nivå, den voksnes kompetanse er likeverdig med den kompetanse som kan oppnås gjennom bestått videregående opplæring. Siden år 2000 er det i Nordland gjennomført om lag vurderinger. Det vil si om lag 1000 vurderinger årlig. I 2013 er 40 fagkonsulenter knyttet til arbeidet med realkompetansevurdering. Fagkonsulentene er primært faglærere fra videregående skole. Utdanningsnivået i Nordland Statistikk fra 2012 viser at Nordland totalt sett ligger like over landsgjennomsnittet når det gjelder andel av befolkningen som har fullført og bestått videregående opplæring. Det er variasjoner mellom kommunene innad i fylket der 49,7 % av befolkning i Evenes har bestått videregående opplæring, og i Værøy kommune er tallet 28,2 %. Nordland ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder andel av befolkningen med kortere (inntil 3 år) eller lengre (5 år eller mer) høyere utdanning. Innad i fylket er det store variasjoner. Bodø kommune er eneste kommune over landsgjennomsnittet når det gjelder kortere høyere utdanning, og ingen av fylkets kommuner er over landsgjennomsnittet når det gjelder lengre høyere utdanning. Opplæringstilbudene for voksne i Nordland Opplæringstilbudene er utviklet med utgangspunkt i etterspørsel. I de fleste tilbudene er det praktisert løpende inntak, med to hovedinntak i august/september og i januar. Målsetningen har vært at opplæring normalt gis innen 6 måneder etter søknadsdato. 3

4 Det har vært arbeidet mye med å utvikle tilgjengelige og fleksible opplæringstilbud som skal kunne kombineres med arbeid og omsorgsoppgaver. Opplæringstilbudet som gis skal også være basert på den enkeltes realkompetanse. I perioder har fylkeskommunen hatt manglende kapasitet i opplæringstilbudene, men i hovedsak har søkere med rett fått tilbud innen 6 mnd. I Nordland har vi følgende typer opplæringstilbud spesielt organisert for voksne: Studieverkstedmodellen Den Åpne Skolen: Nettbasert opplæring i kombinasjon med lokal veiledning ved 16 videregående skoler. Fylkesdekkende samlingsbaserte opplæringstilbud ved 3 ulike videregående skoler, med opplæring og veiledning på nett i mellomperiodene. Kortere eksamensforberedende kurs for praksiskandidater. Enkeltvedtak om kjøp av opplæringstilbud fra andre fylker og tilbydere. Nettstøttet opplæringstilbud i kombinasjon med studieverksted 2012/2013 Utnyttelsesgraden av opplæringstilbudene, sett i forhold til kapasitet har vært opp mot 100 %. Det har vært ventelister for inntak på flere fag i Den Åpne Skolen. Innenfor fellesfag og noen av programområdene (yrkesfag) har man i perioder hatt problemer med å tilby opplæring til alle med og uten rett innen 6 mnd. Deltakerne i studieverkstedet skal tilbys behovsrettet studieveiledning. Det skal også tilbys opplæring i studieteknikk spesielt knyttet til nettstøttet opplæring og bruk av It`s Learning. Et studieverksted er en møteplass og sosial arena for læring, som skal være tilgjengelig for målgruppen. Fylkesdekkende samlingsbaserte tilbud Innenfor en del utdanningsprogram med stor etterspørsel har man opprettet samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med veiledning og oppgaveløsning på nett i mellomperiodene. Samlingen skal ivareta sentrale tema i opplæring og skal også danne grunnlag for læring i en sosial arena, og direkte dialog mellom deltakere og lærere. Eksamensforberedende kurs for voksne med praksiserfaring fra arbeidslivet. Kursene arrangeres ut i fra registrerte søknader og gjennomføres som deltidsopplæring med samlinger eller undervisning 1-2 ganger pr. uke. Opplæringstilbudet har en ramme på inntil 200 timer undervisning. 4

5 Målgrupper Søkere til videregående opplæring for voksne i Nordland (målgrupper) Antall søkere de siste 3 år har ligget stabilt på rundt 1000 søkere. Aldersfordeling år: 11,1 % år: 19,2 % år: 52,2 % år: 17,5 % Av totalt 1165 søkere i 2012, var 43 % deltakere menn og 57 % kvinner. I tillegg er det tatt inn 309 voksne elever i ordinære klasser skoleåret De fleste av disse er unge voksne uten voksenrett. Denne fordelingen har vært stabil de siste årene. I likhet med valgene til ungdom i videregående opplæring, har videregående opplæring for voksne vært preget av tradisjonelle yrkesog utdanningsvalg. De mest tydelige eksemplene på dette er søkingen til helse- og oppvekstfag som har tilnærmet 73 % søking fra kvinner og f.eks. teknikk og industriell produksjon der 76 % av søkerne er menn. En annen gruppe voksne med behov for videregående opplæring som er naturlig å definere er voksne minoritetsspråklige. I var det 68 søkere til opplæring som hadde med annet morsmål enn norsk. (bortsett fra samisk, dansk og svensk). Dette er en gruppe som har vært økende de siste årene og antall minoritetsspråklige søkere fra oktober 2012 til juli 2013 er 144 personer. Det er en uensartet gruppe med ulike behov og kvalifikasjoner når det gjelder språk og andre grunnleggende ferdigheter. For skoleåret 2012/2013 ser omfanget på denne gruppen voksne søkere slik ut: Søkt veiledning: 96 Søkt realkompetansevurdering: 131 Søkt opplæring: 142 Av de 142 som har søkt opplæring, er 81 søkere (57, 04 %) til fag innen helse- og oppvekstfag. De fleste har helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider som ønsket sluttkompetanse, men det er også minoritetsspråklige søkere til apotekerteknikk, tannhelsesekretær og helsesekretær. 32 personer (22,53 %) har søkt opplæring i generell studiekompetanse. Dette utgjør de to største gruppene, men også innen restaurant- og matfag er det 15 søkere (10,56 %) hvorav de fleste har sjømatproduksjon som ønsket sluttkompetanse. Voksne lærlinger I 2012 var det til sammen 459 kontrakter voksne lærlinger i Nordland. Innenfor denne gruppen finner vi unge voksne under 25 år uten ungdomsrett, og voksne over 25 år med og uten rett. 5

6 Søking, inntak, kapasitetsutnyttelse opplæringstilbud Systemer for inntak Alle voksne som søker videregående opplæring, må søke elektronisk på Vigo.no. Normal prosess er som følger: Følgende utdanningsprogram har størst søking: Helse og oppvekst: Studieforberedende/fellesfag: Andre yrkes forberedende fag: 400 søkere årlig 300 søkere årlig 300 søkere årlig Det blir først gitt tilbud om videregående opplæring til søkere med voksenrett. Ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene skal også søkere uten rett gis tilbud om videregående opplæring i var det 468 søkere med rett som søkte opplæring. 310 søkere fikk tilbud om opplæring. I samme periode var det 498 søkere uten rett som søkte opplæring. 280 av disse fikk tilbud om opplæring. Årlig får søkere tilbud om opplæring. I 2010 ble det videreutviklet et nytt inntakssystem for søkere til Den Åpne Skolen. Dette har bidratt til på få frem et mer reelt og oppdatert bilde av kapasitetsutnyttelsen for søkere til dette tilbudet. Nordland fylkeskommune har i perioder hatt vansker med å nå målsetningen om at opplæringstilbud skal gis voksne søkere innen 6 mnd. Dette betyr at ikke alle får tilbud det året de søker opplæring. For andre opplæringstilbud særskilt organisert for voksne har man i hovedsak hatt en kapasitetsutnyttelse på om lag 90 %. For noen av tilbudene med inntak hvert halvår er utnyttelsen tilnærmet 100 %. Dette gjelder tannhelsesekretær, helsesekretær og apotekteknikk som alle er tre års skoleløp. Resultater og gjennomføring Voksne har i likhet med ungdom i videregående skole rett til tilpasset opplæring. Denne tilpasningen kan skje gjennom kvalifiserende tiltak, men først og fremst ligger tilpasningen i et fleksibelt inntak uten søknadsfrister, men også i at den enkelte har en fremdriftsplan som rent tidsmessig tar hensyn til den enkeltes livssituasjon og mulighet for å fullføre opplæringen. Dette betyr at det er krevende å hente ut nøyaktige tall for hvor mange av de som starter opplæring, som fullfører og består opplæring. I Nordland administreres inntak og ordningen med realkompetansevurderingen gjennom systemet VigoVoksen. Resultatet fra opplæringen, standpunktkarakterer og eksamensresultater, registreres i skoleadministrativt system TP. Det gjøres årlige eksporter av data/resultater fra voksne opplæring fra TP til Vigovoksen. Voksne rapporteres til SSB gjennom data fra VigoVoksen. Ved målinger for gjennomføring av videregående opplæring for voksne ut over normert tid, vil man i årene som kommer benytte nasjonale tall og statistikk Skoleporten og gjennomføringsbarometeret (Utdanningsdirektoratet). 6

7 I 2011 og 2012 var det totalt 1150 søkere som fikk tilbud og takket ja til opplæring. Av disse var det i samme periode 330 av de som startet opplæring som ble registrert som avbrutt. Det vil si at om lag 29 % avbrøt sin opplæring. Ut i fra mindre undersøkelser vet vi at årsakene til avbrutte løp for voksne er svært uensartet, men avbruddene knyttes som regel til tilbud om jobb, graviditet, sykdom, flytting og ikke minst manglende forutsetninger og basiskunnskaper for å begynne i videregående opplæring. Gjennomstrømning ut over normert tid I forhold til en levekårsundersøkelse som ble gjennomført av Norut i 2010, er det mange som fullfører videregående opplæring på lenger tid enn normert. Analysen omfattet to kull, 1994-kullet og 1998-kullet. Disse kullene ble fulgt i henholdsvis 14 år og 10 år etter at de begynte på videregående skole. 14 år etter at 1994-kullet hadde startet på videregående skole, hadde 77 % av kullet fullført og bestått, dvs. 16 % mer enn det som ble målt 5 år etter at de begynte i videregående skole. Utviklingsbanen for 1998-kullet viste seg å være en nær kopi av det som skjedde med kullet. Disse resultater viser at resultatet for gjennomstrømning i videregående opplæring ikke er så alarmerende som frafallsfrekvensen fem år etter oppstart viser. Mange fullfører videregående utdanning i voksen alder. Inntak statistikk og rapportering Når det gjelder tall for voksne som gjennomfører opplæring, er det i 2012 påbegynt et utviklingsarbeid innenfor rapportering og statistikk. Det arbeides med en større omlegging av rapporteringsarbeidet i forbindelse med utvikling av Nettskolen i Nordland. I tillegg arbeides det med å utvikle bedre importfunksjoner mellom våre to registreringssystemer; Vigo Voksen og TP. Det er behov for å etablere bedre datakvalitet i statistikkgrunnlaget, slik at det kan iverksettes mer målrettede kvalitetstiltak i opplæringstilbudet, for eksempel i forbindelse med lav gjennomføringsgrad. Informasjon og karriereveiledning Karriereveiledning for voksne Karrieresentrene i Nordland har fått en sentral oppgave med å ivareta informasjonsarbeid og veiledning til voksne som omhandler voksnes rettigheter. Ved utgangen av skoleåret 2012/13 var det 9 regionale karrieresentre i fylket. Nordland fylke har nå et fylkesdekkende tilbud med siste etablering på Sør Helgeland høsten I tillegg til å være en ressurs for skolenes rådgivningsarbeid (spesielt på ungdomstrinnet), har karrieresentrene en viktig rolle når det gjelder karriereveiledning til voksne. Fra juli 2011 til juni 2012 ble det gjennomført 2970 karrieresamtaler ved sentrene. Av disse var 58 % kvinner og 42 % menn. Gjennomsnittsalderen var henholdsvis 32 og 30 år for kvinner/menn. Brukerevalueringer som ble gjennomført i etterkant av samtalene, viste at den enkelte var meget godt fornøyd. Karrieresentrene har en viktig funksjon knyttet til informasjons om opplæringstilbud, rettigheter og at voksne får hjelp til å gjøre egne valgt mht. utdanning og arbeid. Informasjon på web og annonsering Informasjon om rettigheter og voksnes muligheter for videregående opplæring gis primært i dag elektronisk. Karrieresentrene ivaretar mye av informasjonsarbeidet overfor voksne. Bare i mindre grad benyttes lokale og regionale media som informasjonskanal. Det er de siste årene heller ikke utviklet annet informasjonsmateriell om voksnes rettigheter. 7

8 Opplæringstilbydere og samarbeidspartnere Opus Videregående skolene i Nordland er den største leverandøren av videregående opplæring for voksne. Det er OPUS/ vgs. som i hovedsak har oppdraget med å gi tilbud om opplæring til voksne, i samarbeid med Den Åpne Skolen. Ideen bak etablering av Opus knyttet til videregående skoler er at den kompetanse som skolene innehar bør kunne benyttes til opplæring og utvikling i lokalmiljøene. Videregående skoler har en svært desentralisert struktur, og er i mange lokalsamfunn en betydelig kunnskapsbedrift. Skolene har i noen sammenhenger vært kritisert for å være et lukket system, og ha liten kontakt med samfunnsliv og næringsliv. De investeringer som er gjort i skoler med hensyn til kompetanse, lokaler og utstyr skal kunne brukes til langt mer enn undervisning for ungdom. I fylkestingssak står blant annet: «De videregående skolers rolle som regional utviklingsaktør skal synliggjøres og videreutvikles, slik at skolene fremstår som fylkeskommunens sentrale redskap for regional utvikling.». Opplæringskontor Opplæringskontorene i Nordland bidrar med å utvikle kvalitet i opplæring og oppfølging av lærlinger i lærebedrift. Opplæringskontorene avdekker også behov for kompetanseheving for andre voksne ansatte i bedriftene og tilbyr ofte kurs i samsvar med de behov som er avdekket. Studieforbund Blant studieforbundene er det Folkeuniversitetet i Nordland og AOF som i dag tilbyr kurs innenfor videregående opplæring for voksne, og blir etter nærmere søknad gitt tilsagn fra Nordland fylkeskommune der fylkeskommunen selv ikke gir tilbud. Nordland fylkeskommune tilbyr om lag 100 søkere årlig opplæring gjennom private aktører som studieforbund, opplæringskontorer, og da primært i form av eksamensforberedende kurs for praksiskandidater. Det kjøpes 3-5 plasser årlig fra andre fylkeskommuner. Studiesentre Studiesentre er en koordinerende virksomhet som skal legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling i distriktene i samsvar med behovet til privat næringsliv og offentlig sektor. Aktører her er regionale kompetansekontor (RKK) og andre (eksempel Kunnskapsparken Helgeland). Disse er normalt uavhengig av utdanningstilbyderne og står fritt til å kunne velge den leverandør som best oppfyller de konkrete kompetansebehov. Studiesentrene er et sted for voksnes læring og har primært lagt til rette for kortere kurs, samt høyere utdanning. Samarbeid med NAV Gjennom samarbeidsavtalen med NAV om felles mål i arbeidsmarked og utdanningspolitikken mellom KS Nordland, NAV Nordland og Nordland fylkeskommune, er det et overordnet mål å øke gjennomføringen av videregående opplæring slik at ungdom og voksne oppnår formell kompetanse. NAV og fylkeskommunen har i henhold til samarbeidsavtalen samarbeidet tett slik at voksne og ungdom får en nøytral og tilstrekkelig orientering om utdanningsveier og rettigheter. Samarbeidet mellom NAV og den videregående skole lokalt er styrket i tråd med satsingen i Ny GIV. Dette samarbeidet skal sikre at de ulike tiltak fra NAV og fylkeskommunen samkjøres og at ønskede måltall/resultater oppnås. 8

9 Økonomi og budsjetter Samlet budsjett for videregående opplæring for voksne er i 2013 på 33,1 mill. kr. I dette er det lagt inn 1,3 mill ekstra i forbindelse med etablering av Nettskolen i Nordland. Det er igangsatt en del opplæringstilbud basert på samfinansiering av opplæringstilbud med andre aktører (NAV og kommuner). I forbindelse med etablering av Nettskolen i Nordland er det vedtatt å overføre 23,3 mill. fra budsjett for videregående opplæring for voksne til driftsbudsjett for Nettskolen i Nordland. Dette betyr at fra 2015 vil budsjett for videregående opplæring for voksne være på om lag10 mill. kr. Dette skal finansiere tilbud om realkompetansevurdering og andre opplæringstilbud for voksne som ikke tilbys gjennom Nettskolen i Nordland. Disse opplæringstilbudene vil være fylkesdekkende samlingsbaserte opplæringstilbud innen utdanningsprogram med høy aktivitet. Innenfor denne rammen skal det tilbys lokale/regionale eksamensforberedende kurs for praksiskandidater, samt enkelttilbud for søkere med opplæringsbehov ikke kan dekkes gjennom eksisterende tilbud. Post Underposter -beskrivelser Budsjett 2013 Administrasjon Reiser inntak -drift Vigo Voksen Adm. - inntak Den Åpne skolen Informasjon Reiser, kompetanseheving, etterutdanning fagpersonell Opplæringstilbud Tilsagn studieverksted, enkeltvedtak og andre fylkesdekkende tilbud Nettbasert opplæring (nettlærere) Realkompetansevurdering Administrasjon vgo. for voksne, husleie-drift kontorsted Mo i Rana Frikjøp fagkonsulenter, fagnettverk, Totalt I tillegg gis det tilskudd på 3,18 mill kr til Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Nordland. I 2013 ble dette finansiert med kr fra utdanning og 2,2 mill. kr næringsavdelingen. 9

10 Problemstilling Problemstillinger innen videregående opplæring er i stor grad knyttet opp til prioriteringer i inntaket for voksne søkere som har samme opplæringsbehov, men ulike rettigheter. Den ene gruppen er voksne søkere over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, og som derfor har rett til videregående opplæring. Den andre gruppen er voksne med gjennomført og bestått opplæring, samt unge voksne under 25 år, som står uten fullført videregående opplæring. Erfaringer og undersøkelser viser at sistnevnte kategori er en sårbar gruppe blant annet med hensyn til langtidsledighet. Innenfor de økonomiske rammene for videregående opplæring for voksne klarer man å gi tilbud om opplæring til søkere som har voksenrett. Men det er fortsatt slik at rundt søkere årlig uten rett, ikke får tilbud pga. manglende kapasitet i tilbudene. Opplæringstilbudet til voksne er behovsstyrt ut i fra søkernes behov, og det er en utfordring at opplæringstilbudet ikke tar tilstrekkelig hensyn til arbeidslivets behov for arbeidskraft. Dette har sine årsaker i at lovverket tar utgangspunkt i individuelle behov og den enkeltes ønske om sluttkompetanse. Når det gjelder voksne minoritetsspråklige viser erfaringene at det ligger en utfordring i at mange innenfor denne gruppen som får tilbud om opplæring, ikke takker ja, eller at de ikke fullfører opplæringen. Årsakene er sammensatte, men manglende språkkunnskaper oppgis ofte som en årsak til at opplæringen avbrytes. Språkferdigheter i norsk er avgjørende for å kunne lykkes med gjennomføring i videregående opplæring. Det er i dag ikke anledning til å stille krav om ferdigheter i norsk før inntak. Det er knyttet flere utfordringer til løpende opptak. Mange aktører (skoler) er involvert i dataregistreringen fra inntak, realkompetansevurdering, opplæring og utstedelse av dokumentasjon. Det ansees videre som utfordrende at man registrerer resultat fra realkompetansevurdering og opplæring i to ulike datasystemer. Dette gir alene ikke et tilstrekkelig godt grunnlag å fatte beslutninger med hensyn til kapasitetsutnyttelse og kvalitet i tilbudene og tilbudsstruktur. Ventelistene på inntak til videregående opplæring for voksne medfører ulike problemer for søkerne. Ikke minst øker risikoen for at voksne som har søkt opplæring ikke takker ja til tilbudet dersom ventetiden blir for lang. Det er særskilt i noen av fellesfagene for studiespesialisering dette har vært problematisk. Ved 8 av fylkets videregående skoler er det etablert OPUS Opplærings- og utviklingssenter som på vegne av skolene skal tilby opplæring og kompetanseutvikling til næringslivet og lokale instanser. Dette gjelder både offentlig og private bedrifter, organisasjoner og andre grupper. Opusvirksomheten ved de videregående skoler har i dag ulik organisering, og det er store regionale forskjeller med hensyn til aktivitet og tilbud til næringsliv og samfunn. Skolenes rolle som utviklingsaktør i regionene har også utviklet seg i ulike retninger. Dette bidrar til at man i dag ikke har en tydelig felles plattform eller felles målsetninger for opusvirksomheten som kunne gitt en mer målrettet aktivitet i forhold til å tilby tjenester knyttet til kompetansebygging i regionene. 10

11 Innkomne høringsuttalelser Det ble den 12.september sendt ut et høringsutkast til videregående skoler, opplæringskontor, og arbeidstakerorganisasjonene der det ble bedt om innspill til problemstillinger og forslag til mål og strategier. Det kom inn 8 uttalelser. En oppsummering av disse ligger som trykt vedlegg. Følgende konklusjoner kan gjøres: De som har svart ser positiv på å sikre at minoritetsspråklige får kartlagt sine språkkunnskaper og grunnleggende ferdigheter, før det gis tilbud om videregående opplæring. Det påpekes i flere av uttalelsene at det anses som riktig og viktig at man fortsatt skal gi tilbud til søkere uten rett dersom det er ledig kapasitet i etablerte opplæringstilbud. I en del av uttalelsene utrykkes det bekymring for at mange voksne uten rett må vente lenge før de får tilbud, og at det settes av for lite penger til språkopplæring for voksne. Likevel støtter høringsuttalelsene i all hovedsak målformuleringer og strategier for perioden Vurderinger Frafallet i Nordland er høyt, særskilt innenfor yrkesfagene. Fylkesrådet mener derfor omfang, bredde og kvalitet i opplæringstilbudet til voksne vil være avgjørende for at man skal makte å øke andelen med voksne som fullfører sin videregående opplæring Med målsetting om å heve kompetansen til den voksne befolkningen i Nordland generelt, vil målgruppen for opplæring være flerdelt. Voksne med fullført videregående opplæring kan også ha behov for ny opplæring innenfor andre fagområder for eksempel i forbindelse med omstillinger og endringer i arbeidsmarkedet. Andre vil ha behov for kvalifisering/forbedring karakterer for inntak til høyere utdanning. Fylkesrådet tilråder at man arbeider for å videreutvikle ordninger for samfinansiering med næringsliv og Nav og andre kompetanseaktører som kan bidra til at flere søkere uten rett får et opplæringstilbud. I denne sammenheng må man foreta en nærmere vurdering av skolenes rolle som regional utviklingsaktør og starte prosesser som har til hensikt å revitalisere Opusvirksomheten i Nordland. Unge voksne under 25 år med svakt karaktergrunnlag, som ikke har fullført og bestått opplæring, opplever at mulighetene er begrenset når de ikke har fullført yrkesutdanning med fag/svennebrev eller har oppnådd generell studiekompetanse. Dette medfører at unge mennesker blir «satt på vent» med hensyn til arbeid og utdanning, og at Nordlandssamfunnet ikke får tatt i bruk og nyttiggjøre seg verdifulle menneskelige ressurser. Fylkesrådet mener derfor at denne gruppen skal gis en særskilt oppmerksomhet i videregående opplæring for voksne. Hensikten er å øke den enkeltes muligheter for å bli aktive deltakere i samfunn, arbeid og utdanning. Fylkesrådet mener videre det er viktig å prøve ut nye inntaksrutiner som kan bidra til bedre oversikt og større effektivitet, og samtidig sikre en bedre kapasitetsutnyttelse i opplæringstilbudene. Samtidig må det settes større fokus på arbeidet med statistikk og rapportering av voksnes læring. Fylkesrådet anser det for viktig at alle voksne i Nordland opplever mestring i opplæringsarbeidet. Det nettbaserte opplæringstilbudet må videreutvikles gjennom å heve kompetansen for nettlærere, og bedre utnyttelse av teknologi. Presentasjon av fagstoff og dialog mellom deltakere og lærer må utvikles gjennom lyd/bildekommunikasjon. Dette må skje i regi av Nettskolen i Nordland. Samtidig bør det ved lokale studieverksted settes fokus på kvalifiseringstiltak i som styrker forutsetningene for den voksne til å gjennomføre videregående opplæring. Tiltakene må utvikles på bakgrunn av individuell kartlegging av grunnleggende ferdigheter, språkopplæring og studieteknikk. 11

12 Fylkestinget vedtok i april 2013 en videre strategi for tilflytting og rekruttering og fylkesrådet har fulgt opp med en konkret handlingsplan for Denne omfatter en rekke tiltak som omfatter opplæring og kvalifisering innen området videregående opplæring for voksne. I dette inngår blant annet at minoritetsspråklige må få tidlig veiledning om ulike utdanningsveier, godkjenningsordninger og kompetansekrav. Regionale karrieresentrene må komme tidlig inn mht til å kartlegge utdannings- og yrkesbakgrunn, vurdering av tidligere utdanning og praksis og motivere til videre utdanning. En stor andel av de minoritetsspråklige opplever begrensninger når det gjelder bruk av nettbasert opplæring ut fra i hvilken grad de behersker det norske språket. Erfaringen tilsier at deltakerne i videregående opplæring for voksne som har bestått norskprøve 3, i større grad mestrer og gjennomfører den nettstøttede opplæringen med bestått. Fylkesrådet anser det som viktig at det etableres et tettere formalisert samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører. Partnerskapsavtaler vil kunne bidra til å styrke og utvikle bedre tilbud om språkopplæring og tilpasset videregående opplæring for minoritetsspråklige. Trolig vil også en samordning av språkopplæringen for unge minoritetsspråklige i vgs. og kvalifiserende tiltak for voksne kunne gi positive effekter og en bedre ressursutnyttelse. I FT-sak nevnes følgende om aktuelle tiltak : «Der forholdene ligger til rette for det, bør Opus utvikles til det viktigste verktøyet for regional utvikling.». Fylkesrådet mener derfor det bør fremmes en egen sak om opusvirksomheten i Nordland. Denne må ses i sammenheng med videre satsing på videregående skoles rolle som regional utviklingsaktør, jf FT-sak 061/13. Forslag til mål, delmål samt aktuelle tiltak for å nå målene Fylkesrådet foreslår følgende mål og delmål som føringer for det videre arbeid med videregående opplæring for voksne: Hovedmål: Videregående opplæring for voksne skal imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse og den enkeltes behov for fleksible, tilgjengelige og tilpassede opplæringstilbud. Opplæring for voksne skal innen 2018 bidra til at 80 % av årskullene Nordland har fullført og bestått videregående opplæring etter 10 år. Delmål 1. Rett til videregående opplæring for voksne 1. Alle voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. 2. Unge voksne under 25 år som ikke har fullført videregående opplæring eller mangler enkeltfag, gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. 12

13 Tiltak: a. Nye inntaksrutiner skal bidra til bedre oversikt og effektivitet som på sikt vil kunne sikre en bedre kapasitetsutnyttelse. b. Regionalt samarbeid med Nav, kommuner og andre aktører med felles mål innenfor arbeid og utdanning skal bidra til å videreutvikle modeller for samfinansiering av opplæringstilbud som gir flere voksne, uavhengig av rett/ikke rett, muligheten til å fullføre videregående opplæring. c. Nettlærere og studieverksted skal bidra aktivt for at den enkelte deltakers fremdriftsplan overholdes. Bruk av nettlærerressurs i NIN skal differensieres med hensyn til om man er elev med standpunktvurdering eller privatist. d. Det skal legges større vekt på hvilket opplæringsløp og status deltakerne er tjent med, og det skal utvikles flere fagtilbud innenfor eksamensforberedende kurs. Delmål 2. Videregående opplæring for voksne minoritetsspråklige 1. Voksne minoritetsspråklige som har gjennomført videregående opplæring, eller høgskole/universitet i sitt hjemland, men som ikke får godkjent denne fullt ut på videregående nivå, gis rett til opplæring. 2. Alle minoritetsspråklige søkere skal få kartlagt behov for språkopplæring før tilbud om videregående opplæring. Det er en målsetting at alle minoritetsspråklige skal bestå norskprøve 3 for voksne innvandrere før de starter på fag i videregående opplæring. Tiltak: a. Arbeidet med å kvalifisere minoritetsspråklige for arbeid og utdanning, skal samordnes og koordineres med ulike tiltak som er vedtatt iverksatt i tilflyttingsprosjektet. b. Det skal etableres regionale samarbeidsforum for voksnes veiledning og læring. Samarbeidsforumet bør være representert med kommunal voksenopplæring, Opus, opplæringskontor, karrieresenter og representanter fra målgruppen. En viktig del av samarbeidet blir å avdekke behov og muligheter for samarbeid mellom skole og næringsliv og å utvikle godt tilpassede opplæringstilbud. Det skal etableres møteplasser for erfaringsog kompetansedeling. modeller for å samfinansiering av mellom arbeidslivet, Nav og Nordland fylkeskommune. c. Innenfor fylkeskommunen skal det arbeides for å samordne språkopplæring for ungdom og voksne. Det bør videre utvikles ulike modeller for å samfinansiering av kvalifiseringstiltak og språkopplæring mellom arbeidslivet, kommuner, Nav og Nordland fylkeskommune. d. Ulikheter i utdanningssystemer og vår manglende kunnskap om søkers utdannings/praksisbakgrunn stiller krav til annen tilnærming enn kun å se på dokumentasjon. Bruk av yrkesprøving og samtale/intervju skal i sterkere grad benyttes som metode for veiledning og for å identifisere kompetanse hos minoritetsspråklige. Sentrale aktører innenfor arbeidsfeltet skal inviteres til en årlig nettverkskonferanse som setter fokus på minoritetsspråklige og deres behov for opplæring i språk i kombinasjon med videregående opplæring. Min Vei skal være et sentralt verktøy i språkopplæring og videregående opplæring. 13

14 Delmål 3. Opplæringstilbud og kvalifiseringstiltak 1. Opplæringstilbudet til voksne søkere skal bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og gi deltakeren tro på egne ferdigheter og læringsevne. Opplæringen skal bidra til at deltakeren kvalifiserer seg for arbeid eller høgere utdanning og kan delta aktivt i arbeidsliv og samfunn. 2. Videregående opplæring for voksne skal imøtekomme arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft og være en viktig rekrutteringskilde for høyere utdanning i Nordland. Tiltak: a. Opplæringstilbudene som tilbys voksne over 25 år skal bygge på den enkeltes realkompetanse. b. Andre kvalifiserende tiltak som eksamensforberedende kurs, og andre fagrelaterte tiltak, skal bygge på individuell kartlegging av kunnskap og ferdigheter og den enkeltes praksisbakgrunn. c. Deltakerne skal være kjent med hvilke forventninger og plikter og rettigheter som legges til grunn for å være en aktiv deltaker i opplæring. Alle voksne som gjennom kartlegging har behov for det, skal tilbys kvalifisering innen grunnleggende ferdigheter når det gjelder språkopplæring, regning, lesing, IKT og skriving, før de tilbys videregående opplæring. d. Kompetansetiltakene skal tilbys lokalt gjennom videregående skole/opus. Nettbasert opplæring skal tilbys av Nettskolen i Nordland. Der videregående skole/opus ikke kan gi behovsrettet tilbud, kan andre tilbydere som studieforbund, opplæringskontorer med flere, tilby lokale eller fylkesdekkende nettbaserte tilbud. e. Opus skal delta aktivt som regional utviklingsaktør overfor næringsliv, kompetanseaktører og utdanningsinstitusjoner. 14

15 Delmål 4. Kvalitetsstyring og rapportering Tiltak: 1. Målinger, statistikk og rapportering skal være et sentralt styringsverktøy og en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av opplæringstilbud og kompetansetiltak for voksne i Nordland. a) Det skal etableres bedre datakvalitet i rapporteringsgrunnlaget slik at det kan iverksettes mer målrettede kvalitetstiltak i opplæringstilbudet, for eksempel i forbindelse med lav gjennomføringsgrad eller endring i opplæringsbehovene. a. Elektronisk system for kvalitetsstyring skal etableres og vedlikeholdes. Indikatorer for omfang og gjennomføring, samt karakterstatistikk på fagnivå skal gjøres kjent og benyttes i tilstandsrapporteringen. Videre skal etableres indikatorer som gir informasjon om hvordan deltakerne opplever tilbudet med hensyn til mestringsfølelse, og om det hjalp dem videre i arbeid og utdanning. b. Videreutvikling av system for inntak, statistikk og rapportering skal ha til hensikt å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for kontinuerlig forbedring, og behovsretting av tiltak og opplæringstilbud for voksne. For eksisterende opplæringstilbud, skal det etableres rutiner for to inntak i året januar og august. Søknader om kostnadsdekning fra enkeltsøkere og søknader fra kompetanseaktører behandles fortløpende. c. Det vurderes å etablere et eget fagteam for dokumentasjon og rapportering for voksne. Arbeidet ses i sammenheng med etablering av Nettskolen i Nordland. Teamet kan ha ansvar for å iverksette og drifte gitte føringer for inntak, dokumentasjon på realkompetanse, tilbudsstruktur voksne, samt rapportering. Konsekvenser Fylkesrådets forslag til mål og delmål forutsettes gjennomført innen dagens rammer avsatt til videregående opplæring for voksne. En eventuell framtidig reduksjon i budsjettet for voksenopplæring, vil måtte få konsekvenser for omfanget av opplæringstilbudene og for vurdering av realkompetanse for voksne som formelt ikke har en rett til opplæring. Strategisk plan forutsetter også at budsjettmidler fra videregående opplæring for voksne som overføres til Nettskolen i Nordland, fortsatt benyttes til videregående opplæring for voksne i kommende periode. 15

16 Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Videregående opplæring for voksne må imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse og den enkeltes behov for fleksible, tilgjengelige og tilpassede opplæringstilbud. Opplæring for voksne skal innen 2018 bidra til at 80 % av årskullene Nordland har fullført og bestått videregående opplæring etter 10 år. For å nå målsettingen ovenfor vedtas følgende delmål: a. Alle voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. Voksne som har fullført og bestått videregående opplæring, samt unge voksne under 25 år som ikke har bestått videregående opplæring, skal gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. b. Voksne minoritetsspråklige som har gjennomført videregående opplæring, eller høgskole/universitet i sitt hjemland, men som ikke får godkjent denne fullt ut på videregående nivå, gis rett til opplæring. c. Alle minoritetsspråklige søkere skal få kartlagt behov for språkopplæring før tilbud om videregående opplæring. Det er en målsetting at alle minoritetsspråklige skal bestå norskprøve 3 for voksne innvandrere før de starter på fag i videregående opplæring. d. Opplæringstilbudet til voksne søkere skal bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og gi deltakeren tro på egne ferdigheter og læringsevne. Opplæringen skal bidra til at deltakeren kvalifiserer seg for arbeid eller høgere utdanning og kan delta aktivt i arbeidsliv og samfunn. e. Målinger, statistikk og rapportering skal være et sentralt styringsverktøy og en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av opplæringstilbud og kompetansetiltak for voksne i Nordland. 2. Det legges fram en egen fylkestingssak om organisering og drift av Opus i Nordland i løpet av våren Bodø den Tomas Norvoll fylkesrådsleder sign Oddleif Olavsen fylkesråd for utdanning sign 16

17 Fra behandling i næringskomiteen Komiteen har fått seg forelagt Eldrerådets innstilling i saken. Sp har fremmet nytt forslag til punkt a. 1.a Alle voksne over 20 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. Voksne som har fullført og bestått videregående opplæring, samt unge voksne under 25 år som ikke har bestått videregående opplæring, skal gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. Votering Sp forslag til nytt punkt 1.a fikk 1 stemme fra Sp og falt. Fylkesrådets innstilling til punkt 1.b,c,d,e og punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Næringskomiteens innstilling til vedtak 1. Videregående opplæring for voksne må imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse og den enkeltes behov for fleksible, tilgjengelige og tilpassede opplæringstilbud. Opplæring for voksne skal innen 2018 bidra til at 80 % av årskullene Nordland har fullført og bestått videregående opplæring etter 10 år. For å nå målsettingen ovenfor vedtas følgende delmål: a. Alle voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. Voksne som har fullført og bestått videregående opplæring, samt unge voksne under 25 år som ikke har bestått videregående opplæring, skal gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. b. Voksne minoritetsspråklige som har gjennomført videregående opplæring, eller høgskole/universitet i sitt hjemland, men som ikke får godkjent denne fullt ut på videregående nivå, gis rett til opplæring. c. Alle minoritetsspråklige søkere skal få kartlagt behov for språkopplæring før tilbud om videregående opplæring. Det er en målsetting at alle minoritetsspråklige skal bestå norskprøve 3 for voksne innvandrere før de starter på fag i videregående opplæring. d. Opplæringstilbudet til voksne søkere skal bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og gi deltakeren tro på egne ferdigheter og læringsevne. Opplæringen skal bidra til at deltakeren kvalifiserer seg for arbeid eller høgere utdanning og kan delta aktivt i arbeidsliv og samfunn. e. Målinger, statistikk og rapportering skal være et sentralt styringsverktøy og en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av opplæringstilbud og kompetansetiltak for voksne i Nordland. 17

18 2. Det legges fram en egen fylkestingssak om organisering og drift av Opus i Nordland i løpet av våren Bent Eriksen, H komiteleder sign Henrik Bjørnevik, Ap saksordfører sign 18

19 Fylkestinget FT-111/13 Fra behandling i plenum Innstillinga fra næringskomiteen ble lagt fram av saksordfører Henrik Bjørnevik. Ap Votering Sp forslag til nytt punkt 1.a fikk 11 stemmer avgitt fra Sp, SV, V og Rødt og falt Fylkesrådets innstilling til punkt 1.b,c,d,e og punkt 2 ble enstemmig vedtatt med 51 stemmer Vedtak 1. Videregående opplæring for voksne må imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse og den enkeltes behov for fleksible, tilgjengelige og tilpassede opplæringstilbud. Opplæring for voksne skal innen 2018 bidra til at 80 % av årskullene Nordland har fullført og bestått videregående opplæring etter 10 år. For å nå målsettingen ovenfor vedtas følgende delmål: f. Alle voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. Voksne som har fullført og bestått videregående opplæring, samt unge voksne under 25 år som ikke har bestått videregående opplæring, skal gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. g. Voksne minoritetsspråklige som har gjennomført videregående opplæring, eller høgskole/universitet i sitt hjemland, men som ikke får godkjent denne fullt ut på videregående nivå, gis rett til opplæring. h. Alle minoritetsspråklige søkere skal få kartlagt behov for språkopplæring før tilbud om videregående opplæring. Det er en målsetting at alle minoritetsspråklige skal bestå norskprøve 3 for voksne innvandrere før de starter på fag i videregående opplæring. i. Opplæringstilbudet til voksne søkere skal bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og gi deltakeren tro på egne ferdigheter og læringsevne. Opplæringen skal bidra til at deltakeren kvalifiserer seg for arbeid eller høgere utdanning og kan delta aktivt i arbeidsliv og samfunn. j. Målinger, statistikk og rapportering skal være et sentralt styringsverktøy og en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av opplæringstilbud og kompetansetiltak for voksne i Nordland. 2. Det legges fram en egen fylkestingssak om organisering og drift av Opus i Nordland i løpet av våren Vedlegg DokID Vedlegg 1 Oppsummering av høringssvar strategisk plan voksne Møteprotokoll Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget AMA

20 20

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Vår dato: 30.04.2015 Vår referanse: 15/23874 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 0032 OSLO Innspill stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Strategisk plan for OPUS Fauske Perioden 2013-2015

Strategisk plan for OPUS Fauske Perioden 2013-2015 Strategisk plan for OPUS Fauske ID UTS.Fau.OPUS.1.1.1 Versjon 1.01 Gyldig fra 01.10.2014 Forfatter TEH, ER, UBG, NTH, YMB, BM Verifisert Roger Kristensen Godkjent Ingunn Mikaelsen Side 1 av6 Bakgrunn OPUS

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no

ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014. www.karrierenordland.no ÅRSMELDING FOR KARRIERESENTRENE I NORDLAND 2014 www.karrierenordland.no Innledning... 1 Organisering av karrieresentre i Nordland... 2 Partnerskap for karriereveiledning... 2 Karrieresentrenes oppgaver...

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Kvalifiseringsprosjektet

Kvalifiseringsprosjektet Kvalifiseringsprosjektet M2: For elever som ikke har fått læreplass innen 15.august «Læreplasskurs» (13 uker fulltid, oppstart 1.september) Fullført høst 2014, 20 av 65 deltakere fikk læreplass Nytt kurs

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no Vivian Schjølberg Minoritetsspråklige og karriereveiledning Hvem er de minoritetsspråklige? Hva

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER INNEN PSYKISK HELSEVERN OG RUSOMSORG

OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER INNEN PSYKISK HELSEVERN OG RUSOMSORG Videregående opplæring Arkivsak-dok. 200903530-115 Saksbehandler Marit Fauske Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 07.02.2012 Fylkestinget 22.02.2012 OPPLÆRING FOR VOKSNE PASIENTER INNLAGT I INSTITUSJONER

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingstrekk i perioden utfordringer og suksessfaktorer... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: 32808631 Saksframlegg Referanse 2008/245-103 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 22.06.2011 Retting

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Innspill til Stortingsmelding - Livslang læring og utenforskap fra Karriere Oppland

Innspill til Stortingsmelding - Livslang læring og utenforskap fra Karriere Oppland Videregående opplæring Vår ref.: 201200133-297 Lillehammer, 21. mai 2015 Innspill til Stortingsmelding - Livslang læring og utenforskap fra Karriere Oppland Karriere Oppland består av seks regionale karrieresentre

Detaljer

Ungdom, utdanning og arbeid

Ungdom, utdanning og arbeid LOs nestleder, Tor-Arne Solbakken Ungdom, utdanning og arbeid hvordan hindre Råd for høyere utdanning I Nord-Norge Hurtigruta 9. november 2010 Hvem holdes utenfor arbeidslivet? Ordinært arbeidsledige og

Detaljer

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013

Karriereveiledningsfeltet. hvem gjør hva og for hvem? Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder. Gardermoen 4. mars 2013 Karriereveiledningsfeltet i Norge hvem gjør hva og for hvem? Gardermoen 4. mars 2013 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Agenda Hva er karriereveiledning? De nasjonale målene Offentlig karriereveiledningstjenester

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Direkte tlf: 23302767 kbl@udir.no Vår dato: 27.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3618 Deres referanse: Aust Agder fylkeskommune v/ Trine Nilsen Hordaland

Detaljer

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING 1 Thomas Wegner Thomassen http://www.udir.no/upload/regelverk/udir_retningslinjer%20for%20realkompetansevurd_web.pdf?epslanguage=no 2 Hvorfor retningslinjer?

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13. Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13. Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/02689-5 Saksbehandler Sigurd Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13 Regional handlingsplan for sørsamisk

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Utarbeidet av Harald Skulberg, avdeling for utredning i Utdanningsforbundet

Utarbeidet av Harald Skulberg, avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Temanotat 2002/7: Realkompetanse Utarbeidet av Harald Skulberg, avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Innledning Med realkompetanse menes all formell, ikke-formell og uformell kompetanse en person

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får

Detaljer

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Mål. Nasjonale indikatorer

Mål. Nasjonale indikatorer Mål Hovedmålet med satsingen ungdomstrinn i utvikling er å gi elevene økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. For hver deltakergruppe

Detaljer