Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Benzene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene"

Transkript

1 Side 1 av 10 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes 1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen Vannanalyse 1.. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Selskap: Gate: Willstätterstr. 11 Sted: D Düsseldorf Telefon: +49 (0) E-post: Internet: Opplysningsgivende område: 1.4. Nødtelefon: SEKSJON 2: Fareidentifikasjon PROSESS-STYRING AS Syretårnet Drammen Telefon: Klassifisering av stoffet eller blandingen Fareindikasjoner: F - meget brannfarlig, C1 - Carc. Cat. 1, M2 - Muta. Cat. 2, T - giftig, Xn - helseskadelig, Xi - irriterende R-setninger: Meget brannfarlig. Kan forårsake kreft. Kan forårsake arvelige skader. Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging. Farlig; kan forarsåke lungeskade ved svelging. Irriterer øynene og huden. GHS-klassifisering Farekategorier: Brennbar væske: Flam. Liq. 2 Cancerogenitet: Carc. 1A Bakteriecellemutagenisitet: Muta. 1B Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse): STOT RE 1 Aspirasjonsfare: Asp. Tox. 1 Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon: Eye Irrit. 2 Hudtæring/irritasjon: Skin Irrit. 2 Fareutsagn: Svært brennbar væske og damp Kan forårsake kreft. Kan forårsake genetiske defekter. Skader organer gjennom forlenget eller gjentatt utsettelse.

2 Side 2 av Merkelementer Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer inn i luftveiene. Forårsaker alvorlig øyenirritasjon. Forårsaker hudirritasjon. Risikobestemmende komponent(er) for etikettering benzen Signalord: Piktogrammer: Fare GHS02-GHS07-GHS08 Fareutsagn H225 H04 H19 H15 H40 H50 H72 Forsiktighetsutsagn P201 P210 P270 P05+P51+P8 P1 P08+P1 Svært brennbar væske og damp Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer inn i luftveiene. Forårsaker alvorlig øyenirritasjon. Forårsaker hudirritasjon. Kan forårsake genetiske defekter. Kan forårsake kreft. Skader organer gjennom forlenget eller gjentatt utsettelse. Oppnå spesialinstrukser før bruk. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt Ikke spis, drikk eller røyk når du bruker dette produktet. HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle. IKKE få den forulykkede til å kaste opp. HVIS utsatt eller bekymret: ta kontakt med lege. Særlig merking av visse preparater Begrenset til profesjonelle brukere. Ytterligere råd Klassifisering i henhold til Europeisk direktiv om klassifisering av farlige preparater 1999/45/EF. 2.. Andre farer Ikke kjent. SEKSJON : Sammensetning/opplysninger om bestanddeler.1. Stoffer

3 Side av 10 Farlige komponenter EF-nr. CAS-nr. Index-nr. REACH-nr. Stoffnavn Klassifikasjon GHS-klassifisering Innhold benzen Ordlyden i R- og H-setningene: se under seksjon 16. Carc. Cat. 1, Muta. Cat. 2, F - meget brannfarlig, T - giftig, Xn - helseskadelig, Xi - irriterende R /2/24/ /8 Flam. Liq. 2, Carc. 1A, Muta. 1B, STOT RE 1, Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H225 H50 H40 H72 ** H04 H19 H % SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak Generelt råd Førstehjelpmanskap trenger å beskytte seg selv. Ved innånding Flytt ut i frisk luft. Hvis skadede ikke puster: Oksygen og kunstig åndedrett hvis nødvendig. Tilkall lege øyeblikkelig. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. Ved hudkontakt Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig. Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Tilkall lege øyeblikkelig. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. Ved øyekontakt Skyll grundig med rikelig med vann i minst 15 minutter og kontakt lege. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. Ved svelging Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege Viktigste akutte symptomer/virkninger irriterende påvirkninger, Kvalme, Svimmelhet, narkose Forårsaker hodepine, svimmelhet og andre påvirkninger på sentralnervesystemet. Kan forårsake stans av åndedrett. 4.. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Behandles symptomatisk. SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak 5.1. Slukkemidler Egnede slokkingsmidler Karbondioksid (CO2), Skum, Tørt pulver Uegnet slokkingsmidler Vann 5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Lettantennelig væske Utvikling av skadelige forbrenningsgasser eller damper er mulig ved brann. : Karbonmonoksid, Karbondioksid (CO2) Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene.

4 Side 4 av 10 Vær oppmerksom på flamme tilbakeslag. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. 5.. Forsiktighetsregler for brannmenn Undgå kontakt med huden, bruk passende beskyttelsesklær og bekjemp brannen fra trygg avstand. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle. Ytterligere råd Forhindre at brannslukkingsvann forurenser overflatevann- eller grunnvannsystemet. SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Bruk eget verneutstyr. Kun kvalifisert peronale utstyrt med velegnet verneutstyr kan gripe in. Evakuer øyeblikkelig personale til trygge områder. Ikke pust inn damp/dis/gass. Alle tennkilder fjernes. Evakuer personalet til sikkert område. Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder. For personlig beskyttelse, se seksjon Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Eksplosjonsegenskaper! 6.. Metoder og materialer for forurensning og opprensing Begrens søl, bløt opp med ikke-brennbart materiale, (f.eks. Sand, jord diatomejord, vermikulittjord) og overfør til beholder for avhenting i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser (se seksjon 1). La det suge opp i et inert absorberende materiale. Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering Referanse til andre seksjoner 1. Instrukser ved disponering SEKSJON 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikkert håndteringsråd Beholderen må bare åpnes under avtrekkshette for avgasser. Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse Gjør det nødvendige for å unngå statisk elektrisk utladning (som kan forårsake antennelse av organiske damper). Hold borte fra varme og antennelselskilder. Ytterligere råd Observer forsiktighetsreglene på merkelappen. Unngå kontakt med hud, øyne og klær Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Krav til lagringsområder og containere Lagringstemperatur: C Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Produktet skal kun brukes i områder hvor alle ubeskyttede lyskilder og andre antenningskilder har blitt fjernet. 7.. Spesielle sluttanvendelser Laboratoriekjemikalier Reagens for analyse SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

5 Side 5 av Kontrollparametere Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære CAS-nr. Stoffnavn ppm mg/m³ fiber/cm³ Benzen 1 Gjennomsnittsv Eksponeringskontroll Egnede tekniske styringskontrollmekanismer Tekniske tiltak og egnede arbeidsoperasjoner skal gis prioritet i forhol d til bruk av personlig verneutstyr. Beskyttelse og hygienetiltak Vask hender før pauser og ved arbeidets avslutning. Generell industriell hygienepraksis. Vær sikker på at øyenskyllesystemene og sikkerhetsdusjene befinner seg i nærheten av arbeidsplassen. Øye-/ansiktsbeskyttelse Vernebriller med sideskjermer Håndvern Beskytt huden forebyggende ved hjelp av hudkrem. I tilfelle full kontakt: Hanskestoff : Viton (R) Lag tykkelse: > 0,7 mm Gjennomtrengningstid: 480 min I tilfelle kontakt ved plasking: Hanskestoff : Nitrilgummi Lag tykkelse: > 0,4 mm Gjennomtrengningstid: >10 min Hansker må inspiseres før bruk. De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 74 derivert fra direktivet. Hudvern Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Åndedrettsvern Pusteapparat er kun nødvendig hvis det dannes aerosol eller støv. respirator med A filter Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform: Farge: Lukt: væske fargeløs karakteristisk Testnorm ph: Tilstandsendringer Smeltepunkt/område: Kokepunkt: ikke anvendbar 5,5 C 80,1 C

6 Side 6 av 10 Sublimasjonstemperatur: Mykningspunkt: Pourpoint: : Flammepunkt: Antennelighet fast stoff: gass: Eksplosive egenskaper Nedre eksplosjonsgrenser: Øvre eksplosjonsgrenser: Autooksidasjonstemperatur: Selvantennelsestemperatur fast stoff: gass: Spaltningstemperatur: Oksiderende egenskaper Damptrykk: (ved 20 C) Damptrykk: Tetthet (ved 20 C): Bulktetthet: Vannløselighet: (ved 20 C) Løselighet i andre løsningsmidler Fordelingskoeffisient: Dynamisk viskositet: Kinematisk viskositet: (ved 20 C) Utløpstid: Relativ Damptetthet: Relativ Fordampningshastighet: Skilletest for løsemiddel: Løsemiddelinnhold: 9.2. Andre opplysninger Fast stoff innhold: -11 C 1,4 vol. % 8,0 vol. % 555 C 101 hpa 0,88 g/cm³ 1,770 g/l log Pow 2,1 0,78 mm²/s DIN SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

7 Side 7 av Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagringsforhold Mulighet for farlige reaksjoner Eksotermisk reaksjon: Halogenerte blandinger, Halogenerte hydrokarboner, Lette metaller Tennings-/eksplosjonsfarer: Salpetersyre, Ozon, Peroksider Reagerer med følgende stoffer: Oksyderingsmidler, Salpetersyre, Halogenert hydrokarbon, Halogenerte blandinger, hydrogenhalogenid, Peroksider, Kromoksider, Forhold som skal unngås Varme, flammer og gnister. Må ikke overopphetes for å unngå varmenedbrytning Ukompatible materialer Gummiprodukter Plast materiale, inkludert utvidende plast materialer Farlige spaltningsprodukter Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Andre opplysninger Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes. SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt forgiftning LC50/innånding/4h/rotte = 44 mg/l/4h LD50/oralt/rotte = 90 mg/kg LD50/dermalt/kanin = >8260 mg/kg ALD/oralt/Menneskelig erfaring = 50 mg/kg. CAS-nr. Stoffnavn Utsettelsesruter Metode Dose Arter Kilde benzen dermal LD mg/kg Kaniner GESTIS Irritasjon- og etsevirkning Kontakt med øyne eller hud forårsaker irritasjon. Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse. Virkning etter gjentatt eller lengere tids eksponering Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning Kjent kreftfremkallende. Mutagen Innåndingsfare Innånding kan forårsake lungeødem og lungebetennelse. Spesifikke virkninger i dyreforsøk Forårsaker alvorlig irritasjon av øyne i forsøk med dyr./hudirritasjon Andre opplysninger Andre farlige egenskaper kan ikke utelukkes. Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. SEKSJON 12: Økologiske opplysninger Giftighet

8 Side 8 av 10 Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem Persistens og nedbrytbarhet Lett bionedbrytbart. Kjemisk surstoffbehov (COD) 100 mg/g 12.. Bioakkumulasjonspotensial Mobilitet i jord Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann log Pow: 2,1 Bioakkumulering er lite sannsynlig. Distribusjon blant miljøavdelinger log Koc: 1,79 Mobil i jordtyper Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre skadevirkninger Henrys konstant 562 Pa*m³/mol (25 C) Andre opplysninger Tømming i omgivelsene må unngås. SEKSJON 1: Instrukser om disponering 1.1. Metoder for behandling av avfall Avfallsbehandling I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter Avfall som ikke er spesifisert andre steder i listen; gass i trykkbeholdere og kasserte kjemikalier; laboratoriekjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, herunder blandinger av laboratoriekjemikalier Innordnet som farlig avfall. Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester Avfall som ikke er spesifisert andre steder i listen; gass i trykkbeholdere og kasserte kjemikalier; laboratoriekjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, herunder blandinger av laboratoriekjemikalier Innordnet som farlig avfall. Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Fare- og forsiktighetsuttalelsene som vises på merkelappen, gjelder også enhver rest som er igjen i beholderen. SEKSJON 14: Transportopplysninger Land transport (ADR/RID) UN-nr.: UN Forsendelsesnavn: 14.. Fraktfareklasse: Emballasjegruppe: Etiketter: BENZEN II

9 Side 9 av 10 Klassifisering-kode: F1 Begrenset mengde (LQ): 1 L Transportkategori: 2 Fare-nummer: Tunnelbegrensingskode: D/E Andre relevante opplysninger (Land transport) Excepted Quantities: E2 Skipstransport innenlands (ADN) Andre relevante opplysninger (Skipstransport innenlands) ikke testet Sjøtransport (IMDG) UN-nr.: UN Forsendelsesnavn: 14.. Fraktfareklasse: Emballasjegruppe: Etiketter: BENZENE II Spesielle bestemmelser: Begrenset mengde (LQ): EmS: Andre relevante opplysninger (Sjøtransport) Excepted Quantities: E2 Lufttransport (ICAO) - 1 L F-E, S-D UN-nr.: UN Forsendelsesnavn: 14.. Fraktfareklasse: Emballasjegruppe: Etiketter: BENZENE II Begrenset mengde (LQ) Passenger: IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger: IATA-Maksimalt kvantum - Passenger: IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo: IATA-Maksimalt kvantum - Cargo: 1 L Andre relevante opplysninger (Lufttransport) Excepted Quantities: E2 Passenger-LQ: Y Miljøfarer 5 5 L L

10 Side 10 av 10 MILJØFARLIG: Spesielle forholdsregler for brukere Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL7/78 og IBC koden Ikke relevant nei SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Nasjonal forskrifter Vannforurensende-klasse (D): Stoffsikkerhetsbedømmelse - stor fare for vannet Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort. SEKSJON 16: Andre opplysninger Forandringer Endret: Sikkerhetsdatabladseksjoner oppdatert: 2-16 Fullstendig ordlyd for enhver R-setninger som henvist til i seksjoner 2 og 11 Meget brannfarlig. 6/8 Irriterer øynene og huden. 45 Kan forårsake kreft. 46 Kan forårsake arvelige skader. 48/2/24/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging. 65 Farlig; kan forarsåke lungeskade ved svelging. Fullstendig ordlyd med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og H225 Svært brennbar væske og damp H04 Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer inn i luftveiene. H15 Forårsaker hudirritasjon. H19 Forårsaker alvorlig øyenirritasjon. H40 Kan forårsake genetiske defekter. H50 Kan forårsake kreft. H72 Skader organer gjennom forlenget eller gjentatt utsettelse.

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 925 Chlorid-Eliminations-Set/ Chloride elimination set

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 925 Chlorid-Eliminations-Set/ Chloride elimination set Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 20667-12-3 243-957-1 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. HSRoute HS-Airport Rød 3020 High-Solid Side 1 av 10 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Navnet på firma Selskap: Gate: Sted: Postkontor-boks: Løsemiddelbasert veimerking maling PLASTIROUTE

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 K-OTHRINE SC 25 1/9 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke K-OTHRINE SC 25 Produktkode (UVP) 79112947 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatabladet Sikkerhetsdatabladet i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 Produktnr. : AT06-3840 RM01 Side 1 av 16 1 01 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator BC840 Rød Magenta 1L AT06-3840 RM01 53197784 1.2. Relevante

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer