Rapportering til ledelse og styre ved UiO. SUHS-konferansen 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering til ledelse og styre ved UiO. SUHS-konferansen 2010"

Transkript

1 Rapportering til ledelse og styre ved UiO SUHS-konferansen 21 1

2 Utfordringer rapportering til ledelser og styrer Tradisjonelt har fokus regnskapspreget Enhetene har rapportert til sentralt, men rapporteringen oppleves ikke som meningsfull ved enhetene Ledere skjønner ikke økonomirapporter For lang tid fra regnskap avsluttes til styringsinfo forligger Informasjonen blir ikke beslutningsrettet Mange bruker mye tid på budsjettering og rapportering For mye fast styringsinformasjon for lite ad.hoc og analysepreget Målsetning: mindre ressursbruk mer ledelsesrelevant 2

3 Økonomi må settes i et virksomhetsstyringsperspektiv Virksomhetsstyringsperspektiv Ledelsen styringsinformasjon om virksomheten generelt Nøkkeltall aktiviteter publikasjonpoeng, studiepoeng Status planer Økonomistyringsperspektiv Ledelsens styringsinformasjon om økonomiske forhold Resultat og ulike økonomiske nøkkeltall s eksternregnskap Tertialrapportering Virksomhetstyringsperspektiv Økonomistyringsperspektiv Eksternregnskapsperspektiv Virksomhetsstyring Økonomistyring Eksternregnskap 3

4 Viktige fokus i virksomhetsstyring og økonomistyring Fremtidstettet, gjennom analytisk tilnærming skal blant annet historiske tall kunne belyse fremtidige utfordringer Fokus på prognose etter hvert rullerende langtidsbudsjett Fokus på det vesentlige, store tall, trender, referansepunkter viktig grunnlag for dette arbeidet. Sammenstilling av økonomiske tall og andre virksomhetstall Tall og analyser skal være beslutningsrelevante Fast styringsinformasjon over de mest vesentlige økonomiske (eks. utvikling resultat(ubrukte midler)) forhold og resultater for kjerneaktivitet (ant. Studiepoeng, publikasjonspoeng). Gir kontinuerlig status på virksomheten. Dynamisk styringsinformasjon skal gi info om særlige forhold som er viktige her og nå. Ofte direkte beslutningsrelevant. Ofte dybdeinfo, analyser. Ferskvare Tall rett etter at de er fremkommet skaper lederfokus 4

5 Planlegging Langtidsbudsjetter Endret tidspunkt for fordeling Flerårig årsplan Nytt verktøy for budsjettering Oppfølging Økonomi styres løpende i et 8 års perspektiv 4 år bakover og 4 år forover Forenklet rapportering fra enhetene Helhetlig rapportering til styre økonomi og aktivitet En ad.hoc analyse til hvert tertial Tettere oppfølging av enhetene alle enhetene overvåkes Standard ledelsesrapporter Nye verktøy Ledelsesinformasjonssystem Analyseverktøy Hva har vi gjort 5

6 6 Eksempler planlegging

7 Årshjul UiO Plandialog mellom sentralt og f akulteter fakulteters årsplan Disp.skriv til fakulteter Styremøte: Endelig årsplan Justert fordeling Tertialrapp. Styremøte: UiO regnskap og årsrapport til KD Årsrapport og Årsplan til KD Årsrapportering Årsavslutning regnskap Rapport og plan (KD) for fak. og museer Tertialrapp. Budsjettinnleggelse, årsplan små enheter LTB m/ måltall Beslutninger/ve Frister/styremø sentralt (inners sirkel) Frister enheten (ytterste sirkel) Prosesser Dialoger Møter Tertialrapp. Årsplan UiO Styremøte: Hovedpri. årsplan Styremøte: Tertialrapportering Hovedfordeling og opptaksrammer Konsekvensjusterte rammer Etatstyringsmøte KD-UiO Tertialrapp. Innspill fra fakulteter til neste års f ordeling Budsjettseminar 7 Fordeling UiO

8 Eksempel overordnet presentasjon langtidsbudsjett for et fakultet Sum årlig inntekt (isolert) Sum årlig kostnad (isolert) Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) Handlingsrom i beløp Akkumulert driftsresultat i 29 Akkumulert driftsresultat i Handlingsrom i undervisning og forskerstillinger Budsjettert årsverk i Budsjettert årsverk i Fleksibilitet årsverk undervisning og forskerstillinger Planlagte tilsettinger i perioden 26 -herav ikke utlyste årsverk pr Avganger i perioden Driftsmidler pr. årsverk (alle kategorier) Driftsmidler pr årsverk (alle kat.) i 29 Driftsmidler pr årsverk (alle kat.) i Resultatelementer Studiepoengproduksjon Utveksling 3 5 Avlagte doktorgrader NFR inntekter EU inntekter (rammeprogram) Publikasjonspoeng Resultat 2 tertial , prognose 28: (overskudd) Budsjettet har god kvalitet Fakultetet har sunn økonomi og et handlingsrom gjennom avganger 8

9 Budsjettering Utkast til rutine for budsjettering og prognose Prosjektmøte Instituttmøte Rutinen steg for steg; Påbegynnes: Ultimo august 1. Utarbeide veileder for budsjettering 2. Etablere aktivitetsplan for intern budsjetteringsprosess 3. Fasilitere møter mellom prosjektledere og prosjekteiere for gjennomgang av prosjektbudsjetter 4. Fasilitere møter med instituttledere/kontorsjefer (eller tilsvarende) for gjennomgang av instituttbudsjetter 5. Import av 5-årig prognose til Kuben 6. Presentasjon av budsjett til fakultetsstyret/instituttstyret for godkjenning 7. Import av årsbudsjett til økonomisystemet 8. Presentasjon av fakultetenes årsbudsjetter og 5-årige langtidsprognoser til universitetsstyret Avsluttes: Medio desember 6. Instituttstyre Fakultetsstyre Godkjenning budsjetter 3. Prosjektcontroller (fakultetsnivå) Prosjektbudsjett/ avtaler 7. Instituttleder Kontorsjef Prosjektleder Beslutninger om aktivitet og endringer Buddy Budsjettering og prognose Økonomicontroller (fakultetsnivå) Aktivitet satsninger 5. For prognoseutarbeidelse i forbindelse med tertial gjentas steg 2-6 Oracle Årsbudsjett Kuben

10 1 Eksempler rapportering

11 Forenklet rapportering fra enhetene Fra måned til tertialrapportering og fra mikro til makro Enhetene skal kun rapportere hvert tertial til UiO Rapport er en ledelseskommentar på 2-3 sider fokus på resultater - utfordringer -usikkerhet Mal enhetens ledelseskommentar 2. tertial 21 Innledning Vurdering av aktivitet og resultater egen virksomhet Status for den økonomiske situasjonen Vurdering av aktivitet og resultater i henhold til UiOs årsplan Gjennomført aktivitet i henhold til årsplan Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 11

12 Tertialrapportering til styre Målsetning 1: Gi ledelse og styre tilbakemelding på vesentlig sider ved virksomhetsstyring inkl økonomistyring. Økt innsikt som skal gi beslutningsgrunnlag for virksomhets og økonomiske prioriteringer Målsetning 2: Avlevere et korrekt finansregnskap Tertialrapportering til styret består av 12 Virksomhetsstyringsdel Oppfølging årsplan, strategi Risiko/utfordringer Økonomisk styringsdel Økonomisk utvikling Risiko Finansregnskap Avlevere korrekt finansregnskap Ledelseskommentar En ad.hoc analyse hvert tertial Analyse årsverksutvikling Innkjøp Analyse eksterne prosjekter Analyse resultater forskning/utdanning

13 13 Eksempel presentasjon av økonomien til styret

14 Samlet resultat ubrukte midler - internregnskap

15 Statsbevilging: Resultat ubrukte midler Årsprognose (basis); justert opp Fra underskudd på 24 mill. kr pr 1. tertial til et overskudd 64 mill. kr pr 2. tertial

16 Statsbevilging: Resultat ubrukte midler status 2. tertial og årsprognose ØPA prognose Enhetens prognose TF, UV, KHM prognose (21) i underskudd; forventer nå et mindre underskudd KHM levert langtidsbudsjett i balanse 214

17 17 Eksempel omtale enhet i tertialrapport Kulturhistorisk museum Det er et krav at KHM skal bringe økonomien i balanse i langtidsperioden , noe som krever streng økonomioppfølging. Styret ved KHM har fattet vedtak om innføring av inngangspenger ved Historisk museum, samt at museumsbutikken skal gjenåpnes. Dette er forventet å gi en årlig tilleggsinntekt på rundt 1 mill. kroner. Museet har fullt fokus på å hente inn reduserte frikjøpsinntekter fra prosjektporteføljen som ligger under budsjett pga et etterslep. Prognose for 2. tertial viser en forbedring ift opprinnelige planer på 2 mill. kroner. Denne forbedringen skyldes i all hovedsak tilleggsbevilgningen på 2,5 mill. kroner fra KD i tillegg til at museets basisbevilgning styrkes med 3 mill. kroner fra 211, og bidrar således til at langtidsbudsjettet for perioden ender med et akkumulert overskudd på 1,4 mill. kroner. KHM vurderer mva-reformen for norske museer som en usikkerhetsfaktor. På inntektssiden er det kommet et påslag på 8 % mva som foruten økning i billettprisen vil gi reduserte inntekter til KHM. Skattemyndighetene har på den annen side til vurdering hvorvidt inngående mva på varer og tjenester knyttet til driften av museene kan trekkes fra, dette kan bidra til å bedre den økonomiske situasjonen. Universitetsledelsen har fortsatt månedlige oppfølgingsmøter med museet der økonomien gjennomgås, og økonomiavdelingen bistår museet i å kvalitetssikre budsjetter og økonomirapporter.

18 Det humanistiske fakultet Fakultetet har foretatt en gjennomgang av sin masterportefølje: tre masterprogrammer er opprettet som følge av dette, mens et program stanser opptak av nye studenter med henblikk på nedleggelse. I tillegg har HF jobbet med å forbedre studiekvaliteten som gitt i øremerket bevilgning og rapporterer konkret på bruken av disse midler. HF arbeider med kartlegging av formidlingspraksis med sikte på å etablere en bedre infrastruktur for forskningskommunikasjon. To treårige formidlingsprosjekter er i gang. Når det gjelder forskersamarbeid og internasjonalisering er det spesielt to konkrete utfordringer som er fulgt opp: innhenting av eksterne forskningsmidler fra EU-systemet og oppfølging av nye sentre for fremragende forskning. Den økonomiske situasjonen er vesentlig forbedret i forhold til 1.tertial. HFs prognose er nå et overskudd på 2,2 mill. kroner mot et årsbudsjett på 15,5 mill. kroner i underskudd. Prognosen ansees som realistisk. HF er raskt i ferd med å bygge ned ubrukte midler fakultetet har hatt i lengre tid. Det er vesentlig at fakultetet finner et aktivitetsnivå de økonomiske rammene tilsvarer de kommende årene. Samtlige underliggende enheter kan vise til et betydeligere bedre resultat enn budsjettert. For Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Institutt for musikkvitenskap som har de største økonomiske utfordringene, ser fakultetet en bedring. 18 Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til innføringen av totalregnskapsføring og fakultetet ser behov for å styrke oppfølgingen av prosjektvirksomheten.

19 Tettere oppfølging av enhetene 2 verktøy Ledelseinformasjonsverktøy løpende oppdatert ledelsesrapport som enheten kan bruke Kube analyseverktøy Hver mnd har økonomiavdeling en rask gjenomgang av enhetens økonomi alle enheter ned til institutt 1 time lite team Enheter der vi ser utfordringer bes kommentere Hvert tertial litt grundigere gjennomgang 19 Team med ledelse gjennomgår alle enheter og fastsetter ØPAs prognose på fakultetsnivå og for UiO som helhet (2-3 timer) Spørsmål sendes enhetene

20 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for november SV og underliggende enheter

21 17 SV per november 21-18, -16, -14, -12, -1, -8, -6, -4, -2, (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) 2, Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 6, -2, 5, 4, 3, 2, 1, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -15, -1, -5, 5, 1, 15, 2, 25, 3, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 1% % % 7% Personalkostnadsgrad 75% 76% 79% 78% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 9% 8% 8% Husleie kostnadsgrad 13% 14% 12% 14% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

22 Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK) per november 21-2, -1,8-1,6-1,4-1,2-1, (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 2, -2,5 1,8 1,6 1,4 1,2 1, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -2, -1,5-1, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid NA NA NA NA NA NA 511 Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp NA 5892/5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 14% 1% 12% 11% Personalkostnadsgrad 76% 68% 78% 85% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 12% 1% 1% 8% Husleie kostnadsgrad 11% 2% 1% 7% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

23 ARENA - Senter for europaforskning per november 21-5, -4,5-4, ,5-3, -2,5-2, -1,5-1, (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 1,2-3, 1, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -2,5-2, -1,5-1, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA NA NA NA 34 Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA NA NA NA NA NA 3 Øvrige inntekter -2 NA -6 6 Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 31% 51% 26% 27% Personalkostnadsgrad 43% 4% 63% 73% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 38% 43% 22% 16% Husleie kostnadsgrad 14% 13% 14% 11% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

24 Psykologisk institutt per november (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 12, -1, -1, -8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8, , , 8, 6, 4, 2, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -8, -6, -4, -2, 2, 4, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp NA /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) -6% -8% -2% 12% Personalkostnadsgrad 76% 78% 81% 82% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 6% 6% 4% Husleie kostnadsgrad 12% 14% 12% 14% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

25 Økonomisk institutt per november 21-4, (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) -3, , -2,5-2, -1,5-1, Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 7, -4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter NA Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 5% 9% 7% 7% Personalkostnadsgrad 84% 87% 87% 85% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 7% 5% 5% 4% Husleie kostnadsgrad 8% 9% 7% 1% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

26 Institutt for statsvitenskap per november (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 7, -4, -3, 6, -3, -2, , -2, -1, 4, -1, 3, 1, , 1, 2, 1, 2, 3, , 3228 januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember 3, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer 196 NA NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt 196 NA NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid 3 NA Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter 88 NA Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) -3% -7% -1% 7% Personalkostnadsgrad 83% 84% 86% 86% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 7% 7% 5% Husleie kostnadsgrad 7% 8% 7% 9% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

27 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi per november (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 6, -3, 5, 5-2, , 1, -1, , 1,5 2, 2, 1, , 2,5 2, 3, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember 3, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 4% 3% -5% -1% Personalkostnadsgrad 82% 81% 83% 86% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 1% 1% 6% Husleie kostnadsgrad 7% 8% 6% 8% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

28 Sosialantropologisk institutt per november (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) , 1,2 1, , ,8 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5-5 januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember 5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer 75 NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt 75 NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter 29 NA NA NA NA NA 6-9 Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 3% -5% -4% -3% Personalkostnadsgrad 81% 82% 86% 85% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 12% 11% 9% 9% Husleie kostnadsgrad 7% 6% 5% 7% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

29 Det samfunnsvitenskapelige fakultet felles per november 21-3, -2,5-2, -1,5-1, , 1,5 2, (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 4, -5, 3, 2, 1, -1, -2, -3, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA NA NA NA NA NA 3 Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp NA 5892/5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 2% 5% 1% 3% Personalkostnadsgrad 53% 54% 56% 49% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 11% 9% 21% Husleie kostnadsgrad 34% 34% 34% 3% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

30 Styremøte 2. mars og resultater

31 og resultater 29 Temaer vi skal se nærmere på Viktige politiske signaler til KD Utvikling tildeling Utvikling og prognose økonomisk resultat (ubrukte midler) Den økonomiske situasjonen ved enhetene 2 ad hoc analyser fra 3. tertial Utvikling resultater forskning og utdanning UiO sammenlignet med NTNU og UiB Tilleggsbestilling fra KD Risiko regnskapet 29 Erfaringer med endret rapportering

32 Viktige politiske signaler til KD UiO gir 3 viktige politiske signaler i lederkommentar og rapport 29 Utviklingen av inntektsstrukturen er på sikt ikke økonomisk bærekraftig Vedlikeholdsetterslepet: UiO vil ikke innenfor dagens rammer ha mulighet til å ta igjen etterslepet For å sikre bedre grunnlag for studiekvalitet har UiO hatt og vil fortsatt ha en strategi for å gjenopprette en balanse mellom avlagte studiepoeng (målt i helårsekvivalenter) og finansierte studieplasser i basis Vi har i nå 22 flere avlagte studiepoeng (målt i helårsekvivalenter) enn finansierte studieplasser mot 37 i 25.

33 Utvikling tildeling statsbudsjettet Budsjettutvikling indeksert med 22=1% som utgangspunkt Beløp i mill. kroner og understreket - gjelder de heltrukne linjene som viser utvikling i løpende kroner. Stiplede linjer gir utviklingen i faste kroner. +23% % ,356 14, % 2, % % +11% 17, % 18,981 21,432 +9% 23,372 5 BLÅ MARKERING: NFR:Kap.285/52 og kap.286/5+6 EU: Kap.288/73 - RØD MARKERING: Universiteter samt statlige og private høyskoler NFR/EU U&H NFR/EU, prisjust. U&H, prisjust.

34 Andeler av budsjettvekst Budsjettvekstens elementer, U&H-sektoren, løpende kroner vs % 9 % Utvikling tildeling statsbudsjettet % 7 % 6 % For UiO er denne negativ for perioden % 4 % 3 % 2 % 1 % % Øvrig grunnbevilgning Øremerket, ny aktivitet Bygg/husleie + tekn.endringer Pris- og lønnskompensasjon

35 Utvikling og prognose økonomisk resultat Bevilgningsfinansiert virksomhet - Resultat 29 - Prognose Økonomisk resultat (ubrukte midler) prognose fra KD Basis KD + andre dep NFR Totalt Prognosen er basert på en stabil utvikling av overføringer fra NFR og KD + andre dep. UiO vil ikke gå i underskudd samlet sett selv om basisbevilgningen går ned til ca 9 mill. kr i 211.

36 Utvikling og prognose økonomisk resultat Økonomisk resultat (ubrukte midler) for statsbevilgningen (basis) Ubrukte midler enhetene KD investeringer Egeninitierte investeringer Sum prognose Enhetens resultater i 29 er blitt bedre en prognostisert. Vi overfører 3 mill. kr i ubrukte reservemidler og 17 mill. kr som følge av lavere energikostnader. Vi har justert prognosen for enhetenes overføring noe opp de kommende årene. Underskuddet vil dermed bli noe lavere i enn tidligere antatt. Investeringskostnadene for Domus Medica kan bli skjøvet noe ut i tid (fra ), det er også en risiko for at kostnadene blir dyrere enn estimert. Det er ikke lagt inn forutsetning om nye investeringsmidler fra KD.

37 Den økonomiske situasjonen ved enhetene Statsbevilgningen (basis) Ingen vesentlige endringer fra 2 tertial De fleste enhetene har et bedre økonomisk resultat enn planlagt Hovedårsakene er at lønnsoppgjøret ble mindre kostbart enn ventet og lavere aktivitetsnivå enn budsjettert Behov for høyere kvalitet i budsjett og prognosearbeid Vi ser at enhetene har tilpasset seg redusert ramme raskere enn ventet. MEN: Time og hjelpelærer fortsetter å gå ned og er 5% redusert på 4 år Stillinger holdes ledig - reduksjon på 8 årsverk bevilgning over statsbudsjettet Undervisnings og forskerstillinger inkl rekrutteringsstillinger reduseres Økning i tekniske og administrative stillinger Selv om antall årsverk er redusert øker andel kostnader som går til lønn Måltall for stipendiater er ikke nådd Enheter med særlige økonomiske utfordringer Kulturhistorisk museum store økonomisk utfordringer med 13 millioner i underskudd. Har nå tatt grep for å snu utviklingen. Teologi har stabil økonomi, men har underskudd SV-fakultetet særlig ved Psykologisk institutt - Har snudd negativ trend- er nå utenfor faresonen

38 Analyser 3. tertial : Eksterne prosjekter enkelte nøkkeltall UiO har i 29 opprettet 841 nye prosjekter med et samlet kostnadsramme på 1,1 mrd. Vi har med dette sikret 896 millioner i eksterne inntekter de kommende årene Egenandel på prosjektene utgjør 237 millioner Mat/nat står for 5% av volumet For første gang på mange år hadde UiO en nedgang på NFRinntekter Nedgangen er knyttet til medisinsk fakultet UiOs EU inntekter økte fra 51 til 68 millioner kroner i 29 Mat/nat står for 7% av inntekter knyttet til EU og står alene får mer enn hele økningen for UiO fra 28 til 29 UiO avsluttet 645 prosjekter i 29 Ad hoc analyser 3. tertial 39 prosjekter ble avsluttet med et underskudd på 26 millioner 255 prosjekter ble avsluttet med overskudd på 25 millioner

39 Ad hoc analyser 3. tertial Analyser 3. tertial : Innkjøpsanalyse Totalvolum anskaffelser øker klart mer enn konsumprisindeks og er 29 på over 2 mrd kroner Totalvolum øker med 1% Eiendomsdrift, lokalleie og bøker øker andre kategorier går ned Gjenspeiler satsning på infrastruktur og generell stram økonomi ved enhetene UiO har over 7 leverandører hvorav 46% kun har en faktura til UiO i 29 UiO har nærmere 3 anskaffelser over terskelverdi på 1 kroner

40 Utvikling resultater forskning og utdanning Publikasjonspoeng pr vit. årsverk: Mål 1,4 Resultat 1,16

41 Utvikling resultater forskning og utdanning Avlagte dr.grader pr vit. årsverk: Mål,17 Resultat,19

42 Utvikling resultater forskning og utdanning NFR-midler pr vit. årsverk: Mål 28. kr Resultat 27. kr

43 Utvikling resultater forskning og utdanning EU-midler pr vit. årsverk: Mål 18.5 kr Resultat kr

44 Utvikling resultater forskning og utdanning

45 Utvikling resultater forskning og utdanning Avlagte studiepoeng pr student: Mål 37,5 Resultat 36,4 UiO har nesten like god gjennomstrømning på profesjonsstudiene som NTNU og UiB Størst forskjell ser vi på mastergradsnivå der UiO har 25% lavere gjennomstrømningen enn NTNU og UiB

46 Tilleggsbestilling fra KD Tilleggsbestilling fra KD: Gi innspill til mulig vekstkapasitet i 21 og 211 for å imøtekomme yngrebølgen Enhetene har vært bedt om å komme med innspill Forslag UiO har kapasitet til å øke med 23 studieplasser (årlig effekt) fordelt på 21 og 211 Tilsvarer 15% økning av dagens studieplasser UiO vil samtidig opprettholde sin strategi om at man skal sikre balanse mellom avlagte studiepoeng (målt i helårsekvivalenter) og finansierte studieplasser i basis.

47 Risiko regnskapet 29 Risiko for godkjenning av regnskapet Riksrevisjonen har i 29 fokus på Anskaffelser Oppfølging av lønnsområdet utbetaling av overtid Bruk av midlene gitt i krisepakken Eierstyring og forretningsrevisjon av Birkeland UiO har i store trekk fulgt sine planer og redusert risikoen på alle områder. Vi har også hatt en god dialog med Riksrevisjonen men vi er ikke sikre på at UiO ikke får alvorlige merknader på bakgrunn av avvik på anskaffelsesområdet

48 Erfaring fra endret rapportering i 29 Vi har lagt om rapportering internt i 29 Fra fokus på regnskap til økonomistyring og virksomhetsstyring Fra månedlig til tertialvis rapportering Ad hoc analyser for utvalgte områder Har gitt bedre og mer relevant rapportering Utfordring fremover Gjøre analyser mer relevant for beslutninger

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/11 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/11 5 MED per 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 7, -6, -6, 6, -5, -5, -46163-47175 -4, -3, -2, -3363-52754

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 56/2015 Møtedato: 1.12.2015 Notatdato: 24.11.2015 Sakstype: Vedtakssak Sakstittel: IMKs strategiske tiltak

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 31 Møtedato: 21. september 2005 Notatdato: 12. september 2005 Saksbehandler: Jan E. Aldal FORSLAG TIL BUDSJETTINNSPILL 2006 FOR MNF. De viktigste problemstillingene:

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger

Fakultetsstyremøte 11.10.12. Avsetninger 1 Fakultetsstyremøte 11.10.12 Avsetninger 2 Avsetninger Avsetninger i sektoren og NTNU Avsetninger ved DMF Pr. 2. tertial 2012 Resultat og prognose 3 Avsetninger i sektoren og NTNU Vedtak fra NTNUs styre

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 5/2011 Møtedato: 28-10-2011 Notatdato:18-10-2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Saksnr: O-SAK 1 Møtedato: 27.september 2012 Notatdato: 20. september 2012

Detaljer

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T

NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T NTNU S-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.02. 2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 26/13 Møtedato: 17. juni 2013 Notatdato: 10. juni 2013 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen Økonomifunksjonen ved Område I: Økonomistyring av totaløkonomien (basis + prosjekter) Dekan og fakultetsdirektør Instituttleder og kontorsjef eller tilsvarende 1. Fordeling i samsvar med vedtatt fordelingsmodell

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V- 3 møte 03/14 Journalnr.: 14/459 Møtedato: 28. mai 2014 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Kulturhistorisk museum Utdypende kommentarer til ambisjoner i årsplan 2015-2017 og forutsetninger for 5-årig prognose 2015-2019 (LTB)

Kulturhistorisk museum Utdypende kommentarer til ambisjoner i årsplan 2015-2017 og forutsetninger for 5-årig prognose 2015-2019 (LTB) Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo Notat Til: EL GVO Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Dato: 08.01.2015 Saksnr..: 2014/13139 GLORSTAD Kulturhistorisk museum Utdypende kommentarer til ambisjoner

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter Det juridiske fakultet

Norsk senter for menneskerettigheter Det juridiske fakultet Norsk senter for menneskerettigheter Det juridiske fakultet Notat Til Rådet for Norsk senter for menneskerettigheter Fra Direktøren ved Norsk senter for menneskerettigheter Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.:

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Fra: Sakstype: Styret Senterleder Vedtakssak Saksnr: V-sak 17/2013 Møtedato: 3. desember 2013 Notatdato: 28. november 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten 1 Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13 Knut Arne Kissten 2 Totalbudsjett bevilgningsøkonomi x1 MNOK Bevilgning IFM 233,0 Arealramme internhusleie 66,4 Bevilgning RSO 67,8 Omfordelt bevilgning 4,4 Indirekte kostnader

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

120400 Nordisk institutt for sjørett

120400 Nordisk institutt for sjørett Sted 120400 Nordisk institutt for sjørett Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -1 615 515 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader 933 000 3964 UiOs egenandel

Detaljer

SAKSTITTEL: Videreutvikling av studieprogramporteføljen: rutiner og årshjul

SAKSTITTEL: Videreutvikling av studieprogramporteføljen: rutiner og årshjul Sakstype: Møtesaksnr.: Sak 3 Møtenr. 3/11 Vedtakssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Seksjonssjef Kristin Fossum Stene Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008

STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008 Fakulteter NFH TMU Sentrene under styret UB U-Vett Teknisk avdeling Deres ref.: Vår ref.: 200706392-3/BEL/115 Dato: 18.12.2007 STATSBUDSJETTET 2008 - INTERN HOVEDFORDELING - DISPONERINGSSKRIV 2008 Generelt

Detaljer

Oppsummering av SFFs styringsmodell

Oppsummering av SFFs styringsmodell Oppsummering av SFFs styringsmodell Et senter styres som et ordinært institutt med underliggende prosjektportefølje Porteføljen av prosjekter skal styres iht minimumsstandarden ved UiO, (jfr EFP-prosjekt)

Detaljer

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester.

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Overview 2015 TIKs kapasitet og ressursbehov Kort om timeregnskapsføring Grunnlaget for timeregnslapssystemet er kravet om at en grunnenhet ved

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet

Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/1712 DHE004 Dato: 19.03.2015 Sak M 9/15 SAK M 9/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2015 Revidert budsjett 2015 Tromsø Museum Universitetsmuseet Forslaget

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK 01-13 Regnskap

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Raimond Klein Hofmeijer S-SAK 09-11

Detaljer

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD 1302 1901 US-SAK NR: 106/2010 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/865

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Bjørn Haugstad Forskningspolitikk og finansiering: utfordringer og muligheter

Bjørn Haugstad Forskningspolitikk og finansiering: utfordringer og muligheter Bjørn Haugstad Forskningspolitikk og finansiering: utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Administrasjon Forskningspolitiske prioriteringer Nasjonale strategier Bioteknologi (KD) Nanoteknologi

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Høringsnotat og høringssvar for strategisk plan for Universitetet i Oslo 2010 2020

Høringsnotat og høringssvar for strategisk plan for Universitetet i Oslo 2010 2020 Universitetet i Oslo Høringsnotatoghøringssvarfor strategiskplanforuniversitetetioslo 2010 2020 Februar2010 Sestrategiprosessensnettside: http://www.uio.no/for_ansatte/organisasjon/strategi/strategi2010_2020/

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan

RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan RBO-tildelinger og andre forskningsindikatorer 2008-2011 K. Atakan Viserektor for utdanning Universitetet i Bergen 1 Det er fire kriterier som blir brukt for beregning av resultatbaserte overføringer (RBO)

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontrollere. Innledning

Introduksjonskurs for økonomicontrollere. Innledning Introduksjonskurs for økonomicontrollere Innledning Velkommen til introduksjonskurs for økonomicontrollere Introduksjonskurset er et foilsett utarbeidet for egenstudium med hensikt å gi deg en introduksjon

Detaljer

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Generelt om regnskap og budsjettering Universitetet budsjetterer og regnskapsfører på art og tiltak. I tillegg knyttes postene til en stedkode og eventuelt en

Detaljer

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS UNIVERSITETET I STAVANGER Institutt for musikk og dans Bjergsted, 20. november 2013 IS-IMD SAK 21/13 BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildelte

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/4155-29.04.13 Delårsrapportering 1. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013. Delårsrapportering

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-4 Møtenr. 5/2013 Møtedato: 18. oktober 2013 Notatdato: 10. oktober 2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandlere:

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Hvor vil IFIKK? En statusrapport

Hvor vil IFIKK? En statusrapport Til: Instituttstyret O-sak 4-2013 Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Fra: Instituttleder Møtedato: 14.11.2013 Sakstype: Orienteringssak Notat: 07.11.2013 Saksbehandler: KMH

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

Endring i kroner Endring i % ktrl 0

Endring i kroner Endring i % ktrl 0 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til FT Tildeling 2015 - Prisjustert Tildeling 2016 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2013

Tertialrapport 2 tertial 2013 Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 26. MAI 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring

H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring ARBEIDSGIVERFORENINOEN Fina nsdepartementet Oslo, 01.03.2076 Vår ref. 64902/H567 H/ringssvar - Børmerutvalget (2015:14) Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Vi viser til h6ringsbrev datert 1. desember

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH)

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) 2015 Innledning Årsplanen til Institutt for arkeologi, konservering og historie skal bidra til at overordnede mål nås. De overordnede

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer