Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering"

Transkript

1 Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014

2 Side 2

3 INNHOLD 1. Innledning Hvordan lese budsjettdokumentet Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak Beskrivelse av rammeendring (grunnlagsendringer) Økonomisk oversikt drift før tiltak er innarbeidet Tiltak i budsjett Prioriterte nye tiltak Ikke prioriterte nye tiltak Prioriterte salderingstiltak Ikke prioriterte salderingstiltak Årets bevilgning Budsjettskjema 1A og 1B Beskrivelse av årets bevilgninger Investeringer Økonomisk oversikt drift og investering Gebyrer og betalingssatser Satser for tilskudd og godtgjørelser Tilskudd til private barnehager Avlastning pleie og omsorg Vedlegg Beregning av skatt og rammetilskudd Renter og avdrag Selvkostberegninger Trysil Kirkelige fellesråd - budsjett ASP - Driftsbudsjett Kontrollutvalget - budsjett Handlingsplan grunnskolene Generelle forutsetninger: innbyggere pr og innbyggere ,2 % rente Skattøre settes til det maksimale som Stortinget vedtar Bakgrunnsdokumenter: Kommuneplan Økonomiplan Regnskap, årsberetning og årsmelding 2013 Reiselivsstrategi for Trysil Side 3

4 1. Innledning Budsjettet er bygd opp i henhold til lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m., og forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjett jfr. kommuneloven 46 jr. 8 fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Budsjett er en bindende plan for kommunens anskaffelse og anvendelse av midler. Budsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal være bygget opp på en slik måte at det gir kommunestyret eller de organer som kommunestyret bemyndiger, anledning til å prioritere hvordan midlene ønskes anvendt i budsjettåret. Krav til budsjettets innhold er beskrevet i kommunelovens 46 og i forskriftens 5. Kommunelovens 46 stiller følgende krav til årsbudsjettet: 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. 5 i forskriften stiller følgende krav til årsbudsjettet: Årsbudsjettet skal bestå av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Driftsbudsjettet skal omfatte: 1. Alle løpende inntekter i året. 2. Løpende inntekter avsatt i tidligere budsjettperioder som planlegges anvendt i årsbudsjettet. 3. Disponeringen av inntekter som nevnt i nr. 1 og 2 i driftsbudsjettet, herunder avsetninger av løpende inntekter for anvendelse i senere budsjettperioder og til finansiering av investeringer ført opp i årets investeringsbudsjett. Driftsbudsjettet skal settes opp i balanse, slik at alle inntekter, innbetalinger eller bruk av avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning for bruk i senere budsjettperioder. Dersom kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fordele et regnskapsmessig underskudd, skal slik avsetning være dekket inn. Tilsvarende gjelder for øvrige pliktige avsetninger.

5 Investeringsbudsjettet skal omfatte: 1. Bruk av lånemidler. 2. Inntekter/innbetalinger knyttet til konkrete investeringsprosjekter. 3. Øvrige inntekter som ikke anses som løpende. 4. Inntekter som nevnt under nr. 1 3 avsatt i tidligere budsjettperioder som planlegges anvendt i årsbudsjettet. 5. Inntekter i driftsbudsjettet disponert for investeringer ført opp i årets investeringsbudsjett. 6. Disponeringen av inntekter som nevnt under nr. 1-5, herunder avsetninger. 7. Finanstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer. Investeringsbudsjettet skal settes opp i balanse, slik at alle utgifter/utbetalinger/ avsetninger bevilgningsmessig er dekket inn. 6 i forskriften stiller følgende krav til årsbudsjettet: 1. I tilknytning til årsbudsjettet skal det gjøres rede for de grunnleggende prinsipper kommunen eller fylkeskommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. En beskrivelse av organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet skal inngå i redegjørelsen. 2. Den enkelte bevilgning skal føres opp med beløp og en tekst som angir hva bevilgningen gjelder. I tilknytning til bevilgningen skal kommunestyret eller fylkestinget angi mål og premisser knyttet til bruken av bevilgningen. Slik angivelse kan likevel utelates dersom anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens tekst og beløp. 3. De inntekter eller inntektsanslag som er føres opp i årsbudsjettet skal angis med beløp og en tekst som angir hva inntekten gjelder. Når dette må anses nødvendig av hensyn til at årsbudsjettet skal være fullstendig og oversiktlig, skal inntekten eller anslaget over inntekten ledsages av en nærmere redegjørelse. 4. Årsbudsjettet skal stilles opp slik at alle forventede inntekter/innbetalinger/bruk av avsetninger og utgifter/utbetalinger/avsetninger i året skal tas med uavhengig av om de kan påregnes å være betalt eller ikke ved budsjettårets utgang. 5. I årsbudsjettet kan føres opp midler til avsetning for bruk i senere budsjettperioder. Midler som i medhold av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål skal avsettes til fond reservert for nevnte formål. Øvrige avsetninger, herunder inndekking av underskudd fra tidligere budsjettperioder, føres opp til styrking av kommunens eller kommunens frie fondsbeholdning. 6. Årsbudsjettet skal inndeles på en slik måte at det tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av loven. Nærmere krav til årsbudsjettets inndeling er gitt i vedlegg 1 (budsjettskjema 1 og 2 driftsbudsjettet) og vedlegg 2 (budsjettskjema 4 investeringsbudsjettet). Kommunestyret eller Fylkestinget avgjør selv den ytterligere inndeling av årsbudsjettet. Budsjett for kommunale foretak - Trysil kommuneskoger KF - kan fremstilles som særbudsjetter eller integreres i kommunens budsjett. Uansett er foretaket en del av kommunen som juridisk person, og kommunestyret er ansvarlig. Budsjettet for 2015 forutsetter overføringer fra Trysil kommuneskoger KF på 7,5 mill kr, midlene fremkommer i budsjettskjema 1B ramme 851. I tillegg kommer renter og avdrag på lån for finansiering av innfrielse av garanti (17,95 MNOK) overfor Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjon IKS. Budsjett for Trysil kommuneskoger KF behandles av kommunestyret som egen sak. Side 5

6 Budsjettet er bygd opp med ansvarsområder (rammeområder) som gjenspeiler kommunens organisering av virksomhetsområder. Hvert ansvarsområde er på tre siffer. For å ivareta best mulig økonomistyring er hvert ansvarsområde utvidet til fire siffer, som benyttes i den interne kontoplan. Budsjettet vedtas på sektornivå (budsjettskjema 1B). Ansvarsområdene inneholder forskjellige funksjoner i henhold til KOSTRA 1 -forskrift for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata. Funksjoner uttrykker hvilke ressurser i form av grupper av aktiviteter/tjenester kommunen bruker for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne. Administrasjonenes interne budsjettdokument har splittet de tresifrede ansvarsområdene ned på et firesifret nivå. Funksjonene som i KOSTRA-forskrift er på tre siffer er splittet opp på et firesifret nivå. Hvert funksjonsområde er videre splittet opp i arter, som viser hvilke type produksjonsfaktorer som skal benyttes for å oppnå det ønskede aktivitetsnivå. Myndighet til å gjennomføre budsjettreguleringer mellom ansvarsområder, funksjoner og arter er beskrevet i reglementet for delegering av budsjettmyndighet (KS-vedtak 12/25). Det er kommunestyret selv som vedtar justeringer mellom sektorrammer, med unntak av rammeendringer som følge av lønnsoppgjør hvor rådmannen er delegert fullmakt til å gjøre dette. Hovedutvalgene kan omprioritere mellom virksomhetsområder innenfor sin sektor. Årsbudsjettets rolle i kommunens plan- og budsjettsystem kan illustreres som vist i figuren under. Sektorplaner Kommuneplanens Langsiktige del Handlingsdel av kommuneplan og Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap Årsberetning Årsmelding Fysiske planer (Arealplanlegging) Rapportering og bruk av årsrapporter er viktig i den kontinuerlige planleggingsprosessen Årsbudsjettet må sees i sammenheng med handlingsdel av kommuneplan og økonomiplan. I disse dokumentene er kommunens økonomiske status, utvikling og andre forhold som er med å påvirker kommunens situasjon beskrevet. For kommunens fremtidige handlefrihet er det viktig at kommende års budsjett legger føringer og ikke hindringer i forhold den ønskede utvikling. 1 KOSTRA er en forkortelse for KOmmunal STatlig RApportering. Rapporteringen består i både tjeneste og regnskapsrapportering. Side 6

7 2. Hvordan lese budsjettdokumentet Budsjett 2015 for Trysil kommune er en detaljering av første året i økonomiplan , og må sees i sammenheng. Budsjettet dokumentet består av følgende kapitler: 1. Innledning 2. Hvordan lese budsjettdokumentet 3. Hovedoversikt totale utgifter og inntekter ved videreføring av aktiviteten pr uten at tiltak er innarbeidet. 4. Tiltak for saldering av budsjett. Kravet til budsjett er at det er i balanse (inntekter = utgifter). Rådmannen har innarbeidet tiltak for å få budsjettet i balanse. 5. Årets bevilgning. Hovedoversikt totale utgifter og inntekter - etter at tiltakene er innarbeidet, samt beskrivelse av bevilgning på hvert rammeområde. 6. Årets investeringer, med en oversikt over de investeringer som er blitt prioritert inn i budsjettåret. 7. Hovedoversikt drifts- og investeringsbudsjett 8. Gebyrer. 9. Satser for tilskudd og godtgjørelser 10. Vedlegg. Beskrivelse av de forskjellige kapitlene: Hovedoversikt totale utgifter og inntekter ved videreføring av dagens aktivitet viser kommunens hovedtyper av driftsutgifter og driftsinntekter. Oversikten viser budsjett for 2015, opprinnelig budsjett 2014 og regnskap Tiltak er utarbeidet for å oppnå budsjettbalanse, i tillegg er det utarbeidet noen nye driftstiltak. For å tilfredsstille kravet om budsjettbalanse må det foretas en prioritering av tiltakene. Alle tiltak blir presentert og kommentert. Ikke prioriterte tiltak er samlet under samme kapittel. Årets bevilgning. Hovedoversikt totale utgifter og inntekter - saldert budsjett (alle tiltak innarbeidet) - viser kommunens hovedtyper av driftsutgifter og driftsinntekter når budsjettet er saldert. Oversikten viser budsjett for 2015, budsjett 2014 og regnskap Beskrivelse av årets bevilgninger viser virksomhetenes rammebudsjetter (netto). Kommunale tjenester er delt inn grupper, kalt funksjoner. I.h.t. budsjettforskriften skal alle mål beskrives for årets bevilgninger. Det er den politiske bestillingen som skal beskrives overfor administrasjonen. Resultatmål/indikatorer bør være en del av beskrivelse av bevilgning. Det har vært en prosess for å finne resultatmål/indikatorer, men vi har ikke klart å finne gode objektive mål. Dette er noe som bør gjøres i samarbeid med administrasjon og politikere. Årets investeringer er en oversikt over de investeringstiltakene som er prioritert i budsjettåret. I økonomiplan finnes oversikten over innmeldte tiltakene som er prioritert og ikke er prioritert. Hovedoversikt driftsbudsjett er en obligatorisk oppstilling over inntekter og utgifter. Side 7

8 Gebyrer og betalingssatser 2015 viser en oversikt over alle gebyrer, utleiesatser m.m. som kommunen har i sitt program. Disse gebyrene skal vedtas av kommunestyret, og er bindende gjennom budsjettåret. Vedlegg 1 - Beregning av skatt og rammetilskudd Ved beregning av rammetilskudd og skattenivå for 2015 er KS sin prognosemodell lagt til grunn (Prok 1405). KS har lagt St.prp.nr.1 ( ) for budsjetterminen 2015 til grunn for sine beregninger. Det er tatt utgangspunkt i forventet skatteinntekt pr. innbygger i forhold til gjennomsnittlig skatteinntekt pr. innbygger på landsbasis. For Trysil kommunes vedkommende utgjør dette ca. 75 %. Fremtidige svingninger i skatteinntekter pr. innbygger vil bli utjevnet løpende gjennom året. Det betyr i praksis at Trysil kommunen beholder kun 10 % av mer skatteinntekter og blir kompensert med 90 % ved en eventuell skattesvikt. Dette forutsetter at en svak nasjonale skatteveksten lik det som ligger inne i prognosen til Stortinget. Dersom den nasjonale skatteveksten er lavere en prognosen vil alle kommuner med inntektsutjevning tape på det. Vedlegg Beregning av rammetilskudd Prognosemodell som viser sammensetning av frie inntekter i form av rammetilskudd og skatt på formue og inntekt. Renter og avdrag, er en oversikt som viser renter og avdrag kommunen har på våre innlån. Beregning av selvkost / gebyrendringer Beregning av inntekter på selvkostområder Budsjett til Trysil kirkelige fellesråd ASP-budsjett Kontrollutvalgets budsjettforslag Handlingsplan for grunnskolene Side 8

9 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak. Nedenfor vises de to obligatoriske hovedoversiktene budsjettskjema 1A og 1B ved en videreføring av aktivitet pr Ved en videreføring av denne aktivitet er alle kjente rammebetingelser innarbeidet. Med rammebetingelser mener eksterne forhold som kommunen selv ikke kan påvirke. Eksempler på dette er lønnsoppgjør, endringer i antall brukere, prisendringer mv. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett før tiltak er innarbeidet Alle tall i hele tusen Note Budsjett Budsjett 2014 Regnskap Skatt på inntekt og formue * Ordinært rammetilskudd * Skatt på eiendom (7 promille) Andre direkte eller ind.skatter (konsesjonsavgift) Andre direkte eller ind.skatter Sum frie disponible inntekter Renteinnt. og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 9 Renteutg, prov., andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 11 Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekn. av tidl. års regn.messige merforbruk 14 Til ubundne avsetning Til bundne avsetning Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk/fond Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetning Ovf. til investeringsregnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer-/mindreforbruk * skatt og rammetilskudd er beregnet i forhold til at det innbyggere pr og innbyggere pr i Trysil kommune. Noter budsjettskjema 1A Planpriode Budsjett Budsjett 2014 Regnskap Ordinært rammetilskudd består av: Rammetilskudd Inntektsutjevning Andre direkte eller ind.skatter består av: Integreringstilskudd Komp.tilskudd (skole, omsorgsboliger og sykehjem) Rentekompensasjonstilskudd skoleanlegg Renteinnt. og utbytte består av: Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på lån til Trysil kommune holding AS Utbytte Eidsiva AS Renteinntekter på ansvarlig lån til Eidsiva Energi - 7% Til ubundne avsetning er: Avsetning til Idrettsfond Avsetning til kommuneplan og reg.planer Avsetning til kompetansefond og isgangsvern Avsetning til fortau langs Bergevegen Avsetning til disposisjonsfond (2013 og 2014: Landbruksfond) Til bundne avsetning er: Avsetning til kraftfond Avsetning til bundne driftsfond (renter på selvkost- og bundne fond) Bruk av ubundne avsetninger Bruk av premieavviksfond Bruk av disposisjonsfond Side 9

10 Budsjettskjema 1B - før tiltak er innarbeidet Alle tall i hele tusen S e kt o r Planperiode Endring Budsjett Budsjett 2014 Regnskap Sentraladministrasjon, inkl Kirkelig fellesråd og næring 100 Sentraladministrasjon, inkl Kirkelig fellesråd og næring Oppvekst og kultur Grunnskolene i Trysil Kultur og kulturskole Sønsthagen skole Barnehagene i Trysil Helse og omsorg Adm. helse og omsorg (inkl. enhet forv. mv) Institusjon, sykehjem Omsorgstjenesten Helse Hjemmebasert tjeneste Sosial Forvaltning og teknisk drift Forvaltningsavdeling Teknisk driftsavdeling Øvrig finans Øvrig finans (Premieavvik med mer) Overføring fra Trysil kommuneskoger KF Sum linje Avvik mellom skjema 1A og 1B: Positivt tall = underskudd / Negativt tall = overskudd) Innarbeides i ramme 850 Når alle kjente endringer i rammebetingelser er innarbeidet er det et negativt avvik på 3,3 millioner kroner i Uten grunnlagsendring på kr innen Omsorgstjenesten ville det økonomiske avviket mellom skjema 1A og 1B vært tilsvarende stort. Denne engangsinntekten blir borte i 2016 noe som avviket viser. Årsaken til negative avvik mellom skjema 1A og 1 B ligger i endring i innbyggersammensetning og beregnet utgiftsbehov som staten har beregnet når de beregner overføring av frie inntekter til kommunen. Utgiftsvekst er høyere enn inntektsveksten. Årsaken til endringene er kommentert nedenfor for hvert enkelt rammeområde. Generelt kan det sies at kommunen har en høyere kostnadsstruktur enn det staten har beregnet at vi trenger. Budsjettskjema 1A tar ikke høyde for noen investeringer. Kommunen har fortsatt behov for investeringer innen pleie og omsorg (institusjon og boliger) og innen infrastruktur (vei, vann og avløp). 53 % 5 % 10 % 32 % Sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse og omsorg Forvaltning og tektnisk drift Side 10

11 3.1 Beskrivelse av rammeendring (grunnlagsendringer) Nedenfor er det en beskrivelse av endringer i de enkelte rammer. Endringer vil være pris- og lønnsvekst, endringer i lovpålagte oppgaver, føringer i forslag til statsbudsjett 2015 mv Sentraladministrasjonen Hovedposter - ansvar 100* Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Økte lønnsutgifter er som følge av lønnsoppgjør 2014 og godtgjøringer i forbindelse med kommunevalget Det er innarbeidet kr i utgifter til valgmateriell, annonsering mv. Videre er det lagt inn økning i lisenser knyttet til nye moduler i lønn og personalssystemet med kr og kr i økning i velferdskontoen på grunn av økning i utgifter og antall i ansatte som skal tilkjennes erkjentlighetsgaver for 25 års tjeneste. Konto for juridisk bistand og også økt fra kr til kr Økningen i kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i kommunal egenproduksjon er økte utgifter knyttet til SÅTE (IKT-samarbeidet) kr og av midler til kontrollutvalget (revisjon) kr Overføringer har en økning som skyldes økning i overføringer til Trysil kirkelige fellesråd med kr (se vedlegg til budsjettet), og korrigering av noen budsjettposter fra opprinnelig budsjett 2014 som ble midlertidig plassert på hovedpost 14, men som nå er flyttet til andre hovedposter Endring i refusjoner er i forhold støttefunksjoner som belastes selvkostområdet Grunnskolene Hovedposter - ansvar 210* Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Generell lønnsvekst og en økning i på kr til kvalifiseringsstønad på grunn av fler på denne ordningen i Små justeringer av forskjellige poster som følge av prisvekst, og økte utgifter til skoleskyss. Nytt for 2015 er at det vil foregå en internfakturering for bruk av stillingsressurser fra Kulturskolen, og som bidrar til en økning på hovedpost 11, med en tilsvarende reduksjon på hovedpost Kostnader til spesial undervisning (kjøp fra private skoler) har økt Salderingstiltak for 2014 med 5 % reduksjon i driftsposter ble i opprinnelig budsjett 2014 plassert på hovedpost 14. Tiltaket er gjennomført og ligger nå plassert på forskjellige driftsposter i hovedpost Reduksjon i inntekter er på grunn av en feil i budsjett 2014 vedr. inntekter på utleie ved TUS og Vestre Trysil har ingen SFO inntekter 17 - Økning av refusjoner for gjesteelever og kompetansemidler, samt at statlig refusjon på tre nye stillinger er innebakt her. Side 11

12 221 Trysil Kulturskole Hovedposter - Reultat fra ansvar 221* Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Økning skyldes generell lønnsvekst og flere små lærerstillinger fra andre sektorer er slått sammen til en stilling ved kulturskolen, sektorene intern faktureres for tjenester innen bl.a. musikkterapi Mindre utgifter til blant annet Mekkeklubben 14 - Økt tilskudd til idrett som følge av økte midler på idrettsfondet Refusjonsinntekter fra intern fakturering, sees i sammenheng med økning på post Finansiering av økt tilskudd til idrett med bruk av idrettsfondet. 240 Barnehagene i Trysil Hovedposter - Reultat fra ansvar 240* Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Økning i årslønn/lønnsvekst, samt økt grunnbemanning pga flere barn/endret behov Redusert strøm/energiutgifter, samt merinntekt matpenger (selvkost) 13 - Økt tilskudd til private barnehager. Gjelder søskenmoderasjon som følge av økt makspris, tilskudd pr barnehageplass, samt refusjon for spes.ped/styrkingstiltak Redusert refusjon til private barnehager pga spes.ped/styrkingstiltak, i tillegg til at utgiften er korrigert til hovedpost Økt inntekt med bakgrunn i forslaget til statsbudsjett og ny makspris for barnehageplass 17 - Redusert lærlingtilskudd som følge av ledig lærlingplass høsten Administrasjon Kommunalsjefen m.m. Hovedposter - ansvar 3000;3001 Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Merkantile stillinger på 1,629 mill kr er ompostert til andre ansvar av kostrahensyn, mens det er en økning på omsorgslønn, BPA etc på 1,653 mill kr (delvis statsbudsjett-basert) korrigering av yrkesskadeforsikring 13 - Dette gjelder antatt kjøp av sykehjemsplasser i Side 12

13 310 Institusjon, Sykehjem Hovedposter - ansvar 310* Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Økning i lønnsutgifter er knyttet til etablering av vikarpool på Trysil sykehjem med 4,35 årsverk jf, bl.a imøtekommelse av krav etter AML 14-9, 5. Vikarpoolen har en utgift på kr som finansieres av sykelønnsrefusjoner og redusert vikartjenester. 11- Redusert budsjett for vikartjenester med kr Budsjett 2014 hadde en «refusjonsinntekt» på hovedpost 14 som følge av økt bemanning knyttet til midlertidig bruk av aldershjemmet. For 2015 er denne «refusjonsinntekten» fjernet. 16- Vederlag for langtidsopphold er justert i forbindelse med at Trysil sykehjem har 8 færre institusjonsplasser i Det er budsjettert med sykelønnsrefusjon for 2015 samt en andel av refusjoner på særlig ressurskrevende brukere knyttet til sykehjemmet. 320 Omsorgstjenesten Hovedposter - ansvar 320* Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Endringer i lønn skyldes nedbemanning ved avdeling Lundevegen i forbindelse med bortfall av en bruker, samt overføring av en lederstilling til eldreomsorgen.ved avdeling Bergetunet og Hagebæk er det gitt stillingsøkninger etter AML (fireårsregelen) på til sammen 1,6 årsverk. Dette er lagt inn som fastlønn og finansieres via vikarbudsjettet og inntekter på sykelønnsrefusjoner. Fastlønn er regulert i henhold til sentralt lønnsoppgjøret i Justeringer i henhold til regnskap for inneværende år Justeringer i henhold til regnskap for inneværende år Økt brukerbetaling justert i forhold til regnskap for inneværende år Budsjettering av sykelønnsrefusjoner i forbindelse med tilsettinger etter AML I forbindelse med beregning av særlig ressurskrevende tjenester for 2013 etablerte kommunen en annen beregningsmåte for refusjonsgrunnlaget. Ved å benytte seg av samme beregningsmodell som andre kommuner i revisjonsområdet for Hedmark Revisjon er det mulig å øke inntektene ytterligere og likevel være innenfor det regelverk som er gjeldende for ordningen, jfr. Rundskriv IS -4/2014. Det vil som tidligere bli sendt et etterkrav på nye bruker, dette alene vil bidra med minimum kr i Dette vil være en engangsinntekt i 2015 og som ikke kan videreføres i planperioden. Side 13

14 330 - Helse Hovedposter - ansvar 330* Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Økningen skyldes etablering av 0,35 årsverk i helsestasjonen jf. statsbudsjett 2014, Det er en økning i 0,5 årsverk på avdeling for Enslige mindreårige jf KS - vedtak Stilling som frivillighetskoordinator i 100 % er etablert i Tilskudd til etablering av nødnett opphører. Nødnett er etablert i Fra innfører Trysil kommune refusjon fra Helfo m.h.t formidlingstjenester i legevakt. Taksten for telefonkonsultasjon er pr. tiden kr 62,- pr konsultasjon og Trysil kommune har ca. gjennomsnittlig 20 slike konsultasjoner pr dag Det er budsjetter for 20 % egenandel vedørende enslige mindreårige. Endringen ble innført i 2014, men korrigert budsjettmessig i juni og det oppstår en differanse i budsjett pr januar mellom 2014 og Hjemmebasert tjeneste Hovedposter - ansvar 340* Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Endringer i fastlønnsbudsjettet skyldes etablering av Villa Sole 5,8 årsverk pluss overføring av nattevakt fra Lundevegen 1,8 årsverk. En avdelingsleder er øverført fra boligtjenesten til eldreomsorgen. Rammen ble økt med 11 årsverk i forbindelse med Kommunestyrets behandling av 2. tertialrapport Fastlønn er regulert i henhold til sentralt lønnsoppgjør mai Økningen skyldes innkjøp og husleie til Villa Sole, samt justeringer av medisinsk forbruksmateriell i henhold til regnskap 2014 (på grunn av presiseringer i Forskrift i 2013) 13 - Justering av kjøp av multidose i henhold til regnskap for Økningen skyldes økte utgifter på mva som følge av innkjøp på Villa Sole, samt medisinsk forbruksmateriell 16 - Økte salgsinntekter på grunn av brukerbetaling og husleie på Villa Sole, samt økning i brukerbetaling på praktisk bistand i henhold til regnskap Økte refusjoner på mva som følge av økte utgifter under hovedpost Overføring fra fond i forbindelse med trygghetsalarmer. Side 14

15 350 Sosialkontoret Nav Hovedposter - ansvar 3500 Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Budsjett 2014 hadde for mye lønnsmidler avsatt og selv om Lokale og sentrale lønnsoppgjør er lagt inn, men lønns går Driftskostnader økes med skyldes forventet prisvekst Opphold i rusinstitusjon er budsjettert med lavere for Det er hittil i 2014 ikke kjøpt tjenester Bidragskonto er justert opp. Økning skyldes økt aktivitet, prisvekst og økning i sosialhjelpsnormer. Sees også i sammenheng med lite aktivitet på kvalifiseringsprogrammet, konto 10. Kontoen økt med da tjenesten sosiale utlån blir brukt i større grad enn tidligere på grunn av nye føringer vedrørende depositum. 400 Forvaltningsavdelingen Hovedposter - ansvar 400* Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Grunnlagsendringen skyldes at driftspost hos kommunalsjefen ved en feiltakelse ble tatt ut for budsjett Beløpet er lagt inn igjen for Teknisk drift Hovedposter - ansvar 600*;601* Regnskap Opprinnelig budsjett Justert Budsjett Forslag til budsjett Grunnlagsendring Lønn inkl. sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod Overføringer (tilskudd m.m.) Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Sum netto Lønnsoppgjør 11 - Interne justeringer mellom ansvarsområder og tjenester, økning av vintervedlikeholdsbudsjett for veg, noe redusert budsjett til vedlikehold innen, vann/avløpsområdet. Energiutgifter er justertårets EPC-besparelse har vært samlet på område Nye besparelser innen energi er lagt ut på de ulike tjenesteområdene Økte utgifter til Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste 227', samt økte utgifter til slamtømming 256' 14 - Økte mva-utgifter - motpost i I all hovedsak økte inntekter innen vann/avløp 17 - Økte mva-refusjoner, motpost i Endret bruk av fond innen vann/avløp (selvkost) Side 15

16 3.2 Økonomisk oversikt drift før tiltak er innarbeidet Tall i 1000 kroner Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Netto driftsresultat før tiltak er negativt med kroner 8 millioner. Anbefalt nivå på netto driftsresultat er 3 % av sum driftsinntekter, for Trysil kommune vil det være ca kroner 16,5 millioner. For å få til en tilfredsstillende driftsøkonomi må netto driftsresultat bedres med kroner 30 millioner. Side 16

17 4. Tiltak i budsjett Tiltakene i kapittel fire er de samme tiltakene som er i økonomiplan Tiltak må prioriteres og vedtas i forhold til når de skal gjennomføres. En del andre tiltak ligger inne i ordinært driftsbudsjett og noen er oppført med beløp mens andre er beskrevet i budsjettdokumentet og beskrivelse av bevilgning. Hensikten er å vise områder og konkrete tiltak som bygger opp under kommuneplanens overordnede mål og delmål. Kravet til budsjettbalanse er absolutt, dette gjelder også økonomiplan. Dette kravet vil påvirke prioritering og gjennomføring av tiltak. Hvilke tiltak som skal gjennomføres til hvilket tidspunkt i planperioden er en politisk prioritering. Det er lite som tyder på at kommunen vil få større ressurser til disposisjon i årene fremover. Kommunen har store økonomiske utfordringer i årene som kommer. Utfordringen blir derfor å prioritere kommunens ressurser slik at disse blir forvaltet på en best mulig måte. Kravet til økonomistyring, omstillingsevne og kompetanseutvikling vil bli ytterligere skjerpet. Dette vil kreve stor innsats både fra den politiske og administrative ledelse, og ikke minst fra medarbeidere i de ulike virksomhetene i kommunen. For å komme i budsjettbalanse er det utarbeidet ei liste over tiltak som må gjennomføres. Tiltakene i budsjettdokumentet er mange og gir kommunen et økonomisk resultat som i realiteten kun er i balanse. Det er få eller ingen reserver/buffere til uforutsette hendelser. Arbeidet med økonomiplan er krevende ettersom kommuneøkonomien er svært anstrengt og strammes ytterligere inn som følge av en negativ utvikling i innbyggertallet. Avvik mellom disponible økonomiske rammer og aktivitetsnivå er stort. Det er svært krevende å utarbeide nok tiltak til å komme i økonomisk balanse. Alle tiltak skal være realistiske og konsekvens utredet. Enkelte tiltak vil ikke få full virkning i 2015, men fra 2016 vil de kunne få full virkning, dette fremgår i tabellene nedenfor. 4.1 Prioriterte nye tiltak Det er alltid behov for å endre aktivitet og rammer for bevilgning. Årsaken kan ligge i faglige behov, politiske føringer eller andre føringer fra andre myndighetskrav som ikke er meldt inn som grunnlagsendringer. Listen nedenfor viser de tiltak som medfører ny aktivitet i planperioden, noen medfører engangsutgifter i 2015 og andre har økonomisk effekt i hele planperioden. Nr. Delmål i Forslag til nye tiltak Sektor/ kom.plan ramme Budsjett Sentraladministrasjon Økning av 40% stilling hos LØP 1 / Forvaltning og Teknisk drift Planlegging Innbygda skole 6/ Sum tiltak Kommentarer: 1. Økning av 40 % stilling hos LØP Opprettelse av 40 % stillingsressurs som personalkonsulent med stillingskode saksbehandler på lønn og personalavdelingen samt reduksjon av stilling som personalkonsulent fra 100 % til 50 %. Det er behov for en stillingsutvidelse på 40 % ved lønn og personalavdelingen. Årsaken ligger i behov for å videreutvikle det totale personalarbeidet i Trysil kommune gjennom lønn- og personalkontoret. Når en av våre ansatte i 100 % stilling går av med AFP til 50 %, vil det være behov for å rekruttere en 100 % stilling som personalkonsulent på høgskolenivå. Oppgaver som utbredelse av helhetlige planer og retningslinjer og reglementer krever en økt ressurs i en periode. Dette er innenfor områder som rekruttering og ansettelser, helhetlig kompetanseplaner, Helse, miljø og sikkerhet, videreutvikling av Visma HR og KF kvalitet for hele organisasjonen. Tiltaket må også sees opp mot salderingstiltak nr 11 Forbedringsprosjekt 2016, da dette tiltaket vil Side 17

18 medføre mye arbeid for personalavdelingen. 2. Planlegging Innbygda Skole Tiltaket gjelder midler til planlegging av ombygging av Innbygda Skole. Ihht. bestillingen fra KS forprosjekteres et nytt SFO-bygg på skjelettet av nåværende svømmehall, parallelt med at endelig løsning for TUS utarbeides. Det er foreslått avsatt kr ,- i budsjett 2015 til dette planarbeidet. Med revidert prognose for elevtall er det Innbygda skole og et prekært behov for arbeidsplasser for lærere er det Innbygda som bør prioriteres først. Det kan allerede i 2015 bli aktuelt å gjøre om deler av Innbygda skole. Det vil i så fall bli tatt opp som en egen sak i løpet av Ikke prioriterte nye tiltak Det er alltid ønsker og/eller behov for å endre aktivitet og rammer for bevilgning. Årsaken kan ligge i faglige ønsker /behov, politiske føringer eller andre føringer fra andre myndighetskrav som ikke er meldt inn som grunnlagsendringer. Listen nedenfor viser de tiltak som ikke er prioritert og som medfører ny aktivitet i planperioden, noen medfører engangsutgifter i 2015 og andre har økonomisk effekt i hele planperioden. Nr. Delmål i Forslag til ikke prioritert nye tiltak Sektor/ Budsjett kom.plan ramme Sentraladministrasjon Dreneringsarbeid og reparasjon av 1 / grunnmur Trysil kirke 2 Utvendig overflatebehandling Østby kirke 1 / Bevaring av altertavle i Tørberget kirke 1 / Oppvekst og Kultur Skolebibliotek - TUS 2 / Kulturhus - stoler 2 / Ungdomsklubb - bemanning 2 / Kulturarrangement 2 / Museer 2 / Pilgrimsled 2 / Kulturskole - sang/kor 2 / Kulturskole - dans 2 / Kulturskole - bilde 2 / Aktivitetsskole 2 / Aktiv læring i barneskolene 2 / Kompetansemidler Barnehagene 2 / Helse og omsorg Ergoterapeut i hjemmetjenesten 3 / eldreomsorg Folkehelsesatsning 3 / ,0 årsverk avdelingsleder institusjon 3 / ,10 årsv - Koordinator ved Gamlevegen b. 3 / Styrking av helsestasjonen og skolehelsetjenesten 3 / Forvaltning og Teknisk drift Plan-, bygg og miljøavdeling Side 18

19 Nr. Delmål i Forslag til ikke prioritert nye tiltak Sektor/ Budsjett kom.plan ramme Samfunnsplanlegger 4 / Bygg og eiendomsavdelingen Riving av 5 bygg på fire eiendommer 6/ Utskifting av dører og vinduer på 6/ Buskvegen 1 og Utskifting av dører og vinduer på Liavegen 6/ Utvendig maling av Lundevegen 6-8 6/ Utvendig maling av Trysil ungdomsskole 6/ Utskifting av dører og vinduer i Vikavegen 9 og 11 6/ Veg-, vann og avløpsavdelingen Hovedplan vann og avløp (selvkost) 6/ Utbedringer ved Tørberget renseanlegg 300 (forprosjekt - selvkost) Driftsoperatør VA-avd. (selvkost) 6/ Vegrekkverk langs kommunal gangveg 6/ langs Fv 572, Bygdervegen (sør for Innbygda sentrum) Oppgradering av partier av 6/ Korsbergsvegen, Ørsjøsætervegen og Drevdalsvegen (øst) Oppgradering av Tannånesvegen 6/ Oppgradering av Skjærhollvegen 6/ Rehabilitering av overvannsledning i 6/ Storvegen sør (veg) Fast dekke på Hallgeir Brendens veg og ved 6/ endene av brua over Tørbergsåa Oppgradering av Munksjøbergsvegen 6/ Stigen bru - vegrekkverk 6/ Reasfaltering av kommunale veger i 6/ Innbygda Oppgradering av Volfeltvegen 6/ Oppgradering av Østsidevegen 6/ Oppgradering av Flermovegen 6/ Oppgradering av Østre og Vestre 6/ Tørbergsvegen Sum tiltak Kommentarer: 1. Dreneringsarbeid og reparasjon av grunnmur Trysil kirke Trysil kirkelige fellesråd ser det nødvendig å sikre Trysil kirke mot overflatevann. Trysil kirke ligger lavt i terrenget og vann fra tak og den omliggende kirkegården renner mot kirkens mur og vegger. Dette har ført til frostspreng på utvendig puss. Trysil kirkelige fellesråd ønsker å utbedre dreneringen av overflatevannet i tilknytning til kirken slik at kirkebyggets mur og vegger ikke blir påvirket av fuktighet fra overflatevann. Tiltaket er vurdert å ha minst 10 års levetid. Ved å utbedre dreneringen rundt Trysil kirke vil også tilgjengeligheten til kirken øke, da adkomstveiene vil bli tørre og faste. Tilgjengeligheten til Trysil kirke er i dag utfordrende for personer med funksjonshemming, grunnet overvann og løs masse på veiene rundt kirken. Tiltaket er forventet å ha en kostnadsramme på kr ,- Side 19

20 2. Utvendig overflatebehandling Østby kirke Østby kirke har behov for overflatebehandling. Malingen er i ferd med å flakne av kirken og bart treverk er synlig. Tiltaket vil derfor kreve ekstraordinær vedlikeholdsinnsats. Tiltaket er ventet å ha minst 10 års levetid. Tiltaket er forventet å ha en kostnadsramme på kr ,- 3. Bevaring av altertavle Tørberget Kirke Altertavla i Tørberget kirke er av stor kulturhistorisk verdi for Trysil og Sør-Østerdalen. Tavla ble kjøpt til Elverum kirke i 1686, men solgt videre til Trysil i 1735 og satt inn i den hellige trefoldighetskirken i Innbygda. Altertavla har aldri vært restaurert eller konservert og har således et stort behov for å bevaring slik at den sikres for fremtiden. Det er antatt at kostnadene på en slik bevaring vil komme opp i en størrelse på kr ,-. Tiltaket har vært oppe i fellesrådet tidligere, men aldri blitt fremstilt. Riksantikvaren må være en sentral samarbeidspartner i dette tiltaket og deres føringer må være bestemmende av metode og materialvalg. Tiltaket er forventet å ha en kostnadsramme på kr ,- 4. Skolebiblioteket - TUS Det bør opprettes en 40 % bibliotekarstilling slik at barnebokavdelingen blir bemannet, slik at åpningstidene kan utvides, slik at arbeidssituasjonen / arbeidspresset på biblioteket bedres jfr dokument nr 5 i ephorte-sak 14/1349 og slik at både Trysil ungdomsskole (TUS) og Innbygda kan bruke biblioteket som skolebibliotek. TUS la for tre år siden ned en 50 % bibliotekarstilling og har ikke et skolebibliotek slik opplæringsloven krever. Biblioteket har inngått en avtale med TUS og holder åpent for TUS sine elever i skoletiden, samt gir elevene opplæring. Innbygda sitt bibliotek ligger også i dvale og har ingen midler til f eks innkjøp. Utgiften bør deles mellom oppvekst og kultur. Tiltaket er utformet i samråd med rektorene ved TUS og Innbygda. 5. Kulturhus Stoler Stolene i Kulturhuset Hagelund har behov for utskiftning. Stolene ble installert i 1989 og er veldig nedslitte. Det å kjøpe nye stoler med likt oppsett er ingen god idé da de neste stolene også har en lang levetid og behovet til Kulturhuset Hagelund er annerledes i dag enn for 25 år siden. Vi ber om at det blir satt av ,- kr. i 2015 til konsulent og jobbing med å innhente alternativer for stoler og oppsett. Alle faste brukere av Kulturhuset Hagelund vil være involvert i prosessen. Målet med midler som er avsatt i 2015 er å få nye stoler inn i budsjettet for 2016, da alle stoler bør byttes ut. Tiltaket er også jfr rapport fra HMS Øst, ephorte-sak 2014/1739 om sjauing av stoler og bord: «Stolene løftes til traller med plass for 6-7 stoler. Fare for arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager.» 6. Ungdomsklubben bemanning Med dagens bevilling til ungdomsklubb er det en voksen alene på jobb de første timene klubben er åpen. Mange ungdommer kommer rett fra skolen på ungdomsklubben og det er ofte registrert over 20 ungdommer den første timen klubben er åpen. De nye lokalene til ungdomsklubben er større enn tidligere og krever mer tilsyn. Lokalene brukes i samdrift med både ungdomsskolens kantinedrift og voksenopplæringen. Dette betyr at det må brukes en del tid på å tilpasse lokalene hver dag før ungdomsklubben skal åpne. Det lages også middag for salg på ungdomsklubben slik at ungdommene som kommer rett fra skolen får mulighet til å kjøpe seg et varmt måltid. Et populært tiltak. Det er ikke tilfredsstillende å være kun en voksen fra åpning og alternativet er å vurdere å begrense tilbudet de første timene. Dette vil gå ut over de ungdommene som bruker ungdomsklubben i tiden mellom at ungdomsskolen slutter og fram til skolebuss fra videregående går. For å kunne opprettholde det gode tilbudet ungdomsklubben har blitt i nye lokaler, er det er behov for å øke voksentettheten med 2,5 t pr uke. Dette krever 3-4% ekstra stilling 7. Kulturrangement Tildelte midler for Den kulturelle spaserstokken 2015: kr Side 20

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012 KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA NØKKELTALL 2011...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer