Strategisk plan - videregående opplæring for voksne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016"

Transkript

1 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget Strategisk plan - videregående opplæring for voksne Sammendrag Hensikten med denne saken er å følge opp tidligere fylkestingssak, Strategisk plan for voksenopplæring I dette inngår å redegjøre for status, vurdere aktuelle problemstillinger og vedta nye mål og strategier for årene framover. Det foreslås en videre satsing på videregående opplæring for voksne som skal dekke arbeidslivets behov for fleksible og tilgjengelige opplæringstilbud. Dette innebefatter at det også gis tilbud for unge voksne under 25 som ikke har fullført videregående opplæring og at det legges til rette for en utvidet rett til opplæring for minoritetsspråklige. Det forutsettes videre at det i større grad må tilrettelegges for ulike kvalifiseringstiltak i forkant av formell videregående opplæring. Bakgrunn Fylkeskommunale saker som berører videregående opplæring for voksne Til grunn for denne saken ligger nasjonale føringer og retningslinjer samt flere saker som tidligere har vært behandlet av fylkestinget eller fylkesrådet. Dette gjelder blant annet: Strategisk plan for voksenopplæring (FT-sak 34/07) Saken var omfattende og hadde en rekke vedtak som ga videre retning for arbeid med videregående opplæring for voksne. Opplæringen skulle dekke arbeidslivets og den enkeltes behov for fleksible og tilgjengelige opplæringstilbud basert på god karriereveiledning og den enkeltes realkompetanse. I tillegg til nasjonale føringer om rett til opplæring (voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring) ble det også vedtatt at alle over 20 år, uavhengig av rett/ikke rett, skal få muligheter å delta i nettstøttet opplæringstilbud som tilbys gjennom Den Åpne Skolen. Organisering og drift av regionale karrieresentre (FR sak 134/08) Det ble her blant annet lagt til grunn at karrieresentrene har ansvar for informasjon til voksne om tilbudene som finnes, og sørge for at den enkelte får avklart sin rett til opplæring, vurdert sin realkompetanse og blir formidlet videre til opplæring. 1

2 Tilrettelegging av lokaler til OPUS økonomiske prinsipper (FR-sak 194/12) Det ble her fastsatt at det skal legges til rette for lokaler til voksne i alle skoleregioner, enten ved skolen eller i samarbeid med andre aktører. Prinsipper for finansiering av lokaler mht. fylkeskommunal voksenopplæring (inngå i skolens økonomiske ramme) og oppdragsvirksomhet (selvfinansierende). Videre utvikling av regionale studiesentre (FT-sak 107/13) I saken ble det gjort en avklaring angående oppgaver til studiesentrene og lagt føringer på ei samordning av regionale aktører. Saken fremmet også intensjonen om mest mulig samlokalisering av virksomheter som har ansvar for voksnes læring der dette lar seg gjennomføre. Organisering, drift og videre utvikling av Nettskolen i Nordland (FT-sak 062/13) Saken har stor betydning for videregående opplæring av voksne der det ble forutsatt en videre satsing på utvikling av nettbasert undervisning. Til grunn for denne lå FT-sak 089/11: Den Åpne Skolen status og videre strategier og FT-sak 129/12: Etablering av Nettskolen i Nordland. Fylkestinget forutsatte at Nettskolen i Nordland skulle være et tilbud for unge og voksne der LOSA og DÅS skulle inngå i en felles organisasjon og med felles ledelse. Videre utvikling av den pedagogiske kvaliteten på nettundervisningen og en bedre utnyttelse av de samlede ressursene var sentralt i saken. Mens en i DÅS opplevde stor pågang av søkere var situasjonen i LOSA det motsatte med en halvering de siste årene. Det var videre behov for å kunne tilby nettbasert undervisning til flere målgrupper, noe som tidligere i liten grad hadde vært mulig (lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten og elever ved videregående skoler som ønsket å ta fag som ikke tilbys ved egen skole). Det ble videre pekt på at Nettskolen i Nordland (NiN) i framtida kunne spille en rolle for å sikre et framtidig desentralisert skoletilbud i fylke både på yrkesfaglige og studieforberedende tilbud. For å finansiere NiN ble lagt til grunn at dette skulle skje innen økonomiplanens rammer ved omdisponeringer av midler avsatt på utdanningsseksjonens budsjett. I overkant av 23 mill. kr på VO-budsjettet er slik forutsatt overført til Nettskolen i Nordland Nasjonale føringer - videregående opplæring for voksne Opplæring spesielt organisert for voksne er hjemlet i Opplæringslovens kapittel 4A og i flere forskrifter til loven. Følgene rettigheter og føringer er viktige i denne sammenheng: Voksne og rettigheter Med begrepet voksne menes alle søkere til videregående opplæring som ikke har ungdomsrett. Av disse vil noen ha voksenrett og noen søkere være uten en slik rett. Søkere uten voksenrett er søkere under 25 år som ikke har fullført og bestått videregående opplæring men som har brukt ungdomsretten sin. I gruppen finnens det også søkere som har bestått og fullført videregående opplæring men som av ulike årsaker ønsker å ta ny utdanning og kvalifisere seg for høyere utdanning eller arbeid i annet yrke. Søkere med voksenrett er alle voksne over 25 år, som ikke har fullført 3 års videregående opplæring. Denne gruppen har en rett til å få tilbud om opplæring primært i henhold til den sluttkompetansen de søker på. 2

3 I Nordland har fylkestinget vedtatt at tilbudet til voksne innen videregående opplæring skal dekke arbeidslivets og den enkeltes behov for fleksible og tilgjengelige opplæringstilbud. Opplæringen bygger på individuell karriereveiledning og den enkeltes realkompetanse. Rett til realkompetansevurdering Fra det året en person fyller 25 år kan hun eller han ha voksenrett til videregående opplæring. Voksne som har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående, har etter søknad rett til videregående opplæring særskilt organisert for voksne (jf Opplæringsloven 4A-3). Alle som har voksenrett til videregående opplæring har en lovfestet rett til å bli realkompetansevurdert. I Nordland har man ansett denne ordningen så nyttig og verdifull for den enkelte at man har valgt å gi alle som søker videregående opplæring for voksne en rett til å bli realkompetansevurdert. En annen årsak til denne utvidete retten er at man ser at kostnaden og omfanget på opplæringssiden i mange tilfeller reduseres. Formålet med realkompetansevurdering er at voksne skal få dokumentert sin kompetanse uten å måtte gå veien om tradisjonelle prøveordninger. Voksne som ønsker videregående opplæring skal kunne bygge videre på den realkompetanse hun eller han har ervervet på andre arenaer enn gjennom videregående opplæring. Voksne skal ikke måtte følge opplæring i fag der hun eller han allerede har kompetanse som er likeverdig med kompetansen som man får gjennom videregående opplæring. Realkompetansevurdering kan føre til mindre bruk av ressurser og tid for den voksne og en mer effektiv utnyttelse av ressursene i utdanningssystemet og samfunnet generelt. Realkompetansevurdering har også som formål å anerkjenne en persons samlede kompetanse, uavhengig av hvor og hvordan den er tilegnet/ervervet. Kompetansen vurderes opp mot læreplanverket for Kunnskapsløftet. Formålet med realkompetansevurderingen er å finne ut av hva den voksne «kan/mestrer». Realkompetansevurderingen fastslår i hvilken grad, og på hvilket nivå, den voksnes kompetanse er likeverdig med den kompetanse som kan oppnås gjennom bestått videregående opplæring. Siden år 2000 er det i Nordland gjennomført om lag vurderinger. Det vil si om lag 1000 vurderinger årlig. I 2013 er 40 fagkonsulenter knyttet til arbeidet med realkompetansevurdering. Fagkonsulentene er primært faglærere fra videregående skole. Utdanningsnivået i Nordland Statistikk fra 2012 viser at Nordland totalt sett ligger like over landsgjennomsnittet når det gjelder andel av befolkningen som har fullført og bestått videregående opplæring. Det er variasjoner mellom kommunene innad i fylket der 49,7 % av befolkning i Evenes har bestått videregående opplæring, og i Værøy kommune er tallet 28,2 %. Nordland ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder andel av befolkningen med kortere (inntil 3 år) eller lengre (5 år eller mer) høyere utdanning. Innad i fylket er det store variasjoner. Bodø kommune er eneste kommune over landsgjennomsnittet når det gjelder kortere høyere utdanning, og ingen av fylkets kommuner er over landsgjennomsnittet når det gjelder lengre høyere utdanning. Opplæringstilbudene for voksne i Nordland Opplæringstilbudene er utviklet med utgangspunkt i etterspørsel. I de fleste tilbudene er det praktisert løpende inntak, med to hovedinntak i august/september og i januar. Målsetningen har vært at opplæring normalt gis innen 6 måneder etter søknadsdato. 3

4 Det har vært arbeidet mye med å utvikle tilgjengelige og fleksible opplæringstilbud som skal kunne kombineres med arbeid og omsorgsoppgaver. Opplæringstilbudet som gis skal også være basert på den enkeltes realkompetanse. I perioder har fylkeskommunen hatt manglende kapasitet i opplæringstilbudene, men i hovedsak har søkere med rett fått tilbud innen 6 mnd. I Nordland har vi følgende typer opplæringstilbud spesielt organisert for voksne: Studieverkstedmodellen Den Åpne Skolen: Nettbasert opplæring i kombinasjon med lokal veiledning ved 16 videregående skoler. Fylkesdekkende samlingsbaserte opplæringstilbud ved 3 ulike videregående skoler, med opplæring og veiledning på nett i mellomperiodene. Kortere eksamensforberedende kurs for praksiskandidater. Enkeltvedtak om kjøp av opplæringstilbud fra andre fylker og tilbydere. Nettstøttet opplæringstilbud i kombinasjon med studieverksted 2012/2013 Utnyttelsesgraden av opplæringstilbudene, sett i forhold til kapasitet har vært opp mot 100 %. Det har vært ventelister for inntak på flere fag i Den Åpne Skolen. Innenfor fellesfag og noen av programområdene (yrkesfag) har man i perioder hatt problemer med å tilby opplæring til alle med og uten rett innen 6 mnd. Deltakerne i studieverkstedet skal tilbys behovsrettet studieveiledning. Det skal også tilbys opplæring i studieteknikk spesielt knyttet til nettstøttet opplæring og bruk av It`s Learning. Et studieverksted er en møteplass og sosial arena for læring, som skal være tilgjengelig for målgruppen. Fylkesdekkende samlingsbaserte tilbud Innenfor en del utdanningsprogram med stor etterspørsel har man opprettet samlingsbaserte tilbud i kombinasjon med veiledning og oppgaveløsning på nett i mellomperiodene. Samlingen skal ivareta sentrale tema i opplæring og skal også danne grunnlag for læring i en sosial arena, og direkte dialog mellom deltakere og lærere. Eksamensforberedende kurs for voksne med praksiserfaring fra arbeidslivet. Kursene arrangeres ut i fra registrerte søknader og gjennomføres som deltidsopplæring med samlinger eller undervisning 1-2 ganger pr. uke. Opplæringstilbudet har en ramme på inntil 200 timer undervisning. 4

5 Målgrupper Søkere til videregående opplæring for voksne i Nordland (målgrupper) Antall søkere de siste 3 år har ligget stabilt på rundt 1000 søkere. Aldersfordeling år: 11,1 % år: 19,2 % år: 52,2 % år: 17,5 % Av totalt 1165 søkere i 2012, var 43 % deltakere menn og 57 % kvinner. I tillegg er det tatt inn 309 voksne elever i ordinære klasser skoleåret De fleste av disse er unge voksne uten voksenrett. Denne fordelingen har vært stabil de siste årene. I likhet med valgene til ungdom i videregående opplæring, har videregående opplæring for voksne vært preget av tradisjonelle yrkesog utdanningsvalg. De mest tydelige eksemplene på dette er søkingen til helse- og oppvekstfag som har tilnærmet 73 % søking fra kvinner og f.eks. teknikk og industriell produksjon der 76 % av søkerne er menn. En annen gruppe voksne med behov for videregående opplæring som er naturlig å definere er voksne minoritetsspråklige. I var det 68 søkere til opplæring som hadde med annet morsmål enn norsk. (bortsett fra samisk, dansk og svensk). Dette er en gruppe som har vært økende de siste årene og antall minoritetsspråklige søkere fra oktober 2012 til juli 2013 er 144 personer. Det er en uensartet gruppe med ulike behov og kvalifikasjoner når det gjelder språk og andre grunnleggende ferdigheter. For skoleåret 2012/2013 ser omfanget på denne gruppen voksne søkere slik ut: Søkt veiledning: 96 Søkt realkompetansevurdering: 131 Søkt opplæring: 142 Av de 142 som har søkt opplæring, er 81 søkere (57, 04 %) til fag innen helse- og oppvekstfag. De fleste har helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider som ønsket sluttkompetanse, men det er også minoritetsspråklige søkere til apotekerteknikk, tannhelsesekretær og helsesekretær. 32 personer (22,53 %) har søkt opplæring i generell studiekompetanse. Dette utgjør de to største gruppene, men også innen restaurant- og matfag er det 15 søkere (10,56 %) hvorav de fleste har sjømatproduksjon som ønsket sluttkompetanse. Voksne lærlinger I 2012 var det til sammen 459 kontrakter voksne lærlinger i Nordland. Innenfor denne gruppen finner vi unge voksne under 25 år uten ungdomsrett, og voksne over 25 år med og uten rett. 5

6 Søking, inntak, kapasitetsutnyttelse opplæringstilbud Systemer for inntak Alle voksne som søker videregående opplæring, må søke elektronisk på Vigo.no. Normal prosess er som følger: Følgende utdanningsprogram har størst søking: Helse og oppvekst: Studieforberedende/fellesfag: Andre yrkes forberedende fag: 400 søkere årlig 300 søkere årlig 300 søkere årlig Det blir først gitt tilbud om videregående opplæring til søkere med voksenrett. Ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene skal også søkere uten rett gis tilbud om videregående opplæring i var det 468 søkere med rett som søkte opplæring. 310 søkere fikk tilbud om opplæring. I samme periode var det 498 søkere uten rett som søkte opplæring. 280 av disse fikk tilbud om opplæring. Årlig får søkere tilbud om opplæring. I 2010 ble det videreutviklet et nytt inntakssystem for søkere til Den Åpne Skolen. Dette har bidratt til på få frem et mer reelt og oppdatert bilde av kapasitetsutnyttelsen for søkere til dette tilbudet. Nordland fylkeskommune har i perioder hatt vansker med å nå målsetningen om at opplæringstilbud skal gis voksne søkere innen 6 mnd. Dette betyr at ikke alle får tilbud det året de søker opplæring. For andre opplæringstilbud særskilt organisert for voksne har man i hovedsak hatt en kapasitetsutnyttelse på om lag 90 %. For noen av tilbudene med inntak hvert halvår er utnyttelsen tilnærmet 100 %. Dette gjelder tannhelsesekretær, helsesekretær og apotekteknikk som alle er tre års skoleløp. Resultater og gjennomføring Voksne har i likhet med ungdom i videregående skole rett til tilpasset opplæring. Denne tilpasningen kan skje gjennom kvalifiserende tiltak, men først og fremst ligger tilpasningen i et fleksibelt inntak uten søknadsfrister, men også i at den enkelte har en fremdriftsplan som rent tidsmessig tar hensyn til den enkeltes livssituasjon og mulighet for å fullføre opplæringen. Dette betyr at det er krevende å hente ut nøyaktige tall for hvor mange av de som starter opplæring, som fullfører og består opplæring. I Nordland administreres inntak og ordningen med realkompetansevurderingen gjennom systemet VigoVoksen. Resultatet fra opplæringen, standpunktkarakterer og eksamensresultater, registreres i skoleadministrativt system TP. Det gjøres årlige eksporter av data/resultater fra voksne opplæring fra TP til Vigovoksen. Voksne rapporteres til SSB gjennom data fra VigoVoksen. Ved målinger for gjennomføring av videregående opplæring for voksne ut over normert tid, vil man i årene som kommer benytte nasjonale tall og statistikk Skoleporten og gjennomføringsbarometeret (Utdanningsdirektoratet). 6

7 I 2011 og 2012 var det totalt 1150 søkere som fikk tilbud og takket ja til opplæring. Av disse var det i samme periode 330 av de som startet opplæring som ble registrert som avbrutt. Det vil si at om lag 29 % avbrøt sin opplæring. Ut i fra mindre undersøkelser vet vi at årsakene til avbrutte løp for voksne er svært uensartet, men avbruddene knyttes som regel til tilbud om jobb, graviditet, sykdom, flytting og ikke minst manglende forutsetninger og basiskunnskaper for å begynne i videregående opplæring. Gjennomstrømning ut over normert tid I forhold til en levekårsundersøkelse som ble gjennomført av Norut i 2010, er det mange som fullfører videregående opplæring på lenger tid enn normert. Analysen omfattet to kull, 1994-kullet og 1998-kullet. Disse kullene ble fulgt i henholdsvis 14 år og 10 år etter at de begynte på videregående skole. 14 år etter at 1994-kullet hadde startet på videregående skole, hadde 77 % av kullet fullført og bestått, dvs. 16 % mer enn det som ble målt 5 år etter at de begynte i videregående skole. Utviklingsbanen for 1998-kullet viste seg å være en nær kopi av det som skjedde med kullet. Disse resultater viser at resultatet for gjennomstrømning i videregående opplæring ikke er så alarmerende som frafallsfrekvensen fem år etter oppstart viser. Mange fullfører videregående utdanning i voksen alder. Inntak statistikk og rapportering Når det gjelder tall for voksne som gjennomfører opplæring, er det i 2012 påbegynt et utviklingsarbeid innenfor rapportering og statistikk. Det arbeides med en større omlegging av rapporteringsarbeidet i forbindelse med utvikling av Nettskolen i Nordland. I tillegg arbeides det med å utvikle bedre importfunksjoner mellom våre to registreringssystemer; Vigo Voksen og TP. Det er behov for å etablere bedre datakvalitet i statistikkgrunnlaget, slik at det kan iverksettes mer målrettede kvalitetstiltak i opplæringstilbudet, for eksempel i forbindelse med lav gjennomføringsgrad. Informasjon og karriereveiledning Karriereveiledning for voksne Karrieresentrene i Nordland har fått en sentral oppgave med å ivareta informasjonsarbeid og veiledning til voksne som omhandler voksnes rettigheter. Ved utgangen av skoleåret 2012/13 var det 9 regionale karrieresentre i fylket. Nordland fylke har nå et fylkesdekkende tilbud med siste etablering på Sør Helgeland høsten I tillegg til å være en ressurs for skolenes rådgivningsarbeid (spesielt på ungdomstrinnet), har karrieresentrene en viktig rolle når det gjelder karriereveiledning til voksne. Fra juli 2011 til juni 2012 ble det gjennomført 2970 karrieresamtaler ved sentrene. Av disse var 58 % kvinner og 42 % menn. Gjennomsnittsalderen var henholdsvis 32 og 30 år for kvinner/menn. Brukerevalueringer som ble gjennomført i etterkant av samtalene, viste at den enkelte var meget godt fornøyd. Karrieresentrene har en viktig funksjon knyttet til informasjons om opplæringstilbud, rettigheter og at voksne får hjelp til å gjøre egne valgt mht. utdanning og arbeid. Informasjon på web og annonsering Informasjon om rettigheter og voksnes muligheter for videregående opplæring gis primært i dag elektronisk. Karrieresentrene ivaretar mye av informasjonsarbeidet overfor voksne. Bare i mindre grad benyttes lokale og regionale media som informasjonskanal. Det er de siste årene heller ikke utviklet annet informasjonsmateriell om voksnes rettigheter. 7

8 Opplæringstilbydere og samarbeidspartnere Opus Videregående skolene i Nordland er den største leverandøren av videregående opplæring for voksne. Det er OPUS/ vgs. som i hovedsak har oppdraget med å gi tilbud om opplæring til voksne, i samarbeid med Den Åpne Skolen. Ideen bak etablering av Opus knyttet til videregående skoler er at den kompetanse som skolene innehar bør kunne benyttes til opplæring og utvikling i lokalmiljøene. Videregående skoler har en svært desentralisert struktur, og er i mange lokalsamfunn en betydelig kunnskapsbedrift. Skolene har i noen sammenhenger vært kritisert for å være et lukket system, og ha liten kontakt med samfunnsliv og næringsliv. De investeringer som er gjort i skoler med hensyn til kompetanse, lokaler og utstyr skal kunne brukes til langt mer enn undervisning for ungdom. I fylkestingssak står blant annet: «De videregående skolers rolle som regional utviklingsaktør skal synliggjøres og videreutvikles, slik at skolene fremstår som fylkeskommunens sentrale redskap for regional utvikling.». Opplæringskontor Opplæringskontorene i Nordland bidrar med å utvikle kvalitet i opplæring og oppfølging av lærlinger i lærebedrift. Opplæringskontorene avdekker også behov for kompetanseheving for andre voksne ansatte i bedriftene og tilbyr ofte kurs i samsvar med de behov som er avdekket. Studieforbund Blant studieforbundene er det Folkeuniversitetet i Nordland og AOF som i dag tilbyr kurs innenfor videregående opplæring for voksne, og blir etter nærmere søknad gitt tilsagn fra Nordland fylkeskommune der fylkeskommunen selv ikke gir tilbud. Nordland fylkeskommune tilbyr om lag 100 søkere årlig opplæring gjennom private aktører som studieforbund, opplæringskontorer, og da primært i form av eksamensforberedende kurs for praksiskandidater. Det kjøpes 3-5 plasser årlig fra andre fylkeskommuner. Studiesentre Studiesentre er en koordinerende virksomhet som skal legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling i distriktene i samsvar med behovet til privat næringsliv og offentlig sektor. Aktører her er regionale kompetansekontor (RKK) og andre (eksempel Kunnskapsparken Helgeland). Disse er normalt uavhengig av utdanningstilbyderne og står fritt til å kunne velge den leverandør som best oppfyller de konkrete kompetansebehov. Studiesentrene er et sted for voksnes læring og har primært lagt til rette for kortere kurs, samt høyere utdanning. Samarbeid med NAV Gjennom samarbeidsavtalen med NAV om felles mål i arbeidsmarked og utdanningspolitikken mellom KS Nordland, NAV Nordland og Nordland fylkeskommune, er det et overordnet mål å øke gjennomføringen av videregående opplæring slik at ungdom og voksne oppnår formell kompetanse. NAV og fylkeskommunen har i henhold til samarbeidsavtalen samarbeidet tett slik at voksne og ungdom får en nøytral og tilstrekkelig orientering om utdanningsveier og rettigheter. Samarbeidet mellom NAV og den videregående skole lokalt er styrket i tråd med satsingen i Ny GIV. Dette samarbeidet skal sikre at de ulike tiltak fra NAV og fylkeskommunen samkjøres og at ønskede måltall/resultater oppnås. 8

9 Økonomi og budsjetter Samlet budsjett for videregående opplæring for voksne er i 2013 på 33,1 mill. kr. I dette er det lagt inn 1,3 mill ekstra i forbindelse med etablering av Nettskolen i Nordland. Det er igangsatt en del opplæringstilbud basert på samfinansiering av opplæringstilbud med andre aktører (NAV og kommuner). I forbindelse med etablering av Nettskolen i Nordland er det vedtatt å overføre 23,3 mill. fra budsjett for videregående opplæring for voksne til driftsbudsjett for Nettskolen i Nordland. Dette betyr at fra 2015 vil budsjett for videregående opplæring for voksne være på om lag10 mill. kr. Dette skal finansiere tilbud om realkompetansevurdering og andre opplæringstilbud for voksne som ikke tilbys gjennom Nettskolen i Nordland. Disse opplæringstilbudene vil være fylkesdekkende samlingsbaserte opplæringstilbud innen utdanningsprogram med høy aktivitet. Innenfor denne rammen skal det tilbys lokale/regionale eksamensforberedende kurs for praksiskandidater, samt enkelttilbud for søkere med opplæringsbehov ikke kan dekkes gjennom eksisterende tilbud. Post Underposter -beskrivelser Budsjett 2013 Administrasjon Reiser inntak -drift Vigo Voksen Adm. - inntak Den Åpne skolen Informasjon Reiser, kompetanseheving, etterutdanning fagpersonell Opplæringstilbud Tilsagn studieverksted, enkeltvedtak og andre fylkesdekkende tilbud Nettbasert opplæring (nettlærere) Realkompetansevurdering Administrasjon vgo. for voksne, husleie-drift kontorsted Mo i Rana Frikjøp fagkonsulenter, fagnettverk, Totalt I tillegg gis det tilskudd på 3,18 mill kr til Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Nordland. I 2013 ble dette finansiert med kr fra utdanning og 2,2 mill. kr næringsavdelingen. 9

10 Problemstilling Problemstillinger innen videregående opplæring er i stor grad knyttet opp til prioriteringer i inntaket for voksne søkere som har samme opplæringsbehov, men ulike rettigheter. Den ene gruppen er voksne søkere over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring tidligere, og som derfor har rett til videregående opplæring. Den andre gruppen er voksne med gjennomført og bestått opplæring, samt unge voksne under 25 år, som står uten fullført videregående opplæring. Erfaringer og undersøkelser viser at sistnevnte kategori er en sårbar gruppe blant annet med hensyn til langtidsledighet. Innenfor de økonomiske rammene for videregående opplæring for voksne klarer man å gi tilbud om opplæring til søkere som har voksenrett. Men det er fortsatt slik at rundt søkere årlig uten rett, ikke får tilbud pga. manglende kapasitet i tilbudene. Opplæringstilbudet til voksne er behovsstyrt ut i fra søkernes behov, og det er en utfordring at opplæringstilbudet ikke tar tilstrekkelig hensyn til arbeidslivets behov for arbeidskraft. Dette har sine årsaker i at lovverket tar utgangspunkt i individuelle behov og den enkeltes ønske om sluttkompetanse. Når det gjelder voksne minoritetsspråklige viser erfaringene at det ligger en utfordring i at mange innenfor denne gruppen som får tilbud om opplæring, ikke takker ja, eller at de ikke fullfører opplæringen. Årsakene er sammensatte, men manglende språkkunnskaper oppgis ofte som en årsak til at opplæringen avbrytes. Språkferdigheter i norsk er avgjørende for å kunne lykkes med gjennomføring i videregående opplæring. Det er i dag ikke anledning til å stille krav om ferdigheter i norsk før inntak. Det er knyttet flere utfordringer til løpende opptak. Mange aktører (skoler) er involvert i dataregistreringen fra inntak, realkompetansevurdering, opplæring og utstedelse av dokumentasjon. Det ansees videre som utfordrende at man registrerer resultat fra realkompetansevurdering og opplæring i to ulike datasystemer. Dette gir alene ikke et tilstrekkelig godt grunnlag å fatte beslutninger med hensyn til kapasitetsutnyttelse og kvalitet i tilbudene og tilbudsstruktur. Ventelistene på inntak til videregående opplæring for voksne medfører ulike problemer for søkerne. Ikke minst øker risikoen for at voksne som har søkt opplæring ikke takker ja til tilbudet dersom ventetiden blir for lang. Det er særskilt i noen av fellesfagene for studiespesialisering dette har vært problematisk. Ved 8 av fylkets videregående skoler er det etablert OPUS Opplærings- og utviklingssenter som på vegne av skolene skal tilby opplæring og kompetanseutvikling til næringslivet og lokale instanser. Dette gjelder både offentlig og private bedrifter, organisasjoner og andre grupper. Opusvirksomheten ved de videregående skoler har i dag ulik organisering, og det er store regionale forskjeller med hensyn til aktivitet og tilbud til næringsliv og samfunn. Skolenes rolle som utviklingsaktør i regionene har også utviklet seg i ulike retninger. Dette bidrar til at man i dag ikke har en tydelig felles plattform eller felles målsetninger for opusvirksomheten som kunne gitt en mer målrettet aktivitet i forhold til å tilby tjenester knyttet til kompetansebygging i regionene. 10

11 Innkomne høringsuttalelser Det ble den 12.september sendt ut et høringsutkast til videregående skoler, opplæringskontor, og arbeidstakerorganisasjonene der det ble bedt om innspill til problemstillinger og forslag til mål og strategier. Det kom inn 8 uttalelser. En oppsummering av disse ligger som trykt vedlegg. Følgende konklusjoner kan gjøres: De som har svart ser positiv på å sikre at minoritetsspråklige får kartlagt sine språkkunnskaper og grunnleggende ferdigheter, før det gis tilbud om videregående opplæring. Det påpekes i flere av uttalelsene at det anses som riktig og viktig at man fortsatt skal gi tilbud til søkere uten rett dersom det er ledig kapasitet i etablerte opplæringstilbud. I en del av uttalelsene utrykkes det bekymring for at mange voksne uten rett må vente lenge før de får tilbud, og at det settes av for lite penger til språkopplæring for voksne. Likevel støtter høringsuttalelsene i all hovedsak målformuleringer og strategier for perioden Vurderinger Frafallet i Nordland er høyt, særskilt innenfor yrkesfagene. Fylkesrådet mener derfor omfang, bredde og kvalitet i opplæringstilbudet til voksne vil være avgjørende for at man skal makte å øke andelen med voksne som fullfører sin videregående opplæring Med målsetting om å heve kompetansen til den voksne befolkningen i Nordland generelt, vil målgruppen for opplæring være flerdelt. Voksne med fullført videregående opplæring kan også ha behov for ny opplæring innenfor andre fagområder for eksempel i forbindelse med omstillinger og endringer i arbeidsmarkedet. Andre vil ha behov for kvalifisering/forbedring karakterer for inntak til høyere utdanning. Fylkesrådet tilråder at man arbeider for å videreutvikle ordninger for samfinansiering med næringsliv og Nav og andre kompetanseaktører som kan bidra til at flere søkere uten rett får et opplæringstilbud. I denne sammenheng må man foreta en nærmere vurdering av skolenes rolle som regional utviklingsaktør og starte prosesser som har til hensikt å revitalisere Opusvirksomheten i Nordland. Unge voksne under 25 år med svakt karaktergrunnlag, som ikke har fullført og bestått opplæring, opplever at mulighetene er begrenset når de ikke har fullført yrkesutdanning med fag/svennebrev eller har oppnådd generell studiekompetanse. Dette medfører at unge mennesker blir «satt på vent» med hensyn til arbeid og utdanning, og at Nordlandssamfunnet ikke får tatt i bruk og nyttiggjøre seg verdifulle menneskelige ressurser. Fylkesrådet mener derfor at denne gruppen skal gis en særskilt oppmerksomhet i videregående opplæring for voksne. Hensikten er å øke den enkeltes muligheter for å bli aktive deltakere i samfunn, arbeid og utdanning. Fylkesrådet mener videre det er viktig å prøve ut nye inntaksrutiner som kan bidra til bedre oversikt og større effektivitet, og samtidig sikre en bedre kapasitetsutnyttelse i opplæringstilbudene. Samtidig må det settes større fokus på arbeidet med statistikk og rapportering av voksnes læring. Fylkesrådet anser det for viktig at alle voksne i Nordland opplever mestring i opplæringsarbeidet. Det nettbaserte opplæringstilbudet må videreutvikles gjennom å heve kompetansen for nettlærere, og bedre utnyttelse av teknologi. Presentasjon av fagstoff og dialog mellom deltakere og lærer må utvikles gjennom lyd/bildekommunikasjon. Dette må skje i regi av Nettskolen i Nordland. Samtidig bør det ved lokale studieverksted settes fokus på kvalifiseringstiltak i som styrker forutsetningene for den voksne til å gjennomføre videregående opplæring. Tiltakene må utvikles på bakgrunn av individuell kartlegging av grunnleggende ferdigheter, språkopplæring og studieteknikk. 11

12 Fylkestinget vedtok i april 2013 en videre strategi for tilflytting og rekruttering og fylkesrådet har fulgt opp med en konkret handlingsplan for Denne omfatter en rekke tiltak som omfatter opplæring og kvalifisering innen området videregående opplæring for voksne. I dette inngår blant annet at minoritetsspråklige må få tidlig veiledning om ulike utdanningsveier, godkjenningsordninger og kompetansekrav. Regionale karrieresentrene må komme tidlig inn mht til å kartlegge utdannings- og yrkesbakgrunn, vurdering av tidligere utdanning og praksis og motivere til videre utdanning. En stor andel av de minoritetsspråklige opplever begrensninger når det gjelder bruk av nettbasert opplæring ut fra i hvilken grad de behersker det norske språket. Erfaringen tilsier at deltakerne i videregående opplæring for voksne som har bestått norskprøve 3, i større grad mestrer og gjennomfører den nettstøttede opplæringen med bestått. Fylkesrådet anser det som viktig at det etableres et tettere formalisert samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører. Partnerskapsavtaler vil kunne bidra til å styrke og utvikle bedre tilbud om språkopplæring og tilpasset videregående opplæring for minoritetsspråklige. Trolig vil også en samordning av språkopplæringen for unge minoritetsspråklige i vgs. og kvalifiserende tiltak for voksne kunne gi positive effekter og en bedre ressursutnyttelse. I FT-sak nevnes følgende om aktuelle tiltak : «Der forholdene ligger til rette for det, bør Opus utvikles til det viktigste verktøyet for regional utvikling.». Fylkesrådet mener derfor det bør fremmes en egen sak om opusvirksomheten i Nordland. Denne må ses i sammenheng med videre satsing på videregående skoles rolle som regional utviklingsaktør, jf FT-sak 061/13. Forslag til mål, delmål samt aktuelle tiltak for å nå målene Fylkesrådet foreslår følgende mål og delmål som føringer for det videre arbeid med videregående opplæring for voksne: Hovedmål: Videregående opplæring for voksne skal imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse og den enkeltes behov for fleksible, tilgjengelige og tilpassede opplæringstilbud. Opplæring for voksne skal innen 2018 bidra til at 80 % av årskullene Nordland har fullført og bestått videregående opplæring etter 10 år. Delmål 1. Rett til videregående opplæring for voksne 1. Alle voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. 2. Unge voksne under 25 år som ikke har fullført videregående opplæring eller mangler enkeltfag, gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. 12

13 Tiltak: a. Nye inntaksrutiner skal bidra til bedre oversikt og effektivitet som på sikt vil kunne sikre en bedre kapasitetsutnyttelse. b. Regionalt samarbeid med Nav, kommuner og andre aktører med felles mål innenfor arbeid og utdanning skal bidra til å videreutvikle modeller for samfinansiering av opplæringstilbud som gir flere voksne, uavhengig av rett/ikke rett, muligheten til å fullføre videregående opplæring. c. Nettlærere og studieverksted skal bidra aktivt for at den enkelte deltakers fremdriftsplan overholdes. Bruk av nettlærerressurs i NIN skal differensieres med hensyn til om man er elev med standpunktvurdering eller privatist. d. Det skal legges større vekt på hvilket opplæringsløp og status deltakerne er tjent med, og det skal utvikles flere fagtilbud innenfor eksamensforberedende kurs. Delmål 2. Videregående opplæring for voksne minoritetsspråklige 1. Voksne minoritetsspråklige som har gjennomført videregående opplæring, eller høgskole/universitet i sitt hjemland, men som ikke får godkjent denne fullt ut på videregående nivå, gis rett til opplæring. 2. Alle minoritetsspråklige søkere skal få kartlagt behov for språkopplæring før tilbud om videregående opplæring. Det er en målsetting at alle minoritetsspråklige skal bestå norskprøve 3 for voksne innvandrere før de starter på fag i videregående opplæring. Tiltak: a. Arbeidet med å kvalifisere minoritetsspråklige for arbeid og utdanning, skal samordnes og koordineres med ulike tiltak som er vedtatt iverksatt i tilflyttingsprosjektet. b. Det skal etableres regionale samarbeidsforum for voksnes veiledning og læring. Samarbeidsforumet bør være representert med kommunal voksenopplæring, Opus, opplæringskontor, karrieresenter og representanter fra målgruppen. En viktig del av samarbeidet blir å avdekke behov og muligheter for samarbeid mellom skole og næringsliv og å utvikle godt tilpassede opplæringstilbud. Det skal etableres møteplasser for erfaringsog kompetansedeling. modeller for å samfinansiering av mellom arbeidslivet, Nav og Nordland fylkeskommune. c. Innenfor fylkeskommunen skal det arbeides for å samordne språkopplæring for ungdom og voksne. Det bør videre utvikles ulike modeller for å samfinansiering av kvalifiseringstiltak og språkopplæring mellom arbeidslivet, kommuner, Nav og Nordland fylkeskommune. d. Ulikheter i utdanningssystemer og vår manglende kunnskap om søkers utdannings/praksisbakgrunn stiller krav til annen tilnærming enn kun å se på dokumentasjon. Bruk av yrkesprøving og samtale/intervju skal i sterkere grad benyttes som metode for veiledning og for å identifisere kompetanse hos minoritetsspråklige. Sentrale aktører innenfor arbeidsfeltet skal inviteres til en årlig nettverkskonferanse som setter fokus på minoritetsspråklige og deres behov for opplæring i språk i kombinasjon med videregående opplæring. Min Vei skal være et sentralt verktøy i språkopplæring og videregående opplæring. 13

14 Delmål 3. Opplæringstilbud og kvalifiseringstiltak 1. Opplæringstilbudet til voksne søkere skal bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og gi deltakeren tro på egne ferdigheter og læringsevne. Opplæringen skal bidra til at deltakeren kvalifiserer seg for arbeid eller høgere utdanning og kan delta aktivt i arbeidsliv og samfunn. 2. Videregående opplæring for voksne skal imøtekomme arbeidslivets behov for kvalifisert arbeidskraft og være en viktig rekrutteringskilde for høyere utdanning i Nordland. Tiltak: a. Opplæringstilbudene som tilbys voksne over 25 år skal bygge på den enkeltes realkompetanse. b. Andre kvalifiserende tiltak som eksamensforberedende kurs, og andre fagrelaterte tiltak, skal bygge på individuell kartlegging av kunnskap og ferdigheter og den enkeltes praksisbakgrunn. c. Deltakerne skal være kjent med hvilke forventninger og plikter og rettigheter som legges til grunn for å være en aktiv deltaker i opplæring. Alle voksne som gjennom kartlegging har behov for det, skal tilbys kvalifisering innen grunnleggende ferdigheter når det gjelder språkopplæring, regning, lesing, IKT og skriving, før de tilbys videregående opplæring. d. Kompetansetiltakene skal tilbys lokalt gjennom videregående skole/opus. Nettbasert opplæring skal tilbys av Nettskolen i Nordland. Der videregående skole/opus ikke kan gi behovsrettet tilbud, kan andre tilbydere som studieforbund, opplæringskontorer med flere, tilby lokale eller fylkesdekkende nettbaserte tilbud. e. Opus skal delta aktivt som regional utviklingsaktør overfor næringsliv, kompetanseaktører og utdanningsinstitusjoner. 14

15 Delmål 4. Kvalitetsstyring og rapportering Tiltak: 1. Målinger, statistikk og rapportering skal være et sentralt styringsverktøy og en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av opplæringstilbud og kompetansetiltak for voksne i Nordland. a) Det skal etableres bedre datakvalitet i rapporteringsgrunnlaget slik at det kan iverksettes mer målrettede kvalitetstiltak i opplæringstilbudet, for eksempel i forbindelse med lav gjennomføringsgrad eller endring i opplæringsbehovene. a. Elektronisk system for kvalitetsstyring skal etableres og vedlikeholdes. Indikatorer for omfang og gjennomføring, samt karakterstatistikk på fagnivå skal gjøres kjent og benyttes i tilstandsrapporteringen. Videre skal etableres indikatorer som gir informasjon om hvordan deltakerne opplever tilbudet med hensyn til mestringsfølelse, og om det hjalp dem videre i arbeid og utdanning. b. Videreutvikling av system for inntak, statistikk og rapportering skal ha til hensikt å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for kontinuerlig forbedring, og behovsretting av tiltak og opplæringstilbud for voksne. For eksisterende opplæringstilbud, skal det etableres rutiner for to inntak i året januar og august. Søknader om kostnadsdekning fra enkeltsøkere og søknader fra kompetanseaktører behandles fortløpende. c. Det vurderes å etablere et eget fagteam for dokumentasjon og rapportering for voksne. Arbeidet ses i sammenheng med etablering av Nettskolen i Nordland. Teamet kan ha ansvar for å iverksette og drifte gitte føringer for inntak, dokumentasjon på realkompetanse, tilbudsstruktur voksne, samt rapportering. Konsekvenser Fylkesrådets forslag til mål og delmål forutsettes gjennomført innen dagens rammer avsatt til videregående opplæring for voksne. En eventuell framtidig reduksjon i budsjettet for voksenopplæring, vil måtte få konsekvenser for omfanget av opplæringstilbudene og for vurdering av realkompetanse for voksne som formelt ikke har en rett til opplæring. Strategisk plan forutsetter også at budsjettmidler fra videregående opplæring for voksne som overføres til Nettskolen i Nordland, fortsatt benyttes til videregående opplæring for voksne i kommende periode. 15

16 Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Videregående opplæring for voksne må imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse og den enkeltes behov for fleksible, tilgjengelige og tilpassede opplæringstilbud. Opplæring for voksne skal innen 2018 bidra til at 80 % av årskullene Nordland har fullført og bestått videregående opplæring etter 10 år. For å nå målsettingen ovenfor vedtas følgende delmål: a. Alle voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. Voksne som har fullført og bestått videregående opplæring, samt unge voksne under 25 år som ikke har bestått videregående opplæring, skal gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. b. Voksne minoritetsspråklige som har gjennomført videregående opplæring, eller høgskole/universitet i sitt hjemland, men som ikke får godkjent denne fullt ut på videregående nivå, gis rett til opplæring. c. Alle minoritetsspråklige søkere skal få kartlagt behov for språkopplæring før tilbud om videregående opplæring. Det er en målsetting at alle minoritetsspråklige skal bestå norskprøve 3 for voksne innvandrere før de starter på fag i videregående opplæring. d. Opplæringstilbudet til voksne søkere skal bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og gi deltakeren tro på egne ferdigheter og læringsevne. Opplæringen skal bidra til at deltakeren kvalifiserer seg for arbeid eller høgere utdanning og kan delta aktivt i arbeidsliv og samfunn. e. Målinger, statistikk og rapportering skal være et sentralt styringsverktøy og en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av opplæringstilbud og kompetansetiltak for voksne i Nordland. 2. Det legges fram en egen fylkestingssak om organisering og drift av Opus i Nordland i løpet av våren Bodø den Tomas Norvoll fylkesrådsleder sign Oddleif Olavsen fylkesråd for utdanning sign 16

17 Fra behandling i næringskomiteen Komiteen har fått seg forelagt Eldrerådets innstilling i saken. Sp har fremmet nytt forslag til punkt a. 1.a Alle voksne over 20 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. Voksne som har fullført og bestått videregående opplæring, samt unge voksne under 25 år som ikke har bestått videregående opplæring, skal gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. Votering Sp forslag til nytt punkt 1.a fikk 1 stemme fra Sp og falt. Fylkesrådets innstilling til punkt 1.b,c,d,e og punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Næringskomiteens innstilling til vedtak 1. Videregående opplæring for voksne må imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse og den enkeltes behov for fleksible, tilgjengelige og tilpassede opplæringstilbud. Opplæring for voksne skal innen 2018 bidra til at 80 % av årskullene Nordland har fullført og bestått videregående opplæring etter 10 år. For å nå målsettingen ovenfor vedtas følgende delmål: a. Alle voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. Voksne som har fullført og bestått videregående opplæring, samt unge voksne under 25 år som ikke har bestått videregående opplæring, skal gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. b. Voksne minoritetsspråklige som har gjennomført videregående opplæring, eller høgskole/universitet i sitt hjemland, men som ikke får godkjent denne fullt ut på videregående nivå, gis rett til opplæring. c. Alle minoritetsspråklige søkere skal få kartlagt behov for språkopplæring før tilbud om videregående opplæring. Det er en målsetting at alle minoritetsspråklige skal bestå norskprøve 3 for voksne innvandrere før de starter på fag i videregående opplæring. d. Opplæringstilbudet til voksne søkere skal bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og gi deltakeren tro på egne ferdigheter og læringsevne. Opplæringen skal bidra til at deltakeren kvalifiserer seg for arbeid eller høgere utdanning og kan delta aktivt i arbeidsliv og samfunn. e. Målinger, statistikk og rapportering skal være et sentralt styringsverktøy og en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av opplæringstilbud og kompetansetiltak for voksne i Nordland. 17

18 2. Det legges fram en egen fylkestingssak om organisering og drift av Opus i Nordland i løpet av våren Bent Eriksen, H komiteleder sign Henrik Bjørnevik, Ap saksordfører sign 18

19 Fylkestinget FT-111/13 Fra behandling i plenum Innstillinga fra næringskomiteen ble lagt fram av saksordfører Henrik Bjørnevik. Ap Votering Sp forslag til nytt punkt 1.a fikk 11 stemmer avgitt fra Sp, SV, V og Rødt og falt Fylkesrådets innstilling til punkt 1.b,c,d,e og punkt 2 ble enstemmig vedtatt med 51 stemmer Vedtak 1. Videregående opplæring for voksne må imøtekomme arbeidslivets behov for kompetanse og den enkeltes behov for fleksible, tilgjengelige og tilpassede opplæringstilbud. Opplæring for voksne skal innen 2018 bidra til at 80 % av årskullene Nordland har fullført og bestått videregående opplæring etter 10 år. For å nå målsettingen ovenfor vedtas følgende delmål: f. Alle voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring, skal gis tilbud om opplæring, eller kvalifiserende tiltak som gir den enkelte mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring. Voksne som har fullført og bestått videregående opplæring, samt unge voksne under 25 år som ikke har bestått videregående opplæring, skal gis tilbud ved ledig kapasitet i opplæringstilbudene. g. Voksne minoritetsspråklige som har gjennomført videregående opplæring, eller høgskole/universitet i sitt hjemland, men som ikke får godkjent denne fullt ut på videregående nivå, gis rett til opplæring. h. Alle minoritetsspråklige søkere skal få kartlagt behov for språkopplæring før tilbud om videregående opplæring. Det er en målsetting at alle minoritetsspråklige skal bestå norskprøve 3 for voksne innvandrere før de starter på fag i videregående opplæring. i. Opplæringstilbudet til voksne søkere skal bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og gi deltakeren tro på egne ferdigheter og læringsevne. Opplæringen skal bidra til at deltakeren kvalifiserer seg for arbeid eller høgere utdanning og kan delta aktivt i arbeidsliv og samfunn. j. Målinger, statistikk og rapportering skal være et sentralt styringsverktøy og en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for utvikling av opplæringstilbud og kompetansetiltak for voksne i Nordland. 2. Det legges fram en egen fylkestingssak om organisering og drift av Opus i Nordland i løpet av våren Vedlegg DokID Vedlegg 1 Oppsummering av høringssvar strategisk plan voksne Møteprotokoll Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget AMA

20 20

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 19/212

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer