MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Svein Edgar Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Svein Edgar Pedersen"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 08:30 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Trond Andreassen (utvalgsleder) Jonas B. Johnsen Roger Markussen Kari Eilersen Åsta Svendsen Arnulf Bergstad Svein Edgar Pedersen Steinar Nygård Torbjørn Johnsen ipad + Merknader: Behandlede saker: 21/14 35/14 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gratangen,

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/14 14/790 REFERATSAK TIL HU-TEKNISK, NÆRING- OG MILJØ MØTE DEN /14 11/955 ERVERV AV VEGAREAL -LABERG KIRKEGÅRD 23/14 13/463 OVERFØRING AV SORTEBEKKEN VANNVENNER A/L SITT VANNANLEGG TIL GRATANGEN KOMMUNE 24/14 13/608 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 36/13 - SØKNAD OM OMDISPONERING AV ET AREAL PÅ1 DAA SKOGSMARK TIL GJETERBU FRA EIENDOMMEN 56/30 25/14 13/634 ØSE HYTTEGREND V/RUNE ARNEBERG - MELDING OM TILTAK - WALLAT RENSEANLEGG PÅ ØSE 116/4 26/14 13/825 KLAGE OVER VEDTAK I SAK TNM 19/14 DEN /14 14/289 SØKNAD OM GODKJENNING AV OPPSTILLINGSPLASSER FOR BOBOIL/CAMPINGVOGNER GNR. 116, BNR. 4 PÅ ØSE 28/14 14/302 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVAR G/BNR 34/57 OPPFØRING AV BRYGGE OG NAUST 29/14 14/771 SØKNAD OM DELING AV EN BEBYGD PARSELL TIL BOLIGFORMÅL FRA EIENDOMMEN GNR 30 BNR 7 I GRATANGEN 30/14 14/507 SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 SOM TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 31/14 12/658 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 63 BNR 13, 14, 15, 16 OG 51 32/14 12/613 KLAGE PÅ SØKNAD OM SLUTTUTBETALING AV TILSKUDD

3 TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET ROY IDAR SANDBERG OPPARBEIDERLKULTURLANDSKAPSBEITE - FOLDVIK 33/14 14/605 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 34/14 13/639 ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER 35/14 14/386 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT G/BNR 62/11 RIVING AV FJØSBYGNING OG BYGGING AV GARASJE/REDSKAPSHUS

4 21/14 REFERATSAK TIL HU-TEKNISK, NÆRING- OG MILJØ MØTE DEN Referatsaken tas til orientering Votering: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Teknisk, næring- og miljø: Referatsaken tas til orientering 22/14 ERVERV AV VEGAREAL -LABERG KIRKEGÅRD Innstilling: Rådmannens forslag til vedtak alt. 1 fremkom i saksfremlegget som følgende: Gratangen kommune tilbyr å erverve det oppmålte areal for en samlet sum på kr ,- som tilsvarer en pris på kr. 13,07 pr. m2. I tillegg erstattes gjerde langs veien med en pris på kr. 100,- pr lengdemeter, alternativt etter fremlagt dokumenterte regninger. Gjerde settes opp i en avstand på min. 1 m fra vegkant, og grunneiere har selv vedlikeholdsansvaret for gjerdet. Votering: Forslag til alt 1 ble enstemmig vedtatt Vedtak i Teknisk, miljø og næring: Gratangen kommune tilbyr å erverve det oppmålte areal for en samlet sum på kr ,- som tilsvarer en pris på kr. 13,07 pr. m2. I tillegg erstattes gjerde langs veien med en pris på kr. 100,- pr lengdemeter, alternativt etter fremlagt dokumenterte regninger. Gjerde settes opp i en avstand på min. 1 m fra vegkant, og grunneiere har selv vedlikeholdsansvaret for gjerdet. 23/14 OVERFØRING AV SORTEBEKKEN VANNVENNER A/L SITT VANNANLEGG

5 TIL GRATANGEN KOMMUNE Gratangen kommune overtar ikke den ledningen som eies av Sortebekken Vannvenner AL. Hovedbegrunnelsen er den usikkerhet det er med at det bare er ei 63mm ledning som forsyner hyttefeltet. Det er ikke et kommunalt ansvar å bygge eller drifte anlegg som forsyner hytter og fritidshus med vann. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Teknisk, næring- og miljø: Gratangen kommune overtar ikke den ledningen som eies av Sortebekken Vannvenner AL. Hovedbegrunnelsen er den usikkerhet det er med at det bare er ei 63mm ledning som forsyner hyttefeltet Det er ikke et kommunalt ansvar å bygge eller drifte anlegg som forsyner hytter og fritidshus med vann. 24/14 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 36/13 - SØKNAD OM OMDISPONERING AV ET AREAL PÅ1 DAA SKOGSMARK TIL GJETERBU FRA EIENDOMMEN 56/30 Innstilling: Det ble besluttet å foreta befaring før vedtak fattes. Etter befaring ble følgende protokollert: Omsøkte omdisponering ble befart av hovedutvalget den Tilstede var: Søker/klager: Kjell Odin Johnsen møtte for Odin Johnsen. Fra utvalget: Trond Andreassen, Svein Edgar Pedersen, Jonas B. Johnsen, Roger Markussen, Arnulf Bergstad. Fra administrasjonen: Torbjørn Johnsen Under befaringen ble det enighet om å flytte omsøkte parsell på nordsiden av Labergdalveien, ca m fra omsøkte parsell og opp i dalen. Gjeterbua plasseres ca 40 m fra veien. Omforent forslag til vedtak: Gratangen kommune godkjenner omdisponering av ca 0,5 daa skogsmark til gjeterbu fra eiendommen 56/30, jfr. Pbl 20-1 punkt a.

6 Det gis dispensasjon fra arealplan jfr. Pbl 19-2 og naturmangfoldslovens Det settes som vilkår at gjeterbua plasseres på nordsiden av Labergdalveien på angitt plass etter befaring den jfr. vedlagt kart datert Det er lagt vekt på at omdisponering er næringsrettet og at sektormyndigheten ikke har merknader til plassering av bua i området. Skulle det under arbeidet i marken komme frem gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes sametinget og Troms fylkeskommune omgående. Jfr. Lov av 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) 8 og 9. Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt Vedtak i Teknisk, næring- og miljø: Gratangen kommune godkjenner omdisponering av ca 0,5 daa skogsmark til gjeterbu fra eiendommen 56/30, jfr. Pbl 20-1 punkt a. Det gis dispensasjon fra arealplan jfr. Pbl 19-2 og naturmangfoldslovens Det settes som vilkår at gjeterbua plasseres på nordsiden av Labergdalveien på angitt plass etter befaring den jfr. vedlagt kart datert Det er lagt vekt på at omdisponering er næringsrettet og at sektormyndigheten ikke har merknader til plassering av bua i området. Skulle det under arbeidet i marken komme frem gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes sametinget og Troms fylkeskommune omgående. Jfr. Lov av 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) 8 og 9. 25/14 ØSE HYTTEGREND V/RUNE ARNEBERG - MELDING OM TILTAK - WALLAT RENSEANLEGG PÅ ØSE 116/4 Søknad fra Øse Hytteforening om tillatelse til å bygge og drifte et Wallax kloakkrenseanlegg av typen W15 + forsedimentering beregnet for 34 hytteenheter, godkjennes. Det forutsettes at utslippet ikke medfører utslipp av urenset kloakk og at tanken for forsedimentering tømmes ved behov, minimum 1 gang/år, og at det gjennomføres årsrapportering for typegodkjente minirenseanlegg som kan fremlegges på forespørsel. For øvrig skal anlegget monteres og driftes slik forutsetningene er i typegodkjenningsbeviset Gratangen kommune skal holdes orientert om hvem som driftsansvarlig ved anlegget, og eventuelle avvik skal rapporteres. Denne godkjenningen innebærer ikke at det er gitt tillatelse til tiltak på naboeiendommer uten at eier har godkjent tiltaket, eller at Gratangen kommune forpliktes til å overta og drifte anlegget.

7 Votering: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Teknisk, næring- og miljø: Søknad fra Øse Hytteforening om tillatelse til å bygge og drifte et Wallax kloakkrenseanlegg av typen W15 + forsedimentering beregnet for 34 hytteenheter, godkjennes. Det forutsettes at utslippet ikke medfører utslipp av urenset kloakk og at tanken for forsedimentering tømmes ved behov, minimum 1 gang/år, og at det gjennomføres årsrapportering for typegodkjente minirenseanlegg som kan fremlegges på forespørsel. For øvrig skal anlegget monteres og driftes slik forutsetningene er i typegodkjenningsbeviset Gratangen kommune skal holdes orientert om hvem som driftsansvarlig ved anlegget, og eventuelle avvik skal rapporteres. Denne godkjenningen innebærer ikke at det er gitt tillatelse til tiltak på naboeiendommer uten at eier har godkjent tiltaket, eller at Gratangen kommune forpliktes til å overta og drifte anlegget. 26/14 KLAGE OVER VEDTAK I SAK TNM 19/14 DEN Innstilling: Rådmannens forslag da saken var behandlet i møte den : Under forutsetning av at det oppføres brannvegg som tilfredsstiller klasse A2, dvs ubrennbart materiale som mur, betong eller lignende, jfr. TEK 10, og veiledning til tekniske krav 11-6, godkjennes oppføring av plasthell for lager helt inntil eksisterende forretningsbygg som omsøkt. Det dispenseres fra reguleringsbestemmelsens krav om lik utforming, takvinkel og taktekke, som beskrevet i 2.3 i REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NESSET FOLDVIK, I GRATANGEN KOMMUNE datert Nytt forslag framlagt i møtet: Vedtaket fra møtet i sak 19/14 den opprettholdes. Klagen tas ikke til følge Ved avstemming ble utvalgets forslag satt opp mot forslaget fra Rådmannen Votering: Forslag fremmet i møtet ble vedtatt mot 2 stemmer

8 Vedtaket fra møtet i sak 19/14 den opprettholdes. Klagen tas ikke til følge 27/14 SØKNAD OM GODKJENNING AV OPPSTILLINGSPLASSER FOR BOBOIL/CAMPINGVOGNER GNR. 116, BNR. 4 PÅ ØSE 1. HUTNM godkjenner at de områdene som vist på kart i målestokk 1:500 reguleres/planlegges til oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner med tilhørende spikertelt. Utkastet er så grovt at det ikke kan gjøres en endelig godkjenning uten at det foreligger detaljert plan. 2. Det gis ikke dispensasjon for varig oppstilling av bobiler eller campingvogner, hverken med eller uten spikertelt, nærmere senterlinje Øsevegen enn 12,5 m. 3. Før endelig godkjenning kan gjøres må det fremlegges en mer detaljert plan for områdene. Planen må utarbeides i målestokk minimum 1:1000 og det må utarbeides et sett med reguleringsbestemmelser til planen. 4. Gratangen kommune avgjør om de skal behandle den som privat reguleringsplan etter plan- og bygningslovens og gjøre vedtak i samsvar med Det er innkommet nye opplysninger til saken i form av nye kart/planer som viser plasseringen av vognoppstillingsplasser. Omforent forslag til vedtak: HUTNM viser til tomteplan for oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler datert HUTNM har følgende merknader: Tomt 7 og 8 bør tas ut av planen Tomt 6 bebygges med fast hytte og blir ikke godkjent som vognoppstillingsplass Avstand til kommunal vei til Øse skal være 12,5 m målt fra senterlinje. Det legges frem plan for vann- og avløp for plassen, eventuelt vannpost og tømmeplass for bobil og campingvogner. Planen sendes til berørte parter og naboer for innhenting av eventuelle merknader før endelig vedtak fattes. Planen legges fram og behandles som privat reguleringsplan i samsvar med plan- og bygningslovens og Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt

9 HUTNM viser til tomteplan for oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler datert HUTNM har følgende merknader: Tomt 7 og 8 bør tas ut av planen Tomt 6 bebygges med fast hytte og blir ikke godkjent som vognoppstillingsplass Avstand til kommunal vei til Øse skal være 12,5 m målt fra senterlinje. Det legges frem plan for vann- og avløp for plassen, eventuelt vannpost og tømmeplass for bobil og campingvogner. Planen sendes til berørte parter og naboer for innhenting av eventuelle merknader før endelig vedtak fattes. Planen legges fram og behandles som privat reguleringsplan i samsvar med plan- og bygningslovens og /14 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVAR G/BNR 34/57 OPPFØRING AV BRYGGE OG NAUST Søknad om tillatelse til oppføring av naust/brygge på eiendommen gnr. 34, bnr. 57 på Grøsnes i Gratangen godkjennes jfr. plan- og bygningslovens 21-4, jfr. 20-1, bokstav a. Byggeherre er Odd Kristiansen, som også gis godkjenning som selvbygger i samsvar med byggesaksforskriftenes 6.8. Arbeidet må igangsettes senest 3 år etter at dette vedtaket er gjort. Arbeidet må ikke innstilles for lengre tid enn 2 år, jfr. pbl Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. 1-9 og FVL 28. Klage skal være skriftlig og må fremsettes senest 3 uker etter at vedtaket er fattet. Ingen del av naustet/brygga kan tas i bruk til annet formål enn naustformål. Forslag i møtet: Rådmannens innstilling vedtas ved at ordet brygge strykes i innstillingen. Votering: Forslag i møtet enstemmig vedtatt Søknad om tillatelse til oppføring av naust på eiendommen gnr. 34, bnr. 57 på Grøsnes i Gratangen godkjennes jfr. plan- og bygningslovens 21-4, jfr. 20-1, bokstav a. Byggeherre er Odd Kristiansen, som også gis godkjenning som selvbygger i samsvar med byggesaksforskriftenes 6.8. Arbeidet må igangsettes senest 3 år etter at dette vedtaket er gjort. Arbeidet må ikke innstilles for lengre tid enn 2 år, jfr. pbl

10 Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. 1-9 og FVL 28. Klage skal være skriftlig og må fremsettes senest 3 uker etter at vedtaket er fattet. Ingen del av naustet kan tas i bruk til annet formål enn naustformål. 29/14 SØKNAD OM DELING AV EN BEBYGD PARSELL TIL BOLIGFORMÅL FRA EIENDOMMEN GNR 30 BNR 7 I GRATANGEN Gratangen kommune godkjenner fradeling av en bebygd boligparsell på ca 1 daa bebygd areal med tun og skrinn fastmark/fulldyrka jord fra eiendommen gnr 30 bnr 7 i, jfr. Plan og bygningslovens 20-1 avsnitt M, 26-1, jordlovens 12 og matrikkelovens 6. Det er lagt vekt på at fradeling gir bosetting og en driftsmessig god løsning. Vedtaket er ikke gyldig før behandlingsgebyret etter jordloven på kr er innbetalt. Vedtaket kan påklages, jfr. Vedlagte orientering Votering: Innstilling enstemmig vedtatt Gratangen kommune godkjenner fradeling av en bebygd boligparsell på ca 1 daa bebygd areal med tun og skrinn fastmark/fulldyrka jord fra eiendommen gnr 30 bnr 7 i, jfr. Plan og bygningslovens 20-1 avsnitt M, 26-1, jordlovens 12 og matrikkelovens 6. Det er lagt vekt på at fradeling gir bosetting og en driftsmessig god løsning. Vedtaket er ikke gyldig før behandlingsgebyret etter jordloven på kr er innbetalt. Vedtaket kan påklages, jfr. Vedlagte orientering 30/14 SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 SOM TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Gratangen kommune avslår fradeling av omsøkte parsell på ca 5,5 daa innmarksbeite og skrinn fastmark på eiendommen gnr 36 bnr. 3 som tilleggsareal til boligtomt gnr 36 bnr 33 jf. Jordlovens 12. Avslaget begrunnes at omsøkt fradeling vil stride mot formålet med delingsbestemmelsen som er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidlige eiere. Forvaltningen av arealressursene skal være miljøforsvarlig og mellom annet ta hensyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for mennesker, dyr og planter.

11 Formålet er fritid og det vil ikke bidra til økt bosetting i området. En fradeling til fritidsformål, krever regulering av området, jfr. Kommuneplanen arealdel for området. Vedtaket kan påklages jfr. Vedlagte orientering. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Teknisk. Næring og miljø: Gratangen kommune avslår fradeling av omsøkte parsell på ca 5,5 daa innmarksbeite og skrinn fastmark på eiendommen gnr 36 bnr. 3 som tilleggsareal til boligtomt gnr 36 bnr 33 jf. Jordlovens 12. Avslaget begrunnes at omsøkt fradeling vil stride mot formålet med delingsbestemmelsen som er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidlige eiere. Forvaltningen av arealressursene skal være miljøforsvarlig og mellom annet ta hensyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for mennesker, dyr og planter. Formålet er fritid og det vil ikke bidra til økt bosetting i området. En fradeling til fritidsformål, krever regulering av området, jfr. Kommuneplanen arealdel for området. Vedtaket kan påklages jfr. Vedlagte orientering. 31/14 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 63 BNR 13, 14, 15, 16 OG 51 Med henvisning til vurdering etter naturmangfoldloven og jordloven, og med hjemmel i Forskriften om nydyrking 4, godkjennes Roy Idars Sandberg sin plan for nydyrking av 13 dekar på gnr 63 bnr 13, 14, 15, 16 og 51 som vist på vedlagte kart dater Det stilles vilkår om at: Reindriftens merknader må følges, jfr, e-post datert fra reindriftsforvaltning Dersom det skulle under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og kulturetaten ved Troms fylkeskommune omgående jf. Lov av 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner (kulturminneloven) 8 annet ledd. Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kulturminneloven 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reintuft eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke

12 tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. Kulturminneloven 3 og 6. Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel må være godkjent av Statens Vegvesen. Privatrettslig forhold må være avklart før det videre arbeidet med nydyrkingen kan starte opp. Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort og areal som er påbegynt må tilbakeføres til den stand det var før søker startet opp arbeidet. Arealet skal oppmåles og godkjennes, før det kan gi grunnlag for produksjonstilskudd. Vedtaket kan påklages jfr. Vedlagte orientering Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt Med henvisning til vurderingen etter naturmangfoldloven og jordloven, og med hjemmel i Forskriften om nydyrking 4, godkjennes Roy Idars Sandberg sin plan for nydyrking av 13 dekar på gnr 63 bnr 13, 14, 15, 16 og 51 som vist på vedlagte kart dater Det stilles vilkår om at: Reindriftens merknader må følges, jfr, e-post datert fra reindriftsforvaltning Dersom det skulle under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og kulturetaten ved Troms fylkeskommune omgående jf. Lov av 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner (kulturminneloven) 8 annet ledd. Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge kulturminneloven 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, gammetufter,

13 teltboplasser (synlig som steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reintuft eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. Kulturminneloven 3 og 6. Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel må være godkjent av Statens Vegvesen. Privatrettslig forhold må være avklart før det videre arbeidet med nydyrkingen kan starte opp. Er nydyrking ikke iverksatt innen tre år etter at godkjenning er gitt, faller tillatelsen bort og areal som er påbegynt må tilbakeføres til den stand det var før søker startet opp arbeidet. Arealet skal oppmåles og godkjennes, før det kan gi grunnlag for produksjonstilskudd. Vedtaket kan påklages jfr. Vedlagte orientering 32/14 KLAGE PÅ SØKNAD OM SLUTTUTBETALING AV TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET ROY IDAR SANDBERG OPPARBEIDERLKULTURLANDSKAPSBEITE FOLDVIK Innstilling: Omforent forslag til vedtak: Klagen fra Roy Idar Sandberg vedrørende sluttutbetaling av SMIL-midler tas ikke til følge. Votering: Omforent forslag enstemmig vedtatt Klagen fra Roy Idar Sandberg vedrørende sluttutbetaling av SMIL-midler tas ikke til følge.

14 33/14 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Gratangen kommune innvilger Edel Bjarke dispensasjon for å kjøre i fra Tjuvskjær og opp til Tjuvskjærvannet på barmark etter en opparbeidet hyttevei. Da Edel Bjarke ikke kjører selv, så gis ektemannen hennes Hans Kristian Bjarke lov til å være sjåfør hver gang hun skal kjøre opp til Tjuvskjærvannet. 1. Da hytteveien ikke er godkjent av kommunen, gis det kun anledning til å kjøre i tidsrommet til og med Det settes ikke noen begrensninger på antall turer. Kjøretøy som skal brukes er firhjuling med registreringsnr. ZB3891. Det ligger medisinsk dokumentasjon ved søknaden. Innstillingen er gjort i medhold av motorferdsellovens nasjonale forskrift 6. Konsekvensen for det biologiske mangfoldet er vurdert, og en kan ikke se at det er miljøverdier/dyre eller fugleliv som blir skadelidende på grunn av denne kjøringen. Jfr. Naturmangfoldlovens Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt Gratangen kommune innvilger Edel Bjarke dispensasjon for å kjøre i fra Tjuvskjær og opp til Tjuvskjærvannet på barmark etter en opparbeidet hyttevei. Da Edel Bjarke ikke kjører selv, så gis ektemannen hennes Hans Kristian Bjarke lov til å være sjåfør hver gang hun skal kjøre opp til Tjuvskjærvannet. 1.Da hytteveien ikke er godkjent av kommunen, gis det kun anledning til å kjøre i tidsrommet til og med Det settes ikke noen begrensninger på antall turer. Kjøretøy som skal brukes er firhjuling med registreringsnr. ZB3891. Det ligger medisinsk dokumentasjon ved søknaden. Innstillingen er gjort i medhold av motorferdsellovens nasjonale forskrift 6. Konsekvensen for det biologiske mangfoldet er vurdert, og en kan ikke se at det er miljøverdier/dyre eller fugleliv som blir skadelidende på grunn av denne kjøringen. Jfr. naturmangfoldlovens /14 ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER Det tilrås at det opprettes et utvalg til å utarbeide forslag til løypetraseer.

15 Følgende omforent tilleggsforslag punkt 2 ble fremmet i møte: Gratangen kommune arrangerer folkemøter om etablering av snøskooterløyper. Ordfører innkaller. I forkant skal lag og foreninger tilskrives og inviteres til å komme med forslag på løypetraseer. Det settes ned et arbeidsutvalg bestående av følgende: 2 representanter fra kommunestyret 1 representant fra HUTNM 4-6 representanter fra lag og foreninger. Votering: Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt 1. Det tilrås at det opprettes et utvalg til å utarbeide forslag til løypetraseer. 2. Gratangen kommune arrangerer folkemøter om etablering av snøskooterløyper. Ordfører innkaller. I forkant skal lag og foreninger tilskrives og inviteres til å komme med forslag på løypetraseer. Det settes ned et arbeidsutvalg bestående av følgende: 2 representanter fra kommunestyret 1 representant fra HUTNM representanter fra lag og foreninger 35/14 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT G/BNR 62/11 RIVING AV FJØSBYGNING OG BYGGING AV GARASJE/REDSKAPSHUS Søknad om tillatelse til riving av fjøsbygning og oppføring av garasje/redskapshus på eiendommen gnr. 62, bnr. 11 på Tjuvskjærs i Gratangen godkjennes jfr. plan- og bygningslovens 21-4, jfr. 20-1, bokstav a. Byggeherre er Edel og Hans Kristian Bjarke, som også gis godkjenning som selvbygger i samsvar med byggesaksforskriftenes 6.8. Arbeidet må igangsettes senest 3 år etter at dette vedtaket er gjort. Arbeidet må ikke innstilles for lengre tid enn 2 år, jfr. pbl Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. 1-9 og FVL 28. Klage skal være skriftlig og må fremsettes senest 3 uker etter at vedtaket er fattet. Votering: Innstilling enstemmig vedtatt

16 Søknad om tillatelse til riving av fjøsbygning og oppføring av garasje/redskapshus på eiendommen gnr. 62, bnr. 11 på Tjuvskjærs i Gratangen godkjennes jfr. plan- og bygningslovens 21-4, jfr. 20-1, bokstav a. Byggeherre er Edel og Hans kristian Bjarke, som også gis godkjenning som selvbygger i samsvar med byggesaksforskriftenes 6.8. Arbeidet må igangsettes senest 3 år etter at dette vedtaket er gjort. Arbeidet må ikke innstilles for lengre tid enn 2 år, jfr. pbl Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. 1-9 og FVL 28. Klage skal være skriftlig og må fremsettes senest 3 uker etter at vedtaket er fattet.

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Jonas Bertelsen Johnsen Åsta Svendsen Roder Markussen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.04.2013 Tid: 08:30- MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen Jonas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 09:00 møtet utsatt til kl.

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 09:00 møtet utsatt til kl. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00 møtet utsatt til kl. 10:10 12:20 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 09:00 12:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 09:00 12:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.04.2014 Tid: 09:00 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent)

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 16.02.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roger Markussen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12:00 15:00

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12:00 15:00 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12:00 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kurt André Jensen

Detaljer

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL

GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.04.2008 Tid: Kl. 18.00 20.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Kari Eilertsen Jonas Bertelsen Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Kari Eilertsen Jonas Bertelsen Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.02.2014 Tid: 14:00 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/658 Sakstittel: SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING AV CA 17 DAA SKOGSMARK, SKRIN FASTMARK OG MYR FRA GNR 63 BNR 13, 14, 15, 16 OG 51 Innstilling: :::

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 32/15 REFERATSAKER TIL HU-TNMS MØTE DEN 02.12.2015 34/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV VEI TIL TJUVSKJÆRVANNET

MØTEINNKALLING SAKLISTE 32/15 REFERATSAKER TIL HU-TNMS MØTE DEN 02.12.2015 34/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV VEI TIL TJUVSKJÆRVANNET GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 02.12.2015 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK

Saksfremlegg. Søker/eier: Svein Kyrre Karlsen, Nordsiveien 980, 9470 GRATANGEN Erverver: Roger Kristiansen, Marihansstien 20, 8515 NARVIK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/507 Sakstittel: NY BEHANDLING AV SØKNAD OM FRADELING AV CA 5,5 DAA INNMARKSBEITE OG SKRINN FASTMARK FRA GNR 36 BNR 3 - TILLEGGSAREAL TIL GNR 36 BNR 33 Innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Øse Alpinsenter Møtedato: 23.11.2010 Tid: 09:00 12:30

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Øse Alpinsenter Møtedato: 23.11.2010 Tid: 09:00 12:30 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Øse Alpinsenter Møtedato: 23.11.2010 Tid: 09:00 12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kurt André Jensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 09.07.2013 Tid: 08:30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Sletten, Helge Nilssen, Laila Benjaminsen, Rønnaug

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen konsulent Eva Ottesen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen konsulent Eva Ottesen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.03.2009 Tid: Kl. 15.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. HOU Teknisk påpekte at det manglet vedtak i sak 43/13. Vedtak må sjekkes ut.

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. HOU Teknisk påpekte at det manglet vedtak i sak 43/13. Vedtak må sjekkes ut. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 08.01.2014 Tid: 14:00 16:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Andreassen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 3/10 og 11 - søker: Hans Aasen

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 3/10 og 11 - søker: Hans Aasen Saksframlegg Arkivnr. 3/10 og 11 Saksnr. 2007/2900-15 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Øyvind Aundal Søknad om deling av 11 - søker: Hans Aasen Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Liv Kari Johansen Håkon Kristiansen Åsta Duveke Svendsen Steen A. Linde

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Liv Kari Johansen Håkon Kristiansen Åsta Duveke Svendsen Steen A. Linde GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 02.12.2015 Tid: 12:00-1610 Til stede på møtet Medlemmer: Roger Markussen Liv Kari Johansen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 04.09.2013 Fra kl: 0900 Til kl: 1000 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren. Medlem Turid Dypedal FO Roger Fredriksen Eva Hermanseter. Liv Helene Solberg MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 31.01.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Turid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen (fagkonsulent) Torill Hanssen (sekretær) Ingen merknader til innkalling og saksliste

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen (fagkonsulent) Torill Hanssen (sekretær) Ingen merknader til innkalling og saksliste GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.03.2015 Tid: 09:00-12:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.04.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Narinder Singh, Ragnhild Kulbrandstad

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Jørn - Arild Moen (sekretær) Torill Hansen (sekretær) Ingen merknader til saksliste eller møteinnkalling.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Jørn - Arild Moen (sekretær) Torill Hansen (sekretær) Ingen merknader til saksliste eller møteinnkalling. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 21.04.2016 Tid: 0900-11:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Eva Ottesen (Ordfører) Roy - Idar

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-21 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Karl Fredrik Normann André Selnes (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Karl Fredrik Normann André Selnes (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 08.09.2014 Tid: 08:30 12:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roy Josefsen Asta

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: 02.12.2015,kl. 09:00 16.00

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: 02.12.2015,kl. 09:00 16.00 MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for utvikling og drift Møtested: Møterom 1 Møtetid: 02.12.2015,kl. 09:00 16.00 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste ble kunngjort

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato:

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/157/4 - Deling av eiendommen Tangen nordre - Bård Magnus Brønstad - Hyttetomt - Dispensasjon kommuneplan Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kjell Ove Hovde, Gunnvor Synnøve Green, Johannes Michielsen

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Kjell Ove Hovde, Gunnvor Synnøve Green, Johannes Michielsen SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 28.01.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP Liv Karin Olset Medlem KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.03.2011 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Tid: kl. 13.00 14.47 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ass. rådmann Innkalling

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 23/28 - Klinga - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 23/28 - Klinga - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til boligformål Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2014/796-10 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 23/28 - Klinga - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Forfall. Geir A. Iversen SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Forfall. Geir A. Iversen SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE ARVID M. PEDERSEN - SØKNAD OM DELING AV GNR. 4, BNR. 210 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN OG TEKNISK HOVEDUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 03.03.2010 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Rolf Johansen, Unntatt i sakene nr.120,

Detaljer

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring SWECO NORGE Skippergata 2 9515 ALTA Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00. Tilstede på møtet: Møtested: Botnkrona. Møtedato: 23.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Skule Storheil, Knut Nilsen, Hanne Nora Nilsen, Lillian B. Tønder,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 05.12.2006 Møtested: Møterommet (Rådhuset på Aure) Fra kl: 14:30 Til kl: 17:30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 6 AV

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og næringsutvalget Møtested: Lihøve Møtedato: 15.04.2015 Fra kl: 10.00 Til kl: 12.00 Møteleder: Leder Sigvald Meisfjord Møteinnkalling: Sendt medlemmer og andre 8.april

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: 13.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Øyvind Toft, Lillian Breivik, Anna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune.

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune. 1 2 Vedlegg 1- oversiktskart 3 Vedlegg 2 - gjeldende plankart 4 Vedlegg 3 gjeldende planbestemmelse 5 6 7 8 9 10 Vedlegg 4 varslingsliste naboer- offentlige myndigheter. Oppdal kommune, 7340 Oppdal. Sør-Trøndelag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Johan Harald Gamnes ( ingeniør) Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Johan Harald Gamnes ( ingeniør) Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10.2015 Tid: fortl. etter FSK kl. 09:20-09.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 10.07.2007 Møtested: Rådhuset på Aure Fra kl: 10.00 Til kl: 13:00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Forfall meldt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for utvikling Dato: 09.05.2016 Møtetid: 10:00 12:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapet

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for utvikling Dato: 09.05.2016 Møtetid: 10:00 12:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 09.05.2016 Møtetid: 10:00 12:30 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapet Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Sp: Trude Lind Ap: Aage Hilmar Rusten

Detaljer

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Møteprotokofi Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Hovedutvalg forvaltning MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 010/06-025/06 14.02.2006 Formannskapssalen 14:00-16:00. Følgende medlemmer møtte: Ivar Nerhoel Kåre Ola Kurås Knut

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen - 2. gangs utvalgsbehandling og egengodkjenning

Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen - 2. gangs utvalgsbehandling og egengodkjenning Saksframlegg Arkivnr. 181/3 Saksnr. 2008/100-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Kommunestyret Saksbehandler: Øyvind Aundal Reguleringsplan for Enodd boligfelt sør i Budalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

Arkivsak: 12/658 Sakstittel: KLAGE SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 63 BNR 13, 14, 15, 16OG 51 I GRATANGEN

Arkivsak: 12/658 Sakstittel: KLAGE SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 63 BNR 13, 14, 15, 16OG 51 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Arkivsak: 12/658 Sakstittel: KLAGE SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING GNR 63 BNR 13, 14, 15, 16OG 51 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 14.10.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Per Arild Torsen, May-Britt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo

MØTEBOK. Virksomhetsleder Magne Lindi Sekretær Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 29.02.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 0955 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlem hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.02.2008 Tidspunkt: 09:30 slutt kl. 13.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 29.05.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Arnfinn Agnalt, Gjermund Frorud, Ottar Krogh,

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth, Even Amandus Røed, Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested:, Rollag kommunehus Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan (leder), Per Gunnar Løkseth,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer