Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe"

Transkript

1 Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Sørlandet sykehus HF Kommunesammenslutningene på Agder

2 INNHOLD 1. Innledning Medisinsk faggruppe KØH Status for faggruppens rapport Veiledningsmateriell Anbefalte pasientgrupper Innleggelsesprosedyre i KØH Ordinær innleggelsesprosedyre Ekstraordinær innleggelsesprosedyre henvisning fra sykehuslege Henvisning for avklaring i akuttmottak før innleggelse i KØH Kapasitet Krav til kompetanse Legetjeneste Sykepleiertjeneste Fysioterapitjeneste Ergoterapitjeneste Krav til dokumentasjon Krav til utstyr Krav til lokaler Krav til kommunikasjonsløsninger Kvalitetskrav/indikatorer for evaluering

3 1. Innledning Etter helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 utvides kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp til også å omfatte et kommunalt tilbud om døgnopphold. Dette tilbudet skal være et alternativ til innleggelse i sykehus, og skal for de aktuelle pasientgrupper være bedre enn, eller like bra som, tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Kommunale ø-hjelpsenheter skal bidra til å redusere antall innleggelser i spesialisthelsetjenesten, og er derved et av tiltakene i samhandlingsreformen som skal bidra til en oppgaveforskyvning fra sykehus til kommune. Målsettingen i samhandlingsreformen er blant annet er å bedre pasientforløpene, gi tjenester på laveste effektive nivå og gi tjenester nærmere der pasienten bor. Tilbudet om kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnopphold (heretter forkortet til KØH) skal etableres av og drives av kommunen. Kommunen kan iverksette dette tilbudet alene, eller det kan være et samarbeid mellom flere kommuner. Tilbudet skal være etablert senest 1/ Kommunene på Agder har opprettet egne arbeidsgrupper innenfor de fem kommunesammenslutningene som jobber med å utrede etablering av kommunale ø-hjelpsenheter. Sørlandet sykehus er representert i alle fem regionene. OSS (Overordnet samarbeidsutvalg) vedtok i møte å i tillegg etablere en medisinsk faggruppe som skulle definere felles kvalitetskrav og pasientsikkerhetskrav for alle KØH-tilbud på Agder. Den medisinske faggruppen leverer med dette sin første rapport. I de innledende møtene i faggruppen har det spesielt blitt drøftet at samhandlingsreformen også må ha fokus på å forebygge akuttinnleggelser. En del akuttinnleggelser kan forhindres ved at primærhelsetjenesten i større grad er i forkant, og gjør nødvendige vurderinger og avklaringer før pasientens tilstand har utviklet seg. Hvis gode avklaringer og funksjonsvurderinger er gjort i forkant, kan innleggelse - både på sykehus og i de kommende kommunale ø-hjelpstilbudene - ofte avverges. 2. Medisinsk faggruppe KØH OSS ga faggruppen følgende mandat: Det opprettes en medisinsk faggruppe KØH, med leger fra helseforetaket og kommuneleger/ fastleger som representerer hele Agder. Gruppen skal beskrive kriterier for legetjenesten inkludert vaktberedskap, og utarbeide minimumskrav til kvalitet og pasientsikkerhet ved et KØH- tilbudene på Agder. I tillegg skal gruppen utrede forekomsten/ omfanget av aktuelle pasientkategorier. Gruppen skal ta utgangspunkt i veilederen fra Helsedirektoratet og gi råd i KØHarbeidet. Faggruppa ledes av fagdirektøren ved SSHF. Faggruppen har følgende deltagere: 3

4 Fra kommunene: Kommuneoverlege Vegard Vige, Kristiansand kommune, Knutepunkt Sørlandet Helse- og sosialsjef Ragnhild Bendiksen, Vennesla kommune, Knutepunkt Sørlandet Kommuneoverlege Hanne Straume, Valle kommune, Setesdalsregionen Kommuneoverlege Åsulv Horverak, Bygland kommune, Setesdalsregionen Kommuneoverlege Stein Grytten, Mandal kommune, Lindesnesregionen Kommuneoverlege Ann-Margret Haaland, Åseral kommune, Lindesnesregionan Samfunnsmedisiner Oddmund Suhrke, Arendal kommune, Østre Agder Kommuneoverlege Johan Unhammer, Kvinesdal kommune, Listerregionen Fra Sørlandet sykehus: Seksjonsoverlege/med.faglig rådgiver Ole Rysstad, Medisinsk avdeling, SSK Overlege Ulf Køpp, hjerteseksjonen, Medisinsk avdeling, SSK Seksjonsoverlege Geir Rørbakken, Geriatrisk seksjon, Medisinsk avdeling, SSA Seksjonsoverlege Guri Hoven, lungeseksjonen, Medisinsk avdeling, SSK Klinikksjef Geir Bøhler, Kirurgisk klinikk Praksiskonsulent SSHF/fastlege Gunnar Mouland Fagdirektør Per Engstrand, leder Ass. klinikksjef Else Kristin Reitan, Medisinsk klinikk, sekretariatsfunksjon 3. Status for faggruppens rapport Faggruppens mandat har vært å gi anbefalinger for å sikre god eller beste praksis for kvalitet og pasientsikkerhet ved de kommunale ø-hjelpsenhetene. Disse pasientene blir i dag lagt inn på sykehus. For at de skal kunne ivaretas like godt eller bedre (jfr veilederen) må det stilles noen minimumskrav til kompetanse, legetilgjengelighet og utstyr mm. Faggruppen anbefaler at faggruppens rapport blir lagt til grunn for alle de kommunale ø-hjelpsenhetene på Agder. Konkrete tilpasninger til den enkelte enhets størrelse og organisering må fremgå av søknad og tillegg til delavtale Veiledningsmateriell I forarbeidene til St. melding 16 ( ) Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) og St. prop. 91 L ( ) har Helse- og omsorgsdepartementet lagt til grunn at øyeblikkelig hjelp døgnopphold som kan overføres til kommunen tilsvarer ca liggedøgn på landsbasis. På denne bakgrunn har helsedirektoratet, etter ren matematisk befolkningsmessig fordeling, gitt hver enkelt kommune ansvar for å ivareta et visst antall liggedøgn for pasienter som i dag legges inn for øyeblikkelig hjelp på sykehus. Kommunene gis imidlertid betydelig frihet til selv å avgjøre hvordan tilbudet skal gis, og hvordan tjenesten skal organiseres, så lenge den er dimensjonert for å kunne håndtere dette antall liggedøgn, og så lenge tilbudet som gis er forsvarlig. Helsedirektoratet har utarbeidet en egen veileder for etablering av KØH. Det fremgår av denne at anbefalt liggetid for opphold ved KØH er inntil 72 timer. Dersom dette legges til grunn som gjennomsnittelig liggetid, er det mulig å beregne hvor mange opphold pr. kommune som gjennom dette tiltaket er tenkt overført fra sykehus til kommunen, se vedlegg 1. 4

5 Inkludert de to Rogalandskommunene som Flekkefjord har lokalsykehusfunksjon for tilsvarer finansieringen en overføring av pasientopphold fra sykehus til kommunene. Til sammenligning har Medisinsk avdeling i Flekkefjord ca opphold pr. år (sum alle døgnopphold, både elektive og ø-hjelp). Dette er en avdeling med 30 senger. Til sammen har avdelingene i Medisinsk og Kirurgisk klinikk ca døgnopphold pr. år (sum alle døgnopphold, både elektive og ø-hjelp, sum SSA, SSK og SSF). Ny versjon av veilederen skal foreligge i løpet av januar Faggruppen har ikke hatt anledning til å drøfte innholdet i denne. Det er varslet at ny veileder vil vektlegge følgende forhold: Kravet til faglig forsvarlighet er understreket Nye tildelingsregler for finansieringen Konsekvenser for transporttjenesten 5. Anbefalte pasientgrupper Veilederen gir i kap. 4.1 noen føringer for aktuelle hovedgrupper av pasienter: Pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå. Som eksempel nevnes pasienter med akutt forverring av en kjent tilstand på grunn av forhold som infeksjon, dehydrering eller ernæringssvikt, hvor kjent utløsende årsak er avklart. Pasienter med behov for observasjon og behandling hvor innleggelse i institusjon er nødvendig. Som eksempel nevnes fall uten brudd som trenger behandling, feber, og eliminasjonsproblemer som vannlatingsbesvær, diaré eller obstipasjon. Det forutsettes her at pasienten har en avklart diagnose og funksjonsnivå som KØH er i stand til å behandle, og hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten. En tredje gruppe som nevnes er tilbud for observasjon og utredning av pasienter med uavklarte tilstander som mage- og brystsmerter, eller andre tilstander hvor det etter konferering med lege eller relevant bakvakt ved sykehus ikke anses nødvendig med sykehusinnleggelse. Det settes for denne gruppen flere forutsetninger, blant annet mulighet for rask innleggelse eller behandling dersom akutt forverring. Veilederen gir videre føring om at følgende pasientgrupper ikke skal inngå i KØH: Pasienter med akutt forverring av kjent kronisk sykdom, der en vurdering av alvorlighetsgrad, komorbiditet og funksjonssvikt tilsier innleggelse i sykehus Pasienter som trenger det tilbudet bare sykehuset kan gi, og der sykehusinnleggelse er åpenbart hensiktsmessig Pasienter med uavklart tilstand der sykehusets tilgjengelige diagnostiske ressurser er nødvendig for å avklare tilstanden Det forventes ikke at det kommer så mange flere klare anbefalinger fra direktoratet om dette, heller ikke i den nye versjonen av veilederen. Tilbudet skal være tilpasset lokale forhold og behov. Det skal alltid være en kompetent lege som avgjør om pasienten henholdsvis kan henvises til, og legges inn i, en KØH-enhet. Dette er i seg selv en viktig kvalitetsfaktor. Hver enkelt pasient vil kreve en individuell vurdering, og denne må gjøres av den ansvarlige lege fastlege eller legevaktslege i forkant av en innleggelse. 5

6 En diagnosebasert liste over mulige pasientgrupper vil derfor kun være en veiledende eksempelliste, og kan verken være begrensende eller forpliktende. Under hver av de opplistede diagnoser vil det være pasienter som ikke skal innlegges i et KØH, og det vil være aktuelle KØH-pasienter som ikke hører inn under noen av disse eksemplene. Med disse viktige forbeholdene mener faggruppen at det innenfor nedenstående pasientgrupper vil være pasienter som kan være aktuelle for innleggelse ved KØH. Pasientgrupper der noen pasienter kan være aktuelle for KØH: 1. Forverring av KOLS 2. Forverring av astma (disse pasientene legges i liten grad inn på sykehus i dag) 3. Diabetes 4. Observasjon commotio 5. Dehydrering, væskebehandling, evt. intravenøs væskebehandling 6. Observasjon etter brudd 7. Palliativ behandling, kreftpasienter 8. Hjertesvikt, ferdig diagnostiserte 9. Observasjon av avklarte magesmerter 10. Infeksjon tarm, Divertikler 11. Akutte ryggplager som krever innleggelse 12. Avklart pneumoni 13. Urinveisinfeksjon med kjent årsak, alvorlige men avklarte 14. Eldre pasienter med ryggfrakturer (lavenergibrudd - osteoporotiske kompresjonsbrudd) 15. Andre frakturer eldre pasienter, avklart brudd, for eksempel overarm, men pasienten kan ikke dra hjem (skal ikke opereres) 16. Syke skrøpelige og vel avklarte eldre pasienter, skal ikke behandles på sykehus, kjente problemstillinger, men marginalt mulig å bo hjemme, m delirium. Må være tatt stilling til på forhånd. Kjente pasienter. Her vil KØH være bedre enn sykehus. 17. Noen enkle infeksjoner, for intravenøs behandling 18. Pasienter som kan få terminal behandling lokalt (skal ikke gis kurativ behandling, forutsetter at dette er avklart i forkant). Optimalt skal disse pasientene til korttidsopphold, og ikke legges inn i KØH, da det ofte vil være behov for lengre innleggelse enn 72 timer. Dersom situasjonen imidlertid har utviklet seg slik at det er behov for en akutt innleggelse, vil det være bedre med en innleggelse i KØH enn på sykehus. 19. Observasjon etter behandling for hypoglykemi, insulinføling 20. Observasjon etter epilepsianfall 21. Avrusning, observasjon for enkelte pasienter 22. Lett psykiatri, kroniske, observasjon, trenger å roe seg ned 23. Feberkrampe første gang Det er viktig å ha en felles holdning til hva denne listen er. Det er ikke mulig å ha en diagnosebasert liste som viser hvilke pasienter som skal legges inn eller ikke. Det må alltid gjøres en individuell vurdering av den enkelte pasient. Endring av pasientens funksjonsnivå og graden av symptomer vil avgjøre hvilke pasienter som kan legges inn, og hvilke pasienter som bør på sykehus. Lindesnesregionen har gjennomført en risikovurdering av ulike diagnosegrupper som i stor grad samsvarer med denne listen, se vedlegg 2. Faggruppen viser videre til eksisterende prosedyrer, blant annet Legevakthåndboka, som gir føringer for hva som skal legges inn på sykehus. Med etablering av KØH blir det imidlertid et nytt alternativ for innleggelser, og det vil være nødvendig å prøve seg frem for å finne riktig bruk av dette nye behandlingsnivået. 6

7 Faggruppen har drøftet om at det bør utarbeides prosedyrer eller enkle behandlingslinjer for hver av de større pasientgruppene. Det er mulig at dette bør lages tilpasset det enkelte lokale tilbud, ut fra geografisk avstand, størrelse, kompetanse osv. SSHF kan da bidra til å kvalitetssikre disse prosedyrene. Det anbefales at kommunene utarbeider dette for de største pasientgruppene. 6. Innleggelsesprosedyre i KØH Det er et formelt krav at pasient som skal innlegges i dette tilbudet skal legges inn av lege etter å ha blitt tilsett av lege. Innleggelsen skal være et alternativ til innleggelse i sykehus. Innleggelsen skjer uten formell søknad, uten krav til enkeltvedtak, og tildeles direkte på bakgrunn av legens faglige vurderinger. Innleggelsesformalitetene skiller seg derved klart fra inntak til sykehjem og andre omsorgstilbud i kommunene. 6.1 Ordinær innleggelsesprosedyre Det må stilles samme krav som ved henvisning til sykehus. Skriftlig innleggelsesskriv må følge pasienten, med oppdatert medikamentliste. Behandlingsplan skal være avklart. Både fastlege, sykehjemslege og legevaktslege vil kunne henvise pasienter til innleggelse i KØH. Faggruppen anbefaler følgende prosedyre: a. Pasienten innlegges etter henvisning fra lege i kommunen (fastlege, sykehjemslege, legevaktslege) b. Innleggelse krever at henvisende lege i tilstrekkelig grad har avklart pasientens helsetilstand og funksjonsnivå, bedømt at KØH er det faglig sett beste tilbud for pasienten, og har avklart/planlagt videre behandling/oppfølging. c. Henvisende lege må avklare innleggelse med ansvarlig lege i KØH, som beslutter om pasienten kan mottas. KØH må være tilgjengelig via et fast telefonnummer. d. KØH-enhetens ansvarlige leger kan lage interne prosedyrer for hvordan henvendelser skal håndteres. 6.2 Ekstraordinær innleggelsesprosedyre henvisning fra sykehuslege Veiledningsmateriellet slår klart fast at innleggelse i KØH skal skje fra lege i kommunen. Knutepunkt Sørlandet-kommunene har drøftet dette spesielt. Kommunene peker på at situasjonen i denne regionen er slik at det antas at det kan være vanskelig å få rekruttert nok pasienter til dekke opp et så stort antall liggedøgn som tilbudet skal dimensjoneres for. Når tilbudet først er finansiert, etablert og bemannet, bør det også benyttes. Arbeidsgruppen i Knutepunkt Sørlandet anser det derfor som en fornuftig organisering og en god bruk av ressursene om det også kan være mulig for sykehuset å henvise pasienter til KØH, slik at tilbudet kan utnyttes fullt ut. Det argumenteres med at dette kan være med på å redusere antall liggedøgn i sykehus og gi pasientene et riktigere tilbud, det vil si derved ivareta hovedformålene til KØH-tilbudet. For kommunen vil dette medføre rasjonell utnyttelse av den etablerte KØH-kapasiteten, og redusere utgift til medfinansiering av sykehustjenester. 7

8 Pasient som ankommer sykehusets akuttmottak vil registreres enten som poliklinisk pasient eller som innlagt dagpasient. Begge deler utløser kommunal medfinansiering, men med lavere satser enn for en ordinær sykehusinnleggelse. Dette er et tiltak som går ut over hva KØH er ment å være. Den medisinske faggruppen anbefaler allikevel at det etableres en prosedyre for at sykehuslege kan henvise til KØH-tilbudet, og foreslår følgende prosedyre; a. Pasienter som ankommer sykehuset for ø-hjelp gis en avklaring av sin tilstand i akuttmottaket. b. Dersom ansvarlig lege etter avklaring av helsesituasjonen på akuttmottaket finner at KØH er et like godt eller bedre tilbud for den aktuelle pasient, kan pasienten henvises til KØH c. Dette som alternativ til innleggelse i en ordinær sykehusavdeling d. Pasienten må da være ferdig avklart med en behandlingsplan som KØH-tilbudet kan følge opp e. Sykehuslegen kontakter ansvarlig KØH-lege, som avgjør om pasienten kan mottas i KØH f. Det presiseres at sykehuslegen ikke formelt sett har myndighet til avgjøre innleggelse av pasienten i KØH. Det er lege i kommunen som har ansvaret for å vedta om innleggelse i KØH skal skje. g. Også her gjelder krav til skriftlighet. 6.3 Henvisning for avklaring i akuttmottak før innleggelse i KØH En tredje mulighet for innleggelse er at lege i kommunen (fastlege/legevaktslege) kan henvise pasient til en avklaring av et konkret forhold i sykehusets akuttmottak, før senere innleggelse i KØH om dette blir tilfredsstillende avklart. Alternativet for denne pasienten vil være innleggelse i sykehus. Faggruppen mener at det vil være fornuftig å åpne også for en slik henvisningsprosedyre og det foreslås følgende: a. Legevaktslege/fastlege/sykehjemlege kan henvise pasient til vurdering i akuttmottaket b. Der legen antar pasienten kan ivaretas i KØH, men trenger en avklaring av et bestemt forhold for å sikre seg at dette er forsvarlig (f. eks behov for en rtg-undersøkelse, et blodprøvesvar etc.) kan henvisende lege informere vakthavende lege i akuttmottaket om at pasienten, gitt en avklaring av dette, kan mottas i KØH. c. Sykehuslegen gir tilbakemelding til henvisende lege i punkt a, som avklarer med ansvarlig KØHlege at pasienten skal legges inn ved KØH-enhet. d. Krav til skriftlighet gjelder. 6.4 Kapasitet Faggruppen påpeker at det er viktig med fleksibilitet i tilbudet. Dersom det er best for pasienten å behandles lokalt i KØH, bør pasienten inn på KØH. Det vil derfor være hensiktsmessig at de kommunale ø-hjelpsengene lokaliseres sammen med annet døgntilbud i kommunen. Liggetid må også håndteres fleksibelt. Tre døgn er anbefalt i veilederen, men er ikke en lovpålagt maksimalgrense. 8

9 7. Krav til kompetanse 7.1 Legetjeneste Faggruppen mener at alle pasienter skal tilses minimum en gang i døgnet av lege, første dag innen 12 timer etter innleggelsen (pasienten har da blitt undersøkt av lege i forkant av innleggelsen og behandling/observasjon er iverksatt). Den medisinske faggruppen anbefaler at det stilles følgende krav til legetjenesten: Legetjenesten dagtid: o Det ordinære planlagte legetilbudet til KØH må ivaretas av egne dedikerte leger for å sikre kompetanse, kontinuitet og fagutvikling. o Denne tjenesten må kunne ivareta pasientene i ordinær kontortid alle virkedager inkludert i ferieavviklingsperioder. o Det betyr at det enhver dag er avklart hvilken lege som har det formelle medisinskfaglige ansvaret for KØH-tjenesten. o Dette kan løses ved ansettelse av egne leger i større stillinger ved store KØH, eller ved å ansette fastleger i offentlige allmennlegestillinger i de mindre KØH-tilbudene. Legetjeneste ettermiddag/kveld o Dette må løses ulikt i de forskjellige KØH, dog slik at det alle dager frem til kl 2300 er definert hvilken lege som har ansvar for KØH-tilbudet. Legetjeneste på dagtid helge- og helligdager o Lege må være tilgjengelig for planlagt oppfølging på alle helge- og helligdager, med fast avtalt oppmøte for oppfølging av inneliggende og nye pasienter. Legetjeneste natt o Lege må være reelt tilgjengelig 24/7, både for mottak av nye pasienter og for ivaretakelse av akutte hendelser hos pasienter innlagt i KØH. o Lege må ha reell mulighet til å foreta sykebesøk til KØH ved behov. o Det antas i utgangspunktet et begrenset behov for legetjeneste på natten, men KØH krever en god beredskap og kort responstid 30 min for å kunne sikre god ivaretakelse av pasienten ved akutt forverring/akutte hendelser. o Det anbefales samarbeid mellom flere kommuner for å sikre slik tilgjengelighet. Journalsystem o Legevakten må ha tilgang til relevante journalopplysninger fra KØH 7.2 Sykepleiertjeneste Det anbefales følgende krav til sykepleietjenesten: Veiledningsmateriellet stiller som et formelt krav at sykepleier er til stede 24/7. Sykepleiertjenestens kapasitet vil være avgjørende for hva slags overvåkings- og behandlingsoppgaver tjenesten kan påta seg KØH-tilbudet bør bemannes med sykepleiere med god generalistkompetanse. Tilbudet skal i størst mulig grad unngå behandlings- og overvåkingsoppgaver som krever sykepleiere med spesialkompetanse. Slike oppgaver bør utføres på sykehus. 9

10 7.3 Fysioterapitjeneste Faggruppen anbefaler følgende: Et godt KØH-tilbud vil måtte legge stor vekt på rehabilitering og rask iverksettelse av opptreningstiltak. Tilgjengelige fysioterapitjenester er derfor av avgjørende betydning. KØH-tilbudet er imidlertid basert på korte opphold inntil 72 timer, og gruppen har derfor ikke funnet det nødvendig å kreve at det bør tilknyttes egne fysioterapeuter til dette tilbudet som sådan. Det viktigste er at fysioterapeut kan delta i opplæring og instruering av KØH-tilbudets sykepleiere for rask mobilisering av pasientene, og at kommunens fysioterapeuttilbud har kapasitet til å følge opp disse pasientene etter utskrivning. Egne dedikerte fysioterapeutstillinger knyttet til KØH kan vurderes om det avdekkes behov for dette. 7.4 Ergoterapitjeneste Det anbefales følgende: Behandlingen ved KØH-tilbudene må fokusere på rask mobilisering av pasienten og tidlig avklaring av hjelpemiddelbehov i hjemmet etter utskrivning. Godt behandlingsresultat krever derfor et tett samarbeid med kommunens ergoterapitjeneste og kommunens hjelpemiddellager. Arbeidsgruppen har ikke funnet grunn til å kreve egne ergoterapeutstillinger tilknyttet KØH, men dette kan vurderes om erfaringen tilsier det. Etableringen gir imidlertid grunn til å se på kommunens ordinære ergoterapitjeneste og vurdere om kapasiteten er god nok. 8. Krav til dokumentasjon Krav om skriftlighet ved henvisning til innleggelse må gjelde på samme måte som ved henvisning til sykehus. Gjeldende krav til journaldokumentasjon må følges. Det må lages et innkomstnotat for den enkelte pasient, og daglige journalnotater. Sammenfatning ved utskriving må sendes fastlege/henvisende lege, med kopi til pasienten. Dersom pasienten henvises fra KØH til sykehuset følger sammenfatningen fra KØH-oppholdet med henvisningen. Av hensyn til pasientsikkerhet bør sammenfatningen følge samme mal som epikrise fra sykehus, med beskrivelse av problemstilling, undersøkelse, funn, tiltak og behandling etter utskriving, inkl. oppdatert medikamentliste. 9. Krav til utstyr Faggruppen anser det som lite rasjonelt for det enkelte KØH å etablere egne røntgentjenester. På lengre sikt bør de regionale kommunesammenslutningene og SSHF i fellesskap utrede muligheten for 10

11 samarbeid om mobile røntgen- og billeddiagnostikktjenester, for eksempel etter modell av A-hus mobil. For laboratorietjenester må det enkelte KØH sette opp et sett med analyser som kan gjøres lokalt. Som minimum mener faggruppen at KØH bør ha tilgang til: Hb CRP Blodsukker INR EKG Pulsoksymeter U-stix Det er enighet om at dette bør gjøres enkelt i første omgang. Øvrige blodprøver må kunne leveres til sykehuset på samme måte som fastlegene/sykehjemmene gjør i dag (svar påfølgende morgen, elektronisk). Annet utstyr for diagnostikk, oppfølging, behandling og monitorering, som infusjonspumper, smertepumper, oksygen og sug etc. må vurderes lokalt. 10. Krav til lokaler Faggruppen anbefaler at det stilles følgende krav til lokalene: Utforming Pasientrommene må være egnet for relevant behandling og overvåking Separate laboratoriefasiliteter og behandlingsrom for småkirurgi og pasientundersøkelse er en fordel Geografisk plassering konsekvens for øvrige tjenester Nærhet til legevakt og legetjeneste må vurderes Behov for ambulansetransport må tas hensyn til Overvåkingsmulighet Begrenset areal og flersengsrom gjør det mindre personellkrevende å overvåke pasientene Behandlingsmulighet Pasientrommene må være tilpasset behovet for isolasjon i forhold til kontaktsmitte Det er en fordel om man kan ha mulighet for kohortisolering 11. Krav til kommunikasjonsløsninger Faggruppen peker på følgende forutsetninger: IT-løsninger må være tilpasset behovet KØH-enheten må inngå i den digitale samhandlingen mellom SSHF og kommunene 11

12 Elektronisk infoutveksling må klargjøres så raskt som mulig og tas i bruk så snart de tekniske utfordringer er løst Journaltilganger; det påpekes en særlig utfordring å sikre tilgang til journalinformasjon fra KØHjournalen for legevaktsleger Det må foretas en gjennomgang av dagen IT- og dokumentasjonssystem og hvordan dette kan forbedres. Tilgang til nødvendige journalopplysninger for samarbeidspartene er en betydelig utfordring, spesielt i forhold til komplisert regelverk laget for å begrense journaltilgang, og som følge av dette at journalsystemene heller ikke teknisk gjør det enkelt å kommunisere. 12. Kvalitetskrav/indikatorer for evaluering Faggruppen mener alle KØH-enheter bør ha et register som kan brukes ved evaluering av tilbudet. Faggruppen har ikke hatt anledning til å drøfte hva et slikt register bør inneholde av data og kvalitetsindikatorer, og må ev. komme tilbake til dette. Det må også søkes å evaluere om etableringen av KØH faktisk fører til en oppgaveforskyvning fra sykehus til kommunene. Faggruppen anbefaler at OSS gir faggruppen i oppdrag å definere innhold til et slik kvalitets- /evalueringsregister. 12

13 Vedlegg 1 Kommune Antall liggedøgn** Antall opphold* Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårdshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Sum Lund Sokndal inkl. Lund og Sokndal * beregnet ut fra gjennomsnittelig liggetid på 3 døgn ** antall liggedøgn lagt til grunn i finansieringen 13

14 Vedlegg 2 Akutt tilbud heldøgn risikovurdering fra Lindesnesregionen Prioriteres igangsatt kommunalt Tilstand Sannsynlighet Behov for bemanning Behov for utstyr Kommunaloppgave Sykehusoppgave Hjemme spl. Sykehjem Legevakt/obspost 1 Rtg. Thorax/ortopedirtg Meget sannsynlig Radiograf? Egnet apparat/taking/ekstern tolkning For avklaringsdiagnostikk Ved samtidig behov for spesialistbehandling 2 Lab diagnostikk Meget sannsynlig Plus Analyseapparater I begrenset omfang Ved fullskala undersøkelse 3 Obs. Commotio Meget sannsynlig Plus BT Evt. For stabile pas Ved alvorlig skade/dårlig pasient 4 Blodtransfusjon Sannsynlig Plus Infusjonsutstyr Kronikere Ved spesielle behov 5 Diffuse mildere magesmerter Meget sannsynlig Plus Medikamenter Obs. Over natt Ved typisk akutt abdom/slippøm 6 Akutt urinretensjon Sannsynlig Lege Ultralyd/kateter/blærescanner Kort OBS ifm prosedyren 7 Pyelonefritt uten sepsis Sannsynlig Plus Infusjonsutstyr Avklart pas Obs. Over natt Ved dårlig pas./truende sepsis 8 Akutt rus/psyk Meget sannsynlig Plus Minus For stabile pas For livstruende/uavklart pas. 9 Hyper/hypoglykemi Sannsynlig Plus Medikamenter/Lab For avklaringsdiagnostikk 10 Feberkramper første gang Sannsynlig Plus Medikamenter For avklaringsdiagnostikk 11 Akutt behov for palliativ beh Meget sannsynlig Plus Medikamenter Ofte Ofte Sjeldnere (ikke aktuelt) Ved behov for lindrende enhet/pas. eget ønske 12 Akutt obstipasjon Mindre sannsynlig Plus Ofte Ofte Ved ileusfare/elektrolytt forstyrrelser 13 Dehydrering Meget sannsynlig Plus Infusjonsutstyr/lab Avklart pas Obs. Over natt Ved uavklart/kritisk syk, elektrolyttforstyrr. 14 Pneumoni Meget sannsynlig Plus Infusjonsutstyr/rtg Avklart pas Obs. Over natt Ved dårlig pas/behov for rtg. 15 Akutte smerter Sannsynlig Lege Medikamenter Obs. Årsaksvurering Ved forverring etter obs./intraktabel smerte 16 Svangerskapskompl. Meget sannsynlig Lege Ultralyd Diagnostikk Ved komplikasjon/stor blødning 17 Intox Meget sannsynlig Plus Pulsoxymetri/BT For stabile pas Ved fare for organsvikt 18 Obs etter straksallergier Meget sannsynlig Plus Minus For stabile pas Ved anafylaksi/akutt forverring 19 Epilepsi Mindre sannsynlig Plus Medikamenter For avklaringsdiagnostikk 20 Tia Meget sannsynlig Plus Obs. Over natt Obs. Over natt Ved progridierende sympt _ Skal inn 21 Brystsmerter Meget sannsynlig Plus EKG/pulsoxymetri Kroniker Obs. Over natt Nyoppstått evt. alvorlige EKG funn 22 KOLS-exacerbasjon Meget sannsynlig Plus Infusjonsutstyr/rtg Avklart pas Ofte behov for Bipap 23 Hjerneslag Meget sannsynlig Plus EKG/pulsoxymetri Skal inn 24 Telemetri Sannsynlig Plus Overvåkingsutstyr Sykehusoppgave

15 2

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4

Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til felles mal for tilleggsavtale D4 Forslag til tekst (og evt. kommentarer) 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er.. kommune(r) og Sørlandet sykehus HF. 2. Bakgrunn og rettslig

Detaljer

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom.

Modell 3 (Avansert tilbud lokalisert i kommune): Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/interkom. Vedlegg 1 til Tjenesteavtale nr 4 Modeller for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Modell 1 (minimumsmodell): Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig Modell 2 (tilpasset modell): Mellom

Detaljer

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Forslag til Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og

Detaljer

Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes

Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes Tilleggsavtale til D4 mellom Sørlandet sykehus HF og kommunene Kristiansand, Lillesand og Birkenes 1. Parter Partene i denne tilleggsavtalen til delavtale 4 er Lillesand, Birkenes og Kristiansand kommuner

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og XX kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp Hå kommune startet opp med tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 12.11.2012. Avtale om inntil 4 øyeblikkelig

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnopphold hva er det, og hvem er KØH-pasienten?

Kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnopphold hva er det, og hvem er KØH-pasienten? Kommunal øyeblikkelig hjelp med døgnopphold hva er det, og hvem er KØH-pasienten? Fagdag USHT 20. nov 2013 Vegard Vige kommuneoverlege Hva er KØH? et historisk tilbakeblikk I 2007-415 000 øyeblikkelig

Detaljer

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF

Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Dønna kommune Mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Bygger på tjenesteavtale 4 1 Innhold 1 Avtaleparter... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Kad-lege Hallgeir M. Kolvik Virksomhetsleder Trond Skårn Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400 mill. kroner Jørgen Nissen-Nygård, Bodø kommune

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse

Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse Ikke alle som er syke trenger sykehusinnleggelse Kommunale ø-hjelpsplasser og seleksjonskriterier Hvem skal hvor? Fremtidens geriatri hvor er vi og hvor går vi? 12. november 2013. Kommuneoverlege Kjell

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Lund kommune Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Lund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF 6 HELSESTAVANGER Stavanger universitetssjukehus Særavtale til delavtale nr 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Finnøy kommune og Helse Stavanger HF i Parter Avtalen

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Kommunalt Ø-hjelps tilbud. Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland

Kommunalt Ø-hjelps tilbud. Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland Kommunalt Ø-hjelps tilbud Avtale med helse Stavanger - 18 kommuner i Rogaland Arbeidsgruppe Kommuneoverlege; Knut Vassbø Bjerkreim kommune Omsorgsleder; Torild Lende Fjermestad, Randaberg kommune Prosjektleder

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse-

Detaljer

Særavtale. om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Verdal kommune. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT)

Særavtale. om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Verdal kommune. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Særavtale om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Gjelder fra 2. mars 2017 Revidert særavtale fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål...

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Kompetansesamarbeid i KØH kommunene og sykehuset for sykepleiere og leger

Kompetansesamarbeid i KØH kommunene og sykehuset for sykepleiere og leger Kompetansesamarbeid i KØH kommunene og sykehuset for sykepleiere og leger Ambulant behandling (KØH på hjul) - en del av et bedre pasientforløp i behandling av KØH pasienter? Erfaringskonferanse, Bergen

Detaljer

Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF

Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF rt Særavtale til delavtale nr 4 rr -.?3 ItIAR7OU HeltiC.te-1 /17ger F Særavtale til delavtale nr.4 Særavtaleom kommunens tilbudom døgnopphold for øyeblikkelighjelpmellom Eigersundkommune,og Helse StavangerHF

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013 Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder VR DMS Ø.hjelpsplasser Værnesregionen med kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal søkte sammen med St.Olav og Helse

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp ved korttidsavdelingen B2

Kommunal øyeblikkelig hjelp ved korttidsavdelingen B2 Kommunal øyeblikkelig hjelp ved korttidsavdelingen B2 Samhandlingsreformen Sentralt mål: Gi tjenester nærmere der pasienten bor bedre eller like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt

KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt KOMMUNAL AKUTT DØGNEINING (KAD) -hva er det? bakgrunn -rolle/funksjon -status så langt Bakgrunn samhandlingsreformen kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Hdir rundskriv) Alle kommuner vil

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Bakgrunn: * Helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 tredje ledd: Kommunen skal sørge for døgnopphold

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Levanger kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Levanger kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4. Virkeområde... 4 5.

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av s tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i er

Detaljer

Særavtale til tjenesteavtale 4.

Særavtale til tjenesteavtale 4. Særavtale til tjenesteavtale 4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Innhold 1 Parter 3 2 Bakgrunn. 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr 4 Helse Stavanger Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF

Detaljer

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud amarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Innledning til diskusjon amfunnsmedisinsk forum fylkeslege Jan Vaage Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunens

Detaljer

Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Drammen Helsehus En veileder for innleggende lege

Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Drammen Helsehus En veileder for innleggende lege Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp Drammen Helsehus En veileder for innleggende lege Kortversjonen for innleggelse på kommunal ø-hjelpsplass 1 2 3 Vurdér om pasienten er aktuell for innleggelse

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift

Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene Hvordan komme i gang erfaringer med vellykket etablering, implementering og drift Johannes Kolnes, lege og spesialrådgiver Avdeling for helsetjenesteutvikling,

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF Vedlegg til delavtale 4 M T 04 OKT2016 Hese Særavtale mellom Sola kommune og Helse Stavanger HF Vedr. Sola kommunes tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) Parter Avtalen er inngått mellom Sola

Detaljer

Værnesregionen. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013

Værnesregionen. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Værnesregionen Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Øyeblikkelig Hjelp Etablert 19.11.2012 Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal (30.000) 4 døgnplasser basert på et forarbeid som er presentert i en vitenskapelig

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Særavtale om kommunenstilbudom døgnopphold forøyeblikkelighjelp mellom Bjerkreimkommune og Helse StavangerHF

Særavtale om kommunenstilbudom døgnopphold forøyeblikkelighjelp mellom Bjerkreimkommune og Helse StavangerHF Særavtale til delavtale nr 4 Vedlegg: Samarbeidsavtale med legene i Bjerkreim ang legedekning øhjelpstilbud. Særavtale om kommunenstilbudom døgnopphold forøyeblikkelighjelp mellom Bjerkreimkommune og Helse

Detaljer

KØH Vennesla/Iveland kommune

KØH Vennesla/Iveland kommune KØH Vennesla/Iveland kommune Status etter drift siden 10.des 2012 Gunnar Mollestad, KØH-lege og fastlege Vennesla legesenter Status pr 18.aug 2014 KØH=Kommunal øyeblikklig hjelp.. KØH status Oppstart 10.des

Detaljer

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene?

Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Hvilke forventninger har sentrale myndigheter til lovkrav om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene? Leena Stenkløv, regional koordinator for Samhandlingsreformen, Fylkesmennene i Midt-Norge,

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet

Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Hvordan kan KAD styrke geriatrien? Seleksjon av pasienter til kommunal akutt døgnenhet Den sjuende norske kongressen i geriatri. Gamle Logen, Oslo, 24. og 25. april 2017 Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold

Detaljer

Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger. Johannes Kolnes Prosjektleder

Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger. Johannes Kolnes Prosjektleder Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger Johannes Kolnes Prosjektleder Prosjekt Mottaksklinikken Bakgrunn Dagens sykehusfunksjon fra et fugleperspektiv Elektiv strøm 1/3

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Vikna kommune

Særavtale. Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Vikna kommune HELSENORD-TRØNDELAG Vikna kommune Særavtale Om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Vikna kommune Gjeldende fra 28.02.2014 Innhold Parter 3 Bakgrunn 3 3, Formål 3 Virkeområde

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp

Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp Døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp Ny veileder med økt fokus på integrerte, lokale løsninger. Hvilke erfaringer har vi fra valgt løsning i Farsund kommune? Ny veileder februar 2014 Veiledningsmateriellet

Detaljer

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Viser til tidligere informasjon: Sept. 2016 og mai 2017. Mal for samarbeidsavtale, økonomi/betaling

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS

Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Retningslinjer for øyeblikkelig hjelp innleggelser ved HSS Målgruppe Retningslinjene gjelder for innleggende lege på legevakt / legekontor i Hallingdal, og personalet ved somatisk døgnbehandling / intermediæravdeling

Detaljer

Avtale om etablering av. Felles Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (KØHD) ved Namdalseid helsetun. mellom

Avtale om etablering av. Felles Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (KØHD) ved Namdalseid helsetun. mellom Avtale om etablering av Felles Kommunalt Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (KØHD) ved Namdalseid helsetun mellom kommunene Namdalseid, Flatanger og Osen Gjeldende fra 20.02.2015 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten

Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten Prehospitale observasjonssenger erfaringer fra Salten Samhandlingskonferanse i Kirkenes 24. oktober 2012 Kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin, Saltdal kommune 2 Disposisjon Bakgrunn Hvordan kom vi i gang

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet

Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Kommunale øhj senger Resultat av samhandlingsreformen Kommuner får finansiell støtte til øhj plasser, men må medfinansiere sykehusinnleggelser Delavtale 4

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunenstilbudom døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunenstilbudom døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunenstilbudom døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innholdsfortegnelse Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Sett fra en fastlege og avd. lege for KØHD (KAD) SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER BYGGET VI BOR I... Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus

Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus 17.11.17 Prosjekttittel Forløpsanalyse av multi-morbide pasienter som gis behandling både på sykehus og i kommunens pleie

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Hva er gjort? ØHJ problemstillingen drøftet i mange fora, blant annet i INR og i region Namdal pluss en rekke prosjekter

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør

Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger. 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand. Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Fylkesmannens informasjonsmøte om tilskuddsordninger 20 januar 2016 Horisonten cafe og gjestehus, Lillesand Bjørn Notto Eppeland, Husbanken sør Bolig for velferd (2014-2020) «Alle skal bo godt og trygt»

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Hdir-sak 15/2364, Nemnd-sak 15/2015 Dato: 10.09.2015

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Hdir-sak 15/2364, Nemnd-sak 15/2015 Dato: 10.09.2015 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Hdir-sak 15/2364, Nemnd-sak 15/2015 Dato: 10.09.2015 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Ola

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer