!! Vedlegg!til$årsmøtet!2015!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!! Vedlegg!til$årsmøtet!2015!"

Transkript

1 Vedleggtil$årsmøtet2015

2 Årsmøte2015 Sak$2:$Årsberetninger$ Vedlegg&1 a.$styret$ Styrethariperioden1.mars2014til14.mars2015beståttav HegeKornør(leder) KristenKnudsen(nestleder) MariaS.Opstad(kasserer) IrenLarsen(sekretær) NinaJohannessen(styremedlem) ToneCecilieHøgestøl(styremedlem) CarolineS.Haadem(styremedlem) Styretharhatttistyremøteriperioden.ItilleggharstyretsamarbeidetpreMpost,telefonogenegen FacebookMgruppe.Styretharbehandlettiordinæresaker,samtfasteogløpendesaker/oppgaver. Årsmøtetbleavholdt1.mars2014.Detbleavholdtetekstraordinærtårsmøte19.marsforå behandletosakersomårsmøtetikkerakkåbehandle.møtetbleetterfulgtavetmedlemsmøte.det bleogsåavholdtetmedlemsmøteden28.april2014. OODKhadde253medlemmervedutgangenav2014,hvorav229klubbmedlemmer,19 husstandsmedlemmer,ettklubbmedlem totalfamilieogfireæresmedlemmer.vedutgangenav 2013haddeOODK212medlemmer. Styretønskeråretteenstortakktilallemedlemmersomharbiståttpåklubbensulike arrangementer,ogsompåandremåterharbidratttildriftenavklubbeni2014. Klubbarrangementer$$ Påskehareløp Lydighetsstevne Agilitystevne Rallylydighetsstevne TekniskarrangøravNM DugnadpåBrekke Klubbmesterskapiagilityoglydighet Klubbmesterskapirallylydighet KlubbmesterskapiNBFMprøve,sporkl.D HøstfestpåBjørnehuset Adventsfrokoster Nisseløp

3 Årsmøte2015 Kurs$$ Tokursikonkurranselydighet(kl.1M2) Helgekursikonkurranselydighet Kveldskursikonkurranselydighet Nybegynnerkursiagility Toføringskursiagility Nybegynnerkursirallylydighet Banekursirallylydighet Helgekursirunderingforvideregående Helgekursisporforvideregående Helgekursisporfornybegynnere Styrets$arbeid$ Styremøtereferatenepubliseresfortløpendepåklubbensnettsider.Nedenforfølgerenlisteover sakerogoppgaverstyrethararbeidetmed,samtmerutfyllendeberetningeromutvalgtesakerog oppgaver: Klubbenshistorie OODKMpoeng Stevnehåndbøker Retningslinjerfortreningogkurs Klubbhåndbok HøringsuttalelsertilNKK Kandidatforslagtilkompetansegruppe Sponsingavdeltakelseiinternasjonalestevner Honoreringavviktigebidragsytere Kompensasjonforgressklipping UtleieavBrekke NMilydighetpåBrekke Uttaksstevnetilnordiskmesterskapilydighet2015 Ordinæreoffentligestevneriagility,bruksograllylydighet Anskaffelser* 3dommertelt 3stevnetelt Aggregat Nettbasertregnskapsprogram Printertilkasserer Bomnøkler* KlubbenharfåttytterligeretobomnøkleravOslokommune,slikatvinåtotaltharfire.Enav bomnøkleneerplassertietnøkkelskapiklubbhytta.nøkkelskapetharkodelåsslikatinstruktørerog andrekanhenteutnøkkelenoglåseoppbommenvedbehov.deøvrigetrenøkleneoppbevaresav JannaOulie,NinaKristiansenogstyreleder. 3

4 Årsmøte2015 Lys*på*Brekke* Årsmøtet2014gastyretfullmakttilåarbeidemedlyspåBrekkeinnenforenkostnadsrammepåom lagkr50000.kristenhararbeidetvideremedsakensammenmedtor,ogtorsdagden4.desember vardetflomlysbefaringpåbrekke.seksjonssjeffor«skogogeiendom»,trondenkerud,gaklarsignal tilatsøknadombelysningav midtreplan,ca50x35m,kunnesendesbymiljøetaten.styretga KristenogHegefullmakttilåutformesøknad,somblesendttilBymiljøetaten26.januar.Viharnå fåttmuntligtilsagnompositivtsvar.investeringeneviloverstigekostnadsrammensomårsmøtet 2014vedtok.Endeligbeslutningomgjennomføringbørtasavårsmøtet2015(sesak9/vedlegg7). Vintertrening*i*Sinsenhallen*2014/15* OODKfornyethøsten2014sinavtalemedOsloHundeskoleforleieavSinsenhallenfor vintersesongen(15.september2014m30.mars2015).dennegangenfikkvileiehallentokvelderi uka,tirsdagerkl20m22ogfredagerkl18m20.agilityutøverneogutøverneilydighetsgrenenetrener tirsdagannenhveruke,ogfredagannenhveruke.treningsavgiftenprsemestererkr420for lydighetsgreneneogkr520foragility.agilitytreningenerdyrerefordivibetalerekstraleiefor hindermateriellet. AntalldeltakerepåvintertreningiSinsenhallenhøsten2014var32og34ihenholdsvisagilityog lydighetsgrenene,mot23og27høsten2013.pr15.februar2015erdet22påmeldtepå vintertreningeniagility2015,og39ilydighetsgrenene.tilsvarendetallforvinteren2014var17i agilityog22ilydighetsgrenene. Klubbensvintertreningstilbuderaltsåendamerpopulærtdennevintersesongenennforrige.Likevel hardetikkeværtproblemermedformangepåtreningfordisamtligepåmeldtealdrimøteropphver gang.dennesesongenerimidlertiddensisteisinsenhallen.oslohundeskolesleieavtalefortomten hallenstårpåersagtoppavutleier.oodkstreningskomitéogstyremåderforarbeideforåfinneet alternativttreningstilbudfornestevintersesong. Høstfest* HøstfestenforOODK smedlemmerfantsted8.novemberibjørnehusetpåst.hanshaugen.24av medlemmenehaddemeldtsegpåogmøtteoppfestkledteogmedgodthumør.hegekornør,iren LarsenogNinaJohannessenvartidliguteogdekketbordoggjordeklartførgjestenekomkl.1900.Vi haddemusserendevinsomvelkomstdrinkogderettertapasframatspecialen.matenvarveldig godogdetvirketsomdeflestevargodtfornøydemedmåltidet.oodkstodformineralvannog snacks,ogellershaddemedlemmeneselvmeddetdeønsketådrikketilmatenogutoverkvelden. IrenLarsen,ÅseWahlGundersonogMaritHebækhaddebaktdeiligekakertilfesten,ogbordkortene bestodavbilderavhundenevåresådetvaromågjøreåfinneplassensinutifradet. RagnhildogKristenKnudsenstodforkjempemorsomunderholdningsomvarenhundequizmeden twist,medmangemorsommeogutfordrendespørsmål.mariaopstadhaddeklikkertreningfor eierneogikkehundenedennegang,noesomførtetilmyelatterfrapublikumdakarischrøderog GuroSvenningsentokutfordringenemedåblitrent.Dettemedførtenokennyforståelseforhva hundenevåremågjennomgå. Vimåtteavsluttekl.0130,ogmangevarigjenhelttildetsiste.MarianneAker,MaritHebækogNina Johannessenvarigjentilsluttogtokoppvaskoggulvvask.Mangeandrebidroogsågodtunderveistil åryddebord,dekkepåtilkaffenoghjelpetil.viopplevdedettesomenvellykketfest,medmange 4

5 Årsmøte2015 hyggeligetilbakemeldingeroghåperdettekanblientradisjonvidere.nesteårønskeslittfleretil ryddegjengen. Egenandelenvarkr.200,M.AnsvarligforhøstfestenvarNinaJohannessen. Kveldsseminar*om*lek* Onsdag16.novemberholdtinstruktørSivSvendsenettretimerskveldsseminaromlek.Deav klubbensmedlemmersombidroekstratildriftavklubbeni2014bleinviterttilgratisdeltakelsepå seminaret,somenpåskjønnelse.andremedlemmerfikkogsåmulighettilådeltamotenavgift. Rundt30medlemmerfulgteivrigmedpåSivstipsomleksommotivasjon,ogipausenhaddevi hyggeligsamværmedlettservering.takktiliren,somarrangerteseminaretvihåperatdettekanbli enårligbegivenhet. Oslo,18.februar2015 HegeKornør IrenLarsen Leder Sekretær 5

6 Årsmøte2015 b.$treningskomitéen$ i.$agility$ ÅretstartetmedpåskehareløppåBrekkehvorHaraldSchjelderupdømte.Hanhaddesattenmorsom banederallemåttegåløpetsittmedeteggpåenskjedeneneveien,forsåogbyttedetmed3store påskeeggoggåbanenspeilvendtpåtilbakeveien. Detvargodtoppmøteavfolkpåtversavallegrenene. Imaihaddevivårtårligenybegynnerkurssomvarfyltoppmed10ivrigedeltageresomhadde2 dagerpåbrekkemedforskjelligeutfordringer.allefikkavsluttemedåprøvesegpåenenkelhel bane. Allesomgikkpåkursethaddeogsåmulighettilådeltapå5ekstratreningermedegeninstruktør. HovedinstruktørvarKirstenBjørnelykkeoginstruktørenesomhjalptilutevar,KariTorgersen,Beate KittilsenogNantikaLunde. IjunihaddeviklubbmesterskaphvorGondolaGuttormsenstiltesomdommer,hervardetogsågodt oppmøteogpåtversavklassenesåvardethennarautiainenmedfudgesombleklubbmester. ViarrangerteogsåetføringskursmedinstruktørAnjaMacNeill,detblekun4stkpåmeldt.Påtrossav atvivarsåfå,valgteviågjennomførekursetallikevel,menistedenforågjennomførekursetover2 dager,tokvidetpå1dagogmedenlangpausemidtpådagensåførereoghunderfikkhviltseglitt. Sidenvivarsåfå,fikkvimassetreningstidogpirketetips. Iseptemberarrangertevivårtårligeagilitystevne,ogherhaddeSveinHvedingsomvarstevneleder fullkontrollogsørgetforatstevnetgikkgreitunnautendestoreproblemer. Vitakkerallesomhjalptil,utenderehaddedetikkegåttlikebra. FørstehelgenioktobervardetklartforetnyttføringskursogsådennegangenhaddeviAnja MacNeillsominstruktør. Detvar7stksomfikknokåjobbemedover2dageretteretvellykketkurs. NybegynnertreningenehartrentfasthvertorsdagpåBrekkemedeninstruktørfraklubbenmed skiftendeantallpåtreningene.noengangerfåognoengangermange. VideregåendetrentefastpåtirsdagerpåBrekkeognyttavåret,såleideviinninstruktørChristina Kosinski.Hunvarhososs3gangerimnd,totalt12ganger.Degangenehunikkevarder,trentevipå noenavbanenevihaddehatttidligere. Dentreningenmåttemanmeldesegpåogbetalefor,mendetsåutsomdetvaretpopulærttilbud, totaltvarvirundt15stksomtrente. Itillegghardetværtfritreningerpåmandagerogfredageruteninstruktørfordesomvilledet. Fritreningandredagerharværtannonsertpåagilitysidenpåfacebook. VintertreningenharforegåttiSinsenhallen,derviannenhvertirsdaghartrentfrakl.20 22med instruktørogannenhverfredagfrakl.18 20uteninstruktør,menenansvarligsomkommermed bane. ViavsluttetåretmednisseløpiSinsenhallenognissedommervarHaraldSchjelderupsomsatten morsombanesomvarformetsometjuletre. Utfordringenvarågåløpetsittmedminiski.Detvaretmorsomtsynogsepåalledeforskjellige måtenedeflesteløstedettepå. Trorfaktiskvihadderekordoppmøteogallerakkågåenrundeførvimåtteavslutte,tilnesteårmåvi nokforlengenisseløpet. Viservertegløgg,pepperkaker,appelsinerogsjokoladeogvihaddeplukkepremiertilalle. 6

7 Årsmøte2015 Vinnerneble: Liten:MinaMathisenmedPytte Mellom:RagnhildKnudsenmedBasta Stor:ToneFrydenlundmedMira HilsenBeateogKari Treningskomiteenforagility ii.$bruks$ Fellestreninger*lydighet:* BrukstrentesammenmeddeøvrigelydighetsgreneneiSinsenhallenannenhverfredagfra18M20.Det vargodtoppmøtefrabrukssidengjennomhelevinteren.iløpetavvinteren2014møttesviogså onsdagerpåulikesteder;inydalen,påvoldsløkkaogiskolegårdenpåkjelsåsskole.detvargenerelt veldigbraoppmøtepåalletreningene,ogpådetmestevarvioppei14ekvipasjerpåtrening.på dissetreningenefortsattevioppleggetmedtreningsledersomledetfellesøvelser,gatipsoghaddeet oppleggfortreningen.dettefungertesværtbra. StortakktilIren,NinaJ.,KariS.,Susana,Åse,SidselogSiljeB.somharstiltoppsomtreningsledere. Fellestreningenebleavsluttetmidtijuni,mendetvarnoeaktivitetibruksgruppagjennom sommerenogså.iauguststartetfellestreningermedinstruktørover8onsdager.detvarstorpågang, ogpåmeldingenblestoppetpå13deltagere.veronicawistervarinstruktørogtreningeneforegikk påbrekke.ioktoberbegynteinnetreningeneisinsenhallenhvorbruksdeltetreningsdagermedde øvrigelydighetsgrenene annenhvertirsdagfra20m22ogannenhverfredagfra18m20. Fellestreninger*spesialøvelser:* Nårdetblebartoglyserepåkveldenstartetvioppmedtreningerifelt,sporogrunderingpå mandager.oppmøtetvarsværtvariabelt,mennårdetvartreningervaralledeltagernemotivertog flinketilåhjelpehverandre.påhøsthalvåretfortsattetreningenepåmandagerframtildetblefor mørkt.etnyttoppleggfordissetreningeneblediskutert,ogviforsøkteenordningmedtreningsleder ogsåispesialøvelserivintermånedene,hvortreningenogsåbleflyttettilenhelgedag.detvar variabelrespons,medstortoppmøteinnimellomoglavereaktivitetmotsluttenavåret.treningenei spesialøvelsenevilblivurdertoglagetnyttoppleggfori2015,medmålsetningåfåmerstabilt oppmøteogmerstrukturpåtreningene. Kurs:* SporkursforviderekomnemedNinaHaalandblearrangert24M25mai.Godetilbakemeldingerog fornøydedeltagerefikknyeutfordringerispor.kursetvarfulltmed6deltagere. SporkursfornybegynneremedRolfHeggsominstruktørforegikkhelgen1M3augustpåBrekke.Det varfulltkursmed8deltagere,somfikkengodintroduksjontilspor,ogtilbakemeldingenevarsvært gode.pågangentildettekursetvarstorognoenfikkdessverreikkeplass.tilsvarendekursvilblisatt oppi2015fordisse. RunderingskursmedFinnHugoØienVarsattopp2helger 1fornybegynnereog1forviderekomne, menpgaforfåpåmeldtepånybegynnerhelgenbledisseslåttsammenogdetvarkunet runderingskurshelgen27m28september.dettekursethadde5deltagere.somvanligvardeltagerne veldigfornøydemedkursetogfinnhugo. Treningermedinstruktøreromtaltunderfellestreninger. Klubbmesterskap*spor:* 7

8 Årsmøte2015 Lørdag4.oktoberarrangerteOODKforførstegangklubbmesterskapibruks.DommervarWidar Bratlie,ogdeltagernekonkurrerteiklasseD spor.detvar6deltagere,ogenhaugmedfantastiske ogpåliteligehjelpere,somstopåtiltrossfornoelabertvær regn,regnogregnitillegghaddevien finlitentilskuergjengtillydighetsdelen.detbleførstkonkurrertispor vedsteinbordetmot Sandermosen.Sporleggerehaddemerketsporenedagenfør.Lydighetogbudføringbleutførtpå Brekke.VårførsteklubbmesteribruksbleIrenogInka gratulerertusentakktilenherliggjengsom gjordedagenmuligmedmassejobbbådeiforkantogpåselvedagen. Nåserviframmot2015Mhvorviblantannetskalavholdevårtførsteoffisiellestevneispor ' Caroline'S.'Haadem' iii.$rallylydighet$ DetharværtetveldigtriveligogaktivtrallyårmedmangeOODK'eresomharkonkurrertmedflotte resultatermmangepallplasserog1.premierialleklasser Fellestreninger FellestreningenepåBrekkestartet23.aprilogutovervårenvardethyggeligåkunneønskeflerenye medlemmerogflottehundervelkommen. 25.junivardetuformellsommeravslutningmedkaffe,kakerogrekordstortoppmøte. Fellestreningenetokpauseijuli,menstartetoppigjeniaugustogvihaddesistetreningpåBrekke 1.oktober. TakktilMariaS,MariaO,HegeKogChristinaSsomharværttreningslederei2014ogbidratttilgode treningermedbaner,kombinasjoner,tipsogråd.ogtakktilmedlemmenesomharbidratttilatdet alltidergodstemningpåtreningerogsomstøtterhverandrepåkonkurranser Kurs 14M15.junibledetavholdtnybegynnerkursistrålendesommerværmedMariaOsominstruktør. Innføringiregelverketoggjennomgangavalleklasse1skiltenestodpåplanen.Detblefulltkursmed 6fornøydedeltakere. FireonsdageriaugustogseptemberbledetavholdtbanekursmedMereteKristensenog hjelpeinstruktørmariao.hervardetfokuspågodebriefinger,lagearbeidsplanforkonkurranser, trenepååholde"nerveneisjakk"m.m.noketfulltkursog6fornøydedeltakere. Stevner 26.aprilarrangerteOODKsittførsterallylydighetsstevnemedKirstiKahrssomdommer.Detvar57 påmeldtehvorav11oodk'eremogdetblepallplasseri1.,2.ogeliteklassen Vifikkmangetilbakemeldingerpåetgodtarrangertoghyggeligstevneivårsolen. TakktilMariaO,ÅseG,NinaJ,Iren,Unni,GroA,Karianne,Lisbeth,HegeKogKristinforinnsatsen somflinkemedhjelpere. 20.septemberbledetogsåavholdtklubbmesterskapirallylydighetforførstegang. 8

9 Årsmøte startendefordeltpåalleklassermedMereteKristensensomdommer.LisbethogEllenhaddemed kaker,ninakordnetkaffe.entriveligdagmedpositiveogengasjerteoodk ere. KlubbmesterbleMarieogCarmen,2.plasstilIrenogInka,3.plasstilLisbethogMozart,mens dommerensfavorittblehegeoggoggen. Viglederosstilflerekurs,treningermedinstruktørograllystevnei ChristinaBerman Treningsansvarligrallylydighet 9

10 Årsmøte2015 c.$stevnelederne$ i.$agility$ Agilitystevnet6.september Sveinvarstevnelederforstevnet,ogdetblegjennomførtmedgodhjelpfrasværtmangegode hjelperefraklubben.detteerdetstørstestevnetviarrangererogiårvardetsværtmangepåmeldte: Agility,327starter,AgilityHopp,332starterog28lag.VihaddeogsåÅpenhopp,med92starter. DommerevarGondolaGuttormsen,SeppoSaviko(FIN)ogJanEgilEide.Medsåmangedeltagereblir detenlangdag,bådefordeltagereogosssomarrangører,mendetblebragjennomførttakketvære storinnsatsfraalle. ii.$lydighet$ Lydighetsstevnet7.september ToneCecilievarstevnelederforlydighetsstevnet,oghaddefantastiskgodhjelpfraSilje,Hanne, Torill,HegeS,HegeK,Marianne,MaritogKari.DommerJonG.Olsendømteklasseenogelite, dommerøysteinødegårddømteklassetoogtre.detvar17påmeldteiklasseen,niiklasseto,åttei klassetreogtoielite.stevnetvarveldigkoselig,ogvifikkflerehyggeligetilbakemeldingerfra fornøydedeltagere. iii.$nm$i$lydighet$ For28årpåradvarOODKtekniskarrangøravNorgesmesterskapetilydighet.Detteeroghar værtenviktiginntektskildeforklubben.arrangementetgikkavstabelenidrammenførste helgenijuni,detteåretiflottvær,kanskjelittforvarmtfornoen. Ettermyesjauingforåfåopptelt,ringerogannetutstyrpåfredagen,vardetklartfor kvalifiseringpålørdag.pålørdagenskvalifiseringdeltok46dyktigeekvipasjersomblebedømti treringer,avtredommere.hverdommerhaddehversindedikerteskriverfraoodkog "poteter"fraoodkløpmellomskrivertelteneogdatateltetmedresultaterforpunsjing.da dagenvaroverogetterlittfinregning,var15avnorgesdyktigsteekvipasjerklareforsøndagens finale.oodk'erebygdeomdetreringenetilènoggjordealtklarttilsøndagensfinale. DeteraldrietNMutenskjærisjøen...Finaledagenvardetstrømmensomblebortepåhele området.mentakketværesnarrådighetfrahegesundsbarm,fikkvitakietaggregatfravenke ogtorhenning,ogsåoodk'ere,ogvikomiganglengeførdeandreaktivitetenepåområdet medmusikkoginnmarsjfordeltagereogdommereledetanavflaggbæreribunadfraoodk. IfinalenvardetfiredommeremedhversinskriverogresultaterblefortløpendepunsjetpåPC, hengtoppogertilgjengeliggjortfordeltagereogpublikum.detvarenspennendefinaleog masseflotteekvipasjer. Etterenlangdagmedformidabelinnsatsfradeltagerne,dommere,speakerogfrivilligefra OODK,kunnevigratulererAinaFatlandRøineogKyliesomåretsnorgesmestere. OgsåiårfikkOODKskrytavbådedeltagere,landslagsledelseogKompetansegruppaforLPfor profesjonellgjennomføringavdettekniskerundtnm.vibenytteranledningentilåtakkeallefor innsatsen. KirstenBjørnlykke,HegeSundsbarm,IrisB.Idland 10

11 Årsmøte2015 iv.$rallylydighet$ SeberetningerfraTreningskomitéen. v.$klubbmesterskap$$ Klubbmesterskapetilydighetogagility19.juni SveinogToneCeciliearrangerteklubbmesterskapetmedgodhjelpfraHegeKsomskriver,ogalle deltagernesomhjalptilmedarrangementet. NKKsattoppstevnetiArrasometoffisieltstevne,slikatvifikkengeneralprøveførOODKs høststevne. GondolaGuttormsendømteagilityen,hvordetvar9deltagereinybegynnerog13deltagerei videregående.elisabethisaksendømtelydigheten,hvordetvar15påmeldte. CarologLokebleklubbmestreilydighet,ogHannaogFudgebleklubbmestreiagility.Dommerenes favorittbleogsåkåret,ogherstakkkristenogbastaavmedseierenilydighet,ogminaogpyttei agility. Bruksograllylydighet:seberetningerfraTreningskomitéen. 11

12 Årsmøte2015 d.$kasserer$ I2014byttetviregnskapssystemtilVismaonlineeAccounting.Meddetblekontoplanenendret, hovedsakeligforågibedreoversiktoverinntekterogutgiftermellomdefiregrenenevåre(lp, agility,bruksogrally).omgjøringtilnyekontigjøratdeterkrevendeådirektesammenligne regnskapetbådemedbudsjett,menogsåmedregnskapfratidligereår.jegharlikevelgjortnoen vurderingerrundtdette. Åretsresultatblekr Detteinkludererkr25.000forarrangøravNMi2013,somkominni januar2014.resultateterlikevelsværtgodt.driftsinntekteneblenestenkr høyereenn budsjettert,mensdriftskostnadenebleca.kr65.000høyere.detteharflereårsaker. Viharfleremedlemmerennbudsjettert.Medlemskontingentgainntekterpåca.kr70.000,mot budsjettertkr Kioskengikkmedunderskuddi2013,mennoeøktprisersamtøktomsetninghargittosset overskuddpåca.kr5.000i2014. Anskaffelseravdivutstyrblebudsjetterttilkr40.000,menbleiunderkantavkr Partyteltene blemyerimeligereennantatt,ogdeterikkeanskaffetmurellerfleretunneler. Utgiftertillagpåmeldingeriagilityharholdtsegstabilsistetreår.Deutgjøriunderkantavkr prår.forskjelleneiregnskapetskyldesatutgifteneikkeerkorrektperiodisert.nyerutinerskalbidra tilåforbedredette. Innetreningengikknoeioverskuddtrossattreningsavgiftenframedlemmeneblebetaltusedvanlig seintdennesesongensammenlignetmedåretfør.denneinntektenharkommetijanuar2015. Fakturaforsisteperiodeblebetalti2015,oggjøroverskuddetnoemindre. Viharfølgendeoverskuddfradeulikearrangementene: Gren Kurs Stevne Agility Kr5.181 Kr Lydighet Kr7.165 Kr4.978 Rallylydighet Kr5.151 Kr7.805 Bruks Kr7.850 KioskMsalgpåstevnererholdtutenfor. I2014bledetarrangertsværtmangekurs,ogdettehargittklubbenøkteinntekter,menogsåøkte driftskostnaderiformavinstruktørutgifter.totalttilskuddfrastudieforbundetinntektsførti2014 utgjørkr tilskuddfraetparkursarrangerti2014vilkommeinnibegynnelsenav2015.

13 Årsmøte2015 Noenavkursenefor2015blefulltegneti2014,ogdettebetyratinntektenkomi2014,mens utgiften(instruktør)kommeri2015.jegantaratdennetrendenvilfortsette,ogatdettederforvil jevnesegutiårenesomkommer. Overskuddfraagilitykurseneerredusert,mensoverskuddetfraagilitystevnetervesentlighøyereenn i2013.båderallylydighetogbruksernyegreneriklubben,ogsomviseravregnskapetgårbegge medoverskudd.opptjeningavoodkmpoengpåstevnererholdtutenforher. GrasrotandelenfraNorsktippingutgjordei2014kr2.714,17.Detteerførtunder«spesielleoffentlige tilskudd». Alleklubbmesterskap,morroløp(påskehareløp/nisseløp),høstfestogseminarmedSivSvendsener samletienpost.kostnadeneutgjordeioverkantavkr høstfestenble«sponset»medi underkantavkr10.000(utgifter egenandel).hererdethensyntattbrukavoodkmpoeng. Vedopptellingavkontantkassenibegynnelsenav2014,stemteikkebeløpetmedutgåendebalansei regnskapet2013.faktiskbeholdningstemtemedsistebilagikontantkassenfor2013,somvarfra AGMstevnet7/9/2013.Utgåendebalanseherviserkr12.314,mensårsregnskapetvisteenutgående balansepåkr15.131,50.differanseutgjørkr2.817,50,ogdettebeløpetbleistyretbesluttet avskrevet.beløpeneiregnskapeterkontrollertmotfaktiskebilagtilbaketil2012,ogingenfeiler avdekket.avviketerderforeldreenn2år,ogkanhaflereårsaker.detkanforeksempelskyldes feilføringiregnskapet,feilopptellingfør/etterstevner,ellermanglendeutgiftsføringmotkvitteringer ikontantkassen.styretbesluttetåikkebrukeytterligereressurserpååundersøkedettevidere bakoveritid.allebilagoppbevareshoskasserer,ogertilgjengeligforinteressertmedlemmer. Enlitendifferansemellomfaktisksaldopåvårebankkontikontraregnskap2013erførtsom ekstraordinærinntekt.detteutgjordekr91,07.enukjentkonvoluttmedkr1.000,funnetikasserers sekk,erogsåførtsomekstraordinærinntekt. RevisorbaifjorstyretomåvurdereåplasseredenøkendeformuentilOODK«påenarmlengdes avstand».viharværtikontaktmedsparebank1ringerikehadeland,somanbefalteåendre innstillingenepåsparekontoentilåkreveatalleuttakinvolverertopersoner.pr.idaghar undertegnedeadgangtilåregistrerebetalingerfrasparekontoen,mensstyreledererdensomkan godkjenne.detteredusererrisikoenforsvindelbetydelig.styretvili2015vurdereåbyttebank,ogvil dasørgeforatentredjepersonhartilgangtiloodk skonti.dettevilgjøreossmerfleksible,særlig vedferieogsykdom.vimenerdetnaturligeeratnestlederfårfullmakt. 22/01/2015 MariaSyltebøOpstad Kasserer 13

14 Årsmøte2015 e.$revisorene$$ Revisorenes$kommentarer$til$styret$ TilstyretiOODK, Vedlagterrevisjonsberetningfor2014.Beretningener"signert"avossbegge,menmangler underskriftentilklausmagnus.dersomstyretmenerdeternødvendigkanettunderskrevet eksemplereventueltettersendesprvanligpost. Genereltsynesviklubbensregnskaperveldigryddigoggiretbrabildeavdriftogøkonomiiklubben. Viharlikevellysttilåkommemednoenkommentarer/forslag. MTiltaketsomergjennomførtmednykontoplansynesvierenveldigbraforbedringsombidrartilå gietriktigbildeavklubbensøkonomi.vivilimidlertidanbefaleatogsåoodkmpoengvurderestattinn iregnskapetistørregrad,f.eksgjennomatdetlagesenoversiktoverdentotalebalansenmellom utdeltepoengogbruktepoeng(ikroner)somrapporteressammenmedregnskapet. 14

15 Årsmøte2015 MTiltakeneforåsikreklubbensoppspartemidlermenervierveldigpositive.Somvipåpekteifjor,så savnerviimidlertidatdetleggesfremenplanfordissemidlene. MDeterstorkursaktivitetiklubben,ogvierenigeatinntekterogutgifterifmkurstroligviljevnesut mellomår,mendersomdettevisersegåikkeværetilfelletanbefalerviatdetvurderesominntekter ogkostnaderistørregradbørperiodiseres,slikatdegirensamletbildeavkursaktiviteten. MAvskrivningeneikontantkassenmenervierfornuftigistedenforåtrekkemedvidereetavvik.Men detteviserogsåutfordringenmedåhakontanter.vianbefaleratdetutarbeidesenklarererutinefor håndteringavkontantkassen(dersomenslikikkealleredeerutarbeidet).alternativtmenervidet kanværehensiktsmessigåvurderemulighetenforelektroniskeløsninger. Mvh OODKsrevisorer ChristinaSepúlvedaogKlausMagnusJohansen 15

16 Årsmøte2015 Vedlegg&2 Sak$3$og$4:$Revidert$regnskap$og$budsjett$ INN: 2014 Budsjett2015 Kiosksalg 12564, ,00 Rallystevneinntekt 11100, ,00 Lydighetsstevneinntekt 9175, ,00 Agilitystevneinntekt 61866, ,00 Bruksstevneinntekt 2500,00 Rallykursinntekt 19651, ,00 Lydighetskursinntekt 32000, ,00 Agilitykursinntekt 34550, ,00 Brukskursinntekt 41850, ,00 Treningfelles 44060, ,00 Medlemskontingent 70272, ,00 Dugnadsinntekt 50000, ,00 Egenandelfest 3100, ,00 Spesielleoff.tilskudd 2714, ,00 Leieinntekterfasteiendom 7000, ,00 Andredriftsrelaterteinntekter 140,00 Sumdriftsinntekter , ,00 UT: Kioskkostnader 7671, ,00 Rallystevnekostnader 3294, ,00 Lydighetsstevnekostnader 4197, ,00 Agilitystevnekostnad 11217, ,00 Bruksstevnekostnad 1000,00 Rallykurskostnad 14500, ,00 Lydighetskurskostnad 24835, ,00 Agilitykurskostnad 29369, ,00 Brukskurskostnad 34000, ,00 DugnadskostnaderNMLydighet 6984,50 StevneutgifterAGlag 12710, ,00 Diversedriftskostnader 23085, ,00 Klubbmesterskap,morroløpogfest 28138, ,00 Avskrivningpåimmaterielleeiendeler 2817,50 Leielokaler 600, ,00 Leietreningslokaler 37058, ,00 Anskaffelsedivutstyr 19755, ,00 LyspåBrekke 1495, ,00 Kontorrekvisita 3098, ,00 Datakostnad 1940, ,00 Møterogkurs 5150, ,00 Porto 319,90 500,00

17 Årsmøte2015 Drivstoff 2240, ,00 Kjøregodtgjørelsedrift 909, ,00 Kontingenter 1660, ,00 Gaver 10075, ,00 Forsikringspremier 2766, ,00 Bankogkortgebyrer 2692, ,00 Sumdriftskostnader , ,00 Driftsinntekter , ,00 Renteinntekter 13891, ,00 Ekstraordinærinntekt 1779,07 Suminntekter , ,00 Driftskostnader , ,00 Årsresultat , ,00 Balanse pr pr Kassekontanter 15131, ,00 Brukskonto , ,50 Stevnekonto 13, ,00 Sparekonto , ,00 Sumeiendeler , ,00 Styretforeslåratregnskapetgodkjennes. Styretanbefalerbudsjettforslagetvedtatt. 17

18 Årsmøte2015 Vedlegg&3 Sak$5:$Videreføring$av$OODKMpoeng$ Ordningenbleoppretteti2012.Påårsmøteti2014bledetbesluttetåfortsetteordningenmed OODKMpoengettårtilførnyevalueringi2015. StyretsforslageråvidereføreordningenavOODKTpoeng. Bakgrunn: OpptjeningavOODKMpoengpådugnaderogstevneroppmuntrertiloppmøte.Detbelønnerdesom «bidrarekstra».vårekursharikke«likpris»,desombidrarekstrakandeltapåkurstilenlitt rimeligerepenge. I2014bledetopptjent9.350poeng(10.900poengi2013),mensdetblebrukt7.390poeng. «Utestående»pr er Poengsomikkeerbenyttetinnen2åretteropptjeningsåretfallerbort.2.950poengsomble opptjenti2012faltbortvedsisteårsskifte.deerderfortrukketfrai«utestående»pr % avpoengenesombleopptjenti2012varikkebenyttetdadebortfaltvedsisteårsskifte.dette illustrereratordningenkosterklubbenendelmindreennénkroneperopptjentpoeng. Detteerrelativtsmåbeløpsammenlignetmedklubbensomsetning.Viharrådtilågimedlemmer sombidrarpåstevnerogdugnaderdenne«rabatten»nårdegårkursiregiavklubbenellerpå avgiftsbelagttrening. Dersomordningenblirvedtattvidereført,vilstyretjobbeforbedrekommunikasjonogmertydelige rutinerknyttettilopptjeningogbrukavpoeng. De9.350poengeneopptjenti2014bleopptjentpådisseaktivitetene: Vårdugnaden 1.050poeng Rallystevnet 1.000poeng NMilydighet 2.300poeng AG/LPMstevne 5.000poeng(anslagsvis¾AGMstevnet,¼LPMstevnet) De7.390poengenebrukti2014blebrukttilåredusereprisenpådisseaktivitetene: TreningiSinsenhallen,lydighetograllylydighet 1.420poeng TreningiSinsenhallen,agility 1.020poeng Rallylydighetskurs 150poeng Lydighetskurs 1.650poeng Brukskurs 650poeng Agilitykurs/Mtrening 2.050poeng Poengbrukti2014påkurssomholdesi2015:550poeng. 18

19 Årsmøte2015 Vedlegg&4 Sak$6:$Kontingent$ Forslag: Medlemskontingentfor2016endresikke. Sak$7:$Lovendringer$ Forslagtillovendringer: 1. Tilføyelseetter«sekretær»under 3T4Årsmøtetsoppgaverh):«for2år.» Bakgrunn:Klubblovenesomblevedtattpåårsmøtet2012og2014manglerentidsangivelse forsekretærvervet. 2. Endretidsfristen,under 3T3Innkalling,forinnsendelseavmedlemsforslagtilårsmøtetfra «senest5uker»til«senest7uker»førmøtedato. Begrunnelse:Fristenforåsendeutinnkallingentilårsmøteter,ihenholdtillovene,3uker førmøtedato.enfristpå5ukerførmøtedatoforinnsendelseavmedlemsforslaggirstyret kun2ukerpååferdigstilleårsmøteinnkallingen,ogeventueltforberedemotforslag.styret menerdeterhensiktsmessigåøkedettetidsrommettil4uker. Eksisterendeklubbloverkanlastesnedfrahttp://www.oodk.org/dokumentarkiv/retningslinjerM regelverkmogmlover/ Sak$8:$Honorering$ Styreforslagvedrørendehonoreringavnøkkelfunksjoneriklubben Gratisinnetrening: Styretforeslåratstevneledere,treningskomitéen,webredaktørogstyretfårdeltagratispåklubbens innetreningstilbud.styretforeslårentilsvarendeordningforinstruktører/treningslederesometter avtalemedtreningsansvarligplanleggeroglederminstfiretreningeriløpetavåret,hvordetikkeer muligåtreneegenhund. Desomtradisjoneltharfåttenpåskjønnelsefraklubbenforekstrainnsatsvilfortsattfådet.

20 Årsmøte2015 Vedlegg&5 Sak$9:$Lys$på$Brekke/treningshall$ Styrethargjennom2014arbeidetmedlyspåBrekke.Viharnåklarsignalfrakommunen.Saken leggesfremforårsmøtetmedforslag'om'vedtak,slikdetfremgåravandre'delavdettevedlegget. Fornoksåkorttidsidendukketimidlertidenannensværtinteressantmulighetopp:Sinsenhallenmå tasnedførnestesesongfordidetskalbyggesboligerderdenstår.viharmulighettilåkjøpehallen. Dennesakenerpridagsværtuvissogutredningsmessigpåetinnledendestadium.Detvanskeligste eromvikanfinneentomt.hallsakenomtalesiførste'delavdettevedlegget. Dersomdetvisersegathallkangjennomføres,blirdetikkeaktueltågjennomførelyspåBrekkenå, avøkonomiskegrunnerogfordihallenvildekkemyeavbehovetlysskulledekke. Hall$ DetteerandreogsistesesongvitreneriSinsenhallen.Hallenharværtetmegetbratreningsstedom vinteren.klubbenharidagingentilnærmelsesvislikegodealternativerforkommende vintersesonger. Vedkontaktmedeieren,RoarKjønstad,harvifåttmulighettilåkjøpehallen.Priseneierennå forlangerfordenåtteårgamleboblehallener kroner.itilleggviltransport,tilretteleggingog reisingavhallenmedtilhørendeanleggsarbeiderkostebetydeligebeløp.slikehallerregnesåkunne haenlevetidpå20år.strøm,oljeogandredriftskostnadersamtadministrasjonvilkostei størrelsesorden50.000krårlig,ellernoemer. Iklubbenerønsketomegentreningshallikkenytt.I2010varethallprosjekt(ikkeboblehall)meget godtigang,menmåtteskrinleggesdadetblesattbomforåbrukedenavtaltetomten (landbrukshensyn).klubbenhaddedaspartenergiskimangeårmedsiktepåhall.dissepengene utgjørstørstedelenavvårkapitalidag,somkanmuliggjøredagenshallprosjekt.styrettrorlikevel klubbenmåtaoppetlån,forikkeåstålikviditetsmessigpåbarbakke. Vimåundersøkegrundighvareisingavhallen,drift,vedlikehold,tomteleie,delvislånefinansiering, kankoste,samtinntektspotensialet.medlemmenemåsomnåbidratilhallensøkonomigjennom treningsavgifter.determuligåoppnåeksterneleieinntekter(sliksinsenhallenharidag).den økonomiskekalkylenbørleggetilgrunnatviiløpetavhallenslevetidikkeskalbrukeoppkapitalenvi nåleggeriden,ogdermedstårpåbarbakkenårdenerutslitt.årligenettoinntektermåværehøye noktilatvårkapitalforblirintakt. StyreterigangmedåundersøkeomdetermuligåfinneentomttilhallenpåOslokommunes arealer.dersomdusommedlemkanhaidéertilplasseringssteder(f.eks.private),tips'osstomten børværeiosloellerallernærmesteomegn. HallvilværeetsærdelesstortprosjektforOODK,ogvedtakomågjennomføredetbørfattesiet ekstraordinærtårsmøte. Styretberårsmøtetvedta:Styretkanarbeidevideremedhallprosjektet.Dersomtomteproblemet løsesogdeøkonomiskeforutsetningeneerakseptable,skalstyretleggefrembeslutningsgrunnlag foråiverksettehallprosjektetforetekstraordinærtårsmøte. 20

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Grenland Krets av NSF

Grenland Krets av NSF Prosjekt 0-,Avdeling 10-Administrasjon, periode 0-12 3400 - Offentlige tilskudd -76 500,00-76 500,00 0,00 0,00 3401 - Andre tilskudd -31 211,00-31 211,00 0,00 0,00 Sum salgsinntekt -107 711,00-107 711,00

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT 2016 HAUGESUND SEILFORENING

RESULTAT 2016 HAUGESUND SEILFORENING RESULTAT 2016 HAUGESUND SEILFORENING Driftsinntekter: totalt anlegg sport(jolle) 3101 Nedskriving Bryggeanlegg 122 033,00 122 033,00 *1 3205 Kiosksalg,etc 2 450,00 2 450,00 3400 Spesielle offentlig tilskudd

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Balanse. Fredrikshald Havfiskeklubb Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse

Balanse. Fredrikshald Havfiskeklubb Dato: Side: 1 Regnskapsår: Konto Tekst balanse i periode balanse Balanse Fredrikshald Havfiskeklubb Periode: 1-12 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Varer 1460 Beholdning Pilker, Bly, etc. 2 87 1461 Beholdning Klubbjakker

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

mat: aw.. -,_ (. D;.) 9(47 e mm. Ras: za mama-w;- Mmm L. % Ris am. llllll KUMMUNEi Årsmelding 2016 fra Hasselvika idrettslag.

mat: aw.. -,_ (. D;.) 9(47 e mm. Ras: za mama-w;- Mmm L. % Ris am. llllll KUMMUNEi Årsmelding 2016 fra Hasselvika idrettslag. mat: aw.. -,_ g '; m 5.3 i _ TW. (. D;.) 9(47 e..-...-...-- mm. Ras: za mama-w;- Mmm L. % Ris am. llllll KUMMUNEi Årsmelding 2016 fra Hasselvika idrettslag. ! Årsmøtet ble avholdt i klubbhuset Lauvåsen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG Foretaksnr. 985215499 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Andre inntekter 121 723 188 874 Kommunale kulturmidler 0

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Alternativ 1 Alternativ 2 Budsjett 2015 3 Medlemskontigent Hovedlag kr 50 kr 50 3001 Treningsavgifter kr - kr - 3100 Idrettskole kr - kr - 3110 Påmeldingsavgift kr

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Oversikt over styrets/komiteenes arbeidsoppgaver i Asker Hundeklubb

Oversikt over styrets/komiteenes arbeidsoppgaver i Asker Hundeklubb Oversikt over styrets/komiteenes arbeidsoppgaver i Asker Hundeklubb Styrets oppgaver Leders ansvar og arbeidsoppgaver: Lede klubben, påse at alle lover, regler og forskrifter følges, både de som er bestemt

Detaljer

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport 09.02.11 08.54 (Alle) Regnskapskonto 2010 3025 Salg T-skjorter, program Slogfunk 4 520 4 520 3200 Egenandeler 12 150 12 150 3205 Kontingenter 19 900 19 900 3210 Annonsestøtte 24 200 24 200 3220 Sponsing

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 19 200 175 000-155 800 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 000 60 000 0 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Regnskap 2004 og Budsjett 2005

Regnskap 2004 og Budsjett 2005 Regnskap 2004 og Budsjett 2005 Regnskap 2004 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2004 hatt et meget bra drifts år. Vi har oppnådd et overskudd på kr 41 145,09,- 1) Dette til tross for at vi har

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Kontingenter/m.v. 2 3/627/803 3/583/426 Andre/driftsinntekter 3 433/225 354/924 Offentlige/bidrag,/gaver 4 885/766 1/083/487

Kontingenter/m.v. 2 3/627/803 3/583/426 Andre/driftsinntekter 3 433/225 354/924 Offentlige/bidrag,/gaver 4 885/766 1/083/487 RESULTATREGNSKAP,OSLO,KAJAKKLUBB,2014 DRIFTSINNTEKTER Noter 2014 2013 Kontingenter/m.v. 2 3/627/803 3/583/426 Andre/driftsinntekter 3 433/225 354/924 Offentlige/bidrag,/gaver 4 885/766 1/083/487 Sum,driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 102 Halldrift Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3900 Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 575,00 3961 Salg kiosk høy sats 216,08 0,37 79 186,37

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 Venneforeningen Risør II

ÅRSRAPPORT 2016 Venneforeningen Risør II Side 1 Eiendeler Konto Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse 1150 Risør2 1,00 0,00 1,00 1200 Aksjer Øysang 1 200,00 0,00 1 200,00 1510 Kundefordringer 1. 6 715,00-4 760,00 1 955,00 1900 Kasse 3 092,00 399,00

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2007 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Tirsdag 27 mars 2007 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Godkjenne innkallingen 4. Valg av møteleder og referent, samt to til å signere referatet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

70 Idrettslag Tilskudd LAM midler og Idrettsråd

70 Idrettslag Tilskudd LAM midler og Idrettsråd 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame 0 3011 Sponsorinntekter mva pliktig 0 60 000-60 000 - - - - - - - - - - 3103 Solør Mart`n 0 100 000 - - - - - - - 75 000 15 000 - - 10 000 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie

Detaljer

Østre Bærum Skytterlag

Østre Bærum Skytterlag RESULTATREGNSKAP Østre Bærum Skytterlag 01.11.2014-01.11.2013-31.10.2015 31.10.2014 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT Noter Kontingenter 1 97 200 102 450 Storviltprøver 2 142 069 201 600 Salg Ammo 3 147 190 213

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

[ Idrettslagets navn ]

[ Idrettslagets navn ] [ Idrettslagets navn ] [ LOGO ] BUDSJETT 2016 Utarbeidet av interimstyret 11. april 2016 INNHOLD 1 Driftsinntekter 2 Driftsutgifter 3 Resultat Budsjett Budsjettperiode: 2016 DRIFTSBUDSJETT - Hovedposter

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag ÅIL TOTALT BALANSE KTONR TEKST HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 1200 LØYPEMASKIN kr 0,00 kr 9 500,00 1201 SCOOTER kr 0,00 kr 6 450,00 1202 FANE kr 45 330,00 kr 52 885,00 1203 KLATREVEGG kr 59 900,00 kr 68 043,00

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Periode: 31.12.2012 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00-40 000,00 10 000,00 0,00 3401 Andre Tilskudd -3 856,65-3 856,65-20 000,00-16 143,35 0,00 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Søndag den 12. mars 2017 kl 13.00 på lokalet Åshall i Larvik Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Resultat pr. avdeling

Resultat pr. avdeling 216 Periode 1-1 1 HOVEDLAGET 1 3 SALG SKJERF 5 67, cr 3 1, cr 5 67, cr 3 1, cr 321 Medlemskontingent 75 45, cr 65 25, cr 75 45, cr 65 25, cr 3265 Sponsorinntekt 6, cr 6, cr 3275 Salg kiosk 4,47 cr 1 415,

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent

Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent Ark10 Norsk Retrieverklubb Avd Bergen og Omegn Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 Budsjett 2009 Resultat 2009 Budsjett 2010 Inntekter: Medlemskontigent 43000 47650 48000 Offentlig tilskudd 17353 20000 Agility

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding Se eget dokument. a. Årsregnskap for Side 7 b. Årsregnskap for Side 17

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding Se eget dokument. a. Årsregnskap for Side 7 b. Årsregnskap for Side 17 Årsmøte 2017 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Regnskap 2005 og Budsjett 2006

Regnskap 2005 og Budsjett 2006 Regnskap 2005 og Budsjett 2006 Regnskap 2005 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2005 hatt et meget bra drifts år. Vi har hatt driftsinntekter på kr 488 334,63,- og har oppnådd et overskudd på

Detaljer

REGNSKAP FOR HOVEDSTYRET 2014

REGNSKAP FOR HOVEDSTYRET 2014 REGNSKAP FOR HOVEDSTYRET 2014 301 Medlemskontingent 19664,00 20000 310 Tilskudd fra idrettsorganisasjoner 39148,93 40000 320 Offentlige tilskudd 25609,00 20000 340 Leieinntekter anlegg 6400,00 12000 354

Detaljer

Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG. Org nr

Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG. Org nr Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG Org nr. 983 954 324 Postboks 82 Bud Stadion, Prestgardsvegen 70 www.budil.no 6431 Bud e-post:budil@online.no Bankkonto: 4075 21 22816 Saksliste Årsmøte i Bud IL 2016 Bud Samfunnshus,

Detaljer

Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014. Dagsorden:

Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014. Dagsorden: Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014 Søndag 25.mai 2014 ca. Kl.15.00 (Med forbehold om at utstillingen da er avsluttet.) Norsjø Ferieland, Bø i Telemark Norsjø Ferieland, 3812 Akkerhaugen

Detaljer

Resultat avd. 70 Idrettslag

Resultat avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame............................................... 19 200,00 90 400,00 3011 Sponsorinntekter mva pliktig.......................................... 60 000,00

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

ÅRSBERETNING. Haugenes Vel www.haugenesvel.no. Hockey-kamp på tennisbanen. Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s

ÅRSBERETNING. Haugenes Vel www.haugenesvel.no. Hockey-kamp på tennisbanen. Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s ÅRSBERETNING 2011 Haugenes Vel www.haugenesvel.no Hockey-kamp på tennisbanen Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s Invitasjon til Årsmøte i Haugenes Vel Tirsdag 14. februar

Detaljer

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39 Kassedagbok 2014 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank Skyldig tilskudd 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Dato til: Enkel resultatrapport Regnskapsår 25 Periode - 2 Nr. Hittil i år Hittil i fjor Kontonavn Beløp Beløp Salgs- og driftsinntekt 33 Tilskudd SV sentralt 53 59 5 32 Andre inntekter (FT-gruppe) 54

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Regnskap 2007 og Budsjett 2008

Regnskap 2007 og Budsjett 2008 Regnskap 2007 og Budsjett 2008 Regnskap 2007 Side: 1/7 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2007 hatt inntekter på kr 575 230,- og oppnådde et overskudd på kr 178 146,- De største inntektspostene i 2007 er

Detaljer

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG 2015 POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet Driftsinntekter Salg, sponsorinntekter mm kr 3 052 741 kr 5 002 570 kr 6 648 491 Tilskudd kr 1

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer