FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING I HARSTAD KOMMUNE ETTER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING I HARSTAD KOMMUNE ETTER:"

Transkript

1 FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2015 FOR SAKSBEHANDLING I HARSTAD KOMMUNE ETTER: Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Konsesjonsloven Jordloven Viltloven Vedtatt i kommunestyrets møte den , sak 10/124

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING... 5 KAP. 2 AREAL Delingssaker, pbl Mindre reguleringsendringer, pbl 12-14, dispensasjoner i plansaker, pbl 19-2 og 19-3 og søknader om bruk av sjøområder i kommunen (havbruk, oppdrettsanlegg mv.) Reguleringsplaner, pbl Tilleggsgebyr Reduksjoner av gebyr etter pkt Reduksjon av arealkrav til lekeplass i sentrum, kommuneplanens arealdels bestemmelser kap Klager og urimelige gebyrer Betalingsbestemmelser etter pkt KAP. 3 LANDBRUK Delingssaker, jordlovens Konsesjon ved erverv av fast eiendom, konsesjonslovens Gebyrer ved gjødselplanlegging, jordloven 3 og Klager og urimelige gebyrer... 8 KAP. 4 BYGGESAK Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak i hht. pbl Gebyr for søknad om tiltak i hht. pbl Gebyr for søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett, jf. pbl Situasjonskart Utstikking av bygninger... 9

3 3 4.6 Utslipp Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Gebyr for avbrutt oppdrag Klager og urimelige gebyr Betalingsbestemmelser KAP. 5 OPPMÅLING Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning etter matrikkellovens 6 andre ledd Grensejustering - tilleggstomt Arealoverføring Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Privat grenseavtale Timepris Klage og urimelig gebyr Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Utstedelse av matrikkelbrev Betalingsbestemmelser Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning KAP. 6 SEKSJONERING Saksbehandling av seksjonering Saksbehandling m/befaring Matrikkelbrev Tinglysningsgebyr

4 4 6.5 Betalingstidspunkt KAP. 7 KART Kopier og plott av kommunens kartverk faktureres etter følgende satser: Kopi av målebrev utstedt før Digitale kartdata levert på SOSI- eller DXF-format Andre temakart utarbeidet for kunde Diverse bestemmelser KAP. 8 VILTFORVALTNING Fellingsavgifter for elg, jfr. viltlovens KAP. 9 INDEKSER / PRISJUSTERINGER KAP. 10 KLAGER... 16

5 5 Kap. 1 Innledning ---- GEBYRFORSKRIFT OG BETALINGSREGULATIV FOR AREAL- OG BYGGESAKSTJENESTEN Areal- og byggesakstjenesten saksbehandler fem fagområder; arealplanlegging, landbruk, viltforvaltning, byggesak og oppmåling. Gebyrforskriften for Areal- og byggesakstjenesten er hjemlet i følgende lover: Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Konsesjonslov Jordlov Rettsgebyrloven Viltloven Prisene i forskriften skal justeres årlig mot Statens kartverk sin indeks for kart og oppmålingsarbeider se kap. 9. Indeksen beregnes på grunnlag av NITO's lønnsstatistikk (4/5 vekt) og delindeks for maskiner og transportmidler fra Statistisk Sentralbyrås indeks "Førstegangsomsetning innenlands" (1/5 vekt). Kap. 2 Areal Forskrift og gebyr for saksbehandling etter plan og bygningslovens 2-1, 12-3, 12-11, 12-14, 19-2, 19-3 og Gebyr hjemlet i plan- og bygningslovens Delingssaker, pbl Saksbehandling av delingssaker i uregulert strøk og regulerte landbruks- og friluftsområder: kr ,- Dette inkluderer gebyr for jordlovsbehandling For delingssaker til uendret bruk, i regulert strøk, byggeområder og lignende, faktureres: kr ,- 2.2 Mindre reguleringsendringer, pbl 12-14, dispensasjoner i plansaker, pbl 19-2 og 19-3 og søknader om bruk av sjøområder i kommunen (havbruk, oppdrettsanlegg mv.) Saksbehandling av mindre reguleringsendringer og dispensasjoner i plansaker: Saksbehandling av søknader om bruk av sjøområder i kommunen (havbruk, oppdrettsanlegg m.v.): kr.4.663,- kr.4.663,-

6 6 2.3 Reguleringsplaner, pbl Saksbehandling av planområde inntil 5000 m² - grunngebyr kr ,- Saksbehandling av planområde over 5000 m² - grunngebyr kr , Tillegg beregnet etter areal: Inntil 5000 m2 kr. 4,04/m2 Areal over 5000 m2 kr. 1,35/m2 2.4 Tilleggsgebyr Forslagstiller er ansvarlig for å betale eventuelle gebyrer/regninger fra eksterne sektormyndigheter For spesielt arbeidskrevende planer kan det beregnes og faktureres tilleggsgebyr basert på detaljerte timelister Planer skal framstilles på ajourført kartverk og leveres som vektoriserte data i digital form, jf. pbl 2-1. Planer som ikke er digitalisert, eller mangelfullt digitalisert etter Forskrift av 26. juni 2009 nr. 861, belastes med kostnad for digital opptegning/oppretting. Kommunen skal gi melding om manglene til kunden før retting igangsettes og kunden skal gis anledning å foreta oppretting. I tilfelle rettingen blir gjennomført av kommunen, skal det settes opp en detaljert oversikt som viser hva som er rettet opp Timesats for og skal være 1,2 0/00 av brutto årslønn for den saksbehandleren som utfører arbeidet. Minstegebyret er kr 3.562, Reduksjoner av gebyr etter pkt Planforslag som forkastes under behandling, faktureres med 50 % av totalt beregnet gebyr. Dette gjelder ikke for tilleggsgebyr fakturert etter pkt Dersom kommunen ønsker en vesentlig utvidelse av planområdet, begrenses gebyrberegningen til tiltakshavers planforslag. 2.6 Reduksjon av arealkrav til lekeplass i sentrum, kommuneplanens arealdels bestemmelser kap For reduksjon av arealkravet til lekeplasser i sentrum faktureres pr manglende m 2 : kr ,- 2.7 Klager og urimelige gebyrer Enhetsleder for areal- og byggesakstjenesten fastsetter gebyret dersom dette i utgangspunktet etter dette kapittel er urimelig Klager på gebyrets størrelse behandles etter kap. 10

7 7 2.8 Betalingsbestemmelser etter pkt Første tredel av beregnet gebyr faktureres ved planstart. Kommunenes saksbehandling av planforslaget igangsettes først når gebyret er betalt. Andre tredel av gebyret faktureres og skal være betalt innen første gangs behandling i planutvalget/offentlig ettersyn. Hele gebyret skal være fakturert og betalt før planutvalgets merknadsbehandling og kommunestyrets sluttbehandling. Gebyrer inntil kr ,- betales samlet uten deling. Beløpet avrundes ned til nærmeste hele kr 100, Gebyr betales til Harstad kommune etter faktura fra Areal- og byggesakstjenesten Gebyr faktureres etter gjeldende forskrift den dato søknaden ble mottatt eller planstart varslet. Kap. 3 Landbruk Gebyr etter kap og 3.2. er regulert av staten ved forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. gjeldende fra 1. januar Grunngebyret reguleres i forskriften gitt av staten, endres i takt med forskriftens bestemmelser. 3.1 Delingssaker, jordlovens For saksbehandling av delingssaker i områder som omfattes av jordlovens bestemmelser betales grunngebyret f.t kr.2.000, Saksbehandling igangsettes når fakturaen er betalt. 3.2 Konsesjon ved erverv av fast eiendom, konsesjonslovens For saksbehandling av søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom, skal det faktureres et gebyr i samsvar med 2 i forskrift av 14. desember 2011, f.t. kr , Saksbehandling igangsettes når fakturaen er betalt. 3.3 Gebyrer ved gjødselplanlegging, jordloven 3 og 18 Alle foretak i landbruket som mottar produksjonstilskudd skal ha en gjødselplan for hver vekstsesong. Planen utarbeides av kommunen etter skriftlig bestilling fra foretaket. Gjødselplanlegging er hjemlet i Lov og Lov , Jordloven. Forskriften om gjødselplanlegging (FOR nr. 791) er fastsatt av Landbruksdep. 1.juli Gebyr fullstendig gjødselplan, inntil 10 skifter 1004, Gebyr fullstendig gjødselplan over 10 skifter 1.506,-

8 Gebyrtillegg for jordprøvetaking 501, Gebyr for årlig rullering av gjødselplan. 404, Alle gebyr i kap. 3.3 er eks. mva. Saksbehandling igangsettes når fakturaen er betalt. Med begrepet skift forstås et areal med ensartet jordtype og vekst som kan gjødsles likt. 3.4 Klager og urimelige gebyrer Enhetsleder for areal- og byggesakstjenesten fastsetter gebyret dersom dette i utgangspunktet etter dette kapittel er klart urimelig Klager på gebyrets størrelse behandles etter kap. 10 Kap. 4 Byggesak Forskrift om gebyr for saksbehandling etter plan og bygningslovens byggesaksdel, kap. 20 til og med kap 31. Gebyrene er hjemlet i plan- og bygningslovens Gebyr for søknad om tillatelse til tiltak iht. pbl For saksbehandling og tilsyn av alle typer tiltak etter plan- og bygningslovens 20-1, faktureres gebyr etter byggets bruksareal 1. etasje. Gebyret dekker byggesaksbehandling (50 %) og tilsyn/kontroll (50 %) og utregnes etter flg. formel: Bruksareal i m² fra til Formel Y = ,272 X Y = ,802 X 501 og høyere Y = ,511 X X = bruksareal i m² Hver etasje over kjeller/sokkeletasje faktureres med et tillegg på 35 % av satsene i kap , utregnet etter den respektive etasjes bruksareal Tiltak hvor det ikke kan beregnes bruksareal, faktureres med kr , Ved totrinns søknadsbehandling faktureres søknad om rammetillatelse etter forskriftens kap. 4.1,1. Påfølgende søknader om igangsettingstillatelse faktureres etter forskriftens kap Saksbehandling som ender med avslag, faktureres med 50 % av satsene i kap Gebyr for søknad om tiltak iht. pbl Saksbehandling av tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, faktureres etter forskriftens kap

9 9 4.3 Gebyr for søknad om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett, jf. pbl Ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett hvor foretaket ikke har sentral godkjenning faktureres gebyr etter forskriftens kap Søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett hvor foretaket har sentral godkjenning inngår i gebyr for tilsyn/kontroll i forskriftens kap Situasjonskart. Bestilling av situasjonskart skal gjøres skriftlig. Gebyr for situasjonskart i M = 1:500 utført i samsvar med byggesaksforskriftens 6-3, jf. 5-4 (høydekurver, angivelse av tekniske anlegg etc) faktureres etter følgende formel: Areal i m² fra til Formel Y = Y = ,304 X 2001 og høyere Y = ,296 X X = areal i m² 4.5 Utstikking av bygninger Når kommunen stikker ut bygninger, faktureres det for første gangs utstikking etter følgende formler: Bruksareal i m² fra til Formel Y = ,589 X 401 og høyere Y = ,565 X X = bruksareal i m² For ny stikking faktureres 50 % gebyr etter satsene i forskriftens kap For utstikking som er ekstra komplisert kan det kreves gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid etter satsene i forskriftens kap Utslipp For saksbehandling etter pbl vedrørende søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg betales gebyr etter forskriftens kap

10 Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Ulovlige arbeider: For utredning og saksbehandling av arbeider som det ikke er søkt om og godkjent eller hvor den gitte tillatelse fravikes uten forhåndsgodkjennelse, kreves gebyr i henhold til medgått tid. Grunneier skal gjøres oppmerksom på dette ved første henvendelse fra kommunen. Det skal føres fortløpende og detaljerte timelister For ulovlige arbeider og andre arbeider som det med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 kan tas betalt for og som ikke dekkes av foranstående satser eller for arbeider som krever unormalt stor arbeidsmengde på grunn av ekstra kontroller o.l. kan det beregnes gebyr etter anvendt tid. Timesatsen skal være 1,2 o/oo av brutto årslønn for den som behandler saken. Minstegebyret er kr , Gebyr for avbrutt oppdrag Tilbakekalles oppdraget etter at arbeidet er påbegynt, betales kr 2.005, For tilbakekalling av ubenyttet godkjent byggesak, refunderes gebyret for tilsyn/kontroll (50 % av satsene under forskriftens kap ). 4.9 Klager og urimelige gebyr Enhetsleder for areal- og byggesakstjenesten fastsetter gebyret dersom dette i utgangspunktet etter dette kapittel er klart urimelig Klager på gebyrets størrelse behandles etter forskriftens kap Betalingsbestemmelser Alle gebyrer skal betales til Harstad kommune etter regning fra Areal- og byggesakstjenesten Fakturering skjer etter gjeldende forskrift ved mottak av søknad I satsene er medregnet hjelpemannskap og administrasjonsutgifter Det kan kreves forskuddsbetaling før saksbehandling av byggesøknad igangsettes. Dette skal i så fall skrives på fakturaen Eventuell justering av saksbehandlingsgebyrer foretas etter at kommunens saksbehandling er avsluttet. Kap. 5 Oppmåling Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Gebyr faktureres etter følgende formel: Areal i m² fra til og med Formel Y = Y = ,075 X 5001 og høyere Y = ,124 X X = areal i m² Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Gebyr faktureres etter følgende formel: Areal i m² fra til og med Formel Y = Y = ,075 X 5001 og høyere Y = ,124 X X = areal i m² Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr faktureres etter følgende formel: Areal i m² fra til og med Formel Y = Y = ,075 X 5001 og høyere Y = ,124 X X = areal i m² Oppretting av anleggseiendom Gebyr for oppretting av grunneiendom. Volum fra m³ kr ,- Volum fra 2001-økning pr. påbegynt 1000 m³ kr. 992, Oppretting av punktfeste For kartforretning over punktfeste faktureres 50% av minstebeløpet i forskriftets pkt Registrering av jordsameie etter matrikkelovens 14 Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

12 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning etter matrikkellovens 6 andre ledd. Viser til 5.1.1, 5.1.2, og I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Ved tilbakekalling (etter at forretning er berammet), avbrutt eller annullert forretning faktureres kr ,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretning er berammet, faktureres kr. 438, Ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres med kr ,- 5.3 Grensejustering - tilleggstomt Grensejustering/tilleggstomt : grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Gebyr faktureres etter følgende formel: Y = ,113 X X = areal i m² Overstiger arealet 1500 m² beregnes gebyr etter pkt Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000m³. Volum fra m³ kr ,- Volum fra m³ kr ,- 5.4 Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål. Areal fra m² kr ,- Areal fra m² kr ,- Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr , Anleggseiendom

13 13 For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum fra 0-250m³ kr ,- Volum fra m³ kr ,- Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500m³ medfører en økning av gebyret på kr. 744,- 5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Gebyr faktureres etter følgende formel Antall grensemerker 0-2 Y = og høyere Y = (P-2) P = antall grensemerker 5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Gebyr faktureres etter følgende formel Antall grensemerker 0-2 Y = og høyere Y = (P-2) P = antall grensemerker 5.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr ,- For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr. 619,- Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 5.8 Timepris Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr. 868,- 5.9 Klage og urimelig gebyr Enhetsleder for areal- og byggesakstjenesten fastsetter gebyret dersom dette i utgangspunktet etter dette kapittel er urimelig. Klage på gebyrets størrelse behandles etter kap.10.

14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 217,- Matrikkelbrev over 10 sider kr 434,- Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 5.12 Betalingsbestemmelser. Gebyrene skal betales etter faktura utstedt av Areal- og byggesakstjenesten. Faktura utstedes etter den forskrift og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet (postjournalført hos Harstad kommune). Dette gjelder også for tinglysingsgebyr for melding om tinglysing, men ikke for dokumenter (erklæringer og skjøter o.l) som må tinglyses for å imøtekomme vilkår satt i delingstillatelse. I slike tilfeller skal tinglysingsomkostningene (tinglysingsgebyr og dokumentavgift) faktureres etter de satser som gjelder på tinglysingstidspunktet. Dersom fakturaen ikke er betalt ved forfall, anses saka som trukket. Forretning berammes ikke (kartforretning eller annet arbeid) før fakturaen er betalt. I helt spesielle tilfeller kan dette fravikes. Fakturaen skal uansett være betalt før tinglysing. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkemateriell og arbeid ved merking av grenser Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning. Etter matrikkelforskriftens 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelse kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens 18, 3. ledd. Harstad kommune definerer vintertiden til å vare fra 15. november til 15. april. I denne perioden er det i Harstad normalt sett ikke mulig for oppmålingen å utføre marka arbeider. Kap. 6 Seksjonering Ved begjæring om tillatelse til seksjonering etter lov om eierseksjoner av nr. 31, skal det betales et gebyr til kommunen. Gebyret fastsettes med utgangspunkt i det til enhver tid gjeldende rettsgebyr [R] slik: 6.1 Saksbehandling av seksjonering. Saksbehandling av begjæring om seksjonering faktureres et beløp på 3 x Rettsgebyr 6.2 Saksbehandling m/befaring. Saksbehandling av begjæring om seksjonering i tilfelle kommunen bestemmer at befaring skal gjennomføres faktureres gebyr 5 x Rettsgebyr

15 Matrikkelbrev. I tillegg skal det faktureres gebyr etter reglene i matrikkelloven for matrikkelbrev som må utarbeides etter bestemmelsen i 9 annet ledd. 6.4 Tinglysningsgebyr. Tinglysingsgebyr av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. 6.5 Betalingstidspunkt. Faktura for saksbehandling og tinglysing skal være innbetalt før arbeid igangsettes. Kap. 7 Kart 7.1 Kopier og plott av kommunens kartverk faktureres etter følgende satser: Plott av kommunalt kartverk med regulering, ledningsdata og eiendomsdata. Format Plott på papir Kopi av plott Plott på folie A4 57,- 29,- 114,- A3 72,- 36,- 141,- A1 114,- 227,- A0 141,- 284,- Kopi økonomisk kartverk M=1:5000 Format Papirkopi A4 40,- A3 53,- 7.2 Kopi av målebrev utstedt før Format A4 for 1-2 sider kr 114,- Format A3 for 1-2 sider kr 170,- 7.3 Digitale kartdata levert på SOSI- eller DXF-format. Uttrekk av kommunal kartbase etter skriftlig bestilling fra kunde. Priser i henholdt til gjeldende avtaler og retningslinjer i GEOVEKST. Kartdataene skal kun benyttes til egne formål. I tilfelle kartdataene skal bearbeides for kommersiell mangfoldiggjøring o.l skal bestiller opplyse dette ved bestillingen. I slike tilfeller skal bestiller tildeles markedsrett og faktureres for dette. Enhetsleder for Areal- og byggesakstjenesten fastsetter gebyret for denne markedsretten i hvert enkelt tilfelle. Digitale kart pr. da kr. 16,- minimum kr. 1017,- Ortofoto kr. 16,- pr. da minimum kr. 1017,-

16 Andre temakart utarbeidet for kunde. Utarbeidelse av div. temakart etter bestilling betales etter anvendt tid med en timesats som fastsettes til 1,2 o/oo av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. Minstepris kr. 1017,- 7.5 Diverse bestemmelser Mva kommer i tillegg for alle satser under kap.7. Kap. 8 Viltforvaltning Avgifter etter kap. 8.1 er regulert av staten i statsbudsjettet, jfr. LOV nr.38, viltloven og FOR nr. 520, forskrift om kommunale viltfond og fellingavgift for elg og hjort. Avgiftene reguleres automatisk i takt med endringer i statsbudsjettet. 8.1 Fellingsavgifter for elg, jfr. viltlovens Fellingsavgift for voksne dyr: kr. 496, Fellingsavgift for kalv: kr. 292,- Kap. 9 Indekser / prisjusteringer Prisene i forskriften er pr 1. januar Statens kartverks indekstall for desember 2014 er 478,13. Gebyrsatsene reguleres pr 1. januar hvert år i forhold til Statens kartverks indekstall for kart- og oppmålingsarbeider. Prisene etter denne forskriften skal reguleres i forhold til indeksen i desember i foregående kalenderår. De nye gebyrsatsene skal kunngjøres etter forvaltningslovens regler. Kap. 10 Klager Fakturert gebyr etter denne forskriften kan påklages. Klagen skal saksbehandles etter Forvaltningslovens kap VI. Kommunens klagenemnd er klageinstans som endelig fastsetter gebyrets størrelse.

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: Kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 28/13 13/809 UTSETTELSE AV INNFØRING AV EIENDOMSSKATT

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer