Forslag til vedtak om lokal grunnordning i Bjerkreim sokn (etter anbefalt mal i frå gudsteneste.no)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vedtak om lokal grunnordning i Bjerkreim sokn (etter anbefalt mal i frå gudsteneste.no)"

Transkript

1 Forslag til vedtak om lokal grunnordning i Bjerkreim sokn (etter anbefalt mal i frå gudsteneste.no) Bjerkreim sokn Ordning for hovudgudsteneste lokal grunnordning Vedteken i Bjerkreim sokneråd 14/ A Hovudgudsteneste Ut frå strukturdøma (gudstenestepermen, side ) har soknerådet vedteke følgjande typar hovudgudstenester: Ved vikargudstenester og i Ørsdalen nyttar med den gamle alterboka frå Høgmesse Familiegudsteneste G3 gudsteneste SAMLING SAMLING SAMLING Førebuing Førebuing Førebuing Kunngjøringer i hovudsak på skjerm Inngangssalme Inngangssalme Inngangssalme Inngangsord Inngangsord Inngangsbøn Syndsvedkjenning Kyrie Kyrie Gloria Gloria (el. barnevennlig lovsang) Gloria Eventuelt dåp Eventuelt dåp Eventuelt barnesamling Dagens bøn ORDET ORDET ORDET Første lesinga Salme Andre lesinga Bibelforteljing Salme Salme Salme Eventuelt bibelfortelling Bibelforteljing eller evangelium 1

2 Evangelium Evangelium Preike Preike Preike Credo Credo Credo Salme Salme FORBØN FORBØN FORBØN Kunngjeringar Kunngjeringar Eventuell utdeling av bøker og anna Eventuell utdeling av bøker og anna Eventuell utdeling av bøker og anna Takkoffer Forbøn alt 1: med lystenning Forbøna startar med å takke for takkofferet, så ei kort syndsvedkjenning Forbøn alt 1: med lystenning Forbøn alt 2: med bønevandring Fader vår Fader vår Fader vår Takkoffer Takkoffer NATTVERD NATTVERD Salme Salme Førebuing av måltidet Takkseiing og bøn Takkseiing og bøn Prefasjonsdialog og prefasjon Nattverdbøn D Sanctus Sanctus Verba Verba Fader vår Fader vår Agnus dei Måltidet Måltidet Avslutning av måltidet Avslutning av måltidet SENDING SENDING SENDING Salme Salme Velsigning Velsigning Velsigninga Postludium Utgangssalme Kunngjøringer i hovudsak på skjerm 2

3 Utsendingsord Utsendingsord Utgangsord Utanom sundagsens hovedgudstenesten har kyrkjelyden G2 gudstenester (ca 10x pr år) (sjå vedlegg) Ungdomsgudstenester (ca 8x pr år) (sjå vedlegg) Gudstenester (andaktar) på institusjon (ca 1x pr veke) (sjå vedlegg) Unntaksvis feired sundagens hovedgudsteneste som temagudsteneste Gospelmesse (ca 2x pr år) (ref: heftet Gospelmesse ) Temagudstenester på Vikeså misjonshus (ca 2x pr år) - mellom anna i samband med sokneårsmøte - formen kan være som en aftenbøn B Gangen i gudstenesta Soknerådet har gjort følgjande vedtak: Ledd 1 Førebuing: Normalt vert det klokkeringing i 5 minuttar før gudstenesten som avsluttast med ei kort stille og så tre klokkeslag. Unntanksvis blir kort stille bytte ut med informasjon om gudstenesta i dag, som vert avslutta med Las oss vera stille for Gud og ei kort stille. Plassering av syndsvedkjenninga: Syndsvedkjenninga kjem etter inngangsorda i høgmessa. Ved familiegudstenesta er syndsvedkjenninga ein del av førbøna. Ved G3 gudsteneste er syndsvedkjenninga ein del av inngansbøna. Plassering av dåpen i hovudgudstenesta: Dåp plasserast rett etter gloria. Ledd 8 Dagens bøn: Me har dagens bøn når me har høgmesse. Den plasserast som siste del av SAMLING. Ledd 16 Kunngjeringar: Informasjon om gudstenesten kan komma i førebuings-leddet. Normalt kjentgjerast kunngjeringane som første del av FORBØN. Når me brukar projektor kjem kunngjeringane 3

4 også opp på skjerm når dei kjentgjerast - og eventuelt mens postludium spelast. Når me brukar program står kunngjeringane også der. Plassering av eventuelle helsingar, vitnemål og forbønsønske i gudstenesta: Me blei einige om at helsingar og vitnemål kan være fleire ting: Diplomar og bøker delast ut rett før forbøna - eventuelt som ein del av forbøna. Eventuelle helsingar og vitnesbyrd avtalast på førehand, og blir eventuelt plassert rett før forbøna. Eventuelle forbønsønsker må også meldast inn på førehand, og blir innarbeid som ein del av forbøna. Vi minnest dei døde og bed for dei sørgjande: Det kjem i Bjerkreimsnytt. På allehelgensdag kjentgjerast alle namna på ei eiga samling. Plassering av takkoffer frå kyrkjelyden: Kjem rett normalt etter forbøna. Ved familiegudstenesta kjem dette rett etter eventuell utdeling av diplom/bøker o.l. (rett før forbøna). I Ørsdalen vert det tatt opp under postludium. Under ledd 20 Takkseiing og bøn «Mysteriet i trua er stort»: Dette nyttar me ikkje i Bjerkreim. Under ledd 21 Nattverdsmåltidet Meir utførleg fredshelsing: Me nyttar ikkje dette i Bjerkreim. Brødsbryting: Me nyttar ikkje dette leddet, men presten bryt brødet under innstiftinga. «Kom, for alt er ferdig»: Dette leddet lyder rett etter Agnus Dei. C Dei enkelte ledda Soknerådet har gjort følgjande vedtak: Ledd 4 Samlingsbøn: Me nyttar ikkje samlingsbøn til vanleg høgmesse og familiegudsteneste. Men til G3 gudsteneste ønskjer me å ha ein frivillig som les ei av dei fire fyrste føreslåtte samlingsbøna : 1 4

5 Heilage Gud, vi er samla for ditt andlet for å møta din kjærleik og di sanning. Send oss din Ande og gjer oss opne for det som du vil gje oss. Lat ordet ditt slå rot i hjarta våre, så Kristus lever i oss, og vi blir eitt i deg og tener deg i alle ting. 2 Gode Gud, du som gjev liv til alt som lever. Vi prisar deg for alt det vakre på vår jord, og for alt som lèt oss kjenna at du er god. Her for ditt andlet bed vi: Gjev oss lyttande øyre, takksame hjarte og villige hender, så vi kan høyra ordet ditt, lovprisa deg for di miskunn, og i ord og gjerning vitna om dine storverk. 3 Herre, eg er komen inn i dette heilage huset ditt for å ta imot det som du Gud Fader, skaparen min, du Herre Jesus, frelsaren min, du heilage Ande, trøystaren min i liv og død, vil gje meg. Lat no opp hjartet mitt ved din heilage Ande, så eg kan sørgja over syndene mine, leva i trua på din nåde og saman med heile ditt folk fornyast kvar dag i eit sant og heilagt liv. 4 Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Ledd 5 Syndsvedkjenning: Me vekslar mellom den tradisjonelle og David Adams syndsvedkjenning etter Matt 25: 35ff oversett til norsk etter Per Harling (Sverige) (Syng Håp s19): 6 Heilage Gud, himmelske Far, sjå i nåde til meg, syndige menneske, som har såra deg med tankar, ord og gjerningar og kjenner den vonde lyst i hjarta mitt. For Jesu Kristi skuld, ha tol med meg. Tilgjev meg alle mine synder, og gjev at eg må ottast og elska einaste deg. 5

6 L: Gud, vi hørte at du var sulten, og vi delte ikke maten med deg. Alle: Tilgi oss, Gud. L: Vi hørte at du var tørst, og vi beholdt det vi hadde å drikke for oss selv. Alle: Tilgi oss, Gud. L: Vi så deg som en fremmed, og vi lukket våre dører og våre hjerter. Alle: Tilgi oss, Gud. L: Vi så deg uten klær, og vi var opptatt med våre egne klesvalg. Alle: Tilgi oss, Gud. L: Vi visste at du var syk, og unngikk all kontakt med deg. Alle: Tilgi oss, Gud. L: Vi hørte at du satt i fengsel, og lot som om vi ikke kjente deg. Alle: Tilgi oss, Gud. L: Du kom til oss igjen og igjen, men vi var bare opptatt med oss selv. Alle: Tilgi oss, Gud. Ledd 6 Bønerop Kyrie: Dette leddet tar vi ut når det er festtider. Det nyttes heller ikkje når me har familiegudsteneste. Musikkvalet er tradisjonellt til høgmesse og nyere ved G3-gudsteneste. Ledd 7 Lovsong Gloria: Dette leddet tar vi ut når det er bots- og fastetider. Musikkvalet er tradisjonellt til høgmesse, barnevennlig ved familiegudsteneste og nyere ved G3-gudsteneste. Ledd 12 Evangelium Halleluja/Salme Me nyttar ikkje halleluja-salme eller evangelieprosesjon, men held fram med å synge ei salme før evangelielesinga. 6

7 Ledd 14 Truvedkjenning Credo: Kjem anten som ein del av dåpen eller som eit svar på preika / rett etter preika. Ledd 17 Forbøn: Me har to hovudformar for forbøn. Anten ei lokalt utforma forbøn med lystenning mellom kvar bøn (høgmesse og familiegudsteneste) eller ei bønevandring (G3 gudsteneste). Litani som normalform for forbøn i bots- fastetider utgår. Kyrkjelydssvar til forbøn: Me ynskjer å variere kyrkjelydssvaret over tid. Kyrkjelydssvaret tilpassast den enkelte gudsteneste. Eksempel: Kjære Gud vi ber om nåde. Å Gud høyr vår bøn. Ledd 20 Takkseiing og bøn Fadervår: I Bjerkreim ynskjer me å bruka den nye omsetjinga. Ledd 22 Avslutninga på måltidet: Takkebøn: Me har den tradisjonelle bøna etter måltidet: Himmelske Far, takk for dine velsigna gåver. Vi bed at du ved desse gåvene vil halda oss fast i trua på deg, sameina oss i din kjærleik og stadfesta i oss vona om det evige livet, for Jesu Kristi skuld. Ledd 24 Velsigning: Me nyttar den gamle velsigninga med innleiing (benedicamus/salutatio) på høgmesse og familiegudsteneste. På G3 gudsteneste syng me velsigninga og då utgår salmen rett før og postludium/utgangssalme. Ledd 25 Utsending: Normalt avsluttes gudstenesten med utsengingsorda. Altså etter eit eventuelt postludium/ein utgangssalme. Hovudregelen er at utgangsorda er: L Gå i fred. Ten Herren med glede. D Kyrkjelyden si deltaking i svar og bøner Soknerådet har gjort følgjande vedtak: Amen etter inngangsordet (ledd 3): 7

8 Nei. Respons etter tekstlesingane: Gud vera lova (ledd 9 12): Nei. Den avsluttande delen av bønene for takkoffer, ledd 18 og 19: Nei. Den avsluttande delen av tilseiingsordet etter utdelinga, ledd 21: Nei. Den avsluttande delen i tre av alternativa til takkebøn etter nattverdsmåltidet, i ledd 22: Nei. E Nattverd Soknerådet har gjort følgjande vedtak: Vin og brød: Me nyttar avalkoholisert kirkevin og glutenfritt oblatsbrød. Unntaksvis nyttar me alternativt nattverdsbrød (pita-brød). Utdelingsmåte: Hovudregelen er at det er kontinuerlig nattverd: den som har fått nattverd, forlet plassen og neste nattverdsgjest tek plass. Unntaksvis delast nattverd ut ved intinksjon. Bruk av Nattverdsordning for særlege høve: I særskilte høve nyttar me ein nattverdsordning utan synge-ledd. Dette gjeld i hovudsak ved gudsteneste (andakt) med nattverd på institusjon og ved ungdomsgudstenestar uten kyrkjemusikar. Ordninga er i hovudsak etter nattverd I i gudstenesteboka i frå F Dåp Soknerådet har gjort følgjande vedtak: Medverknad frå dåpsfamilien eller andre medliturgar under dåpen: Det er vanskeleg i Bjerkreim å få til medverknad i frå dåpsfamilien. Me søkjer å styrkje dette, men innser at det er veldig opp til den enkelte dåpsfamilie. 8

9 Me ynskjer å nytte andre medliturgar (anten klokkar, dåpsfamilie, konfirmantar, eller andre) til lesing av mellom anna bibeltekstane. Dette er i dag meir eit mål, enn ein beskriving av dagens gudsteneste. Bruk av dåpslys: I Bjerkreim nyttar me dåpslys på følgjande måte: Før gudstenesten sett me i stand dåpslys i eigne lysholdara i lysgloben. Etter at ein dåpsfamilie har være framme med barnet sitt, går ein representant i frå familien ned til lysgloben og tenner eit dåpslys og set det tilbake i lysholdaren. Lyset brenn til gudstenesten er slutt. Familien tar normalt ikkje med seg lyset hjem. På Ivesdal nyttar me i dag ikkje dåpslys sidan me ikkje har nokon plas å plassere desse under gudstenesten. Me arbeidar med å utbedre dette. Ikkje i form av ein lysglobe, men ein plass å ha dåpsljosa under gudstenesten. I Ørsdalen nyttar me ikkje dåpslys sidan me ikkje har nokon plass å plassere desse under gudstenesten. Når i gudstenesta det fulle namnet til dåpsbarnet/dåpskandidaten skal nemnast: Som ein del av kunngjeringane i starten av forbøns-delen. Namnet kan og stå på projektor eller foldar når me nyttar dette. Kor ofte det kan vera dåp i hovudgudstenesta: På grunn av at me har 3 kyrkjebygg kor det kan være dåp, har me opning for dåp på dei aller fleste gudstenester. Nokre gudstenester haldar me likevel utanfor - så som julaftansgudstenesten, langfredag, 17. mai og konfirmasjonsgudstenester med fleire. Kor mange dåpsborn/dåpskandidatar det kan vera i ei gudsteneste: Me har ikkje noko øvre grense på dåpsborn i ei og same gudstenesten. Dåp i eiga gudsteneste Når det føreligg spesielle behov, kan me opna for dåp i eigne gudstenester. Døme på dette er konfirmantar som døypast i konfirmasjonstida. G Liturgisk musikk Soknerådet har gjort vedtak om musikk til desse ledda: 9

10 Bønerop Kyrie: Høgmessevariant i frå gudstenesteboka i frå 1977: G3 gudstenestevariant - Tore W Aas Liturgisk Musikk s 463: 10

11 11

12 12

13 Lovsong Gloria: Høgmesse- og familiegudstenestevariant i frå gudstenesteboka i frå 1977: Familiegudstenestevariant i fra Oslo Soul Children Livsglede - Gudsteneste for barn og unge 2010 Acta Forlag: 13

14 Halleluja: Nyttast ikkje i Bjerkreim 14

15 Truvedkjenning Credo: Framseiast i Bjerkreim. Kyrkjelydssvar (forbøn): Høgmesse- og familiegudstenestevariant i frå gudstenesteboka i frå 1977: Høgmesse- og familiegudstenestevariant i frå Kirkens Nødhjelp sitt fasteaksjonsopplegg 2010: 2 Tilgi at vi synder mot deg. (3x) Hør vår bønn! 3 Se til alle dem som lider. (3x) Hør vår bønn! 4 Hjelp oss til å dele villig. (3x) Hør vår bønn! 5 Fyll oss med frimodig glede. (3x) Hør vår bønn! 6 Amen. Amen. Amen. Familegudstenestevariant i fra Oslo Soul Children Livsglede - Gudsteneste for barn og unge 2010 Acta Forlag: 15

16 16

17 Helsing Prefasjonsdialog: I frå gudstenesteboka i frå 1977: Heilag Sanctus: Høgmessevariant i frå gudstenesteboka i frå 1977: 17

18 G3 gudstenestevariant i fra Syng for Herren Sanger 05 Lunde Forlag 2005: 18

19 Fadervår: Kan syngjast i samband med nattverd i Bjerkreim, med utan tonefølgje viss den kjem inn under forbøn eller dåp. Variant over den gamle melodien i fra gudstenesteboken i fra bokmålsutgave lånt fra Lund menighet og tilpasset nynorsk ved Torunn Bjerkreim Moi. 19

20 20

21 Du Guds Lam Agnus Dei: Høgmessevariant i frå gudstenesteboka i frå 1977: 21

22 G3 gudsteneste -variant Per Aamodt Tveit Liturgisk Musikk s 350: 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Velsigninga: Lovprisning Benedicamus i frå gudstenesteboka i frå 1977: 27

28 Hilsen Salutatio i frå gudstenesteboka i frå 1977: Til slutt Velsignelsen M/Arr TOre W Aas ved G3 gudstenester: 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 H Medliturgar Soknerådet har gjort følgjande vedtak: Når ein skal nytta medliturg der det står ML/L eller L/ML: Klokkar les tekstane og kunngjeringane. Nattverdsverten assisterar presten under nattverden. Ved utdeling av bøker / diplomar er det ein medhjelpar (kan være menighetsarbeidaren) som sammen med presten står for utdelinga. Plan for korleis medverknaden til medliturgane kan utvidast: Me søkjer å auke bruken av medliturgar. Friviljuge tekstlesarar. Inkludert i tekstlesingane under dåp og dåpens forpliktelse. Bibelforteljing. Forsøkje å få til barnestund i kyrkja kring bibelforteljinga. Ansvar friviljuge. Gjeld fyrst og fremst på Ivesdal dei sundagene det er naturleg. Medliturgar som les forbøna mens presten står ved altaret. Også ved bønevandringar vil det være naturleg å nytte ein eller fleire medliturgar. Dei gongene me får til korsong, dramastykker o.l. vil dette føregå med stor hjelp av friviljuge medliturgar. Retningsliner for kleda til medliturgane (sivile eller liturgiske klede): I Bjerkreim brukar medliturgane sivile klede, men det er moglig å nytta konfirmantkappane (vanleg ved ljosmesse og konfirmasjonsgudsteneste). I Rørsler og handlingar Soknerådet har gjort følgjande vedtak: Om kyrkjelyden skal stå eller sitja under tekstlesingane: I Bjerkreim er normalen at kyrkjelyden sit når dei første to tekstlesinane, også om det evangelietekst - og står under lesinga av preiketeksten, også om det ikke er evangelietekst. Om kyrkjelyden skal stå eller sitja under inngangs- og utgangssalmen, eventuelt også under andre salmar: I Bjerkreim er normalen at kyrkjelyden sit når me syng salmar. Unntak skjer. Så som ved utgangssalme og høgtidsvers på høgtidsdagar og når me syng Fedrelandssalmen og Nasjonalsangen på 17. mai. Inngangs- og utgangsprosesjon: Når me nyttar inngangs- og/eller utgangsprosesjon, står kyrkjelyden under denne. Evangelieprosesjon: 33

34 Me nyttar ikkje evangelieprosesjon i Bjerkreim. Søndagsskuleprosesjon: Me nyttar ikkje søndagsskuleprosesjon, men me har barnesamling ved nokre av gudstenestane i hovudkyrkja når det høver seg slik. Me nyttar prosesjon når denne startar og barna går til barnesamlinga. Korleis ofring skal skje: Takkoffer kan takast opp med gang rundt altaret eller ved at det sendast posar rundt i benkeradane. Normalt tar me opp takkoffer i benkeradane når det er gudsteneste med nattverd og me tar opp takkoffer rundt altaret når det ikkje er nattverd i gudstenesten. Høve til lystenning: I hovudkyrkja kan kyrkjelyden nytta ljosgloben til å tenne lys når som helst både før, under og etter gudstenesten. Dette skjer likevel normalt når me tek opp takkoffer rundt altaret eller når det er nattverdsmåltid. Ved nokre gudstenester vil det ver høve til å tenne ljos i samband med bønevandring. Frambering av brød og vin: Det er praktisk at brød og vin er på altaret ved gudstenestenes start i kyrkjene i Bjerkreim, og det er slik me gjer det. J Praktiske forhold og tilrettelegging Soknerådet har gjort følgjande vedtak: Rutinar for bruken av kyrkjerommet før, under og etter gudstenesta: Kyrkjetenar sørgar for at kyrkjerommet er klart til bruk før gudstenestane. Liturg og medliturgar sørger for at utstyr som skal nyttast i kyrkja under gudstenesta er på plass i god tid. Kyrkjerommet er ope ein time før gudstenesten. Det er utarbeidd eigne innstruksar (vedlagt). Universell utforming: Soknerådet meiner at høgmessa ivaretar ein universell utforming i den grad gudstenestene tek høgde for alle aldersgrupper og er tilrettelagt alle uavhengig av funksjonsevne (det er fortsatt utfordringar - rullestolbrukarar må spørjast om dei vil fram til altaret, og me tek då fram rullestolrampen som normalt er oppbevart i bårehuset ved siden av kyrkja) Retningsliner for privat fotografering og lyd- og biletopptak under gudstenesta: Å kunne ta med seg nokre minnar frå gudstenestar kan være ein stor hjelp både for dåpsbarn, konfirmantar og andre. Hovudregelen er derfor at det er i orden med fotografering og lyd- og biletopptak under gudstenesta. 34

35 Likevel er gudstenesta likevel noko som skal opplevast der og då. Ivrige paparazzi kan fort stjele showet. Det forutsettast difor at ein kvar fotografering og lyd- og biletopptak under gudstenesta skjer på ein slik måte at fokus til ein kvar tid er handlingane som skjer - og ikkje arbeidet som gjers rundt audiovisuell dokumentering. Ein kvar gudsteneste som har offentleg karakter, kan det også gjerast offentlig fotografering og lyd- og biletopptak i frå. Det er difor også ein føresetning at fotografering og lyd- og biletopptak der einskilde menneskje blir tatt bilete eller opptak av, så skal det skje etter innhenting av tillatelse frå vedkomande (eller dennes føresette om ein sjølv ikkje er myndig). Kyrkja er ikkje ansvarleg for korleis slikt audiovisuelt materale nyttast og har ingen mulighet til å følgje med korleist det blir brukt. Me registrerar at slike audiovisuell dokumentering også er blitt publisert på diverse sosiale medier. Me vonar at dei som publiserar slikt materiale gjer det etter god nettiquette ( Internett/Bilder-av-barn-pa-nett/ ) og i samsvar med norske reglar for personvern. Andre faste rutinar ut frå lokalt særpreg og lokale behov: I Bjerkreim kyrkje har me ein eigen kyrkjevertsordning (ordna av soknerådets medlemmar) ein eigen nattverdsvertordning (ordna av soknerådets medlemmar) ein eigen barnesamlingsordning (med friviljuge) ein eigen projektørordning (med friviljuge) I Ivesdal kyrkje har me ein eigen kyrkjevertsordning (ordna av soknerådets medlemmar) ein eigen nattverdsvertordning (ordna av klokkar / soknerådets medlemmar) ein eigen projektørordning (under utarbeiding - friviljuge / klokkar) K Retningslinjer for årsplanen Sjå også gjeldande gudstenesteforordning (sjå Soknerådet har gjort følgjande vedtak: Kor ofte ein skal feira dei ulike typane hovudgudstenester i kyrkjelyden, og i dei ulike kyrkjene dersom det er fleire: Når me nyttar vikar (ferie-, fridags- og sjukdoms-avvikling), er det høve å bruke høgmesse / familiegudsteneste etter gudstenesteordninga i frå I Bjerkreim vekslar me mellom høgmessa og familiegudsteneste slik at det alltid er familiegudsteneste når det er utdeling av bøker / diplom eller når det er søndagsskulens dag osb. Annankvar månad vil også ein av gudstenstene være G3 gudsteneste. På Ivesdal vekslag me mellom høgmessa og familiegudsteneste i hovudsak annankvar gang. Gudstenestane nyttar ikkje barnesamling, men me ynskjer å få til ein eigen barneavdeling i hovudgudstenesten omkring dagens bibelforteljing. I Ørsdalen kapell er det 4 faste gudstenester i året. Gudstenesta i samband med romjulsfesten og på forsommaren feirast som familiegudsteneste etter gudstenesteordninga i frå Gudstenesta i samband med påsken, tilretteleggast etter om det er skjærtorsdag (høgmesse 35

36 etter gudstenesteordninga i frå 1977) eller langfredag (lagfredagsgudsteneste etter gudstenesteordninga i frå 1977). Hausttakkefesten er ein spesiell gudsteneste i Ørsdalen (ikkje i kapellet) i samarbeid med jente- og guttelaget i Ørsdalen kor ein besøk gardane og takkar for grøda og velsign hus og gard for året som ligg føre. På Vikeså misjonshus har me 2 temagudstenester kvart år. Ein i samband med sokneårsmøte og ein anna temagudsteneste. Dersom det er fleire kyrkjer, kva kyrkje dei særskilde høgtidsdagane skal feirast i, og korleis desse dagane kan veksla frå år til år: I Bjerkreim er det alltid gudsteneste julaftan, 1. juledag, nyttårsaftan, palmesøndag, 1. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 17. mai og 1. pinsedag. I Ivesdal er det alltid gudsteneste julaftan. Skjærtorsdag og langfredag er det anten gudsteneste i Bjerkreim eller i Ivesdal kl 11. Den dagen (skjærtorsdag eller langfredag) det er gudsteneste på Ivesdal er det også gudsteneste i Ørsdalen. Korleis trusopplæringa i kyrkjelyden skal integrerast i gudstenestefeiringa: Når det er naturleg har me utdeling av bøker og / eller diplomar i gudstenestane. På grunn av at me er inne i ein periode der me må skjære drastisk ned på trusopplæringstilbodet (prostiet har fått midlar, men soknet som har vært trusopplæringsprosjektmenighet får betyleg mindre å rutte med), er det slik trusopplæringa integrerast i gudstenestefeiringa pr i dag. Me søkjer likevel å tenke nytt omkring korleis me kan gjere dette stadig betre. Korleis ein i gudstenestelivet skal ta omsyn til planane til kyrkjelyden for diakoni, misjon, kyrkjemusikk osv.: Diakoni: Me søkjer å stadig bli betre til å integrere diakoni i gudstenestefeiringa. Moment som er på plass: internasjonal diakoni gjennom takkoffer og forbøn forbøna inneheld ei bøn for sjuke og svake og er åpen for at bøneemnar kan nemnast tilrettelegging av kyrkjerommet slik at alle kan delta uavhengig av funksjonsevne (meir kan sjølvsagt gjerast) Misjon: Me søkjer å stadig bli betre til å integrere misjon i gudstenestefeiringa. Moment som er på plass: takkoffer til misjonsorganisasjoner og gjennom forbønsledd me legg til rette for at talarkreftar i frå misjonsorganisasjonar kan være predikantar innslag i frå misjonsprosjekt knytta til meningheten kan bli presentert i gudstenesten når det er naturleg inneheld forkynning element av misjons- og kalls-tankar Kyrkjemusikk: Me søkjer å stadig bli betre til å integrere kyrkjemusikk i gudstenestefeiringa. Moment som er på plass: Me har ein dyktig kantor som velgar orgel og flygelstykker tilpassa den einskilde gudstenesta - preludium, postludium og under takkofferet, er stadar der dette kjem særleg fram 36

37 Som hovudregel seier presten utgangsorda Gå i fred. Tjen Herren med glede (e.l.) etter postludium slik at ikkje heile kyrkjelyden er i opprør mens postludiet spillast. Temagudstenester: Det er temagudstenester 2 gonger i året på Vikeså misjonshus og ved konfirmantpresentasjon. Me søkjer å auke dette talet, men slik er det nå. Temagudstenestene er spesielt utforma gudstenester der element frå hovudgudstenestane gjerne er med, men kor me står mykje friare. Gudstenestene byggjest opp rundt det tema temagudstenesten handlar om. Temagudstenesten ved konfirmantpresentasjonen er gospelmesse med eigen liturgi, band og forsangarar. 37

38 Referansar Heftet Gospelmesse Bjerkreim kyrkjelyd sin Gudstenestenøkkel inkludert gjeldande gudstenesteforordning: Vedlegg Hovudgudstenestane i kyrkjelyden: Høgmesse Hovudgudstenestane i kyrkjelyden: Familiegudsteneste Hovudgudstenestane i kyrkjelyden: G3 gudsteneste Gudsteneste/andakt på omsorgssenteret utan nattverd Gudsteneste/andakt på omsorgssenteret med nattverd G2 gudstenestene Ungdomsgudstenestane Arbeisskildring/oversikt over arbeidsoppgåvene for kyrkjetenar i Bjerkreim kyrkje Arbeidsskildring/overisk over arbeidsoppgåvene for klokkar i Bjerkreim kyrkje Stillingsbeskriving for klokkar Stillingsbeskriving for kyrkjetenar Oppgåvene til kyrkjevertane 38

39 1 Førebuing Ordning for høgmessa i Bjerkreim I Samling Me er stille framfor Guds andlet den siste tida før gudstenesta byrjer - for ettertanke, bøn og ljostenning. Dei siste 5 minuttene før gudstenesten byrjar, ring klokkene. Ein ML kan så fremføre informasjon om gudstenesta i dag. Informasjonen vert avslutta med ML Lat oss væra stille for Gud. Så ringast det saman (3 avsluttande enkeltslag) 2 Inngangssalme Før inngangssalmen kan ein ha eit preludium, normalt som forspel til salmen, eller ein korsong. Det kan være prosesjon under preludium og/eller inngangssalma. Ved prosesjon kan ein bære inn dåpskanne og/eller brød og vin. 3 Inngangsord L Kjære kyrkjelyd. Nåde være med dykk og fred frå Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. 5 Syndsvedkjenning Syndsvedkjenninga kan sløyfast i festtidar L Lat oss bøya oss for Gud og sanna syndene våre. Anten Heilage Gud, himmelske Far, sjå i nåde til meg, syndige menneske, som har såra deg med tankar, ord og gjerningar og kjenner den vonde lyst i hjarta mitt. For Jesu Kristi skuld, ha tol med meg. Tilgjev meg alle mine synder, og gjev at eg må ottast og elska einaste deg. eller L Gud, vi hørte at du var sulten, og vi delte ikke maten med deg. 39

40 6 Kyrie A Tilgi oss, Gud. L Vi hørte at du var tørst, og vi beholdt det vi hadde å drikke for oss selv. A Tilgi oss, Gud. L Vi så deg som en fremmed, og vi lukket våre dører og våre hjerter. A Tilgi oss, Gud. L Vi så deg uten klær, og vi var opptatt med våre egne klesvalg. A Tilgi oss, Gud. L Vi visste at du var syk, og unngikk all kontakt med deg. A Tilgi oss, Gud. L Vi hørte at du satt i fengsel, og lot som om vi ikke kjente deg. A Tilgi oss, Gud. L Du kom til oss igjen og igjen, men vi var bare opptatt med oss selv. A Tilgi oss, Gud. Kyrie sløyfast i festtidar 7 Gloria 40

41 Gloria sløyfast i fastetidar 41

42 Dåp I Mottaking til dåp L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande. Ved dåp av born: Med takk og glede tek kyrkjelyden imot barnet/borna som i dag skal bli døypt/ døypte i Guds hus. eller Ved dåp av større born, unge eller vaksne: Med takk og glede tek kyrkjelyden imot deg/dykk som i dag er komen/komne til Guds hus for å bli døypt/døypte. Gud har gjeve oss livet og skapt oss til fellesskap med seg. Etter sitt ord og sin lovnad tek Gud imot oss i dåpen og frelser oss frå synd og død. Vi blir sameina med Jesus Kristus til eit nytt liv og vi blir innlema i den kristne kyrkja. For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Dåpssalme (eventuelt delar av ein dåpssalme) Ved dåp av born: L Lat oss høyra kor venleg Jesus tek imot borna og opnar Guds rike for oss: ML/L Dei bar småborn til Jesus for at han skulle røra ved dei, men læresveinane viste dei bort. Då Jesus såg det, vart han sint og sa til dei: Lat småborna koma til meg, og hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til. Sanneleg, eg seier dykk: Den som ikkje tek imot Guds rike slik som eit lite barn, skal ikkje koma inn i det. Så tok han dei inn til seg, la hendene på dei og velsigna dei. eller ved dåp av større born, unge eller vaksne: L Apostelen Paulus seier om dåpen: ML/L Det vart openberra kor god vår Gud og Frelsar er, og kor han elskar menneska: Han frelste oss, ikkje fordi vi hadde gjort rettferdige gjerningar, men fordi han er miskunnsam. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyar ved Den heilage ande, som han så rikeleg har aust ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelsar, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvingar til det evige livet, som er vår von. Tit 3, 4-7 eller L Jesus seier at vi blir fødde på nytt i dåpen: 42

43 ML/L Det var ein mann som heitte Nikodemus. Han var farisear og sat i Rådet til jødane. Han kom til Jesus om natta og sa: Rabbi, vi veit at du er ein lærar som er komen frå Gud, for ingen kan gjera dei teikna du gjer, utan at Gud er med han. Jesus svara og sa til han: Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Den som ikkje blir fødd på nytt, kan ikkje sjå Guds rike. Nikodemus seier til han: Korleis kan ein som er gammal, bli fødd? Ein kan vel ikkje koma inn i morslivet igjen og bli fødd andre gongen? Jesus svara: Sanneleg, sanneleg, eg seier deg: Den som ikkje blir fødd av vatn og Ande, kan ikkje koma inn i Guds rike. Joh 3, 1-5 Takkebøn L Lat oss takka og be: ML/L Evige Gud, du har skapt oss i ditt bilete og i dåpen kallar du oss med namn. Vi takkar deg for NN/dette barnet/desse borna/dei som skal døypast i dag. Hald di vernande hand over henne/han/dei. Gjev kjærleik og visdom til alle som har del i ansvaret og omsorga for henne/han/dei. eller ML/L Miskunnsame Gud, vi takkar deg for livsens store under og for NN/dette barnet/desse borna/dei som skal døypast i dag. Takk for at du i dåpen gjev oss ein heim i di kyrkje på jorda. Lat henne/han/dei få vera i di omsorg, og gjev henne/han/dei framtid og von. Amen. Ordet om dåpen og trua L Lat oss høyra vår Herre Jesu Kristi ord om dåpen og trua: ML/L Eg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk. Og sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står. Forsakinga og trua Ved dåp av born: L Lat oss saman vedkjennast forsakinga og trua, som vi døyper borna våre til: eller Ved dåp av eldre born/ungdom/vaksne: L Vil du saman med denne kyrkjelyden vedkjennast forsakinga og trua, som du blir døypt til? Dåpskandidaten: Ja. 43

44 A Eg forsakar djevelen og alle hans gjerningar og alt hans vesen. Eg trur på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmelen og jorda. Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre, som vart avla ved Den heilage ande, fødd av Maria møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje dagen, fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal koma att derifrå og døma levande og døde. Eg trur på Den heilage ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene, oppstoda av lekamen og evig liv. Amen. II Dåpen Bøn ved døypefonten Vatnet blir helt i døypefonten. L Herre Jesus Kristus, takk for dåpsvatnet, som ved ditt ord er ei nådekjelde. I dåpen frir du oss frå synda og døden si lov og sameinar oss med deg i den siger du vann då du døydde og stod opp. Gjev henne/han/dei som blir døypt/døypte, nytt liv ved din heilage Ande. eller L Evige Gud, takk for at du tek imot oss i den heilage dåpen. I dåpsvatnet reinsar du oss ved ditt ord frå all synd og sameinar oss med den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus. I trua på ditt ord og din lovnad bed vi: Lat den nye fødsel koma ved din skapande Ande. eller L Evige Gud, vi takkar deg for frelsa i den heilage dåpen, der du frir oss frå mørkrets makt og gjer oss til born av lyset. Send din Ande, så ho/han/dei som blir døypt/døypte, blir reist/reiste opp frå dåpsvatnet til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre. 44

45 Mellom kvar dåp kan ein syngja eit vers frå ein høveleg salme. L Kva heiter barnet? Den som ber barnet, seier fornamnet på barnet. L Vil de at NN skal døypast til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og oppsedast til eit liv i den kristne forsakinga og trua? Den som ber barnet, foreldra/dei føresette og fadrane svarar: Ja. Bøna før og etter krossteikninga bed ein med open handflate vend mot barnet/ dåpskandidaten. L Gud vare din utgang og din inngang frå no og til evig tid. Eg teiknar deg med det heilage krossmerket + til vitnemål om at du skal høyra den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus til og tru på han. L NN, etter vår Herre Jesu Kristi ord og bod døyper eg deg til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande. Medan dette blir sagt, auser liturgen med handa rikeleg med vatn over hovudet til den som blir døypt, tre gonger. Liturgen legg (eventuelt saman med foreldra/dei føresette og fadrane) handa på hovudet til den døypte og seier: L Den allmektige Gud har no gjeve deg sin heilage Ande, gjort deg til sitt barn og teke deg inn i sin truande kyrkjelyd. Gud styrkje deg med sin nåde til det evige livet. Fred vere med deg. Dåpsbarnet/den som er døypt, kan her presenterast med orda: Dette er NN, som er døypt inn i Kristi kyrkje og vår kyrkjelyd. eller Dette er NN, vår syster/bror i Kristus. III Livet i dåpen Etter dåpen kan ein tenna eit lys for kvart barn/kvar dåpskandidat. Lysa plasserer ein i ein lyshaldar. Dei brenn til gudstenesta er ferdig. Når dåpslysa er tende, seier liturgen: 45

46 L Jesus seier: Eg er lyset i verda. Den som følgjer meg, skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys. L Kjære kyrkjelyd. Gjennom dåpen set Gud oss inn i si verdsvide kyrkje og gjev oss del i Jesu kall og oppdrag. Lat oss stå saman i vitnemål og teneste, inntil dagen kjem då alt det skapte skal bli forløyst ved vår frelsar, Jesus Kristus. Ved dåp av born: L Vil foreldre og fadrar reisa seg. De er vitne om at NN/desse borna er døypt/døypte med den kristne dåpen. Saman med kyrkjelyden vår og heile kyrkja har de fått del i eit heilagt ansvar: Å visa omsorg for henne/han/dei, be for henne/han/dei, læra henne/han/dei sjølv/ sjølve å be og hjelpa henne/han/dei å bruka Guds ord og delta i den heilage nattverden, så ho/han/dei kan leva og veksa i den kristne trua. Herrens bøn fell bort på denne plassen om det er nattverd. L Lat oss saman be den bøna Jesus har lært oss: A Vår Far i himmelen! Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen. L Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har fødd oss på nytt til ei levande von ved Jesu Kristi oppstode frå dei døde. 1 Pet 1,3 Dåpssalme (eventuelt delar av ei dåpssamle) Barnesamling Når det er barnesamling under gudstenesten i Bjerkreim kyrkje, går barna ut her, mens organisten spiller høveleg musikk. Barna kjem inn når det måtte passe med barnesamlinga. Ledd 8-11 (fram til bibelforteljing) kan sløyfast heilt eller delvis, men me passar på at det blir ei salme eller anna songinnslag før preika. 46

47 8 Dagens bøn L Lat oss alle be søndag i advent Nådige Gud, du som kjem oss i møte for å frelsa oss, vi bed deg: opna våre sinn for eit år med din nåde, så undertrykte blir frie, såra hjarte blir friske, og vegen blir rydda for Sonen din, Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 2 2. s. i advent Trufaste Gud, du som har lova at du aldri vil svikta oss, vi bed deg: trøyst våre engstelege sinn, så vi kan leva og døy i tillit til dine lovnader, du som når tida endar, skaper ein ny himmel og ei ny jord, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 3 3. s. i advent Gud vårt håp, du som har gitt oss lovnad om riket ditt som skal koma, vi bed deg: lat kjeldene dine renna, trøyst folket ditt og skap fred og rettferd blant oss, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 4 4. s. i advent Audmjuke Gud, du som steig ned til menneska og let Jesus bli fødd av Maria for å tena oss, vi bed deg: lær oss hans sinnelag, så vi ikkje søkjer eiga ære og makt, men overgir oss til din kjærleik og tener deg og kvarandre, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 5 Julaftan Heilage Gud, du som let det himmelske lyset skina for gjetarane på Betlehemsmarkene julenatta, vi bed deg: lys for oss i mørkret og leid oss til det nyfødde barnet i stallen, vår frelsar Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 6 Julenatt/Ottesong Nådige Gud, du som gav Sonen din som eit nyfødd barn til vår omsorg, vi bed deg: lat oss som Maria og Josef ta imot Jesus og elska han trufast, han som med deg og Den heilage ande lever og råder, éin sann Gud, frå æve til æve. Amen 7 Juledag Lova vere Gud! Hjå deg er livsens kjelde. Du som let Ordet bli menneske og ta bustad blant oss, vi bed deg: lat oss som gjetarane ved Betlehem bøya kne i undring og tilbe Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 47

48 8 Stefanusdagen/ 2. juledag Heilage Gud, du som vart menneske for å bera all liding i verda, vi takkar deg for martyrane som gav livet sitt for evangeliet si skuld. Vi bed deg: gje kyrkja mot til å forkynna bodskapen din til alle folkeslag, og styrk alle som blir forfølgde for sine vitnemål om Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, éin sann Gud, frå æve til æve. Amen 9 Romjulssøndag Nådige Gud, du som vart menneskebarn på flukt frå vald og vondskap, vi bed deg: trøyst barna dine slik ei barmhjertig mor gjer det, og lat oss som Anna og Simeon i templet ta imot Jesus Kristus med glede og takk, han som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 10 Nyttårsaften Evige Gud, du som held tida i di hand, vi bed deg: bli hos oss når året vender, og gje oss framtid og von så vi kan leva og døy i tillit til Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, éin sann Gud, frå æve til æve. Amen 11 Nyttårsdag/ Jesu namnedag Barmhjertige Gud, du som gir frelse og fred i Jesu namn, vi bed deg: ver med oss i året som kjem, og lat di velsigning lysa over oss. Gje oss tru så vi vedkjenner oss ditt heilage namn i Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 12 Kristi openberringsdag Lysets Gud, du som let stjerna visa veg til Betlehem, vi bed deg: lys for oss på den vegen vi går, og lat alle folk sjå din herlegdom. Lat oss som vismennene jubla av glede over frelsa i Jesus Kristus, han som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen s. i openberringstida Gud, du som skapte himmel og jord og let den elska Sonen din bli døypt for å bera syndene våre, vi bed deg: lat oss ta imot den frelsa du har openberra for verda gjennom Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen s. i openberringstida Levande Gud, du som byr oss å drikka av livsens kjelde, vi bed deg: gjer oss tørste etter det du vil gje oss, så vi tilbed deg i ånd og sanning ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen s. i openberringstida Mektige Gud, Frelsar og frigjerar, du som kom for å løysa dei bundne og gjera dei blinde sjåande, vi bed deg: ha miskunn med oss når vi ropar til deg i vår 48

49 naud, så vi kan setja vårt håp til deg og lovprisa di godheit i Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen s. i openberringstida Jesus Kristus vår Frelsar, du som kan tilgje synder og berga alle hjelpelause og redde, vi bed deg: hjelp oss når livet blir truga, så vi stolar på di makt, du som med din Far og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen s. i openberringstida Gud vår trøystar, du som vender gråt til jubel og sorg til glede, vi bed deg: styrk trua vår og lat ho veksa og mogna så vi aldri vender oss frå det evige livs ord, Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 18 Såmannssøndagen Livets Gud, du som har skapt verda og gitt oss Sonen din, det levande ordet, vi bed deg: lat oss ta imot Ordet, så det kan veksa og mogna i oss til den dagen riket ditt blir fullenda ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 19 Kristi forklåringsdag Heilage Gud, du som openberra din herlegdom for læresveinane, vi bed deg: lær oss å søkja djupna i trua og mysteriet, så vi kan sjå andletet ditt gjennom Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 20 Fastelavnssøndag Herre Jesus Kristus, du som gav deg sjølv til liding og død for å frelsa oss, vi bed deg: gje oss mot til å følgja deg på vegen til krossen så vi kan døy med deg og stå opp til evig liv, du som med din Far og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 21 Oskeonsdag Jesus Kristus, vår frigjerar, du som løyser oss frå synd og skuld, i denne fastetida bed vi deg: lær oss å granska oss sjølve så vi vender om og band blir sprengde, heimlause kjem i hus og svoltne får brød, du som ved din Far og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i fastetida Jesus Kristus, Guds lam, du som valde lidingsvegen til krossen og døden, vi bed deg: vis oss den vegen du gjekk, så vi ikkje prøver å frelsa oss sjølve, men tek imot frelsa som ei gåve frå deg, du som med din Far og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 49

50 23 2. s. i fastetida Barmhjertige Gud, du som kan gje etter når vi kjempar med deg, vi bed deg: gje oss ei levande tru så vi aldri vender oss bort frå deg, men kallar på di velsigning når vi særleg treng ho, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen s. i fastetida Allmektige Gud, du som tvingar det vonde til å teia og gjer oss fri til å syngja, vi bed deg: vern oss mot vondskapen, så vi kan leva det nye livet i Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen s. i fastetida Kjærleikens Gud, du som let Sonen din ofra seg sjølv for vår skuld, vi bed deg: vend våre auge mot han når vi sjølve blir sett på prøve, og lid med oss når vi er svake, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 26 Maria bodskapsdag Gud av under, du som let Sonen din bli avla ved Den heilage ande, vi bed deg: gjer oss modige som Maria så vi utan frykt kan gjera viljen din i truskap og kjærleik, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 27 Palmesøndag Jesus Kristus, audmjuke konge, du som kom til oss, fattig og ussel, vi bed deg: forson oss med Gud og med kvarandre. Lær oss å gje avkall på vårt eige for at vi kan følgja deg, du som med din Far og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 28 Skjærtorsdag Herre Jesus Kristus, den natta du vart sviken, gav du oss kroppen din å eta. Vi bed deg: dekk bordet for oss og by inn til måltid. Sjølv om vi svik deg, lat din kropp og ditt blod styrkja oss gjennom brødet og vinen. Lat kyrkja di i himmelen og på jorda få del i måltidet sin djupe løyndom, no og i all æve. Amen 29 Påskenatt/Ottesong Evige Gud, livsens opphav, du som i denne natta reiste Kristus opp frå grava, vi lovprisar deg for at kjærleiken din er sterkare enn døden. Vi bed deg: lys for oss når natta er mørk, og gje oss von når vi fortvilar. Ver hos oss i vår siste time med ditt løfte om oppstode og evig liv, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 30 Påskedag Vi lovprisar deg, oppstandne Herre og Frelsar, du som har brote sund dødens lenkjer og knust djevelens makt. Vi bed deg: lat oss som kvinnene ved grava 50

51 vitna om di oppstode og forkynna det levande håpet som du har gitt oss, du som med din Far og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen påskedag Oppstandne Jesus, du som viste deg for menneske som var blinda av sorg og einsemd, vi bed deg: kall oss ved namn, bryt brødet og skjenk vinen, så vi kan kjenna deg att og jubla over at du lever og er midt iblant oss, du som med din Far og og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i påsketida Oppstandne Kristus, du som rekkjer hendene mot oss når vi tvilar, og held måltid med oss når vi sviktar, vi bed deg: gje oss tru når vi ikkje forstår, så vi for din kjærleik skuld kan tilgje vårt eige og andres svik, ved deg som med din Far og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i påsketida Trufaste Gud, gode hyrding, du som kjenner vegane våre, vi bed deg: leit etter oss når vi går oss vill og vern oss mot alle farar, så vi kan samlast hos deg, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i påsketida Nådige Gud, du som har gjort i stand eit rom for oss og lova å aldri forlata oss, vi bed deg: lær oss å elska deg og kvarandre, så vi heller ikkje forlet deg, men ein gong kan samlast i ditt rike, ved Jesus Kristus som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i påsketida Livets Gud, du som har skapt oss til å leva i fellesskap med deg og nesten vår, vi bed deg: opna auga våre så vi ser at vi er greiner på same tre og lemmer på same kropp. Gjer oss til eitt med deg i måltidet ditt, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i påsketida Rettferdige Gud, himmelske Far, du som høyrer bønene våre, vi bed deg: lær oss å be så vi kan kvila i trua på di omsorg og leggja alt fram for deg i Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 37 Kristi himmelfartsdag Herre Jesus Kristus, du som har fått all makt i himmelen og på jorda, vi bed deg: ta med våre liv til Gud og be for oss. Lat evangeliet bli forkynt for alle folkeslag, inntil du kjem att og gjer alle ting nye, du som med Skaparen og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 51

52 38 Søndag før pinse Barmhjertige Gud, du som lova å aldri forlata oss, vi bed deg: send oss din Ande til trøyst så vi kan læra å kjenna sanninga og byggja kyrkja di på evangeliet om Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 39 Pinsaftan Lovnaders Gud, send oss din Ande og rør ved våre hjarte, så kyrkja di kan bli fornya i tru, von og kjærleik, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 40 Pinsedag Heilage ande, vår talsmann, du som tende elden i læresveinane dine og gav dei visdom og styrke, vi bed deg: hald kjærleiken brennande og trua levande i oss, så kyrkja di kan forkynna evangeliet om Jesus Kristus. Treeinige Gud Far, Son og Heilag ande, deg vere æra i all æve. Amen pinsedag Heilage Gud, du som auste ut din Ande over menneska, vi bed deg: leid oss til Jesus Kristus, kjelda med det levande vatnet, så vi kan sløkkja vår tørste og stilla vår uro. Treeinige Gud, deg vere æra i all æve. Amen 42 Treeiningssøndagen Velsigna vere du, treeinige Gud! Vår Skapar, Frelsar og Livgjevar, vi bed deg: lys opp vår forstand, skap om våre hjarte og gje oss ei levande tru, så kyrkja di kan forkynna det sanne evangeliet, i namnet til vår Far, Sonen og Den heilage ande. Amen søndag i treeiningstida Livets Gud, du som har skapt oss til fellesskap med deg og nesten vår og fødd oss på ny ved vatn og Ande i den heilage dåpen, vi bed deg: leid oss, så vi kan tena Jesus som hans læresveinar, han som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i treeiningstida Evige Gud, kjelde til glede, du som bad oss å gå ut på gater og vegkryss og by inn til fest, vi bed deg: lat oss bli eitt ved ditt bord så vi blir styrka på vegen til gjestebodet ditt i himmelen hos Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i treeiningstida Audmjuke Herre, du som valde fattigdom og vanære, vi bed deg: lat oss ikkje søkja verdsleg rikdom og glans så vi mister oss sjølve, men finn vårt menneskeverd gjennom kjærleiken og nåden din i Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen 52

53 46 5. søndag i treeiningstida Du Gud over profetane, som sende dine vitne for å forkynna viljen din, vi bed deg: lat kyrkja vera sanninga si stemma i verda. Vern oss mot falske røyster og forførande ord, så vi kan kvila i trua på Guds nåde og kjærleik,ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i treeiningstida (Aposteldagen) Heilage Gud, du som kalla ufullkomne menneske til å vera dine apostlar, vi bed deg: kall alle barn og unge, kvinner og menn på jorda til å vera dine vitne. Lat vår uro og tvil, vår tru og glede, vera byggjesteinar i kyrkja di så vi saman kan vedkjenna oss Jesus Kristus som kyrkja sin grunnvoll, han som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i treeiningstida Evige Gud, du er ein Gud som alltid ser oss. Vi bed deg: leit etter oss når vi gøymer oss for menneske og for deg, så vi får mot til å leva synleg for dine nådige auge, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i treeiningstida Nådige Gud, du som ikkje vil ha vårt offer, men vår kjærleik, vi bed deg: lat oss elska deg og kvarandre av heile vårt hjarte, så vi gir av vårt eige til beste for våre medmenneske, ved det einaste sanne offeret, Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i treeiningstida Barmhjertige Gud, du som dømmer oss med kjærleik, vi bed deg: fri oss frå vår eigen dom over oss sjølve og andre så vi overlet dommen til deg åleine, ved Jesus Kristus, han som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i treeiningstida Gode Gud, du som kallar oss til omvending, vi bed deg: Ta bort vår skuld og lær oss å tilgje kvarandre. Hald oss fast ved nåden i dåpen, så vi kvar dag vender oss til kjærleiken din, ved Jesus Kristus, som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i treeiningstida Gud vår frigjerar, du som løyser oss frå synda og dødens makt, vi bed deg: fri oss frå trass og ulydnad, så vi gir slepp på sjølvbedraget vårt og let oss over til fridommen og frelsa som du gir oss i Jesus Kristus, han som med deg og Den heilage ande lever og råder, eín sann Gud, frå æve til æve. Amen søndag i treeiningstida 53

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille, i ettertanke og bøn.

I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille, i ettertanke og bøn. STRUKTUR FOR HØGMESSE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille, i ettertanke

Detaljer

Dagens bøn. Nynorsk KR 11.2/ søndag i advent. Nådige Gud, du som kjem oss i møte for å frelsa oss, vi bed deg:

Dagens bøn. Nynorsk KR 11.2/ søndag i advent. Nådige Gud, du som kjem oss i møte for å frelsa oss, vi bed deg: KR 11.2/12 Dagens bøn Nynorsk 1 1. søndag i advent Nådige Gud, du som kjem oss i møte for å frelsa oss, vi bed deg: opna våre sinn for eit år med din nåde, slik at såra hjarte blir friske, undertrykte

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE MED NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

I. samling 1 Førebuing

I. samling 1 Førebuing STRUKTUR FOR TEMAGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse)

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 1. Gudsteneste med nattverd (høgmesse) I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

L Med takk og glede kjem vi i dag med dette barnet/desse borna til Gud i den heilage dåpen. I dåpen tek Gud imot oss og sameinar oss

L Med takk og glede kjem vi i dag med dette barnet/desse borna til Gud i den heilage dåpen. I dåpen tek Gud imot oss og sameinar oss Ordning for Dåp i hovudgudstenesta Vedteke av Kyrkjemøtet 2017 1 Mottaking til dåp L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande. ELLER L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande: Vår skapar,

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta (nn) - KM 05/17. Ordning for dåp i hovudgudstenesta 1 Mottaking til dåp L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande. L Med takk og glede kjem vi i dag

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

Nådehelsing. Samlingsbøn. Klokkeringing Informasjon Kort stille og tre klokkeslag

Nådehelsing. Samlingsbøn. Klokkeringing Informasjon Kort stille og tre klokkeslag Nådehelsing MARIA BODSKAPSDAG - 23.03.2014 Klokkeringing Informasjon Kort stille og tre klokkeslag Salme 130 KYRKJELYDEN STÅR Alle kilder bryter frem i glede når Maria synger om sin Herre, og hun bøyer

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Gudsteneste. Redigert av Kjetil Kringlebotten

Gudsteneste. Redigert av Kjetil Kringlebotten Gudsteneste Redigert av Kjetil Kringlebotten Denne gudstenesta er laga etter mål av ei rekke forskjellige liturgiar: Den nattverdsgudstenesta som vert brukt på NLA Høgskolen i Bergen, tidebønstradisjonen;

Detaljer

ORDNING FOR HØGMESSE MED DÅP

ORDNING FOR HØGMESSE MED DÅP ORDNING FOR HØGMESSE MED DÅP Vangskyrkja på Voss I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet skal vere ope ei stund før gudstenesta, med høve til å sitja i stille, i ettertanke og bøn. Klokkeringing Tre klokkeslag

Detaljer

1. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA

1. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA 1. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne forbønsynskje

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar.

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar. Bøner til gudstenestene i konfirmasjonstida Kyrkjerådet har i februar 2002 i samsvar med reglane for liturgisaker vedteke nye bøner for gudstenestene i konfirmasjonstida som liturgisk forsøkssak. 1. GUDSTENESTE

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Sjå elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Lokal grunnordning førebels vedteken av sokneråda Imsland, Vikedal og Sandeid i møte 5. juni 2012. Dei fire ulike strukturane for

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Forbønn for borgarleg inngått ekteskap

Forbønn for borgarleg inngått ekteskap ORDNING FOR Forbønn for borgarleg inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja I løpet av handlinga kan ein gje rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved enkelte

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dåp i eiga gudsteneste Fastsett av Kyrkjemøtet Gjeld frå 1. s. i advent 2011 og skal takast i bruk seinast 1. s.

Dåp i eiga gudsteneste Fastsett av Kyrkjemøtet Gjeld frå 1. s. i advent 2011 og skal takast i bruk seinast 1. s. Frå Gudstenesteboka 2011 Ordning for Dåp i eiga gudsteneste Fastsett av Kyrkjemøtet 2011. Gjeld frå 1. s. i advent 2011 og skal takast i bruk seinast 1. s. i advent 2012 1 Før gudstenesta byrjar, tek dåpsfølgjet

Detaljer

Dåp i hovudgudstenesta Fastsett av Kyrkjemøtet 2011. Gjeld frå 1. s. i advent 2011 og skal takast i bruk seinast 1. s.

Dåp i hovudgudstenesta Fastsett av Kyrkjemøtet 2011. Gjeld frå 1. s. i advent 2011 og skal takast i bruk seinast 1. s. Frå Gudstenesteboka 2011 Ordning for Dåp i hovudgudstenesta Fastsett av Kyrkjemøtet 2011. Gjeld frå 1. s. i advent 2011 og skal takast i bruk seinast 1. s. i advent 2012 I. mottaking til dåp Ein syng ein

Detaljer

Ordning for hovudgudsteneste Radøy sokn

Ordning for hovudgudsteneste Radøy sokn Ordning for hovudgudsteneste Radøy sokn Ordning for hovudgudsteneste 5. Bønerop (Kyrie) Forkortingar = iturg, M = Medliturg, = lle. Salmenummer står på tavla. Dersom ein salme finst både på nynorsk og

Detaljer

i. Samling 1 Preludium 2 Inngangssalme 3 Inngangsord Ordning for Dåp i eiga gudstenesta Vedteke av Kyrkjemøtet 2017

i. Samling 1 Preludium 2 Inngangssalme 3 Inngangsord Ordning for Dåp i eiga gudstenesta Vedteke av Kyrkjemøtet 2017 Ordning for Dåp i eiga gudstenesta Vedteke av Kyrkjemøtet 2017 1 Før gudstenesta startar, tek dåpsfølgjet plass i kyrkja. 2 Under ledd 1 Preludium kan det vera prosesjon. Dersom ein bruker prosesjonskross,

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM VELSIGNING AV HUS OG HEIM Liturgien for Velsigning av hus og heim er vedteke av Kyrkjemøtet 16. april 2013 med heimel i Lov om Den norske kyrkje 24, andre leddet. 1 Denne liturgien kan nyttast når folk

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Ordning for hovudgudsteneste (med ordning for dåp 2017) Radøy sokn

Ordning for hovudgudsteneste (med ordning for dåp 2017) Radøy sokn Ordning for hovudgudsteneste (med ordning for dåp 2017) Radøy sokn Ordning for hovudgudsteneste 5. Bønerop (Kyrie) Forkortingar = iturg, M = Medliturg, = lle. Salmenummer står på tavla. Dersom ein salme

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

3. Prosesjon og inngangssalme kan eventuelt kombinerast. På same vis kan forsamlinga eventuelt gå ut i prosesjon under postludiet.

3. Prosesjon og inngangssalme kan eventuelt kombinerast. På same vis kan forsamlinga eventuelt gå ut i prosesjon under postludiet. Ordning for KM 14.1.1/11 Dåp i eiga gudsteneste 1 Før gudstenesta startar, tek dåpsfølgjet plass i kyrkja. 2 Under ledd 1 Preludium kan det vera prosesjon. Dersom ein bruker prosesjonskross, skal denne

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Høyringsforslag til Revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta (nn) - Kyrkjerådet 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta 1 Mottaking til dåp L I namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande. L I dag

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEMESSE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEMESSE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEMESSE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Gravferd. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Vanlege ordningar

Gravferd. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Vanlege ordningar Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Vanlege ordningar 1. Når ein person er død, sørgjer dei som stod vedkomande nær, vanlegvis familien, for at den døde vert teken hand om på verdig vis og får

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Når ein synode eller eit presbyterium vel nye tilsynsmenn, vigslast desse til teneste for kyrkjelydane og fellesvirket

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 A Hovedgudstjenesten 1 Ordning for hovedgudstjeneste er oppsatt etter kirkerådets retningslinjer

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Vigsling av diakon. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering

Vigsling av diakon. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering ORDNING FOR Vigsling av diakon Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling av diakonar i kyrkjelyden. Vidare brukar ein ordninga ved vigsling til diakonale

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10. Dåp av vaksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10. Dåp av vaksne... ORDNING FOR DÅP NYNORSK INNHAD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp utan at forsamlinga er til stades... 10 Dåp av vaksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Dagens bøn VEDTEKE AV KYRKJEMØTET 2014

Dagens bøn VEDTEKE AV KYRKJEMØTET 2014 Dagens bøn VEDTEKE AV KYRKJEMØTET 2014 1. søndag i advent Nådige Gud, du kjem oss i møte med frelse. Gje oss eit nådens år der knuste hjarte blir heile, undertrykte blir sette fri og vi kan lovsyngja Son

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer