Trusselvurdering. økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trusselvurdering. økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011 2012"

Transkript

1 Trusselvurdering økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

2

3 INNLEDNING 5 DATAINNSAMLING 6 Informasjon om aktørene 6 Risikomodell 6 ØKONOMISK KRIMINALITET 9 Risikovurdering 9 Skattekriminalitet 10 Hvem utfører kriminaliteten? 10 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 10 Hvor og når begås kriminaliteten? 11 Vurderinger 11 Trygdebedragerier 11 Hvem utfører kriminaliteten? 11 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 11 Hvor og når begås kriminaliteten? 12 Vurderinger 12 Korrupsjon 13 Hvem utfører kriminaliteten? 13 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 13 Hvor og når begås kriminaliteten? 14 Vurderinger 14 Avgiftskriminalitet 14 Hvem utfører kriminaliteten? 14 Hvordan utføres kriminaliteten? 14 Hvor og når utføres kriminaliteten? 15 Vurderinger 15 Subsidiekriminalitet 15 Vurderinger 15 Konkurransekriminalitet 16 Vurderinger 16 Piratkopierte produkter og merkevareforfalskning 17 Hvem utfører kriminaliteten? 17 Vurderinger 17 Verdipapirkriminalitet 18 Hvem utfører kriminaliteten? 18 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 18 Vurderinger 18 Hvitvasking 19 Hvem utfører kriminaliteten? 19 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 19 Vurderinger 20 Konkurskriminalitet 21 Hvem utfører kriminaliteten? 21 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 21 Hvor og når begår kriminaliteten? 22 Vurderinger 22 Bedragerier 22 Hvem utfører kriminaliteten? 22 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 22 Hvor og når begås kriminaliteten? 23 Vurderinger 25 Økonomisk utroskap og underslag 25 Hvem utfører kriminaliteten? 25 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 25 Hvor og når begås krimininaliteten? 25 Vurderinger 25 Regnskapsovertredelser 26 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 26 Vurderinger 26 MILJØKRIMINALITET 29 Risikovurdering 29 Forurensningskriminalitet 30 Hvem utfører kriminaliteten? 30 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 31 Vurderinger 31 Arbeidsmiljøkriminalitet 32 Hvem utfører kriminaliteten? 32 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 32 Hvor og når begås kriminaliteten? 32 Vurderinger 32 Naturkriminalitet 33 Hvem utfører kriminaliteten? 33 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 33 Vurderinger 33 Fiskerikriminalitet 34 Hvem utfører kriminaliteten? 34 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 34 Hvor og når begås kriminaliteten? 34 Vurderinger 34 Kunst- og kulturkriminalitet 35 Hvem utfører kriminaliteten? 35 Hvordan utføres de kriminelle handlingene? 35 Vurderinger 35 SAMFUNNSFAKTORER SOM PÅVIRKER KRIMINALITETEN 37 Kriminalitetsfremmende samfunnsfaktorer 37 Fattigdomsproblematikk 37 Lojalitet og felles verdigrunnlag 37 Anonymitet 37 Kriminalitetshemmende samfunnsfaktorer 38 Større offentlighet 38 Fokus på omdømme 38 Styrking av regelverk og kontroll 38 APPENDIKS: I: Statistisk sentralbyrås statistikk for ØKOKRIM II: Spørreskjema om aktører III: Manual for risikomodell

4

5 INNLEDNING Innledning ØKOKRIMs trusselvurdering av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet gir en vurdering av kriminaliteten og aktørene som utøver den. Målet med trusselvurderingen er å: gi oversikt over hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet vise hvilke utfordringer som er de største, og for hvem danne kunnskapsgrunnlag for prioritering av innsats og bistand fra ØKOKRIM kunne være kunnskapsgrunnlag for prioriteringer i politidistriktene I denne rapporten har vi benyttet en vektingsmodell for å vurdere hvilken risiko kriminaliteten utgjør, i tillegg til systematisk innhenting av informasjon om aktørene. Vurderingene etter disse modellene/malene gir ikke alene en fasit for prioriteringer og målutvelgelse. I tillegg til å vurdere risiko ved kriminaliteten og truslene de ulike kriminelle aktørene utgjør, må praktiske parametre som for eksempel tilgjengelige ressurser, behov for prinsipielle avklaringer, trussel mot omdømme og utfordringer med å nå igjennom med etterforskingen også vurderes ved målutvelgelse. Det er alltid knyttet usikkerhet til vurdering av kriminalitet. En systematisk sammenstilling av empiri og erfaringer gir likevel et vesentlig bedre grunnlag for beslutninger enn en manglende systematisk vurdering. Målgruppen for analysen er ledergruppen ved ØKOKRIM, så vel som ledere i politidistriktene. I tillegg gir vurderingene nyttig bakgrunnsmateriale for kontrolletater og andre som arbeider med økonomisk kriminalitet og/eller miljøkriminalitet.

6 DATAINNSAMLING Datainnsamling Datamaterialet til trusselvurderingen bygger på systematisk innsamlet informasjon fra politidistriktene 1 og fagteamene ved ØKOKRIM. I tillegg er det gjennomført samtaler med representanter fra Skattedirektoratet, Nav og Tolldirektoratet. For øvrige kontrolletater, aktuelle interesseorganisasjoner, internasjonale politiorganisasjoner og aktuelle åpne kilder har vi benyttet tilgjengelige analyser eller annet materiell som kan være med på å belyse kriminaliteten. To modeller/maler har dannet grunnlag for informasjonsinnhentingen fra politidistriktene og ØKOKRIM for det første strukturerte spørsmål om aktørene som utøver kriminaliteten, og aktuelle modi for utøvelsen, og for det andre vurdering av kriminalitetsområder innen økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2 i henhold til en tilsendt risikomodell. Modellene var også utgangspunkt for samtalene med kontrolletatene. I denne rapporten er det ikke lagt vekt på statistikk som bygger på anmeldelsestall i Strasak, siden vi ikke anser statistikken som egnet redskap verken for å beskrive alvorlighetsgraden ved eller omfanget av kriminaliteten. 3 Skadene ved økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet rammer samfunnets fellesgoder, mer enn enkeltpersoner, noe som fører til at disse kriminalitetsformene er lite fremtredende i kriminalstatistikken. For interesserte er statistikk for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet vedlagt i appendiks I. og gjennomsiktighet i vurderingene. Modellen består av to akser en for sannsynlighet og en for konsekvens. Hver av de to aksene er delt inn i fire indikatorer. Hver indikator er delt inn i tre forhåndsdefinerte kategorier som klassifiserer utviklingen som økende/stor, status quo/middels eller synkende/liten. Kategoriene er kvantifisert for å gjøre det mulig å sammenlikne kriminalitetsområdene med hverandre. Vurderingen av indikatorene i risikomodellen er foretatt for et kriminalitetsområde om gangen, og gjennomført av analytikere og fageksperter i samarbeid. Kvantifisering av empiriske erfaringer blir aldri sikker vitenskap. Vurderinger av erfaringer på en systematisk og transparent måte gir likevel langt bedre kunnskapsgrunnlag enn manglende systematiske vurderinger. Informasjon om aktørene. I forbindelse med datainnsamlingen til denne trusselvurderingen er det utarbeidet et skjema med spørsmål om aktører og modi for gjennomføring av ulike former for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. 4 Den innsamlede informasjonen kan danne grunnlag for strategiske prioriteringer for operativ innsats. Spørsmålene i spørreskjemaet er bygget på de mest relevante indikatorene i den kanadiske Sleipnirmodellen en indikatorbasert metodikk for å sammenlikne trusselen fra organiserte kriminelle grupper/nettverk. 5 Risikomodell. ØKOKRIM har utviklet og prøvd ut en Risikomodell, der vi foretar vurderinger av kriminalitetsområder opp mot valgte indikatorer som belyser sannsynlighet for at kriminalitet forekommer, og konsekvensene av de kriminelle handlingene. Brukermanualen til risikomodellen ligger vedlagt i appendiks III. Hensikten med modellen er å vurdere risikoen ulike kriminalitetsområder utgjør for samfunnet og dets borgere, samt å sammenlikne kriminalitetsområdene mot hverandre. Risikomodellen er en indikatorbasert metodikk som brukes som grunnlag for prioriteringer, målutvelgelse, strategivalg og ressursinnsats. Modellen gjør det enklere å foreta helhetsvurderinger og bidrar til økt objektivitet 6 I TRUSSELVURDERING I ØKOKRIM

7 DATAINNSAMLING Skade for liv/helse eller privat velferd Skade for samfunnsstruktur -/natur KONSEKVENS Samfunnsøkonomiske tap Skade for rettsoppfatning SANNSYNLIGHET Kriminalitetsutvikling Potensielle lovbryter Oppdagelsesrisiko Oversikt over kriminaliteten 1. Det har kommet innspill fra følgende politidistrikt om økonomisk kriminalitet: Oslo, Østfold, Follo, Romerike, Hedmark, Gudbrandsdal, Nordre Buskerud, Asker og Bærum, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Hordaland, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Helgeland, Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det har kommet innspill om miljøkriminalitet fra følgende politidistrikt: Oslo, Follo, Romerike, Nordre Buskerud, Asker og Bærum, Rogaland, Nord-Trøndelag, Helgeland og Midtre Hålogaland. 2. Miljøkoordinatorene/ juristene i politidistriktene ble ikke bedt om å fylle ut risikomodellen, siden vi av tidsmessige årsaker ikke rakk å foreta nødvendig gjennomgang og forklaring av modellen i forkant. Miljøteamet på ØKOKRIM har imidlertid fylt ut risikomodellen. 3. Kriminalstatistikken viser at anmeldelsestallene for økonomisk kriminalitet har ligget jevnt mellom ca og anmeldelser årlig de siste ti årene (med unntak av 2003 da endrede registreringsrutiner i ett politidistrikt medførte nær en dobling av antall registrerte anmeldelser). Antall anmeldelser for miljøkriminalitet har ligget på mellom ca og anmeldelser årlig den siste tiårsperioden. Mer enn å gi et bilde av den reelle kriminalitetsutøvelsen mener vi Strasak tal lene gjenspeiler: Anmeldelsestilbøyelighet hva velger folk å anmelde? For at noen skal anmelde kriminalitet må det være et direkte offer for kriminaliteten, noe det ofte ikke er i økonomi og miljøsaker (for eksempel skatte og avgiftskriminalitet, subsidiebedra- gerier, naturkriminalitet, forurensning m.fl.). Ved enkelte kriminalitetsformer er det ikke alltid opplagt for offeret at det er utsatt for kriminalitet (for eksempel ved korrupsjon, konkurransekriminalitet, verdipapirkriminalitet m.fl.). Da er det heller ikke lett å anmelde kriminaliteten. Ved en del forhold anser heller ikke offeret seg tjent med å anmelde forholdet (for eksempel på grunn av frykt for tap av omdømme). Kontrollmyndighetenes prioriteringer og ressurser. Hva kontrollmyndighetene velger å anmelde avhenger av hva vi ser/oppdager det vil si hva vi fokuserer på og hvor mye ressurser vi har å sette inn. Mange økonomi- og miljøsaker er tidkrevende å etterforske, og dermed blir det også færre anmeldelser. Registreringsrutiner og inndeling i statistikkgrupper. Ulike registreringsrutiner kan føre til store utslag i statistikken jf. anmeldelsestallene for økonomisk kriminalitet i 2003 som er referert over. Kriminalitetstyper som kommer inn un der samlebegrepet økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet fordeler seg på mange ulike kodegrupper i Strasak, der enkelte av disse faller inn under andre hovedstatistikkgrupper enn økonomi og miljø (for eksempel vinning) og motsatt. 4. Spørreskjema ligger vedlagt i appendiks II. 5. Royal Canadian Mounted Police; Sleipnir Business Rules. Criminal Intelligence Directorate, October 2006 ØKOKRIM I TRUSSELVURDERING I 7

8

9 ØKONOMISK KRIMINALITET Økonomisk kriminalitet RISIKOVURDERING Som nevnt i kapitlet for datainnsamling har ØKOKRIM foretatt en vurdering av hvilken risiko ulike former for økonomisk kriminalitet utgjør for samfunnet og dets borgere. 6 Etter drøftelser med fagspesialistene kom vi frem til følgende vurderinger som vist i tabellen nedenfor. Kriminalitetsområdene skattekriminalitet, trygdekriminalitet og korrupsjon utgjør svært høy risiko. Avgiftskriminalitet, subsidiebedragerier, konkurransekriminalitet, piratkopierte produkter og merkevareforfalskning (IPR), heleri og hvitvasking, verdipapirkriminalitet og konkurskriminalitet utgjør en høy risiko for samfunnet, mens bedragerier mot privat sektor utgjør middels risiko. Videre i rapporten vil de ulike kriminalitetsområdene bli presentert i rekkefølge ut fra hvilken risiko de er vurdert å utgjøre for samfunnet. Økoteamene ved politidistriktene har foretatt samme risikovurdering av ulike former for økonomisk kriminalitet. Det er noe lokal variasjon, men for mange av områdene er det likevel stort sammenfall i vurderingene, og vi finner et mønster som i stor grad stemmer overens med ØKOKRIMs vurderinger. Vi vil ikke presentere de lokale vurderingene videre i denne rapporten, men betrakter dem som redskaper for lokale prioriteringer. En utfordring med å vurdere de enkelte kriminalitetsområdene separat er at vi kan miste helhetsbildet over aktører som er aktive innen flere kriminalitetsområder. Erfaringene fra både ØKOKRIM og politidistriktene er at mange saker omfatter lovbrudd innen flere områder for økonomisk kriminalitet. Dette vil bli synliggjort under de enkelte kapitlene, men er likevel verdt å ha i mente. Kriminell aktivitet innen flere kriminalitetsområder ses ofte som en indikasjon på mer profesjonell og organisert virksomhet. Dataene som ligger til grunn for denne rapporten indikerer at de fleste tilfeller av økonomisk kriminalitet utføres på en relativt lite avansert måte. Det er imidlertid en del aktivitet som synes å være både profesjonell og svært godt organisert. Ekobrottsmyndigheten påpeker at aktører som begår grov økonomisk kriminalitet i større grad samarbeider med personer som begår annen grov kriminalitet. De erfarer at de kriminelle nettverkene er mer fleksible, og at kriminelle aktører som i utgangspunktet ikke drev med økonomisk kriminalitet, nå i noen grad etablerer seg gjennom næringsvirksomhet. 7 Kjennetegn ved organisert økonomisk kriminalitet er utstrakt bruk av dekkselskaper og stråmenn. En trend som kommer til syne i vårt datagrunnlag er utstrakt bruk av profesjonelle hjelpere, samtidig som informasjon fra utro tjenere synes å benyttes i større grad. KONSEKVENS Skattekriminalitet Trygdebedrager Korrupsjon Avgiftskriminalitet Subsidiekriminalitet Konkurransekriminalitet IPR Verdipapirkrim Heleri og hvitvasking Konkurskriminalitet Bedrageri Risikoskala SVÆRT HØY HØY MIDDELS LAV SANNSYNLIGHET 6. Brukermanual ligger vedlagt i appendiks III. 7. Ekobrottsmyndigheten; Rapport om den ekonomiska brottsligheten, ØKOKRIM I TRUSSELVURDERING I 9

10 ØKONOMISK KRIMINALITET I SKATTEKRIMINALITET Skattekriminalitet Skatte- og avgiftskriminalitet fører til store inntektstap for staten. Dette er midler som dermed ikke kommer fellesskapet til gode. Det er vanskelig å fastslå omfanget av den svarte økonomien. Siden det er betydelig usikkerhet knyttet til skattegapet 8, har ikke skattemyndighetene beregnet dette for Norge. Imidlertid har skatteverket i Sverige beregnet og publisert et teoretisk skattegap, der et beløp tilsvarende ca. 10 prosent av den utlignede skatten antas å være unndratt. 9 Dette tilsvarer ca. 5 prosent av BNP. Omregnet til 2009-tall tilsvarer 5 prosent av norsk BNP ca. 127 milliarder kroner som unndras beskatning årlig. Det er usikkert om Norge befinner seg på samme nivå som Sverige, men estimatene gir likevel et bilde av hvilke beløpsstørrelser vi snakker om når det gjelder skatteunndragelser. Skattekriminalitet er en mangeartet kriminalitetsform som spenner fra svart arbeid til illojal skatteplanlegging med påfølgende informasjonssvikt overfor myndighetene, blant annet ved hjelp av internprising av varer og tjenester i store verdensomspennende konsern. En av utfordringene med skattekriminalitet er at det er stor sosial aksept for kriminalitetsformen, og at handlingene derfor kan oppfattes som nærmest uten betydning. Skattebetalerforeningen gjennomførte i 2008 en holdningsundersøkelse der 40 prosent oppga at de syntes det er greit å betale svart for mindre jobber, og like mange innrømmer å ha betalt for svart arbeid. En av konsekvensene ved skatteunndragelser er konkurransevridning i markedet og omfordeling av kostnadene i samfunnet. Aktører som ikke betaler lovpålagte skatter og avgifter, tilbyr lavere priser på tjenester og/- eller varer. Manglende samfunnsfokus på denne typen lovbrudd svekker motivasjonen for å opptre lovlydig. En svært stor del av verdenshandelen foregår mellom konsern, og også innenfor de enkelte konsern. Internprising av varer og tjenester kan påvirke skattefundamentet i Norge, hovedsakelig ved at det rapporteres for lave skattbare overskudd i det norske datterselskapet/filialen, som dermed betaler tilsvarende for lite i skatt. Morselskapet, som ligger utenfor Norge, viser derimot ofte store overskudd. Det kan synes som om store skatte- og avgiftsunndragelser foregår i store internasjonale konsern. Hvem utfører kriminaliteten? Stort sett er det nye aktører, men også gjengangere. Mange politidistrikt påpeker at skatte- og avgiftslovbrudd i hovedsak begås gjennom næringsvirksomhet. Gjengangerne er mest fremtredende i de mindre alvorlige lovbruddene som etterforskes, mens det i de større og mer komplekse sakene avdekkes nye aktører. Flere påpeker at skatteunndragelse er en kriminalitetsform som begås av «alle». Oppdagelsesrisikoen gjenspeiles i kontrollmyndighetenes prioriteringer. Bransjer som nevnes, er særlig restauranter, bygg og anlegg, transport, rengjøring, maling, bilvask og vedlikehold alle tjenesteytende næringer som er godt egnet for svart omsetning. Hvordan utføres de kriminelle handlingene? Modi som går igjen i innrapporteringen, er svart arbeid/omsetning kombinert med unnlatt registrering av arbeidstakere og/eller merverdiavgift, ikke avsatt skattetrekk og fiktiv fakturering. Skattesakene inngår ofte i større sakskomplekser, gjerne i sammenheng med konkurs, avgiftskriminalitet og regnskapsovertredelser. Andre forhold som også nevnes, er lånebedragerier, trygdebedragerier, underslag, utroskap og selvfølgelig hvitvasking. Skattekriminalitet begås i all hovedsak gjennom forretningsvirksomhet, og det foregår da en sammenblanding av legal og illegal virksomhet. Virkemidler som benyttes er blant annet å tilsløre aktiviteten gjennom å bygge opp selskapsstrukturer. Halvparten av politidistriktene har rapportert misbruk av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). Mange påpeker også bruken av stråmenn og dekkselskaper. Ett av politidistriktene har i tillegg meldt om trusler. Enkelte politidistrikt påpeker at de ser en utvikling med større og mer kompliserte skattesaker, der aktørene i hovedsak opererer fra utlandet /- med utlandske selskap. Aktørene blir ofte bistått av rådgivningsselskaper, som senere benyttes til å skjule skatteovertredelsene. De påpeker at bruken av kompliserte selskapsstrukturer, NUF og skatteparadis har blitt mer utbredt, at utbyttet delvis blir investert i nye selskaper i utlandet. Utbytte fra skattekriminalitet synes i hovedsak å benyttes til privat forbruk (investering i eiendom, biler, båter) eller at det kanaliseres tilbake i selskapene. Det synes likevel som det er en økende tendens til hvitvasking gjennom konti i utlandet og firmaer registrert i skatteparadis, fiktiv fakturering og fiktive låneavtaler. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Nordmann Ola Bolignr.: H202 Stredet 15 A 3333 Skattevig 0400 Sjølvmelding 2009 for lønnstakarar og pensjonistar o.a. 2.1 Lønn og tilsvarande ytingar Fødselsnummer Skatteklasse 1E Fødselsnummeret til ektefellen Guidelines to the tax return, see taxnorway.no Om levering, sjå informasjon lenger bak. Har du spørsmål om skatt, sjå skatteetaten.no eller kontakt skattekontoret på telefon Kontroller beløpa nedanfor. Sjå Starthjelpa til sjølmeldinga for korleis endre postar. Bruk post 5.0 for ev. tilleggsopplysningar. Inntekt/Frådrag Retta til Formue/Gjeld Retta til Lønn, Skattevik Bil Kode 111-A Fri bil Kode 118-A Sum grunnlag trygdeavgift (7,8%) Sum grunnlag toppskatt I TRUSSELVURDERING I ØKOKRIM 2.8/4.3 Bustad og annan fast eigedom Bustad i Skattdal, Gnr/Bnr 00001/ Fritidsbustad i Gol, Gnr/Bnr 00002/

11 TRYGDEBEDRAGERIER I ØKONOMISK KRIMINALITET Hvor og når begås kriminaliteten? Kriminaliteten utøves mest lokalt, men har i økende grad regionale og internasjonale forgreininger. Noen politidistrikt påpeker at de ser en tendens til at skatteyter melder adresseendring til et annet distrikt der både kontrolletater og politi har større arbeidsmengde, sannsynligvis i håp om at den straffbare handlingen ikke vil bli oppdaget/prioritert. Gjennom holdningsskapende arbeid kan vi nå flere med informasjon, og formidle konsekvensene skattekriminalitet kan ha for samfunnet. Politiet bør, i samarbeid med andre samfunnsaktører, fremme dette budskap både gjennom medier, og direkte til aktuelle bransjer og interesseorganisasjoner. Vurderinger. Det er stor sosial aksept for lovbrudd innen skatteområdet. For å nå ut til de mange potensielle lovbryterne er det viktig at politiet, i tillegg til å fokusere på allmennprevensjon gjennom straffesaksarbeidet, også prioriterer forebyggende arbeid. 8. Skattegap er en betegnelse for differansen mellom skatt som skulle vært innbetalt i et land, og skatten som faktisk er innbetalt. 9. Swedish Tax Agency; The Tax Gap Map Information on the Tax Gap Trygdebedragerier En undersøkelse av det norske folks holdninger til trygdemisbruk viser at et klart flertall mener at stønadsmisbruket er omfattende, og at arbeidet med å bekjempe trygdemisbruk bør ha høy prioritet hos myndighetene. I Sverige er det foretatt en kartlegging av mørketall med hensyn til feilutbetalinger og misbruk av trygdeytelser. Denne viser at feilutbetalinger trolig utgjør opp mot 20 milliarder SEK årlig, der de anslår at ca. 50 prosent skyldes bevisst feilinformasjon fra søkeren, 30 prosent ubevisste feil fra søkeren og ca. 20 prosent ubevisste feil fra myndighetene. I Sverige er altså anslaget at det begås trygdebedragerier for ca. 10 milliarder kroner årlig. 10 Det er ikke foretatt tilsvarende kartlegging i Norge, men i og med at både ytelser, demografi, kultur mv i stor grad er sammenliknbart, er det grunn til å anta at mørketallene er vesentlige også i Norge. Arbeidsdepartementet har initiert et forskingsoppdrag blant annet med sikte på å utrede mulige mørketall på sykepengeområdet. Rapporten ventes å foreligge vinteren Det norske trygdesystemet er i stor grad basert på tillit, og dette gir muligheter for misbruk. Et stort omfang av trygdebedragerier kan på sikt undergrave ordningene for dem som har reelle behov for ytelser. Norge har et av verdens mest omfattende velferdssystemer, noe som kan virke attraktivt for utenlandske borgere som arbeider i, eller har fått opphold i Norge, og norske borgere som for en periode flytter ut av landet. Et tillitsbasert velferdssystem kan være utsatt ved økende migrasjon. Mange synes å være godt kjent med sine rettigheter, men ikke fullt så godt kjent med sine plikter. I spesielle miljøer kan det synes som om misbruk av det norske trygdesystemet er akseptabelt, og det er indikasjoner på at oppskrifter på hvordan velferdsordninger kan utnyttes sirkulerer. Det synes å være en økende tendens til en mer og mer profesjonell tilpasning som vanskeliggjør arbeidet med å avdekke trygdemisbruk. Nav har avdekket en del større sakskomplekser som i stor grad har omfattet spesifikke etniske grupper. Eksempler på dette er Taxisaken i Oslo og en sak med en lege som utstedte falske sykemeldinger og legeerklæringer for uførepensjon mv. Hvem utfører kriminaliteten? Politidistriktene rapporterer at de anmeldte trygdebedrageriene i hovedsak begås av nye aktører, men at det også finnes gjengangere. Nav anmelder flest forhold knyttet til dagpenger og attføringspenger. De fleste sakene synes å dreie seg om beløp mellom og kroner. Enheten for finansiell etterretning på ØKOKRIM opplever en økning i antall rapporter om mistenkelige transaksjoner fra personer som mistenkes å motta trygd i tillegg til å utføre svart arbeid. De rapporterte aktørene har hovedsakelig annen etnisk bakgrunn enn norsk. Hvordan utføres de kriminelle handlingene? Den klart største andelen anmeldelser fra Nav er bedragerier med dagpenger. Politidistriktene forteller også om mer organiserte trygdebedragerier. En modus som både Nav og politidistriktene nevner, er arbeidstakere som jobber i overkant av en måned, gjerne med høy faktisk eller fiktiv inntekt, før de blir sykemeldt. Når de har jobbet i en måned har de opparbeidet seg rett til sykepenger i inntil ett år. Dersom de er EU-borgere kan de også motta ytelsen i hjemlandet, og for mange lands vedkommende kan man da ha relativt høy levestandard på grunnlag av ytelsen. Bransjer som har pekt seg ut som arbeidsgivere i slike saker, er bygg- og anlegg, renhold, ØKOKRIM I TRUSSELVURDERING I 11

12 ØKONOMISK KRIMINALITET I TRYGDEBEDRAGERIER butikk og restaurant. En annen modus er utenlandske arbeidstakere som har blitt arbeidsledige, og mottar dagpenger. Etter søknad og på visse vilkår kan man motta denne ytelsen for en periode under opphold, og som arbeidssøker i hjemlandet, men det er avdekket en del tilfeller hvor slik stønad mottas i hjemlandet, uten at rettighetene har vært til stede. Dekkselskaper, stråmenn, fiktive attester/bekreftelser, fakturering og manipulering av regnskap/kassaapparater kan være noen mulige virkemidler som benyttes i den organiserte formen for trygdebedragerier. Et annet risikoområde er familiegjenforening ved hjelp av falske/fiktive arbeidskontrakter og lønnsslipper, noe som blant annet gir muligheter for stønad til/tillegg for ektefelle. Det er videre avdekket systematisk utnyttelse av diverse stønader innen et bestemt etnisk miljø. Blant annet er det avdekket at barn som er født ved hjemmefødsler, er registrert en rekke ganger under ulike identiteter. Det finnes eksempler på barn som har opp til seks identiteter. Dette gir grunnlag for feilaktige utbetalinger av fødselsstønader og barnetrygd, men gir også senere muligheter til å få urettmessig utbetalt andre former for trygdeytelser (sykepenger, attførings- og uførestønader mv.) på grunnlag av flere av identitetene. Mange av disse sakene er pådømt, og mange saker er fortsatt under utredning. Systematisk utnyttelse av stønader til enslige forsørgere er også avdekket. Dette er ofte «smittsomt». Eksempelvis meldte om lag 60 par, som hadde fått utbetalt stønad som enslig forsørger, i fra til Nav at de har flyttet sammen igjen etter en politiransaking med påfølgende stort medieoppslag i lokalpressen. Informasjon fra politidistriktene tyder på at fortjenesten fra trygdebedragerier i hovedsak går til økt privat forbruk. Hvor og når begås kriminaliteten? Trygdebedrageriene politidistriktene rapporterer om foregår hovedsakelig lokalt. Nav påpeker imidlertid utfordringene med trygdebedragerier der pengene kanaliseres til utlandet. Det betales ut stønader til mer enn 150 land, og Nav har utredet svindelsaker mot personer i omlag 50 av disse landene. Vurderinger. Ifølge Nasjonalbudsjettet for 2011 mottar ca. hver femte person i yrkesaktiv alder sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelser eller avtalefestet pensjon 11. Det store antallet trygdemottakere i Norge, kombinert med stor sosial aksept for skattekriminalitet, gir totalt sett stor nasjonaløkonomisk belastning. Sett i lys av den svenske undersøkelsen som har avdekket at det finnes omfattende misbruk av trygdeordninger, gir dette grunnlag for at politiet i samarbeid med Nav fortsatt bør prioritere å bekjempe trygdebedragerier. 10. Statens offentliga utredningar; Vad koster felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar. November Nav har erfaring med at det er liten grad av svindel med pensjonsordninger. Andelen personer som har avtalefestet pensjon (AFP), kunne således vært utelatt i trusselvurderingen. Andelen personer som har AFP, er imidlertid liten (ca ), og påvirker således ikke grunnlaget for beregningen i særlig grad. 12 I TRUSSELVURDERING I ØKOKRIM

13 KORRUPSJON I ØKONOMISK KRIMINALITET Korrupsjon Korrupsjon er en trussel mot demokratiet og grunnleggende markedsøkonomistrukturer, og den undergraver derfor den nødvendige tilliten i et samfunn. I noen land er trusselen fra korrupsjon strukturell og gjennomgripende. Slik kan ikke situasjonen beskrives i Norge. Det finnes imidlertid både strukturelle og kulturelle faktorer her i landet som gir næring til korrupsjon faktorer som gjør seg gjeldende både innen næringsliv, politikk og i offentlig og privat virksomhet. Norge er et lite samfunn, der mange har ulike roller, og der det ikke alltid blir tatt nødvendige habilitetshensyn. Dette kan føre til kameraderi og beslutninger/handlinger som kan være i egne og/eller nærstående personers interesse. Gjennom mediene blir vi nesten daglig minnet på manglende åpenhet rundt viktige beslutninger, samt tette bånd mellom selgere og innkjøpere eller lobbyister og beslutningstakere. Den tradisjonelt manglende bevisstheten rundt korrupsjon i Norge kan også ha bidratt til at korrupsjonen har fått utvikle seg, selv om holdningen er vesentlig endret de siste årene. I PriceWaterhouseCoopers «Global Economic Crime Survey» fra 2009 rapporterte 21 prosent av de deltakende norske virksomhetene at de hadde vært utsatt for korrupsjon og/eller bestikkelser. Det globale nivået på det samme spørsmålet var på 27 prosent. I Næringslivets sikkerhetsråds «Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse 2008» rapporterte 8 prosent av virksomhetene at de kjente til konkrete eksempler på korrupsjon i egen bransje siste år. 2 prosent av virksomhetene kjente til at noen i eget selskap var tilbudt bestikkelser eller smøring for at en leverandør skulle få oppdraget. Globalisering kan bidra til en økning i utbredelsen av korrupsjonshandlinger foretatt av norske aktører siden dette fører til økt samhandling med land og firmaer i mer gjennomgripende korrupte kulturer. Norge er til stede på de fleste av de arenaene som Transparency International peker på som særlig korrupsjonsutsatte. Det er da snakk om blant annet humanitære organisasjoner, nødhjelp, bistand, olje- og gassindustrien, kraftindustrien og forsvarssektoren. På Transparency Internationals «Corruption Perceptions Index» (CPI) 12 er Norge i 2010 rangert på 10. plass etter alle de nordiske landene, unntatt Island. I tillegg ligger New Zealand, Singapore, Canada, Nederland, Australia og Sveits foran på listen. De siste årene er det i Norge avdekket flere korrupsjonssaker blant annet innen kommunal sektor. Det er vanskelig å oppdage korrupsjon uten tips eller varsling siden korrupsjon er en hemmelig avtale mellom to eller et fåtall personer. Det er sjelden vitner til selve korrupsjonshandlingen. Det er ikke ofte at noen anmelder korrupsjon siden både giver og mottaker i en korrupsjonssituasjon vil være mistenkt/siktet. To politidistrikt påpeker at virksomheter der det avdekkes at ansatte har vært delaktige i korrupsjonshandlinger, i liten grad ønsker å involvere politiet av hensyn til omdømme og fare for verdifall. Hvem utfører kriminaliteten? Det synes som om det ofte er tilfeldig at korrupsjonssaker blir avdekket. Av de få sakene politiet har jobbet med, er det bare nye aktører både for dem og andre kontrolletater. Aktørene er stort sett etnisk norske menn som besitter posisjoner med beslutningsmyndighet i ulike virksomheter og organisasjoner. Det er ofte personer som nyter stor tillit både i bedriften de representerer, og i omgivelsene for øvrig. Ett politidistrikt opplyser at de hadde god erfaring med å benytte spanere med informanter blant annet i oljeindustrien. Dette gav resultater i form av omfattende straffesaker, og det førte til en holdningsendring i de store oljeselskapene. De påpeker at inntrykket i dag er at de store oljeselskapene har innført gode og omfattende regler, og at de har bevisste holdninger til korrupsjon. Etterretningsinformasjon tyder imidlertid på at mindre og mellomstore selskaper ikke har samme holdning til og fokus på dette. Utviklingen på sokkelen er at mindre og mellomstore selskaper nå er mer aktive enn tidligere, noe som kan medføre økt korrupsjon. Oljesektoren er en bransje som har hatt stor fokus på korrupsjon. Erfaringene fra dette feltet har sannsynligvis overføringsverdi til andre sektorer, og er dermed noe politiet bør være oppmerksomme på. Det påpekes fra politidistriktene at bygg- og anleggsbransjen er særlig utsatt. Dette støttes av Næringslivets sikkerhetsråds «Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse 2008» der det fremgår at bransjene bygg og anlegg, hotell og restaurant, samt transport og kommunikasjon oppgir å ha størst kjennskap til konkrete eksempler på korrupsjon (13 prosent), mens helse- og sosialtjenester oppgir minst kjennskap (3 prosent). Virksomheter i privat sektor oppga i noe større grad å ha kjennskap til korrupsjon enn offentlige virksomheter (henholdsvis 9 og 5 prosent), mens det ikke kom frem geografiske skiller eller ulikheter i virksomhetsstørrelse. I de sakene der aktørene har begått andre former for kriminalitet i tillegg til korrupsjon, er forholdene som nevnes bedragerier, utroskap/- underslag og hvitvasking. Hvordan utføres de kriminelle handlingene? Korrupsjonshandlingen virker i liten grad organisert, men preges av svært gode relasjoner mellom aktørene. Virkemidler som benyttes, er bestikkelser, fiktiv fakturering og i økende grad bruk av mellommenn. Profittmotivet ligger som oftest til grunn for kriminelle handlinger. Når det gjelder korrupsjon, kan det være flere motiv; sikre virksomheten og dens arbeidsplasser, bedre sin posisjon i markedet og/eller komme inn ØKOKRIM I TRUSSELVURDERING I 13

14 ØKONOMISK KRIMINALITET I AVGIFTSKRIMINALITET på markeder med stor konkurranse. Ett politidistrikt viser til et eksempel på en korrupsjonssak, der en leder for et rengjøringsfirma betalte penger til daglig leder i en større bedrift for å motta store vaskeoppdrag. Det hele ble forsøkt holdt skjult ved bruk av fiktive fakturaer. ØKOKRIMs erfaringer er at utbyttet fra korrupsjon gjerne benyttes til økt privat forbruk eller investeres i finansielle instrumenter her i Norge. I tillegg skjules utbytte i truster, konti og selskaper i utlandet. Hvor og når begås kriminaliteten? Erfaringer fra korrupsjonssaker viser at dette forekommer både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vurderinger. Det er stor offentlig oppmerksomhet rundt korrupsjon, noe som har ført til økt bevissthet, bedre rutiner og flere straffesaker. Korrupsjon er tett knyttet til grådighet i et samfunn, så idealet om et korrupsjonsfritt samfunn er lite realistisk. Likevel vil omfanget av korrupsjon sannsynligvis påvirkes av bevisstgjøring og straffesaksbehandling. Det offentlige fokuset på korrupsjon de siste årene har ført til mindre sosial aksept, samtidig som det har blitt bedrede kontroll- og varslingsrutiner i bedriftene. Streng definisjon av hva som faller inn under begrepet som korrupsjon, sammen med pågående økt fokus de senere årene, vil sannsynligvis føre til at flere saker avdekkes uten at det nødvendigvis speiler en reell økning i antall korrupsjonstilfeller. Ett politidistrikts positive erfaring med bruk av spanere i arbeidet med å bekjempe korrupsjon synes å være lite utbredt ellers i landet. Etterretningsmetoder utløser ofte kost-/nytte-diskusjoner. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på den forebyggende effekten etterretningsaktivitet kan ha i aktuelle bransjer, selv om dette vanskelig lar seg måle. 12. Listen er et resultat av investorers og analytikeres oppfatning av graden av korrupsjon i stat og kommuner. Avgiftskriminalitet Avgiftskriminaliteten medfører store utgifter og tap for staten gjennom manglende inntekter, noe som påvirker vårt norske velferdssystem. I tillegg er avgiftskriminalitet konkurransevridende for aktørene i markedet, når enkelte aktører unnlater å innberette pålagte avgifter eller får urettmessige refusjoner. Både Skatteetaten, Enheten for finansiell etterretning og Økoteamene i politidistriktene opplever en økning i antall aktører i næringslivet som urettmessig fradragsfører merverdiavgift på grunnlag av fiktive fakturaer. Tollvesenet erfarer at små og mellomstore virksomheter hyppigst unndrar avgifter, og det er merverdiavgiftsunndragelser som er mest utbredt. Tollvesenet informerer om en økning i avdekkede avgiftsunndragelser de siste tre årene, fra ca. 527 millioner kroner avdekket i 2007 til 767 millioner kroner i Avgiftsunndragelsene i 2009 fordelte seg på 413 millioner kroner i merverdiavgift, 302 millioner i særavgifter 13 og 52 millioner i toll. Hvem utfører kriminaliteten? Hovedtyngden av sakene som politidistriktene jobber med omhandler nye aktører, men det finnes også gjengangere. I tillegg trekker politidistriktene frem enkelte bransjer som gjengangere innen avgiftskriminalitet. Særlig restaurantbransjen og bygg- og anlegg nevnes i forbindelse med manglende innsending av merverdiavgiftoppgaver. Når det gjelder planlagte momsovertredelser der målet er urettmessig refusjon, er det en større spredning av bransjetypene. Bransjene transport, varehandel og bilpleie nevnes imidlertid av flere. Hvordan utføres kriminaliteten? Det er i all hovedsak enkeltindivider som gjennom legal næringsvirksomhet begår avgiftkriminalitet. Det finnes imidlertid også mer profesjonelle aktører, der det gjerne er et samarbeid mellom flere personer. Disse er kjent for å utstede fiktive dokumenter for å legitimere inngående merverdiavgift. I noen tilfeller er det etablert virksomheter kun for å gjennomføre slik avgiftssvindel. Bedragerier ved bruk av momskaruseller er et kjent fenomen innen EU. I Norge er det merverdiavgift på import av varer, noe som fører til at momskaruseller ikke er en direkte trussel mot vårt skattesystem. Det er imidlertid avdekket nordmenn som aktive stråmenn i momskaruseller, og at Norge benyttes som transittland. Et eksempel på det siste ble avdekket av Tollvesenet nylig da de stoppet 60 containere med totalt ca tonn hvitløk som skulle importeres til Europa via Norge. Import av hvitløk til Norge er avgiftsfritt, mens tollsatsene inn i EU er euro pr tonn i tillegg til 9,6 prosent av omsetningsverdien. Bare i denne ene saken er det altså snakk om avgiftsunndragelser på over 1,5 millioner euro før avgiftene av omsetningsverdien er medregnet. 14 I TRUSSELVURDERING I ØKOKRIM

15 SUBSIDIEKRIMINALITET I ØKONOMISK KRIMINALITET Merverdiavgiftsbedragerier ved omsetning av klimakvoter ble en kjent modus i Europa og Norge i løpet av Europol har anslått de tapte inntektene innen EU bare på dette moduset til å utgjøre ca. fem milliarder euro. Det ble foretatt en lovendring i den norske merverdiavgiftslovgivningen for regulering av innenlands omsetning av klimakvoter i , som trolig vil føre til begrensning i ytterligere merverdiavgiftbedragerier for denne varegruppen. Det forventes imidlertid at nye varegrupper vil bli gjenstand for samme modus. I noen europeiske land har de samme aktørene som sto bak merverdiavgiftbedragerier med klimakvoter, gått over til å misbruke energi- og kraftmarkedet. EuroPex (European Power Exchanges) har pekt på det nordiske energimarkedet som potensielt sårbart for svindel 15. Andre vare-/tjenestegrupper som pekes ut som egnede for merverdiavgiftsbedragerier, er teletjenester, lagringskapasitet ved internasjonale servere, og el-sertifikater / grønne sertifikater 16. I næring hvor det begås avgiftskriminalitet, begås det ofte også bokførings og skatteovertredelser. I tillegg rapporteres det om lånebedragerier, trygdebedragerier, underslag/utroskap og hvitvasking for å skjule utbyttet. Falske dokumenter, hovedsakelig fiktive fakturaer, er utbredt. Utbytte fra avgiftsbedragerier synes i all hovedsak å kanaliseres inn i bedriften igjen eller å gå til personlig forbruk. Det rapporteres også i noen grad om utførsel av utbytte til utenlandske konti, gjerne etter tilslørende flytting via mange konti, der ofte familiens eller andre nærståendes konti brukes. Hvor og når utføres kriminaliteten? Hovedsakelig foregår kriminaliteten lokalt. De store byene melder imidlertid at det er en økning i skatte- og avgiftssaker som er regionale og/eller har internasjonale forgreininger. Vurderinger. Merverdiavgift er en av statens største inntektskilder, og vinningspotensialet er stort, særlig på området for inngående mer- verdiavgift. Både Skatteetaten, Tollvesenet, politiet og Enheten for finansiell etterretning opplever at det er en økning i avgiftskriminalitet begått av aktører i næringslivet, der fiktiv fakturering benyttes for å dekke over kriminaliteten. Avgiftskriminalitet bør således være et prioritert område for politiet. 13. Særavgifter består av undergruppene miljø- og petroleumsavgifter (116 millioner), bil- og båtavgifter (50 millioner), avgift på elektronisk kraft (13 millioner), avgift på sluttbehand ling av avfall (33 millioner), alkohol- og tobakksavgift (13 millioner) og øvrige særavgifter (77 millioner) Ot.prp. 73 L ( ) 15. Seminar i regi av FISCALIS programmet i EU-kommisjonen «VAT fraud risks in carbon and energy markets». Amsterdam, juni 1. juli Norge og Sverige er enige om prinsippene for et felles el-sertifikatmarked. Dette skal gi nylønnsomhet i produksjon av fornybar energi hovedsakelig fra vind, vann og bio. Kilde: html?id= Subsidiekriminalitet Det offentlig overfører hvert år betydelige summer til næringsliv, landbruk og frivillige orgnis- asjoner. Overføringene er avgjørende for å støtte opp om politiske mål om blant annet spredt bosetting og levende samfunn. Svindel med offentlige støtteordninger/-subsidiebedragerier har betydelig gevinstpotensial. Noen av ØKOKRIMs straffesaker viser uberettigede tilskudd på flere titalls millioner kroner for eksempel 45 millioner i OVDS-saken, 25 mil- lioner i NordTrafikk-saken, 19 millioner i Petro Oil-saken og 13 millioner i Minerva-saken. I de senere årene har ØKOKRIM hatt straffesaker vedrørende subsidiebedragerier blant annet innen transportnæringen, privat undervisning og avfallssektoren. Det er imidlertid mange andre næringer/bransjer som mottar betydelig støtte fra det offentlige, for eksempel landbruks- og fiskerinæringen, kulturelle foretak og ulike foreninger, der det finnes gode muligheter for å tilegne seg urettmessig støtte. Det har vist seg at det offentlige til dels har uklare retningslinjer og mangelfulle kontrollrutiner ved tildeling av midler. Dette betyr i praksis at mulighetene for subsidiebedragerier er store. Konsekvensene av subsidiekriminalitet er at behovene som subsidiene i utgangspunktet er opprettet for, blir dårligere ivaretatt. Samtidig kan bedrageriene føre til konkurransevridning. Vurderinger. Potensialet for fortjeneste er stort ved subsidiekriminalitet, samtidig som tildelingsrutinene i stor grad er tillitsbaserte. Dette gjør ordningen sårbar for misbruk. Vår vurdering er at kriminalitetsområdet bør prioriteres som en følge av risikoen det utgjør for samfunnet. ØKOKRIM I TRUSSELVURDERING I 15

16 ØKONOMISK KRIMINALITET I KONKURRANSEKRIMINALITET Konkurransekriminalitet Konkurransekriminalitet/kartellsamarbeid går hovedsakelig ut på at to eller flere aktører samarbeider ulovlig om å dele anbud, samordner priser, eller deler et marked seg i mellom, mens de i utgangspunktet skulle ha vært konkurrenter. Konkurransetilsynet viser til at ulovlig kartellvirksomhet kan føre til priser som ligger prosent høyere enn det virkelige nivået dersom foretakene faktisk konkurrerte. 17 I tillegg virker konkurransekriminaliteten ødeleggende på balansen og tilliten i markedsøkonomien. Næringslivets sikkerhetsråds «Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse 2008» viser at 12 prosent av virksomhetene som deltok i undersøkelsen 17. Konkurransetilsynet; Årsrapport 2008; 18. hadde kjennskap til konkret prissamarbeid i egen bransje. Undersøkelsen viser at det er størst kjennskap til dette blant små og mellomstore virksomheter, og at virksomheter i privat sektor hadde større kjennskap til det enn virksomheter i offentlig sektor. Vurderinger. Konkurransekriminalitet er en kriminalitetsform som ofte er vanskelig å avdekke. Grunnlaget for konkurransesamarbeid er i all hovedsak muntlige avtaler mellom aktører som har gjensidig forståelse for at avtalene ikke må bli kjent, derfor finnes det sjelden spor av slike avtaler i regnskaper eller bedriftsdokumenter. Kunder og konkurrenter som føres bak lyset, oppdager ofte ikke at de blir bedratt. Konkurransetilsynet fikk i 2004 hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr (administrativ bot) overfor foretak ved overtredelse av kartellforbudet. Tilsynet har de senere årene avdekket flere karteller og har ilagt betydelige overtredelsesgebyr. Selv om det er forutsatt i forarbeidene til konkurranseloven at de alvorligste tilfellene av konkurransekriminalitet (typisk grovere kartellsaker) fortsatt bør straffesanksjoneres, vil det naturlig bli færre saker i straffesporet som en følge av det sivilrettslige sanksjonsmiddelet.

17 PIRATKOPIERTE PRODUKTER OG MERKEVAREFORFALSKNING I ØKONOMISK KRIMINALITET Piratkopierte produkter og merkevareforfalskning Omsetning av varemerkeforfalskede/piratkopierte produkter, såkalte «Intellectual Property Rights» (IPR) 18, anses internasjonalt som en økende utfordring. OECD vurderer det dit hen at forfalskede varer utgjør minst to prosent av verdenshandelen 19. Forfalskninger finnes innen så å si alle varegrupper. Beslag av helsefarlige medisiner, mat og drikke, giftige leker til barn eller produkter av så dårlig kvalitet at de utgjør en sikkerhetsrisiko, viser at forfalskede varer er en samfunnsutfordring ut over det å påføre produktutviklere store tap. Tollvesenet fokuserer på varer som truer helse, miljø og sikkerhet, men er også opptatt av å beskytte næringsliv. De påpeker at hele produksjons- og omsetningsapparatet rundt IPR-produkter utnytter mennesker i en vanskelig situasjon og nører opp under den svarte økonomien. Piratvarer kompromitterer i tillegg konkurranseevnen, innovasjon og arbeidsplasser. IPR er et satsingsområde for Tollvesenet, og det er bevilget ekstra ressurser fra Finansdepartementet. Som en følge av det økte fokuset har det vært en kraftig økning i antall tilbakeholdte IPR-produkter i Norge. Hvorvidt innførselen av falske varer reelt sett øker, er imidlertid uklart. Det ble beslaglagt ca piratvarer i 2009, mens dette økte til varer første halvdel i Anslått verdi er ca. 35 millioner kroner. Det er en utfordring at rettighetshavere ofte ikke ser betydningen av å beskytte seg mot IPR-kriminalitet. Ved beslag av IPR-produkter er Tollvesenet avhengig av at rettighetshaver skaffer en midlertidig forføyning fra retten for å berettige videre tilbakehold. Rettighetshaver kan da få tilgang til varene for å fastslå om det faktisk dreier seg om krenkelse. Uten rettens kjennelse kan ikke Tollvesenet gjøre annet en å utlevere varen til mottaker selv om varene er falske. Tollvesenet har god erfaring med samarbeid med Legemiddelverket ved mistanke om falske medisiner, men påpeker at de for øvrig jobber med å få næringslivet til å se alvoret ved IPR-kriminalitet. Hvem utfører kriminaliteten? Det synes som det er en blanding av småimportører og mer organiserte grupper som står bak importen av IPRprodukter. Tollvesenet ser mange småimportører som mottar en rekke enkeltforsendelser av varer hver dag, som selges videre via for eksempel netthandel. Det er også relativ stort omløp av små kvanta medisiner, der omsetningen foregår på Internett. Tollvesenet har imidlertid en oppfatning av at det er aktører innen IPR- kriminalitet som driver i organisert form. Dette samsvarer med pågående etterforsking i regi av Europol. Vurderinger. Omfanget av IPR-kriminalitet synes stort. Det er fornuftig å skille mellom direkte helse- og sikkerhetsskadelige produkter og øvrige IPR-produkter, siden helse- og sikkerhetsskadelige produkter har størst samfunnsrisiko. IPR-kriminalitet blir omtalt som godt organisert og en økende trussel i Europa. Dette indikerer at vi bør være oppmerksomme på at det kan komme i større omfang også her. Det har vært en utvikling i flere nordiske land at IPR lovbrudd blir betraktet som mer alvorlig enn det tradisjonelt har blitt oppfattet tidligere. 18. IPR-begrepet omfatter både varemerkeforfalskning og piratkopiering. Med varemerkeforfalskning menes varer/emballasje som er påført merke som er identisk med/ikke mulig å skjelne fra opprinnelig merke, uten at det foreligger samtykke fra rettighetshaver for eksempel en t-skjorte som er påført falske Lacoste krokodillemerker. Piratkopier er varer som er kopier av selve produktet dvs. varer som er fremstilt uten samtykke fra innehaveren av opphavsretten, patent, design eller bruksmodell for eksempel kopier av musikkcd-er (Kilde: Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, Danmark). 19. OECD; Counting the Cost: The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy. Preliminary Findings of the OECD Study Ved beregningen av dette tallet er ikke digitalt kopierte varer eller varer som er produsert og solgt i samme land, regnet med. ØKOKRIM I TRUSSELVURDERING I 17

18 ØKONOMISK KRIMINALITET I VERDIPAPIRKRIMINALITET Verdipapirkriminalitet I industrialiserte land har velfungerende verdipapir- og finansmarkeder en sentral funksjon for samfunnsøkonomien. Sammenbrudd i dette markedet vil kunne innebære alvorlige trusler mot velferd og stabilitet i samfunnet. Markedets funksjon utfordres av enkeltaktører som søker å oppnå enorme fortjenester på markedets bekostning, gjennom kreativ tilpasning til eller omgåelse av regelverket. Den internasjonale finanskrisen, med Islands finansielle kollaps og tilfeller i Norge som Terra-saken, illustrerer det skadepotensialet når markedene ikke lenger fungerer som forutsatt. Markedenes samfunnsøkonomiske funksjon kan beskyttes gjennom effektiv regulering og tilsyn av markedet og dets aktører, samt straffeforfølgning av overtredelser. Markedsaktørenes tillit er et grunnleggende hensyn bak reguleringen av verdipapirmarkedet. Tilliten bygges blant annet gjennom forutsigbart, beskyttelse mot villedning, og handel på like og rettferdige vilkår. Straffebudene i verdipapirhandelloven aktualiseres når enkelt- aktører bryter regelverket på en måte som truer, eller er egnet til å true, tiliten til markedet. Slik kriminalitet vil kunne svekke næringslivets tilgang til kapital, og medføre at kapitalen kanaliseres irrasjonelt eller ineffektivt. Markedsmisbruk, det vil si misbruk av innsideinformasjon og markedsmanipulasjon, anses å være de mest alvorlige formene for verdipapirkriminalitet. enten besitter innsideinformasjon eller at man har et illegitimt formål med handlingen. Kriminaliteten er vanskelig å oppdage og forfølge fordi de kriminelle handlingene normalt ikke etterlater seg spor som skiller dem fra lovlige handlinger, samtidig som det kriminelle ved handlingene enkelt kan skjules. Det er stort sett Oslo Børs kontrollrutiner som har vært kilden til å avdekke kriminelle handlinger. Etableringen av alternative handelsplasser «Multilateral Trading Facilities» 20 (MTFer) har åpnet for at kriminaliteten både kan begås og skjules på nye måter, også utenfor børsens kontrollsystem. Utbyttet fra verdipapirkriminalitet vil ofte fremstå som legitimt for den som har gjennomført den kriminelle handlingen, uten at det er behov for særskilte hvitvaskingshandlinger. Fordeling av utbytte mellom aktørene må imidlertid tilsløres. Det kan skje direkte eller via stråmenn, ved at de handler med hverandre, med for eksempel fast eiendom, aksjer og verdifulle gjenstander. Fordelingen av utbytte kan også skjules ved at de dekker hverandres utgifter, for eksempel gjennom utlån av kredittkort, betalinger av andres fakturaer og/eller gjennom nominee-konti i utlandet. Vurderinger. Tilliten til Oslo Børs har økt de senere år. Samtidig har aktivitetsnivået økt gjennom antall transaksjoner, volum og utenlandsk kapital. Økt handelsvolum på Børsen gir potensial for kriminalitetsøkning. Etableringen av nye handelsplasser (MTFer) åpner for omsetning og kriminalitet utenfor børsens handelssystem og kontrollrutiner. Økt fokus på verdipapirkriminalitet vil føre til at flere forhold blir avdekket. Hvem utfører kriminaliteten? Noen gjengangere innen verdipapirkriminalitet har så langt ikke vært etterforsket, men det er mistanke om at enkelte aktører har begått en rekke ulike former for verdipapirkriminalitet ved gjentatte anledninger. Aktørene har gjennomgående stor grad av profesjonalitet og kunnskap om verdipapirmarkedet. Det finnes etterretningsinformasjon om at aktører som begår verdipapirkriminalitet, har knytninger til aktører som begår mer tradisjonell organisert kriminalitet, blant annet narkotikaomsetning. Hvordan utføres de kriminelle handlingene? Verdipapirkriminalitet kan gjennomføres på mange ulike måter, og fremstår utad som enhver lovlig transaksjon. Det som gjør transaksjonen straffbar, er typisk at man 20. En regulert handelsplass for omsetning av verdipapirer notert på en børs. 18 I TRUSSELVURDERING I ØKOKRIM

19 HELERI OG HVITVASKING I ØKONOMISK KRIMINALITET hvitvasking Politidistriktene rapporterer om enkelte hvitvaskingssaker knyttet til primærlovbrudd innen kategoriene narkotika, prostitusjon og menneskehandel. Få rapporterer om hvitvaskingssaker i forbindelse med økonomiske primærlovbrudd. En forklaring som gis, er at fortjenesten fra økonomilovbrudd i distriktene stort sett går til eget forbruk. Det er imidlertid noen politidistrikt som rapporterer om nøye planlagte hvitvaskingsaktiviteter, der utbyttet skjules ved å kanalisere pengene inn i ellers lovlig virksomhet eller ved å føre pengene ut av landet. I Næringslivets sikkerhetsråds «Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse 2008» kommer det frem at tre prosent av virksomhetene som deltok i undersøkelsen, kjenner til eksempler på hvitvasking innen sin bransje i løpet av siste år. Særlig utsatt var bransjene bygg og anlegg, restaurant, kunst og antikviteter, bil, renhold og eiendom. Hvem utfører kriminaliteten? Det synes som om kriminelle aktører i hovedsak hvitvasker utbytte fra egne handlinger. Enkelte politidistrikt har likevel pekt ut grupperinger som fremstår som aktive hvitvaskere i sitt i distrikt. Dette er ofte etniske nettverk med relativt mye fokus rettet mot seg fra både politi og andre kontrolletater, og det er derfor ikke unaturlig at det også finnes hvitvaskingssaker i disse miljøene. Kort oppsummert kan ting tyde på at etniske grupper som har vært i Norge i flere generasjoner, investerer utbyttet i Norge, mens grupper som ikke har vært her så lenge, kanaliserer utbyttet til hjemlandet. Ett politidistrikt påpeker at hvitvaskingen de ser i hovedsak skjer i samhandling med russiske aktører. Hvordan utføres de kriminelle handlingene? Utstrakt hvitvasking av utbytte foregår ved økt privat forbruk eller ved å kanalisere utbyttet inn i eventuell videre drift av selskaper som er benyttet for å dekke over hvitvaskingen. En annen modus er at aktørene investerer utbyttet mer eller mindre direkte. Investeringsobjekter som går igjen, synes å være eiendom (oppussing), bil, båt, kunst, antikviteter og smykker. Dette er bransjer med utstrakt grad av kontanthandel. En stor grad av utbyttet antas å bli smuglet ut som kontanter etter å ha blitt vekslet hovedsakelig til euro. I 2009 beslagla Tollvesenet ca. 15 millioner (omregnet i norske kroner) i kontant valuta. I tillegg ble det etterdeklarert ca. 25 millioner kroner. Dette antas å være bare en liten andel av det som smugles. Det er forventet større beslag i tiden som kommer, siden kampen mot valutasmugling er et satsningsområde for tollmyndigheter over hele verden. Tollregion Oslo og Akershus har gjort et overslag over omfanget av valutasmugling. De hentet ut en oversikt fra valutaregisteret over alle kjøp av valuta på over kroner, og beregnet differansen mellom dem som har deklarert pengene ut/inn og dem som ikke har gjort det. Overslaget angir at det i 2007 ble smuglet ut ca. 1,5 milliarder kroner i utenlandsk valuta. 21 I 2010 har norsk toll for første gang avdekket valutasmugling innvendig i kroppen, noe som tyder på at det er viktig for det kriminelle miljøet å få smuglet kontanter ut. I Sverige er det indikasjoner på at kriminelle aktører har innflytelse over virksomheter som driver kontanthåndtering som valutaveksling og betalingsformidling. 22 Selv om det ikke er tilsvarende indikasjoner i Norge, er det likevel verd å være oppmerksom på denne utfordringen, siden dette naturligvis legger forholdene perfekt til rette for hvitvasking. En stor del av utbyttet fra straffbare handlinger hvitvaskes ved at penger sendes ad «omveier» gjennom stråmenn eller selskaper for å tilsløre hvor pengene kommer fra og hvor de går videre. Mange av selskapene driver også med legal forretningsdrift, og det er derfor vanskelig å avdekke at deler av pengestrømmen kommer fra illegal aktivitet. Etter tilslørende omveier ender pengene ofte i utlandet gjerne i skatteparadis. En slik modus krever profesjonalitet og planlegging, og fiktiv fakturering er nødvendig for å få regnskapene i selskapene til å stemme. Aktører som har penger i utlandet, har gjerne utenlandske bankkort som kan benyttes til forbruk også i Norge. I de litt mer aktive hvitvaskingshandlingene ser det ut til å være utstrakt kontakt mellom kriminelle aktører og finansielle «eksperter». En rekke profesjonelle aktører, som advokater, revisorer og takstmenn, synes å være med på å tilsløre midlenes opprinnelse og gi råd for hvordan pengen bør plasseres. I tillegg synes det å være en økning av «utro tjenere» i ulike bransjer både innen bank, finans, eiendomsmegling og offentlige etater. De skjuler informasjon eller gir tillatelser på uriktig grunnlag mot betaling. Finansnæringen erfarer at kriminelle infiltrer finansinstitusjoner for å få tilgang til sikkerhetsrutiner, kundeopplysninger og forretningssensitiv informasjon, og at dette er et problem som har økt etter at den ytre sikringen av systemer og verdier ble mer effektiv. 23 Norge blir brukt som et transittland der transaksjoner blir kanalisert via Norge for å tilsløre utbyttet til utenlandske aktører. Dette skjer direkte via finansinstitusjoner, men også advokater bistår ved slik aktivitet. En ny trend er hvitvasking av utbytte gjennom verdipapirmarkedet. Det er mistanke om at det er forbindelser mellom kriminelle og aktører i verdipapirmarkedet som besitter særlig kompetanse eller informasjon om investeringer. I Storbritannia er det avdekket websider der slike tjenester tilbys mot betaling. I Norge er dette trolig tjenester som byttes der informasjon om fornuftige investeringer byttes mot narkotika til eget forbruk. ØKOKRIM I TRUSSELVURDERING I 19

20 ØKONOMISK KRIMINALITET I HVITVASKING Det er indikasjoner på at finansmiljøer har egne «hvitvaskingssentraler». Blant annet er det avdekket at aktører bruker skjulte formuer i utlandet til å investere i verdipapirer, som kunder fra finansmiljøet gjør opp kontant i Norge. Det antydes at finansmiljøer ofte opererer med kontanter som bonus til «hjelpere» som muliggjør svart omsetning. Aktørene gir blant annet innsideinformasjon, fungerer som mellommenn, tilrettelegger for handler, noe som muliggjør formues- og inntektsunndragelser. Det avdekkes stadig omfattende fiktiv fakturering som et ledd i å hvitvaske utbytte fra kriminelle handlinger. Aktørene benytter egne selskaper og/eller selskaper som blir drevet via stråmenn, for å sette opp hvitvaskingskaruseller gjennom en hierarkisk organisering av underselskaper/ underleverandører. Virksomhetene i alle fall i den øverste halvdelen av pyramiden driver som oftest legal virksomhet ved siden av hvitvaskingsaktiviteten. Verdikort eller «stored value cards» er betalingskort for oppbevaring av penger uten at de er knyttet til person eller bankkonto, og er dermed et velegnet verktøy for hvitvasking. Det selges slike verdikort i Norge blant annet hos Narvesen og 7Eleven. Kortene har verdier på mellom 200 og kroner, og de kan kjøpes i flere omganger. Kortene kan benyttes til å kjøpe varer og tjenester på nettet. Vurderinger. Det er viktig at politiet har fokus rettet mot hvitvasking. Inndragning av utbytte fra kriminalitet rammer aktørene, ut over ordinær straff, ved at de ikke kan nyte godt av utbyttet, samtidig som en eventuell reinvestering i kriminalitet forhindres. Profesjonelle hjelpere gir hvitvaskingshandlinger større profesjonalitet og et skinn av legitimitet. Politi- og påtalemyndighet bør i større grad være oppmerksomme på slike aktører. I tillegg er det viktig at finansnæringen jobber aktivt med interne rutiner for å forhindre fremvekst av utro tjenere. 21. Tollregion Oslo og Akershus; Analyse av valutasmugling ved inn og utførsel Ekobrottsmyndigheten, Rapport om den ekonomiska brottsligheten Finansnæringens felleorganisasjon; Trusler og sikkerhetsutfordringer i finansnæringen Mars 2010.

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Innhold : Sammendrag : 5 : Innledning : 9 : Datagrunnlag : 13 : Hvordan utføres hvitvasking? : 15 Hvilke tjenestetilbydere kan misbrukes?

Detaljer

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko 16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko Helge Kvamme PricewaterhouseCoopers AS helge.kvamme@no.pwc.com Innledning Sikkerhetsdagene satte både i 2002 og 2003 økonomisk kriminalitet som operasjonell

Detaljer

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014 Kriminalitet i byggog anleggsnæringen Situasjonsbeskrivelse 2014 Innhold Forord 3 1. Bygg og anleggsnæringen - fakta 4 1.1 Sysselsetting 4 1.2 Utenlandsk arbeidskraft 4 2. Kriminalitetsbildet nåsituasjonen

Detaljer

Nasjonal risikovurdering

Nasjonal risikovurdering Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge Innholdsfortegnelse:

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON

MISLIGHETER & KORRUPSJON MISLIGHETER & KORRUPSJON En håndbok til bruk i spesialisthelsetjenesten Forord Helse Sør-Østs oppgave er å gi et godt helsetilbud til den enkelte med god kvalitet. Samtidig skal de store samfunnsmessige

Detaljer

Trygdesvindel i Norge

Trygdesvindel i Norge R En kartlegging av fem stønadsordninger Rapport 2013-05 Proba-rapport nr. 2013-05, Prosjekt nr. 11059 ISSN: 1891-8093 HB, PDS,TT/AG, 22.02.13 Offentlig Rapport 2013-05 En kartlegging av fem stønadsordninger

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012

Den organiserte kriminaliteten i Norge. trender og utfordringer i 2011 2012 Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og utfordringer i 2011 2012 Innhold 1. Oppsummering...4 2. Organisert kriminalitet...5 3. Grensekryssende kriminalitet...6 Drivkrefter...6 Tilretteleggende

Detaljer

Omfanget av skyggeøkonomien: En oversikt over litteratur og metoder

Omfanget av skyggeøkonomien: En oversikt over litteratur og metoder "#$%&'()"*&+'(,-'.#+& /0120345614789: Omfanget av skyggeøkonomien: En oversikt over litteratur og metoder Hanne Rogde og Stina Rasmussen Veileder: Jarle Møen Masterutredning i fordypningsområdet Økonomisk

Detaljer

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Hovedtemaet i denne rapporten er svart arbeid, HMS-utfordringer og arbeidsvilkår i privatmarkedet i byggenæringen. For samfunnet og byggenæringen er det knapt mulig å peke på noen fordeler med useriøs

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

BACHELOROPPGAVE (OPPG300)

BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Kort eller kontant? - En kort og kontant drøftelse av hvilke virkninger innføringen av et kontantløst samfunn vil kunne ha for politiets arbeid i forebygging av profittmotivert kriminalitet i Norge. En

Detaljer

POLITIETS OMVERDENSANALYSE

POLITIETS OMVERDENSANALYSE POLITIETS OMVERDENSANALYSE forord / 3 FORORD Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen. Ifølge politiets strategi for 2010 2015 skal Politi-

Detaljer

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov Rapport Politiet mot 2020 Bemannings- og kompetansebehov i politiet FORORD Publikums krav om et mer tilgjengelig og effektivt politi faller sammen med politiets egen beskrivelse av behovet for å styrke

Detaljer

I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral

I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral 02/2013 I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral 2 3 Skatteetatens Analysenytt Innholdsfortegnelse 2/2013

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

SKJULT. et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold

SKJULT. et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold SKJULT et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold INNHOLD 5 6 9 10 14 Forord 1. Leserveiledning DEL I SKJULTE PENGESTRØMMER 2. Skatt og skatterettferdighet Skatt og samfunnskontrakten Skattebetaleren

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer