!! Vedlegg!til$årsmøtet!2015!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!! Vedlegg!til$årsmøtet!2015!"

Transkript

1 Vedleggtil$årsmøtet2015

2 Årsmøte2015 Sak$2:$Årsberetninger$ Vedlegg&1 a.$styret$ Styrethariperioden1.mars2014til14.mars2015beståttav HegeKornør(leder) KristenKnudsen(nestleder) MariaS.Opstad(kasserer) IrenLarsen(sekretær) NinaJohannessen(styremedlem) ToneCecilieHøgestøl(styremedlem) CarolineS.Haadem(styremedlem) Styretharhatttistyremøteriperioden.ItilleggharstyretsamarbeidetpreMpost,telefonogenegen FacebookMgruppe.Styretharbehandlettiordinæresaker,samtfasteogløpendesaker/oppgaver. Årsmøtetbleavholdt1.mars2014.Detbleavholdtetekstraordinærtårsmøte19.marsforå behandletosakersomårsmøtetikkerakkåbehandle.møtetbleetterfulgtavetmedlemsmøte.det bleogsåavholdtetmedlemsmøteden28.april2014. OODKhadde253medlemmervedutgangenav2014,hvorav229klubbmedlemmer,19 husstandsmedlemmer,ettklubbmedlem totalfamilieogfireæresmedlemmer.vedutgangenav 2013haddeOODK212medlemmer. Styretønskeråretteenstortakktilallemedlemmersomharbiståttpåklubbensulike arrangementer,ogsompåandremåterharbidratttildriftenavklubbeni2014. Klubbarrangementer$$ Påskehareløp Lydighetsstevne Agilitystevne Rallylydighetsstevne TekniskarrangøravNM DugnadpåBrekke Klubbmesterskapiagilityoglydighet Klubbmesterskapirallylydighet KlubbmesterskapiNBFMprøve,sporkl.D HøstfestpåBjørnehuset Adventsfrokoster Nisseløp

3 Årsmøte2015 Kurs$$ Tokursikonkurranselydighet(kl.1M2) Helgekursikonkurranselydighet Kveldskursikonkurranselydighet Nybegynnerkursiagility Toføringskursiagility Nybegynnerkursirallylydighet Banekursirallylydighet Helgekursirunderingforvideregående Helgekursisporforvideregående Helgekursisporfornybegynnere Styrets$arbeid$ Styremøtereferatenepubliseresfortløpendepåklubbensnettsider.Nedenforfølgerenlisteover sakerogoppgaverstyrethararbeidetmed,samtmerutfyllendeberetningeromutvalgtesakerog oppgaver: Klubbenshistorie OODKMpoeng Stevnehåndbøker Retningslinjerfortreningogkurs Klubbhåndbok HøringsuttalelsertilNKK Kandidatforslagtilkompetansegruppe Sponsingavdeltakelseiinternasjonalestevner Honoreringavviktigebidragsytere Kompensasjonforgressklipping UtleieavBrekke NMilydighetpåBrekke Uttaksstevnetilnordiskmesterskapilydighet2015 Ordinæreoffentligestevneriagility,bruksograllylydighet Anskaffelser* 3dommertelt 3stevnetelt Aggregat Nettbasertregnskapsprogram Printertilkasserer Bomnøkler* KlubbenharfåttytterligeretobomnøkleravOslokommune,slikatvinåtotaltharfire.Enav bomnøkleneerplassertietnøkkelskapiklubbhytta.nøkkelskapetharkodelåsslikatinstruktørerog andrekanhenteutnøkkelenoglåseoppbommenvedbehov.deøvrigetrenøkleneoppbevaresav JannaOulie,NinaKristiansenogstyreleder. 3

4 Årsmøte2015 Lys*på*Brekke* Årsmøtet2014gastyretfullmakttilåarbeidemedlyspåBrekkeinnenforenkostnadsrammepåom lagkr50000.kristenhararbeidetvideremedsakensammenmedtor,ogtorsdagden4.desember vardetflomlysbefaringpåbrekke.seksjonssjeffor«skogogeiendom»,trondenkerud,gaklarsignal tilatsøknadombelysningav midtreplan,ca50x35m,kunnesendesbymiljøetaten.styretga KristenogHegefullmakttilåutformesøknad,somblesendttilBymiljøetaten26.januar.Viharnå fåttmuntligtilsagnompositivtsvar.investeringeneviloverstigekostnadsrammensomårsmøtet 2014vedtok.Endeligbeslutningomgjennomføringbørtasavårsmøtet2015(sesak9/vedlegg7). Vintertrening*i*Sinsenhallen*2014/15* OODKfornyethøsten2014sinavtalemedOsloHundeskoleforleieavSinsenhallenfor vintersesongen(15.september2014m30.mars2015).dennegangenfikkvileiehallentokvelderi uka,tirsdagerkl20m22ogfredagerkl18m20.agilityutøverneogutøverneilydighetsgrenenetrener tirsdagannenhveruke,ogfredagannenhveruke.treningsavgiftenprsemestererkr420for lydighetsgreneneogkr520foragility.agilitytreningenerdyrerefordivibetalerekstraleiefor hindermateriellet. AntalldeltakerepåvintertreningiSinsenhallenhøsten2014var32og34ihenholdsvisagilityog lydighetsgrenene,mot23og27høsten2013.pr15.februar2015erdet22påmeldtepå vintertreningeniagility2015,og39ilydighetsgrenene.tilsvarendetallforvinteren2014var17i agilityog22ilydighetsgrenene. Klubbensvintertreningstilbuderaltsåendamerpopulærtdennevintersesongenennforrige.Likevel hardetikkeværtproblemermedformangepåtreningfordisamtligepåmeldtealdrimøteropphver gang.dennesesongenerimidlertiddensisteisinsenhallen.oslohundeskolesleieavtalefortomten hallenstårpåersagtoppavutleier.oodkstreningskomitéogstyremåderforarbeideforåfinneet alternativttreningstilbudfornestevintersesong. Høstfest* HøstfestenforOODK smedlemmerfantsted8.novemberibjørnehusetpåst.hanshaugen.24av medlemmenehaddemeldtsegpåogmøtteoppfestkledteogmedgodthumør.hegekornør,iren LarsenogNinaJohannessenvartidliguteogdekketbordoggjordeklartførgjestenekomkl.1900.Vi haddemusserendevinsomvelkomstdrinkogderettertapasframatspecialen.matenvarveldig godogdetvirketsomdeflestevargodtfornøydemedmåltidet.oodkstodformineralvannog snacks,ogellershaddemedlemmeneselvmeddetdeønsketådrikketilmatenogutoverkvelden. IrenLarsen,ÅseWahlGundersonogMaritHebækhaddebaktdeiligekakertilfesten,ogbordkortene bestodavbilderavhundenevåresådetvaromågjøreåfinneplassensinutifradet. RagnhildogKristenKnudsenstodforkjempemorsomunderholdningsomvarenhundequizmeden twist,medmangemorsommeogutfordrendespørsmål.mariaopstadhaddeklikkertreningfor eierneogikkehundenedennegang,noesomførtetilmyelatterfrapublikumdakarischrøderog GuroSvenningsentokutfordringenemedåblitrent.Dettemedførtenokennyforståelseforhva hundenevåremågjennomgå. Vimåtteavsluttekl.0130,ogmangevarigjenhelttildetsiste.MarianneAker,MaritHebækogNina Johannessenvarigjentilsluttogtokoppvaskoggulvvask.Mangeandrebidroogsågodtunderveistil åryddebord,dekkepåtilkaffenoghjelpetil.viopplevdedettesomenvellykketfest,medmange 4

5 Årsmøte2015 hyggeligetilbakemeldingeroghåperdettekanblientradisjonvidere.nesteårønskeslittfleretil ryddegjengen. Egenandelenvarkr.200,M.AnsvarligforhøstfestenvarNinaJohannessen. Kveldsseminar*om*lek* Onsdag16.novemberholdtinstruktørSivSvendsenettretimerskveldsseminaromlek.Deav klubbensmedlemmersombidroekstratildriftavklubbeni2014bleinviterttilgratisdeltakelsepå seminaret,somenpåskjønnelse.andremedlemmerfikkogsåmulighettilådeltamotenavgift. Rundt30medlemmerfulgteivrigmedpåSivstipsomleksommotivasjon,ogipausenhaddevi hyggeligsamværmedlettservering.takktiliren,somarrangerteseminaretvihåperatdettekanbli enårligbegivenhet. Oslo,18.februar2015 HegeKornør IrenLarsen Leder Sekretær 5

6 Årsmøte2015 b.$treningskomitéen$ i.$agility$ ÅretstartetmedpåskehareløppåBrekkehvorHaraldSchjelderupdømte.Hanhaddesattenmorsom banederallemåttegåløpetsittmedeteggpåenskjedeneneveien,forsåogbyttedetmed3store påskeeggoggåbanenspeilvendtpåtilbakeveien. Detvargodtoppmøteavfolkpåtversavallegrenene. Imaihaddevivårtårligenybegynnerkurssomvarfyltoppmed10ivrigedeltageresomhadde2 dagerpåbrekkemedforskjelligeutfordringer.allefikkavsluttemedåprøvesegpåenenkelhel bane. Allesomgikkpåkursethaddeogsåmulighettilådeltapå5ekstratreningermedegeninstruktør. HovedinstruktørvarKirstenBjørnelykkeoginstruktørenesomhjalptilutevar,KariTorgersen,Beate KittilsenogNantikaLunde. IjunihaddeviklubbmesterskaphvorGondolaGuttormsenstiltesomdommer,hervardetogsågodt oppmøteogpåtversavklassenesåvardethennarautiainenmedfudgesombleklubbmester. ViarrangerteogsåetføringskursmedinstruktørAnjaMacNeill,detblekun4stkpåmeldt.Påtrossav atvivarsåfå,valgteviågjennomførekursetallikevel,menistedenforågjennomførekursetover2 dager,tokvidetpå1dagogmedenlangpausemidtpådagensåførereoghunderfikkhviltseglitt. Sidenvivarsåfå,fikkvimassetreningstidogpirketetips. Iseptemberarrangertevivårtårligeagilitystevne,ogherhaddeSveinHvedingsomvarstevneleder fullkontrollogsørgetforatstevnetgikkgreitunnautendestoreproblemer. Vitakkerallesomhjalptil,utenderehaddedetikkegåttlikebra. FørstehelgenioktobervardetklartforetnyttføringskursogsådennegangenhaddeviAnja MacNeillsominstruktør. Detvar7stksomfikknokåjobbemedover2dageretteretvellykketkurs. NybegynnertreningenehartrentfasthvertorsdagpåBrekkemedeninstruktørfraklubbenmed skiftendeantallpåtreningene.noengangerfåognoengangermange. VideregåendetrentefastpåtirsdagerpåBrekkeognyttavåret,såleideviinninstruktørChristina Kosinski.Hunvarhososs3gangerimnd,totalt12ganger.Degangenehunikkevarder,trentevipå noenavbanenevihaddehatttidligere. Dentreningenmåttemanmeldesegpåogbetalefor,mendetsåutsomdetvaretpopulærttilbud, totaltvarvirundt15stksomtrente. Itillegghardetværtfritreningerpåmandagerogfredageruteninstruktørfordesomvilledet. Fritreningandredagerharværtannonsertpåagilitysidenpåfacebook. VintertreningenharforegåttiSinsenhallen,derviannenhvertirsdaghartrentfrakl.20 22med instruktørogannenhverfredagfrakl.18 20uteninstruktør,menenansvarligsomkommermed bane. ViavsluttetåretmednisseløpiSinsenhallenognissedommervarHaraldSchjelderupsomsatten morsombanesomvarformetsometjuletre. Utfordringenvarågåløpetsittmedminiski.Detvaretmorsomtsynogsepåalledeforskjellige måtenedeflesteløstedettepå. Trorfaktiskvihadderekordoppmøteogallerakkågåenrundeførvimåtteavslutte,tilnesteårmåvi nokforlengenisseløpet. Viservertegløgg,pepperkaker,appelsinerogsjokoladeogvihaddeplukkepremiertilalle. 6

7 Årsmøte2015 Vinnerneble: Liten:MinaMathisenmedPytte Mellom:RagnhildKnudsenmedBasta Stor:ToneFrydenlundmedMira HilsenBeateogKari Treningskomiteenforagility ii.$bruks$ Fellestreninger*lydighet:* BrukstrentesammenmeddeøvrigelydighetsgreneneiSinsenhallenannenhverfredagfra18M20.Det vargodtoppmøtefrabrukssidengjennomhelevinteren.iløpetavvinteren2014møttesviogså onsdagerpåulikesteder;inydalen,påvoldsløkkaogiskolegårdenpåkjelsåsskole.detvargenerelt veldigbraoppmøtepåalletreningene,ogpådetmestevarvioppei14ekvipasjerpåtrening.på dissetreningenefortsattevioppleggetmedtreningsledersomledetfellesøvelser,gatipsoghaddeet oppleggfortreningen.dettefungertesværtbra. StortakktilIren,NinaJ.,KariS.,Susana,Åse,SidselogSiljeB.somharstiltoppsomtreningsledere. Fellestreningenebleavsluttetmidtijuni,mendetvarnoeaktivitetibruksgruppagjennom sommerenogså.iauguststartetfellestreningermedinstruktørover8onsdager.detvarstorpågang, ogpåmeldingenblestoppetpå13deltagere.veronicawistervarinstruktørogtreningeneforegikk påbrekke.ioktoberbegynteinnetreningeneisinsenhallenhvorbruksdeltetreningsdagermedde øvrigelydighetsgrenene annenhvertirsdagfra20m22ogannenhverfredagfra18m20. Fellestreninger*spesialøvelser:* Nårdetblebartoglyserepåkveldenstartetvioppmedtreningerifelt,sporogrunderingpå mandager.oppmøtetvarsværtvariabelt,mennårdetvartreningervaralledeltagernemotivertog flinketilåhjelpehverandre.påhøsthalvåretfortsattetreningenepåmandagerframtildetblefor mørkt.etnyttoppleggfordissetreningeneblediskutert,ogviforsøkteenordningmedtreningsleder ogsåispesialøvelserivintermånedene,hvortreningenogsåbleflyttettilenhelgedag.detvar variabelrespons,medstortoppmøteinnimellomoglavereaktivitetmotsluttenavåret.treningenei spesialøvelsenevilblivurdertoglagetnyttoppleggfori2015,medmålsetningåfåmerstabilt oppmøteogmerstrukturpåtreningene. Kurs:* SporkursforviderekomnemedNinaHaalandblearrangert24M25mai.Godetilbakemeldingerog fornøydedeltagerefikknyeutfordringerispor.kursetvarfulltmed6deltagere. SporkursfornybegynneremedRolfHeggsominstruktørforegikkhelgen1M3augustpåBrekke.Det varfulltkursmed8deltagere,somfikkengodintroduksjontilspor,ogtilbakemeldingenevarsvært gode.pågangentildettekursetvarstorognoenfikkdessverreikkeplass.tilsvarendekursvilblisatt oppi2015fordisse. RunderingskursmedFinnHugoØienVarsattopp2helger 1fornybegynnereog1forviderekomne, menpgaforfåpåmeldtepånybegynnerhelgenbledisseslåttsammenogdetvarkunet runderingskurshelgen27m28september.dettekursethadde5deltagere.somvanligvardeltagerne veldigfornøydemedkursetogfinnhugo. Treningermedinstruktøreromtaltunderfellestreninger. Klubbmesterskap*spor:* 7

8 Årsmøte2015 Lørdag4.oktoberarrangerteOODKforførstegangklubbmesterskapibruks.DommervarWidar Bratlie,ogdeltagernekonkurrerteiklasseD spor.detvar6deltagere,ogenhaugmedfantastiske ogpåliteligehjelpere,somstopåtiltrossfornoelabertvær regn,regnogregnitillegghaddevien finlitentilskuergjengtillydighetsdelen.detbleførstkonkurrertispor vedsteinbordetmot Sandermosen.Sporleggerehaddemerketsporenedagenfør.Lydighetogbudføringbleutførtpå Brekke.VårførsteklubbmesteribruksbleIrenogInka gratulerertusentakktilenherliggjengsom gjordedagenmuligmedmassejobbbådeiforkantogpåselvedagen. Nåserviframmot2015Mhvorviblantannetskalavholdevårtførsteoffisiellestevneispor ' Caroline'S.'Haadem' iii.$rallylydighet$ DetharværtetveldigtriveligogaktivtrallyårmedmangeOODK'eresomharkonkurrertmedflotte resultatermmangepallplasserog1.premierialleklasser Fellestreninger FellestreningenepåBrekkestartet23.aprilogutovervårenvardethyggeligåkunneønskeflerenye medlemmerogflottehundervelkommen. 25.junivardetuformellsommeravslutningmedkaffe,kakerogrekordstortoppmøte. Fellestreningenetokpauseijuli,menstartetoppigjeniaugustogvihaddesistetreningpåBrekke 1.oktober. TakktilMariaS,MariaO,HegeKogChristinaSsomharværttreningslederei2014ogbidratttilgode treningermedbaner,kombinasjoner,tipsogråd.ogtakktilmedlemmenesomharbidratttilatdet alltidergodstemningpåtreningerogsomstøtterhverandrepåkonkurranser Kurs 14M15.junibledetavholdtnybegynnerkursistrålendesommerværmedMariaOsominstruktør. Innføringiregelverketoggjennomgangavalleklasse1skiltenestodpåplanen.Detblefulltkursmed 6fornøydedeltakere. FireonsdageriaugustogseptemberbledetavholdtbanekursmedMereteKristensenog hjelpeinstruktørmariao.hervardetfokuspågodebriefinger,lagearbeidsplanforkonkurranser, trenepååholde"nerveneisjakk"m.m.noketfulltkursog6fornøydedeltakere. Stevner 26.aprilarrangerteOODKsittførsterallylydighetsstevnemedKirstiKahrssomdommer.Detvar57 påmeldtehvorav11oodk'eremogdetblepallplasseri1.,2.ogeliteklassen Vifikkmangetilbakemeldingerpåetgodtarrangertoghyggeligstevneivårsolen. TakktilMariaO,ÅseG,NinaJ,Iren,Unni,GroA,Karianne,Lisbeth,HegeKogKristinforinnsatsen somflinkemedhjelpere. 20.septemberbledetogsåavholdtklubbmesterskapirallylydighetforførstegang. 8

9 Årsmøte startendefordeltpåalleklassermedMereteKristensensomdommer.LisbethogEllenhaddemed kaker,ninakordnetkaffe.entriveligdagmedpositiveogengasjerteoodk ere. KlubbmesterbleMarieogCarmen,2.plasstilIrenogInka,3.plasstilLisbethogMozart,mens dommerensfavorittblehegeoggoggen. Viglederosstilflerekurs,treningermedinstruktørograllystevnei ChristinaBerman Treningsansvarligrallylydighet 9

10 Årsmøte2015 c.$stevnelederne$ i.$agility$ Agilitystevnet6.september Sveinvarstevnelederforstevnet,ogdetblegjennomførtmedgodhjelpfrasværtmangegode hjelperefraklubben.detteerdetstørstestevnetviarrangererogiårvardetsværtmangepåmeldte: Agility,327starter,AgilityHopp,332starterog28lag.VihaddeogsåÅpenhopp,med92starter. DommerevarGondolaGuttormsen,SeppoSaviko(FIN)ogJanEgilEide.Medsåmangedeltagereblir detenlangdag,bådefordeltagereogosssomarrangører,mendetblebragjennomførttakketvære storinnsatsfraalle. ii.$lydighet$ Lydighetsstevnet7.september ToneCecilievarstevnelederforlydighetsstevnet,oghaddefantastiskgodhjelpfraSilje,Hanne, Torill,HegeS,HegeK,Marianne,MaritogKari.DommerJonG.Olsendømteklasseenogelite, dommerøysteinødegårddømteklassetoogtre.detvar17påmeldteiklasseen,niiklasseto,åttei klassetreogtoielite.stevnetvarveldigkoselig,ogvifikkflerehyggeligetilbakemeldingerfra fornøydedeltagere. iii.$nm$i$lydighet$ For28årpåradvarOODKtekniskarrangøravNorgesmesterskapetilydighet.Detteeroghar værtenviktiginntektskildeforklubben.arrangementetgikkavstabelenidrammenførste helgenijuni,detteåretiflottvær,kanskjelittforvarmtfornoen. Ettermyesjauingforåfåopptelt,ringerogannetutstyrpåfredagen,vardetklartfor kvalifiseringpålørdag.pålørdagenskvalifiseringdeltok46dyktigeekvipasjersomblebedømti treringer,avtredommere.hverdommerhaddehversindedikerteskriverfraoodkog "poteter"fraoodkløpmellomskrivertelteneogdatateltetmedresultaterforpunsjing.da dagenvaroverogetterlittfinregning,var15avnorgesdyktigsteekvipasjerklareforsøndagens finale.oodk'erebygdeomdetreringenetilènoggjordealtklarttilsøndagensfinale. DeteraldrietNMutenskjærisjøen...Finaledagenvardetstrømmensomblebortepåhele området.mentakketværesnarrådighetfrahegesundsbarm,fikkvitakietaggregatfravenke ogtorhenning,ogsåoodk'ere,ogvikomiganglengeførdeandreaktivitetenepåområdet medmusikkoginnmarsjfordeltagereogdommereledetanavflaggbæreribunadfraoodk. IfinalenvardetfiredommeremedhversinskriverogresultaterblefortløpendepunsjetpåPC, hengtoppogertilgjengeliggjortfordeltagereogpublikum.detvarenspennendefinaleog masseflotteekvipasjer. Etterenlangdagmedformidabelinnsatsfradeltagerne,dommere,speakerogfrivilligefra OODK,kunnevigratulererAinaFatlandRøineogKyliesomåretsnorgesmestere. OgsåiårfikkOODKskrytavbådedeltagere,landslagsledelseogKompetansegruppaforLPfor profesjonellgjennomføringavdettekniskerundtnm.vibenytteranledningentilåtakkeallefor innsatsen. KirstenBjørnlykke,HegeSundsbarm,IrisB.Idland 10

11 Årsmøte2015 iv.$rallylydighet$ SeberetningerfraTreningskomitéen. v.$klubbmesterskap$$ Klubbmesterskapetilydighetogagility19.juni SveinogToneCeciliearrangerteklubbmesterskapetmedgodhjelpfraHegeKsomskriver,ogalle deltagernesomhjalptilmedarrangementet. NKKsattoppstevnetiArrasometoffisieltstevne,slikatvifikkengeneralprøveførOODKs høststevne. GondolaGuttormsendømteagilityen,hvordetvar9deltagereinybegynnerog13deltagerei videregående.elisabethisaksendømtelydigheten,hvordetvar15påmeldte. CarologLokebleklubbmestreilydighet,ogHannaogFudgebleklubbmestreiagility.Dommerenes favorittbleogsåkåret,ogherstakkkristenogbastaavmedseierenilydighet,ogminaogpyttei agility. Bruksograllylydighet:seberetningerfraTreningskomitéen. 11

12 Årsmøte2015 d.$kasserer$ I2014byttetviregnskapssystemtilVismaonlineeAccounting.Meddetblekontoplanenendret, hovedsakeligforågibedreoversiktoverinntekterogutgiftermellomdefiregrenenevåre(lp, agility,bruksogrally).omgjøringtilnyekontigjøratdeterkrevendeådirektesammenligne regnskapetbådemedbudsjett,menogsåmedregnskapfratidligereår.jegharlikevelgjortnoen vurderingerrundtdette. Åretsresultatblekr Detteinkludererkr25.000forarrangøravNMi2013,somkominni januar2014.resultateterlikevelsværtgodt.driftsinntekteneblenestenkr høyereenn budsjettert,mensdriftskostnadenebleca.kr65.000høyere.detteharflereårsaker. Viharfleremedlemmerennbudsjettert.Medlemskontingentgainntekterpåca.kr70.000,mot budsjettertkr Kioskengikkmedunderskuddi2013,mennoeøktprisersamtøktomsetninghargittosset overskuddpåca.kr5.000i2014. Anskaffelseravdivutstyrblebudsjetterttilkr40.000,menbleiunderkantavkr Partyteltene blemyerimeligereennantatt,ogdeterikkeanskaffetmurellerfleretunneler. Utgiftertillagpåmeldingeriagilityharholdtsegstabilsistetreår.Deutgjøriunderkantavkr prår.forskjelleneiregnskapetskyldesatutgifteneikkeerkorrektperiodisert.nyerutinerskalbidra tilåforbedredette. Innetreningengikknoeioverskuddtrossattreningsavgiftenframedlemmeneblebetaltusedvanlig seintdennesesongensammenlignetmedåretfør.denneinntektenharkommetijanuar2015. Fakturaforsisteperiodeblebetalti2015,oggjøroverskuddetnoemindre. Viharfølgendeoverskuddfradeulikearrangementene: Gren Kurs Stevne Agility Kr5.181 Kr Lydighet Kr7.165 Kr4.978 Rallylydighet Kr5.151 Kr7.805 Bruks Kr7.850 KioskMsalgpåstevnererholdtutenfor. I2014bledetarrangertsværtmangekurs,ogdettehargittklubbenøkteinntekter,menogsåøkte driftskostnaderiformavinstruktørutgifter.totalttilskuddfrastudieforbundetinntektsførti2014 utgjørkr tilskuddfraetparkursarrangerti2014vilkommeinnibegynnelsenav2015.

13 Årsmøte2015 Noenavkursenefor2015blefulltegneti2014,ogdettebetyratinntektenkomi2014,mens utgiften(instruktør)kommeri2015.jegantaratdennetrendenvilfortsette,ogatdettederforvil jevnesegutiårenesomkommer. Overskuddfraagilitykurseneerredusert,mensoverskuddetfraagilitystevnetervesentlighøyereenn i2013.båderallylydighetogbruksernyegreneriklubben,ogsomviseravregnskapetgårbegge medoverskudd.opptjeningavoodkmpoengpåstevnererholdtutenforher. GrasrotandelenfraNorsktippingutgjordei2014kr2.714,17.Detteerførtunder«spesielleoffentlige tilskudd». Alleklubbmesterskap,morroløp(påskehareløp/nisseløp),høstfestogseminarmedSivSvendsener samletienpost.kostnadeneutgjordeioverkantavkr høstfestenble«sponset»medi underkantavkr10.000(utgifter egenandel).hererdethensyntattbrukavoodkmpoeng. Vedopptellingavkontantkassenibegynnelsenav2014,stemteikkebeløpetmedutgåendebalansei regnskapet2013.faktiskbeholdningstemtemedsistebilagikontantkassenfor2013,somvarfra AGMstevnet7/9/2013.Utgåendebalanseherviserkr12.314,mensårsregnskapetvisteenutgående balansepåkr15.131,50.differanseutgjørkr2.817,50,ogdettebeløpetbleistyretbesluttet avskrevet.beløpeneiregnskapeterkontrollertmotfaktiskebilagtilbaketil2012,ogingenfeiler avdekket.avviketerderforeldreenn2år,ogkanhaflereårsaker.detkanforeksempelskyldes feilføringiregnskapet,feilopptellingfør/etterstevner,ellermanglendeutgiftsføringmotkvitteringer ikontantkassen.styretbesluttetåikkebrukeytterligereressurserpååundersøkedettevidere bakoveritid.allebilagoppbevareshoskasserer,ogertilgjengeligforinteressertmedlemmer. Enlitendifferansemellomfaktisksaldopåvårebankkontikontraregnskap2013erførtsom ekstraordinærinntekt.detteutgjordekr91,07.enukjentkonvoluttmedkr1.000,funnetikasserers sekk,erogsåførtsomekstraordinærinntekt. RevisorbaifjorstyretomåvurdereåplasseredenøkendeformuentilOODK«påenarmlengdes avstand».viharværtikontaktmedsparebank1ringerikehadeland,somanbefalteåendre innstillingenepåsparekontoentilåkreveatalleuttakinvolverertopersoner.pr.idaghar undertegnedeadgangtilåregistrerebetalingerfrasparekontoen,mensstyreledererdensomkan godkjenne.detteredusererrisikoenforsvindelbetydelig.styretvili2015vurdereåbyttebank,ogvil dasørgeforatentredjepersonhartilgangtiloodk skonti.dettevilgjøreossmerfleksible,særlig vedferieogsykdom.vimenerdetnaturligeeratnestlederfårfullmakt. 22/01/2015 MariaSyltebøOpstad Kasserer 13

14 Årsmøte2015 e.$revisorene$$ Revisorenes$kommentarer$til$styret$ TilstyretiOODK, Vedlagterrevisjonsberetningfor2014.Beretningener"signert"avossbegge,menmangler underskriftentilklausmagnus.dersomstyretmenerdeternødvendigkanettunderskrevet eksemplereventueltettersendesprvanligpost. Genereltsynesviklubbensregnskaperveldigryddigoggiretbrabildeavdriftogøkonomiiklubben. Viharlikevellysttilåkommemednoenkommentarer/forslag. MTiltaketsomergjennomførtmednykontoplansynesvierenveldigbraforbedringsombidrartilå gietriktigbildeavklubbensøkonomi.vivilimidlertidanbefaleatogsåoodkmpoengvurderestattinn iregnskapetistørregrad,f.eksgjennomatdetlagesenoversiktoverdentotalebalansenmellom utdeltepoengogbruktepoeng(ikroner)somrapporteressammenmedregnskapet. 14

15 Årsmøte2015 MTiltakeneforåsikreklubbensoppspartemidlermenervierveldigpositive.Somvipåpekteifjor,så savnerviimidlertidatdetleggesfremenplanfordissemidlene. MDeterstorkursaktivitetiklubben,ogvierenigeatinntekterogutgifterifmkurstroligviljevnesut mellomår,mendersomdettevisersegåikkeværetilfelletanbefalerviatdetvurderesominntekter ogkostnaderistørregradbørperiodiseres,slikatdegirensamletbildeavkursaktiviteten. MAvskrivningeneikontantkassenmenervierfornuftigistedenforåtrekkemedvidereetavvik.Men detteviserogsåutfordringenmedåhakontanter.vianbefaleratdetutarbeidesenklarererutinefor håndteringavkontantkassen(dersomenslikikkealleredeerutarbeidet).alternativtmenervidet kanværehensiktsmessigåvurderemulighetenforelektroniskeløsninger. Mvh OODKsrevisorer ChristinaSepúlvedaogKlausMagnusJohansen 15

16 Årsmøte2015 Vedlegg&2 Sak$3$og$4:$Revidert$regnskap$og$budsjett$ INN: 2014 Budsjett2015 Kiosksalg 12564, ,00 Rallystevneinntekt 11100, ,00 Lydighetsstevneinntekt 9175, ,00 Agilitystevneinntekt 61866, ,00 Bruksstevneinntekt 2500,00 Rallykursinntekt 19651, ,00 Lydighetskursinntekt 32000, ,00 Agilitykursinntekt 34550, ,00 Brukskursinntekt 41850, ,00 Treningfelles 44060, ,00 Medlemskontingent 70272, ,00 Dugnadsinntekt 50000, ,00 Egenandelfest 3100, ,00 Spesielleoff.tilskudd 2714, ,00 Leieinntekterfasteiendom 7000, ,00 Andredriftsrelaterteinntekter 140,00 Sumdriftsinntekter , ,00 UT: Kioskkostnader 7671, ,00 Rallystevnekostnader 3294, ,00 Lydighetsstevnekostnader 4197, ,00 Agilitystevnekostnad 11217, ,00 Bruksstevnekostnad 1000,00 Rallykurskostnad 14500, ,00 Lydighetskurskostnad 24835, ,00 Agilitykurskostnad 29369, ,00 Brukskurskostnad 34000, ,00 DugnadskostnaderNMLydighet 6984,50 StevneutgifterAGlag 12710, ,00 Diversedriftskostnader 23085, ,00 Klubbmesterskap,morroløpogfest 28138, ,00 Avskrivningpåimmaterielleeiendeler 2817,50 Leielokaler 600, ,00 Leietreningslokaler 37058, ,00 Anskaffelsedivutstyr 19755, ,00 LyspåBrekke 1495, ,00 Kontorrekvisita 3098, ,00 Datakostnad 1940, ,00 Møterogkurs 5150, ,00 Porto 319,90 500,00

17 Årsmøte2015 Drivstoff 2240, ,00 Kjøregodtgjørelsedrift 909, ,00 Kontingenter 1660, ,00 Gaver 10075, ,00 Forsikringspremier 2766, ,00 Bankogkortgebyrer 2692, ,00 Sumdriftskostnader , ,00 Driftsinntekter , ,00 Renteinntekter 13891, ,00 Ekstraordinærinntekt 1779,07 Suminntekter , ,00 Driftskostnader , ,00 Årsresultat , ,00 Balanse pr pr Kassekontanter 15131, ,00 Brukskonto , ,50 Stevnekonto 13, ,00 Sparekonto , ,00 Sumeiendeler , ,00 Styretforeslåratregnskapetgodkjennes. Styretanbefalerbudsjettforslagetvedtatt. 17

18 Årsmøte2015 Vedlegg&3 Sak$5:$Videreføring$av$OODKMpoeng$ Ordningenbleoppretteti2012.Påårsmøteti2014bledetbesluttetåfortsetteordningenmed OODKMpoengettårtilførnyevalueringi2015. StyretsforslageråvidereføreordningenavOODKTpoeng. Bakgrunn: OpptjeningavOODKMpoengpådugnaderogstevneroppmuntrertiloppmøte.Detbelønnerdesom «bidrarekstra».vårekursharikke«likpris»,desombidrarekstrakandeltapåkurstilenlitt rimeligerepenge. I2014bledetopptjent9.350poeng(10.900poengi2013),mensdetblebrukt7.390poeng. «Utestående»pr er Poengsomikkeerbenyttetinnen2åretteropptjeningsåretfallerbort.2.950poengsomble opptjenti2012faltbortvedsisteårsskifte.deerderfortrukketfrai«utestående»pr % avpoengenesombleopptjenti2012varikkebenyttetdadebortfaltvedsisteårsskifte.dette illustrereratordningenkosterklubbenendelmindreennénkroneperopptjentpoeng. Detteerrelativtsmåbeløpsammenlignetmedklubbensomsetning.Viharrådtilågimedlemmer sombidrarpåstevnerogdugnaderdenne«rabatten»nårdegårkursiregiavklubbenellerpå avgiftsbelagttrening. Dersomordningenblirvedtattvidereført,vilstyretjobbeforbedrekommunikasjonogmertydelige rutinerknyttettilopptjeningogbrukavpoeng. De9.350poengeneopptjenti2014bleopptjentpådisseaktivitetene: Vårdugnaden 1.050poeng Rallystevnet 1.000poeng NMilydighet 2.300poeng AG/LPMstevne 5.000poeng(anslagsvis¾AGMstevnet,¼LPMstevnet) De7.390poengenebrukti2014blebrukttilåredusereprisenpådisseaktivitetene: TreningiSinsenhallen,lydighetograllylydighet 1.420poeng TreningiSinsenhallen,agility 1.020poeng Rallylydighetskurs 150poeng Lydighetskurs 1.650poeng Brukskurs 650poeng Agilitykurs/Mtrening 2.050poeng Poengbrukti2014påkurssomholdesi2015:550poeng. 18

19 Årsmøte2015 Vedlegg&4 Sak$6:$Kontingent$ Forslag: Medlemskontingentfor2016endresikke. Sak$7:$Lovendringer$ Forslagtillovendringer: 1. Tilføyelseetter«sekretær»under 3T4Årsmøtetsoppgaverh):«for2år.» Bakgrunn:Klubblovenesomblevedtattpåårsmøtet2012og2014manglerentidsangivelse forsekretærvervet. 2. Endretidsfristen,under 3T3Innkalling,forinnsendelseavmedlemsforslagtilårsmøtetfra «senest5uker»til«senest7uker»førmøtedato. Begrunnelse:Fristenforåsendeutinnkallingentilårsmøteter,ihenholdtillovene,3uker førmøtedato.enfristpå5ukerførmøtedatoforinnsendelseavmedlemsforslaggirstyret kun2ukerpååferdigstilleårsmøteinnkallingen,ogeventueltforberedemotforslag.styret menerdeterhensiktsmessigåøkedettetidsrommettil4uker. Eksisterendeklubbloverkanlastesnedfrahttp://www.oodk.org/dokumentarkiv/retningslinjerM regelverkmogmlover/ Sak$8:$Honorering$ Styreforslagvedrørendehonoreringavnøkkelfunksjoneriklubben Gratisinnetrening: Styretforeslåratstevneledere,treningskomitéen,webredaktørogstyretfårdeltagratispåklubbens innetreningstilbud.styretforeslårentilsvarendeordningforinstruktører/treningslederesometter avtalemedtreningsansvarligplanleggeroglederminstfiretreningeriløpetavåret,hvordetikkeer muligåtreneegenhund. Desomtradisjoneltharfåttenpåskjønnelsefraklubbenforekstrainnsatsvilfortsattfådet.

20 Årsmøte2015 Vedlegg&5 Sak$9:$Lys$på$Brekke/treningshall$ Styrethargjennom2014arbeidetmedlyspåBrekke.Viharnåklarsignalfrakommunen.Saken leggesfremforårsmøtetmedforslag'om'vedtak,slikdetfremgåravandre'delavdettevedlegget. Fornoksåkorttidsidendukketimidlertidenannensværtinteressantmulighetopp:Sinsenhallenmå tasnedførnestesesongfordidetskalbyggesboligerderdenstår.viharmulighettilåkjøpehallen. Dennesakenerpridagsværtuvissogutredningsmessigpåetinnledendestadium.Detvanskeligste eromvikanfinneentomt.hallsakenomtalesiførste'delavdettevedlegget. Dersomdetvisersegathallkangjennomføres,blirdetikkeaktueltågjennomførelyspåBrekkenå, avøkonomiskegrunnerogfordihallenvildekkemyeavbehovetlysskulledekke. Hall$ DetteerandreogsistesesongvitreneriSinsenhallen.Hallenharværtetmegetbratreningsstedom vinteren.klubbenharidagingentilnærmelsesvislikegodealternativerforkommende vintersesonger. Vedkontaktmedeieren,RoarKjønstad,harvifåttmulighettilåkjøpehallen.Priseneierennå forlangerfordenåtteårgamleboblehallener kroner.itilleggviltransport,tilretteleggingog reisingavhallenmedtilhørendeanleggsarbeiderkostebetydeligebeløp.slikehallerregnesåkunne haenlevetidpå20år.strøm,oljeogandredriftskostnadersamtadministrasjonvilkostei størrelsesorden50.000krårlig,ellernoemer. Iklubbenerønsketomegentreningshallikkenytt.I2010varethallprosjekt(ikkeboblehall)meget godtigang,menmåtteskrinleggesdadetblesattbomforåbrukedenavtaltetomten (landbrukshensyn).klubbenhaddedaspartenergiskimangeårmedsiktepåhall.dissepengene utgjørstørstedelenavvårkapitalidag,somkanmuliggjøredagenshallprosjekt.styrettrorlikevel klubbenmåtaoppetlån,forikkeåstålikviditetsmessigpåbarbakke. Vimåundersøkegrundighvareisingavhallen,drift,vedlikehold,tomteleie,delvislånefinansiering, kankoste,samtinntektspotensialet.medlemmenemåsomnåbidratilhallensøkonomigjennom treningsavgifter.determuligåoppnåeksterneleieinntekter(sliksinsenhallenharidag).den økonomiskekalkylenbørleggetilgrunnatviiløpetavhallenslevetidikkeskalbrukeoppkapitalenvi nåleggeriden,ogdermedstårpåbarbakkenårdenerutslitt.årligenettoinntektermåværehøye noktilatvårkapitalforblirintakt. StyreterigangmedåundersøkeomdetermuligåfinneentomttilhallenpåOslokommunes arealer.dersomdusommedlemkanhaidéertilplasseringssteder(f.eks.private),tips'osstomten børværeiosloellerallernærmesteomegn. HallvilværeetsærdelesstortprosjektforOODK,ogvedtakomågjennomføredetbørfattesiet ekstraordinærtårsmøte. Styretberårsmøtetvedta:Styretkanarbeidevideremedhallprosjektet.Dersomtomteproblemet løsesogdeøkonomiskeforutsetningeneerakseptable,skalstyretleggefrembeslutningsgrunnlag foråiverksettehallprosjektetforetekstraordinærtårsmøte. 20

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011.

Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. MOTTATT Orkdal idrettslag 19.06.2011 2 0 JUN2011 Orkdal kommune Vedlegg til saksdokumenter for kommunestyremøte Orkdal kommune 22. juni 2011. Or anisas'onsform: Hovedlaget har hovedansvaret i Orkdal idrettslag,

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00

Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Årsmøte i Alta Dykkerklubb Torsdag 14. februar kl 19:00 Agenda: 1. Åpning (godkjenning av innkalling) 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av to til å signere protokollen 5. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015.

Årsmøtedokumenter. Elverum Hundeklubb. 9. mars 2015. Årsmøtedokumenter Elverum Hundeklubb 9. mars 2015. Folkvang skole, lille auditorium. Innkalling til årsmøte i Elverum Hundeklubb Dato: Mandag 9. mars 2015 kl 19:00 Sted: Folkvang skole, lille auditorium

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Sluttført : 27. Mai 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 34 fremmøtte med

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008

ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB PB 153, 3371 VIKERSUND ÅRSRAPPORT/REFERAT 2008 MODUM PISTOLKLUBB Referat fra årsmøte torsdag 5. mars 2009 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer Det var totalt 12 stemmeberettige som møtte.

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer