Folketellingen i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketellingen i Norge"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIK VII. 0 Folketellingen i Norge desember 0. Niende hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Riket. (Recensement du er décembre 0: IX. Population répartie par profession. Royaume. Districts ruraux. Villes.) Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå. KRISTIANIA I kommisjon hos H. Aschehoug & Co..

2 Fra den alminnelige Folketelling desember 0 foreligger følgende verker: Hefte. Folkemengde i de administrative inndelinger m. v. (Norges Offisielle Statistikk V 0.) ^ >. Finner og lapper. Hjemvendte norskiamerikanere. Dissentere. Blinde, døve Og sinnssyke. V.. Bebodde hus og husholdninger. V.. Folkemengde fordelt efter livsstilling. V.. Folkemengde efter kjønn, alider og ekteskapelig stilling samt fødested. Fremmede staters undersåtter. VI. = (). Folkemengde efter livsstilling med angivelse av alder og ekteskapelig stilling. VI 0. Hovedbversigt VI. Fra Folketellingen 0 foreligger trykt: Hefte. Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Husisamilinger på landet. VII.. Trossamfund. VII 0.. Folkemengden efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. VII.. Folkemengden fordelt efter fødested. Finner og kvener. Andre lands statsborgere. NorskAmerikanere. VII.. Blinde, døvstumme, åndssvake, sinnssyke og vanføre. VII.. Barne tallet i no^rske ekteskap. VII.. Boligistatistikk. VII. Aas & Wahls boktrykkeri A/S, Kristiania.

3 Innhold. Forord * TabelH. Samlet hjemmehørende folkemengde fordelt efter hovedpersonens livsstilling: I. Kiket II. Bygder 0 III. Byer. Personer år og over, fordelt efter erhverv 0 Tillegg til tab. : Personer år og over i statens og kommunenes tjeneste...' 0. Personer år og over, fordelt efter erhverv og livsstilling. Tilstedeværende folkemengde.., Side

4 Table des matières. Pages. Préface * Tableau no.. Population de droit totale répartie par profession : I. Royaume II. Communes rurales III. Villes». Personnes de ans et audessus réparties par groupes de profession 0 Supplément du tableau : Personnes de ans et audessus du service de l'etat pu, des communes 0». Personnes de ans et audessus, réparties par profession. Population de fait

5 Forord. I dette hefte er hovedopgavene over folkets deling på eirhverv og livsstillinger trykt. I tabell, som omfatter hele folket, er alle gruppert efter hovedpersonens erhverv og isitilling. Som ho<ved per>soiner hiar man regniet alle ctem som ved sitt arbeide direkte har deltatt i erhvervslivet og dem som har levet aleine ellea* vært hodet forr en familie, og isiom hair levieit iav kapitalinntekt, offentlig eller privat understøttelse. Som bipersoner er regnet (alle familiemedlemmer siom ikke har selvstendig inntekt og hmstjenere. Tabell siv årer mæirmest til tabell, hefte, av Folketællingen 0, men grupperingen er mere detaljert enn den var den gang. I tabell, som omfatter alle personer år og over, er personene gruppert efter sin eg'en stilling og den virksomhet, bedrift de er knyttet til. Denne tabell inmeholder de mjeist detaljeirte opgaver man ha>r over livsstillinger og erhverv. Den svarer nærmest til tabell og i hefte av Folketællingen 0. I tillegg til tabell er gitt nogen særopgaver for perisoner i statens og 'kommunens tjenieste. I taibell er gitt nogen opgaver for livsstillinger for den tilsitiedieværende folkemengde. Ved grupperingen er nemlig dem hjemmehørende folkemengde lagt til grunn. I 0 var den bygget på den tilstedeværende. Når man har valgt å la disse tre tabeller danne et eget hefte, er det fordi det faller praktisk. Etterspørselen efter hovedopgaven, for riket, bygder og byer, er en annen og større enn eftorispørselen efter opgavene for de enkelte distrikter. En mindre bak er lettere å finne frem i enn en større, og det går raskere å få ut hovedopgavene når man slipper å vente på trykningen,av opgtavene fbr de enkelte dfetrdlkter. Dtiissie vil derfor bli utgitt som et eget hefte. Man skal ilkke her.gå nøiere inn på de synspunkter som har vært de ledende under bearbeidelsen. Dette vil der bli anledning til senere. Men til veiledning i bruk av tabellene er man nødt til å nevne nogen hovedsynspunkter og feste opanerkisomheten vied de viktigste endringer man hair gjort i (grupperingen. Spørsmålene om livsstilling og enhverv i folketellingen av 0 var mer inngående enn tidligere. Dette sammen med bruken av personsedler og en omihyggelig forberedlelse og revilsijon har gjott at grumaimtaterialet for tellingen har vært bedre enn før. Et uttrykk for dette er det at tallet av pensloiner med uopgitt erhveirv er sunket fm i 0 til 0. Hovedvekten etr som før lagt på grupperingen efter næringsvei, virksomhet, bedrift, ikke efter personlig stilling, men dette prinsip,p er gjennemført med langt større konsekvens etan tidligere. Den eneste (Større Undtagelse er at alle kjørere undtagen tiømmerkjørere er gruppert under transport, ikke under den bedriftsart de er knyttet til. Som eksempel skal nevnes industrigrupperingene i 0 og 0. I 0 var grupperingen efter '"bedriftsgrupper bare gjennemført for de større industirigrupper, o : jord og sftenindustri, metallindustri^ kjemisk industri osv. I 0 er den gjennemført også for bedriftsgruppene, o: teglverk, glassverk, kalkindustri o«sv. Vi nevner også at man for første gamg har søkt å dele varehandelen i grupper efter dens art. Mens grupperimgen er ført langt i den retning som er nevnt ovenfor har man på andre områder forenklet den. Flere livsstillrngsibetegnelser i den eldre statistikk som var ført op undeir enkelte næringisignipper er f. eiks. sløifet fordi de gav sig ut for mer enn de vair. Oprindelig har nok navnet dekket en enkelt stilling, men efterhvert er der under dette navn ført op personer som har hatt andre, om enn beslektede stil Se bilag side *.

6 * linger, og navnet har i virkeligheten dekket en gruppe av stillinger. Det som kanskje faller mest i ørnene er at man har sløifet tredelingen av industrien i: fabrikkindusitri, håndverksindiistri og småindustri. Der har, for en stor del med urette, vært bygget meget på denne tredeling, og vi er opmærksom på at sløifningen vil bli kritisert. Men denne deling kunde ikke på grunnlag av en folketelling s opgaver bli rasjonell og har i virkeligheten heller ikke vært det før. Det kan være vanskelig nok med den ut vikling industrien har hatt å trekke slkille mellem håndlverik og fabrikk ved en be driftsstilling, ved en folketelling hvor man bare har opgaver for de enkelte personer, ikke bedriftene er det så å si umulig. I de eldre folketellinger or da dette hieller ikke gjort. Døt de gir er en opgave over personer med håndv er Jcsui dannelse, ikke personer sysselsatt i håndverksbedrifter, og det er to yderst forskjellige ting. For imidlertid å kunne gi så mjeget som mulig til belysmjing av handverksfagenes utvikling har nian i slutten av tabell gitt en oversifct over det atntall personer gom har håndveirksutdannelse og så godt diet har latt sig gjøre skilt inellem dem som arbeider hos håndverksmestere o^ved fabriikkeir. I selve tabellen er håndverksfagene skilt ut der hvor opgavene har gjort det mulig, ellers ikke (se f. eks. SLtiekkeirier). Dette er langt bedre enn å lage em gruppening isomi gir siig ut for mier enin den ør. Grupperingen efter social stilling er omlagt i 0. Av endringer fra 0 merkes: Man har ikk trukket husmødre, hjemmeværende døtre o...som arbeider i huset for familiens behov inn under denne gruppering. Husmødrene var i 0 regnet som selvst. arbeidende, hjv. døtre som arbeidere. Gruppene embedsmenn og bestillingsmenn er slødfet. Disse er efter sin stilling ført inn under gruppene høiere funksjonærer, fagfunksjonærer eller kontorfunksjonærer. Tjenere er ikke opført som egen isocialgruppe, men ført op sammen med arbeiderne, og håndverkerne er ikke sikilt ut som egen socialgruppe. De selvstendige er som tidligere delt i to grupper : de selvstendig næringsdrivende og selvstendig arbeidende, men skillet mellem gruppene er et aainejt enn før. I 0 blev skillet gjort utelukkende efter navnet på personens istilling. Tydet dette på at han tilhørte de små erhvervis drivende, blev han ført hen til de selvstendig arbeidende, ellers ikke. I 0 har man ved hjelp av sprm.. b. i folketellingslisitein J kunnet skille ut dem som selvstendig arbeidende som ikke brukte leiet hjelp under sitt arbeide. Derved er f. eks. en meget sltior del iav håndverkerne blitt ført over til selvstendig arbeidende fra selvstendiig næringsdrivende. Av større gruppetiingsiendrimger i 0 som har betydning for.sammenligningen med 0 skal vi nevne: Meieridrift er ført over fra landbruk til industri, tømmerkjørere og fløtere fra transport til skogdrift, vaskekoner fra bekledningsindustri til husarbeide, syersker fra selvstendig arbeidende til arbeidersker. Dessuten spiller det en stor rolle at dagarbetldere uten na^rmere beitegnelste i 0 er fordelt på de enkelite viiiiksomheter. Der tåltes i 0 slike dagairbeidere, i 0 bare. Disse korte bemerkninger tør være til nogen hjelp ved bruken av livsstillingsopgavene. Den utførlige behandling av disse må utstå inntil de hefter som inneholder opgaver over livsstilling og aldfer, livsstillinger i de enskelte deler av landet, bierhvervene osv. foreligger. Disse opgaver er under tryikndng. Byråchef Ragnvald Jønsberg har planlagt den nye livsstiilingsgruppering og ledet bearbeidelsen. Kristiania november. Det Statistiske O e n t r a b y r å. Gunnar Jahn. Se bilag side *.

7 Bilag, Livsstillingsspørsmål ved folketellingen 0.. Levevei (liovederlivervet, se Regier for utfyllingen: Spørsmål.). (Se Regler for utfyllingen: Spørsmål.) a. Hvis De arbeider for andre (som funksjonær, arbeider o. s. v.): Hvem arbeider De for? b. Hvis De driver egen virksomhet: Anvender De leiet arbeidshjelp (ja eller nei)?... Bierhverv (eller biinntekt) Har man ingen biinntekt av nogen betydning settes,,nei". Regler for utfylling. Spørsmål. Utfylle» for alle personer. Leveveien den vikstigstte Milde til livisopbold må angis så nøiaktig som mulig. Ved.avgjørelsen av hvad siom er den viktigste inntektsfcalde må der også tas hensyn til verdliem av de egne produkter man bruker selv: poteter, korn, kjøtt, melk, ved, fislk, osv. Lever man vesentlig av sitt art eide må arbeidsstillingen angis, så man kan se hvad lairbeiidet går ut på, f. eks. stallkar, budeie, not formann. Arbeider man for foreldrene eller for slektninger uten kontant lønn må dette anføres sammen med arbeidets art, f. eks. gårdlsatrberiide hjemme, huisfarbeide hjemme, skogskjøring for far, husholdea^ke og budeie hois bror osv. Alle g år db fuker e må opgi om ide e>r selveieire (isikriv «s») eller om <de forpakter eller bygsler. Fiskere må opgi o<m de er mast på dampbåt, mostot elleï seilsikute eller om de driver hjemmefiske alene osv. Handlende, fabrikanter m. v. må opgi hvad slags handel, fabrikk osv. de driver. Arbeidsledige, syke osv. aaiføtler sin vanlige levevei. Lever man ikke vesentlig av sitt arbeide anføres hovedinntektskilden, f. eks. føderåd, formue, pensjon, fattighjelp, privat forsørget (skriv «pf») osv. og i tilfelle tidligere arbeidsstilling eller virksomhet med tilføielse «fhv.». Enker uten eget hovederhverv anfører: enke efter (og den avdøde manns stilling). Eksempler: formue, fhv. siagbrnjkseåei* ; fattighjelp, enke efter tømmeirhiugger. Gifte kvinner som ved siden av husarbeideit hair eget Jiovedeirhveiv (f. eks. larbeâidsdag på fabriikk) opfører bare erhvervet. Be andre skriver bare «husmor»; hvis de hiar noigeit biierhverv ved siden av opgais dette nedenfor under. Alle over år som utdanner sig tilføier hvad slags utdannelse, f. eks. på landbrukssikole, på vevekursus.

8 Eksempler på tilstrekkelige betegnelser av arbeidsstillingen : Gårdbruker s., forpakter gård, driver fiske med mioto!r!skute, veverieier, landhandler, innepike, fjøspike (under sveitser), stallkar, kjolesyerske, sagmester, anleggschef (ingeniør), assistent hos kaisserer, tømmerkjører med egen heist., landbruksarbeidea på dagarbéide., husmann, fiast gårdsarbeider osiv. Svevende uttrykk som: tjeneir, dagarbeider, sjømann, kontormann^ assistent, avdelingsehef o.. godtas ikke. Spørsmål. Besvares av alle som har eget hovederhverv og dessuten av alle som før har hatt eget hovederhverv. a. Her anføres alle funksjonærer og arbeidere hos andre hvem de arbeider for: Arbeidsgiverens navn og hvad slags bedrift, forretning, institusjon osv. For gårdsbruk behøves ikke navnet. For ialle som er ansatt i forretninger angis både om det er grosisliisitforretning, detaljhandel, en gros & detaljhandel, agentur eller lignende, og om. det er melhandel, lærhandel osv. Fabrikjkarbeidere anfører f. eks. N. N.s maskinverkstted, håndverksisvemnet f. eks. N. N.s møbelsnekker! osv. Omfatter bedriften eller forretningen flere virksomhetsgrener (f. eks. skogbruk, trelasthandel, sagbruk og celluloisefabrijkk), må diet om mulig oplyses ved hvilken av dlisse man hovedaalkelig er beskjeftiget. De siom ikke er i sitadig airbeide hos en enkelt arbeidsigiiver anfører f. eks>. «hois forskjelllige gåndbrukere». Alle isom 'arbeider hjemmje for frenjnied regning tilføier «hjemmearbeidle». Ved ialle virksioimheter s ( om tillhører det offentlige må det tydelig fremgå om de eies av istaiten, eller av koimmune^ fylkeskommune osv. b. Besvares av alle andre erhvervenåe, som altså driver en virksomhet for egen regning, alene eller i fellesskap med andre. Man /svarer «ja» eller «ned» eftersom man regelmiesisig anvender nogen ledet arbeidshjelp i sin virksomhet eller ikke. Det forutsettes at virksomhetens art er tydelig angitt ovenfor under. Fiiskere regnes som selvstendige (uten leiet hjelp) hvis de eier part i båten, ellers som arbeidere hos andre. Pensjonister og andre som tidlilgere har levet av sitt arbeide angir på samme måte hvor de siist var ansaitt, eller om de før brukte leiet hjelp i sin virksomhet, enker uten eget hovederhverv gir tilsvarende oplysning vedkommende den avdøde mann. Spørsmål. Småborukere som vesentlig lever av lønnet arbeide (f. ekis, <skogsikjøring) må opgi kjøringen som hovederhverv og småbruket som bierhverv. Har man flere bierhverv anføres kun det viktigste. Angi bierhvervet så nøiagtig som mulig. Eksempler: Eget småbruk, husmanrøplasis, Lofottfislke, tømmerkjøring, forretningsfører i kretissykekaissen, lager kurver^ reparerer gårdisredskaper o.., søm av arbeidsklær (hjemmearbeide), litt kjolesøm osv. Når bdtinnitefcten ikke islkyldes arbeide angis: Føderåd, formue, egen bolig, Mitt penger, fattighjelp, pensjon, leigatunderstøttelse eller lignende.

9 Tabeller. Tableaux.

10 Folketelling 0. Tabell. Samlet hjemmehørende folkemengde Population de droit totale Erhvervsgrapper. Groupes de profession. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. l I alt Total Menn Hommes Kvinner Femmes I alt Total Hovedpersoner. J Menn Hommes Kvinner*) Femmes Bi \ personer! i alt. I. Riket. Eoyaume. I. Jordbruk, gartneri, skogbruk. Agriculture, horticulture, exploitation des forêts II. Fiske og fangst. Pêche. 0 0 j j 0 0 III. Industri. Industrie IV. Forretningsvirksomhet. Commerce i! 00 V. Transport. Transports VI. Immaiteriell virksomhet. Professions liberales, administration publique.. VII. Huisiarb. fo.r forskjellige og på anstalter, Travail domestique VIII. Formuesinntekt. Personnes vivant de leurs revenus IX. Offentlig og veldedig forsørgelse. Personnes entretenues par bienfaisance privée et assistance publique X. Livsstilling utilstr. angitt eller uopgitt. Profession insuffisamment indiquée ou inconnue 0 0 XI. B;arn uten forsørger. Orphelins I alt. Total I 0 * Hjørnetallene angir: Herav gifte. Disse er ikke tatt med i rubrikk. Les chiffres au coin indiquent : Dont femmes ** Hjørnetallene angir: Herav menn. Le chiffres au coin indiquent: Dont hommes. Total des personnes vivant directement et indirectement des différentes professions. Personnes excerçant une profesques attachés à la personne exceptés. Membres de famille sans profession propre et domestiques attachés à la personne. Mem Exerçant une profession accessoire. Sans profession. Enfants audessous de ans. Autres personnes soutenues.

11 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. répartie par profession. Tolket elling 0. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Grifte husmødre : med uten lønnet bi lønnet erhverv erhverv Barn under år. I alt i Menn Kvinner Total i Hommes Femmes Elever. 0 I alt! Menn Kvinner Total Hommes Femmes Andre privat forsørgede. Andre. I alt Menn Kvinner Total i Hommei Femmes Husarbeide hjemme. Kvinner Femmes Hus " 0 0 I 0! I 0 j ! i 0 0 0! 00 j i nariées avec une profession propre. Celleslà ne sont pas comprises dans rubrique. ion (y compris personnes vivant de leurs revenus et personnes vivant par bienfaisance privée et assistance publique), les domesti )res de famille sans profession propre et domestiques répartis d'après la profession du chef de famille. Femmes mariées. 0 Ecoliers. H Autres. Autres membres féminins du famille travaillant à la maison. Domestiques.

12 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folke Erhvervsgrupper. Samlet antall personer som lever av vedkommende j erhverv. i Hovedpersoner. Bi I alt I alt. 'i * II. Communes rurales. I. Jordbruk, gartneri, skogbruk II. Fiske og fangst III. Industri IV. Forretningsvirksomhet.. V. Transport VI. Immateriell virksomhet. VII. Husarb." for forskjellige og på anstalter VIII. Formuesinntekt IX. Offentlig og veldedig forsørgelse X. Livsstilling utilstr. angitt eller uopgitt XI. Ba.rn uten forsørger I alt III. Villes. I. Jordbruk, gartneri, skogbruk II. Fiske og fangst III. Industri IV. Forretningsvirksomhet.. V. Transport VI. Immateriell virksomhet. VII. Husarb. for forskjellige og på anstalter VIII. Formuesinntekt IX. Offentlig og veldedig forsørgelse X. Livsstilling utilstr. angitt eller uopgitt ' XI. Ba.rn uten forsørger I I alt Hjørnetallene angir: Herav gifte.

13 Folketelling 0. nengde fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. xifte husmødre : lønnet erhverv. Barn under år. I alt. I alt. Andre privat forsørgede. Elever. Andre I alt. med ønnetbirhverv. Husarbeide hjemme. ' Hustjenere. ** ilo ' (i Hjørnetallene angir: Herav menn.

14 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erlivervsgr upper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av ved Hovedpersoner, kommende erhverv. I alt. i I alt.. Gårdbr., selveiere. Propriétaires, cultivateurs. Småbr. ; plasseiere. Petits propriétaires. Andre selvist. v. jbrk. og fedr. Autres personnes travaillant à leur propre compte. Funkis j. v. jbnk. og fedr. Employés d'agriculture et d'élevage.. Hj.v. saetøi. v. jbrk. og fedr. Membres de la famille occupés à la culture et à l'élevage. Husmenn. Tenanciers (journaliers agricoles payés partiellement par une exploitation agricole). Andre landbraksiarb. Autres ouv Bipersoner i alt. I. Riket. I. Jordbruk, gartneri og skogbruk. 0 Agriculture, horticulture et exploita j tion des forêts.. Selvst. v. gartneri etc. Horticulteurs, maraîchers. Funksj. v. gartneri etc. Employés d'horticulture 0. Arbeidere v. gartneri etc. Ouvriers d'horticulture 0 0 ' 0 i , J 0 l I 0 ; 0 i ' 0! I I! Skogeiere, skogdrivere. Propriétaires de forêts. Selvet. jegere. Chasseurs indépendants... Funksj. v. skogbr. og fløtning. Employés forestiers et au service de flottage. Betjenter v. sikogbr. og fløtning. Contremaîtres forestiers et au service de flottage. Arbeidere v. skogbr. og fløtning. Ouvriers forestiers et au service de flottage.. 0! 0! i Hjørne tallene angir: Herav gifte.

15 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre : med lønnet bierhverv. uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt.! Andre privat forsørgede. Elever. I I alt. Andre. I alt. i I I! ', I! Husarbeide Hushjemme.! tjenere. i 0 [ G J0 j ; 0! i! j!! 0 0! j ! JL I 0! 0! I 0! 0! 0 i 0 0, 0 0 I i 0 0! 0 j j 0 ; 0 j! 0 i 0 i 0 0!! [ 00 0 ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

16 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erlivervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av ved j! kommende erhverv. i I alt. i ; I alt. i Hovedpersoner. * Bipersoner i alt. II. Fiske o g fangst. Pêche Fiskeredere. Armateurs de pêche.!. Selvst. arb. fiskere. Pêcheurs.. i. Funksj. v. fiskeri. Employés.. 0. Fiske&rbeidere. Ouvriers 0. Selvsit. v. sel og hvalfangst. Armateurs de navires, pêche de baleine, etc. Funksj. v. sel og hvalfangst. Employés de navires de pêche de baleine, etc. Arbeidere v. sel og hvalfangst. Ouvriers de navires de pêche de baleine, etc ! i I 0 I I 00 III. Industri. Industrie Selvstendige. Indépendants Fabrikkeiere o.. Propriétaires de fabrique 0 00 :. Eiere av småindustri og husflidsvirksomhet. Propriétaires de pe I j tites exploitations ind/wstrielles.. 0 0I 0 0! 0. Selvst. arb. v. småind. Travailleurs isolés Håndverksmestere. Artisans, patrons.. Smeder. Forgerons. Snekkere. Menuisiers. Bakere og konditorer. Boulangers et pâtissiers. Skreddere. Tailleurs. Skomakere. Cordonniers. Tømmermenn. Charpentiers Murere. Maçons.. Malere. Peintres. Andre håndverksmestere. Autres i 0! * Hjørnetallene angir: Herav gifte.

17 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre : uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. Andre privat forsørge de. Elever. I alt. I alt, Andre. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme. Hustj enere.** ! : j ; j 0 0 i [! [ 0 É 0 i 0! i j Hjørnetallene angir: Herav menn.

18 Folketelling 0. 0 Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer j som lever av vedkommende erhverv. I alt. Hovedpersoner. I alt. * III. Industri (forts.). Selvstendig arbeidende håndverkere. Artisans, travailleurs isolés.. Smeder. Forgerons. Snekkere. Menuisiers. Bakere, konditorer. Boulangers et pâtissiers. Skreddere. Tailleurs. Skomakere. Cordonniers. Tømmermenn. Charpentiers.... Murere. Maçons 0. Malere. Peintres.. Andre selvist. arb. Autres artisans travaillant isolés Funksj. og formenn. Employés et contremaîtres.. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants, etc. Kontorchefer. Chefs de bureau.. Bokholdere, fullmekt. o.. Comptables, etc. Kontorister o.. Autres employés de bureau. Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens. Div. fagfunksjonærer. Différents employés spéciaux. Venkisimestore ; formenn, v. industri. Chefs d'atelier, contremaîtres à l'industrie '.. Vertosanestère, formenn o.. v. anlegg. Chefs d'atelier, contremaîtres à travaux de construction. 0. Maskinister o.. Mécaniciens... Fyrbøtere. Chauffeurs. Elektrikere. Electriciens Håndverksarbeidere. Artisans ouvriers et apprentis.. Smedarb. på fabrikk. Forgerons dans les fabriques 0. Smed&rb. hos håndv. m. v. Forgerons chez artisans 0 0 * Hjørnetallene angir: Herav gifte.

19 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. aifte hiismødre : uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. 0 il An dr privat forsørge de. Elever. Andre I alt, I alt. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme. Hustjenere. ** ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

20 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. I alt. I alt. * III. Industri (forts.). Håndverksarbeidere (forts.).. Snekkerarb. på fabrikk. Menuisiers dans les fabriques. Snekkerarb. hos håndv. m. v. Menuisiers chez artisans. Baker og kondatonarb. Boulangers et pâtissiers. Skredderarb. Tailleurs. Skomiakeirarb. Cordonniers Tiømmerarb. Charpentiers.... Murenarb. Maçons. Malerarb. Peintres. Andre handverkis'arb. Autres ouvriers artisans. Håndverkslæregutter. Apprentis. li ! ; [ j I Andre arbeidere ved: Autres ouvriers à:. Grube og hyttedrift. Exploitation des mines et fonderies.... Kvartsbr v stenbr., stenhugg. Car Hères et industrie de la pierre.. j 0. Teglverk. Industrie de la brique ' terie. Annen jord og istenindustri. Au! tres industries de la pierre et de j la terre n !. Elefct rokjern., metallurgisk ind. Industrie électrométallurgique et électrochimique 0. Verkstedsind. (med støperi). Ateliers mécaniques (avec fonderie).. Vogn og barnevognfabr. Fabriques de wagons et de voitures... Metallvareind. for øvr. Autres industries de métaux. Fyrstikkind. Fabrication d'allu \ mettes!. Annen kjemisk ind. Autres industries de produits chimiques Fettiiid. (såpe ; tran^ olje m. m.). Fabrication des matières grasses j (savon, huile, etc.) I * Hjørnetallene angir: Herav gifte.

21 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Griftc husmødre : uten lønnet er h verv. Barn under år. I alt. 0 il I alt. Andre privat forsørgede. Elevei Andre I alt. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme. Hustjenere. ** X ' Hjørnetallene angir: Herav gifte.

22 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. I alt. i i III. Industri (forts.). j Andre arbeidere ved. (forts.):. Elektrisitetsverk. Usines d'éleâ \ tricité.. Gassverk. Usines à gas 0. Sagbruk, høvlerier. Industrie des \ scieries et du rabotage du bois.. Trevarefabr. Fabriques de menuiserie 0. Annen treind. Autres industries du bois 0 0 I Tremasse, cellulose, papirind. Industrie de la pulpe, de la cellulose, du papier. Papirvareind. Industrie de la papeterie. Lær og gummiind. Industrie du cuir et du caoutchouc Spinneri og veveriind. Industrie de la filature et du tissage. 0!. Trikotaisjeirud. Industrie du tricotage i. Annen teksitilind. (repsl. m. v.). Autres industries textiles bil 0. Skofabrikker. Fabrication de chaussures. Annen beklædning: menn. Autres industries de l'habillement, hommes. Annen beklædning: kvinner (vesentl. søm). Autres industries de l'habillement, femmes 0. Toalett og rengjøring. Toilette et nettoyage. Benovasjon. Vidanges...! Hermetikk. Industrie des conserves. Ølbryggeri. Brasseries 0 0 * Hjørnetallene angir: Herav gifte.

23 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Grifte husmødre: uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. Andre privat forsørgede. Elever Andre I alt. I ali. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme, Hustj enere. 0 il

24 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende foikemeugde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. I alt, I «alt. I * Bipersoner i alt. III. Industri (forts.). Andre arbeidere ved. (forts.):. Ohokolade, dropsind. Industrie du chocolat et des bonbons.... Tobakkind. Industrie du tabac.. Mølle, meieri, nielkekond. og annen nærings og nydelsesoiiddelind. Autres industries d'alimentation. Grafisk ind. Industrie graphique.. Vei og ha vneingeniør vesen, vannog kl'oakkvesen. Service de voirie, des ports, des conduites d'eau, des égouts. Murer arb. og håndlangere. Maçonnerie, maçons et aidemaçons. 0. For øvr. v.,anlegg og bygg. Autres ouvriers à l'industrie de construction. Industri for øvr. og ikke nærmere angitt. Autres industries et des industries non spécifiées (! 0! K 0 : 0! m 0 I 0 j j : 0 I 0 IV. Forretningsvirksomhet Commerce. Varehandel. Commerce de marchandises.. Grosserere. Négociants 0. Landhandlere. Marchands de campagne. Andre detaljhandlere. Autres marchands en détail 0 0. Handelsagenter o.. Commissionnaires de commerce. Småhandlere (uten fast lokale), kramkarer m. fl. Petits marchands sans siège fixe, colportage. 0. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants. Kontorchefer. Chefs de bureau.. Handelsbest., butikkchefer o.., farmaisiøiter o. a. fagfunksj. Gérants de magasins, chefs de rayon, pharmaciens et autres employés spéciaux * Hjørnetallene angir: Herav gifte. 0 0 ; 00 0 I 0 0 I I 0 0 0! l

25 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre : med Len uten Barn under år. I alt.! Andre privat forsørge de. Elever. Andre. I alt. I alt. Husarbeide hjemme. Hustjenere. H ! I! I I 0 i i i i I I 0 0 i 0! 0 0!! I!! 0 0 i j 00 0 i 0 0 I l I j i 0! Hjørnetallene angir: Herav menn.

26 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. i I alt. I alt, Hovedpersoner. * Bipersoner i alt. IV. Forretningsvirksomhet (forts.). Varehandel (forts.).. Bokholdere etc. Comptables, etc. j 0 0 i 0 0. Kontorister 0.. Employés de bureau 0 0. Handelsreisende. Voyageurs de commerce Butikkekspeditører. Commis de magasins 0! 0. Arbeidere v. varehdl. (iber. bud og visergutter, uopgitt hvor ansiatt). Ouvriers des dépôts (y compris porteurs et garçons sans j j indication où engagés) 0 0 Banker, forsikring, megling etc. Banques, assurance, courtage, etc.. Selvst. næringsdr. Chefs d'établissement. Selvst. arbeidende. Travailleurs. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants, etc.. Kontorfunksj. m. fl. Employés de bureau. Arbeidere og bud. Ouvriers, porteurs, garçons j I 00 00! I! Hotell, kafedrift o.. Hôtels, cafés, etc.. Selvst. næringsdr. Chefs d'établissement 0. Selvsft. arbeidende. Travailleurs. Fagfunksjonærer. Employés spéciaux. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau. Tjenere, bud o.. Valets, garçons, etc 0 j 0 0 0O., 0 I 0 j I 0 i 0 0 i * Hjørnetallene angir : Herav gifte.

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Sjette hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du er décembre 0: VI. Population répartie par profession.) Utgitt

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IN. 6. Folketellingen i Norge desember 90. Åttende hefte. Hovedoversikt over livsstillingsstatistikken. Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stillin

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. Folketellingen i Norge desember 0. Trettende hefte. Oversikt over livsstillingsstatistitkenogtellingens utførelse. (Recensement du er décembre 0: XIII. Aperçu de la

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VIII.. Folketellingen i Norge desember 0. Tredje hefte. Folkemengden fordelt efter ) kjønn, alder og ekteskapelig stilling, ) livsstilling og ) fødested i de enkelte herreder

Detaljer

Folketellingen i Norge 1 desember 1930.

Folketellingen i Norge 1 desember 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX.. Folketellingen i Norge desember 90. Fjerde hefte. Samer og Kvener. Andre lands statsborgere. Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke. (Lapons et Quaines. Sujets étrangers.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDVOLLAN 1728 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDVOLLAN 1728 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDVOLLAN 728 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1936. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins - -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Vil.. Folketellingen i Norge desember 0. Syvende hefte. Boligstatistikk. Byer. (Recensement du er décembre 0 : VII. Statistique d'habitation. Villes.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 040 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. :NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVELVIK 0701 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. :NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVELVIK 0701 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. :NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVELVIK 0701 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende 11

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STORDAL 1526 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STORDAL 1526 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STORDAL 26 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

NORGES INDUSTRI FOR ÅRET 1926 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24.

NORGES INDUSTRI FOR ÅRET 1926 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24. NORGES INDUSTRI (OPGAVER OVER ULYKKESFORSIKRINGSPLIKTIGE BEDRIFTER OG ARBEIDERE) FOR ÅRET 1926 (Statistique industrielle de la Norvège pour l'année 1925.) Utgitt

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. Folketellingen i Norge desember 0. Ottende hefte. Boligstatistikk. Bygder. (Recensement du er décembre 0: VIII. Statistique d'habitation. Districts ruraux.) Utgitt Det

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅSGÅRDSTRAND 0704 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅSGÅRDSTRAND 0704 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅSGÅRDSTRAND 0704 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående

Detaljer

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RÆLINGEN 0228 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RÆLINGEN 0228 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RÆLINGEN 0228 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJERPEN 0812 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJERPEN 0812 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJERPEN 08 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 76. Folketellingen i Norge desember 90. Tredje hefte. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling (Recensement du er décembre 9&O: Population répartie

Detaljer

Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt

Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt Yrker 1964 1965 01 Handels- og kontorfunksjonærer 299 321 02 Befal til sjøs 282 386 03 Tekniske og andre funksjonærer 45 55 12

Detaljer

Folketelling i Norge

Folketelling i Norge Folketelling i Norge 3. desember 1946, J W Skjema 1, Husholdningsliste. NB! Alle rom med golvfiate som ligger lavere enn den gate eller grunn de vender mot, skal regnes som kjellerrom. Ligger ett av rommene

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nr. 1-1 se omslaget på verker trykt i året 1926. Trykt 1927: 11. Norges Brandkasse 1923-1925. (Statistique

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MELDAL 1636 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MELDAL 1636 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MELDAL 1636 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KAUTOKEINO 2011 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KAUTOKEINO 2011 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KAUTOKEINO 0 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

SOKNEDAL (S.T.) 1649

SOKNEDAL (S.T.) 1649 FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SOKNEDAL (S.T.) 1649 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbakegående

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII FOLKETELLING 0 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS 0 Volume VII Fertility of Marriages STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VADSØ 2003 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VADSØ 2003 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VADSØ 003 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

LØNNINGER 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires.

LØNNINGER 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. (Gages et salaires. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 147. LØNNINGER (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1931. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms Ledere av I alt

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BERG (TR.) 1929 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BERG (TR.) 1929 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BERG (TR.) 1 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO ERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 181 2,2 178 18 Politikere og toppledere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 179 2,2 88 8 Politikere og toppledere 494

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LURØY 1834 STATISTISK SENTRALBY - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LURØY 1834 STATISTISK SENTRALBY - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LURØY 18 STATISTISK SENTRALBY - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRISTAD 0103 STATISTIS SENTRALBYRÅ- OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 159 2,2 125 12 Politikere og toppledere

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AURA 545 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI,

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, (Statistique Of0elle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. -. Norges sparebanker. (Caisses d'épargne). Kreaturholdet 0 september. (Befall, le 0 septembre.). Arbeidslonninger.

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2013 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche Notre entreprise Livraison et Garantie Politique de retour Avis des clients Blog E-mail Search BIENVENUE LASER VERT LASER ROUGE LASER BLEU VIOLET POINTEUR LASER POWERPOINT Accueil CHARGEUR >> Laser Vert

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LØTEN 0415 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LØTEN 0415 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LØTEN 045 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KOLBU 0531 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KOLBU 0531 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OLBU 0531 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERWDER TIL ART OG TABELLER serien "Tellin resultatgsr Tilbakeende u.l - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2016 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - februar 2016 Ledere I alt ledere 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 906 889 890 907 923 Politikere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 Politikere og

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 1 212 1 155 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 1 212 1 155 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 022 1 004 1 002 1 025 992 1 003

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAGERØ 0815 STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2014 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2014 Ledere I alt ledere 906

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere 1 022

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TANA 2025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TANA 2025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TANA 2025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKIM 0124 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKIM 0124 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKIM 014 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake gående tall

Detaljer

RØROS (LANDSOGN) 1641

RØROS (LANDSOGN) 1641 FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS (LANDSOGN) 1641 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KÅFJORD 1940 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KÅFJORD 1940 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅFJORD 140 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser RENNESØY 1142 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser RENNESØY 1142 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser RENNESØY 1142 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERXNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellinesultater Tilbakegående tall

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - juni 2013 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/ledige+stillinger.1073745796.cms

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BYKLE STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BYKLE STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser 094 BYKLE STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellin.gsresulta.ter - Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORD-ODAL 0418 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORD-ODAL 0418 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORD-ODAL 0418 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultår Tilbakegående tall Prognoser TINN (TEL.) 0826 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultår Tilbakegående tall Prognoser TINN (TEL.) 0826 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultår Tilbakegående tall Prognoser TINN (TEL.) 0826 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - mars 2014 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - mars 2014 Ledere I

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2017 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - august 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - august 2017 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2017 Ledere I alt ledere

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsiesultater Tilbakegående tall Prognoser KVINESDAL 1037 STATISTISK SENTRALBYRÅ, - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsiesultater Tilbakegående tall Prognoser KVINESDAL 1037 STATISTISK SENTRALBYRÅ, - OSLO i FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsiesultater Tilbakegående tall Prognoser KVINESDAL 1037 STATISTISK SENTRALBYRÅ, - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELIRR serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser - ÅS 014 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

KRISTIANSAND S. 1001

KRISTIANSAND S. 1001 FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISTIANSAND S., STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO i MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser SANDNES 1102 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser SANDNES 1102 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser SANDNES 02 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLFR serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. (Les divisions

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 90. Nr.. Norges industri 9. (Statistique industrielle.) -. Lonnstellingen 99. (Recensement des

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. Folketellingen i Norge desember 0. Sjette hefte. Barnetallet i norske (Census of st December 0: VI. Fertility of Marriages.) Utgitt av Det Statistiske Central byrå.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellinesultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØYKEN 0627 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØYKEN 0627 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØYKEN 0627 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPEGÅRD 0217 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPEGÅRD 0217 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPEGÅRD 07 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISØR 0901 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISØR 0901 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISØR 090 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 1701 STATISTJSK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 1701 STATISTJSK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 70 STATISTJS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 8. FOLKETÆLLINGEN I NORGE DECEMBER 90. ANDET HEFTE. FINNER OG LAPPER. HJEMVENDTE NORSKAMERIKANERE. DISSENTERE. BLINDE, DØVE OG SINDSSYKE. (Recensement du décembre 90: Finnois

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 99. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 9 Femte hefte. Boligstatistikk. V. Statistique d'habitation. Recensement de la population le décembre 9. UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORDREISA 1942 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORDREISA 1942 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORDREISA 1942 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer