Årsrapport. Drammen Kommunale Pensjonskasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Drammen Kommunale Pensjonskasse"

Transkript

1 Drammen Kommunale Pensjonskasse Årsrapport Drammen Kommunale Pensjonskasse 1

2 2

3 Innhold Styrets beretning Side 5 Teknisk regnskap Side 13 Ikke teknisk regnskap Side 14 Eiendeler Side 15 Egenkapital og forpliktelser Side 17 Kontantstrømanalyse Side 18 Oppstilling av egenkapital Side 18 Noter til regnskapet Side 19 Revisjonsberetning Side 37 Aktuarberetning Side 39 3

4 4

5 STYRETS BERETNING FOR 2011 Virksomheten Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ble etablert i Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har konsesjon til å drive kollektiv pensjonsforsikring i henhold til forsikringsvirksomhetsloven 7-3. Pensjonskassens selskapsvedtekter er godkjent av Finanstilsynet. DKP har som formål å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Målet er å finansiere pensjon sutbetalingene på en slik måte at arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordningen på lang sikt blir lavest mulig. Dette søkes oppnådd gjennom god kapitalforvaltning og effektiv drift. DKPs forretningsidé er at DKP skal være det beste alternativet for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen for de ansatte i Drammen kommune og foretak nært tilknyttet kommunens virksomhet. Disponering av resultatet: (Hele 1000 kroner) Overført til opptjent egenkapital Overført til risikoutjevningsfondet I følge de forsikringstekniske beregninger for 2011 var de påløpte pensjonsforpliktelser 159,1 millionerkroner pr Dekningsgraden for de påløpte forpliktelser var 100 %, som tilsvarer pliktige avsetninger til premie reserve i henhold til Finanstilsynets krav. Tidsvektet avkastning og bokført avkastning på samlet portefølje ble henholdsvis 2,4 % og 2,6 %. Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av DKPs eiendeler og gjeld. Pensjonskassens økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god. Styret anser at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsresultat DKP fikk et overskudd på 19,2 millioner kroner i Resultatfordeling: (Hele 1000 kroner) Resultat i pensjonskassen Herav: Administrasjonsresultat (1) *) Renteresultat (2) Netto finansinntekter i kollektiv porteføljen Pliktig grunnlagsrente Risikoresultat (3) Premie til avkastningsgaranti (4) Resultat før disponering i kollektivporteføljen (Teknisk regnskap) ( ) Overført fra tilleggsavsetninger % av risikoresultatet overført til premiefond Resultat i kollektivporteføljen Resultat i selskapsporteføljen Herav: Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Forvaltningskostnader i selskapsporteføljen *) Inkludert forvaltningskostnader: 1,7 millioner kroner 5

6 Forsikringsvirksomheten Medlemskap DKP er pensjonsordning for Drammen kommunes arbeidstakere som oppfyller minstekravet for medlemskap. Andre foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen, herunder stiftelser, kan også ha pensjonsordning i DKP. Ved utgangen av 2011 hadde følgende foretak forsikringsavtale med DKP: 1. Drammen kommune a. Drammen Drift KF b. Drammen Eiendom KF c. Drammen Parkering KF d. Drammen Kjøkken KF e. Drammensbadet KF 2. Drammen Fjernvarme AS 3. Drammen Kino AS 4. Glitrevannverket IKS 5. Drammensregionens Brannvesen IKS 6. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 7. Legevakta i Drammensregionen IKS 8. Vestviken 110-sentral IKS 9. Drammenregionens Interkommunale Havnevesen IS 10. Drammen Kirkelige Fellesråd 11. Drammen kommunale Pensjonskasse Som medlemmer av DKP regnes fast ansatte med minst 50 % stilling eller med en ukentlig arbeidstid på minst 14 timer. Unntatt fra medlemskap er ansatte som ved tiltredelsen hadde mindre enn 3 år igjen til oppnådd aldersgrense for stillingen, og lærere og sykepleiere som er innlemmet i henholdsvis Statens Pensjonskasse og KLP. Pensjonsytelser Som offentlig tjenestepensjonsordning garanterer DKP en alderspensjon på 66 % av lønn, inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp ved full opptjening. Full opptjening kan oppnås etter 30 år. I tillegg til alderspensjonen omfatter pensjonsytelsene uførepensjon, ektefellepensjon og pensjon til barn som har mistet én eller begge foreldre. Ved fratreden uten rett til straks begynnende pensjon, gir 3 års medlemstid eller mer en oppsatt rett til fremtidig pensjon. Pensjonsutbetalingene reguleres i takt med lønnsvekst fratrukket 0,75 %. pensjons- og trygdeytelser i henhold til Lov om samordning av 1957 med tilhørende forskrifter. DKP har inngått Overføringsavtale med Statens Pensjonskasse og de øvrige pensjonsordningene i kommunal sektor. Avtalen sikrer at arbeidstakere, som har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, får pensjon fra siste ordning som om de hele tiden hadde vært medlem av én og samme ordning. Overføringsavtalens Sikringsordning skal sikre pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgivere som opphører. Administrasjon av Overføringsavtalen og Sikringsordningen finansieres av arbeidsgiver ved egen avgift. Pensjonsutbetalingene til egne pensjonister (ekskl. AFP år) økte fra 95,4 millioner kroner i 2010 til 107,4 millioner kroner i 2011, en økning på 11,2 %. Etter refusjon til/fra andre pensjonsordninger og arbeidsgivere, var netto pensjonsytelser på 98,9 millioner kroner. Økningen i pensjonsytelsene var størst for alderspensjoner (6,9 %). Avtalefestet pensjon AFP år er en tariff avtalt arbeidsgiverpensjon som beregnes og utbetales av pensjons kassen, men som i sin helhet finansieres av arbeidsgiver. Utviklingen i pensjonsbestanden Endring Aktive medlemmer Oppsatte rettigheter Pensjonister Alderspensjonister Uførepensjonister Enke(manns)- pensjonister Barnepensjonister Sum medlemmer Ved utgangen av 2011 hadde pensjonskassen registrert 671 uførepensjonister, en økning på 64 personer fra året før. Av de 655 uførepensjonistene som var registrert i 2010, forble 607 uføre, 6 gikk tilbake til yrkesaktivt arbeid, 9 gikk over på oppsatte pensjonsrettigheter, 27 gikk over på alderspensjon eller AFP- ytelse, og 6 personer døde. I tillegg ble 41 yrkesaktive, og 23 fratrådte medlemmer ble uføre i Pensjonene fra DKP samordnes med andre offentlige 6

7 Premieforhold Premiesatsen for 2011 var 13,2 %, inkludert arbeidstakers andel på 2 %. Premien ble beregnet med en diskonteringsrente på 3 %. Det er ingen antatt fremtidig regulering av ytelsesnivået. Kostnaden knyttet til lønns- og G-regulering for 2011 utgjorde 84,9 millioner kroner. Drammen kommune finansierte sine reguleringskostnader ved bruk av kommunens andel av premiefondet, i tillegg til engangsinnbetaling. De øvrige foretak valgte å foreta engangsinn betaling av sin andel av reguleringskostnaden. Til sammen 39,9 millioner kroner ble innbetalt. Totale innbetalinger til premiefondet utgjorde 189,7 millioner kroner. Premieinntekter som er ført over resultatet utgjorde 224,5 millioner kroner. Forsikringstekniske forutsetninger Generelt skal de forsikringstekniske forutsetninger gi uttrykk for realistiske forventninger om fremtidig utvikling av de faktorer som har betydning for omfanget av de fremtidige utbetalinger, samtidig som det er ønskelig med sikkerhetsmarginer. Pensjonskassens beregningsgrunnlag er utformet i overensstemmelse med dette. Minstekravet til administrasjonsreserve er nå kun knyttet til premiereserve for tidligere arbeidstakere med oppsatte rettigheter og pensjonister. Det er likevel ikke adgang til å redusere den balanseførte administrasjonsreserven på annen måte enn ved å dekke årets administrasjonskostnader ved rørende løpende pensjonsutbetalinger. Reduksjonen i administrasjons reserven er beregnet til å utgjøre vel 4,0 millioner kroner i Risikoutjevningsfondet har som formål å absorbere svingninger i resultatet av forsikringsvirksomheten over tid, ved at risikoresultatet innenfor nærmere bestemte grenser kan salderes mot risikoutjevningsfondet. Fra 2009 ble det tatt i bruk nytt beregningsgrunnlag for uførhet som er tilpasset de senere års erfaringer. Som følge av at kvinner og menn i gjennomsnitt lever lenger enn tidligere, benytter DKP et beregningsgrunnlag for dødsrisiko som er tilpasset dette forhold. Pensjonskassen har full forsikringsmessig dekning for sine påløpte pensjonsforpliktelser. I oppstillingen for de forsikringsmessige avsetninger kommer dette til uttrykk ved at premiereserven er beregnet med 100 % dekning av verdien av de påløpte pensjonsforpliktelser. Inklusive premiefondet er den reelle dekningsgraden 105 %. Pensjonsforpliktelser og avsetninger Påløpte pensjonsforpliktelser pr var millioner kroner, som er en økning på 6,7 % fra Kapitalforvaltning - finansiell risiko Finansvirksomheten Pensjonskassen forvaltet ved utgangen av året 2,804 milliarder kroner, og hadde en samlet bokført avkastning på 2,6 % beregnet etter Dietz formel. Samlet verdijustert avkastning i 2011 var 2,4 %, mot 6,4 % i I DKPs kapitalforvaltning legger vi vekt på at pensjonskassens aktiva er tilpasset egenkapitalens størrelse. Det utarbeides kapitaldekningsoppgave årlig, som sendes Finanstilsynet. Årlig finansresultat eller tidligere avsatte regnskapsreserver skal minimum dekke de årlige finanskostnader (grunnlagsrenten). For å styrke pensjonskassens soliditetsevne, anmodet styret Drammen kommune i juni 2011 om en egenkapitaltilførsel på 65 millioner kroner i løpet av Det ble imidlertid ikke foretatt egenkapitalinnskudd fra sponsor i Som følge av ovennevnte og en negativ utvikling i finansmarkedene gjennom året, vedtok styret i september 2011 å selge hele DKPs aksjebeholdning og reinvestere salgsprovenyet i norske obligasjoner. Med bakgrunn i pensjonskassens behov for å styrke sin risikokapital, fant styret det både nødvendig og forsvarlig å vedta en ekstraordinær økning av rentegarantipremien for Følgelig vil opparbeidet egenkapital bli styrket med 65 millioner kroner fra 2012, og derved også muligheten til å skaffe meravkastning gjennom en investeringsstrategi som forutsetter en rimelig aksjeeksponering. Retningslinjer for kapitalforvaltningen Styret har utarbeidet strategi og retningslinjer for kapitalforvaltningen, som blir revurdert minst én gang årlig. Målsettingen er å oppnå en tilfredsstillende avkastning, slik at pensjonskassen til enhver tid kan møte de forpliktelser som den har påtatt seg, innenfor en forsvarlig risikoramme. Den daglige forvaltningen av pensjonskassens midler utøves av eksterne forvaltere etter mandater som er godkjent av styret. 7

8 Finansiell risikostyring DKP har valgt en forvaltningsstrategi med forholdsvis moderat risiko. Med risiko menes i denne sammenheng sannsynligheten for svingninger i våre aktivas verdi. For å sikre en høyest mulig avkastning i forhold til det valgte risikonivå, har pensjonskassen bygget opp en forvaltningsportefølje som består av obligasjoner, eiendom, utlån mot pant i fast eiendom og bankinnskudd. De ulike aktiva er i varierende grad utsatt for finansiell risiko. Kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko er de tre hovedformene for finansiell risiko disse plasseringene er utsatt for. Kredittrisiko Med kredittrisiko menes at en utsteder av et verdipapir eller en lånekunde ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Kapitalforvaltningsforskriften setter en maksimal begrensning mot enkeltutsteder på 4 % av forvaltningskapitalen. For å holde kredittrisikoen innenfor akseptable rammer, har styret forhåndsgodkjent forvalternes kredittvurderingssystem og rammer for maksimale engasjementer. Det har ikke vært kredittap på verdipapirer i DKP. Det er lav kreditt risiko knyttet til derivater. Risikorapportering Styrets utarbeidede mål og retningslinjer for kapitalforvaltningen forutsetter at midlene skal forvaltes i prioritert rekkefølge etter kriteriene sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Kapitalforvaltningen skal særlig ivareta sikkerheten over tid, som følge av pensjonskassens langsiktige forpliktelser. Det er gitt rammer for hvilke typer verdipapirer det kan investeres i. Det er også gitt bestemmelser for hvor mye som kan plasseres i de enkelte aktivaklassene og i en enkelt institusjon eller foretak. Styret får kvartalsvis rapportering om avkastningen av kapitalen og oversikt over vesentlige endringer i porte føljene. Avkastningen som oppnås blir løpende målt i forhold til relevante referanseindekser. Soliditetsanalyser utarbeides kvartalsvis. Styret har etablert avtale med Pensjon & Finans AS om kvartalsmessig leveranse av uavhengig overvåking og rapportering av kapitalforvaltningen i pensjonskassen. Renterisiko Renterisiko er risiko for verdiendring av rentebærende instrumenter, som obligasjoner og pengemarkedsplasseringer, som følge av endringer i det generelle rentemarkedet. Pensjonskassens forvaltere anvender renterelaterte derivater for å styre markedsrisikoen knyttet til obligasjonsporteføljen. Bruk av derivater skal ikke øke den totale eks poneringen i de underliggende aktiva. Hensikten er å spare transaksjonskostnader og/eller effektuere transaksjonene mer effektivt. Slike instrumenter øker aldri den reelle eksponering (gearing) i de underliggende aktiva og samtlige derivater ved årsslutt ligger innenfor eksisterende rammeverk og forvaltningsinstrukser gitt av styret. Valutarisiko Valutarisiko er verdiendringer som følge av svingninger i valutakursene. DKP valutasikrer alle sine utenlandske plasseringer. 8

9 Aktivafordeling Pensjonskassens midler forvaltes samlet, og deles inn i selskaps- og kollektivportefølje. Aktivaallokeringen i de ulike porteføljene var slik: (Hele 1000 kroner) Markedsverdier 2011 Markedsverdier i % 2011 Markedsverdier i % 2010 Kollektivportefølje 2011 Selskapsportefølje 2011 Fast eiendom, Engene ,5 6, Eiendomsfond ,9 4, Utlån ,1 1, Aksjer og andeler , Obligasjoner som holdes til forfall *) ,9 34, Obligasjoner og renterelaterte derivater ,3 36, Bankinnskudd ,4 2, Sum *) Obligasjoner som holdes til forfall (HTF-obligasjoner): Bokførte verdier benyttes. Obligasjoner Styret valgte å etablere en hold til forfall (HTF) portefølje i 2008, dog slik at kupongbetalinger og låneforfall ikke skal replasseres i anleggsporteføljen, men overføres til omløpsporteføljen. Beholdningen er redusert fra 34,5 % i 2010 til 25,9 % i De totale rentebærende verdi papirer, HTF- og omløpsportefølje, består av norske obligasjoner og sertifikater. Ved årsskiftet utgjorde andelen stat-/statsgaranterte papirer 18,8 %, og de resterende 81,2 % var plassert i statsforetak-, bank-/kreditt-, fylke-/kommuneog industriobligasjoner. Rentebindingstiden i anleggsporteføljen, uttrykt ved durasjon, lå ved utgangen av 2011 i gjennomsnitt på 2,7 år, mens rentebindingen i omløpsporteføljen var 1,5 år. I 2011 benyttet DKPs forvaltere i begrenset grad finansielle derivater som en integrert del av finansforvaltningen til styring av verdipapirporteføljens risikoeksponering. DKPs obligasjonsportefølje ble forvaltet av to eksterne forvaltere: DNB Asset Management (tidligere DnB NOR kapitalforvaltning) og Storebrand Kapitalforvaltning. Aksjer Ved utgangen av året var DKP ikke eksponert i aksjer. Dette som følge av at styret valgte å selge samtlige aksjer ultimo september ,2 millioner kroner ble resultatført som netto realisert tap. Pensjonskassen hadde inngått avtale om valutasikring for alle utenlandske plasseringer. DKPs aksjeportefølje ble forvaltet av eksterne forvaltere: DNB Asset Management, Storebrand Kapitalforvaltning, KLP Fondsforvaltning, og BankInvest Asset Management, Luxembourg. Eiendom Direkte investert: Porteføljen bestod av eiendommen Engene 1, Drammen. Eiendomsverdien ble i 2011 fastsatt til 180,0 millioner kroner. Det ble foretatt en oppskrivning av eiendomsverdien på 12,4 millioner kroner, og en investering på 7,6 millioner kroner. Investeringen reflekteres direkte i husleieinntekten. Eiendomsporteføljen utgjør 6,4 % av samlet forvaltningskapital. Eiendommen forvaltes av Drammen Eiendom KF. 9

10 Plassering i eiendomsfond: Pensjonskassen er investert i Storebrand Eiendomsfond Norge KS med 137 millioner kroner, hvilket utgjør 4,9 % av samlet forvaltningskapital. Utlån Pantelånsporteføljen var ved utgangen av 2011 på 29,5 millioner kroner, mot 32,8 millioner kroner i Utlånsrenten var 3,75 % pr Styret vil fortsatt tilby pantelån til pensjonskassens medlemmer. Utgangspunktet for tilbudet er at pantelån er et plasseringsalternativ ved kapitalforvaltningen med sikte på en best mulig forvaltning av pensjonskassens midler. Det er ikke satt maksimumsrammer for enkelt engasjementer, men det stilles krav om pantesikkerhet i fast eiendom innenfor 60 % av eiendommens verdi. I likhet med de 4 siste årene, har det ikke vært tap på utlånsvirksomheten i Administrasjon av den løpende pantelånsporteføljen er satt ut til Lindorff. Finansmarkeder 2011 ble et turbulent år i finansmarkedene. Uroen har i stor grad hatt sitt utspring i usikkerheten knyttet til den økende statsgjelden i de sørlige Eurolandene, håndteringen av denne, og konsekvensene for rente- og aksje markedene. Selv om Norge er lite påvirket av urolighetene, både økonomisk og sysselsettingsmessig, er finansmarkedene sterkt globalt integrert. Det globale aksjemarkedet (MSCI World) endte ned ca. 3 % i norske kroner. Det norske aksje markedet (OSEBX) falt 12,7 % i Usikkerheten rammet også rentemarkedet, og kredittspreader gikk tidvis meget kraftig ut i Europa, og Norge ble heller ikke upåvirket. Året sett under ett ble likevel akseptabelt for renteporteføljene, og DKPs portefølje steg med 4,57 %, omlag 0,2 % svakere enn statsreferansen. Avkastning DKPs kapitalavkastning på den samlede porteføljen pr : Metode for måling av avkastning Avkastning % p.a. (etter fradrag av forvaltningshonorarer) Tidsvektet avkastning inkl. HTFobligasjoner, virkelig verdi *) 2,6 Tidsvektet avkastning inkl. HTFobligasjoner, bokført verdi *) 2,4 *) Dietz metode Avkastningsresultatene (Dietz metode), angitt i %, fordeler seg slik på de enkelte aktivaklasser: Norske obligasjoner: Anleggsportefølje (HTF) 5,0 Omløpsportefølje 4,6 Bankinnskudd: 2,7 Pantelån: 3,5 Eiendom: Direkteinvestert*) 14,9 Storebrand eiendomsfond 7,1 Norske aksjer: -19,3 Utenlandske aksjer inkl. valutasikring: -12,6 *) Eiendom Engene 1, Drammen Organisasjon, administrasjon og drift Konsesjon og selskapsvedtekter DKP har konsesjon til å drive virksomhet som pensjonskasse i henhold til forsikringsvirksomhetsloven 7-3. Selskapsvedtekter for DKP ble vedtatt av styret , og godkjent av Finanstilsynet Forsikringsavtale/-vilkår Forholdet mellom DKP og forsikringstakerne (Drammen kommune og øvrige foretak) er basert på forsikringsavtaler som regulerer ytelser og vilkår. Forsikringsvilkårene regulerer pensjonsrettigheter og finansiering av pensjonsforpliktelsene. Administrasjon og drift Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med eget styre. Styret er pensjonskassens øverste organ. Frem til desember 2011 hadde styret følgende sammensetning: Thorstein Øverland (leder), oppnevnt av bystyret Torild Bratt Lothe, oppnevnt av bystyret Kirsti Aas Olsen oppnevnt av bystyret Georg Storteig medlemsrepresentant Janne Lorentzen medlemsrepresentant Etter kommunevalget i 2011 ble det oppnevnt nytt styre fra desember: Knut Magne Ore (leder) oppnevnt av bystyret Torild Bratt Lothe oppnevnt av bystyret Kristian Thowsen oppnevnt av bystyret Georg Storteig medlemsrepresentant Elin Kvarekval Hansen medlemsrepresentant Styret har avholdt 13 møter. 10

11 Pensjonskassens revisor, Atle Terum, Ernst & Young AS, og ansvarshavende aktuar, Johann Despriée, Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS, har deltatt samtidig på 2 møter. Ved utløpet av 2011 hadde pensjonskassen 5 fast ansatte medarbeidere. Som følge av kjøp/ salg av tjenester fra/til Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse utgjorde bruk av personalressurser 4,1 årsverk. Når det gjelder likestilling, var fordelingen mellom kjønn i styret 3 kvinner og 2 menn. I administrasjonen var fordelingen mellom kvinner og menn henholdsvis 4 og 1. Pensjonskassen har fast samarbeid med profesjonelle rådgivere innenfor aktuarielle og finansielle tjenester. DKP har etablert et samarbeid med Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse (BFKP), som innebærer at daglig leder for DKP er daglig leder for begge pensjonskasser. Kassene er samlokalisert. Intensjonen er å skape et større og bredere fagmiljø og oppnå en mer kostnadseffektiv drift. Dette endrer ikke DKPs status som selvstendig juridisk enhet. Samarbeidet med BFKP bidrar til å redusere administrasjonskostnadene. Det har ikke inntruffet noen yrkesskader ved kontoret. Sykefraværet var 1,3 %. Styret anser at arbeidsmiljøet er godt. DKPs virksomhet er ikke av en slik karakter at den for urenser det ytre miljø. Soliditet og bufferkapital Utvikling i ansvarlig kapital: (Hele 1000 kroner) Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster *) Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig kapital *) Fond for urealiserte gevinster medregnes ikke i tellende ansvarlig kapital Ansvarlig kapital på 151,7 millioner kroner utgjorde 15,1 % av risikovektet balanse. Den ansvarlige kapital var med dette 71,2 millioner kroner høyere enn minimumskravet til ansvarlig kapital. Risikoutjevningsfondets utvikling: (Hele 1000 kroner) Risikoutjevningsfond IB Resultatført endring i fondet Risikoutjevningsfond Premiefondets utvikling: (Hele 1000 kroner) Premiefond IB Garanterte renter overført til fondet Innbetalt i løpet av året Kostnadsførte premier Resultatført endring i fondet, (50% av risikoresultatet) Premiefond Premiefondet har som primær funksjon å finansiere kostnaden ved opptjening av ytelser. Innbetaling av premie gjennom året blir tilført premiefondet. Store deler av kostnaden knyttet til regulering av pensjonsytelsene er de senere år blitt finansiert ved å belaste premiefondet. Garantert rente på 4,7 millioner kroner tilføres fondet. Styret har besluttet å tilføre 50 % av positivt risikoresultat, tilsvarende 6,0 millioner kroner, til premiefondet i Bufferkapital DKPs bufferkapital består av ansvarlig kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8,0 %, risikoutjevningsfondet, fond for urealiserte gevinster og tilleggsavsetning. Bufferkapitalens utvikling: (Hele 1000 kroner) Risikoutjevningsfondet Urealiserte gevinster finansielle eiendeler (selskapsporteføljen) Tilleggsavsetninger Egenkapital utover minimumskrav Sum bufferkapital

12 Resultatdisponering Totalresultat (Hele 1000 kroner) 2011 Resultat av teknisk regnskap * Resultat av ikke teknisk regnskap Totalresultat før disponering * Inkludert 50% av risikoresultatet Disponering av resultatet (Hele 1000 kroner) 2011 Overført til premiefond Overført til egenkapital Overført til risikoutjevningsfond Fremtidsutsikter Fra 2012 forventes DKPs buffersituasjon å være tilfredsstillende, hvilket gjør det mulig å ta investeringsrisiko, og samtidig tåle svingninger i finansresultatene. Som følge av økt opparbeidet egenkapital på 65 millioner kroner, har styret i februar 2012 vedtatt ny investeringsstrategi som forutsetter 20 % aksjeeksponering. Videre har styret vedtatt å investere 10 % i globale obligasjoner. Veksten i verdensøkonomien forventes å bli svak også i Det generelle rentenivået er historisk lavt, og de nærmeste årene er rentene forventet å forbli lave. Utfordringen vil følgelig ligge i å oppnå en avkastning utover rentegarantien, slik at arbeidsgivers premieinnbetalinger ikke må økes som følge av dette. En annen utfordring er knyttet til nødvendigheten av å bygge opp egenkapital i takt med den dynamiske veksten i pensjonskassen, for å opprettholde soliditeten i kassen. Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført fra 2011, og regelverk for offentlig tjenestepensjon er vedtatt for årskullene Samordningsregelverket for 1954 og yngre årskull er fremdeles ikke klart. I desember 2011 vedtok Stortinget reglene for ny uføretrygd og overgangen fra urøretrygd til alderspensjon. Arbeidsdepartementet har iverksatt arbeidet med tilpasninger i forhold til tjenestepensjon. DKP vil i tiden fremover fortsatt ha stor oppmerksomhet mot medlemmenes og arbeidsgivernes økte informasjonsbehov som følge av ovennevnte regelverksendringer. Drammen, 29. mars 2012 Styret for Drammen kommunale Pensjonskasse 12

13 TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Noter Forfalte premier Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer 14, Realisert gevinst og tap på investeringer 24, Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Sum andre forsikringsrelaterte inntekter Utbetalte pensjoner mv Endring i erstatningsavsetninger Sum pensjoner mv Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktfastsatte forpliktelser Risikoresultat Forsikringsrelaterte driftkostnader Forvaltningskostnader Forsikringsrelaterte adminstrasjonskostnader 6, Sum forsikringsrelaterte driftkostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader 0 0 Resultat av teknisk regnskap

14 IKKE TEKNISK REGNSKAP Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Noter Renteintekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendring på investeringer 14, Realisert gevinst og tap på investeringer 24, Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Forvaltningskostnader Andre kostnader Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad 10 0 Resultat før andre resultatkomponenter Totalresultat Overført til opptjent egenkapital Overført til risikoutjevningsfondet

15 EIENDELER Eiendeler i selskapsporteføljen Investeringer Noter Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Finansielle eiendeler som måles til ammortisert kost Investering som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Sum investeringer Fordringer Fordringer knyttet til premieinntekter Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen

16 Eiendeler i kundeporteføljen Investeringer i kollektivporteføljen Noter Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Finansielle eiendeler som måles til ammortisert kost Investering som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Sum investeringer i kollektivporteføljen Sum Eiendeler I Kundeporteføljen Sum eiendeler

17 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Noter Selskapskapital 29, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital 23,30, Sum opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital mv. Evigvarende ansvarlig lånekapital 31, Sum ansvarlig lånekapital mv Forsikringsmessige forpliktelser i livsforsikring - kontraktfastsatte forpliktelser Premiereserve 15, Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetninger Premiefond og innskuddsfond Sum forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Forpliktelser Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum egenkapital og forpliktelser Drammen, Styret for Drammen kommunale Pensjonskasse 17

18 KONTANTSTRØMSANALYSE Noter Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalte premier Utbetalte pensjoner Innbetalte refusjoner iht overføringsavtalen Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift og sosiale omkostninger Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra finansielle eiendeler Netto innbetaling fra bygninger og fast eiendom Netto innbetaling av lån fra medlemmer m.v Netto inn/utbetaling ved salg/kjøp av aksjer og andeler Netto inn/utbetaling ved salg/kjøp/innfrielse av obligasjoner,sertif. m.v Innbetaling av renter Utbetaling av renter og forv. honorar Innbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av kjernekapitalinnskudd 0 0 Redusert/økt ansvarlig lån 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto endring i kasse, bank Beholdning kasse, bank pr ) Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr ) Beholdning pr. 31. desember 2011 er presentert i balansen på linje «Kasse, bank» med tkr 2 504, «utlån og fordringer» under finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi for selskapsporteføljen med tkr og tilsvarende for kundeporteføljen med tkr OPPSTILLING AV ENDRING I EGENKAPITAL (hele 1000 kr) Selskapskapital Sum egenkapital Egenkapital 31. desember Resultat før andre resultatkomponenter Egenkapital 31. desember Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Fond for uraliserte gevinster 18

19 NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for 2011 er avlagt i henhold til Lov om årsregnskap (regnskapsloven) og Forskrift for årsregnskap m.m. for pensjonskasser av 20. desember Vesentlige regnskapsprinsipper Investeringseiendom Investeringseiendom består av eiendom (tomt, bygning eller begge deler) som benyttes for å opptjene leieinntekter, for verdistigning på kapital eller begge deler. Investeringseiendommer regnskapsføres til virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer antatte markedsverdier, uten fradrag for transaksjonsutgifter ved et eventuelt salg. Endringer i virkelig verdi resultatføres i den perioden det oppstår. Det skal foretas en årlig vurdering av hvorvidt de bokførte verdier er høyere eller lavere enn virkelig verdi (markedsverdi) som forventes å ikke være av forbigående art. Vurdering av virkelig verdi baseres på en takst foretatt av en uavhengig takstmann/foretak, som er kvalifisert og har ustrakt erfaring med området og type eiendom som verdsettes. Verdsettelsen er basert på en neddiskontering av summen av netto årlige leieinntekter med et avkastningskrav som reflekterer risiko i netto kontantstrømmer. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter innenfor virkeområdet til IAS 39 klassifiseres i følgende kategorier: Virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser. Finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet Finansielle instrumenter som i første rekke holdes med formål om å selge eller kjøpe tilbake på kort sikt, finansielle instrumenter som inngår i en portefølje av identifiserte instrumenter som er styrt sammen og hvor det beviselig er spor av kortsiktig gevinstrealisering, eller derivater som ikke er utpekt som sikringsinstrumenter, er klassifisert som holdt for handelsformål. Disse instrumentene inngår i kategorien finansielle instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, sammen med finansielle instrumenter som kvalifiserer for, og er utpekt som, instrumenter regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet. Investeringer holdt til forfall Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato, hvor pensjonskassen har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall, med unntak av de instrumentene som virksomheten ut peker som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller tilgjengelig for salg, eller som møter kriteriene for å inngå i kategorien utlån og fordringer. Utlån og fordringer Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer, som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer, med unntak av instrumenter som pensjonskassen har utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet eller som tilgjengelig for salg. Tilgjengelig for salg Alle andre finansielle eiendeler er klassifisert som tilgjengelig for salg. Andre forpliktelser Finansielle forpliktelser som ikke faller inn i kategorien holdt for handelsformål og som ikke er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet er klassifisert som andre forpliktelser. Prinsipper for regnskapsføring Investeringer holdt til forfall, lån og fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost. Finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg og holdt for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi, som observert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg. Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsført som andre resultatkomponenter inntil investeringen avhendes. Ved avhendelse blir akkumulert gevinst eller tap på det finansielle instrumentet som tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen reversert, og gevinst eller tap blir resultatført. Endringer i virkelig verdi på finansielle instrumenter klassifisert som holdt for handelsformål, eller som er utpekt som til virkelig verdi med verdiendringer mot resultatet, resultat føres og presenteres under netto inntekter fra investeringer. 19

20 Finansielle derivater som ikke er regnskapsført som sikringsinstrumenter vurderes til virkelig verdi. Endringer i virkelig verdi resultatføres løpende. Nedskrivning av finansielle eiendeler Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer er blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller, og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet, reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert. Reversering av tidligere nedskrivning presenteres som inntekt. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eien delen har falt i verdi. Valuta Poster i valuta omregnes til norske kroner med balansedagens valutakurs. Valutaterminer er regnskapsført til virkelig verdi (se over). Valutaterminer benyttes til å sikre finansielle omløpsmidler, og er regnskapsmessig klassifisert sammen med underliggende. Overføring til andre forsikringsfond Partenes rettigheter og plikter ved overføring av medlemsgrupper til andre forsikringsfond (livsforsikringsselskap eller pensjonskasse) er regulert i egen forskrift. Slik overføring innebærer at den pensjonsrett medlemmene har opparbeidet i pensjonskassen overdras til mottagende forsikringsfond. Pensjonskassen kjøper seg fri fra sine forpliktelser ved betaling av et engangsbeløp til mottagende forsikringsfond. Dette engangsbeløp er lik den samlede premiereserve som står bak de medlemmer som overføres. Betaling av engangsbeløpet er spesifisert som egen kostnad i resultatregnskapet. Forsikringsmessige avsetninger Premiereserve Premiereserven utgjør den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter som er opptjent på beregningstidspunktet. Denne beregnes av pensjonskassens aktuar. Pensjonskassen er forsikringsteknisk fullfinansiert, og fullt ut oppreservert som følge av nytt dødelighetskrav. Dette innebærer at premiereserven gir full dekning for verdien av de påløpte pensjonsforpliktelser. Administrasjonsreserven skal i prinsippet gi dekning for fremtidige administrasjonskostnader som vil påløpe dersom pensjonskassen blir avviklet og ikke lenger kan finansiere administrasjonskostnadene gjennom kundenes løpende premiebetaling. Det er ikke adgang til å redusere den balanseførte administrasjonsreserven på annen måte enn ved å dekke årets administrasjonskostnader knyttet til løpende pensjonsutbetalinger. Erstatningsavsetningen skal dekke pensjonskassens forventede erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskapsårets utgang ikke er oppgjort av eller meldt til selskapet. Erstatningsavsetningen skal bare tilsvare midler som ville ha kommet til utbetaling i regnskapsåret, dersom erstatningstilfellet var ferdigbehandlet. Tilleggsavsetninger Tilleggsavsetninger føres i resultatregnskapet som pliktig avsetning. Tilleggsavsetninger kan benyttes til dekning av et eventuelt renteunderskudd. Oppløsning av tilleggsavsetninger føres som en årsoppgjørsdisposisjon «endringer i tilleggsavsetninger». Premiefond Premiefondet har som primær funksjon å kunne finansiere kostnaden ved opptjening av ytelser. Dette som alternativ til innbetaling av premie. Pensjonskassens styre avgjør i nært samarbeid med forsikringstakerne hvordan premiefondet skal anvendes. Risikoutjevningsfondet Risikoutjevningsfondet har som formål å absorbere svingninger i resultatet av forsikringsvirksomheten over tid. Risikoutjevningsfondet kan bare benyttes til å styrke avsetningen til premiereserve vedrørende risiko knyttet til person. 20

21 Skatt Pensjonskasser skattlegges etter samme regelverk som gjensidige livsforsikringsselskaper. Skattekostnad består av betalbar inntektsskatt, betalbar formuesskatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at pensjonskassen vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Pensjonskassen regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det er blitt sannsynlig at pensjonskassen kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil pensjonskassen redusere utsatt skatte fordel i den grad pensjonskassen ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. Inndeling av forvaltningskapitalen Pensjonskassens forvaltningskapital er delt inn i en kollektivportefølje (kundeportefølje) og en selskapsportefølje. Kundeporteføljen består av eiendeler som mot svarer de forsikringsmessige avsetninger, som skal dekke de kontrakts fastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler, som motsvarer selskapets ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene. Pensjonskassen har valgt en felles kapitalforvaltning av selskaps- og kollektivporteføljen. Pensjonskassen ilegges 0,3 % formuesskatt av ligningsmessig nettoformue. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi i balansen. Transaksjoner med nærstående parter Ved utgangen av 2011 hadde følgende foretak forsikringsavtale med DKP: 1. Drammen kommune a. Drammen Drift KF b. Drammen Eiendom KF c. Drammen Parkering KF d. Drammen Kjøkken KF e. Drammensbadet KF 2. Drammen Fjernvarme AS 3. Drammen Kino AS 4. Glitrevannverket IKS 5. Drammensregionens Brannvesen IKS 6. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 7. Legevakta i Drammensregionen IKS 8. Vestviken 110-sentral IKS 9. Drammenregionens interkommunale havnevesen IS 10. Drammen kirkelige Fellesråd 11. Drammen kommunale Pensjonskasse Pensjonskassen har kun transaksjoner med nærstående parter som kan knyttes opp til foretak som pensjons kassen har forsikringskontrakter med. Dette gjelder primært premie inntekter og utestående fordringer. 21

22 Note 2 Premie Pensjonskassens styre fastsetter årlig premiesatsen i pensjonsordningen etter anbefaling fra ansvarshavende aktuar. (hele 1000 kr) Arbeidsgiverpremie 11,20 % (11,5 % i 2010) 1) Innbetalt reguleringspremie Belastet reguleringspremie fra premiefond Medlemspremie 2 % Særskilt engangspremie 2) Sum ) Arbeidsgiverpremien for de folkevalgte er 16,8 % (18,5 % i 2010). 2) Forskjellen mellom budsjettert og faktisk premie for forsikringsbare tilfeller. Note 3 Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler (hele 1000 kr) Kollektiv Selskap Kollektiv Selskap Renteinntekter fra: Pantelån Obligasjoner m.m Bank Utbytte aksjer Sum

23 Note 4 Utbetalte Pensjoner mv. (hele 1000 kr) Direkte utbetalte pensjoner Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Barnepensjon Midlertidig uføre Utbetalte pensjoner overføringsavtalen AFP år 1) AFP 65 år Sum direkte utbetalte pensjoner Refusjon AFP år Refusjon fra NAV, pensjonskontoret 0-62 Mottatte refusjonspensjoner Sum refusjoner Sum erstatninger ) AFP år er en ordning DKP administrerer for arbeidsgiverne. Ordningen dekkes fullt ut av arbeidsgiver, og får dermed ingen resultateffekt. Note 5 Andre forsikringsrelaterte inntekter (hele 1000 kr) Renteinntekter bankinnskudd Sum Note 6 Ytelser og lån til ledende ansatte mm. (hele 1000 kr) Lønn Naturalytelser Pensjon Sum Direktør Wenche Øverås 1) Økonomisjef Tom Roar Helgerud 1) Sum Styrehonorar: Sum Thorstein Øverland 90 Torild Bratt Lothe 50 Kirsti Aas Olsen 50 Georg Storteig 50 Janne Lorentzen 50 Sum 290 1) Ytelser til direktør og økonomisjef tilsvarende 50 % stilling. 23

24 Lån og sikkerhetsstillelse til direktør og styremedlemmer (hele 1000 kr) Direktør/Økonomisjef 0 Styremedlemmer 589 Lån blir gitt direktør, styremedlemmer og ansatte i pensjonskassen på ordinære medlemsvilkår. Note 7 Forvaltningskostnader (hele 1000 kr) Kollektiv Selskap Kollektiv Selskap Forvaltningshonorar aktiv forvaltning Finanstilsynsavgift 1) Gebyr bank, VPS Sum ) Prinsippendring for kostnadsføring i Note 8 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (hele 1000 kr) Kostnader vedr. lokaler (husleie, strøm, etc.) 1) Lønn, andre personalkostnader, ref. sykelønn Andre administrasjonskostnader Revisjonskostnader 2) Økonomisk bistand 1 46 Honorar til ansvarshavende aktuar Finansrådgiver, Konsulenthonorarer Sum ) Leieavtalen for DKPs kontorlokaler løper frem til 1. november Leiekostnaden utgjør kroner eksklusiv mva. 2) I 2011 utgjør honorar til revisor kroner. Ordinær revisjon: kroner, andre attestasjonstjenester: kroner, skatterådgivning: kroner, og andre tjenester utenfor revisjon: kroner eksklusiv mva. Ved utløpet av 2011 hadde pensjonskassen 5 fast ansatte medarbeidere. Som følge av kjøp/salg av tjenester fra/til Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse utgjør bruk av personalressurser 4,1 årsverk. Pensjonskassens ansatte er med i den kollektive pensjonsordningen på lik linje med andre medlemmer av pensjonskassen. Note 9 Andre kostnader under selskapsporteføljen (hele 1000 kr) Renteutgifter ansvarlig lånekapital Sum

25 Note 10 Skattekostnader (hele 1000 kr) Beregning av inntektsskatt : Resultat før skattekostnad Avsatt til premisfond Permanente forskjeller Aksjeutbytte skattefritt Gevinst (-) / Tap (+) ved salg av aksjer og aksjefond, innenfor fritaksmetoden Urealisert gevinst (-) / tap (+) aksjer og aksjefond innenfor fritaksmetoden Til/fra(-) kursreguleringsfondet Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Fremføring av underskudd / anvendelse av fremførbart underskudd (-) Skattegrunnlag - - Beregnet inntektsskatt (28 %) - - Spesifikasjon av midlertidige forskjeller: Bygninger Urealisert gevinst / tap (-) obligasjoner og andre finansielle instrumenter Fremførbart underskudd Ubenyttet godtgjørelse Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt/ utsatt skattefordel (-) pr Utsatt skattefordel er ikke balanseført. Det var 10 års fremføringsrett for ubenyttet godtgjørelse, og det gjenstår 2 år ved utgangen av I 2012 vil 1651 tusen kroner falle bort dersom dette ikke anvendes. Årets skattekostnad består av: Formueskatt 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 Endring utsatt skatt 0 Sum skattekostnad 0 25

26 Note 11 Andre forpliktelser (hele 1000 kr) Leverandørgjeld Skattetrekk Påleggstrekk 1 3 Annen kortsiktig gjeld Sum Note 12 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter (hele 1000 kr) Påløpte kostnader Påløpt forvaltningshonorar Sum Note 13 Premiefond (hele 1000 kr) Premiefond IB Utgiftsført i løpet av året Innbetalt i løpet av året 1) Kostnadsførte premier 2) % andel av risikoresultat Garanterte renter overført til fondet Resultatført endring i fondet Premiefond ) Alle premieinntekter balanseføres. 2) Kostnadsførte premier (hele 1000 kr) Ordinær premie Reguleringspremie Tilbakeført premie Sum premier

27 Note 14 Fast eiendom (hele 1000 kr) Kollektiv Selskap IB Tilgang/påkost i løpet av året Verdiregulering i løpet av året Utgående balanse Verdiregulering (samlet kollektiv-/selskapsporteføljen) (hele 1000 kr) IB Tilgang/påkost i løpet av året Verdiregulering i løpet av året Utgående balanse Pensjonskassen kjøpte i 2005 eiendommen Engene 1, Drammen. Anskaffelseskost er 142,6 millioner kroner. Investeringen er en finansplassering på kommersielle vilkår, og bygger på en langsiktig nettoleieavtale frem til 2024 med Drammen kommune. Det er inngått en managementavtale mellom Drammen kommune og Drammen Eiendom KF om forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen. Eiendommen benyttes ikke av Drammen kommunale Pensjonskasse. Eiendommen regnskapsføres til virkelig verdi i henhold til årsregnskapsforskriften 3-4 og IAS 40. Eiendommen verdsettes årlig av uavhengig selskap, som har kompetanse til å foreta denne type verdsettinger og som kjenner lokalmarkedet. Verdsettingen er basert på diskontering av fremtidige kontantstrømmer fra den langsiktige leiekontrakten med Drammen kommune. Til grunn for verdsettingen er det anvendt en diskonteringsrente på 7,0 %. Eiendommen ble verdiregulert til 180 millioner kroner i 2011, etter en oppskriving på 12,4 millioner kroner, og en påkostning på 7,6 millioner kroner. I 2011 er det generert en husleieinntekt på 11,4 millioner kroner. Leieinntekten er i sin helhet mottatt av nærstående part, Drammen kommune. Netto driftsinntekt fra eiendom: 2011 (hele 1000 kr) Kollektiv Selskap Netto driftsinntekt fra eiendom Sum Note 15 Til premiereserve i forsikringsfondet Avsetning til premiereserve i forsikringsfondet, 159,1 millioner kroner, er beregnet av pensjonskassens aktuar. Administrasjonsreserven kan defineres som kontantverdien av fremtidige omkostninger ved utbetaling av pensjoner. Dermed skal de årlige omkostninger knyttet til administrasjon av pensjonister dekkes av administrasjonsreserven. For 2011 frigjøres en administrasjonsreserve på 4,0 millioner kroner til dekning av omkostninger for administrasjon av pensjonister. Bevegelsen i premiereserven er som vist i nedenstående oppstilling: Tidspunkt Til dekning av påløpte Administrasjonsreserve Erstatningsavsetning Til sammen pensjonsforpliktelser Pr Endring Pr

Drammen Kommunale Pensjonskasse. Årsrapport 2012

Drammen Kommunale Pensjonskasse. Årsrapport 2012 Drammen Kommunale Pensjonskasse Årsrapport 2012 1 innhold Styrets beretning Side 4 Teknisk regnskap Side 15 Ikke teknisk regnskap Side 16 Eiendeler Side 17 Egenkapital og forpliktelser Side 19 Oppstilling

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2013

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE. Årsrapport 2013 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsrapport 2013 INNHOLD Styrets beretning Side 4 Teknisk regnskap Side 14 Ikke teknisk regnskap Side 15 Eiendeler Side 16 Egenkapital og forpliktelser Side 18 Oppstilling

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 2014 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 INNHOLD STYRETS BERETNING SIDE 3 TEKNISK REGNSKAP SIDE 14 IKKE TEKNISK REGNSKAP SIDE 15 EIENDELER SIDE 16 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER SIDE 17 OPPSTILLING

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Styrets beretning for 2007

Styrets beretning for 2007 Styrets beretning for 2007 Virksomheten Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har som formål å

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning for 2006

Styrets beretning for 2006 Styrets beretning for 2006 Virksomheten Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har som formål å

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning for 2005

Styrets beretning for 2005 Styrets beretning for 2005 Virksomheten Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Pensjonskassen driver i dag sin virksomhet i lokaler i Bragernes Torg 4, Drammen. DKP har som formål å

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon Forsikringstakere og medlemmer Resultatet i 2014 Status pr. 3. Q 2015 Aktuelle problemstillinger og utfordringer

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 13. desember v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 13. desember v/ styreleder Knut M. Ore DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Presentasjon for formannskapet 13. desember 2016 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon om DKP Resultatet i 2015 Status pr. 3. Q 2016 Utfordringer og aktuelle

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 10. mai Nils Fr. Wisløff rådmann Aud Norunn Strand økonomidirektør

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: 10. mai Nils Fr. Wisløff rådmann Aud Norunn Strand økonomidirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 06/1834-6 Dato: 10. mai 2006 EIERMØTE DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Resultatrapport pr. 31.12.2010

Resultatrapport pr. 31.12.2010 Resultatrapport pr. 31.12.21 Nøkkeltall Resultatutvikling Spesifikasjon av : #1 Premieinnbetalinger vs pensjonsutbetalinger #2 Premiereserve #3a Finansinntekter #3b Finansinntekter utvikling pr. aktiva

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

ÅRSRAPPORT 2015 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2015 DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 2 ÅRSRAPPORT DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 2015 NØKKELTALL Alle tall i 1000 kr 2015 2014 2013 2012 Regnskap Premieinntekter 294 047 285 116 252 916 328

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Pensjonskasser 17. januar 2017 Gjelder f.o.m. årsrapporteringen for 2016 PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING PORT LINKER TIL RAPPORTERINGEN

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon

Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Silver Pensjonsforsikring AS under offentlig administrasjon Note til balanseoppstilling pr. 17. februar 2017 Note 1: Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift av 18. desember 2015

Detaljer

Kontoutskrift 201 '3

Kontoutskrift 201 '3 17>/> w7 Ørland Kultursenter KF Rådhusgata6 I'I 7 13 BREKSTAD Att. økonomiansvarlig Kontoutskrift 21 '3 -VB 398 Z8 "I8 S/l Z69 '9 L lz'v'3u'x'n9'l_ljemaqosgvolz e ~ Cr «:':xzn:1i::3i 5.n:: 7p::*r;~: ;):

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer