Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 18:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 3/ Christin Kristoffersen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 5/15 Referatsaker RS 5/15 Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturutvalget RS 6/15 Protokoll fra møte i Teknisk utvalg RS 7/15 Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget PS 6/15 Godkjenning av protokoll fra møte PS 7/15 Oppløsning av Svalbardhallen A/L PS 8/15 Søknad om skjenkebevilling i Gruvelageret Sverdrupbyen - Gruvelageret AS PS 9/15 Årsrapport Longyearbyen brann og redning - Informasjon fra lokalstyreleder og administrasjonssjef I forkant av møtet blir det avholdt temamøte. Dette starter kl Saker på temamøtet: Evt. flytting av bibliotek og galleri v/morten, Marianne og Unn Havneutvikling v/kjetil, Kjersti og Marianne Lokalstyrets faste medlemmer, samt medlemmene i Oppvekst- og kulturutvalget og Teknisk utvalg har fått egen innkalling pr. e-post. Side 2

3 PS 5/15 Referatsaker RS 5/15 Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturutvalget RS 6/15 Protokoll fra møte i Teknisk utvalg RS 7/15 Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget PS 6/15 Godkjenning av protokoll fra møte Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/ Marianne Stokkereit Aasen Oppløsning av Svalbardhallen A/L Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 7/ Lokalstyret 7/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling Lokalstyret går inn for oppløsning av Svalbardhallen A/L og overtar det totale ansvaret for hallen. Anbefaling: Lokalstyret går inn for oppløsning av Svalbardhallen A/L og overtar det totale ansvaret for hallen. Saksopplysninger: Svalbardhallen A/L består i dag av mange andelshavere (a, og b-andelshavere), andelshaverne har fått stemmer ut i fra hvor mange andeler de innehar: LL 10 stemmer Svalbard Turn 10 stemmer Andre a-andelshavere 5 stemmer B-andelshavere har totalt 10 stemmer Til sammen 35 stemmer A/L-et har som formål å bygg og drifte idrettshall/kulturhus (jfr. 2 vedlegg 1), A/L-et ble etablert for å skaffe midler til å bygge hallen. Dette var utgangspunkt i en økonomisk utfordring med at et A/S (Svalbard Samfunnsdrift AS) på den tiden ikke kunne ta opp lån for å bygge en hall. LL stod som garantist for lån etc. A/L-et kan sette bort driften til andre ( 10), driften har hele tiden blitt satt bort til lokalstyret. De første 11 årene ble kiosken drevet på dugnad, deretter overtok LL også dette driftsansvaret. LL har i hele perioden hatt ansvar for drift og vedlikehold av hallen, A/L-et har ikke hatt økonomisk ansvar ut over års rapportering etter at hallen stod ferdig. Hallen har fra den ble bygd i 1996 og til i dag blitt driftet på følgende måte: Side 4

5 2014/832-2 Side 2 av 3 Longyearbyen lokalstyre sitt ansvar: drift og vedlikehold av hallen, gjennom en driftsavtale som ble etablert i forbindelse med åpning av hallen. Vi er selv (gjennom skole, SFO og barnehager) brukere av hallen ca 30 timer pr uke) Svalbard turn er leietaker i ca. 60 timer i uken og tildeler videre halltid til sine grupper. På årsmøtet til andelslaget , ble følgende vedtak fattet: "Styret får i oppdrag å igangsettes en prosess for å oppløse andelslaget og overføre eiendommen til Longyearbyen lokalstyre. Vedtak om oppløsning og overføring behandles på neste ordinære årsmøte, iht. vedtektene (tidligst ). Prosessen har følgende milepæler: a. Andelshaverne tilskrives med informasjon om vedtaket og frist for å komme med kommentarer. b. Andelslaget sender vedtaket til Longyearbyen lokalstyre og ber om politisk behandling og tilbakemelding. Her må forventninger, forpliktelser og fremtidsperspektiver avklares. c. Andelslaget tilskriver Kulturdepartementet og ber om godkjenning av punktene over. d. Grunnbokshjemmelen overføres fra andelslaget til Longyearbyen lokalstyre og ordinært årsmøte oppløser andelslaget. e. Andelshavere skal behandles respektfullt ved at det etableres en takksigelse i Svalbardhallen som presenterer og takker alle andelshaverne. " Alle andelshavere er etter årsmøtet tilskrevet og ingen har kommet med kommentarer. Ut i fra dette ber A/L-et i brev av (vedlegg 2) om at LL overtar hallen under følgende intensjon: Det er en forventning om at Svalbardhallen ivaretas og driften videreføres på samme gode måte som tidligere slik at tilbudet til byens befolkning opprettholdes og videreutvikles. Longyearbyen lokalstyre må gjennom politisk vedtak forplikte seg til å bevilge nødvendige ressurser til vedlikehold og videreutvikling av hallen. Longyearbyen lokalstyre må anerkjenne sitt ansvar for at Svalbardhallen også for framtiden skal bestå slik at den tjener sitt formål. Vurdering: Med i overkant av besøkende i løpet av 2014 er Svalbardhallen kanskje det viktigste treffstedet for Longyearbyens befolkning. Svalbard turn leier hallen på ettermiddag/kveld og tilbyr trening for alle, fra små barn til voksne gjennom sine grupper. I tillegg til Svalbard turn sine brukere har vi egne brukere av svømmehall og treningsrom. Det er et godt samarbeid med Svalbard turn som er utviklet gjennom mange år. Kåre Hovland har hatt en sentral rolle i utviklingen av det gode samarbeidet og i forhold til at hallen er så godt drevet og vedlikehold som den er. Foruten trening benyttes hallen i forbindelse med 17. mai arrangement, Skimaraton og andre større arrangement i byen, og Lokalstyret anerkjenner sitt ansvar for at Svalbardhallen opprettholdes som et viktig tilbud til byens befolkning også videre. Hallen er godt vedlikeholdt, men en del tekniske anlegg nærmer seg utskiftingsbehov i forhold til en levetidsvurdering. Tilstandsvurdering av hallen ble gjort i Det er registrert et etterslep og vedlikeholdsbehov de kommende årene på ca. 30 mill (tallene er ikke kvalitetssikret og sett opp imot nye krav for eksempel til luftbehandlingsanlegg etc.). Side 5

6 2014/832-2 Side 3 av 3 Administrasjonen mener at det er riktig av Lokalstyret å overta det totale eieransvaret for hallen, og at den blir lagt inn i bygningsporteføljen til Longyearbyen lokalstyre. Tilsvarende som de fleste haller på fastlandet. Det vil også være viktig å fortsette det gode samarbeidet med Svalbard turn, og hvis økonomisk mulighet, videreutvikle hallen. Vi mener imidlertid at det vil være lite hensiktsmessig å fatte et vedtak om at: «Longyearbyen lokalstyre må gjennom politisk vedtak forplikte seg til å bevilge nødvendige ressurser til vedlikehold og videreutvikling av hallen». Da dette vil kunne binde LL ut over det man har mulighet til i dag. Hallen vil som en del av Longyearbyen lokalstyres eiendomsmasse driftes og vedlikeholdes på samme nivå som de andre eiendommene, og økonomisk prioriteres i de årlige budsjettbehandlingene. LL ser at Svalbardhallen har blitt drevet på en god måte, og vil vurdere tilsvarende driftsmodell som i dag etter en eventuell overtakelse. Alternativsvurdering: Nullalternativet i denne saken vil være å fortsette som i dag, det vil si å stemme nei til A/L-et sitt forslag om å legge seg ned. Dette kan føre til at hallen blir «svevende» ansvarsmessig, noe som ikke vil være gunstig for brukerne på sikt. Administrasjonen vil derfor anbefale at Longyearbyen lokalstyre overtar ansvaret for Svalbardhallen. Vedlegg: 1 Vedtekter for Svalbardhallen A/L 2 Brev om oppløsning av Svalbardhallen A/L Side 6

7 Side 7

8 Svalbardhallen AIL Longyearbyen, 3. november 2014 Longyearbyen lokalstyre 9170 Longyearbyen Oppløsning av Svalbardhallen AIL Svalbardhallen ble åpnet september 1996 og er i dag et av byens mest brukte hus med ca besøkende pr år. Bygget er en storstue som rommer allsidig aktivitet og som på en effektiv måte fremmer folkehelse og livsglede. Svalbardhallen er driftet og ivaretatt på en god og hensiktsmessig måte gjennom driftsavtalen med Longyearbyen lokalstyre. Som en del av finansieringen ble det tatt opp ett lån på 10 mill kr. Lånet har i sin helhet blitt betjent av Svalbard Samfunnsdrift AS (SSD), senere Longyearbyen lokalstyre (LL), og ble innfridd i 2013.Den totale driften av Svalbardhallen har i hele perioden vært ivaretatt av SSD/LL. Andelslaget har pt ingen aktiv funksjon, ut over å være formell eier av bygningsmassen. Det har i den senere tid vært diskutert hvorvidt andelslaget burde avvikles, og eiendommen overføres til Longyearbyen lokalstyre. Styret i andelslaget har utredet saken, og ordinært årsmøte i Svalbardhallen A/L fattet således følgende vedtak: "Styret fåri oppdrag å igangsettes en prosess for å opp/øse andelslaget og overføre eiendommen til Longyearbyen lokalstyre. Vedtak om oppløsning og overføring behandles på neste ordinære årsmøte, iht vedtektene (tidligst ). Prosessen har følgende mi/epæler: a. Andelshaverne tilskrives med informasjon om vedtaket og frist for a komme med kommentarer. b. Ande/s/aget sender vedtaket til Longyearbyen lokalstyre og ber om politisk behandling og tilbakemelding. Her må forventninger, forpliktelser og fremtidsperspektiver avklares. c. Andelslaget tilskriver Kulturdepartementet og ber om godkjenning av punktene over. d. Grunnbokshjemmelen overføres fra andelslaget til Longyearbyen lokalstyre og ordinært årsmøte oppløser andelslaget. e. Andelshavere skal behandles respektfullt ved at det etableres en takksigelse i Svalbardhallen som presenterer og takker alle andelshaverne. " Pkt a er nå gjennomført ved at alle andelshaverne er informert om vedtaket og ble gitt nødvendig trist for kommentar. Det kom ingen kommentarer fra andelshaverne. I henhold til pkt b tilskrives nå Longyearbyen lokalstyre for politisk behandling av saken. Det er i den forbindelse viktig for styret å påpeke følgende under den intensjon at Longyearbyen lokalstyre skal overta hallen: o Det er en forventning om at Svalbardhallen ivaretas og driften videreføres på samme gode måte som tidligere slik at tilbudet til byens befolkning opprettholdes og videreutvikles. 1 Side 8

9 o Longyearbyen lokalstyre må gjennom politisk vedtak forplikte seg til å bevilge nødvendige ressurser til vedlikehold og videreutvikling av hallen. Longyearbyen lokalstyre må anerkjenne sitt ansvar for at Svalbardhallen også for framtiden skal bestå slik at den tjener sitt formål. På vegne av Svalbardhallen og andelshaverne vil styret på sin side berømme det utmerkede samarbeid som har vært og fortsatt er mellom lokalstyret og andelslaget. Den aktive medvirkningen fra lokalstyret har vært avgjørende for driften av hallen. Vi ber om snarest mulig behandling av saken slik at arbeidet med oppløsning og overføring av eiendommen kan fortsette som planlagt. av andelslaget Med vennlig hilsen Svalbardhallen A/L e.- ~-.,.-.._ I Trond Hellstad styreleder j 2 Side 9

10 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/54-3-U63 Svein Olav Ween Søknad om skjenkebevilling i Gruvelageret Sverdrupbyen - Gruvelageret AS Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 6/ Lokalstyret 8/ Administrasjonsutvalgets behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstillling Gruvelageret AS gis skjenkebevilling i Gruvelageret Sverdrupbyen fram til 30/ Skjenketider: Brennevin: kl Øl/vin kl Skjenkebestyrer: Stedfortreder: Steve D. Torgersen Ida Marie Eilertsen Forskrift/reglement: Bevillingen må utøves etter Forskrift om alkoholordningen på Svalbard og Skjenketidsbestemmelser i Longyearbyen. Dersom skjenking ikke skjer i samsvar med disse formål, kan retten til å skjenke inndras. Anbefaling: Gruvelageret AS gis skjenkebevilling i Gruvelageret Sverdrupbyen fram til 30/ Skjenketider: Brennevin: kl Øl/vin kl Skjenkebestyrer: Stedfortreder: Steve D. Torgersen Ida Marie Eilertsen Forskrift/reglement: Bevillingen må utøves etter Forskrift om alkoholordningen på Svalbard og Skjenketidsbestemmelser i Longyearbyen. Dersom skjenking ikke skjer i samsvar med disse formål, kan retten til å skjenke inndras. Side 10

11 2015/54-3 Side 2 av 2 Saksopplysninger: Longyearbyen lokalstyre har etter delegasjon fra Sysselmannen myndighet til å avgjøre søknader om skjenkebevillinger, avgjøre søknader om tidsbegrensede endringer i eksisterende skjenkebevillinger og søknader om bevilling for enkeltstående anledninger innen Longyearbyen planområde. Ved behandling av søknader og utøvelse av skjenkebevillinger skal skjenketidsbestemmelsene for Longyearbyen og Forskrift om alkoholordningen for Svalbard legges til grunn. Skjenketidsbestemmelsene inngår i Ruspolitisk handlingsplan , som ble vedtatt av lokalstyret den 20/ Svalbard Explorer har restaurert det gamle gruvelageret i Sverdrupbyen og innreder dette som selskapslokale. De beskriver selv dette slik: «Gruvelageret AS er et nytt selskapslokale i Sverdrupbyen som åpner i februar Lokalet skal ha lokal historie som tema med fokus på tidlig kullutvinning og gruvedrift på Svalbard. Kjøkkenet vil bære preg av rustikk eleganse, og ekte, ærlig og arktisk mat vi være vår signatur.» Bruksendring for bygningen til formålet er godkjent og ferdigattest for restaureringen ble gitt Det er mottatt bekreftelse på at firmaet er registrert i Brønnøysundregistret. Hverken Mattilsynet eller Sysselmannen har merknader til søknaden. Vurdering: Administrasjonssjefen mener søknaden oppfyller kriteriene for å få tildelt skjenkebevilling i h.h.t.: - Forskrift for alkoholordningen for Svalbard - Ruspolitisk handlingsplan for Skjenketidsbestemmelser for Longyearbyen Gruvelageret har en beliggenhet og et særpreg som skiller seg ut fra de andre spise- og skjenkestedene i byen, og administrasjonssjefen vurderer denne etableringen som et supplement til de øvrige spise- og skjenkestedene. Det antas at dette først og fremst vil være et spisested, og at alkoholserveringen derfor i hovedsak vil skje i tilknytting til matservering. Administrasjonssjefen anbefaler at det gis skjenkebevilling som omsøkt. Alternativ vurdering: Administrasjonssjefen ser at det er en utfordring i at antallet skjenkesteder i Longyearbyen har økt i løpet av de siste årene, og at denne utviklingen kan føre til en økning i alkoholrelaterte problemer både blant lokalbefolkningen og besøkende. Om lokalstyret mener at det ikke er ønskelig med flere skjenkesteder enn det som allerede finnes, kan lokalstyret med henvisning til dette velge å avslå søknaden. Vedlegg: 1 Søknad fra Gruvelageret AS 2 Plantegning - Gruvelageret Sverdrupbyen Side 11

12 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Søknad om skjenkebevilling i Longyearbyen Navn på virksomhet (den for hvis regning virksomheten drives, 1-4) Navn - virksomhet Navn - skjenkelokale Postadr. E-post Skjenkebestyrer Navn Postadr. E-post Navn Fødselsnr. (11-siffer) Postadr. ~rn-~ I.Cbrn E-post Type alkohol (sett kryss på det som det søkes om) Alkohol Øl/vin Brennevin Inne Uteservering Nattklubb Utvidet skjenketid X X X X Vedlegg Mattilsynets godkjennelse av skjenkestedet (nye skjenkesteder) V Tegning av skjenkearealet (kan være håndtegnet av søker) V Eventuelle kommentarer l~ro: Saken forelegges Sysselmannen på Svalbard til uttalelse før tillatelse kan gis. Søknaden sendes: Longyearbyen lokalstyre Postboks Longyearbyen E-post: no UNIKT. TRYGT OG SKAPENDE Longyearbyen lokalstyre :Jostboks 350 'l171 l nngyp<lr:j ypr ,,,., ~, 7q Sl l! lc ' cr f rn-. r-n~ : m otr<l lok<l l ~ t y re.no Side 12 B'"k Il ~., qfla 0-'1 7 RS1

13 Side 13

14 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2009/ Jan Olav Sæter Årsrapport Longyearbyen brann og redning Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvalg 10/ Lokalstyret 9/ Teknisk utvalgs behandling Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt. Teknisk utvalgs innstilling Årsrapport 2014 fra brann og redning tas til orientering. Anbefaling: Årsrapport 2014 fra brann og redning tas til orientering. Saksopplysninger: Longyearbyen Lokalstyre viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor det i 2-2 stilles krav til rapportering til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) vedr. arbeid innen brannvern for Longyearbyen Lokalstyrets myndighetsområde. Med bakgrunn i ovennevnte har Longyearbyen brannvesen utarbeidet rapport over utført arbeid innen brannvern for Rapporten forelegges Longyearbyen Lokalstyre som orientering, og videresendes Sysselmannen på Svalbard og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Vurdering: Vedlegg: 1 Årsrapport Longyearbyen brann og redning Side 14

15 Side 0 av 26 Årsrapport 2014 Longyearbyen brann og redning Side 15

16 Side 1 av 26 Jan Olav Sæter Brannsjef Longyearbyen Lokalstyre viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor det i 2-2 stilles krav til rapportering til DSB(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) vedr. arbeid innen brannvern for Longyearbyen Lokalstyrets myndighetsområde. Med bakgrunn i ovennevnte har Longyearbyen brannvesen utarbeidet rapport over utført arbeid innen brannvern for Rapporten forelegges Longyearbyen Lokalstyre som orientering, og videresendes Sysselmannen på Svalbard og DSB(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Brannstasjonen i Longyearbyen Rapporten omhandler følgende forhold: Målsetting HMS Beredskap Brannutrykninger Ambulanseoppdrag Kompetanse/opplæring Brannøvelser Bilpark Brannmateriell Branntekniske kontroller, avtaler 110 varslingssentral Branntilsyn i særskilte brannobjekter Informasjons og motivasjonstiltak Oljevern Lov og forskriftsverk Side 16

17 Side 2 av 26 MÅLSETTING Innenfor brannvesenets forvaltningsområde, å drive forebyggende arbeide og effektiv utrykningstjeneste for å sikre Longyearbyens innbyggere og materielle verdier mot ulykker og skader som følge av brann, eksplosjon, kjemikalieulykker, uhell ved transport av farlig gods og forurensning. Brannvesenet skal være konkurransedyktig innenfor sine arbeidsområder - både service- og kostnadsmessig. Brann- og redningstjeneste Når brann og andre ulykker inntrer, uten unødvendig tidstap kunne yte effektiv innsats for å berge liv og materielle verdier. Ambulansetjeneste Tjenesten må drives optimalt innenfor den standard og beredskap som er fastsatt av Longyearbyen sykehus i h.h.t. avtale. Forebyggende brannvern Brannforebyggende tiltak og tilsyn gjennomføres i h.h.t. Forskrift om brannvern for Svalbard. Aktiv drift med kontinuerlig informasjon og motivasjonstiltak vedrørende brannforebyggende arbeid ovenfor næringsvirksomhet, institusjoner og innbyggere i Longyearbyen. Varslingstjeneste Tjenesten må være driftssikker. Alle nødmeldinger må uten unødig tidstap nå frem til rette vedkommende. Tjenesten må også fungere i krisesituasjoner. HELSE MILJØ OG SIKKERHET 2014 har også vært et år med fokus på HMS-arbeid. Brannvesenet bruker flere systemer for å ivareta HMS og internkontroll. Adapt IT blir benyttet av mange kommuner og større brannvesen nede på fastlandet, og er spesialtilpasset brann og beredskapsvirksomhet. Systemet ivaretar dokumentasjonsgrunnlag for personell vedrørende øvelseskrav og opplæring. TQM, avvik og forbedringssystem. Blir kollektivt tatt i bruk av LL vinter Isy Jobtech. FDV-verktøy for LL. Brannvesenet oppfattes i dag til å ha et godt utviklet HMS-system. System og internkontroll er godt forankret i virksomheten. Tilsyn fra DSB Det har ikke vært gjennomført tilsyn fra sentrale myndigheter (DSB) i Side 17

18 Side 3 av 26 BEREDSKAP Longyearbyen Brann og redning er byens brann og redningskorps. Vi skal verne om innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier. Beredskapsstyrken består av 24 personer, 3 personer på heltid, og 21 deltidsmannskaper. Mannskapene er fordelt på 5 vaktlag. De går en dreiende vaktsyklus med en uke på vakt, hver 5. uke. Samtlige brannmannskaper er oppsatt med personsøkere. Brannvesenets beredskapssituasjon er rimelig god. Vi er som resten av byens næringsvirksomheter berørt av årlig turnover blant egne ansatte. Statistikk forteller oss at nåværende turnover i Longyearsamfunnet er på omkring 20%. Blant våre deltids brannmannskaper ser vi at denne statistikken er korrekt. Det benyttes derfor mye tid og ressurser på progressiv og nødvendig opplæring av personellet for å ivareta HMS og kompetansebehov. Brannvernarbeidet generelt har økt følge av utviklingen i Longyearbyen de siste årene. Innbyggertallet er i dag rundt Alarmering skjer via FAS varslingssentral som er plassert på energiverket, og betjenes av maskinistene der. Store deler av byens bygningsmasse er tilkoblet varslingssentralen. Dette er en stor betryggelse for oss, for huseiere og ikke minst beboere. Tidlig deteksjon og tidlig varsling er en meget viktig faktor for at vi skal klare å opprettholde en tilfredsstillende beredskap. Dette for at vi i det hele tatt skal ha en mulighet til å gjøre en rask, sikker og god innsats. I 2014 har flere potensielle, større branner vært avverget på grunn av direktevarsling til 110- sentralen. Brann og redning har over flere år strategisk jobbet med å få byens boliger på direktevarsling opp imot 110 varslingssentral. Longyearbyen lokalstyre iverksatte samarbeid med Statsbygg og Store Norske Boliger AS for etablering av dette i sine boliger. Prosjektet ble ferdigstilt mars 2014, og ca 350 boliger ble da koblet opp imot 110. Flere av de andre store byggeierne i byen har også i løpet av året koblet sine boliger på direktevarsling mot brann. Resultat av dette er helt klart av stor brannforebyggende betydning. Av siste års hendelser med brann og branntilløp ser vi at innbyggerne i Longyearbyen har fokus og positive holdninger på verdien av brannforebyggende tiltak som gjennomføres. ROS analyse fra Sysselmannen vedrørende fare for større bybrann, konkluderer med at Longyearbyens samlede bygningsmasse bør kobles opp imot 110 varslingssentral. Slagkraften er begrenset, vi kan ikke ringe nabokommune for å få nødvendige støttestyrker. Det er derfor av stor betydning at vi foretar nødvendige brannforebyggende/kompenserende tiltak, for å minimere risiko til uønskede hendelser og større bygningsbranner. Arktisk byggeskikk i Longyearbyen er noe spesiell med at hus/bygningsmasse settes opp på pæler, noe som under byggverk fører til høy luftgjennomstrømning. Varmekabler går i rørkasser under boligene. Den arktiske luften er rimelig tørr, noe som over tid gjør materialer lett antennelig. Longyearbyen er gjerne utsatt for relativt mye vind, fra øst eller vest, noe som gir stor spredningsfare ved bolig/bygningsbrann. Side 18

19 Side 4 av 26 BRANNUTRYKNINGER Brannutrykninger Definerte utrykninger 2014 Falsk alarm 32 Unødig alarm 107 Bilbrann 0 Scooterbrann 0 Brann i fritidsbåt 0 Brann i bygning/branntilløp 14 Brannhindrende tiltak 3 Trafikk-ulykke 0 Vannskade 1 Akutt forurensing 0 Annen assistanse 24 Ambulanseoppdrag 159 Utrykninger totalt: 340 Unødige alarmer går i all hovedsak på matlaging/steikos og hendelser med vanndamp ifra bad/dusj/vaskerom, som er gått opp i detektor. Vi ser at det er generelt dårlig avtrekk på kjøkken i eldre bygningsmasse, noe som medfører at detektorer unødig utløses som følge av matlaging. Vi ser også at det er generelt dårlige rutiner på reingjøring av komfyr/steikovner, noe som resulterer i mye steikos ved matlaging. Det er viktig at røykdetektorer plasseres hensiktsmessig for optimal funksjon. Man unngår da unødige alarmer i boligen, samt unødige utrykninger fra brannvesenet. Side 19

20 Side 5 av 26 Falske alarmer går gjerne på teknisk feil med alarmsentral, detektor. Gjerne også i forbindelse med oppussingsarbeider og rundvask i objektene. Registrerte tørrkokinger er generelt personer som har sovnet ifra mat på komfyren, da gjerne på nattestid som følge av høyt alkoholkonsum. Registrerte brann/branntilløp Tirsdag , kl Røykutvikling matavfallskvern. Nybyen. 2. Fredag , kl Tørrkoking. Vei Fredag , kl Tørrkoking. Vei Søndag , kl Tørrkoking. Vei Onsdag , kl Tørrkoking. Vei Søndag , kl Tørrkoking. Vei Torsdag , kl Stearinlys, røykutvikling. Vei Fredag , kl Batterilader/batterier antent. Vei Lørdag , natt. Mulig røyking på senga. Vei Torsdag , kl Tørketrommel. Vei Onsdag , kl Smeltet plastpose på kokeplate. Vei Lørdag , kl Tørrkoking. Vei Søndag , kl Tørrkoking. Vei Fredag , kl Batterilader/batterier antent. Vei 232. Brann og redning assisterer også ved andre akutte hendelser i Longyearbyen. Her hjelper vi til med å få bil opp på veien igjen. Side 20

21 Side 6 av 26 Vi hadde 26 flere brannutrykninger i 2014 enn Målsettingen blir for oss å ha en kontinuitet med forebyggende informasjon og motivasjonstiltak vedrørende brannvern ovenfor innbyggerne i Longyearbyen. Da med fokus på bevisstgjøring, holdninger og positivt adferdsmønster. Vi ser at automatisk deteksjon av branngasser/røyk med direktevarsling til 110 er avgjørende for utfallet av flere hendelser. Tidsfaktor er hele tiden fellesnevner for utfallet ved brann/brannspredning. Automatisk deteksjon/varsling har absolutt skadereduserende virkning. Dette medfører rask respons, samt muligheten for å nøytralisere/ begrense brann/branntilløp og skadeomfang. Bilder fra brann i vei A, oktober I februar/mars 2014 ferdigstilte vi prosjektet med direktevarsling til 110 av boligene til Statsbygg, Store Norske boliger AS og Longyearbyen lokalstyre. Dette innebar at ca 350 boliger var tilknyttet direktevarsling av brann. Prosjektet hadde en kostnadsramme rundt 4 mill kr. 2 uker etter at prosjektet var ferdigstilt ble en større boligbrann avverget, takket være automatisk deteksjon og varsling.. Kostnader vedrørende prosjekt med direktevarsling til 110 av boliger har betalt seg selv flere ganger i 2014, ved at bygningsbranner og tap av store materielle verdier er blitt avverget. Side 21

22 Side 7 av 26 Ut ifra brann og rednings vaktlogg ser vi at hendelsene for oss i Longyearbyen gjenspeiler fastlandsstatistikk i Norge. Mange bolig og dødsbranner starter på kjøkkenet. Tidspunkt oftest nattestid mellom kl i kombinasjon med alkohol, hvor beboer har sovnet fra mat i stekeovn eller på kokeplater. Svidd pizza Grandiosa møter ofte brann og redning ved utrykning nattestid, og da gjerne med beboer som har sovnet ifra maten, påvirket av alkohol personer omkommer som følge av brann, hvert år i Norge. Vi vil ikke at Longyearbyen skal være registrert på denne statistikken. Det er derfor av betydning at samtlige innbyggere her oppe er seg sitt ansvar bevisst, da med hensyn til holdninger og adferdsmønster. Her har vi alle et kollektivt ansvar. Branntilløp, batterier til lading. Branntilløp med levende lys. Feil på elektrisk utstyr og feil bruk av elektrisk utstyr er blant de hyppigste årsakene til branner/tilløp til brann. Vi omgås i dag mye elektronikk i våre husholdninger. Det er derfor viktig at vi følger produsentens anvisninger ved bruk av dette. Feil bruk medfører brannfare. Side 22

23 Side 8 av 26 AMBULANSEOPPDRAG Ambulansetjenesten er en avtale mellom Longyearbyen sykehus og Longyearbyen brann og redning. Tilbakemeldingen ifra sykehuset er at det utføres en god tjeneste fra oss. Ambulansen eies av sykehuset, men driftes av brann og redning og står parkert nede på brannstasjonen. Mannskap som inngår i ambulansetjenesten gjennomfører årlig repetisjon og opplæring med personell ifra sykehuset. Dette i hht avtale med sykehuset. Ambulanseoppdrag Ambulanseoppdrag Det har vært en generell økning på antall ambulanseoppdrag de siste årene. Igjen er prognoser og fremtidig statistikk uforutsigbare. Økning av oppdrag med ambulansen gjenspeiler gjerne økt aktivitet i Longyearbyen og nordområdene rundt Spitsbergen for øvrig. Ambulanseoppdrag, høst Side 23

24 Side 9 av 26 KOMPETANSEHEVING OG OPPLÆRING Brann og redning er på lik linje med andre bedrifter og virksomheter i Longyearbyen, berørt av turnover. For å opprettholde en tilfredsstillende beredskap har vi fokus på kontinuerlig kompetanseheving/utvikling i form av teori og praktiske øvelser for våre mannskaper. Dette er en nødvendighet når vi ser på vår geografiske beliggenhet. Man kan ikke ringe nabokommuner for å rekvirere støttestyrker og materiell om behovet skulle kreve det. Her må vi takle situasjonene som måtte komme, med de mannskaper og materiell som er til vår disposisjon. Februar/mars 2014 hadde vi opptak av nye mannskaper til Longyearbyen brann og redning. Søkere må bestå nasjonal fysisk test for brannmannskaper før opptak og internopplæring gjennomføres. Vi prøver til enhver tid å ha 4-5 personer i vikarbank som tilkalles ved behov. 40-timers intern grunnopplæring av nye Øvelse, Intern opplæring av nye mannskaper, mars 2014 brannmannskaper. Teori og praktiske øvelser. Opplæring nye mannskaper hos Longyearbyen brann og redning, mars Motiverte aspiranter med brannmester og instruktør Geir Hekne ute på brannøvingsfeltet. Fra venstre: Jonas Gresseth, Tarjei Våtvik, Klaus Ryberg, Kim Rune Røkenes, Thomas Nilsen, Knut Breivegen og Piotrek Jankowski. Side 24

25 Side 10 av 26 Kompetansehevende gjennomførte tiltak i 2014: 2 brannmannskaper gjennomførte 40 timers førstehjelpskurs i regi av Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps, med instruktører fra Norsk Luftambulanse. 5 brannmannskaper gjennomførte nettbasert grunnleggende brannvernkurs hos Norges brannskole. 7 aspiranter gjennomførte 40-timers internopplæring hos Longyearbyen brannvesen. Befalsgruppe gjennomførte høst 2014 opplæring på vår nye brannlift. Da med instruktører fra produsent i Sverige. Befalsgruppe gjennomførte igjen opplæring for respektive vaktlag. BRANNØVELSER Befalsgruppa har i samråd utarbeidet øvelsesplan for brannvesenet. Planen tar for seg øvelser med forskjellige temaer, hovedvekt på røykdykkerinnsats og praktisk bruk av nødvendig utstyr. Øvelsene er satt opp med naturlig progresjon og vanskelighetsgrad. Vi har fokus på å øve opp imot det vi kan forvente oss og bli stilt ovenfor ved hendelser i Longyearbyen. Øvelse vinter 2014, Bilbrann. Øvelse sommer Bruk av havarisag på bil. Longyearbyen brannvesen har 5 vaktlag. Vaktbytte er hver torsdag, påfulgt av 4 timers øvelse. Hvert vaktlag gjennomfører samme øvelse, dvs at hver øvelse går igjen over en 5-ukers periode. Varme røykdykkerøvelser gjennomføres i hht krav i røyk og kjemikaliedykkerveiledningen. Nødvendig og lærerikt for brannmannskaper å få kjenne at bekledning og utstyr tåler Side 25

26 Side 11 av 26 varmebelastninger man kan bli eksponert for. Samtidig får man her en føling av fysiske og psykiske påkjenninger menneskekroppen kan utsettes for ved skarpe hendelser. Varm røykdykkerøvelse i overtenningscontainer, vinter Til venstre: Tauredningsøvelse inne på energiverket, våren Under: Utrykning, oppmarsjøvelse mot Næringsbygget, sommer Side 26

27 Side 12 av 26 BRANNØVINGSFELT Øvingsanlegget består av forevisnings/ overtenningscontainer, søkscontainere for varme øvelser, farlig gods tank, Avinor sin flybrannsimulator, samt undervisningsrom. Feltet er asfaltert, slik at reinhold, drift og vedlikehold fungerer hensiktsmessig. Brannøvelsesanlegget er et sameie med LL ved brann og redning, Avinor og Store Norske Spitsbergen Grubekompani. Partene gjennomfører 2-3 brukermøter i året. Vi kan nå gjennomføre all praksis ute på feltet, noe som mannskapene tidligere måtte ned til brannskolen eller andre godkjente anlegg for å gjøre. Anlegget er for oss et uvurderlig hjelpemiddel mht øvelser og drilling av mannskapene. Anlegget er godkjent av DSB(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Norges brannskole, med hensyn til utdanning av egne innsatsmannskaper. Vi har etablert egen HMS for brannøvingsfeltet hvor all aktivitet, forbruk av trevirke, forbruk av brennbare væsker og type øvelser loggføres. Hvert år sendes årsrapport til miljøvernavdeling hos Sysselmannen på Svalbard. Det er også utarbeidet en grundig ROS-analyse for brannøvingsfeltet i samarbeid med Avinor og Store Norske. Avinor har akkurat gjennomført øvelse mot flybrann-simulator. Sommer Det er etablert et nært og godt samarbeid mellom brann og redning, Avinor og SNSK AS. Brann og redning deltar årlig på Avinors pålagte storøvelse fra luftfartsmyndighetene. Dette er svært lærerike og nødvendige øvelser hvor de fleste nødetatene deltar. Side 27

28 Side 13 av 26 BILPARK Vognpark, Longyearbyen brann og redning Vognparken til brann og redning har god standard, noe som er av stor nødvendighet for å ivareta tilfredsstillende beredskap. Vedlikehold og service gjennomføres i hht periodisk vedlikeholdsplan. Sommeren 2014 fikk vi hentet vår etterlengtede nye Bronto 32M brannlift. Vi har nå følgende kjøretøy i beredskap: Scania 4x4, 2003 modell. 3400L vanntank. Mannskapsvogn/førsteutrykningsenhet. Scania 4x4, 2009 modell. 9500L vanntank. Tankvogn. Scania 4x4, 2014 modell. 32M brannlift. Toyota Hi-Ace, 2008 modell. Driftsbil. Toyota Pro Ace, 2 stk, 2013 modell. Driftsbil. Toyota Landcruiser, 2006 modell. Vakt/kommandobil. Fases etter planen ut vinter 2016, og erstattes med Toyota Rav4. 2 stk eldre ambulanser. Eies av Longyearbyen sykehus v/ UNN HF. Ny etterlengtet brannlift ble hentet hos Braco AS i Lierskogen, august Side 28

29 Side 14 av 26 Etter brannen ved energiverket desember 2012 ble det gjort vedtak hos Longyearbyen lokalstyre om kjøp av ny brannlift. Vi fikk utarbeidet kravspesifikasjoner innenfor gitte rammer, og disse ble sendt ut på anbud. Valgte leverandør var Braco AS. Det var ett års ventetid mellom bestilling til levering. I august 2014 dro undertegnede sammen med underbrannmester Jann-Egil Gjerde ned til Lierskogen for overlevering og henting av brannliften. Denne ble kjørt opp til Tromsø som en kvalitetssikring på at ingen «barnesykdommer» oppstod underveis. Deretter med båtfrakt opp til Svalbard. Praktisk opplæring av mannskaper på brannlift, september Teoretisk opplæring av mannskaper på brannlift fra leverandør/produsent. Brannliften er et uvurderlig verktøy ved branninnsats og arbeid i høyden. Vi vil i 2015 ha fokus på trening og oppmarsjøvelser mot objekter i Longyearbyen, hvor bruk av lift vil være aktuelt ved innsats. Det er nå viktig at vi lærer å kjenne kjøretøyets muligheter og begrensninger. Kurs og opplæring, september Noen data på vår nye brannlift: 32m løftehøyde. 4x4 (Firehjulstrekk) Stige langs bom med muligheter for evakuering av personell. Plass til 5 personer i kurv. Vannkanon montert i kurv. Kurv dimensjonert for sykebåre og rullestolbrukere. Luftuttak til 4 røykdykkere oppe i kurv. Lift og vannkanon kan kjøres med fjernkontroll fra bakkenivå. Automatisk utkjøring og nivellering av støttelabber. Strømaggregat med uttak for 220V/400V oppe i kurv. Sprinklet med vanndyser under kurv. Side 29

30 Side 15 av 26 BRANNMATERIELL Longyearbyen brann og redning innehar mye materiell av god kvalitet, noe som er en betingelse for å opprettholde en tilfredsstillende beredskap. Det er av stor viktighet at vi innehar nødvendig materiell for å få utført oppdrag man kan bli stilt ovenfor her i Longyearbyen. Brann og redning kjøpte inn en del nye brannslanger i Den tørre arktiske luften gjør at slangene over tid morkner opp og blir ubrukelige. Slangene trykksettes med 15 bar en gang i året. Defekt slangemateriell må fases ut hvert år og erstattes med nytt. Dette i hht oppsatt vedlikeholdsplan. Mye av vårt utstyr er spesialtilpasset brann og redningstjenesten, og innehar strenge krav til vedlikehold, service og utskifting. Underbrannmester Jann-Egil Gjerde gjennomfører kontroll, vedlikehold og service av røykdykkerutstyr. Det er etablert vedlikeholdsplan for brannvesenets materiell som gir oss god oversikt og forutsigbarhet med hensyn til vedlikehold, service og kostnader på virksomhetens materiell. Vedlikeholdsplan er lagt inn i FDV-verktøyet ISYJobTech, hvor periodisk vedlikehold og service på utstyr daglig følges opp i hht produsentenes anvisninger. Side 30

31 Side 16 av 26 BRANNTEKNISKE KONTROLLER Longyearbyen brannvesen har inngått avtale med flere virksomheter og institusjoner om årlige branntekniske kontroller av bygnings/boligmasse. Kontroll relateres til service og vedlikehold av håndslukkere, husbrannslanger, kontroll av nødutganger, bytte av batterier på røykvarslere inkl kontroll og funksjonstest. I 2014 gjennomførte vi kontroll og service for: Polar Eiendom AS Haugen pensjonat LL, eiendom Materiallageret AS Bjørnøya og Hopen Svalbardhallen Kings Bay AS, Ny Ålesund Mary Ann`s Polarrigg Huset AS Isfjord Radio, Kapp Linnè UNIS Guesthouse Lompensenteret Telenor Svalbard AS IGP AS Basecamp Spitsbergen AS UNIS Svalbardbutikken Spitsbergen Travel Forskningsparken ISS VARSLINGSSENTRAL Varslingssentral er plassert på energiverket i Longyearbyen som er døgnbemannet. Maskinistene som betjener varslingssentralen gjør en glimrende jobb, og varsling ut til vaktlag og øvrige mannskaper fungerer meget godt. På bildet ser vi maskinist Kjell Hauso inne i kontrollrommet på energiverket i Longyearbyen. Maskinistene sørger for strømforsyning og fjernvarme til byens innbyggere, samtidig som de betjener 110-varslingssentral. Side 31

32 Side 17 av 26 Antall tilknytninger til sentralen øker for hvert år. I utgangen av 2014 hadde vi ca 85 bygg, og ca 350 boliger tilknyttet brannalarm. Da også 20 objekter med tekniske alarmer. Vi har inngått serviceavtale med leverandør av FAS varslingssentral, hvor software og hardware årlig blir oppdatert og vedlikeholdt. Her ser vi skjermbilde fra FAS 110-sentral. Som dere ser har vi her også mulighet for umiddelbar kontakt mot politi, sykehus, elektro og rørleggervakt om det skulle være behov for det. Brann og redning har i dag mulighet for å sjekke status mot alarmoverføringsenhetene rundt om i byen. Tidligere gikk slike overføringer via telefonkabel. Ved brudd på kabel kunne berørte objekter da være uten alarmoverføring til 110 i lang tid før feil ble avdekket. Dagens system går via GPRS/GSM-nett, noe som innebærer bedre overvåkning og oppe-tid. Skjermbilde fra vårt web-baserte overvåkningssystem mot alarmoverføringsenhetene til 110-sentral som er montert i Longyearbyen. Side 32

33 Side 18 av 26 TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Brann og redning gjennomfører årlige branntilsyn i Longyearbyen. Her kontrolleres det at objektene er bygget, utstyrt og vedlikehold i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann. Videre er det fokus på internkontroll med dokumentasjon vedrørende rutiner, prosedyrer og instrukser opp imot brann og personsikkerhet for respektive virksomheter. Definering av særskilte tilsynsobjekter: Type A: Hotell, sykehus, skoler, barnehager, salgslokaler og forsamlingslokaler Type B: Verksteder, kraftstasjonen, tele-kommunikasjons-knutepunkter og andre samfunnmessige viktige bygninger for offentlige etater. Type C: Industribedrifter Type D: Museer og fredet bebyggelse Longyearbyen brann og redning bistår Sysselmannen med branntilsyn i bosetningene utenfor Longyearbyen. I 2014 ble det foretatt tilsyn i Svea, Ny Ålesund, Pyramiden, Barentsburg, Kapp Linnè, Hopen og Bjørnøya. Fra branntilsyn i Barentsburg, høst Her blir det gjennomført tilsyn ved Hotellet, Sykehuset, Kulturhuset, idrettshall, skole og barnehage. Trust Arktikugol har gjennomført store rehabiliteringer av bygningsmassen de siste årene. Sysselmannen gjennomfører også med bistand fra brann og redning, årlige branntilsyn ved næringshyttene på Svalbard. Branntilsyn Slettebu, Van Mijenfjorden Branntilsyn Adolfbukta, Billedfjorden Side 33

34 Side 19 av 26 BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJONS OG MOTIVASSJONSTILTAK Brannvernuke 2014 ble tradisjon tro gjennomført med åpen dag på brannstasjonen. Tidspunkt var lørdag 27. september. Dette er blitt en årlig ubetinget stor suksess, med godt oppmøte fra store og små. Gjennomføring av åpen dag er blitt et godt innarbeidet samarbeidsprosjekt mellom brann og redning, Sysselmannen, Avinor, Longyearbyen sykehus og Tv-aksjonsgruppa. Brannvernuka er nasjonalt tiltak som gjennomføres over hele Norge. Åpen dag, 27. september Ny brannlift var populær Åpen dag Kafe med salg av kaffe, saft og kaker hvor inntekter gikk til årets TV-aksjon. Rikhart O. Ingerø og Geir Hekne deler ut brannhjelmer og diplomer etter endt innsats fra små og store. Longyearbyens yngste og tøffeste brannkonstabel overvåker området og aktivitetene rundt brannstasjonen under åpen dag, lørdag 27. september 2014 Spyling på blink er gøy Brannkonstabel Andreas Eriksson bistår ivrige deltakere. Side 34

35 Side 20 av 26 BRANNVERNKURS Vi gjennomførte i 2014 flere kurs, øvelser og opplæring rettet mot næringsvirksomhet og institusjoner i Longyearbyen. Dette er noe vi har fokus på, og som har høy prioritet. Slike kurs gir helt klart en målbar brannforebyggende effekt. Gjennom kurs og opplæring får vi formidlet forebyggende informasjon - og holdningsskapende adferdsmønster. Som følge av turnover i Longyearbyens næringsvirksomheter ser vi også at det må holdes hyppigere pålagte kurs relatert til brannvern. Dette gjelder spesielt brannvernledere som jobber i særskilte brannobjekter i Longyearbyen. Det ble gjennomført 1 stk brannvernlederkurs i Samtidig ble det gjennomført 2 stk varme arbeider-kurs rettet mot industri og håndverkere. Brannvernlederkurs, vinter Brannmester Geir Hekne som instruktør. Deltakere på brannvernlederkurs, gruppeoppgaver. Brannvernkurs. Praktisk slukkeøvelse. Brann og redning har god dialog og godt samarbeid mot mange av byens virksomheter. Vi får gode tilbakemeldinger på gjennomført opplæring og kurs. Flere av bedriftene gjennomfører årlige repetisjonskurs hos oss. Noe som er veldig positivt og i henhold til våre intensjoner med informasjon og motivasjonstiltak. Side 35

36 Side 21 av 26 Brann og redning får årlig besøk av elever fra Longyearbyen skole, og unger fra byens barnehager. Slike besøk er alltid hyggelige, og noe vi setter stor pris på. Vi deltar gjerne på brann og evakueringsøvelser til barnehagene i Longyearbyen. Det er imponerende å se hvor flinke og disiplinerte ungene er på disse øvelsene. Besøk fra Longyearbyen barnehage, juni Brannmester Johnny Rognmo assisterer. Servering av boller og saft Lunchpause med barnehagen inne på brannstasjonen. Deltakelse på brann og evakueringsøvelse hos Kullungen barnehage, mars Vi har bistått barnehagene som observatører over flere år på disse øvelsene. Evakuering av mange små barn kan være en stor utfordring nå alarmen går, og det viser seg at regelmessige øvelser gir god effekt. Side 36

37 Side 22 av 26 «Fagdag» med 4. klasse ved Longyearbyen skole ute på brannøvingsfeltet, juni Andre året på rad vi gjennomfører dette, og noe som viser seg å være et positivt tiltak. BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING PÅ SVALBARD Longyearbyen lokalstyre og brann og redning inngår sammen med SNSK, LNS Spitsbergen, Avinor og Kings Bay, som en del av UA Svalbard(Utvalg mot akutt forurensning). Oljeverndepot med nødvendig utstyr er lokalisert ved Sysselmannsgarasjen. Depotstyrken består av totalt 20 mannskaper. Styrken inngår i statlig beredskap hos Kystverket, og kan ved behov benyttes i innsats nede på fastlandet. Normalt har innsatsmannskaper i regi av Kystverkets beredskapsavdeling i Tromsø, 2 samlinger i året. Da med depot/utstyrsgjennomgang på våren, påfulgt av land/sjøbasert øvelse på høsten. Det ble i hht Kystverkets terminliste gjennomført depotgjennomgang og utstyrssjekk i Longyearbyen, 8. og 9. april september 2014 gjennomførte depotstyrken en sjøgående og landbasert øvelse i Adventfjorden. Side 37

38 Side 23 av 26 Oljevern depotgjennomgang, vår Oljeverndepot ved Sysselmannsgarsjen, vår Opprigging og testkjøring av materiell. Oljevern øvelse, høst Oljevern. Utsett av lensesystem for sjøgående øvelse i Klargjøring av «Harbourmaster» lensesystem. Adventfjorden, høst LOV - OG FORSKRIFTSVERK VEDRØRENDE BRANNVERN PÅ SVALBARD Longyearbyen brann og redning forvalter på vegne av Longyearbyen lokalstyre følgende lover og forskrifter: Lov om brannfarlige varer, væsker og gass under trykk, med tilhørende forskrift. Lov om eksplosiver, med tilhørende forskrift. Forskrift 20. august 1993 nr 815 om brannvern på Svalbard. På fastlandet gjelder «Brann og eksplosjonsvernloven» med flere forskrifter. Side 38

39 Side 24 av 26 Av utviklingen i Longyearbyen/Svalbard ser vi at eksisterende hjemlingsverk for brannvesenet er «gått ut» på dato. Forskrift om brannvern på Svalbard fungerer ikke hensiktsmessig og tilfredsstillende opp imot andre gjeldende lov og forskriftsverk, og da spesielt mot Teknisk forskrift til plan- og bygningslov som er blitt gjort gjeldende i Longyearbyen. DSB(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har på direktiver fra Justisdepartementet etablert en arbeidsgruppe som arbeider med implementering av brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter på Svalbard. Siste møte vi hadde med respektive instanser var i september Vi mottok ikke tilbakemelding på progresjon og status dra JD og DSB i løpet av Vi håper snarlig på å få et godt fungerende, og hensiktsmessig hjemlingsverk vedrørende brann og eksplosjonsvern her i Longyearbyen. Forskrift om brannvern for Svalbard er gjeldende forskrift vedrørende brannvern. Forskriften er noe «gått ut på dato» og samsvarer ikke optimalt mot øvrig forskriftverk, blant annet mot plan og bygningslov og tilhørende teknisk forskrift. Vi hadde vårt første møte med representanter fra Justisdepartementet og DSB i 2011 vedrørende implementering av nytt og ajourført lov og forskriftsverk for Svalbard. Brann og redning håper at videreføring og progresjon vedrørende dette arbeidet prioriteres fra sentralt hold i løpet av Kommentar Vi ser at det er en jevn etterspørsel på brannvesenets leveranse av varer og tjenester. Bedrifter, institusjoner og virksomheter i byen kontakter oss jevnlig med ønske om gjennomføring av teoretiske og praktiske brannvernkurs for sine ansatte. Dette er meget positivt. Våre ønsker og intensjoner er å tilfredsstille behovet hos virksomhetene og innbyggerne i Longyearbyen, da også beboere på øygruppa for øvrig. Longyearbyens geografiske beliggenhet gjør at vi må ha konstant fokus på en god og effektiv beredskap, samt å gjøre vårt ytterste for å ivareta personsikkerhet, miljø og materielle verdier. Vi er særdeles sårbare om en større brann skulle oppstå. Da er det viktig at samtlige innbyggere er seg sitt ansvar bevisst med hensyn til å minimere risiko for uønskede hendelser. Turnover blant innbyggerne i Longyearbyen er ikke noe ukjent fenomen. For brann og Side 39

40 Side 25 av 26 redning generer dette derimot bruk av mye tid og ressurser. Da med hensyn til rekruttering, opptak og nødvendig opplæring/kompetanseheving av deltidsmannskaper. Turnover er ikke positivt for brann og redning, men er noe vi har måtte lært oss å leve med. Det er viktig at vi hele tiden tilpasser oss utviklingen i Longyearbyen, og gjennomfører tiltak som sikrer hensiktsmessig og forsvarlig beredskap. Med vennlig hilsen for Longyearbyen Lokalstyre Jan Olav Sæter Brannsjef, Longyearbyen brann og redning Side 40

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.02.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 10.03.2015, kl 18:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Årsrapport 2014 Longyearbyen brann og redning. Side 0 av 26

Årsrapport 2014 Longyearbyen brann og redning. Side 0 av 26 Årsrapport 2014 Longyearbyen brann og redning Side 0 av 26 Side 1 av 26 Jan Olav Sæter Brannsjef Longyearbyen Lokalstyre viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor det i 2-2

Detaljer

Årsrapport 2011. Longyearbyen brannvesen

Årsrapport 2011. Longyearbyen brannvesen Årsrapport 2011 Longyearbyen brannvesen Side 2 av 19 Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor det i 2-2 stilles krav til rapportering til

Detaljer

Årsrapport Longyearbyen brannvesen

Årsrapport Longyearbyen brannvesen 2010 Årsrapport Longyearbyen brannvesen LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Jan Olav Sæter Brannsjef Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993,

Detaljer

Årsrapport 2012 Longyearbyen brannvesen

Årsrapport 2012 Longyearbyen brannvesen Årsrapport 2012 Longyearbyen brannvesen Jan Olav Sæter Brannsjef Side 1 av 22 Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor det i 2-2 stilles

Detaljer

Årsrapport Longyearbyen brannvesen

Årsrapport Longyearbyen brannvesen Årsrapport 2008 Longyearbyen brannvesen Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor det i 2-2 stilles krav til rapportering til DSB(Direktoratet

Detaljer

Årsrapport 2013 Longyearbyen brann og redning Jan Olav Sæter Brannsjef

Årsrapport 2013 Longyearbyen brann og redning Jan Olav Sæter Brannsjef Side 0 av 25 Årsrapport 2013 Longyearbyen brann og redning Jan Olav Sæter Brannsjef Side 1 av 25 Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 15.12.2015, kl 16:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 26.01.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:45 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Geir Hekne Nestleder

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Årsrapport 2009. Longyearbyen brannvesen

Årsrapport 2009. Longyearbyen brannvesen Årsrapport 2009 Longyearbyen brannvesen Longyearbyen Lokalstyre Bydrift KF viser til Forskrift om brannvern for Svalbard av 20. august 1993, hvor det i 2-2 stilles krav til rapportering til DSB(Direktoratet

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 25.08.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 10.11.2015, kl 09:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.05.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 11:30 Deltakelse på telefonmøte: Kl. 11:30 - Ring 800 88 860 (fra utlandet: +47 23 18 45 00)

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 11.02.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Helga Bårdsdatter Kristiansen MEDL MDG Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 31.01.2017, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Konstituerende møte i lokalstyret for perioden

Konstituerende møte i lokalstyret for perioden Møteinnkalling Konstituerende møte i lokalstyret for perioden 2015 2019 Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune

Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Veiledning om Retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune Et hjelpemiddel for de som skal gjennomføre meldepliktige arrangement i Tromsø kommune. Opprettet: 28.07.2010 Endret 22.09.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef. Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 01.10.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF

Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Daglig leder Oppvekstforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 17.09.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Merknader: Under behandling av sak 5/16 ble Stein-Ove Johannesen (H) erklært inhabil. Stig Onarheim (H) tiltrådte som vara.

Merknader: Under behandling av sak 5/16 ble Stein-Ove Johannesen (H) erklært inhabil. Stig Onarheim (H) tiltrådte som vara. Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.02.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Elise Strømseng

Detaljer

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering.

Utvalgsmedlemmene møter kl på Kulturskolen for orientering. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 30.08.2016, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Utvalgsmedlemmene møter kl. 13.00 på Kulturskolen for orientering.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 08.03.2016, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etasje, møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder AP Torgeir

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 23.09.2014, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.05.2013, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 17.03.2015, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Administrasjonsutvalget Newtontoppen, 3. etg. i Næringsbygget

Administrasjonsutvalget Newtontoppen, 3. etg. i Næringsbygget LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 13:00 Administrasjonsutvalget Newtontoppen, 3. etg. i Næringsbygget Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 21.05.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 08.04.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Nordlys Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse

Vedlegg B1 - Ytelsesbeskrivelse Side 1. Vedlegg B1. Innholdsfortegnelse - Ytelsesbeskrivelse Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt 1 2 Tilgjengelige ressurser 1 3 Driftsavtale: 2 3.1 Generelt 2 3.2 Tilleggskostnader 2 3.3 Gjennomføring 2 3.4 Driftsstabilitet 3 3.5 Prisbærende

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 27.01.2015, kl 15:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom "Galileo" Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016 D42ÅR-51-1L-r-P.K... -......,,... 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg 50 % midlertidig stilling i personal- og Øke budsjetterte HP serviceavdelinga 2013 250 000 renteinntekter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 11.02.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 50/15 Sak 51/15 Sak 52/15 Sak 53/15 Sak 54/15 Sak 55/15 STIFTELSEN

Detaljer

Boligstrategi for Longyearbyen lokalstyre - videre behandling

Boligstrategi for Longyearbyen lokalstyre - videre behandling Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2010/50-31-485 Ivar Undheim 24.02.2012 Boligstrategi for Longyearbyen lokalstyre - videre behandling Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 06.03.2012 Lokalstyret

Detaljer

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015.

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.03.2015 Ref. nr.: 14/88726 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Longyearbyen Havnestyre Tidspunkt: 07.06.2013, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no

Detaljer

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Akuttmedisinsk avdeling Styresak 4/09 Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Saksbehandler: Jonne Kalstad Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/230 Dato: 04.02.2009 Trykt vedlegg: Ambulanseoppdrag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 5 Forebyggende brannvern Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

Behandling av søknad utvidet areal - Skjenkebevilling Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen

Behandling av søknad utvidet areal - Skjenkebevilling Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/321-16-U63 Sissel Helen Hultgren 03.02.2016 Behandling av søknad utvidet areal - Skjenkebevilling 2012-2016 - Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015 Til aktuelle søkere Bymiljø og utbygging Idrett Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 19 Telefon: 04005. Faks: 51507008 E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 27.09.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning

Disposisjon. Hva er søknadspliktig etter PBL? Hvordan blir søknader etter PBL behandlet av bygningsmyndighetene? Tromsø Brann og redning Disposisjon Hvorfor har brannvesenet som tilsynsmyndighet endret tilsynsmetodikk? Hvilke dokumentasjonskrav stilles til eier av et særskilt brannobjekt ved tilsyn hjemlet etter BEL? Hva er søknadspliktig

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet - 1. etg. Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: Umiddelbart etter endt kommunestyremøte Eventuelt forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER?

DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? 1/5 NR. 9/2005 DERES HUS OG HOTELL BRENNER, ER DET MITT ANSVAR.ELLER? ANSVAR FOR BRANNSIKKERHETEN I EIENDOMMENE Alminnelige plikter Loven pålegger en alminnelig aktsomhetsplikt for å forebygge brann, eksplosjon

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Notat til høring om St. m. 35 Brannsikkerhet.

Notat til høring om St. m. 35 Brannsikkerhet. Prosjekt: St.m. 35 høringsuttalelse Sted: Bergen/Oslo Skrevet av: Dag Skansen Dato: 11.01.2010 Om Brannfaglig Fellesorganisasjon. Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) ble stiftet 7. mai 2003. Organisasjonen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.06.2014, kl 16:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING Rammeavtale for avfallshåndtering ved akutt forurensning www.ngn.no Komplette avfallstjenester ved akutt forurensning Høsten 2015 signerte Kystverket og Norsk Gjenvinning

Detaljer

Rapport Brann- og uhellsstatistikk

Rapport Brann- og uhellsstatistikk Rapport Brann- og uhellsstatistikk 2007 1. INNLEDNING FORMÅL Formålet med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin brann- og uhellsstatistikk er å gi et bilde av skadeutviklingen innenfor

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer