!! Vedlegg!til$årsmøtet!2015!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!! Vedlegg!til$årsmøtet!2015!"

Transkript

1 Vedleggtil$årsmøtet2015

2 Årsmøte2015 Sak$2:$Årsberetninger$ Vedlegg&1 a.$styret$ Styrethariperioden1.mars2014til14.mars2015beståttav HegeKornør(leder) KristenKnudsen(nestleder) MariaS.Opstad(kasserer) IrenLarsen(sekretær) NinaJohannessen(styremedlem) ToneCecilieHøgestøl(styremedlem) CarolineS.Haadem(styremedlem) Styretharhatttistyremøteriperioden.ItilleggharstyretsamarbeidetpreMpost,telefonogenegen FacebookMgruppe.Styretharbehandlettiordinæresaker,samtfasteogløpendesaker/oppgaver. Årsmøtetbleavholdt1.mars2014.Detbleavholdtetekstraordinærtårsmøte19.marsforå behandletosakersomårsmøtetikkerakkåbehandle.møtetbleetterfulgtavetmedlemsmøte.det bleogsåavholdtetmedlemsmøteden28.april2014. OODKhadde253medlemmervedutgangenav2014,hvorav229klubbmedlemmer,19 husstandsmedlemmer,ettklubbmedlem totalfamilieogfireæresmedlemmer.vedutgangenav 2013haddeOODK212medlemmer. Styretønskeråretteenstortakktilallemedlemmersomharbiståttpåklubbensulike arrangementer,ogsompåandremåterharbidratttildriftenavklubbeni2014. Klubbarrangementer$$ Påskehareløp Lydighetsstevne Agilitystevne Rallylydighetsstevne TekniskarrangøravNM DugnadpåBrekke Klubbmesterskapiagilityoglydighet Klubbmesterskapirallylydighet KlubbmesterskapiNBFMprøve,sporkl.D HøstfestpåBjørnehuset Adventsfrokoster Nisseløp

3 Årsmøte2015 Kurs$$ Tokursikonkurranselydighet(kl.1M2) Helgekursikonkurranselydighet Kveldskursikonkurranselydighet Nybegynnerkursiagility Toføringskursiagility Nybegynnerkursirallylydighet Banekursirallylydighet Helgekursirunderingforvideregående Helgekursisporforvideregående Helgekursisporfornybegynnere Styrets$arbeid$ Styremøtereferatenepubliseresfortløpendepåklubbensnettsider.Nedenforfølgerenlisteover sakerogoppgaverstyrethararbeidetmed,samtmerutfyllendeberetningeromutvalgtesakerog oppgaver: Klubbenshistorie OODKMpoeng Stevnehåndbøker Retningslinjerfortreningogkurs Klubbhåndbok HøringsuttalelsertilNKK Kandidatforslagtilkompetansegruppe Sponsingavdeltakelseiinternasjonalestevner Honoreringavviktigebidragsytere Kompensasjonforgressklipping UtleieavBrekke NMilydighetpåBrekke Uttaksstevnetilnordiskmesterskapilydighet2015 Ordinæreoffentligestevneriagility,bruksograllylydighet Anskaffelser* 3dommertelt 3stevnetelt Aggregat Nettbasertregnskapsprogram Printertilkasserer Bomnøkler* KlubbenharfåttytterligeretobomnøkleravOslokommune,slikatvinåtotaltharfire.Enav bomnøkleneerplassertietnøkkelskapiklubbhytta.nøkkelskapetharkodelåsslikatinstruktørerog andrekanhenteutnøkkelenoglåseoppbommenvedbehov.deøvrigetrenøkleneoppbevaresav JannaOulie,NinaKristiansenogstyreleder. 3

4 Årsmøte2015 Lys*på*Brekke* Årsmøtet2014gastyretfullmakttilåarbeidemedlyspåBrekkeinnenforenkostnadsrammepåom lagkr50000.kristenhararbeidetvideremedsakensammenmedtor,ogtorsdagden4.desember vardetflomlysbefaringpåbrekke.seksjonssjeffor«skogogeiendom»,trondenkerud,gaklarsignal tilatsøknadombelysningav midtreplan,ca50x35m,kunnesendesbymiljøetaten.styretga KristenogHegefullmakttilåutformesøknad,somblesendttilBymiljøetaten26.januar.Viharnå fåttmuntligtilsagnompositivtsvar.investeringeneviloverstigekostnadsrammensomårsmøtet 2014vedtok.Endeligbeslutningomgjennomføringbørtasavårsmøtet2015(sesak9/vedlegg7). Vintertrening*i*Sinsenhallen*2014/15* OODKfornyethøsten2014sinavtalemedOsloHundeskoleforleieavSinsenhallenfor vintersesongen(15.september2014m30.mars2015).dennegangenfikkvileiehallentokvelderi uka,tirsdagerkl20m22ogfredagerkl18m20.agilityutøverneogutøverneilydighetsgrenenetrener tirsdagannenhveruke,ogfredagannenhveruke.treningsavgiftenprsemestererkr420for lydighetsgreneneogkr520foragility.agilitytreningenerdyrerefordivibetalerekstraleiefor hindermateriellet. AntalldeltakerepåvintertreningiSinsenhallenhøsten2014var32og34ihenholdsvisagilityog lydighetsgrenene,mot23og27høsten2013.pr15.februar2015erdet22påmeldtepå vintertreningeniagility2015,og39ilydighetsgrenene.tilsvarendetallforvinteren2014var17i agilityog22ilydighetsgrenene. Klubbensvintertreningstilbuderaltsåendamerpopulærtdennevintersesongenennforrige.Likevel hardetikkeværtproblemermedformangepåtreningfordisamtligepåmeldtealdrimøteropphver gang.dennesesongenerimidlertiddensisteisinsenhallen.oslohundeskolesleieavtalefortomten hallenstårpåersagtoppavutleier.oodkstreningskomitéogstyremåderforarbeideforåfinneet alternativttreningstilbudfornestevintersesong. Høstfest* HøstfestenforOODK smedlemmerfantsted8.novemberibjørnehusetpåst.hanshaugen.24av medlemmenehaddemeldtsegpåogmøtteoppfestkledteogmedgodthumør.hegekornør,iren LarsenogNinaJohannessenvartidliguteogdekketbordoggjordeklartførgjestenekomkl.1900.Vi haddemusserendevinsomvelkomstdrinkogderettertapasframatspecialen.matenvarveldig godogdetvirketsomdeflestevargodtfornøydemedmåltidet.oodkstodformineralvannog snacks,ogellershaddemedlemmeneselvmeddetdeønsketådrikketilmatenogutoverkvelden. IrenLarsen,ÅseWahlGundersonogMaritHebækhaddebaktdeiligekakertilfesten,ogbordkortene bestodavbilderavhundenevåresådetvaromågjøreåfinneplassensinutifradet. RagnhildogKristenKnudsenstodforkjempemorsomunderholdningsomvarenhundequizmeden twist,medmangemorsommeogutfordrendespørsmål.mariaopstadhaddeklikkertreningfor eierneogikkehundenedennegang,noesomførtetilmyelatterfrapublikumdakarischrøderog GuroSvenningsentokutfordringenemedåblitrent.Dettemedførtenokennyforståelseforhva hundenevåremågjennomgå. Vimåtteavsluttekl.0130,ogmangevarigjenhelttildetsiste.MarianneAker,MaritHebækogNina Johannessenvarigjentilsluttogtokoppvaskoggulvvask.Mangeandrebidroogsågodtunderveistil åryddebord,dekkepåtilkaffenoghjelpetil.viopplevdedettesomenvellykketfest,medmange 4

5 Årsmøte2015 hyggeligetilbakemeldingeroghåperdettekanblientradisjonvidere.nesteårønskeslittfleretil ryddegjengen. Egenandelenvarkr.200,M.AnsvarligforhøstfestenvarNinaJohannessen. Kveldsseminar*om*lek* Onsdag16.novemberholdtinstruktørSivSvendsenettretimerskveldsseminaromlek.Deav klubbensmedlemmersombidroekstratildriftavklubbeni2014bleinviterttilgratisdeltakelsepå seminaret,somenpåskjønnelse.andremedlemmerfikkogsåmulighettilådeltamotenavgift. Rundt30medlemmerfulgteivrigmedpåSivstipsomleksommotivasjon,ogipausenhaddevi hyggeligsamværmedlettservering.takktiliren,somarrangerteseminaretvihåperatdettekanbli enårligbegivenhet. Oslo,18.februar2015 HegeKornør IrenLarsen Leder Sekretær 5

6 Årsmøte2015 b.$treningskomitéen$ i.$agility$ ÅretstartetmedpåskehareløppåBrekkehvorHaraldSchjelderupdømte.Hanhaddesattenmorsom banederallemåttegåløpetsittmedeteggpåenskjedeneneveien,forsåogbyttedetmed3store påskeeggoggåbanenspeilvendtpåtilbakeveien. Detvargodtoppmøteavfolkpåtversavallegrenene. Imaihaddevivårtårligenybegynnerkurssomvarfyltoppmed10ivrigedeltageresomhadde2 dagerpåbrekkemedforskjelligeutfordringer.allefikkavsluttemedåprøvesegpåenenkelhel bane. Allesomgikkpåkursethaddeogsåmulighettilådeltapå5ekstratreningermedegeninstruktør. HovedinstruktørvarKirstenBjørnelykkeoginstruktørenesomhjalptilutevar,KariTorgersen,Beate KittilsenogNantikaLunde. IjunihaddeviklubbmesterskaphvorGondolaGuttormsenstiltesomdommer,hervardetogsågodt oppmøteogpåtversavklassenesåvardethennarautiainenmedfudgesombleklubbmester. ViarrangerteogsåetføringskursmedinstruktørAnjaMacNeill,detblekun4stkpåmeldt.Påtrossav atvivarsåfå,valgteviågjennomførekursetallikevel,menistedenforågjennomførekursetover2 dager,tokvidetpå1dagogmedenlangpausemidtpådagensåførereoghunderfikkhviltseglitt. Sidenvivarsåfå,fikkvimassetreningstidogpirketetips. Iseptemberarrangertevivårtårligeagilitystevne,ogherhaddeSveinHvedingsomvarstevneleder fullkontrollogsørgetforatstevnetgikkgreitunnautendestoreproblemer. Vitakkerallesomhjalptil,utenderehaddedetikkegåttlikebra. FørstehelgenioktobervardetklartforetnyttføringskursogsådennegangenhaddeviAnja MacNeillsominstruktør. Detvar7stksomfikknokåjobbemedover2dageretteretvellykketkurs. NybegynnertreningenehartrentfasthvertorsdagpåBrekkemedeninstruktørfraklubbenmed skiftendeantallpåtreningene.noengangerfåognoengangermange. VideregåendetrentefastpåtirsdagerpåBrekkeognyttavåret,såleideviinninstruktørChristina Kosinski.Hunvarhososs3gangerimnd,totalt12ganger.Degangenehunikkevarder,trentevipå noenavbanenevihaddehatttidligere. Dentreningenmåttemanmeldesegpåogbetalefor,mendetsåutsomdetvaretpopulærttilbud, totaltvarvirundt15stksomtrente. Itillegghardetværtfritreningerpåmandagerogfredageruteninstruktørfordesomvilledet. Fritreningandredagerharværtannonsertpåagilitysidenpåfacebook. VintertreningenharforegåttiSinsenhallen,derviannenhvertirsdaghartrentfrakl.20 22med instruktørogannenhverfredagfrakl.18 20uteninstruktør,menenansvarligsomkommermed bane. ViavsluttetåretmednisseløpiSinsenhallenognissedommervarHaraldSchjelderupsomsatten morsombanesomvarformetsometjuletre. Utfordringenvarågåløpetsittmedminiski.Detvaretmorsomtsynogsepåalledeforskjellige måtenedeflesteløstedettepå. Trorfaktiskvihadderekordoppmøteogallerakkågåenrundeførvimåtteavslutte,tilnesteårmåvi nokforlengenisseløpet. Viservertegløgg,pepperkaker,appelsinerogsjokoladeogvihaddeplukkepremiertilalle. 6

7 Årsmøte2015 Vinnerneble: Liten:MinaMathisenmedPytte Mellom:RagnhildKnudsenmedBasta Stor:ToneFrydenlundmedMira HilsenBeateogKari Treningskomiteenforagility ii.$bruks$ Fellestreninger*lydighet:* BrukstrentesammenmeddeøvrigelydighetsgreneneiSinsenhallenannenhverfredagfra18M20.Det vargodtoppmøtefrabrukssidengjennomhelevinteren.iløpetavvinteren2014møttesviogså onsdagerpåulikesteder;inydalen,påvoldsløkkaogiskolegårdenpåkjelsåsskole.detvargenerelt veldigbraoppmøtepåalletreningene,ogpådetmestevarvioppei14ekvipasjerpåtrening.på dissetreningenefortsattevioppleggetmedtreningsledersomledetfellesøvelser,gatipsoghaddeet oppleggfortreningen.dettefungertesværtbra. StortakktilIren,NinaJ.,KariS.,Susana,Åse,SidselogSiljeB.somharstiltoppsomtreningsledere. Fellestreningenebleavsluttetmidtijuni,mendetvarnoeaktivitetibruksgruppagjennom sommerenogså.iauguststartetfellestreningermedinstruktørover8onsdager.detvarstorpågang, ogpåmeldingenblestoppetpå13deltagere.veronicawistervarinstruktørogtreningeneforegikk påbrekke.ioktoberbegynteinnetreningeneisinsenhallenhvorbruksdeltetreningsdagermedde øvrigelydighetsgrenene annenhvertirsdagfra20m22ogannenhverfredagfra18m20. Fellestreninger*spesialøvelser:* Nårdetblebartoglyserepåkveldenstartetvioppmedtreningerifelt,sporogrunderingpå mandager.oppmøtetvarsværtvariabelt,mennårdetvartreningervaralledeltagernemotivertog flinketilåhjelpehverandre.påhøsthalvåretfortsattetreningenepåmandagerframtildetblefor mørkt.etnyttoppleggfordissetreningeneblediskutert,ogviforsøkteenordningmedtreningsleder ogsåispesialøvelserivintermånedene,hvortreningenogsåbleflyttettilenhelgedag.detvar variabelrespons,medstortoppmøteinnimellomoglavereaktivitetmotsluttenavåret.treningenei spesialøvelsenevilblivurdertoglagetnyttoppleggfori2015,medmålsetningåfåmerstabilt oppmøteogmerstrukturpåtreningene. Kurs:* SporkursforviderekomnemedNinaHaalandblearrangert24M25mai.Godetilbakemeldingerog fornøydedeltagerefikknyeutfordringerispor.kursetvarfulltmed6deltagere. SporkursfornybegynneremedRolfHeggsominstruktørforegikkhelgen1M3augustpåBrekke.Det varfulltkursmed8deltagere,somfikkengodintroduksjontilspor,ogtilbakemeldingenevarsvært gode.pågangentildettekursetvarstorognoenfikkdessverreikkeplass.tilsvarendekursvilblisatt oppi2015fordisse. RunderingskursmedFinnHugoØienVarsattopp2helger 1fornybegynnereog1forviderekomne, menpgaforfåpåmeldtepånybegynnerhelgenbledisseslåttsammenogdetvarkunet runderingskurshelgen27m28september.dettekursethadde5deltagere.somvanligvardeltagerne veldigfornøydemedkursetogfinnhugo. Treningermedinstruktøreromtaltunderfellestreninger. Klubbmesterskap*spor:* 7

8 Årsmøte2015 Lørdag4.oktoberarrangerteOODKforførstegangklubbmesterskapibruks.DommervarWidar Bratlie,ogdeltagernekonkurrerteiklasseD spor.detvar6deltagere,ogenhaugmedfantastiske ogpåliteligehjelpere,somstopåtiltrossfornoelabertvær regn,regnogregnitillegghaddevien finlitentilskuergjengtillydighetsdelen.detbleførstkonkurrertispor vedsteinbordetmot Sandermosen.Sporleggerehaddemerketsporenedagenfør.Lydighetogbudføringbleutførtpå Brekke.VårførsteklubbmesteribruksbleIrenogInka gratulerertusentakktilenherliggjengsom gjordedagenmuligmedmassejobbbådeiforkantogpåselvedagen. Nåserviframmot2015Mhvorviblantannetskalavholdevårtførsteoffisiellestevneispor ' Caroline'S.'Haadem' iii.$rallylydighet$ DetharværtetveldigtriveligogaktivtrallyårmedmangeOODK'eresomharkonkurrertmedflotte resultatermmangepallplasserog1.premierialleklasser Fellestreninger FellestreningenepåBrekkestartet23.aprilogutovervårenvardethyggeligåkunneønskeflerenye medlemmerogflottehundervelkommen. 25.junivardetuformellsommeravslutningmedkaffe,kakerogrekordstortoppmøte. Fellestreningenetokpauseijuli,menstartetoppigjeniaugustogvihaddesistetreningpåBrekke 1.oktober. TakktilMariaS,MariaO,HegeKogChristinaSsomharværttreningslederei2014ogbidratttilgode treningermedbaner,kombinasjoner,tipsogråd.ogtakktilmedlemmenesomharbidratttilatdet alltidergodstemningpåtreningerogsomstøtterhverandrepåkonkurranser Kurs 14M15.junibledetavholdtnybegynnerkursistrålendesommerværmedMariaOsominstruktør. Innføringiregelverketoggjennomgangavalleklasse1skiltenestodpåplanen.Detblefulltkursmed 6fornøydedeltakere. FireonsdageriaugustogseptemberbledetavholdtbanekursmedMereteKristensenog hjelpeinstruktørmariao.hervardetfokuspågodebriefinger,lagearbeidsplanforkonkurranser, trenepååholde"nerveneisjakk"m.m.noketfulltkursog6fornøydedeltakere. Stevner 26.aprilarrangerteOODKsittførsterallylydighetsstevnemedKirstiKahrssomdommer.Detvar57 påmeldtehvorav11oodk'eremogdetblepallplasseri1.,2.ogeliteklassen Vifikkmangetilbakemeldingerpåetgodtarrangertoghyggeligstevneivårsolen. TakktilMariaO,ÅseG,NinaJ,Iren,Unni,GroA,Karianne,Lisbeth,HegeKogKristinforinnsatsen somflinkemedhjelpere. 20.septemberbledetogsåavholdtklubbmesterskapirallylydighetforførstegang. 8

9 Årsmøte startendefordeltpåalleklassermedMereteKristensensomdommer.LisbethogEllenhaddemed kaker,ninakordnetkaffe.entriveligdagmedpositiveogengasjerteoodk ere. KlubbmesterbleMarieogCarmen,2.plasstilIrenogInka,3.plasstilLisbethogMozart,mens dommerensfavorittblehegeoggoggen. Viglederosstilflerekurs,treningermedinstruktørograllystevnei ChristinaBerman Treningsansvarligrallylydighet 9

10 Årsmøte2015 c.$stevnelederne$ i.$agility$ Agilitystevnet6.september Sveinvarstevnelederforstevnet,ogdetblegjennomførtmedgodhjelpfrasværtmangegode hjelperefraklubben.detteerdetstørstestevnetviarrangererogiårvardetsværtmangepåmeldte: Agility,327starter,AgilityHopp,332starterog28lag.VihaddeogsåÅpenhopp,med92starter. DommerevarGondolaGuttormsen,SeppoSaviko(FIN)ogJanEgilEide.Medsåmangedeltagereblir detenlangdag,bådefordeltagereogosssomarrangører,mendetblebragjennomførttakketvære storinnsatsfraalle. ii.$lydighet$ Lydighetsstevnet7.september ToneCecilievarstevnelederforlydighetsstevnet,oghaddefantastiskgodhjelpfraSilje,Hanne, Torill,HegeS,HegeK,Marianne,MaritogKari.DommerJonG.Olsendømteklasseenogelite, dommerøysteinødegårddømteklassetoogtre.detvar17påmeldteiklasseen,niiklasseto,åttei klassetreogtoielite.stevnetvarveldigkoselig,ogvifikkflerehyggeligetilbakemeldingerfra fornøydedeltagere. iii.$nm$i$lydighet$ For28årpåradvarOODKtekniskarrangøravNorgesmesterskapetilydighet.Detteeroghar værtenviktiginntektskildeforklubben.arrangementetgikkavstabelenidrammenførste helgenijuni,detteåretiflottvær,kanskjelittforvarmtfornoen. Ettermyesjauingforåfåopptelt,ringerogannetutstyrpåfredagen,vardetklartfor kvalifiseringpålørdag.pålørdagenskvalifiseringdeltok46dyktigeekvipasjersomblebedømti treringer,avtredommere.hverdommerhaddehversindedikerteskriverfraoodkog "poteter"fraoodkløpmellomskrivertelteneogdatateltetmedresultaterforpunsjing.da dagenvaroverogetterlittfinregning,var15avnorgesdyktigsteekvipasjerklareforsøndagens finale.oodk'erebygdeomdetreringenetilènoggjordealtklarttilsøndagensfinale. DeteraldrietNMutenskjærisjøen...Finaledagenvardetstrømmensomblebortepåhele området.mentakketværesnarrådighetfrahegesundsbarm,fikkvitakietaggregatfravenke ogtorhenning,ogsåoodk'ere,ogvikomiganglengeførdeandreaktivitetenepåområdet medmusikkoginnmarsjfordeltagereogdommereledetanavflaggbæreribunadfraoodk. IfinalenvardetfiredommeremedhversinskriverogresultaterblefortløpendepunsjetpåPC, hengtoppogertilgjengeliggjortfordeltagereogpublikum.detvarenspennendefinaleog masseflotteekvipasjer. Etterenlangdagmedformidabelinnsatsfradeltagerne,dommere,speakerogfrivilligefra OODK,kunnevigratulererAinaFatlandRøineogKyliesomåretsnorgesmestere. OgsåiårfikkOODKskrytavbådedeltagere,landslagsledelseogKompetansegruppaforLPfor profesjonellgjennomføringavdettekniskerundtnm.vibenytteranledningentilåtakkeallefor innsatsen. KirstenBjørnlykke,HegeSundsbarm,IrisB.Idland 10

11 Årsmøte2015 iv.$rallylydighet$ SeberetningerfraTreningskomitéen. v.$klubbmesterskap$$ Klubbmesterskapetilydighetogagility19.juni SveinogToneCeciliearrangerteklubbmesterskapetmedgodhjelpfraHegeKsomskriver,ogalle deltagernesomhjalptilmedarrangementet. NKKsattoppstevnetiArrasometoffisieltstevne,slikatvifikkengeneralprøveførOODKs høststevne. GondolaGuttormsendømteagilityen,hvordetvar9deltagereinybegynnerog13deltagerei videregående.elisabethisaksendømtelydigheten,hvordetvar15påmeldte. CarologLokebleklubbmestreilydighet,ogHannaogFudgebleklubbmestreiagility.Dommerenes favorittbleogsåkåret,ogherstakkkristenogbastaavmedseierenilydighet,ogminaogpyttei agility. Bruksograllylydighet:seberetningerfraTreningskomitéen. 11

12 Årsmøte2015 d.$kasserer$ I2014byttetviregnskapssystemtilVismaonlineeAccounting.Meddetblekontoplanenendret, hovedsakeligforågibedreoversiktoverinntekterogutgiftermellomdefiregrenenevåre(lp, agility,bruksogrally).omgjøringtilnyekontigjøratdeterkrevendeådirektesammenligne regnskapetbådemedbudsjett,menogsåmedregnskapfratidligereår.jegharlikevelgjortnoen vurderingerrundtdette. Åretsresultatblekr Detteinkludererkr25.000forarrangøravNMi2013,somkominni januar2014.resultateterlikevelsværtgodt.driftsinntekteneblenestenkr høyereenn budsjettert,mensdriftskostnadenebleca.kr65.000høyere.detteharflereårsaker. Viharfleremedlemmerennbudsjettert.Medlemskontingentgainntekterpåca.kr70.000,mot budsjettertkr Kioskengikkmedunderskuddi2013,mennoeøktprisersamtøktomsetninghargittosset overskuddpåca.kr5.000i2014. Anskaffelseravdivutstyrblebudsjetterttilkr40.000,menbleiunderkantavkr Partyteltene blemyerimeligereennantatt,ogdeterikkeanskaffetmurellerfleretunneler. Utgiftertillagpåmeldingeriagilityharholdtsegstabilsistetreår.Deutgjøriunderkantavkr prår.forskjelleneiregnskapetskyldesatutgifteneikkeerkorrektperiodisert.nyerutinerskalbidra tilåforbedredette. Innetreningengikknoeioverskuddtrossattreningsavgiftenframedlemmeneblebetaltusedvanlig seintdennesesongensammenlignetmedåretfør.denneinntektenharkommetijanuar2015. Fakturaforsisteperiodeblebetalti2015,oggjøroverskuddetnoemindre. Viharfølgendeoverskuddfradeulikearrangementene: Gren Kurs Stevne Agility Kr5.181 Kr Lydighet Kr7.165 Kr4.978 Rallylydighet Kr5.151 Kr7.805 Bruks Kr7.850 KioskMsalgpåstevnererholdtutenfor. I2014bledetarrangertsværtmangekurs,ogdettehargittklubbenøkteinntekter,menogsåøkte driftskostnaderiformavinstruktørutgifter.totalttilskuddfrastudieforbundetinntektsførti2014 utgjørkr tilskuddfraetparkursarrangerti2014vilkommeinnibegynnelsenav2015.

13 Årsmøte2015 Noenavkursenefor2015blefulltegneti2014,ogdettebetyratinntektenkomi2014,mens utgiften(instruktør)kommeri2015.jegantaratdennetrendenvilfortsette,ogatdettederforvil jevnesegutiårenesomkommer. Overskuddfraagilitykurseneerredusert,mensoverskuddetfraagilitystevnetervesentlighøyereenn i2013.båderallylydighetogbruksernyegreneriklubben,ogsomviseravregnskapetgårbegge medoverskudd.opptjeningavoodkmpoengpåstevnererholdtutenforher. GrasrotandelenfraNorsktippingutgjordei2014kr2.714,17.Detteerførtunder«spesielleoffentlige tilskudd». Alleklubbmesterskap,morroløp(påskehareløp/nisseløp),høstfestogseminarmedSivSvendsener samletienpost.kostnadeneutgjordeioverkantavkr høstfestenble«sponset»medi underkantavkr10.000(utgifter egenandel).hererdethensyntattbrukavoodkmpoeng. Vedopptellingavkontantkassenibegynnelsenav2014,stemteikkebeløpetmedutgåendebalansei regnskapet2013.faktiskbeholdningstemtemedsistebilagikontantkassenfor2013,somvarfra AGMstevnet7/9/2013.Utgåendebalanseherviserkr12.314,mensårsregnskapetvisteenutgående balansepåkr15.131,50.differanseutgjørkr2.817,50,ogdettebeløpetbleistyretbesluttet avskrevet.beløpeneiregnskapeterkontrollertmotfaktiskebilagtilbaketil2012,ogingenfeiler avdekket.avviketerderforeldreenn2år,ogkanhaflereårsaker.detkanforeksempelskyldes feilføringiregnskapet,feilopptellingfør/etterstevner,ellermanglendeutgiftsføringmotkvitteringer ikontantkassen.styretbesluttetåikkebrukeytterligereressurserpååundersøkedettevidere bakoveritid.allebilagoppbevareshoskasserer,ogertilgjengeligforinteressertmedlemmer. Enlitendifferansemellomfaktisksaldopåvårebankkontikontraregnskap2013erførtsom ekstraordinærinntekt.detteutgjordekr91,07.enukjentkonvoluttmedkr1.000,funnetikasserers sekk,erogsåførtsomekstraordinærinntekt. RevisorbaifjorstyretomåvurdereåplasseredenøkendeformuentilOODK«påenarmlengdes avstand».viharværtikontaktmedsparebank1ringerikehadeland,somanbefalteåendre innstillingenepåsparekontoentilåkreveatalleuttakinvolverertopersoner.pr.idaghar undertegnedeadgangtilåregistrerebetalingerfrasparekontoen,mensstyreledererdensomkan godkjenne.detteredusererrisikoenforsvindelbetydelig.styretvili2015vurdereåbyttebank,ogvil dasørgeforatentredjepersonhartilgangtiloodk skonti.dettevilgjøreossmerfleksible,særlig vedferieogsykdom.vimenerdetnaturligeeratnestlederfårfullmakt. 22/01/2015 MariaSyltebøOpstad Kasserer 13

14 Årsmøte2015 e.$revisorene$$ Revisorenes$kommentarer$til$styret$ TilstyretiOODK, Vedlagterrevisjonsberetningfor2014.Beretningener"signert"avossbegge,menmangler underskriftentilklausmagnus.dersomstyretmenerdeternødvendigkanettunderskrevet eksemplereventueltettersendesprvanligpost. Genereltsynesviklubbensregnskaperveldigryddigoggiretbrabildeavdriftogøkonomiiklubben. Viharlikevellysttilåkommemednoenkommentarer/forslag. MTiltaketsomergjennomførtmednykontoplansynesvierenveldigbraforbedringsombidrartilå gietriktigbildeavklubbensøkonomi.vivilimidlertidanbefaleatogsåoodkmpoengvurderestattinn iregnskapetistørregrad,f.eksgjennomatdetlagesenoversiktoverdentotalebalansenmellom utdeltepoengogbruktepoeng(ikroner)somrapporteressammenmedregnskapet. 14

15 Årsmøte2015 MTiltakeneforåsikreklubbensoppspartemidlermenervierveldigpositive.Somvipåpekteifjor,så savnerviimidlertidatdetleggesfremenplanfordissemidlene. MDeterstorkursaktivitetiklubben,ogvierenigeatinntekterogutgifterifmkurstroligviljevnesut mellomår,mendersomdettevisersegåikkeværetilfelletanbefalerviatdetvurderesominntekter ogkostnaderistørregradbørperiodiseres,slikatdegirensamletbildeavkursaktiviteten. MAvskrivningeneikontantkassenmenervierfornuftigistedenforåtrekkemedvidereetavvik.Men detteviserogsåutfordringenmedåhakontanter.vianbefaleratdetutarbeidesenklarererutinefor håndteringavkontantkassen(dersomenslikikkealleredeerutarbeidet).alternativtmenervidet kanværehensiktsmessigåvurderemulighetenforelektroniskeløsninger. Mvh OODKsrevisorer ChristinaSepúlvedaogKlausMagnusJohansen 15

16 Årsmøte2015 Vedlegg&2 Sak$3$og$4:$Revidert$regnskap$og$budsjett$ INN: 2014 Budsjett2015 Kiosksalg 12564, ,00 Rallystevneinntekt 11100, ,00 Lydighetsstevneinntekt 9175, ,00 Agilitystevneinntekt 61866, ,00 Bruksstevneinntekt 2500,00 Rallykursinntekt 19651, ,00 Lydighetskursinntekt 32000, ,00 Agilitykursinntekt 34550, ,00 Brukskursinntekt 41850, ,00 Treningfelles 44060, ,00 Medlemskontingent 70272, ,00 Dugnadsinntekt 50000, ,00 Egenandelfest 3100, ,00 Spesielleoff.tilskudd 2714, ,00 Leieinntekterfasteiendom 7000, ,00 Andredriftsrelaterteinntekter 140,00 Sumdriftsinntekter , ,00 UT: Kioskkostnader 7671, ,00 Rallystevnekostnader 3294, ,00 Lydighetsstevnekostnader 4197, ,00 Agilitystevnekostnad 11217, ,00 Bruksstevnekostnad 1000,00 Rallykurskostnad 14500, ,00 Lydighetskurskostnad 24835, ,00 Agilitykurskostnad 29369, ,00 Brukskurskostnad 34000, ,00 DugnadskostnaderNMLydighet 6984,50 StevneutgifterAGlag 12710, ,00 Diversedriftskostnader 23085, ,00 Klubbmesterskap,morroløpogfest 28138, ,00 Avskrivningpåimmaterielleeiendeler 2817,50 Leielokaler 600, ,00 Leietreningslokaler 37058, ,00 Anskaffelsedivutstyr 19755, ,00 LyspåBrekke 1495, ,00 Kontorrekvisita 3098, ,00 Datakostnad 1940, ,00 Møterogkurs 5150, ,00 Porto 319,90 500,00

17 Årsmøte2015 Drivstoff 2240, ,00 Kjøregodtgjørelsedrift 909, ,00 Kontingenter 1660, ,00 Gaver 10075, ,00 Forsikringspremier 2766, ,00 Bankogkortgebyrer 2692, ,00 Sumdriftskostnader , ,00 Driftsinntekter , ,00 Renteinntekter 13891, ,00 Ekstraordinærinntekt 1779,07 Suminntekter , ,00 Driftskostnader , ,00 Årsresultat , ,00 Balanse pr pr Kassekontanter 15131, ,00 Brukskonto , ,50 Stevnekonto 13, ,00 Sparekonto , ,00 Sumeiendeler , ,00 Styretforeslåratregnskapetgodkjennes. Styretanbefalerbudsjettforslagetvedtatt. 17

18 Årsmøte2015 Vedlegg&3 Sak$5:$Videreføring$av$OODKMpoeng$ Ordningenbleoppretteti2012.Påårsmøteti2014bledetbesluttetåfortsetteordningenmed OODKMpoengettårtilførnyevalueringi2015. StyretsforslageråvidereføreordningenavOODKTpoeng. Bakgrunn: OpptjeningavOODKMpoengpådugnaderogstevneroppmuntrertiloppmøte.Detbelønnerdesom «bidrarekstra».vårekursharikke«likpris»,desombidrarekstrakandeltapåkurstilenlitt rimeligerepenge. I2014bledetopptjent9.350poeng(10.900poengi2013),mensdetblebrukt7.390poeng. «Utestående»pr er Poengsomikkeerbenyttetinnen2åretteropptjeningsåretfallerbort.2.950poengsomble opptjenti2012faltbortvedsisteårsskifte.deerderfortrukketfrai«utestående»pr % avpoengenesombleopptjenti2012varikkebenyttetdadebortfaltvedsisteårsskifte.dette illustrereratordningenkosterklubbenendelmindreennénkroneperopptjentpoeng. Detteerrelativtsmåbeløpsammenlignetmedklubbensomsetning.Viharrådtilågimedlemmer sombidrarpåstevnerogdugnaderdenne«rabatten»nårdegårkursiregiavklubbenellerpå avgiftsbelagttrening. Dersomordningenblirvedtattvidereført,vilstyretjobbeforbedrekommunikasjonogmertydelige rutinerknyttettilopptjeningogbrukavpoeng. De9.350poengeneopptjenti2014bleopptjentpådisseaktivitetene: Vårdugnaden 1.050poeng Rallystevnet 1.000poeng NMilydighet 2.300poeng AG/LPMstevne 5.000poeng(anslagsvis¾AGMstevnet,¼LPMstevnet) De7.390poengenebrukti2014blebrukttilåredusereprisenpådisseaktivitetene: TreningiSinsenhallen,lydighetograllylydighet 1.420poeng TreningiSinsenhallen,agility 1.020poeng Rallylydighetskurs 150poeng Lydighetskurs 1.650poeng Brukskurs 650poeng Agilitykurs/Mtrening 2.050poeng Poengbrukti2014påkurssomholdesi2015:550poeng. 18

19 Årsmøte2015 Vedlegg&4 Sak$6:$Kontingent$ Forslag: Medlemskontingentfor2016endresikke. Sak$7:$Lovendringer$ Forslagtillovendringer: 1. Tilføyelseetter«sekretær»under 3T4Årsmøtetsoppgaverh):«for2år.» Bakgrunn:Klubblovenesomblevedtattpåårsmøtet2012og2014manglerentidsangivelse forsekretærvervet. 2. Endretidsfristen,under 3T3Innkalling,forinnsendelseavmedlemsforslagtilårsmøtetfra «senest5uker»til«senest7uker»førmøtedato. Begrunnelse:Fristenforåsendeutinnkallingentilårsmøteter,ihenholdtillovene,3uker førmøtedato.enfristpå5ukerførmøtedatoforinnsendelseavmedlemsforslaggirstyret kun2ukerpååferdigstilleårsmøteinnkallingen,ogeventueltforberedemotforslag.styret menerdeterhensiktsmessigåøkedettetidsrommettil4uker. Eksisterendeklubbloverkanlastesnedfrahttp://www.oodk.org/dokumentarkiv/retningslinjerM regelverkmogmlover/ Sak$8:$Honorering$ Styreforslagvedrørendehonoreringavnøkkelfunksjoneriklubben Gratisinnetrening: Styretforeslåratstevneledere,treningskomitéen,webredaktørogstyretfårdeltagratispåklubbens innetreningstilbud.styretforeslårentilsvarendeordningforinstruktører/treningslederesometter avtalemedtreningsansvarligplanleggeroglederminstfiretreningeriløpetavåret,hvordetikkeer muligåtreneegenhund. Desomtradisjoneltharfåttenpåskjønnelsefraklubbenforekstrainnsatsvilfortsattfådet.

20 Årsmøte2015 Vedlegg&5 Sak$9:$Lys$på$Brekke/treningshall$ Styrethargjennom2014arbeidetmedlyspåBrekke.Viharnåklarsignalfrakommunen.Saken leggesfremforårsmøtetmedforslag'om'vedtak,slikdetfremgåravandre'delavdettevedlegget. Fornoksåkorttidsidendukketimidlertidenannensværtinteressantmulighetopp:Sinsenhallenmå tasnedførnestesesongfordidetskalbyggesboligerderdenstår.viharmulighettilåkjøpehallen. Dennesakenerpridagsværtuvissogutredningsmessigpåetinnledendestadium.Detvanskeligste eromvikanfinneentomt.hallsakenomtalesiførste'delavdettevedlegget. Dersomdetvisersegathallkangjennomføres,blirdetikkeaktueltågjennomførelyspåBrekkenå, avøkonomiskegrunnerogfordihallenvildekkemyeavbehovetlysskulledekke. Hall$ DetteerandreogsistesesongvitreneriSinsenhallen.Hallenharværtetmegetbratreningsstedom vinteren.klubbenharidagingentilnærmelsesvislikegodealternativerforkommende vintersesonger. Vedkontaktmedeieren,RoarKjønstad,harvifåttmulighettilåkjøpehallen.Priseneierennå forlangerfordenåtteårgamleboblehallener kroner.itilleggviltransport,tilretteleggingog reisingavhallenmedtilhørendeanleggsarbeiderkostebetydeligebeløp.slikehallerregnesåkunne haenlevetidpå20år.strøm,oljeogandredriftskostnadersamtadministrasjonvilkostei størrelsesorden50.000krårlig,ellernoemer. Iklubbenerønsketomegentreningshallikkenytt.I2010varethallprosjekt(ikkeboblehall)meget godtigang,menmåtteskrinleggesdadetblesattbomforåbrukedenavtaltetomten (landbrukshensyn).klubbenhaddedaspartenergiskimangeårmedsiktepåhall.dissepengene utgjørstørstedelenavvårkapitalidag,somkanmuliggjøredagenshallprosjekt.styrettrorlikevel klubbenmåtaoppetlån,forikkeåstålikviditetsmessigpåbarbakke. Vimåundersøkegrundighvareisingavhallen,drift,vedlikehold,tomteleie,delvislånefinansiering, kankoste,samtinntektspotensialet.medlemmenemåsomnåbidratilhallensøkonomigjennom treningsavgifter.determuligåoppnåeksterneleieinntekter(sliksinsenhallenharidag).den økonomiskekalkylenbørleggetilgrunnatviiløpetavhallenslevetidikkeskalbrukeoppkapitalenvi nåleggeriden,ogdermedstårpåbarbakkenårdenerutslitt.årligenettoinntektermåværehøye noktilatvårkapitalforblirintakt. StyreterigangmedåundersøkeomdetermuligåfinneentomttilhallenpåOslokommunes arealer.dersomdusommedlemkanhaidéertilplasseringssteder(f.eks.private),tips'osstomten børværeiosloellerallernærmesteomegn. HallvilværeetsærdelesstortprosjektforOODK,ogvedtakomågjennomføredetbørfattesiet ekstraordinærtårsmøte. Styretberårsmøtetvedta:Styretkanarbeidevideremedhallprosjektet.Dersomtomteproblemet løsesogdeøkonomiskeforutsetningeneerakseptable,skalstyretleggefrembeslutningsgrunnlag foråiverksettehallprosjektetforetekstraordinærtårsmøte. 20

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Oversikt over styrets/komiteenes arbeidsoppgaver i Asker Hundeklubb

Oversikt over styrets/komiteenes arbeidsoppgaver i Asker Hundeklubb Oversikt over styrets/komiteenes arbeidsoppgaver i Asker Hundeklubb Styrets oppgaver Leders ansvar og arbeidsoppgaver: Lede klubben, påse at alle lover, regler og forskrifter følges, både de som er bestemt

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Alternativ 1 Alternativ 2 Budsjett 2015 3 Medlemskontigent Hovedlag kr 50 kr 50 3001 Treningsavgifter kr - kr - 3100 Idrettskole kr - kr - 3110 Påmeldingsavgift kr

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport 09.02.11 08.54 (Alle) Regnskapskonto 2010 3025 Salg T-skjorter, program Slogfunk 4 520 4 520 3200 Egenandeler 12 150 12 150 3205 Kontingenter 19 900 19 900 3210 Annonsestøtte 24 200 24 200 3220 Sponsing

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 19 200 175 000-155 800 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 000 60 000 0 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Kontingenter/m.v. 2 3/627/803 3/583/426 Andre/driftsinntekter 3 433/225 354/924 Offentlige/bidrag,/gaver 4 885/766 1/083/487

Kontingenter/m.v. 2 3/627/803 3/583/426 Andre/driftsinntekter 3 433/225 354/924 Offentlige/bidrag,/gaver 4 885/766 1/083/487 RESULTATREGNSKAP,OSLO,KAJAKKLUBB,2014 DRIFTSINNTEKTER Noter 2014 2013 Kontingenter/m.v. 2 3/627/803 3/583/426 Andre/driftsinntekter 3 433/225 354/924 Offentlige/bidrag,/gaver 4 885/766 1/083/487 Sum,driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

[ Idrettslagets navn ]

[ Idrettslagets navn ] [ Idrettslagets navn ] [ LOGO ] BUDSJETT 2016 Utarbeidet av interimstyret 11. april 2016 INNHOLD 1 Driftsinntekter 2 Driftsutgifter 3 Resultat Budsjett Budsjettperiode: 2016 DRIFTSBUDSJETT - Hovedposter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent Ark10 Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent 43000 47650 48000 Offentlig tilskudd 17353 20000 Agility

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag ÅIL TOTALT BALANSE KTONR TEKST HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 1200 LØYPEMASKIN kr 0,00 kr 9 500,00 1201 SCOOTER kr 0,00 kr 6 450,00 1202 FANE kr 45 330,00 kr 52 885,00 1203 KLATREVEGG kr 59 900,00 kr 68 043,00

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Periode: 31.12.2012 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00-40 000,00 10 000,00 0,00 3401 Andre Tilskudd -3 856,65-3 856,65-20 000,00-16 143,35 0,00 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2007 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Tirsdag 27 mars 2007 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenne innkallingen 4. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere referatet

Detaljer

REGNSKAP FOR HOVEDSTYRET 2014

REGNSKAP FOR HOVEDSTYRET 2014 REGNSKAP FOR HOVEDSTYRET 2014 301 Medlemskontingent 19664,00 20000 310 Tilskudd fra idrettsorganisasjoner 39148,93 40000 320 Offentlige tilskudd 25609,00 20000 340 Leieinntekter anlegg 6400,00 12000 354

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Regnskap 2005 og Budsjett 2006

Regnskap 2005 og Budsjett 2006 Regnskap 2005 og Budsjett 2006 Regnskap 2005 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2005 hatt et meget bra drifts år. Vi har hatt driftsinntekter på kr 488 334,63,- og har oppnådd et overskudd på

Detaljer

Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014. Dagsorden:

Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014. Dagsorden: Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014 Søndag 25.mai 2014 ca. Kl.15.00 (Med forbehold om at utstillingen da er avsluttet.) Norsjø Ferieland, Bø i Telemark Norsjø Ferieland, 3812 Akkerhaugen

Detaljer

ÅRSBERETNING. Haugenes Vel www.haugenesvel.no. Hockey-kamp på tennisbanen. Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s

ÅRSBERETNING. Haugenes Vel www.haugenesvel.no. Hockey-kamp på tennisbanen. Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s ÅRSBERETNING 2011 Haugenes Vel www.haugenesvel.no Hockey-kamp på tennisbanen Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s Invitasjon til Årsmøte i Haugenes Vel Tirsdag 14. februar

Detaljer

Resultat avd. 70 Idrettslag

Resultat avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame............................................... 19 200,00 90 400,00 3011 Sponsorinntekter mva pliktig.......................................... 60 000,00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39 Kassedagbok 2014 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank Skyldig tilskudd 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Regnskap 2007 og Budsjett 2008

Regnskap 2007 og Budsjett 2008 Regnskap 2007 og Budsjett 2008 Regnskap 2007 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2007 hatt inntekter på kr 575 230,- og oppnådde et overskudd på kr 178 146,- De største inntektspostene i 2007 er

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett 14 3100 - DIVERSE SALG -56 756,00-50

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles 3420 Tilskudd Extrastiftelsen.............................................. -14 280,00 0,00 Offentlig tilskudd................................ -14 280,00 0,00 Sum

Detaljer

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.

7. Tid og sted for Årsmøtet Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012 legges til Bergen. Tid bestemmes av styret. Referat foreningssaker 2011 Tilstede: 20 personer Foreningssaker på Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening 2011 16-17 November i Trondheim Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid o Havforskermøtet

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Budsjett 2016 - Rælingen Fotballklubb

Budsjett 2016 - Rælingen Fotballklubb Budsjett 2016 Rælingen Fotballklubb Konto Navn Budsjett 2016 3010 Medlemskontingenter kr 330 000,00 3012 Treningsavgift kr 1 350 000,00 Medlemsinntekter kr 1 680 000,00 Tilskudd, kontingenter/avgifter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer