Rapportering til ledelse og styre ved UiO. SUHS-konferansen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering til ledelse og styre ved UiO. SUHS-konferansen 2010"

Transkript

1 Rapportering til ledelse og styre ved UiO SUHS-konferansen 21 1

2 Utfordringer rapportering til ledelser og styrer Tradisjonelt har fokus regnskapspreget Enhetene har rapportert til sentralt, men rapporteringen oppleves ikke som meningsfull ved enhetene Ledere skjønner ikke økonomirapporter For lang tid fra regnskap avsluttes til styringsinfo forligger Informasjonen blir ikke beslutningsrettet Mange bruker mye tid på budsjettering og rapportering For mye fast styringsinformasjon for lite ad.hoc og analysepreget Målsetning: mindre ressursbruk mer ledelsesrelevant 2

3 Økonomi må settes i et virksomhetsstyringsperspektiv Virksomhetsstyringsperspektiv Ledelsen styringsinformasjon om virksomheten generelt Nøkkeltall aktiviteter publikasjonpoeng, studiepoeng Status planer Økonomistyringsperspektiv Ledelsens styringsinformasjon om økonomiske forhold Resultat og ulike økonomiske nøkkeltall s eksternregnskap Tertialrapportering Virksomhetstyringsperspektiv Økonomistyringsperspektiv Eksternregnskapsperspektiv Virksomhetsstyring Økonomistyring Eksternregnskap 3

4 Viktige fokus i virksomhetsstyring og økonomistyring Fremtidstettet, gjennom analytisk tilnærming skal blant annet historiske tall kunne belyse fremtidige utfordringer Fokus på prognose etter hvert rullerende langtidsbudsjett Fokus på det vesentlige, store tall, trender, referansepunkter viktig grunnlag for dette arbeidet. Sammenstilling av økonomiske tall og andre virksomhetstall Tall og analyser skal være beslutningsrelevante Fast styringsinformasjon over de mest vesentlige økonomiske (eks. utvikling resultat(ubrukte midler)) forhold og resultater for kjerneaktivitet (ant. Studiepoeng, publikasjonspoeng). Gir kontinuerlig status på virksomheten. Dynamisk styringsinformasjon skal gi info om særlige forhold som er viktige her og nå. Ofte direkte beslutningsrelevant. Ofte dybdeinfo, analyser. Ferskvare Tall rett etter at de er fremkommet skaper lederfokus 4

5 Planlegging Langtidsbudsjetter Endret tidspunkt for fordeling Flerårig årsplan Nytt verktøy for budsjettering Oppfølging Økonomi styres løpende i et 8 års perspektiv 4 år bakover og 4 år forover Forenklet rapportering fra enhetene Helhetlig rapportering til styre økonomi og aktivitet En ad.hoc analyse til hvert tertial Tettere oppfølging av enhetene alle enhetene overvåkes Standard ledelsesrapporter Nye verktøy Ledelsesinformasjonssystem Analyseverktøy Hva har vi gjort 5

6 6 Eksempler planlegging

7 Årshjul UiO Plandialog mellom sentralt og f akulteter fakulteters årsplan Disp.skriv til fakulteter Styremøte: Endelig årsplan Justert fordeling Tertialrapp. Styremøte: UiO regnskap og årsrapport til KD Årsrapport og Årsplan til KD Årsrapportering Årsavslutning regnskap Rapport og plan (KD) for fak. og museer Tertialrapp. Budsjettinnleggelse, årsplan små enheter LTB m/ måltall Beslutninger/ve Frister/styremø sentralt (inners sirkel) Frister enheten (ytterste sirkel) Prosesser Dialoger Møter Tertialrapp. Årsplan UiO Styremøte: Hovedpri. årsplan Styremøte: Tertialrapportering Hovedfordeling og opptaksrammer Konsekvensjusterte rammer Etatstyringsmøte KD-UiO Tertialrapp. Innspill fra fakulteter til neste års f ordeling Budsjettseminar 7 Fordeling UiO

8 Eksempel overordnet presentasjon langtidsbudsjett for et fakultet Sum årlig inntekt (isolert) Sum årlig kostnad (isolert) Sum akkumulert resultat (minus = overskudd) Handlingsrom i beløp Akkumulert driftsresultat i 29 Akkumulert driftsresultat i Handlingsrom i undervisning og forskerstillinger Budsjettert årsverk i Budsjettert årsverk i Fleksibilitet årsverk undervisning og forskerstillinger Planlagte tilsettinger i perioden 26 -herav ikke utlyste årsverk pr Avganger i perioden Driftsmidler pr. årsverk (alle kategorier) Driftsmidler pr årsverk (alle kat.) i 29 Driftsmidler pr årsverk (alle kat.) i Resultatelementer Studiepoengproduksjon Utveksling 3 5 Avlagte doktorgrader NFR inntekter EU inntekter (rammeprogram) Publikasjonspoeng Resultat 2 tertial , prognose 28: (overskudd) Budsjettet har god kvalitet Fakultetet har sunn økonomi og et handlingsrom gjennom avganger 8

9 Budsjettering Utkast til rutine for budsjettering og prognose Prosjektmøte Instituttmøte Rutinen steg for steg; Påbegynnes: Ultimo august 1. Utarbeide veileder for budsjettering 2. Etablere aktivitetsplan for intern budsjetteringsprosess 3. Fasilitere møter mellom prosjektledere og prosjekteiere for gjennomgang av prosjektbudsjetter 4. Fasilitere møter med instituttledere/kontorsjefer (eller tilsvarende) for gjennomgang av instituttbudsjetter 5. Import av 5-årig prognose til Kuben 6. Presentasjon av budsjett til fakultetsstyret/instituttstyret for godkjenning 7. Import av årsbudsjett til økonomisystemet 8. Presentasjon av fakultetenes årsbudsjetter og 5-årige langtidsprognoser til universitetsstyret Avsluttes: Medio desember 6. Instituttstyre Fakultetsstyre Godkjenning budsjetter 3. Prosjektcontroller (fakultetsnivå) Prosjektbudsjett/ avtaler 7. Instituttleder Kontorsjef Prosjektleder Beslutninger om aktivitet og endringer Buddy Budsjettering og prognose Økonomicontroller (fakultetsnivå) Aktivitet satsninger 5. For prognoseutarbeidelse i forbindelse med tertial gjentas steg 2-6 Oracle Årsbudsjett Kuben

10 1 Eksempler rapportering

11 Forenklet rapportering fra enhetene Fra måned til tertialrapportering og fra mikro til makro Enhetene skal kun rapportere hvert tertial til UiO Rapport er en ledelseskommentar på 2-3 sider fokus på resultater - utfordringer -usikkerhet Mal enhetens ledelseskommentar 2. tertial 21 Innledning Vurdering av aktivitet og resultater egen virksomhet Status for den økonomiske situasjonen Vurdering av aktivitet og resultater i henhold til UiOs årsplan Gjennomført aktivitet i henhold til årsplan Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer 11

12 Tertialrapportering til styre Målsetning 1: Gi ledelse og styre tilbakemelding på vesentlig sider ved virksomhetsstyring inkl økonomistyring. Økt innsikt som skal gi beslutningsgrunnlag for virksomhets og økonomiske prioriteringer Målsetning 2: Avlevere et korrekt finansregnskap Tertialrapportering til styret består av 12 Virksomhetsstyringsdel Oppfølging årsplan, strategi Risiko/utfordringer Økonomisk styringsdel Økonomisk utvikling Risiko Finansregnskap Avlevere korrekt finansregnskap Ledelseskommentar En ad.hoc analyse hvert tertial Analyse årsverksutvikling Innkjøp Analyse eksterne prosjekter Analyse resultater forskning/utdanning

13 13 Eksempel presentasjon av økonomien til styret

14 Samlet resultat ubrukte midler - internregnskap

15 Statsbevilging: Resultat ubrukte midler Årsprognose (basis); justert opp Fra underskudd på 24 mill. kr pr 1. tertial til et overskudd 64 mill. kr pr 2. tertial

16 Statsbevilging: Resultat ubrukte midler status 2. tertial og årsprognose ØPA prognose Enhetens prognose TF, UV, KHM prognose (21) i underskudd; forventer nå et mindre underskudd KHM levert langtidsbudsjett i balanse 214

17 17 Eksempel omtale enhet i tertialrapport Kulturhistorisk museum Det er et krav at KHM skal bringe økonomien i balanse i langtidsperioden , noe som krever streng økonomioppfølging. Styret ved KHM har fattet vedtak om innføring av inngangspenger ved Historisk museum, samt at museumsbutikken skal gjenåpnes. Dette er forventet å gi en årlig tilleggsinntekt på rundt 1 mill. kroner. Museet har fullt fokus på å hente inn reduserte frikjøpsinntekter fra prosjektporteføljen som ligger under budsjett pga et etterslep. Prognose for 2. tertial viser en forbedring ift opprinnelige planer på 2 mill. kroner. Denne forbedringen skyldes i all hovedsak tilleggsbevilgningen på 2,5 mill. kroner fra KD i tillegg til at museets basisbevilgning styrkes med 3 mill. kroner fra 211, og bidrar således til at langtidsbudsjettet for perioden ender med et akkumulert overskudd på 1,4 mill. kroner. KHM vurderer mva-reformen for norske museer som en usikkerhetsfaktor. På inntektssiden er det kommet et påslag på 8 % mva som foruten økning i billettprisen vil gi reduserte inntekter til KHM. Skattemyndighetene har på den annen side til vurdering hvorvidt inngående mva på varer og tjenester knyttet til driften av museene kan trekkes fra, dette kan bidra til å bedre den økonomiske situasjonen. Universitetsledelsen har fortsatt månedlige oppfølgingsmøter med museet der økonomien gjennomgås, og økonomiavdelingen bistår museet i å kvalitetssikre budsjetter og økonomirapporter.

18 Det humanistiske fakultet Fakultetet har foretatt en gjennomgang av sin masterportefølje: tre masterprogrammer er opprettet som følge av dette, mens et program stanser opptak av nye studenter med henblikk på nedleggelse. I tillegg har HF jobbet med å forbedre studiekvaliteten som gitt i øremerket bevilgning og rapporterer konkret på bruken av disse midler. HF arbeider med kartlegging av formidlingspraksis med sikte på å etablere en bedre infrastruktur for forskningskommunikasjon. To treårige formidlingsprosjekter er i gang. Når det gjelder forskersamarbeid og internasjonalisering er det spesielt to konkrete utfordringer som er fulgt opp: innhenting av eksterne forskningsmidler fra EU-systemet og oppfølging av nye sentre for fremragende forskning. Den økonomiske situasjonen er vesentlig forbedret i forhold til 1.tertial. HFs prognose er nå et overskudd på 2,2 mill. kroner mot et årsbudsjett på 15,5 mill. kroner i underskudd. Prognosen ansees som realistisk. HF er raskt i ferd med å bygge ned ubrukte midler fakultetet har hatt i lengre tid. Det er vesentlig at fakultetet finner et aktivitetsnivå de økonomiske rammene tilsvarer de kommende årene. Samtlige underliggende enheter kan vise til et betydeligere bedre resultat enn budsjettert. For Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Institutt for musikkvitenskap som har de største økonomiske utfordringene, ser fakultetet en bedring. 18 Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til innføringen av totalregnskapsføring og fakultetet ser behov for å styrke oppfølgingen av prosjektvirksomheten.

19 Tettere oppfølging av enhetene 2 verktøy Ledelseinformasjonsverktøy løpende oppdatert ledelsesrapport som enheten kan bruke Kube analyseverktøy Hver mnd har økonomiavdeling en rask gjenomgang av enhetens økonomi alle enheter ned til institutt 1 time lite team Enheter der vi ser utfordringer bes kommentere Hvert tertial litt grundigere gjennomgang 19 Team med ledelse gjennomgår alle enheter og fastsetter ØPAs prognose på fakultetsnivå og for UiO som helhet (2-3 timer) Spørsmål sendes enhetene

20 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for november SV og underliggende enheter

21 17 SV per november 21-18, -16, -14, -12, -1, -8, -6, -4, -2, (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) 2, Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 6, -2, 5, 4, 3, 2, 1, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -15, -1, -5, 5, 1, 15, 2, 25, 3, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 1% % % 7% Personalkostnadsgrad 75% 76% 79% 78% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 9% 8% 8% Husleie kostnadsgrad 13% 14% 12% 14% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

22 Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK) per november 21-2, -1,8-1,6-1,4-1,2-1, (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 2, -2,5 1,8 1,6 1,4 1,2 1, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -2, -1,5-1, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid NA NA NA NA NA NA 511 Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp NA 5892/5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 14% 1% 12% 11% Personalkostnadsgrad 76% 68% 78% 85% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 12% 1% 1% 8% Husleie kostnadsgrad 11% 2% 1% 7% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

23 ARENA - Senter for europaforskning per november 21-5, -4,5-4, ,5-3, -2,5-2, -1,5-1, (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 1,2-3, 1, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -2,5-2, -1,5-1, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA NA NA NA 34 Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA NA NA NA NA NA 3 Øvrige inntekter -2 NA -6 6 Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 31% 51% 26% 27% Personalkostnadsgrad 43% 4% 63% 73% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 38% 43% 22% 16% Husleie kostnadsgrad 14% 13% 14% 11% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

24 Psykologisk institutt per november (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 12, -1, -1, -8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8, , , 8, 6, 4, 2, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -8, -6, -4, -2, 2, 4, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp NA /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) -6% -8% -2% 12% Personalkostnadsgrad 76% 78% 81% 82% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 6% 6% 4% Husleie kostnadsgrad 12% 14% 12% 14% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

25 Økonomisk institutt per november 21-4, (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) -3, , -2,5-2, -1,5-1, Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 7, -4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter NA Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 5% 9% 7% 7% Personalkostnadsgrad 84% 87% 87% 85% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 7% 5% 5% 4% Husleie kostnadsgrad 8% 9% 7% 1% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

26 Institutt for statsvitenskap per november (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 7, -4, -3, 6, -3, -2, , -2, -1, 4, -1, 3, 1, , 1, 2, 1, 2, 3, , 3228 januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember 3, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer 196 NA NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt 196 NA NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid 3 NA Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter 88 NA Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) -3% -7% -1% 7% Personalkostnadsgrad 83% 84% 86% 86% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 7% 7% 5% Husleie kostnadsgrad 7% 8% 7% 9% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

27 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi per november (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 6, -3, 5, 5-2, , 1, -1, , 1,5 2, 2, 1, , 2,5 2, 3, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember 3, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 4% 3% -5% -1% Personalkostnadsgrad 82% 81% 83% 86% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 1% 1% 6% Husleie kostnadsgrad 7% 8% 6% 8% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

28 Sosialantropologisk institutt per november (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) , 1,2 1, , ,8 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5-5 januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember 5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer 75 NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt 75 NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter 29 NA NA NA NA NA 6-9 Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 3% -5% -4% -3% Personalkostnadsgrad 81% 82% 86% 85% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 12% 11% 9% 9% Husleie kostnadsgrad 7% 6% 5% 7% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

29 Det samfunnsvitenskapelige fakultet felles per november 21-3, -2,5-2, -1,5-1, , 1,5 2, (TOT) (TOT) (Prog.) 214(Prog.) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) Budsjett (høyre akse) Prognose (høyre akse) 4, -5, 3, 2, 1, -1, -2, -3, januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember 5, 1, 15, 2, 25, 3, 35, Budsjett Avvik Årsbudsjett Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i NA NA anleggsmidler 39/341 Inntekt fra bevilgning /329 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel NA NA NA NA NA NA 3 Øvrige inntekter Inntekter Totalt Investeringer NA NA NA NA 43 Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Invest. og videresalg Totalt NA NA NA NA 5 Feriepenger, AGA og pensjon Fast lønn /58 Overtid Variabel lønn Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp NA 5892/5894 Kostnad frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av- og nedskriving NA NA Kostnader vedr.lokaler Kjøp av tjenester /66 Data/bøker/materiell/service Kurs, konferanse, etc Transport/reise /7211 Overheadkostnader 73 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Øvrige driftskostnader Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 2% 5% 1% 3% Personalkostnadsgrad 53% 54% 56% 49% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 11% 9% 21% Husleie kostnadsgrad 34% 34% 34% 3% Økonomisk vurdering Resultat (isolert)

30 Styremøte 2. mars og resultater

31 og resultater 29 Temaer vi skal se nærmere på Viktige politiske signaler til KD Utvikling tildeling Utvikling og prognose økonomisk resultat (ubrukte midler) Den økonomiske situasjonen ved enhetene 2 ad hoc analyser fra 3. tertial Utvikling resultater forskning og utdanning UiO sammenlignet med NTNU og UiB Tilleggsbestilling fra KD Risiko regnskapet 29 Erfaringer med endret rapportering

32 Viktige politiske signaler til KD UiO gir 3 viktige politiske signaler i lederkommentar og rapport 29 Utviklingen av inntektsstrukturen er på sikt ikke økonomisk bærekraftig Vedlikeholdsetterslepet: UiO vil ikke innenfor dagens rammer ha mulighet til å ta igjen etterslepet For å sikre bedre grunnlag for studiekvalitet har UiO hatt og vil fortsatt ha en strategi for å gjenopprette en balanse mellom avlagte studiepoeng (målt i helårsekvivalenter) og finansierte studieplasser i basis Vi har i nå 22 flere avlagte studiepoeng (målt i helårsekvivalenter) enn finansierte studieplasser mot 37 i 25.

33 Utvikling tildeling statsbudsjettet Budsjettutvikling indeksert med 22=1% som utgangspunkt Beløp i mill. kroner og understreket - gjelder de heltrukne linjene som viser utvikling i løpende kroner. Stiplede linjer gir utviklingen i faste kroner. +23% % ,356 14, % 2, % % +11% 17, % 18,981 21,432 +9% 23,372 5 BLÅ MARKERING: NFR:Kap.285/52 og kap.286/5+6 EU: Kap.288/73 - RØD MARKERING: Universiteter samt statlige og private høyskoler NFR/EU U&H NFR/EU, prisjust. U&H, prisjust.

34 Andeler av budsjettvekst Budsjettvekstens elementer, U&H-sektoren, løpende kroner vs % 9 % Utvikling tildeling statsbudsjettet % 7 % 6 % For UiO er denne negativ for perioden % 4 % 3 % 2 % 1 % % Øvrig grunnbevilgning Øremerket, ny aktivitet Bygg/husleie + tekn.endringer Pris- og lønnskompensasjon

35 Utvikling og prognose økonomisk resultat Bevilgningsfinansiert virksomhet - Resultat 29 - Prognose Økonomisk resultat (ubrukte midler) prognose fra KD Basis KD + andre dep NFR Totalt Prognosen er basert på en stabil utvikling av overføringer fra NFR og KD + andre dep. UiO vil ikke gå i underskudd samlet sett selv om basisbevilgningen går ned til ca 9 mill. kr i 211.

36 Utvikling og prognose økonomisk resultat Økonomisk resultat (ubrukte midler) for statsbevilgningen (basis) Ubrukte midler enhetene KD investeringer Egeninitierte investeringer Sum prognose Enhetens resultater i 29 er blitt bedre en prognostisert. Vi overfører 3 mill. kr i ubrukte reservemidler og 17 mill. kr som følge av lavere energikostnader. Vi har justert prognosen for enhetenes overføring noe opp de kommende årene. Underskuddet vil dermed bli noe lavere i enn tidligere antatt. Investeringskostnadene for Domus Medica kan bli skjøvet noe ut i tid (fra ), det er også en risiko for at kostnadene blir dyrere enn estimert. Det er ikke lagt inn forutsetning om nye investeringsmidler fra KD.

37 Den økonomiske situasjonen ved enhetene Statsbevilgningen (basis) Ingen vesentlige endringer fra 2 tertial De fleste enhetene har et bedre økonomisk resultat enn planlagt Hovedårsakene er at lønnsoppgjøret ble mindre kostbart enn ventet og lavere aktivitetsnivå enn budsjettert Behov for høyere kvalitet i budsjett og prognosearbeid Vi ser at enhetene har tilpasset seg redusert ramme raskere enn ventet. MEN: Time og hjelpelærer fortsetter å gå ned og er 5% redusert på 4 år Stillinger holdes ledig - reduksjon på 8 årsverk bevilgning over statsbudsjettet Undervisnings og forskerstillinger inkl rekrutteringsstillinger reduseres Økning i tekniske og administrative stillinger Selv om antall årsverk er redusert øker andel kostnader som går til lønn Måltall for stipendiater er ikke nådd Enheter med særlige økonomiske utfordringer Kulturhistorisk museum store økonomisk utfordringer med 13 millioner i underskudd. Har nå tatt grep for å snu utviklingen. Teologi har stabil økonomi, men har underskudd SV-fakultetet særlig ved Psykologisk institutt - Har snudd negativ trend- er nå utenfor faresonen

38 Analyser 3. tertial : Eksterne prosjekter enkelte nøkkeltall UiO har i 29 opprettet 841 nye prosjekter med et samlet kostnadsramme på 1,1 mrd. Vi har med dette sikret 896 millioner i eksterne inntekter de kommende årene Egenandel på prosjektene utgjør 237 millioner Mat/nat står for 5% av volumet For første gang på mange år hadde UiO en nedgang på NFRinntekter Nedgangen er knyttet til medisinsk fakultet UiOs EU inntekter økte fra 51 til 68 millioner kroner i 29 Mat/nat står for 7% av inntekter knyttet til EU og står alene får mer enn hele økningen for UiO fra 28 til 29 UiO avsluttet 645 prosjekter i 29 Ad hoc analyser 3. tertial 39 prosjekter ble avsluttet med et underskudd på 26 millioner 255 prosjekter ble avsluttet med overskudd på 25 millioner

39 Ad hoc analyser 3. tertial Analyser 3. tertial : Innkjøpsanalyse Totalvolum anskaffelser øker klart mer enn konsumprisindeks og er 29 på over 2 mrd kroner Totalvolum øker med 1% Eiendomsdrift, lokalleie og bøker øker andre kategorier går ned Gjenspeiler satsning på infrastruktur og generell stram økonomi ved enhetene UiO har over 7 leverandører hvorav 46% kun har en faktura til UiO i 29 UiO har nærmere 3 anskaffelser over terskelverdi på 1 kroner

40 Utvikling resultater forskning og utdanning Publikasjonspoeng pr vit. årsverk: Mål 1,4 Resultat 1,16

41 Utvikling resultater forskning og utdanning Avlagte dr.grader pr vit. årsverk: Mål,17 Resultat,19

42 Utvikling resultater forskning og utdanning NFR-midler pr vit. årsverk: Mål 28. kr Resultat 27. kr

43 Utvikling resultater forskning og utdanning EU-midler pr vit. årsverk: Mål 18.5 kr Resultat kr

44 Utvikling resultater forskning og utdanning

45 Utvikling resultater forskning og utdanning Avlagte studiepoeng pr student: Mål 37,5 Resultat 36,4 UiO har nesten like god gjennomstrømning på profesjonsstudiene som NTNU og UiB Størst forskjell ser vi på mastergradsnivå der UiO har 25% lavere gjennomstrømningen enn NTNU og UiB

46 Tilleggsbestilling fra KD Tilleggsbestilling fra KD: Gi innspill til mulig vekstkapasitet i 21 og 211 for å imøtekomme yngrebølgen Enhetene har vært bedt om å komme med innspill Forslag UiO har kapasitet til å øke med 23 studieplasser (årlig effekt) fordelt på 21 og 211 Tilsvarer 15% økning av dagens studieplasser UiO vil samtidig opprettholde sin strategi om at man skal sikre balanse mellom avlagte studiepoeng (målt i helårsekvivalenter) og finansierte studieplasser i basis.

47 Risiko regnskapet 29 Risiko for godkjenning av regnskapet Riksrevisjonen har i 29 fokus på Anskaffelser Oppfølging av lønnsområdet utbetaling av overtid Bruk av midlene gitt i krisepakken Eierstyring og forretningsrevisjon av Birkeland UiO har i store trekk fulgt sine planer og redusert risikoen på alle områder. Vi har også hatt en god dialog med Riksrevisjonen men vi er ikke sikre på at UiO ikke får alvorlige merknader på bakgrunn av avvik på anskaffelsesområdet

48 Erfaring fra endret rapportering i 29 Vi har lagt om rapportering internt i 29 Fra fokus på regnskap til økonomistyring og virksomhetsstyring Fra månedlig til tertialvis rapportering Ad hoc analyser for utvalgte områder Har gitt bedre og mer relevant rapportering Utfordring fremover Gjøre analyser mer relevant for beslutninger

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/8 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -6, -5, -4, -3, -33232-33232 -2, -1, -47175-47175

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 (Prog.) 215(Prog.) 7, -7, -6, 6, -6, -5, -4, -3, -4931 5, 4, 3, 2, -5, -4, -3,

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter /7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter 2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter /3 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter 2/3 22-6, -5, -538 4-4, -3, -2, -, 5 MED per 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-5628 -3228-3722 -38-258 54 25-458 9 26-8 924 27-48

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/13 212-8, -7, -6, -68 716-5, -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -35648-37122 -51257-78

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/13 212-7, -6, -65442-5, -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -35457-37122 -4176-78 63

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter /2 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter 2/2 22-7, -6, -6666-5, -4, -3, -2, -, 5 MED per 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-5628 -3534-3722 -334-258 54 25-458 9 26-8 924

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/12 21-7, -6, -5, -69-4, -3, -2, -1, 5 MED per 212 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212-47175 -53929-52754 -538 14-38 693 213-23338

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 213 5 MED og underliggende enheter 2/13 211 5 MED per 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 2, 1, -58 113 1, -52754-66661 -5628-3534 -38 9 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

1/14. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/14. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/14 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 213 5 MED og underliggende enheter 211 5 MED per desember 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 1, -52754 1, -52754-5628 -5628-37122 -38 9 2, 3, 4,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Regnskapsrapport xlsx EFV Medfak

Regnskapsrapport xlsx EFV Medfak EFV Medfak 399 Overført fra i fjor -149 175-149 175 - Overført fra i fjor Total -149 175-149 175-3 Øvrige inntekter -128-50 -78 30-32 Salgsinntekter -13 224-5 111-8 113 34 Tilskudd og refusjoner -434 678-422

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 g) J.nr: 2010/5355 Møtenr: /2010 Møtedato: 29.04.2010 Notatdato:20.04.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: Justert

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 9/4/213 Møtedato: 28.1.13 Notatdato: 21.1.13 Saksbehandler: DRN /JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/12 5 MED per 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 7, -8, -8, -7, -6, -5, -52738-4, -3, -2, -1, 1, -47175-56755

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/11 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/11 5 MED per 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 7, -6, -6, 6, -5, -5, -46163-47175 -4, -3, -2, -3363-52754

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr.: 7/2016 Møtedato: 05.12.16 Notatdato: 28.11.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 66/2016 Møtenr. 08/2016 Møtedato: 17. 11.2016 Notatdato: 10.11.2016 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 5 a) J.nr.: 21/ Møtenr: 4/21 Møtedato: 25.1.21 Notatdato: 13.1.21 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: pr 31.8.21 Tidligere

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

LANGTIDSBUDSJETT IMK

LANGTIDSBUDSJETT IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 45/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 13.12.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen LANGTIDSBUDSJETT

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 17. mars 2016 Notatdato: 01. mars 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober.

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober. DET JURIDISKE FAKULTET UTKAST Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.:/ 2010/14520 Møtenr: 5/2010 Møtedato: 09.12.2010 Notatdato:29.11.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 6/5/2013 Møtenr. : 5 Møtedato: 09.12.13 Notatdato: 02.12.13 Saksbehandler: grosa/janun

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Brukerveiledning Styringskartet

Brukerveiledning Styringskartet Brukerveiledning Styringskartet Universitetet i Oslo Brukerveiledning Styringskartet, versjon 2.3.2 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Tilgang... 4 3.0 Innlogging og navigering... 4 3.1 Innlogging...

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015

Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Presentasjon: Økonomistyring og fordeling ved UiO Møte med SAB-gruppe 4 tirsdag 29. september 2015 Enhet for lederstøtte / Gruppe for virksomhets- og økonomistyring Marianne Løken UiOs Årshjul Sentrale

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter /6 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 24 5 MED og underliggende enheter 2/6-6, 22-5, -5628-5628 -4, -3, -2, -, 5 MED per desember 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-3722 -3722-378 24-258 54 25-458

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.: 2/32 Møtenr: 4/2 Møtedato: 27..2 Notatdato: 4..2 Saksbehandler: Lars Botten Sakstittel: Regnskap 3.8.2 og prognose

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 8. juni 2017 Notatdato: 31.05.2017 Saksbehandler:

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 19. mars 2015 Notatdato: 09. mars 2015 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 56/2015 Møtedato: 1.12.2015 Notatdato: 24.11.2015 Sakstype: Vedtakssak Sakstittel: IMKs strategiske tiltak

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 58/14 Møtedato: 16. desember 2014 Notatdato: 5. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 30/16 Møtedato: 17. oktober 2016 Notatdato: 30. september 2016 Saksbehandler: Ann

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtenr: 5/2011 Møtedato: 08.12.2011 Saksnr..: 2 Dato: 28.11.2011 Jnr.: 2011/14511TRONSK Budsjett 2012 og LTB 2012-2016 Tidligere vedtak/behandling:

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 3.2.22 - SAK 2 Saksnr: 2 Møtenr: /22 Møtedato: 3.2.22 Notatdato: 3.2.22 Jnr..: 22/928 3. tertial 2 Tidligere styrebehandling: Fakultetsstyremøtet

Detaljer

Vedlegg. Tabell 1 ILNs regnskap for perioden

Vedlegg. Tabell 1 ILNs regnskap for perioden Vedlegg Tabell 1 ILNs regnskap for perioden 2007-2011 Tabell 1a ILN ekskl Senter for Ibsenstudier Artsklasse 2007 2008 2009 2010 2011 Overført fra i fjor -3 438 831-6 960 386-3 415 108-1 688 134 2 157

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 38/2016 Møtenr.: 9/2016 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 1. desember 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Styreseminar, Planlegging og økonomisk styring Fakultetsstyrets handlingsrom

Styreseminar, Planlegging og økonomisk styring Fakultetsstyrets handlingsrom Styreseminar, 23.6.2015 Planlegging og økonomisk styring Fakultetsstyrets handlingsrom Agenda Introduksjon v/dekan Frode Vartdal (5 min) Formål v/bent Andersen, AFF (15 min) Innledning om temaet v/fakultetsdirektør

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen

Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen Enhet: 1504 Fysisk År: 2015 Tertial: 2T Prosjekt: Alle Stedkode: Alle Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen Versjon 2015-2 Page 1 of 9 Utskrift: 16.09.2015

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/17 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober 215 5 MED og underliggende enheter -8, -7, -6, -5, -4, 213-3, -2, -31228-1, 5 MED per oktober 215 213 (TOT) 214 214 (TOT) 215 215-37122 -318-378 24-69196

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018 U N I V E R S I T E T E T I O S L O DET TEOLOGISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsledelsen Dato: 12.desember 2013 Sak: V-3 i møte 17.desember 2013 Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 12.06.2015 Notatdato: 29.05.2015 Saksbehandler: Terje

Detaljer