Barna sin kjemiske kvardag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og vaksne som jobbar med barn Sunt miljø god helse!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barna sin kjemiske kvardag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og vaksne som jobbar med barn Sunt miljø god helse!"

Transkript

1 Barna sin kjemiske kvardag Praktiske råd for småbarnsforeldre og vaksne som jobbar med barn Sunt miljø god helse!

2 I N N H A L D Forord 1 Bekymra? 2 På barnerommet 4 På badet 8 På leikeplassen 12 Myggmiddel og solkrem 14 Klede og utstyr 16 Når vaksne brukar kjemikaliar 18 Verdt å merke seg 23 Finn ut meir 26

3 B A R N A S I N K J E M I S K E K V A R D A G Barna våre lever på mange måtar farlegare enn oss vaksne når det gjeld kjemiske stoff: Små barn utforskar gjenstandar ved å putte dei i munnen, og dei krabbar på golvet der kjemikalierestar kan liggje saman med støv og skit. Litt større barn kan dra på oppdagingsferd i skuffer og skap, i garasjen og på andre lagringsstader. Små barnekroppar er ekstra sårbare overfor helsefarlege stoff og har større risiko for å utvikle allergiar enn vaksne. Miljøvernforvaltninga har eit føre var-prinsipp som går ut på at vi må ta omsyn til risikoen for at noko kan vere skadeleg - utan at vi veit heilt sikkert kor skadeleg dette er. Vi veit ikkje nok om korleis små barn tåler å bli utsette for ulike kjemiske stoff. Men vi veit at vi må gje barna våre ekstra vern for å vere på den sikre sida. Difor nøyer ikkje miljøvernforvaltninga seg med å seie at alt er bra så lenge folk kjøper lovlege produkt. At eit stoff ikkje er forbode å bruke, tyder ikkje nødvendigvis at det er lurt å bruke det. Nokre produkt gjer du klokast i å unngå, andre bør du bruke minst mogleg og berre på heilt bestemte måtar. Barna våre kan ikkje sjølve velje å verne seg mot farlege kjemiske stoff. Vi vaksne som tar vala for dei, må sørgje for å halde oss på den sikre sida og ikkje ta sjansar. Med denne rettleiinga ønskjer vi å gje deg nokre konkrete råd om korleis du kan gå fram. Rettleiinga er laga av Statens forureiningstilsyn (SFT) med fagleg hjelp frå Mattilsynet. 1

4 B E K Y M R A? 2 FAKTA: Følg merkinga på produkt og kjøp helst varer med miljømerking. Mange er urolege for den kjemiske kvardagen vår, og det er forståeleg. Talet på menneske med allergiske sjukdommar har til dømes eksplodert sidan 1960-talet. Den kjemiske kvardagen vår er truleg ei viktig årsak. Tusenvis av kjemiske stoff er i sirkulasjon, og mange av dei veit vi for lite om. Fagfolk kan vere usamde, og media serverer av og til overdrivne historier om stoff med hittil ukjende skadeverknader på helse og miljø. Sjølv om opplysningane vi får i media ikkje alltid er korrekte, skapar dei debatt og fokuserer på problema. Ingen veit alt om kjemiske stoff og dei moglege skadeverknadene som dei kan ha. Når det er så vanskeleg å ha oversikt, korleis kan vi då sikre oss og barna våre? Om vi ikkje veit alt, veit vi i alle fall nok til å gjere ein del førebyggjande tiltak. Kjemiske stoff kan vere farlege på ulike måtar. Dei kan vere brann- eller eksplosjonsfarlege, miljøfarlege eller helsefarlege. Dei helsefarlege stoffa kan vere giftige, allergiframkallande, arvestoffskadelege, etsande, irriterande og så vidare. Dei giftige stoffa kan vare akutt giftige slik at dei verkar med ein gong, eller verknaden av stoffa kan komme etter lang tid. Nokre stoff vert skilde ut eller raskt nedbrotne av kroppen, medan andre vert lagra lenge i kroppen og kan gje varig skade. Nokre av kjemikaliane som vert lagra i kroppen, har først merkbare skadeverknader for komande generasjonar. Farlege stoff får vi i hus på fleire måtar. Når vi kjøper produkt som måling, myggspray og vaskemiddel, veit vi at dei kan vere helsefarlege. Men også produkt som klede, leiketøy eller datamaskiner kan innehalde og gje frå seg store eller små mengder helse- og miljøfarlege stoff. Flytande kjemiske produkt har stor risiko for akutt helseskade ved til dømes svelging. Faste, foredla produkt, for eksempel fargestiftar eller plastleiketøy, gir mindre risiko for akutt helseskade. Det er ikkje krav om helsefaremerking av slike produkt, men dei er ikkje nødvendigvis utan problem av

5 den grunn. Produkta kan gje frå seg små mengder skadelege stoff over tid, til dømes viss ein sug og tygg på dei. Kva kan du gjere? Sjå på merke og les på etikettar! Det er ulike årsaker til at produkt er merka: Det kan vere fordi dei er helsefarlege, fordi dei er miljøfarlege eller fordi dei er meir miljøvennlege enn andre. For leiketøy finst det ei eiga merkeordning; CE-merket. Meir om dei ulike produktmerka finn du på side 25. Alle farlege kjemiske produkt skal vere merka med eit faresymbol på oransje bakgrunn. Ei oversikt over symbola finn du på side 24. 3

6 P Å B A R N E R O M M E T Mykje som finst på barnerommet, kan innehalde helse- og miljøfarlege stoff: fargerike leiker, sminke, smykke, materialar til kreativ forming og tekstilar. For nokre produkt er det reglar om kva dei kan innehalde, men for mange produkt gjeld berre det generelle kravet om at dei ikkje skal vere farlege. Madrassen Mjuk skumplast som vert brukt til for eksempel madrassar, kan innehalde små mengder av stoff som er svært allergiframkallande. Dei dampar raskt av, og etter et par veker er dei borte. Madrassar skal vere lufta ved fabrikken, men viss det luktar av ein ny madrass, kan det vere lurt å lufte den godt før bruk. Alternativt kan du velje ein madrass av eit anna materiale. Sengekleda Synest du det luktar av nye sengeklede? Lukta kjem frå kjemikalierestar som sit i tøyet, for eksempel formaldehyd eller fargestoff. Desse stoffa kan vere allergiframkallande. Viss du vaskar sengekleda før du brukar dei, vil kjemikalierestane forsvinne. Tips om trygge vaskemiddel finn du på side 18. 4

7 Mjuke plastleiker Mjuke plastleiker, som dokker og badeleiker, kan vere laga av PVC-plast. For at PVC-plasten skal bli mjuk, vert den tilsett kjemikaliar. Nokre av desse mjuknarane ftalatar er helseskadelege. Barna kan få i seg ftalatane ved å bite eller suge på produkta. I 1999 blei det forbode å selje produkt med ftalatar til barn under tre år. Sjølv om det ikkje er lovleg å selje produkt med ftalater til barn under tre år, er det all grunn til å vere merksam. Produkt som er tenkt til større barn, kan framleis innehalde ftalatar. Krabbematter/gymmatter Gymmatter laga av PVC-plast, kan innehalde ftalatar. Slike matter er difor ikkje eigna som krabbe-/leikematter for dei minste barna. Mattene kan også innehalde bakteriehemmande tilsetjingar som kan verke allergiframkallande for små barn. Spør forhandlaren viss du er usikker på kva matta inneheld. Sjølvlysande leiker Vær merksam på at leiker som inneheld eit plastrør med ei lysande væske, kan innehalde helsefarlege kjemikaliar. Fluoriserande figurar inneheld ikkje farlege stoff, og dei er heller ikkje farlege når dei lyser. FAKTA: Frå 2007 blir dei tre farlegaste ftalatane forbodne i alle leiker. 5

8 Sminke Sminke kan innehalde stoff som nokre kan reagere på, til dømes fargestoff, konserveringsmiddel eller parfyme. Viss du veit at det er bestemte stoff barnet ikkje tåler, kan du sjekke lista over innhaldet i produktet. All kosmetikk skal ha ei innhaldsliste, nettopp med tanke på dei som måtte vere sensible for enkelte stoff. Spør i butikken viss du ikkje finn innhaldsliste på emballasjen. I Noreg, som i resten av EØS-området, er det strenge reglar for sminke som sikrar at produkta ikkje skal medføre helseskade ved normal bruk. Det er sjeldan barn får allergi på grunn av sminke. Sjå elles side 9 om såper, sjampo og kremar. Modellermasse Mange typar masse som vert brukt til modellering, inneheld og gjev frå seg kjemiske stoff. Nokre er til dømes basert på PVC-plast med mjuknarar som kan ha negative helseeffektar. Risikoen for å få i seg helseskadelege stoff er tilstades viss barnet tygg på modellermassen. 6

9 Væskefylte produkt Væskefylte produkt kan innehalde fleire væsketypar, til dømes vatn og mineralolje. Vatnet kan innehalde bakteriar eller desinfeksjonsmiddel som kan vere farleg å svelgje. Oljen er også farleg å svelgje. Barna kan få i seg væska viss produktet sprekk. Døme på væskefylte produkt er drikkekrus med doble veggar, diverse leiker og dekorasjonsgjenstandar. Måling og lim for barn Slike produkt er ofte vassbaserte, men dei kan innehalde konserveringsmiddel som kan gje allergi. Lakk og lim til hobbybruk og byggesett kan innehalde helseskadelege kjemiske stoff, til dømes løysemiddel. Det gjeld strengare reglar for slike produkt til barn enn for produkt til vaksne. Leiker og anna med batteri Leiker og anna som lyser, spelar eller lagar andre lydar, inneheld batteri. Dei små knappcellebatteria inneheld som regel kvikksølv som gjer stor skade dersom dei blir kasta i søppelbøtta og hamnar i naturen. Knappcellebatteri og alle ladelege batteri må leverast inn. Dei kan leverast til kva som helst forhandlar av slike batteri. Alle desse forhandlarane har plikt til å ta dei imot gratis. 7

10 P Å B A D E T FAKTA: Sjå etter produkt som har Svanemerke, er merka med EU-blomen eller er tilrådd av Astma- og allergiforbundet. Les meir på side 25. Barn blir ofte bada og stelt. Mange kroppspleieprodukt er tilsett parfyme og konserveringsmiddel som i nokre tilfelle kan gje allergi. Bli ikkje overreinsleg! Reint vatn er eit velprøvd og ofte framifrå vaskemiddel. Unngå produkt som er tilsett parfyme eller konserveringsmiddel. Avgrens bruken av våtserviettar. Unngå produkt med bakteriedrepande middel. 8

11 Såpe, sjampo og kremar Barn har tynn og følsam hud, noko som gjer at dei kan vere meir utsette for å få utslett og irritasjonseksem. Verken utslett eller irritasjonseksem er akseptable biverknader ved bruk av kosmetiske produkt. Oppstår dette, og det sikkert kan stadfestast at eit kosmetisk produkt er skuld i det, er dette produktet forbode. Slike saker kan ein ta opp med Mattilsynet, men det krev at du også får ein lege til å vurdere saka. Som for sminke inneheld også såper, sjampoar og kremar ofte parfymestoff og konserveringsmiddel. I nokre tilfelle kan dette gje seg utslag i allergisk kontakteksem dersom barnet er sensibelt mot stoffet på grunn av tidlegare bruk eller ved kontakt med andre produkt. Viss du veit at det er bestemte stoff barnet ikkje tåler, kan du sjekke lista over innhaldet i produktet. All kosmetikk skal ha ei innhaldsliste, nettopp med tanke på dei som måtte vere sensible for enkelte stoff. Dei fleste innhaldslister omfattar i dag også mange ulike parfymestoff. Spør i butikken viss du ikkje finn innhaldsliste på emballasjen. I Noreg, som i resten av EØS-området, er det strenge reglar for slike produkt som sikrar at dei ikkje skal føre til helseskade ved normal bruk. Det er sjeldan barn får allergi på grunn av kosmetiske produkt. 9

12 Mange kosmetiske produkt har i dag påtrykt eit symbol (krukke som vert opna) som viser kor lenge produktet er trygt å bruke etter at det er opna. Eit lurt råd er å kaste produktet etter at datoen er gått ut. Dette bør gjerast først og fremst for å unngå problem på grunn av mogleg innhald av skadelege bakteriar eller andre skadelige mikroorganismar. Lurer du på om produsentane har registrert skadeverknader ved bruk av eit kosmetisk produkt, kan du kontakte dei på følgjande internettadresse: info. Finn du ikkje produsenten på denne måten, kan du be Mattilsynet om hjelp. 10

13 Nokre såper og tannkremar inneheld bakteriedrepande middel som kan gjere bakteriar resistente mot antibiotika. Normal bakterieflora gjev barnet ditt betre motstandskraft mot farlege bakteriar. Du bør difor sjekke innhaldsdeklarasjonen for å unngå produkt med bakteriedrepande middel. Eit vanleg bakteriedrepande middel vert kalla triklosan. Våtserviettar Fukta i våtserviettar kjem av at dei inneheld ulike løysemiddel, konserveringsmiddel og parfyme. Enkelte av desse kombinasjonane kan framkalle allergi. Sjå elles under såpe, sjampo og kremar. Bleier Spørsmålet om eingongsbleier eller tøybleier opptek mange. Begge har sine fordelar og ulemper utan at den eine typen peikar seg ut som mest miljøvennleg. Det blir eit spørsmål om kva som passar familien best. Smokkar og biteringar Tidlegare blei mange biteringar og smokkar laga av mjuk PVC-plast som inneheldt ftalatar. Desse er no forbodne. Styresmaktene ser ikkje på dagens smokkar og biteringar som noko helseproblem. 11

14 P Å L E I K E P L A S S E N På leikeplassen, i barnehagen, på skuleplassen eller i bustadområdet er det ofte leikestativ, sandkasser og andre innretningar av tre. For at treverket ikkje skal rotne, er det gjerne behandla, impregnert, med kjemikaliar. 12

15 kasser. Sjølv om krom og arsen no er forbode i treimpregnering, vil mange av materialane som allereie er i bruk, innehalde desse stoffa. Det kan difor vere lurt å skifte sanden rundt leikeapparata av og til. Impregnert tre Jernbanesviller og mange telefonstolpar er impregnerte med kreosot. Kreosot eller steinkoltjære inneheld kreftframkallande stoff og har ei karakteristisk tjærelukt. Det er ikkje tillate å bruke tre impregnert med kreosot på leikeplassar eller andre stader der ein lett kan få hudkontakt. Nokre stader er jorda forureina frå tidlegare verksemd. SFT har utarbeidd Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn som også gjeld barnehagar. Vert desse normene overskridne, skal materialane skiftast ut. Tre kan også vere impregnert med kopar, krom og arsen (CCA-impregnering). Dette blei forbode å bruke frå CCA-impregnering førte til problem med avrenning av krom og arsen til mellom anna sanden i sand- 13

16 M Y G G M I D D E L O G S O L K R E M FAKTA: Lette klede kan gje godt vern mot både mygg og sol for dei minste barna. Det finst ulike produkt som er laga for å verne både barn og vaksne mot ulike påverknader når vi er ute på tur. Ved nokre av produkta bør ein tenke over korleis ein brukar dei, og ikkje bruke dei ukritisk. Myggmiddel Dei fleste myggmiddel inneheld eit stoff - DEET - som kan gje helseskade ved høge konsentrasjonar. Myggmiddel bør difor ikkje brukast på barn under tre år, og berre med varsemd på større barn. Viss du må bruke myggmiddel på barn, smør det på kleda og ikkje på huda. Solkrem For mykje sollys kan vere kreftframkallande. Di mindre barnet er, di meir utsett er huda for å bli solbrend. Ein må difor vere varsam med å utsette små barn for direkte sollys. Utan noko vern i det heile tatt kan barnet bli solbrent allereie etter ti minutt. Solhatt og lette klede vernar godt mot sola. Vel elles solkremar med høg faktor, helst 30 eller meir. Smør inn barnet rikeleg og med jamne mellomrom. Sjå elles under såper, sjampo og kremar. 14

17 15

18 K L E D E O G U T S T Y R Klede og utstyr av tekstilar Klede og andre tekstilar kan innehalde restar av fargestoff, plantevernmiddel eller formaldehyd. Vask nye tekstilar før bruk, så blir dei fleste kjemikaliane borte. Smykke, knappar og glidelåsar Smykke, knappar og glidelåsar kan innehalde det allergiframkallande metallet nikkel. Di meir nikkel, di større er risikoen for å bli allergisk. Difor finst det reglar for kor mykje nikkel eit produkt kan gje frå seg. Er ein først blitt allergisk, kan endåtil hudkontakt med dørhandtak gje utslett. Spør i butikken om produktet er nikkelfritt. Kan butikken ikkje gje svar med ein gong, har dei plikt til å undersøkje nærmare for deg. 16

19 17

20 N Å R V A K S N E B R U K A R K J E M I K A L I A R 18 FAKTA: Vel produkt med miljømerking. Kjemiske stoff og produkt finst i dei fleste heimar. Vi har vaskemiddel, metallpuss, rustfjernar, måling, lim, lakk og løysemiddel, skireins, tennvæske og kanskje til og med plantevernmiddel og rottegift, for å nemne nokre. Alle desse kan vere farlege ved feil bruk. Di færre farlege kjemikaliar du har, og di sikrare du lagrar dei di tryggare for barna og di betre for miljøet. Dei farlegaste kjemikaliane skal vere merka med eit faresymbol på oransje bakgrunn. Les meir om merke på side 24. Alle produkt med faresymbol må oppbevarast slik at barn ikkje får tak i dei. Sjølv om flaskene har skrukorkar med barnesikring, er dette ingen garanti for at barn ikkje klarer å opne dei. Flytande kjemikaliar medfører stor risiko for akutt helseskade. Over halvparten av førespurnadene som Giftinformasjonen får om alvorleg forgifting, gjeld svelging av petroleumsprodukt som tennvæske, drivstoff og løysemiddel. Les alltid brukarrettleiinga og sørg for å bruke kjemikaliane riktig. Sørg også for trygg lagring. Reingjeringsmiddel Reingjering med kjemiske vaskemiddel vil alltid leggje att restar. Det finst produkt som gjer trongen for kjemiske vaskemiddel mindre. Klutar, moppar og anna utstyr laga av mikrofiber, utnyttar statisk elektrisitet og samlar støv og skit utan bruk av vaskemiddel. Ikkje bruk større dosar vaskemiddel enn nødvendig.

21 19

22 20 Klesvask Vaskemiddel til klesvask inneheld mange ulike kjemikaliar med ulike funksjonar. I tillegg til dei stoffa som har til oppgåve å få tøyet reint, inneheld mange av vaskemidla stoff som er mindre nødvendige, som til dømes parfyme. Parfyme i vaskemiddel kan vere allergiframkallande. Det same gjeld stoff som finst i tøymjukningsmiddel. Mjukgjering av klesvasken er ei form for kjemisk behandling som set att rester av kjemikaliar i tøyet.

23 Barnesikra lukking Mange helsefarlege kjemikaliar skal ha barnesikra lukking. Dette er likevel ikkje nokon garanti for at barna ikkje får opna flaska, det tar berre lengre tid. Husk å skru alle korkar godt på etter bruk, og lagre kjemikaliar på ein sikker stad. Insekt- og ugrasmiddel Kjemikaliar som vert brukte mot insekt, ugras og sopp, kan også vere skadelege for menneske. Når ein brukar slike kjemiske hjelperåd i huset eller hagen, vil mindre mengder av dei giftige stoffa bli verande igjen etter behandlinga i kortare eller lengre tid. Les brukarrettleiinga nøye og lagre kjemikaliane utilgjengeleg for barn. White-spirit, tennvæske og lampeolje Desse produkta kan vere livsfarlege ved svelging og viss dei kjem ned i lungene. Oljelamper som har laus veikehaldar, laustsitjande veike eller påfyllingsopning utan fast lok, er difor forbodne. På grunn av faren for lungeskadar, må ein ikkje få barn som har fått i seg lampeolje, tennvæske og slike stoff, til å kaste opp. Kast usikra oljelamper! 21

24 Måling Måling inneheld mange ulike kjemiske stoff og nokre av desse stoffa kan vere helseskadelege. Vel helst måling som har miljømerking. Gjer unna målararbeidet når barna ikkje er inne, og sørg for god lufting. Viss du skal setje penslar i bløyt i white-spirit, dekk behaldaren med plastpose og sett han ein stad der barna ikkje kan få tak i han. Bil, bensin og frostvæske Bensinkanner, frostvæske, olje og andre bilpleiemiddel må lagrast utilgjengeleg for barn. Inntak av frostvæske kan gje alvorleg helseskade. Trearbeid Trestøv frå saging og pussing er ikkje bra for lungene og spesielt ikkje viss materialet er sponplater som kan innehalde det allergiframkallande stoffet formaldehyd, eller viss materialet er malt eller lakkert. Saging og pussing bør helst gjerast utandørs. Bruk støvmaske viss du skal sage eller pusse innandørs. 22

25 V E R D T Å M E R K E S E G Styresmaktene krev varemerking. Nokre produkt som leiketøy skal vere CE-merka. Det er forsikringa som produsenten gjev, om at produktet rettar seg etter krava til styresmaktene. Miljømerka er friviljug merking frå produsenten som viser at produktet oppfyller krava til merkeordninga. Unngå produkt med faremerke og vel produkt som er laga for barn. Les brukarrettleiinga, følg aldersgrensene og sørg for riktig bruk. 23

26 Utslepp kan føre til fare for miljøet. Kan medføre betennelsesreaksjon i auger, på hud og i luftvegar. Svært små mengder kan gje kroniske skadar, livsfarleg forgifting eller død. Svært lettenneleg sjølv ved låg temperatur. MEGET GIFTIG Små mengder kan gje kroniske skadar, alvorleg forgifting eller død. Svært lettenneleg ved romtemperatur. Kan ved kontakt føre til varig skade på hud, svelg eller auge. Sterkt varmeutviklande i kontakt med andre stoff. Kan føre til brann. Relativt små mengder kan gje kroniske skadar, forgifting eller død. Kan eksplodere i kontakt med eld, ved støyt eller ved friksjon. 24

27 Svanen er det nordiske miljømerket. Merket betyr at produktet er blant dei mest miljøvennlege innanfor sin produkttype. Svanemerket finst blant anna på vaskemiddel, såpe, bilpleiemiddel og golvpleiemiddel. CE-merket er eit felles EU-merke og finst på mange ulike produkt. Alt leiketøy som er tenkt til barn under 14 år, skal ha dette merket. CE-merket betyr at produsenten lovar at produktet lever opp til helse- og tryggingskrava til styresmaktene. Det betyr ikkje at produktet er kontrollert av styresmaktene. Blomen er miljømerket til EU og betyr at produktet høyrer til dei mest miljøvennlege på marknaden innan sin produkttype. Merket finst blant anna på måling og tekstilar. Fingertekstsymbolet finst på kosmetiske produkt der det er spesielle førebyggjande tiltak ein skal rette seg etter ved bruk. Opplysningar som det ikkje er plass til på produktet, kan stå på ein etikett eller i ei brosjyre som er lagt ved. Ein kan også spørje dei tilsette om å få sjå opplysningane i butikken. 25

28 F I N N U T M E I R Når ulukka er ute Ring 113 eller Giftinformasjonen direkte på telefon (døgnopen). Giftinformasjonen Giftinformasjonen er døgnopen og ekspertar gjev deg råd om kva du bør gjere viss nokon har fått i seg farlege stoff. Di meir du kan fortelje om kva som har skjedd, di betre hjelp vil du få. Viss forgiftinga skuldast eit kjemikalie, er det ein fordel om du har emballasjen til produktet framme når du ringjer. På nettsida finn du informasjon om kjemikaliar, legemiddel, matvarer, giftige plantar med meir. Statens forureiningstilsyn (SFT) Statens forureiningstilsyn, SFT, har ansvaret for å følgje opp det regelverket som gjeld for klassifisering og merking av farlege kjemikaliar, støy og kjemisk innhald i leiketøy, barneartiklar, leikeplassutstyr og andre forbrukarprodukt. Nettside telefon Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB) Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap, DSB, har ansvar for at produkt og tenester har forsvarleg trygging slik at dei ikkje fører til fare for forbrukaren. Det inneber mellom anna krav til funksjonaliteten ved leiketøyet og barneutstyret. Nettside telefon Farlege produkt SFT og DSB har opplysningar på sine nettstader om farlege produkt, ikkje berre produkt som er selde i Noreg, men også produkt funne i andre europeiske land og som ein kan finne i marknaden her i landet. På gå til farlige produkter. På gå til produkter. 26

29 Helsestasjon og apotek Spør personalet dersom det er noko du lurer på. Dei veit også kvar du kan vende deg vidare. På helsestasjonar og apotek finn du også mykje informasjonsmateriell om giftige plantar, sikker bruk av medisinar og mykje meir. Medisinar som skal kastast, skal du levere tilbake til apoteket. Mattilsynet Mat og kroppspleieprodukt som sminke, såpe og solkrem høyrer inn under ansvarsområdet til Mattilsynet. Regelverket skal sikre at produkta ved normal bruk ikkje fører til helsefare. Som for mat, blir kroppspleieprodukt automatisk forbodne dersom det skulle vise seg at dei gjev risiko for helsefare. Nettside telefon Stiftelsen Miljømerking Opplysningar om miljømerka produkt, informasjon om miljømerking. Nettside telefon Miljøinformasjon Miljøinformasjonslova gjev alle rett til å krevje opplysningar både frå offentlege og private verksemder om forhold som har innverknad på miljøet. Produktkontrollova gjev alle rett til å få informasjon om produkt som kan føre til helseskade eller vanskar for miljøet. Opplysningar kan krevjast frå forhandlar, grossist, importør, produsent eller ansvarleg styresmakt. Du har altså krav på å få vite kva du kjøper eller omgjev deg med. Les meir om retten til miljøinformasjon på nettsida til Miljøverndepartementet Grønn Hverdag Grønn Hverdag gjev miljøtips til forbrukarar og her finn du eit breitt tilbod til folk som vil ta miljøomsyn i dagleglivet. Nettside 27

30 Barna sin kjemiske kvardag Brosjyren er utgjeven av Statens forureiningstilsyn (SFT). Teksten er utarbeidd med fagleg hjelp frå Mattilsynet. Fotografi av kjemiske produkt er tekne med som illustrasjon. Teksten knyter seg ikkje til spesielle produkt. Brosjyren byggjer på det danske «Kemi i børns hverdag» utgjeve av Miljøstyrelsen. Teksten er omsett til nynorsk av Language Power Center Design/illustrasjon: Enzo Finger Design Foto: Jannecke Sanne Produksjon: 28

31

32 Heile døgeret, kvar einaste dag, blir barn utsette for kjemiske stoff frå produkt av ulike slag. Nokre av stoffa er harmlause, andre kan vere helseskadelege. Barn er spesielt sårbare for kjemiske stoff. Til dømes har dei lett for å utvikle allergiar. Dei kan ikkje sjølve velje å verne seg mot stoff som kan vere skadelege for dei. Slike val er det vi vaksne som må ta. Men korleis bør vi gå fram for å vere på den sikre sida? ISBN Statens forureiningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: I dette heftet kan både foreldre og andre som jobbar med barn, finne praktiske tips om kva for produkt som er kva, kva slags produkt som er trygge, kva ein bør bruke med varsemd og kva ein gjer klokt i å unngå. Design/illustrasjon: Enzo Finger Design. Foto: Jannecke Sanne. Produksjon: Barna sin kjemiske kvardag

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta

Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta 01 Drikkevatn i spreidd busetnad og på hytta I område med spreidd busetnad eller på hytta er det ofte ikkje mogleg å kople seg på kommunale eller private vassverk,

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix Samfunnssikkerhet Nr. 01-2008 Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9 Foto: Scanpix 2 Kalender Innhold April M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 14 15 16 17 18 19 20 34 21 22 23 24 25 26

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

TRACHEOSTOMI TIL DEG SOM HAR FÅTT LUFTVEGSKANYLE

TRACHEOSTOMI TIL DEG SOM HAR FÅTT LUFTVEGSKANYLE TRACHEOSTOMI TIL DEG SOM HAR FÅTT LUFTVEGSKANYLE INFORMASJON FRÅ ØYRE-NASE-HALSAVDELINGA INNHALD SIDE Tracheostomi 1 Kanylen 2 Endringar i luftvegar / slimhinne 3 Stell / hygiene / råd 4 Bruk av luftfuktar

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

tunghørt HLF - mot og vilje til eit godt liv Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak tunghørt - mot og vilje til eit godt liv HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak mot og vilje til eit godt liv HØRSEL I nattens ufattelige stillhet av stjernerom, er kanskje jorden eneste sted

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi

Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi Rettleiar om overvaking av sigevatn frå avfallsdeponi TA-2077/2005 ISBN 82-7655-244-7 Forord Samfunnet bruker store ressursar på å avgrense ureining frå industri, produkt og avløp, og på å rydde opp der

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så?

Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? OPPFØLGINGSTILBODET ETTER EI ALKOHOLFORGIFTING Kjem du levande inn, kjem du levande ut men kva skjer så? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2007 MARS 2007 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer