Avtale om Samtrafikk. NetCom as.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om Samtrafikk. NetCom as. "

Transkript

1 Avtale om Samtrafikk mellom NetCom as (heretter NetCom) og <Selskapet AS> (heretter Selskapet)

2 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - Eksemplar nr 1 av 2 Kontraktsnummer: NetCom as <Selskapet AS> Forretningsadresse Postboks 4444 Nydalen 0403 Oslo Organisasjonsnummer: MVA Forretningsadresse Organisasjonsnummer: Xxx xxx xxx MVA NetCom og Selskapet (Partene) har etter forhandling blitt enige om vilkårene i denne avtale. Avtalen trer istedenfor alle tidligere dokumenter av betydning for reguleringen av forholdet mellom Partene, herunder eventuell forespørsel, tilbud, salgsvilkår, og annen skriftutveksling. Denne Avtalen består av denne avtalens hoveddel (dette dokumentet/hovedavtalen), samt nummererte Vedlegg 0-7. NetCom as <Selskapet AS> Dato og underskrift Dato og underskrift Navn og stilling Navn og stilling Side 2

3 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM AVTALEN Formål og forutsetninger Definisjoner TJENESTER SOM OMFATTES AV AVTALEN Selskapets Grunnleggende Samtrafikktjenester NetComs Grunnleggende Samtrafikktjenester Samtrafikktilknytning A-nummerinformasjon Øvrige tjenester Selskapets øvrige tjenester NetComs øvrige tjenester Tjenestekvalitet og Servicenivå ETABLERING, ENDRING OG DRIFT AV SAMTRAFIKKFORHOLD PRISING Prisstruktur Samtrafikk Tilknytningstjenester Sambandskostnader Priser FAKTURERING OG BETALING Faktureringsgrunnlag Faktureringsperiode Fakturerbare anrop og fakturerbar tid Registrering av Samtrafikk Dokumentasjon og Samtrafikkstatistikker Fakturering og betalingsbetingelser Faktureringsrutiner Samtrafikk Beregning av faktureringsbeløp Betalingsbetingelser Side 3

4 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - 6 MISLIGHOLD Reklamasjon Misligholdsbeføyelser Avhjelp Heving Erstatning Forsinkelsesrente VARSLINGSPLIKT NEDKOBLING FORCE MAJEURE OPPLYSNINGSPLIKT OM TILGANG TIL IMMATERIELLE RETTIGHETER TAUSHETSPLIKT SIKKERHET FOR BETALING Sikkerhetsstillelse for betaling PARTENES ØVRIGE FORPLIKTELSER Offentligrettslige krav Forpliktelser knyttet til bruk av SS No Krav til støttesystemer for avregning av Samtrafikk OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER TIL TREDJEPART IKRAFTTREDELSE OG VARIGHET RANGERING REFORHANDLING ENDRINGER I AVTALEN MED VEDLEGG LOVVALG OG TVISTELØSNING Side 4

5 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - VEDLEGGSOVERSIKT Vedlegg 0 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Endringslogg Tjenestebeskrivelse Nettbeskrivelse og Tilknytningspunkter Nettplanlegging Operations & Maintenance Service Level Agreement Priser Selskapet Priser NetCom Side 5

6 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - 1 Om Avtalen 1.1 Formål og forutsetninger Formålet med denne avtalen er å realisere muligheten for at enhver Bruker tilknyttet den ene Parts elektroniske kommunikasjonsnett skal kunne kommunisere med enhver Bruker tilknyttet den andre Parts elektroniske kommunikasjonsnett, samt at Brukere tilknyttet Partenes respektive nett kan få tilgang til tjenester som Partene tilbyr i sine elektroniske kommunikasjonsnett, under forutsetning av at det er inngått avtale om slik tilgang. Denne avtalen, heretter kalt Avtalen, regulerer vilkårene ved direkte sammenknytning av Partenes Offentlige elektroniske kommunikasjonsnett, for gjensidig utveksling av trafikk for tilbud av elektroniske kommunikasjonstjenester til offentligheten. Partene har en gjensidig plikt til ikke å benytte tilgang til hverandres nett og signaleringssystem på en slik måte at det medfører ulemper for drift av Partenes nett og deres sluttbrukere. Partene plikter ikke å la all grunnleggende samtrafikk definert i Vedlegg 1, kap 2.1 og 3.1 gå via de definerte Tilknytningspunkt i Avtalen. Ruting av grunnleggende og øvrig samtrafikk defineres i felles planmøter i henhold til prosedyrer beskrevet i Vedlegg Definisjoner Følgende definisjoner gjelder for Avtalen. a) A-Abonnent: Abonnent som tar initiativ til en elektronisk kommunikasjonstjeneste. b) Abonnent: Fysisk eller juridisk person som inngår avtale om bruk av elektronisk kommunikasjonstjeneste til formål som ikke er videresalg eller verdiøkning av elektronisk kommunikasjonstjeneste til andre. c) Abonnenttilknytning: Tilknytning av abonnentutstyr til et elektronisk kommunikasjonsnett. d) A-nummervisning: Visning av A-Abonnents telefonnummer hos B-abonnent med telefonapparat som støtter denne funksjonen. e) A-nummeroverføring: Overføring av A-Abonnents telefonnummer mellom tilbyderes elektroniske kommunikasjonsnett. f) Aksess: Logisk tilgang til en Tilbyders elektroniske kommunikasjonstjeneste. g) Aksessnett: Den delen av et Offentlig elektronisk kommunikasjonsnett som fremfører individuelle forbindelser mellom den enkelte Brukers Nettermineringspunkter og nærmeste svitsjepunkt. h) Anrop: A-Abonnent løfter telefonrøret, eller indikerer på annen måte at en elektronisk kommunikasjonstjeneste initieres, herunder samtaleoppsett i) Avanserte tjenester: Med avanserte tjenester menes automatiske tjenester knyttet til et personlig abonnement. j) B-Abonnent: Abonnent som mottar anrop for telefonsamtale. k) B-svar: B-Abonnent løfter telefonrøret, eller indikerer på annen måte at en elektronisk kommunikasjonstjeneste besvares. l) Bruker: Fysisk eller juridisk person som inngår avtale om tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller elektronisk kommunikasjonstjeneste til egen bruk eller som innsatsfaktor for bruk av andre tjenester. m) Brukertilknytning: Tilknytning av brukerutstyr til et elektronisk kommunikasjonsnett. n) Elektronisk kommunikasjonsnett: system for elektronisk kommunikasjon der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og dirigeringsutstyr, tilhørende utstyr eller funksjoner inngår. o) Inntektshaver: Den Part som mottar betaling for en tjeneste fra den annen Part. Side 6

7 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - p) Manuelle tjenester: Manuelle tjenester menes tjenester hvor A-Abonnent ved anrop kommer i kontakt med en Tilbyder som utfører en nærmere angitt tjeneste i løpet av samtalen eller i form av et svaranrop. q) Nettermineringspunkt: tilkoblingspunkt mellom elektronisk kommunikasjonsnett og terminalutstyr.. r) Offentlig elektronisk kommunikasjonsnett: Elektronisk kommunikasjonsnett som er tilgjengelig for allmennheten eller beregnet til bruk for allmennheten. s) Offentlig telefontjeneste: elektronisk kommunikasjonstjeneste som er tilgjengelig for allmennheten eller beregnet til bruk for allmennheten og som overfører tale mellom terminalutstyr koblet til nettermineringspunkter i et elektronisk kommunikasjonsnett. t) Originering: Tjeneste som innebærer at en kunde velger å bruke en annen Tilbyder for en spesifikk samtale. Dette gjøres ved at Abonnenten benytter en spesifikk forvalgskode foran det abonnementsnummeret Abonnenten ønsker å nå. u) Part og Partene: en eller flere av de partene som omfattes av denne Avtalen. v) Primærsystemaksess: Primærsystemaksess omfatter terminering av 2 Mb/s kapasitet og tilknytning til nødvendig hardwareutstyr i Partenes respektive sentraler. Primærsystemaksess omfatter ikke transmisjonsmessig fremføring av 2Mb/s fra operatørens sentral til noden som er definert som Tilknytningspunkt. w) Samtrafikk: Gjensidig utveksling av trafikk for tilbud om offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester mellom Tilbydere som tilbyr tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester som bygger på fysisk og logisk sammenkopling av deres elektroniske kommunikasjonsnett (fastnett og mobilnett) slik at Abonnenter kan kommunisere med hverandre og ha tilgang til andre nett og tjenester uavhengig av tilbydertilknytning. x) Grunnleggende Samtrafikktjeneste: Originering, Transitering eller Terminering av offentlig taletelefoni og annen elektronisk kommunikasjon med ISUPs Transmission Medium Requirement satt til 3,1 khz audio eller speech, samt Tilknytningstjenester som er nødvendige for å muliggjøre Samtrafikk. y) Samtrafikktilknytning: Fysisk sammenkobling av to elektroniske kommunikasjonsnett for å muliggjøre Samtrafikk. z) Spesialnummer: Med spesialnummer menes telefontjenester som er knyttet til egne stedsuavhengige tresifrede numre, i henhold til egen nummerplan for Norge. æ) Tilbyder: enhver fysisk eller juridisk person som tilbyr andre tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller tjeneste. ø) Terminering: Tjeneste som fører samtale fra Tilknytningspunkt for en Tilbyder til Bruker tilknyttet den andre Tilbyderens nett. å) Tjenesteleverandør: Fysisk eller juridisk person som tilbyr offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste. aa) Tilleggstjeneste: En tjeneste som tilbys som tillegg til grunnleggende Samtrafikktjenester. Tjenesten realiseres gjennom signalering mellom Partenes nett, ihht. signaleringprotokollen ISDN User Part, version 2, basert på standarden ETS bb) Tilknytningstjeneste: Tjeneste for sammenkobling av Tilbydere som har avtalt Samtrafikk. cc) Tilknytningspunkt: Det punktet der to Tilbyderes elektroniske kommunikasjonsnett er koblet sammen. dd) Trafikkavgivende Part: Den Part eller Tilbyder som tar initiativ til et Anrop. ee) Trafikkmottakende Part: Den Part eller Tilbyder som mottar (terminerer) et Anrop. ff) Transitering: Tjeneste som fører samtale fra et Tilknytningspunkt til et annet Tilknytningspunkt i samme Tilbyders nett. gg) 64 kbit/s unrestricted: Overføringstjeneste (Bearer service) som identifiseres ved at TMR-verdien i signaleringsprotokollen ETSI ISUP versjon 2 er satt til 64 kbit/s unrestricted, basert på standarden ETS Side 7

8 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - 2 Tjenester som omfattes av Avtalen 2.1 Selskapets Grunnleggende Samtrafikktjenester Selskapets Grunnleggende Samtrafikktjenester er definert i Vedlegg 1. Som en del av Grunnleggende Samtrafikk inngår også tilknytning til Selskapets elektroniske kommunikasjonsnett og A-nummer informasjon. 2.2 NetComs Grunnleggende Samtrafikktjenester NetComs Grunnleggende Samtrafikktjenester er definert i Vedlegg 1. Som en del av Grunnleggende Samtrafikk inngår også tilknytning til NetComs nett og A-nummer informasjon. 2.3 Samtrafikktilknytning Beskrivelse av mulige Tilknytningspunkter er beskrevet i Vedlegg 2. Valg av Tilknytningspunkter gjøres i felles planmøter ifølge prosedyrer beskrevet i Vedlegg 3. For å kunne knytte sammen nettene, må Partene bestille Tilknytningstjenester hos hverandre. Tilknytningstjenestene er beskrevet i Vedlegg A-nummerinformasjon Signaleringsprotokollen mellom Partene skal kunne overføre A-nummerinformasjon mellom Partenes nett. A-nummerinformasjonen skal kunne henføres til A-Abonnent og skal være korrekt. A-nummerinformasjon skal videre overføres til tredjeparts nett i Norge for trafikk som går i transitt i Partenes nett. Partene plikter ikke å sende A-nummer for videresending til tredjepart som selv ikke sender A- nummer til Partene. A-nummerinformasjon for Abonnenter som har reservert seg mot A-nummervisning, skal ikke kunne overføres til andre Tilbydere utenfor Norge eller til tredjepart som ikke forplikter seg til begrensningene beskrevet i pkt Unntatt fra dette er samtaler til nødetat (110, 112, 113). A-nummerinformasjon skal kun benyttes til følgende: Presentasjon av A-nummer for oppringt Abonnent der A-Abonnent ikke har reservert seg mot A- nummervisning. Avregning mellom Partene Dirigeringsformål Realisering av Samtrafikktjenester inklusive korrekt kundedebitering relatert til disse tjenestene Utarbeidelse av trafikkstatistikk Sjikanesporing Bruk av A-nummerinformasjon som kan volde skade for den annen Part er ikke tillatt. 2.5 Øvrige tjenester Vilkår for øvrige tjenester avtales særskilt mellom Partene Selskapets øvrige tjenester Selskapets øvrige tjenester er beskrevet i Vedlegg 1. Side 8

9 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt NetComs øvrige tjenester NetComs øvrige tjenester er beskrevet i Vedlegg Tjenestekvalitet og Servicenivå Partene er ansvarlige for å holde avtalt tjenestekvalitet og servicenivå i sine respektive elektroniske kommunikasjonsnett som beskrevet i Vedlegg 5 (Service Level Agreement). Hver Part har selv ansvar for service til egne kunder. 3 Etablering, endring og drift av Samtrafikkforhold Partene skal ha et dokumentert styringssystem/kvalitetssystem som dekker virksomhetskritiske aktiviteter som driftsrutiner, feilhåndteringsrutiner og varslingsrutiner. Tilsvarende gjelder for oppdatering og/eller for installasjon av ny programvare. Partene forplikter seg til at prognoseinnlevering, etablering, endring og drift av Samtrafikkforhold skjer i henhold til rutiner beskrevet i Avtalen. Forpliktelsene er nærmere beskrevet i: Vedlegg 3 Nettplanlegging Vedlegg 4 - Operations & Maintenance Vedlegg 5 Service Level Agreement (SLA) Avgivende Part plikter å sperre for B-nummer som ikke inngår i avtalen. Primærsystemaksesser dimensjoneres for å klare krav på maksimum 0.1% sperr under travel time. Den Part som avgir prognoser er ansvarlig for at disse er korrekte. Den annen Part kan kreve kompensasjon for overinvesteringer som skyldes at de avgitte prognoser er feil, som beskrevet i Vedlegg 3, kap. 2.3, 4 Prising 4.1 Prisstruktur Samtrafikk Termineringstjenestene prises per samtale. Priselement er samtaleoppsett (B-svar) og samtalens varighet Tilknytningstjenester Trafikkavgivende Part skal betale Trafikkmottakende Part for Tilknytningstjenester som er beskrevet i Vedlegg 1. Dersom trafikken mellom Partene er jevn begge veier, kan Partene etter nærmere avtale avstå fra å fakturere hverandre for Tilknytningstjenester. Dersom trafikkmønsteret er slik at den ene Parten avgir mer trafikk enn den andre, kan Trafikkmottakende Part kreve at Trafikkavgivende Part betaler for Tilknytningstjenester forholdsmessig for den trafikkmengde som overstiger den annen Parts trafikkmengde. Prisene for Tilknytningstjenester består av en etableringspris og en driftsavgift pr. måned pr. Tilknytningstjeneste Sambandskostnader Trafikkavgivende Part dekker kostnader for etablering og leie av nødvendig transmisjon/sambandskapasitet. Dersom trafikken mellom operatørene er jevn begge veier, kan operatørene etter nærmere avtale avstå fra å fakturere hverandre. Dersom trafikkmønsteret er slik at den ene Parten avgir mer trafikk enn den andre, kan Trafikkmottakende Part kreve at Trafikkavgivende Part betaler transmisjonskostnadene forholdsmessig for den trafikkmengde som overstiger den annen Parts trafikkmengde. Side 9

10 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt Priser Prisene for Grunnleggende Samtrafikktjenester og Tilknytningstjenester framgår av Vedlegg 6 (Priser Selskapet) og Vedlegg 7 (Priser NetCom). Prisene angis i Norske Kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift. Prisøkninger skal varsles minimum 2 måneder før de gjøres gjeldende, med mindre annet følger av dette punkt. Alle varslingsfrister er fra første dag i måneden etter at varsel er mottatt av den annen part. Endringstidspunkt vil være den første i måneden etter utløp av varslingsfristen. Prisreduksjoner kan skje uten krav til varsling eller endringstidspunkt. Endringer i lovgivning eller pålegg fra regulerende myndigheter og som har innvirkning på prisen på tjenesten, vil kunne medføre prisendringer med kortere varsel enn minimumsvarselet etter dette punkt. Selskapets termineringspris for nasjonal trafikk overfor NetCom skal være minst like god som Selskapetss pris for tilsvarende produkt er overfor andre aktører, forutsatt at dette ikke er i strid med ekomloven slik den er til enhver tid eller endelig vedtak truffet av regulerende myndighet innenfor ekom-sektoren. Partene er enige om at ekomloven per i dag ikke er til hinder for en slik klausul. 5 Fakturering og Betaling 5.1 Faktureringsgrunnlag Faktureringsperiode Faktureringsperioden for Samtrafikktjenester mellom Partene er normalt en kalendermåned Fakturerbare anrop og fakturerbar tid Fakturerbare anrop er alle anrop som initieres mot den annen Parts nummerserier, og/eller anrop som transiteres via den annen Parts nettverk, der B-svar registreres. Fakturerbar tid for hvert anrop skal være conversation time i henhold til CCITT rek D.150 fra 1988, punkt Totalt fakturerbar tid per faktureringsperiode beregnes som summen av registrerte Samtrafikksekunder på samtlige fakturerbare anrop, omregnet i minutter, og avrundet til nærmeste hele minutt Registrering av Samtrafikk Den Part som er inntektshaver er ansvarlig for måling og registrering av Samtrafikk som skal inngå i inntektsgrunnlaget. Dersom tekniske årsaker medfører at inntektshavers registreringsansvar må fravikes, kan inntektshaver be om hjelp fra den andre Part med tilgang til nødvendige trafikkstatistikker som den andre Part kan fremskaffe. Av tekniske årsaker er Selskapet ansvarlig for måling og registrering av bruken av alle andre termineringstjenester enn trafikk til GSM nummer hos NetCom, spesifisert i Vedlegg 1. Registrering av trafikk skal skje på samtlige Samtrafikktjenester Avtalen omfatter, og i henhold til avtalt detaljeringsnivå som spesifisert i Vedlegg 6 og 7. Implementering av nye Samtrafikktjenester i avtaleperioden skal sikres målt og registrert fra implementeringstidspunktet Dokumentasjon og Samtrafikkstatistikker Den Part som er ansvarlig for å måle og registrere Samtrafikken, oversender den annen Part de samtrafikkstatistikker som er tenkt benyttet som grunnlag for fakturering i avtalt, elektronisk lesbart format umiddelbart etter at faktureringsperioden er over, og tilfredsstillende Samtrafikkmålinger foreligger, dog senest den 12. i måneden etter aktuell faktureringsperiode, med mindre annet avtales. Faktureringsgrunnlaget for Samtrafikk skal inneholde opplysninger i henhold til Vedlegg 6 og 7, og eventuelle tilleggsavtaler. Opplysningene skal dekke alle spesifikasjoner som er nødvendige for å fakturere samtlige trafikkstrømmer mellom Partene, samt ivareta avtalt prisstruktur. Side 10

11 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - Hver av partene plikter uten ugrunnet opphold å gi tilbakemelding på om mottatt dokumentasjon og samtrafikkstatistikker er korrekte og om de aksepteres eller ikke til fakturautstedende Part, slik at eventuelle uoverensstemmelser kan avklares før faktura utarbeides og oversendes. Dokumentasjon og Samtrafikkmålinger skal være på aggregert nivå. Utlevering av personopplysninger kan bare skje dersom den utleverende Part har lovlig adgang til dette. Dersom registreringsansvarlig Part har problemer med å fremskaffe og oversende tilfredsstillende samtrafikkstatistikker til den annen Part innen fastsatt tidsfrist, skal dette meddeles den annen Part umiddelbart. Den annen Part skal i slike tilfeller framlegge sine samtrafikkstatistikker som skal danne utgangspunkt for fakturering. Dersom ingen av Partene er i stand til å fremlegge kvalitetssikret faktureringsgrunnlag, skal faktureringsgrunnlaget for den forrige faktureringsperioden benyttes som grunnlag for fakturering. Dersom det i ettertid oppdages feil ved tidligere oversendte samtrafikkstatistikker, skal inntektsinnehaver innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget oversende korrigerende samtrafikkstatistikker til den annen Part. 5.2 Fakturering og betalingsbetingelser Faktureringsrutiner Samtrafikk Fakturaen oversendes fakturamottaker senest den 15. i måneden etter aktuell faktureringsperiode, med mindre annet avtales. Fakturering av Samtrafikktjenester skal være basert på samlet dokumentasjon og Samtrafikkmålinger fra registreringsansvarlig operatør, ref Dokumentasjon og Samtrafikk statistikker som benyttes som fakturagrunnlag, skal følge som vedlegg til fakturaen når denne oversendes til fakturamottaker. Ved forsinket dokumentasjon og Samtrafikkstatistikker, som omfattes av 5.1.4, skal Partene fakturere et a- konto beløp som et foreløpig oppgjør, med mindre annet avtales. A-konto beløpet fastsettes lik totalt og endelig fakturert beløp for forrige faktureringsperiode. Avviket mellom realisert trafikk i perioden og tidligere akontofakturert beløp, beregnes når trafikkstatistikken er tilgjengelig, spesifiseres på egen tilleggsfaktura og gjøres opp ved neste ordinære månedlige fakturering. Ved uenighet mellom Partene om Samtrafikkmålingene for en periode, skal betalingen for den delen av trafikken det ikke er diskusjon om betales som normalt. Den omdiskuterte delen betales etter at det er oppnådd enighet mellom Partene. Uenigheten skal søkes løst i forhandlinger mellom Partene. Avviket gjøres opp ved neste ordinære månedlige fakturering og spesifiseres på egen tilleggsfaktura, evt. kreditnota. Ved korrigerende samtrafikkgrunnlag som nevnt i punkt skal korrigert avregningsgrunnlag med utfyllende forklaring sendes i tillegg til avregningsgrunnlaget for angjeldende avregningsperiode. Dersom Partene ikke klarer å komme til enighet om behandling av avviket, skal uenigheten løses i henhold til Avtalens kapittel Beregning av faktureringsbeløp Månedlig fakturering skjer etterskuddsvis i norske kroner (NOK). Faktura utarbeides med utgangspunkt i realisert volum og avtalte priser. Merverdiavgift tillegges fakturabeløpene i henhold til den til enhver tid gjeldende avgiftsregulering og avgiftssatser Betalingsbetingelser Standard betalingsfrist er tretti (30) kalenderdager fra fakturadato. Side 11

12 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - 6 Mislighold 6.1 Reklamasjon Den Part som vil gjøre gjeldende at den annen Part har misligholdt Avtalen, plikter å reklamere skriftlig straks etter at Parten fikk eller burde fått kjennskap til misligholdet. 6.2 Misligholdsbeføyelser Avhjelp En Part som misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, har rett og plikt til å avhjelpe misligholdet. Avhjelp skal iverksettes straks han har fått melding om, eller på annen måte kjennskap til, misligholdet. Avhjelp skal gjennomføres innen de frister som framgår av Vedlegg 5, punkt 2.2. Avhjelp av andre feil gjennomføres innen rimelig tid. Dette gjelder likevel ikke hvis avhjelp hindres av forhold som ikke kan overvinnes, eller avhjelp vil medføre urimelig stor ulempe eller kostnad for den misligholdende Part Heving En Part kan heve Avtalen dersom den annen Part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen. Som vesentlig mislighold regnes blant annet at: a) den annen Part innstiller sine betalinger, innleder gjeldsforhandlinger eller går konkurs; b) den annen Parts forpliktelser etter Avtalen har vært suspendert som følge av force majeure i en periode på mer enn 3 måneder; c) den annen Part utnytter Avtalen i strid med formålet slik det framgår av Avtalens punkt 1.1. Den Part misligholdet går utover, kan velge å begrense hevingen til kun å gjelde for de deler av Avtalen som er misligholdt. Betalingsmislighold anses alltid som vesentlig hvis det varer over 3 måneder. Rett til heving av Avtalen medfører rett til å stenge samtlige av den annen Parts Samtrafikkstrømmer i retning til mottakende Parts nett, ref. definisjonen av Partenes Samtrafikk i kap Erstatning En Part kan ved vesentlig mislighold fra den annen Part kreve erstatning for alle dokumenterte direkte tap som følge av slikt mislighold. En Parts samlede erstatningsansvar overfor den annen Part per år, regnet fra starttidspunktet for denne Avtalen, er begrenset oppad til et beløp lik 1 måneds gjennomsnittlig bruttoomsetning fra levering av tjenester under denne avtale fra den ene Part til den annen Part (beregnet ut fra et gjennomsnitt av bruttoomsetningen fra de foregående 3 måneder før skadetilfellet inntraff). Partenes erstatningsansvar omfatter ikke ansvar for indirekte tap eller følgeskade, så som driftstap, avsavnstap, tap som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, mv, med mindre misligholdet har sin årsak i forsettlig eller grovt uaktsomt forhold av den misligholdende Part. Partenes erstatningsansvar for den annen Parts indirekte tap er begrenset til kr per år regnet fra starttidspunktet for denne Avtalen. Side 12

13 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt Forsinkelsesrente Misligholder en Part sine betalingsforpliktelser etter Avtalen, har den annen Part krav på rente i henhold til lov om forsinket betaling av 17. desember 1976 nr Varslingsplikt Dersom en Part oppdager at han ikke klarer å overholde sine forpliktelser etter ISUP protokoll, jf. Vedlegg 4, skal Parten varsle den annen Part uten ugrunnet opphold. 8 Nedkobling Partene kan med de begrensninger som følger av gjeldende rett, koble ned Samtrafikkforbindelsen umiddelbart uten å forhåndsvarsle den annen Part når det er nødvendig av hensyn til telekommunikasjonssikkerhet eller nettets integritet. Den annen Part skal varsles uten ugrunnet opphold etter at nedkobling er foretatt. 9 Force Majeure Dersom en Parts oppfyllelse av forpliktelser etter Avtalen hindres av forhold utenfor Partens kontroll, og han ikke med rimelighet kunne tatt disse forhold i betraktning ved inngåelsen av Avtalen, suspenderes Partens plikter så lenge slike forhold foreligger. En Part som vil påberope seg denne bestemmelsen, må uten opphold skriftlig informere den annen Part om årsaken til hindringen, samt hvilken innvirkning hindringen forventes å få, og hvor lenge hindringen forventes å vare. 10 Opplysningsplikt om tilgang til immaterielle rettigheter Hver av Partene skal gi den annen Part tilgang til opplysninger om tekniske forhold og rett til utnyttelse av immaterielle rettigheter i den grad dette er nødvendig for gjennomføring av Avtalen. Dersom Partene i forbindelse med gjennomføring av Avtalen i samarbeid forbedrer eller videreutvikler tekniske løsninger eller annet som en av Partene har immaterielle rettigheter til, skal den forbedrede eller videreutviklede løsning bli del av denne Parts immaterielle rettigheter. 11 Taushetsplikt Partene plikter å bevare taushet om konfidensiell informasjon mottatt fra den annen Part - uansett formidlingsform - herunder opplysninger om den annen Parts tekniske innretninger og framgangsmåter, samt drifts- eller forretningsforhold og øvrige forhold som det etter en forsiktig og lojal vurdering bør forstås er av betydning å hemmeligholde av hensyn til den annens Parts virksomhet. Som konfidensiell informasjon regnes ikke informasjon som er eller blir offentlig kjent, er alminnelig tilgjengelig eller allerede ved inngåelsen av Avtalen var kjent for den annen Part, og denne kunnskapen ikke var følge av brudd på god forretningsskikk, avtalebrudd eller annen rettsstridig handling. Konfidensiell Side 13

14 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - informasjon mottatt før underskrivelse av Avtalen vedblir å behandle konfidensielt slik dette er nærmere regulert i egen konfidensialitetsavtale. Konfidensiell informasjon skal kun anvendes til det formål den er mottatt, og i den utstrekning det er nødvendig for gjennomføring av Avtalen. Partene skal behandle og oppbevare all konfidensiell informasjon på en slik måte at forpliktelsene i Avtalen blir betryggende overholdt og det ikke oppstår fare for at konfidensiell informasjon tilflyter uvedkommende. En Part skal ved skriftlig forespørsel fra den annen Part returnere all konfidensiell informasjon, uansett lagringsmedium, sammen med alle kopier av sådan, som vedgår den annen Part. Returneringsplikten gjelder uansett hvorledes Parten har fått den konfidensielle informasjonen i sin besittelse. Denne bestemmelsen om taushetsplikt skal fortsette å gjelde i en periode på to år etter at Avtalen opphører. Ved tvist etter denne bestemmelse gjelder pkt Sikkerhet for betaling 12.1 Sikkerhetsstillelse for betaling Partene kan kreve sikkerhet for nødvendige investeringer for å imøtekomme den annen Parts ønske om Samtrafikk. Den sikkerhetsstillelse som er skissert i punkt 12.1 andre ledd nedenfor, forutsetter at det er balanse i betalingsstrømmene mellom Partene. Dersom denne balansen opphører kan den Part som på grunn av dette får svekket sikkerhet for betaling, kreve ytterligere sikkerheter. Dersom en Part ikke betaler fakturaer ved forfall har den annen Part rett til å motregne sitt tilgodehavende mot det krav den misligholdende Part har mot den annen Part, selv om dette kravet ikke har forfalt. For det tilfelle at en slik motregning ikke er tilstrekkelig til å dekke en Parts utestående krav har den ikkemisligholdende Part rett til å kreve å sende sin terminerende trafikk i transitt via den misligholdende Parts nett, dette også om det innebærer at trafikk derved rutes utenfor Norge. Alle kostnader knyttet til ev. sikkerhetsstillelse skal betales av trafikkavgivende Part. 13 Partenes øvrige forpliktelser 13.1 Offentligrettslige krav Partene forplikter seg til å innhente nødvendige offentlige tillatelser, herunder innhente nødvendige konsesjoner og/eller gjennomføre nødvendige meldinger og registreringer i henhold til enhver tid gjeldende personvern- og telelovgivning Forpliktelser knyttet til bruk av SS No. 7 Partene forplikter seg til å overholde de signaleringstekniske krav og spesifikasjoner og tekniske-, kompetanse- og sikkerhetskrav som er beskrevet i Avtalen. Partene forplikter seg til ikke å aksessere andre SS No. 7 delsystemer (signaleringsprotokoller) hos den annen Part enn de som er avtalt. Partene forplikter seg til at signaleringsinformasjon relatert til oppringende kunde uansett opprinnelse er riktig, og at slik informasjon ikke endres. Partene forplikter seg til ikke å transitere trafikk eller signaleringsmeldinger til / fra tredje Part med mindre dette er eksplisitt avtalt. Partene skal ha fått tildelt signaleringsadresse(r) fra Post- og teletilsynet. Side 14

15 Avtale om samtrafikk - Konfidensielt Krav til støttesystemer for avregning av Samtrafikk Partene skal sørge for at maskinvare, annet utstyr og programvare som benyttes for registrering av Samtrafikk og produksjon av dokumentasjon for avregningsgrunnlag, er i henhold til internasjonalt anerkjente standarder for håndtering av trafikkinformasjon. 14 Overdragelse av rettigheter og plikter til tredjepart Rettigheter og forpliktelser etter Avtalen kan ikke overdras eller på annen måte overføres uten den annen Parts skriftlige samtykke. Partene kan likevel overdra rettigheter og forpliktelses etter Avtalen til andre selskaper i samme konsern, jf. Almennaksjeloven 1-3, men slik at utenlandske selskaper er inkludert. Samtykke til overdragelse eller eierskifte kan ikke nektes uten saklig grunn. Samtykke til overdragelse til annet rettsubjekt som helt eller delvis skal videreføre den aktuelle virksomhet, forutsetter bl.a. at relevante autorisasjoner, godkjennelser, lisenser og/eller konsesjoner overføres til det overtakende selskap, og at dette seskap skriftlig påtar seg den overdragende Parts forpliktelser etter Avtalen. 15 Ikrafttredelse og varighet Avtalen trer i kraft fra signering og gjelder løpende med gjensidig oppsigelsesrett med tre måneders skriftlig varsel. 16 Rangering Ved motstrid mellom Avtalens hoveddel og vedlegg skal bestemmelsene i Avtalens hoveddel ha forrang. 17 Reforhandling Hver av Partene har rett til å kreve reforhandling dersom den økonomiske balansen i avtaleforholdet vesentlig endres som følge av forhold inntrådt etter signering, herunder ved endringer i lovgivningen. Hver av Partene kan be om forhandlinger om introduksjon av nye Samtrafikktjenester. Slike forhandlinger skal gjøres så raskt som mulig, og tjenesten(e) skal implementeres uten ugrunnet opphold dersom Partene forøvrig er enige. 18 Endringer i Avtalen med vedlegg Alle endringer i Avtalen eller vedlegg skal for å være gyldig nedtegnes i Vedlegg 0 og undertegnes av begge Parter. 19 Lovvalg og tvisteløsning Enhver uenighet mellom Partene i tilknytning til denne Avtale skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid skal tvisten løses for de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo som rett verneting. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at Partene kan kreve prøvet ethvert forhold vedrørende Avtalens lovlighet av kompetente offentlige organer, herunder Post- og teletilsynet, Konkurransetilsynet og EFTAs overvåkningsorgan. I en slik forbindelse har Partene rett til å utgi konfidensiell informasjon til de relevante myndigheter. Side 15

16 Vedlegg 1 - Tjenestebeskrivelse Dette vedlegg utgjør en del av Avtale om Samtrafikk mellom NetCom og Selskapet. 1(5)

17 Avtale om samtrafikk, Vedlegg 1 1 Introduksjon Dette vedlegget utgjør en del av Avtalen om Samtrafikk mellom NetCom og Selskapet, og er en beskrivelse av tjenester som benyttes over sambandet mellom Partene. I tilfelle uoverensstemmelse mellom Hovedavtalen og dette vedlegg, har Hovedavtalen forrang. I vedlegget omtales begge Parter som operatør (heretter Operatør), så lenge det ikke er nødvendig å spesifisere hvilken Part det er snakk om. Når det er tilfelle, omtales Partene Selskapet og NetCom. 2(5)

18 Avtale om samtrafikk, Vedlegg 1 2 Beskrivelse av NetComs Samtrafikktjenester 2.1 Beskrivelse av NetComs Grunnleggende Samtrafikktjenester Terminering i NetComs Nett Tjenesten omfatter terminering av elektronisk kommunikasjon opp til 3.1 khz fra Selskapets nett til GSM nummer (GSM med tilleggstjenester) i NetComs nett. 2.2 Beskrivelse av NetComs Tilknytningstjenester Direkte Samtrafikk med NetCom Direkte Samtrafikk mellom Selskapet og NetCom Bytilknytning Tilknytning til én eller flere av NetComs sentraler innenfor én by (Oslo er obligatorisk) Primærsystemaksess Primærsystemaksess omfatter terminering av 2Mb/s kapasitet og tilknytning til nødvendig hardwareutstyr i NetComs sentral. Produktet omfatter ikke transmisjonsmessig fremføring av 2Mb/s fra Operatørens sentral til noden som er definert som tilknytningspunkt Signaleringslink Signalering mellom Selskapet og NetCom oppnås ved at det etableres en signaleringslink mellom Selskapet og NetCom på hver sambandsbunt. 2.3 Beskrivelse av NetComs tilleggstjenester Terminering av 64 kbit/s unrestricted Tjenesten omfatter Terminering av Elektronisk kommunikasjon basert på overføringstjenesten 64 kbit/s unrestricted fra Selskapets nett til NetComs nett Overføringstjenester/Tilleggstjenester Overføringstjenester / Tilleggstjenester er tjenester som realiseres som følge av signalering mellom Partenes nett. Signalering og protokoller er basert på standardene ETS Følgende overførings- og Tilleggstjenester tilbys: Calling Line Identification Presentation (CLIP) Calling Line Identification Presentation Restriction (CLIR) Connected Line Identification Presentation (COLP) Connected Line Identification Restriction (COLR) Sub addressing (SUB) Call Forwarding Unconditional (CFU) Call Forwarding on Busy (CFB) 3(5)

19 Avtale om samtrafikk, Vedlegg 1 Call Forwarding on No Reply (CFNR) 3 Beskrivelse av Selskapets Samtrafikktjenester 3.1 Beskrivelse av Selskapets Grunnleggende Samtrafikktjenester Terminering i Selskapets Nett Tjenesten omfatter terminering av Elektronisk kommunikasjon opp til 3.1 khz fra NetComs nett til GSM nummer (GSM med tilleggstjenester) i Selskapets nett. 3.2 Beskrivelse av Selskapets Tilknytningstjenester Etablering av direkte Samtrafikk Etablering av direkte Samtrafikk mellom Selskapet og NetCom Etablering av Tilknytningspunkt Tilknytning til en sentral i Selskapets mobilnett Primærsystemaksess Primærsystemaksess omfatter terminering av 2Mb/s kapasitet og tilknytning til nødvendig hardwareutstyr i Selskapets sentral. Produktet omfatter ikke transmisjonsmessig fremføring av 2Mb/s fra operatørens sentral til noden som er definert som tilknytningspunkt Signaleringslink Signalering mellom Selskapet og NetCom oppnås ved at det etableres en signaleringslink mellom Selskapet og NetCom på hver sambandsbunt. 3.3 Beskrivelse av Selskapets tilleggstjenester Originering i Selskapets fastnett Tjenesten innebærer originering av Elektronisk kommunikasjon opp til 3.1 khz telefoni og 64 Kbps transparent fra Selskapets fastnett til NetComs nett. Tjenesten er basert på bruk av prefiks 1515 etterfulgt av: 8-sifret mobilnummer med førstesiffer 4 eller 9. NetCom sørger for egen avtale med abonnenten i Selskapets nett og fakturerer denne direkte for origineringstrafikken. Selskapets abonnent takseres ikke av Selskapet for denne origineringstrafikken. Selskapet leverer anropet på nærmeste tilknytningspunkt. Benyttelse av denne tilleggstjenesten forutsetter skriftlig samtykke fra Selskapet for hver abonnent Terminering av 64 kbit/s unrestricted Tjenesten omfatter Terminering av Elektronisk kommunikasjon basert på overføringstjenesten 64 kbit/s unrestricted fra NetComs nett til Selskapets nett. 4(5)

20 Avtale om samtrafikk, Vedlegg Overføringstjenester/Tilleggstjenester Overføringstjenester / Tilleggstjenester er tjenester som realiseres som følge av signalering mellom Partenes nett. Signalering og protokoller er basert på standardene ETS Følgende overførings- og Tilleggstjenester tilbys: Calling Line Identification Presentation (CLIP) Calling Line Identification Presentation Restriction (CLIR) Connected Line Identification Presentation (COLP) Connected Line Identification Restriction (COLR) Sub addressing (SUB) Call Forwarding Unconditional (CFU) Call Forwarding on Busy (CFB) Call Forwarding on No Reply (CFNR) 5(5)

Avtale om Samtrafikk. TeliaSonera Norge AS.

Avtale om Samtrafikk. TeliaSonera Norge AS. <Selskapet AS> Avtale om Samtrafikk mellom TeliaSonera Norge AS (heretter TeliaSonera) og (heretter Selskapet) Avtale om samtrafikk - Konfidensielt - Eksemplar nr 1 av 2 Kontraktsnummer: TeliaSonera Norge

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER Tilleggsavtale PLUSS som tillegg til BASIS samtrafikkavtale mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Utgave 2012.02 Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Petter Bilden Salgsdirektør

Detaljer

Bilag P2 Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Bilag P2 Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester Bilag P2 Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester Utgave 2012.01 Side 1 av 12 Telenors samtrafikktjenester TRANSITT MOTTAK AV KASKADEFAKTURERING TRANSITT TIL UTLAND OPPRETTELSE AV PLUSS

Detaljer

Bilag B4 Bestilling og drift

Bilag B4 Bestilling og drift Bilag B4 Utgave 2012.02 Innholdsfortegnelse 1. TJENESTEKVALITET PARAMETERE FOR BESTILLING OG LEVERANSE 3 1.1 TJENESTEKVALITET PARAMETERE 3 1.2 KOMPENSASJON VED SVIKT I AVTALT KVALITETSNIVÅ. 3 1.3 DEFINISJON

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

BILAG 1. Generelle vilkår

BILAG 1. Generelle vilkår BILAG 1 Generelle vilkår Utgave 1. mai 2013 Side 1 av 14 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 DEFINISJONER... 4 3 TJENESTEN... 5 4 RAPPORTERING... 5 5 SERVICE OG FEILRETTING... 5 6 ENDRINGER I TJENESTEN... 5 7

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Innholdsfortegnelse Service Level Agreement (SLA)... 1 1 Generelle offentlige og juridiske krav... 3 2 Introduksjon... 3 3 Omfang... 3 4 Tjenestekvalitet og klassifisering

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Generelle vilkår for leide samband

Generelle vilkår for leide samband Versjon 010614 t Side 1 av 13 1 c Gjeldende f.o.m. 1. juni 2014 Generelle vilkår for leide samband Analoge og digitale leide samband, optisk kanal og mørk fiber Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 0. Definisjoner...

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER Avtale om Basis samtrafikk mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Utgave 2012.02 Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Petter Bilden Salgsdirektør Avtalenummer: NN Adm. Dir. Avtalenummer:

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

Bilag B1 Beskrivelse av tilknytningsprinsippene

Bilag B1 Beskrivelse av tilknytningsprinsippene Bilag B1 Beskrivelse av tilknytningsprinsippene Utgave 2012.01 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TELENORS SAMTRAFIKKOMRÅDER OG TILKNYTNINGSPUNKTER FOR FASTNETTET 3 2. TELENORS TILKNYTNINGSPUNKTER FOR MOBILNETTET

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 11. september 2012 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST...

Detaljer

Serviceavtale for multifunksjonsskriver

Serviceavtale for multifunksjonsskriver Serviceavtale for multifunksjonsskriver mellom Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (Kunden) og xxxxxx (Leverandør) Avtaleperiode: xx.x.2012 xx.x.201x (kan forlenges 1 år av gangen) SIDE 1 Serviceavtale

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune

Kontrakt - rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester. Kontrakt. Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Nøtterøy kommune Med vind i seilene Kontrakt Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner med tilhørende tilleggsutstyr og tjenester Oppdragsgiver: Nøtterøy kommune Oppdragstager: Nøtterøy kommune 31.07.2013

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Vedlegg A. Generelle vilkår fiber bitstrømaksess. Disclaimer

Vedlegg A. Generelle vilkår fiber bitstrømaksess. Disclaimer Vedlegg A Generelle vilkår fiber bitstrømaksess Disclaimer Innhold Vedlegg A Generelle vilkår fiber bitstrømaksess... 1 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 3. Produkter omfattet av avtalen... 4 4.

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Bilag 1. Generelle Vilkår

Bilag 1. Generelle Vilkår Bilag 1 Generelle Vilkår Utgave 01.07.2012 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 2 DEFINISJONER...3 3 PRODUKTMODULER...4 4 FORESPØRSEL, BESTILLING OG OPPSIGELSESRUTINER...4 5 ESKALERING...4

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering

Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering II Søknad om bruk av elektronisk grensesnitt for trekkhåndtering 1. 0 I snin er om søkeren etat, or an Søkeren: Postadresse: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadresse kontaktperson: Informasjon om bruk

Detaljer

Avtale for MVNO-tilgang TEL-XXX (Telenor Norge AS ( Telenor Norge )-Tilgangskjøper AS ( Tilgangskjøper )) Vedlegg 1 9

Avtale for MVNO-tilgang TEL-XXX (Telenor Norge AS ( Telenor Norge )-Tilgangskjøper AS ( Tilgangskjøper )) Vedlegg 1 9 Avtale for MVNO-tilgang TEL-XXX (Telenor Norge AS ( Telenor Norge )-Tilgangskjøper AS ( Tilgangskjøper )) Vedlegg 1 9 Vedlegg 1: PRINSIPPER FOR AVTALEADMINISTRASJON 1. Generelt All korrespondanse mellom

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Rammeavtale for Glass

Rammeavtale for Glass Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR KONTRAKTSNUMMER 1 AV 2 AVTALE OM TJENESTEKJØP 2007/XXXXX Utarbeidet av Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Heretter benevnt

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

AVTALE nr. " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847

AVTALE nr.  Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF som ett foretak. Saksnummer: 2014/6847 AVTALE nr mellom Oslo universitetssykehus HF (Org nr 993 467 049) heretter benevnt Kjøper og Leverandør (Org.nr: heretter benevnt Selger " Konsulent- og rådgivningsbistand i forbindelse med etableringen

Detaljer

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår.

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) versjon 2.7, gyldig fra 2017-02-10 INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DEFINISJONER 2 3. KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN 3 3.1 TILGJENGELIGHET 3 3.1.1 NÆRMERE OM UNNTATT TID 3 3.2 RESPONSTID

Detaljer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer

AVTALE. Kjøp av Kapnografer AVTALE Kjøp av Kapnografer Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Avtalens parter... 3 2. Avtalens omfang... 3 3. Avtaleperioden... 3 4. Avtaleforvaltning... 3 4.1 Kontaktperson... 3 4.2 Kommunikasjon...

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer