RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg LØTEN KOMMUNE STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG OPPDRAGSNUMMER 12383001 02.12."

Transkript

1 LØTEN KOMMUNE Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg OPPDRAGSNUMMER STØYRAPPPORT FOR LØTEN SKYTEBANEANLEGG SWECO NORGE AS BIE OSLO, AKUSTIKK Løten kommune TORE SANDBAKK Sweco

2 Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR. AV UTARB. AV Første versjon NOBEHE NOTSAN Beregninger med frembygg på LJFFbaner og nytt oppdragsnummer NOTSAN Sweco Drammensveien 260 Box 80 Skøyen NO 0212 Oslo, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Tore Sandbakk Siv.ing. Akustikk, støy og vibrasjonar Mobil

3 Sammendrag I forbindelse med at Løten kommune utarbeider områdereguleringsplan for skytebanene i Løten kommune er Sweco Norge AS engasjert for å utrede støy fra skytebanene som en del av en konsekvensbeskrivelse. Det er utarbeidet støyvarselkart for 5 ulike baner på skyteanlegget og man har også utarbeidet et felles støyvarselkart for hele anlegget. Støyvarselkartene er utarbeidet etter gjeldende metoder. For hele skyteanlegget er det i dag 292 støyfølsomme bygninger i gul sone og 44 støyfølsomme bygninger i rød sone. Med frembygg på LJFF-banene vil det bli 185 støyfølsomme bygninger i gul sone og 29 støyfølsomme bygninger i rød sone. Sweco Drammensveien 260 Box 80 Skøyen NO 0212 Oslo, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Tore Sandbakk Siv.ing. Akustikk, støy og vibrasjonar Mobil

4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Grenseverdiar for skytebanestøy T Planbestemmelser i Løten kommunes kommuneplan 3 3 Metode og forutsetninger Beregningsmetode Aktivitet og skyteretning for skytebanene Andre forutsetninger 7 4 Resultat LJFF-banene DFS-banene Leirduebanen Cowboybanen PPS-banen Samlet støy Mulige tiltak 17 Vedlegg Vedlegg A - Vedlegg B - Vedlegg C - Vedlegg D - Vedlegg E - Vedlegg F - Vedlegg G - Vedlegg H - Vedlegg I - Vedlegg I - Vedlegg I - kulesmell Støysonekart for LJFF-banen Støysonekart for LJFF-banen inkludert kulesmell Støysonekart for DFS-banen Støysonekart for DFS-banen inkludert kulesmell Støysonekart for Leirduebanen Støysonekart for Cowboybanen Støysonekart for PPS-banen Støysonekart for hele skyteanlegget Støysonekart for hele skyteanlegget inkludert kulesmell Støysonekart for hele skyteanlegget utenom PPS-banen Støysonekart for hele skyteanlegget utenom PPS-banen inkludert

5 1 INNLEDNING I forbindelse med at Løten kommune utarbeider områdereguleringsplan for skytebanene i Løten kommune er Sweco Norge AS engasjert for å utrede støy fra skytebanene som en del av en konsekvensbeskrivelse. I denne rapporten dokumenteres forutsetninger, beregningsmetoder og beregningsresultater for støy fra skytebanene. Skytebanene ligger vest for Rokosjøen i Løten kommune som vist i Figur 1. Første versjon av rapporten ble utgitt og viste dagens situasjon. Denne rapporten viser støysituasjonen dersom det blir bygget frembygg på LJFF-banene på tilsvarende vis som for DFS-banene. Figur 1: Plassering av skytebanen i Løten kommune (kart hentet fra gulesider.no). 1 (17)

6 2 GRENSEVERDIAR FOR SKYTEBANESTØY 2.1 T-1442 Miljøverndepartementets "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" (T1442/2012) legges til grunn for vurderingene i denne rapporten. Retningslinjen gir anbefalte støygrenser for diverse kategorier av støy og grensene for støy fra skytebaner er gjengitt i Tabell 1. Tabell 1: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i db, innfallende lydtrykknivå. Tallene er hentet fra tabell 3 i T-1442/2012. Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål Støynivå utenfor rom med støyfølsom bruksformål, natt kl Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor rom med støyfølsom bruksformål, dag og kveld kl Skytebaner L den 30 db Aktivitet bør ikke foregå L AImaks 60 db Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom bruksformål gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo- /oppholdsenhet. Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6. Beregningshøyden for uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv. For skytebaner med begrenset aktivitet kan grenseverdiene for maksimalstøy på dag og kveld vurderes hevet som følgende: o o aktivitet inntil 3 dager eller kvelder pr uke og mindre enn skudd pr år: grenseverdien for maksimalstøy kan heves til 65 LAImax. aktivitet inntil 2 dager eller kvelder pr uke og mindre enn skudd pr år: grenseverdien for maksimalstøy kan heves til 70 LAImax. Aktiviteten på denne skytebanen er ikke stor nok til at L den er gjeldende, men samlet skyter banene over skudd pr år og grenseverdien for maksimalstøy kan derfor ikke heves. Vurderingene i denne rapporten er derfor videre knyttet opp til grenseverdien om L AImaks 60 db. 2 (17) repo001.docx

7 2.1.1 GUL OG RØD SONE T-1442 angir fargelegging av støykart med gule og røde soner. For skytebanestøy vil følgende nedre grenser gjelde for gul og rød sone i støykartene. Støykilde Gul sone Rød sone Skytebanestøy L AImaks 60 db L AImaks 70 db Figur 2: T-1442/2012s definisjoner av gul og rød støysone for skytebanestøy. Støysonekartene i denne rapporten er fargelagt på følgende måte for å vise ytterligere informasjon om støyutbredelsen: Støynivå L AImaks under 55 db L AImaks db L AImaks db L AImaks db L AImaks db L AImaks db L AImaks db L AImaks over 85 db Figur 3: Fargelegging av støysoner i støysonekartene. Farge 2.2 PLANBESTEMMELSER I LØTEN KOMMUNES KOMMUNEPLAN Det er pr. 28. november 2013 ingen spesielle bestemmelser i kommuneplanen for Løten kommune som gjelder støy fra skytebaner. 3 METODE OG FORUTSETNINGER 3.1 BEREGNINGSMETODE Støyberegningene er utført etter nyeste gjeldende beregningsmetode for skytebanestøy som angitt i veilederen til T-1442/2012, "Nordtest, Shooting ranges. Prediction of Noise. NT Acou 099, edition 2, " samt nordisk beregningsmetode for ekstern industristøy. Beregningene er gjort med meteorologiske innstillinger som anbefalt av nordisk beregningsmetode for ekstern industristøy, 15 C og svak medvind i alle retninger ut fra støykilden. Beregningene er gjennomført med versjon 4.4 av CadnaA. CadnaA har ikke NT Acou 99 implementert direkte i programmet, men NT Acou 099 er harmonisert med nordisk industristøymetode som er implementert i CadnaA, men noen avvik kan likevel forekomme. Det er beregnet med refleksjoner av 1. orden (lyden reflekteres én gang) fra bygninger (unntatt standplassbygninger) og refleksjonstapet fra en fasade er satt til 1 db. Markdempningen er satt til 1 ("myk mark") med unntak av innsjøer der markdempning er satt til 0 ("hard mark"). Vegetasjon (skog og lignende) er ikke med i 3 (17)

8 beregningene. Støysonekartene er beregnet med et rutenett på 25 x 25 m og med en beregningshøyde på 4 m. For banene der det er benyttet rifler er det beregnet kulesmell (overlydssmell) i henhold til NT Acou 099. Beregningsmetoden anslår en usikkerhet på 3 db ved beregning uten vegetasjon. 3.2 AKTIVITET OG SKYTERETNING FOR SKYTEBANENE For støyberegningen er våpentyper, kaliber, skyteretninger og standplasser som beskrevet under benyttet. Standplassene ble observert ved befaring 26. juni LJFF-BANENE For LJFF-banene er det i støyberegningen lagt til grunn at det skytes med jaktrifler og med kaliber 6,5 7,62. Dette er det vanligste kaliberet og er derfor lagt til grunn. Merk at ved sjeldnere anledninger brukes det grovere kaliber. For standplassene til denne banen ble det observert at de er kledt innvendig med absorberende materialer, men at banene ikke har frembygg. I beregningene i denne rapporten er det forutsatt at LJFF-banene får frembygg på standplassene tilsvarende det som eksisterer i dag på DFS-banene. I beregningene er det derfor benyttet standplassbygg av typen "Dalgas 3 m" som gjengitt i tabell B4 i Nordtest NT ACOU 099. Det er beregnet kulesmell fra banen. I figuren under er skyteretningene for banene angitt. Figur 4: Skyteretninger for LJFF-banene DFS-BANENE For DFS-banene er det lagt til grunn at det skytes med skarpskyttergevær med samme kaliber som for LJFF-banen. I løpet av høsten 2013 ble det bygd frembygg på de baner som ikke allerede hadde det, derfor er det i støyberegningen lagt til grunn at alle baner her har tett standplass med innvendige absorbenter og at alle baner har frembygg og båsvegger. Det er lagt til grunn at frembyggene er dempet og har en lengde på 3 m fra skyteposisjon. I beregningene er det benyttet frembygg av typen "Dalgas 3 m" som 4 (17) repo001.docx

9 gjengitt i tabell B4 i Nordtest NT ACOU 099. Det er beregnet kulesmell fra banen. I figuren under er skyteretningene for banene angitt. Figur 5: Skyteretninger for DFS-banene LEIRDUEBANEN For Leirduebanen er det lagt til grunn at det skytes med hagler kaliber 12. På standplass er det ikke tett bygg, kun enkelt tak med åpne vegger. Ingen standplasskorreksjon er derfor lagt inn. I figuren under er skyteretningene for banene angitt. 5 (17)

10 Figur 6: Skyteretninger for Leirduebanene COWBOYBANE OG BANE FOR PRAKTISK PISTOLSKYTING For både cowboybanen og banen for praktisk pistolskyting (PPS) er det lagt til grunn at det skytes med pistol 9 mm i støyberegningen. Det er ingen overbygg på banene og ingen standplasskorreksjon er lagt inn. Det skytes av og til med hagle på Cowboybanen, men pistolskyting er mest vanlig og derfor lagt til grunn. I figuren under er skyteretningene for banene angitt. Figur 7: Skyteretninger for cowboybanene. 6 (17) repo001.docx

11 Figur 8: Skyteretninger for PPS-banene. 3.3 ANDRE FORUTSETNINGER Samlet skyter banene over skudd pr år og grenseverdiene kan derfor ikke heves. 7 (17)

12 4 RESULTAT 4.1 LJFF-BANENE STØYSONEKART Uten kulesmell Figur 9: Støysonekart som viser maksimalnivå L AImaks fra LJFF-skytebanene. Støysonekartet er fargelagt som vist i kapittel og finnes som større versjon i vedlegg A. 8 (17) repo001.docx

13 Inkludert kulesmell Figur 10: Støysonekart som viser maksimalnivå L AImaks fra LJFF-skytebanene. Støysonene inkluderer støy fra kulesmell (overlydssmell). Støysonekartet er fargelagt som vist i kapittel og finnes som større versjon i vedlegg B. 9 (17)

14 4.2 DFS-BANENE STØYSONEKART Uten kulesmell Figur 11: Støysonekart som viser maksimalnivå L AImaks fra DFS-banene. Støysonekartet er fargelagt som vist i kapittel og finnes som større versjon i vedlegg C. 10 (17) repo001.docx

15 Inkludert kulesmell Figur 12: Støysonekart som viser maksimalnivå L AImaks fra DFS-banene. Støysonene inkluderer støy fra kulesmell (overlydssmell). Støysonekartet er fargelagt som vist i kapittel og finnes som større versjon i vedlegg D. 11 (17)

16 4.3 LEIRDUEBANEN STØYSONEKART Figur 13: Støysonekart som viser maksimalnivå L AImaks fra leirduebanen. Støysonekartet er fargelagt som vist i kapittel og finnes som større versjon i vedlegg E. 12 (17) repo001.docx

17 4.4 COWBOYBANEN STØYSONEKART Figur 14: Støysonekart som viser maksimalnivå L AImaks fra cowboybanen. Støysonekartet er fargelagt som vist i kapittel og finnes som større versjon i vedlegg F. 13 (17)

18 4.5 PPS-BANEN STØYSONEKART Figur 15: Støysonekart som viser maksimalnivå L AImaks fra banen med praktisk pistolskyting. Støysonekartet er fargelagt som vist i kapittel og finnes som større versjon i vedlegg G. 14 (17) repo001.docx

19 4.6 SAMLET STØY STØYSONEKART Uten kulesmell Figur 16: Støysonekart som viser maksimalnivå L AImaks fra hele skytebaneanlegget. Støysonekartet er fargelagt som vist i kapittel og finnes som større versjon i vedlegg H. 15 (17)

20 Inkludert kulesmell Figur 17: Støysonekart som viser maksimalnivå L AImaks fra hele skytebaneanlegget. Støysonene inkluderer støy fra kulesmell (overlydssmell). Støysonekartet er fargelagt som vist i kapittel og finnes som større versjon i vedlegg I. 16 (17) repo001.docx

21 4.6.2 BYGNINGER I GUL OG RØD SONE I området rundt skytebaneanlegget er det beregnet hvor mange boliger og andre støyfølsomme bygninger som har støy over grenseverdi. Det er også beregnet hvor mange støyfølsomme bygninger som ligger slik til at de har et lydnivå som er mindre enn 5 db under grenseverdi. Totalt er det 185 støyfølsomme bygninger i gul sone og 29 støyfølsomme bygninger i rød sone (til sammenligning var det hhv. 292 og 29 uten frembygg på LJFF-banen). En oppsummering av dette er vist i tabell Figur db db db db db Over 80 db db db db db db Over 80 db Figur 18: Antall støyfølsomme bygninger over grenseverdi fordelt på intervaller på 5 db. Støyfølsomme bygninger som har et støynivå mindre enn 5 db under grenseverdi er også vist i figuren. 4.7 MULIGE TILTAK Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tidligere foreslåtte tiltak på LJFF-banen. Se rapport fra for videre drøfting av andre tiltak. 17 (17)

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4

FESTNINGEN SOM KONSERTARENA INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 TRONDHEIM KOMMUNE FESTNINGEN SOM KONSERTARENA ADRESSE COWI AS Hafstadvegen 15 6800 Førde TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 4 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 5 3.1

Detaljer

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen

Hele området. Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen E18 korridoren Lysaker Slependen Hele området Siv. Ing. Tore Fodnes Killengreen Hvordan beregner vi støy 3D modell fra digitalt kartgrunnlag Trafikkmengder, sammensetning, hastighet og fordeling over døgnet

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Handlingsplan mot støy i Asker kommune

Handlingsplan mot støy i Asker kommune Handlingsplan mot støy i Asker kommune 2013 2018 Etter Forurensningsforskriftens kapittel 5 1 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Prosjektbeskrivelse... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Asker kommunes mål for Handlingsplan

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune NOTAT OPPDRAG RIAKUstøv Sandbumoen Sel masseuttak reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 14150001 OPPDRAGSLEDER Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO 19.04.15 KS 18.04.2015 Leif Axenhamn Støvvurdering

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

Slik bør T-1442 og M-128 være. Sigurd Solberg, Sweco Norge AS

Slik bør T-1442 og M-128 være. Sigurd Solberg, Sweco Norge AS Slik bør T-1442 og M-128 være Sigurd Solberg, Sweco Norge AS NAS God sakshåndtering-boliger T-1442 Hent riktig støyvarselkart M-128 FM K Hva er tillatt? Hva er vilkårene? Vis hvor FM R Hva er nødvendige

Detaljer

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy

Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy Drammen kommune Tolkning av luftsonekart og bruk av luftsonekart som planleggingsverktøy 2014-03-14 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Grenseverdier og helserisiko 5 2 Tolkning av luftsonekart

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud

OPPDRAGSLEDER. Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV. Ragnhild Willersrud 14 OPPDRAG Bergen Luftvurdering Bjørnsonsgate 29 OPPDRAGSNUMMER 667421 OPPDRAGSLEDER Ragnhild Willersrud OPPRETTET AV Ragnhild Willersrud DATO UTFØRT AV: noragn KONTROLLERT AV: seleax Vurdering av luftkvaliteten

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 12 N o t a t 1 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger-Forus- Sandnes Dato: 20. september 2010 Rev. 8.12.2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi:

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer