1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud"

Transkript

1 SIVILARKITEKT ARNE FINN SOLLI AS Vedlegg: 1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud Erik Borresens alle Drammen Telefon Telefax Bankgiro Org.nr E-post: posi

2 V eol E4C OSLOFJORDENSO FRILUFTSRÅD Arne Finn Solli as Erik Børresens alle Drammen STIFTET 1933 Deres ref: -/- Vår ref: A335 Sand morriv-ff-- ma., Regulering ay g/bnr 45/1 ved Ramton camping, Røyken. Innspill (, )!) Mi FL". Oslofjordens Friluftstråd (OF) viser til varsel av om oppstart reguleringsplan for g/bnr 45/-1 ved Ramton camping, Røyken. Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet for det ca 50 daa store området er å legge til rette for et mindre golfanlegg (pitch and put). Området er i dag et ubebygd skogsområde som ligger innenfor RPROs virkeområde og kommunens strandsoneavgrensning. Det fremgår ikke i varselet hva tiltaket vil medføre av landskapsendringer, noe som er viktig å få frem i den videre planlegging. Friluftsliv OF er opptatt av at en vurderer konsekvenser av tiltaket ifht friluftsinteressene i området. Vi ser også at deler av området kan fungere som en "100-meters skog", dvs lekeområde for barn, ved campingplassen, og disse områdene bør i fall tas vare på. Det er videre viktig å opprettholde dagens kyststitrase og innlemme nye turveier gjennom det aktuelle området slik at området blir mer tilgjengelig enn i dag Biologisk mangfold Stortinget har nylig vedtatt ny naturmangfoldlov (lov 19. av juni 2009 nr. 100 om naturens mangfold) der den generelle delen av loven gir viktige føringer for all planlegging bl.a. i strandsonen. Vi nevner i denne sammenheng at når natur er truet har myndighetene plikt til å vurdere tiltak. Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Det betyr at vi har fått nye s. irkemidler for å kunne ta vare på natur også utenfor erneområdene. Et viktig grep er at loven også skal virke sammen med andre lover som regulerer bruk av norsk natur. Naturmangfoldloven gir derfor alle samfunnsområder et stort ansvar for å få loven til å fungere. Med denne bakgrunn anbefaler OF at en vurderer konsekvenser av tiltaket biologisk mangfold I databasene og htt ://artskart.artsdatabanken.no/ så fremgår det at det er registrert rødlistearter i nærområdet. OF anbefaler derfor at området kartlegges av kyndig biolog i planprosessen, for eksempel fra stiftelsen B iofokus. Med hilsen Oslofjordens Friluftsråd Kopi: Fylkesmannen i Buskerud Buskerud fylkeskommune OFs rådsmedlemmer FNF Buskerud Rune J vensson dir tør Gml. Drammens4ei 203 Telefon: Sand4ika Telrfa%: Johannessen rådgiver E-post: Org.nr.: osirjru onlinv.no Banhinnto: 7S fi

3 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen Vår saksbehandler Terje 0. Lønseth, tlf Vår dato Deres dato E Vår referanse 2010/ Deres referanse 1 av 2 Sivilarkitekt Arne Fitm Solli AS Erik Børresens Allø DRAMMEN MO7TATT 5 MAR t %Fixi" Ramton camping gnr 45 bnr 1 - Røyken kommune - varsel om regulering Det vises til brev av Planfaglige merknader I kommuneplanens arealdel er området av satt som ervervsområde. Tilgrensende område er også tidligere regulert. Området ligger innenfor virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Arbeidet med planen må ta hensyn til disse retningslinjene. Dette betyr at det også bør det legges vekt på landskapshensyn. Vi regner med at det ikke skal foreta store og omfattende inngrep i landskapet. Kyststien går igjennom området. Dersom planen kommet i berøring med kyststien, må det legges til rette slik at fri ferdsel kan skje uhemmet. I området er sannsynligvis isdammer som bør opprettholdes som viktige kulturhistoriske element i landskapet. Automatisk Fredede Kulturminner: Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Registreringene av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk, er olle mangelfulle. Vi må derfor foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen. Vi viser til Lov om kulturminner 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og større private tiltak. Det er en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretaes på varselstadiet for å unngå konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretaes på bar og frostfri mark. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens 10. Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 37,5 timer. Arbeidet utføres etter en fastsatt sats på kr./t 700,00, som gir en økonomisk ramme etter anslått timeforbruk på kr ,-. I timeprisen er inkludert lønn for reisetid, for- og etterarbeid og administrasjonsutgifter. Den in1duderer også reise- og oppholdsutgifler etter statens satser. Denne type arbeid er fritatt for merverdiavgift. Dersom uforutsette forhold medfører forlenget registrering og dermed økte utgifter for tiltakshaver, vil vi varsle om dette. POST ADRESSERES TIL AVDELINGEN - IKKE TIL ENKELTPERSONER Postadresn Beseksadreese Telefon Telefeks Bankkonto BUSKERUD FYLKESICOMMUNE CO Fylkeshuset Etostaresse bnemen Foretaksregisteret N-3020 Drammen no werw bfk no NO

4 Buskerud fylkeskommune 2 av 2 Vår dato Vår referanse 2010/605-4 Det kan i forbindelse med registreringen bli aktuelt å datere eventuelle funn av organisk materiale (som regel kull). Dette er særlig aktuelt i de tilfeller man er i tvil om alderen. Det budsjetteres derfor med inntil to C14-analyser å kr ,- i tillegg til budsjettet for arbeidet. Vi må ta forbehold om eventuell prisendring for C14-analysene. Samlet økonomisk ramme for det arkeologiske arbeidet utgjør denned. Kulturminneregistrering 26250,- Daterin 2 x Sum 34250,- Utviklingsavdelingen ber om tilbakemelding og skriftlig aksept på vårt budsjett dersom befaring ønskes på varselstadiet. Dersom man velger å utsette registreringen til planen er ute til offentlig ettersyn, kan dette forsinke saksgangen fram mot endelig kommunalt vedtak. Vi ber om navn o adresse å mottaker for faktura Saksbehandler, kulturvern. Kjell Erik Sønsterud, tlf. dir: , mob. tlf Med hilsen Kjersti Bærug utviklingssjef ulbakk e f Ø./L 11()CiÆh ver for plansaker Kopi til: Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken al Inger Liv Gøytil Lund

5 wt.cdr,e onsdag 18. august :26 Emne: SV: SV: Arkeologiske undersøkelser Ramton Camping adato: onsdag 18. august wfra: Bernt-Egil Tafjord Til: Arne Finn Solli Hei igjen Rapporten er klar i utgangen av denne måneden og da sendes den umiddelbart Med vennlig hilsen Bernt-Egil Rådgiver/Arkeolog Tafjord Utviklingsavdelingen, Buskerud fylkeskommune hp-a Before printing, think about the environment Fra: Arne Finn Solli Sendt: 17. august :39 Til: Bernt-EgilTafjord Kopi: Emne: Re: SV: Arkeologiske undersøkelser Ramton Camping Hei; 411 Er der ferdige med undersøkelsene? Når kan vi forvente at rapport foreligger? Med vennlig hilsen Arne Finn Solli ARNE FINN SOU.I AS Erik Børresens allé 9,3015 Drammen Side 1 av 4

6 .1),LECCt ed Arne Finn Solli AS Erik Børresens alle DRAMMEN Statens vegvesen MOTTATT FEB EKT ARNE FENN SOLLI AS Behand lende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår refera nse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Kåre Bergetun Fjeldstad / Gnr bnr. 1 - Ramton Camping, Røyken kommune - varsel om 111 regulering Vi viser til Deres brev av For Vegvesenet er det viktig at nye byggeområder er vurdert i en større sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent kommune(del)plan. Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. Forholdet til trafikksikre skoleveger bør avklares. Hensynet til gode løsninger for kollektivtrafikk og universell utforming må ivaretas. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk. For regulering av støyømfintlig bebyggelse nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. Vi forutsetter ny uttalelse fra Vegvesenet i forbindelse med offentlig ettersyn. Avdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning Med hilsen 1 c Anders Hagerup seksjonsleder Kåre Fjeldstad Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Tollbugata 2 Statens vegvesen Region sør 3002 DRAMMEN Regnskap Serviceboks 723 Båtsflordveien Arendal Org.nr: VADSO Telefon: Telefaks:

7 2 Kopi:

8 '<f) Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: Vår referanse: Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: / Nina Rønning Raabel Siv ark Arne Finn Soli AS Erik Børresens alle Drammen MOTTA TT 1 ff.1010 ARNE FINN nnvalgstelefon: Uttalelse til varsel om reguleringsplan for mindre golfanlegg N ed Ramton Camping i Røy ken kommune Vi viser til brev datert 29. januar 2010 der det oversendes varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for mindre golfanlegg ved Ramton camping i Røyken kommune. Området er på ca 50 daa og formålet med reguleringsplanen er å le2ge til rette for "pitch and put" golfanlegg. Området er i reguleringsplan avsatt til skoqbruk, mens det i gjeldende kommuneplanen er avsatt til fremtidig erverv. Hele planområdet ligger innenfor kommuneplanens strandsone og rikspolitiske retningslinje for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionene (RPR for Oslofjorden) er gjeldende for dette området. Deler av planområdet ligger eksponert ut mot Oslofjorden. Det vil være viktig å ha fokus på blant annet de landskapsmessige virkningene og Fylkesmannen ber om at RPR for Oslofjorden ligger til årunn for det videre planarbeidet. Området er et populært og mye brukt skogsområde til rekreasjon og friluftsliv. Det er viktig at kommunen søker å opprettholde mulighetene for denne type bruk, også ved gjennomføring av planen. Nordvest for planområdet ligger Ramtondammene. Dette er gamle isdammer med trekk-, raste- og hekkeplasser for vannfugl. Området er karakterisert som et verneverdig område av stor lokal betydning. Fylkesmannen ber om at videre planarbeid har fokus på ivaretakelse av disse lokalitetene. Med h Isen C Anders. H gen faggruppe ordinator Telefon sentralbord: fax: E-post: 11\(1/4 t4}c. Nina Rønning Raabel Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.:

9 MOTTA TT FEB io SWILAgAirr EKT Arkitekt Arne Finn Solli Vedr. Ramton Camping, Røyken Kommune gnr. 45 bnr.i Varsel om regulering På bakgrunn av det fremsendte brev datert samt kartutsnitt er det vanskelig for oss naboer at avgjøre hva som menes med et "mindre golfanlegg" og hvilke fremtidige konsekvenser dette har. Men som utgangspunkt stiller vi oss posidvt til Ramtons planer for området under følgende forutsetninger: 411 At tilkomst og parkering i forbindelse med planområde utredes At det taes høyde for kommunens kommentarer fra tidligere behandling av saken med hensyn til "ubrudt skog" mellom skogen vest for Sundbyveien og fjorden. At der bevares et skogsbelte mellom golfanlegget og naboene syd for anlegget Vi takker for informasjonen og ønsker Ramton lykke til videre med projektet. Med vennlig hilsen Joveig atland og Mads Hell Hansen Båtstø

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune STEN HALVORSEN AS i Jnr.nr%tf KOMM., SJVILARK(TEKTER MNAL SAGVEIEN 21 A N 0459 OSLO 3. U.2012 TELEFON 23233870 Org. nr. 976842006 Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune Redegjørelse

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer