MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)"

Transkript

1 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt: Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Fra adm. (evt. andre): Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene og økonomisjef (sistnevnte under behandlingen av sak 64/11) Innkalling: Merknader: Innkalling og sakliste ble godkjent, herunder behandling av tilleggslisten. Til å underskrive protokollen, ble følgende utpekt: Torger Odden og Torgeir Søfferud. Behandlede saker: Sakene 64 76/11. I tillegg til saklisten ble det behandlet saker: Interpellasjon fra Søndre Land SV ved Eva Røise vedr. etablering av busslommer med leskur langs Fv 34 i Hov sentrum. Ordføreren svarte på interpellasjonen ved å opplyste om at det er avtalt et møte med Statens vegvesen i Oppland på nyåret. Det ble utdelt program for den berammede folkevalgtopplæringen januar for kommunestyret i møtet. Dette er å betrakte som en innkalling. Innkallingen til folkevalgtopplæringen sendes også 1. varamedlemmer. Avslutningsvis, takket ordføreren for samarbeidet i år og ønsket alle en riktig god jul. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Sted, dato Postadresse: Besøksadresse: Hovsbakken 1 Hovsbakken 1 Telefon: 2860 HOV HOVTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/11 11/890 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN /11 11/1741 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 66/11 10/1935 TILBUD OM KJØP AV GRUNN FRA GRETTE GBNR 59/1 67/11 11/1624 REVISJONSRAPPORT VEDR. SALG AV HOV MØBEL EIENDOM AS 68/11 10/390 KOMMUNAL ENERGI- OG KLIMAPLAN 69/11 11/1445 GODKJENNING AV LANDÅS MONTESSORI BARNEHAGE 70/11 11/1652 FASTSETTING AV GODTGJØRING FOR ORDFØRER - ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE 71/11 11/1651 OPPNEVNING AV MILITÆRE SKJØNNSNEMNDER I OPPLAND FYLKE/KOMUNENE I OPPLAND 1. JANUAR DESEMBER /11 08/199 FORLENGELSE AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR /11 11/59 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET MØTE DEN /11 11/1521 HØRING AV FORSLAG FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE TIL INNDELING AV FYLKESVEGNETTET I FUNKSJONSKLASSER 75/11 11/1755 REGNSKAP BRUK AV FLYKTNINGEFOND 76/11 11/1754 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2011 Side 2 av 18

3 64/11 BUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN Kommunestyret har i møte , sak 64/11, fattet følgende vedtak: I. Kommunestyret vedtar følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av Vedlegg 1 Kommunale avgifter/egenbetalinger og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer teknisk drift Med følgende unntak: Gebyrene for vann og avløp økes gjennomsnittlig med 3,25%. 2. Formannskapet gis fullmakt til å foreta om nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A og 1B i Budsjett 2012 og økonomiplan Med følgende unntak: Finansutgiftene reduseres med kr og rammen for skole økes tilsvarende, jfr. pkt. 2 nedenfor. 2. Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for tjenesteområdene med de konsekvenser og tiltak som er beskrevet for de respektive tjenesteområder/resultatområder med følgende unntak: Ingen nye stillinger opprettes i tjenesteområdene/resultatområdene før pågående organisasjonsgjennomgang er sluttført. Reduksjonen av antall årsverk innen grunnskolen reduseres fra 5 til 4 i Inndekningen finansieres med reduserte finansutgifter (kr ) IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. Med følgende unntak: tiltakene Høydebasseng Hov (prosjekt 07013) og Vannledning Granum Monsestuen (prosjekt 12007) utsettes med ett år. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2012 kan opptas lån med til sammen kr ,- som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: Årets budsjettreserve kr 0, Avsetning lønnsøkning kr ,-. Side 3 av 18

4 Behandling: Følgende dokumenter ble utdelt i møtet: Notat om mulige tilknytninger til kommunalt vann og avløp i Søndre Land kommune Forslag til endringer av kapittel D gebyr for konsesjons- og delingssaker Notat vedlagt innkomne høringsuttalelser til budsjett 2012/økonomiplan Kommunalsjef Pål Rønningen redegjorde innledningsvis for hovedpunktene i rådmannens forslag til budsjett 2012/økonomiplan , samt formannskapets innstilling og forslag på endringer. Ordføreren redegjorde for budsjettprosessen forut for at kommunestyret nå behandler saken, herunder nærmere redegjørelse for formannskapets behandling og innstilling. Ordføreren opplyste om at spørsmålet om midler til riving av Prestegårdslåven, forutsettes dekket innen de ordinære driftsrammene i forbindelse med revidering av budsjettet som følge av gjennomføringen av organisasjonsgjennomgangen. I den påfølgende debatten, anbefalte representanten Jon Odden (AP) på vegne av Søndre Land Arbeiderparti at kommunestyret slutter seg til formannskapets innstilling. Representant Kai Werner Evensen (SV) fremmet på vegne av Søndre Land SV følgende endringsforslag: Tidligere åpningstid i barnehagene opprettholdes. Ordføreren foreslo at forslaget blir sett i sammenheng med behandlingen av organisasjonsgjennomgangen noe som forslagsstilleren aksepterte. Det ble derfor ikke foretatt noen realitetsbehandling/votering av forslaget. Vestsida skole gjenoppbygges som et oppvekstsenter for barnehage og for elever fra 1 4 klasse. Ordføreren foreslo at forslaget blir sett i sammenheng med behandlingen av organisasjonsgjennomgangen noe som forslagsstilleren aksepterte. Det ble derfor ikke foretatt noen realitetsbehandling/votering av forslaget. Representant Terje Brenner (Felleslista/V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Felleslista: Kommunestyret ber om at det foretas en utredning av muligheten for en omprioritering av ressursene, slik at det blir rom for tidlig innsats i grunnleggende lese- /skriveferdighet, engelsk og matematikk, på småskoletrinnet 1 4. trinn i tråd med den nasjonale kvalitetssatsningen i skolen. Siktemålet for å utrede muligheten for slik omprioritering vil på sikt kunne være å kunne redusere behovet for spesialundervisning og mer tilpasset undervisning for alle elever. Side 4 av 18

5 Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Representant Eva Røise (SV) fremmet på vegne av Søndre Land SV følgende tilleggs- og endringsforslag: Det foretas en utredning vedr. spørsmål om innføring av eiendomsskatt. Forslaget fikk 2 stemmer, og ble da forkastet. Nedlegging av kantina på rådhuset. Ordføreren foreslo at forslaget blir sett i sammenheng med behandlingen av organisasjonsgjennomgangen noe som forslagsstilleren aksepterte. Det ble derfor ikke foretatt noen realitetsbehandling/votering av forslaget. Representantene Torgeir Søfferud (FrP) og Erik Bjørnsveen (Bygdelista) anmodet kommunestyret om å slutte seg til formannskapets innstilling. Representanten og varaordfører Rune Selj (H) fremmet på vegne av Søndre Land Høyre følgende endringsforslag: Driftsbudsjettet innen skolen styrkes med kr slik at de foreslåtte stillingsreduksjonene kan utsettes i påvente av behandlingen av organisasjonsgjennomgangen. Driftsbudsjettet innen barnehageområdet styrkes med kr slik at åpningstiden kan utvides Inndekningen skjer gjennom en reduksjon av driftsrammene til bygg- og eiendom med kr (relatert til redusert vedlikehold), reduserte finansutgifter med kr og økte skjønnsmidler (inntekter) med kr Ordføreren foreslo at forslaget blir sett i sammenheng med behandlingen av organisasjonsgjennomgangen. Forslagsstilleren aksepterte ordførerens forslag med begrunnelse i at da de foreslåtte reduksjonene først er tenkt iverksatt per , vil det være tidsnok å avvente gjennomføring av tiltaket til det er foretatt revideringen av budsjettet som følge av behandlingen av organisasjonsgjennomgangen. Det ble derfor ikke foretatt noen realitetsbehandling/votering av forslaget. Representanten Hans Ingwald Gamst (Felleslista/V) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber om at det foretas en utredning med tanke på fordeling av barnehageplasser ved neste hovedopptak kan gjøres todelt slik at alle plassene i grendebarnehagene blir fylt opp. Utredningen bes om å omfatte en vurdering av om det først kan foretas en fordeling av søkere til grendebarnehagene iht antall vedtektsfestede plasser, evt. supplert ved loddtrekning blant uprioriterte søkere i en av de største barnehagene. Deretter en vurdering av om det kan foretas en fordeling av søkere til de større barnehagene etter dagens fremgangsmåte. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 18

6 Det var flere representanter som tok ordet og kommenterte endringsforslagene. I den forbindelse ble det påpekt at flere av endringsforslagene relaterer seg til den forestående saken om organisasjonsgjennomgangen. Det ble understreket viktigheten av at kommunestyret nå i denne omgang vedtar et budsjett i balanse, og at budsjettet senere vil måtte bli revidert som følge av behandlingen av organisasjonsgjennomgangen. Det fremkom ingen innvendinger til rådmannens endrede forslag vedr. nye satser i gebyrregulativets kapittel D gebyrer for konsesjons- og delingssaker. Rådmannens forslag anses derfor å være vedtatt. Ordføreren fremmet så forslag om å ta innstillingen fra formannskapet inkl. vedtatte tilleggsforslag opp til samlet votering. Det ble bedt om punktvis avstemming, og dette ble etterkommet. Den punktvise avstemmingen ga følgende resultat (jfr. formannskapets inndeling av innstillingen i romertall): I - Enstemmig vedtatt II - Enstemmig vedtatt III - Vedtatt mot 2 stemmer IV Enstemmig vedtatt V Enstemmig vedtatt Tilleggsforslagene er tidligere enstemmig vedtatt, og innarbeides som tillegg til formannskapets innstilling. Kommunestyret har i møte , sak 64 /11, fattet følgende vedtak: I. Kommunestyret vedtar følgende skattesatser: 1. På inntekt: maksimalt skatteøre 2. På formue: maksimalt skatteøre II. 1. Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av Vedlegg 1 Kommunale avgifter/egenbetalinger og av særskilt vedlegg Eiendomsgebyrer teknisk drift Med følgende unntak: Gebyrene for vann og avløp økes gjennomsnittlig med 3,25%. Gebyrene for konsesjons- og delingssaker (kapittel D) vedtas i samsvar med rådmannens fremlagte endringsforslag. 2. Formannskapet gis fullmakt til å foreta om nødvendige ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av de nevnte punkter. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det fremgår i budsjettskjema 1A og 1B i Budsjett 2012 og økonomiplan Med følgende unntak: Finansutgiftene reduseres med kr og rammen for skole økes tilsvarende, jfr. pkt. 2 nedenfor. Side 6 av 18

7 2. Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for tjenesteområdene med de konsekvenser og tiltak som er beskrevet for de respektive tjenesteområder/resultatområder med følgende unntak: Ingen nye stillinger opprettes i tjenesteområdene/resultatområdene før pågående organisasjonsgjennomgang er sluttført. Reduksjonen av antall årsverk innen grunnskolen reduseres fra 5 til 4 i Inndekningen finansieres med reduserte finansutgifter (kr ) IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. Med følgende unntak: tiltakene Høydebasseng Hov (prosjekt 07013) og Vannledning Granum Monsestuen (prosjekt 12007) utsettes med ett år. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2012 kan opptas lån med til sammen kr ,- som serielån med løpetid 20 år, uten avdragsfri periode. V. Formannskapet gis fullmakt til å disponere følgende poster: Årets budsjettreserve kr 0, Avsetning lønnsøkning kr ,-. VI. Kommunestyret ber om at det foretas en utredning av muligheten for en omprioritering av ressursene, slik at det blir rom for tidlig innsats i grunnleggende lese-/skriveferdighet, engelsk og matematikk, på småskoletrinnet 1 4. trinn i tråd med den nasjonale kvalitetssatsningen i skolen. Siktemålet for å utrede muligheten for slik omprioritering vil på sikt kunne være å kunne redusere behovet for spesialundervisning og mer tilpasset undervisning for alle elever. VII: Kommunestyret ber om at det foretas en utredning med tanke på fordeling av barnehageplasser ved neste hovedopptak kan gjøres todelt slik at alle plassene i grendebarnehagene blir fylt opp. Utredningen bes om å omfatte en vurdering av om det først kan foretas en fordeling av søkere til grendebarnehagene iht antall vedtektsfestede plasser, evt. supplert ved loddtrekning blant uprioriterte søkere i en av de største barnehagene. Deretter en vurdering av om det kan foretas en fordeling av søkere til de større barnehagene etter dagens fremgangsmåte. 65/11 EGENKAPITALINNSKUDD KLP Kommunestyret vedtar å dekke egenkapitalinnskudd i KLP på kr ,- i investeringsregnskapet ved bruk av ubundet investeringsfond: Post (egenkapitalinnskudd KLP) +kr ,- Post (bruk av investeringsfond) - kr ,- Side 7 av 18

8 Behandling: Saksprotokoll fra formannskapets behandling/innstilling i saken den ble utdelt i møtet. Rådmannen opplyste om at saldoen på investeringsfondet vil som følge av innstillingen bli redusert fra kr til kr , og foreslo at saldoen innarbeides i vedtaket. Innstillingen med rådmannens tilleggsopplysning ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar å dekke egenkapitalinnskudd i KLP på kr ,- i investeringsregnskapet ved bruk av ubundet investeringsfond: Post (egenkapitalinnskudd KLP) +kr ,- Post (bruk av investeringsfond) - kr ,- Saldoen på investeringsfondet reduseres fra kr til kr /11 TILBUD OM KJØP AV GRUNN FRA GRETTE GBNR 59/1 Kommunestyret vedtar å godkjenne kjøpekontrakt for kjøp av ca 28 dekar areal fra Grette gård GBNR 59/1 1. Kommunestyret vedtar å bevilge kroner til kjøp av ca 28 dekar areal til tomteformål m.v. I tillegg bevilges inntil kroner til kommunens kostnader til fradeling, konsesjon, kjøpekontrakt, oppmåling, skjøte og tinglysing i forbindelse med kjøpet. 2. Bevilgningen på inntil kroner belastes post: , og finansieres ved bruk av disposisjonsfond med inntektsføring på post Saldo på disposisjonsfondet etter vedtak er på kr ,- Behandling: Representanten Terje Brenner (Felleslista/V) fremmet følgende endringsforslag: Kommunestyret ber om at kjøp av grunn avvises på dette tidspunkt inntil den kommunale arealplanen for Søndre Land er revidert og en prioritering av hvor det skal legges til rette for utbygging av boliger er gjennomført. Videre ber kommunestyret administrasjonen avslutte avtalen om pleie av skolg på Gbnr 59/1 Grette snarest. Dette med begrunnelse i at det ikke er et kommunalt ansvar å bevare utsikt og hindre uønsket skyggeeffekt for boligfeltet Rødbergveien etter at Side 8 av 18

9 tomten er avhendet til nye eiere. Beboerne i boligfeltet oppfordres til å be om kommunal veiledning for å komme til enighet med grunneier om bevaring av utsikt m.v. for Røbergveien boligfelt. Representanten Erik Bjørnsveen (Bygdelista) fremmet følgende endringsforslag: Kommunestyret vedtar å ikke kjøpe den aktuelle tomten på det nåværende tidspunkt. Dette med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon. Ordføreren foreslo at det ble foretatt en avstemming av innstillingen. Dersom innstillingen blir vedtatt, innebærer det at begge endringsforslagene er forkastet. Dersom innstillingen ikke oppnår flertall, foretas det en votering mellom de to endringsforslagene. Det fremkom ingen innvendinger til ordførerens forslag på avstemmingsmåte. Avstemmingen viste at innstillingen ble vedtatt mot 11 stemmer. Det ble derfor ikke foretatt noen realitetsvotering av endringsforslagene. Kommunestyret vedtar å godkjenne kjøpekontrakt for kjøp av ca 28 dekar areal fra Grette gård GBNR 59/1 1. Kommunestyret vedtar å bevilge kroner til kjøp av ca 28 dekar areal til tomteformål m.v. I tillegg bevilges inntil kroner til kommunens kostnader til fradeling, konsesjon, kjøpekontrakt, oppmåling, skjøte og tinglysing i forbindelse med kjøpet. 2. Bevilgningen på inntil kroner belastes post: , og finansieres ved bruk av disposisjonsfond med inntektsføring på post Saldo på disposisjonsfondet etter vedtak er på kr ,- 67/11 REVISJONSRAPPORT VEDR. SALG AV HOV MØBEL EIENDOM AS 1. Kommunestyret tar rapporten fra Innlandet Revisjon IKS til orientering der det konkluderes med at salget av Hov Møbel Eiendom AS var gjennomført i tråd med aktuelt regelverk, herunder at: Markedsføringen ble gjennomført slik at alle aktuelle interessenter ble nådd Alle interessentene ble fulgt opp 2. Med bakgrunn i konklusjonene i revisjonsrapporten mener kommunestyret det ikke er grunnlag for å hevde at salget av Hov Møbel Eiendom AS ble gjennomført på en uprofesjonell og uryddig måte. Side 9 av 18

10 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar rapporten fra Innlandet Revisjon IKS til orientering der det konkluderes med at salget av Hov Møbel Eiendom AS var gjennomført i tråd med aktuelt regelverk, herunder at: Markedsføringen ble gjennomført slik at alle aktuelle interessenter ble nådd Alle interessentene ble fulgt opp 2. Med bakgrunn i konklusjonene i revisjonsrapporten mener kommunestyret det ikke er grunnlag for å hevde at salget av Hov Møbel Eiendom AS ble gjennomført på en uprofesjonell og uryddig måte. 68/11 KOMMUNAL ENERGI- OG KLIMAPLAN 1. Kommunestyret vedtar forslag til Energi- og klimaplan for Søndre Land med forslag til tiltaksliste slik den går fram av saksutredningen nedenfor. 2. Komité for plan, miljø og teknisk gis i oppdrag å foreta en gjennomgang og fremme forslag om prioritering av tiltakslisten som grunnlag for budsjettet for 2013/økonomiplan Behandling: Saksprotokoll fra formannskapets behandling/innstilling i saken den ble utdelt i møtet. Videre ble hele klima-og energiplanen utdelt. Det fremom noen innspill som en ble enige om kunne følges opp direkte av komité for plan, miljø og teknisk uten realitetsbehandling i kommunestyret idet kommunestyret vil få seg forelagt komiteens innstilling til behandling senere. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar forslag til Energi- og klimaplan for Søndre Land med forslag til tiltaksliste slik den går fram av saksutredningen nedenfor. 2. Komité for plan, miljø og teknisk gis i oppdrag å foreta en gjennomgang og fremme forslag om prioritering av tiltakslisten som grunnlag for budsjettet for 2013/økonomiplan Side 10 av 18

11 69/11 GODKJENNING AV LANDÅS MONTESSORI BARNEHAGE 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne Land Montessoribarnehage midlertidig for barnehageåret Vedtak om godkjenning er gjort under forutsetning om at: Normen for pedagogisk bemanning blir oppfylt. Barnehagens vedtekter suppleres med et punkt om antall medlemmer og sammensetningen i samarbeidsutvalget 2. Søndre Land brannvesen godkjenner planen for oppfølging av pålegg etter branntilsyn 3. Barnehagen godkjennes for 12 barn / 14 plasser i alderen 0 6 år 4. Normen for arealutnyttelse inne skal være minimum 5,3 kvadratmeter for barn under 3 år og minimum 4 kvadratmeter for barn over 3 år. 5. Spørsmålet om permanent godkjenning tas opp til behandling etter at det er fattet en beslutning om den framtidige barnehagestrukturen i kommunen. Behandling: Saksprotokoll fra formannskapets behandling/innstilling i saken den ble utdelt i møtet. Representant Terje Brenner (Felleslista/V) ba om å få vurdert sin habilitet da han er styremedlem i Land Montessoribarnehage. Kommunestyret vedtok enstemmig at representant Terje Brenner må betraktes som innhabil, og fratrådte møtet under behandlingen av saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar å godkjenne Land Montessoribarnehage midlertidig for barnehageåret Vedtak om godkjenning er gjort under forutsetning om at: Normen for pedagogisk bemanning blir oppfylt. Barnehagens vedtekter suppleres med et punkt om antall medlemmer og sammensetningen i samarbeidsutvalget 2. Søndre Land brannvesen godkjenner planen for oppfølging av pålegg etter branntilsyn 3. Barnehagen godkjennes for 12 barn / 14 plasser i alderen 0 6 år 4. Normen for arealutnyttelse inne skal være minimum 5,3 kvadratmeter for barn under 3 år og minimum 4 kvadratmeter for barn over 3 år. 5. Spørsmålet om permanent godkjenning tas opp til behandling etter at det er fattet en beslutning om den framtidige barnehagestrukturen i kommunen. Side 11 av 18

12 70/11 FASTSETTING AV GODTGJØRING FOR ORDFØRER - ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE 1. Kommunestyret vedtar at ordføreren gis en årlig godtgjørelse på kr med virkning fra Kommunestyret vedtar endringer i reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Søndre Land kommune slik det fremgår av vedlagte forslag med virkning fra Kommunestyret vedtar at det foretas en evaluering av godtgjøringsreglementet, og oppnevner følgende representanter til en arbeidsgruppe som gis i oppdrag i å foreta revisjonen i tråd med det som bl.a. fremgår av saksframlegget: Gro-Anita Steingrimsen Terje Brenner Ole Christian Dalby Behandling: Saksprotokoll fra formannskapets behandling/innstilling i saken den ble utdelt i møtet. Ordfører Terje Odden fratrådte møtet under behandlingen av innstillingens pkt. 1, og varaordfører Rune Selj ledet møtet under behandlingen. Innstillingens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Ordfører deltok under behandlingen av de øvrige punktene i saken. Det ble påpekt at en gjennomgang av godtgjøringsreglementet burde ha vært behandlet i det av det avtroppende kommunestyret, og at dette bør innarbeides som rutine. Det var enighet om at den nedsatte arbeidsgruppen følger opp denne oppfordringen. For øvrig ble innstillingens pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar at ordføreren gis en årlig godtgjørelse på kr med virkning fra Kommunestyret vedtar endringer i reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Søndre Land kommune slik det fremgår av vedlagte forslag med virkning fra Kommunestyret vedtar at det foretas en evaluering av godtgjøringsreglementet, og oppnevner følgende representanter til en arbeidsgruppe som gis i oppdrag i å foreta revisjonen i tråd med det som bl.a. fremgår av saksframlegget: Gro-Anita Steingrimsen Terje Brenner Ole Christian Dalby Side 12 av 18

13 71/11 OPPNEVNING AV MILITÆRE SKJØNNSNEMNDER I OPPLAND FYLKE/KOMUNENE I OPPLAND 1. JANUAR DESEMBER 2015 Søndre Land kommunestyre gjenoppnevner Einar Struksnes som varamedlem i militær skjønnsnemnd i Oppland for regionen bestående av kommunene Jevnaker, Gran, Lunner og Søndre Land for perioden Behandling: Saksprotokoll fra formannskapets behandling/innstilling i saken den ble utdelt i møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Søndre Land kommunestyre gjenoppnevner Einar Struksnes som varamedlem i militær skjønnsnemnd i Oppland for regionen bestående av kommunene Jevnaker, Gran, Lunner og Søndre Land for perioden /11 FORLENGELSE AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR Inneværende periode for kommunens salgs- og skjenkebevillinger forlenges med tre måneder fra til Behandling: Saksprotokoll fra formannskapets behandling/innstilling i saken den ble utdelt i møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Inneværende periode for kommunens salgs- og skjenkebevillinger forlenges med tre måneder fra til Side 13 av 18

14 73/11 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET MØTE DEN Referatsakene tas til orientering. Behandling: Følgende referatsaker var til behandling iht innkallingen: 1. Protokoll fra kommunestyrets møte den Protokoll fra kontrollutvalgets møte den Protokoll fra formannskapets møte den Protokoll fra formannskapets møte den Det fremkom ingen merknader, og innstillingen ble enstemmig vedtatt Referatsakene tas til orientering. 74/11 HØRING AV FORSLAG FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE TIL INNDELING AV FYLKESVEGNETTET I FUNKSJONSKLASSER 1. Kommunestyret tar til etterretning at inndelingen i funksjonsklasser er innarbeidede begrep som ikke kommenteres nærmere. 2. Kommunestyret mener momentene for inndeling av vegene i funksjonsklasser synes å være de mest relevante. Det understrekes at forbindelse mellom region- og kommunesentre er et viktig moment i dagens samfunn der arbeids-, bo- og serviceregionene går utover og på tvers av de administrative grensene for kommuner og fylker. Derfor er det viktig at dette momentet tillegges stor vekt når vegene plasseres i funksjonsklasser. 3. Kommunestyret mener regionale veger i Gjøvikregionen som er plassert i funksjonsklasse B, fv 33, fv 34 og fv 250, synes å være riktig på bakgrunn av den betydning disse vegene har i regionen. 4. Kommunestyret mener at andre veger av regional betydning som er plassert i funksjonsklasse C også synes også å være riktig med unntak av fv 247 Hov Hasvoldsæter og fv 245 Vestsida av Randsfjorden. Fv 247 er hovedadkomsten til kommunesenteret i Søndre Land og på bakgrunn av kommunesentrenes generelle betydning både lokalt og regionalt mener kommunestyret denne vegen må plasseres i funksjonsklasse B. Fv 245 er en viktig næringsveg med forbindelse til Buskerud og på denne bakgrunn mener kommunestyret denne vegen også må plasseres i funksjonsklasse B. Side 14 av 18

15 5. Kommunestyret mener med samme begrunnelse som ovenfor at Fv 114 over Trevatn (mellom Fall og Raufoss) bør omplasseres fra funksjonsklasse D til funksjonsklasse C. For de øvrige vegene synes plasseringen i funksjonsklasser å være grei. Behandling: Saksprotokoll fra formannskapets behandling/innstilling i saken den ble utdelt i møtet. Rådmannen opplyste at det ikke er noen automatisk sammenheng mellom funksjonsklasseinndelingen vedr. vedlikehold og spørsmål om reguleringer av avkjørsler. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar til etterretning at inndelingen i funksjonsklasser er innarbeidede begrep som ikke kommenteres nærmere. 2. Kommunestyret mener momentene for inndeling av vegene i funksjonsklasser synes å være de mest relevante. Det understrekes at forbindelse mellom region- og kommunesentre er et viktig moment i dagens samfunn der arbeids-, bo- og serviceregionene går utover og på tvers av de administrative grensene for kommuner og fylker. Derfor er det viktig at dette momentet tillegges stor vekt når vegene plasseres i funksjonsklasser. 3. Kommunestyret mener regionale veger i Gjøvikregionen som er plassert i funksjonsklasse B, fv 33, fv 34 og fv 250, synes å være riktig på bakgrunn av den betydning disse vegene har i regionen. 4. Kommunestyret mener at andre veger av regional betydning som er plassert i funksjonsklasse C også synes også å være riktig med unntak av fv 247 Hov Hasvoldsæter og fv 245 Vestsida av Randsfjorden. Fv 247 er hovedadkomsten til kommunesenteret i Søndre Land og på bakgrunn av kommunesentrenes generelle betydning både lokalt og regionalt mener kommunestyret denne vegen må plasseres i funksjonsklasse B. Fv 245 er en viktig næringsveg med forbindelse til Buskerud og på denne bakgrunn mener kommunestyret denne vegen også må plasseres i funksjonsklasse B. 5. Kommunestyret mener med samme begrunnelse som ovenfor at Fv 114 over Trevatn (mellom Fall og Raufoss) bør omplasseres fra funksjonsklasse D til funksjonsklasse C. For de øvrige vegene synes plasseringen i funksjonsklasser å være grei. 75/11 REGNSKAP BRUK AV FLYKTNINGEFOND Kommunestyret vedtar at det brukes kr ,- av flyktningefondet i 2011 for å dekke anslåtte merutgifter ved bosetting av flyktninger. Side 15 av 18

16 Behandling: Saksprotokoll fra formannskapets behandling/innstilling i saken den ble utdelt i møtet. Det fremkom en del synspunkter både relatert til organisering av flyktningearbeidet og manglende oppfølging. Rådmannen henviste her til at det med bakgrunn i en tidligere interpellasjon om evaluering av flyktningarbeidet er saken til behandling i komité for helse, omsorg og velferd. For øvrig foreslo rådmannen at saldoen på flyktningefondet som er på kr innarbeides i vedtaket. Innstillingen med rådmannens tilføyelse ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at det brukes kr ,- av flyktningefondet i 2011 for å dekke anslåtte merutgifter ved bosetting av flyktninger. Gjenstående saldo er på kr /11 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2011 Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett for 2011 slik det fremgår av vedlagte oversikt. Behandling: Saksprotokoll fra formannskapets behandling/innstilling i saken den ble utdelt i møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til revidert investeringsbudsjett for 2011 slik det fremgår av vedlagte oversikt. Side 16 av 18

17 Vedlegg til protokollen: REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT, JFR. VEDTAKET I SAK 76/11 Budsjett Revidert budsjett Prosjekt Tilkoblinger vann Rehabilitering ledningsnett vann Innkjøp og installasjon av vannmålere Rehabilitering ledningsnett avløp Høydebasseng Hov Ny spillvannsledning Land sag Odnes skole Landås renseanlegg Asfaltering av kommunale veger Asfaltering skoler og barnehager etc Driftsovervåking vann-avløp Trafikksikkerhetstiltak Ekstraordinær brannsikring i off. bygg Ekstraordinære ENØK-tiltak Sentralbord Hovli/rådhuset Avdrag forvaltningslån Utlån forvaltningslån Hovli eldresenter, kjøkken/snekkerbod Omb boliger for unge funksj.h Nye arealer menighetskontoret - prosjektering Ytterligere tilpasninger universell utforming / funksjonshemmede Innbruddsalarm rådhuset Innkjøp sorteringssystemer p.g.a. nye avfallsforskrifter UV-filter/ny brønn Ånes - mulig behov for utvidelse av anlegget Utskifting av 2 stk feierbiler Servicebygg Enger Kirke Vannbasseng Odnes, ny vannledning Land Sag Vannbehandlingsanlegg Prosjektering kontorløsning rådhuset Legesenter ombygging Hov - utredning Stasjonært nødstrømsaggregat Hov vannverk Mobil nødstrømsaggregat Klausulering vannverk Nytt radiosystem for røykdykkere Fjordbo - uteareal Vannmålerinstallasjon kommunale bygg Rehabilitering ambulansebase Side 17 av 18

18 11012 Energimerking kommunale bygg Prosjektering ny barnehage nord i kommunen Utredning kontorarb.plasser Odnes skole Sum investering Ekstraordinære avdrag Utlån og forskutteringer Sum investering Finansiering Tomtesalg Overføring drift (momskomp.) Overføring drift (inflasjonsjustering) Vedlikeholdsfond Ubundet investeringsfond forsikringsoppgjør Avdrag utlån Lån Tilskudd til investeringer Sum Side 18 av 18

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2010-2013. Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 14.12.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TEMA: Kapto AS: orientering Næringsforeningen i Trondheimsregionen Skaun ved Hans Petter Øien Kvam TIL BEHANDLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: Møtende varamedlemmer: AP: Karianne S. Reiten, Magnus Straume, Jon Andre Nesland,

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer