Valgprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram 2015 2019"

Transkript

1 Valgprogram Senterpartiets visjon Senterpartiet sikrer god kommunal økonomi og forvaltning. Senterpartiet vil arbeide for en god skole. Senterpartiet ønsker å utvikle helse og omsorgstilbudet. Senterpartiet vil styrke næringslivet i alle deler av kommunen. Senterpartiet går inn for bedre standard på vegnettet. Senterpartiet vil ha økt dekning og kapasitet på mobil og bredbånd. Senterpartiet er trygghet for miljø og god ressursutnyttelse Senterpartiet fremmer ungdoms-, kultur- og fritidstilbudet. Senterpartiet gir trygge vilkår for familie og bosetting Senterpartiet vil ha ei kirke for framtida Side 1

2 Senterpartiets visjon Side 2

3 Senterpartiet sikrer god kommunal økonomi og forvaltning. Kommunen vår er stor nok Styrking av folkestyre ved å arbeide for større lokal beslutningsmyndighet i viktige nærings-, miljø- og arealsaker Redusere kommunens gjeld, og forvalte kapital med mindre risiko Sykefraværet må reduseres Eiendomsskatten må begrenses Kommunalt eierskap i Gauldal Energi Kommunen vår er stor nok og avstandene store. Vi ønsker bindende folkeavstemming før en eventuell kommunesammenslåing. Utnyttelse av lokale naturresurser, herunder vann og vindkraft, må kunne forvaltes fullt ut lokalt. Kommuneplanens arealdel må tilrettelegges slik at vi kan ta hele kommunen i bruk. Vi ønsker å redusere plankravet for reguleringsplaner. Vi ønsker også reduserte krav til reguleringsplaner for å få ned kostnadene. Prosessene knyttet til plankart og oppmåling må tilpasses at vi er en landkommune. Reduksjon av kommunens gjeld kan gjøres gjennom å utsette investeringer. Et for høyt investeringsnivå gir for små rammer til drift. Det må stilles krav om lav risiko ved forvaltning av kapital. Det vil gi større sikkerhet for stabilitet også i dårlige tider. Det er alltid tapene som vil være vanskeligst å innarbeide i driftsbudsjettene. Kommunens oppgave er å være tjenesteleverandør ikke børsspekulant. En reduksjon i sykefraværet vil bidra til reduserte kostnader. I den grad sykefraværet er relatert til arbeidsmiljøet kan det bedres gjennom aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten. Likeledes må det tilrettelegges for et inkluderende arbeidsliv slik at flest mulig kan bidra etter arbeidsevne. Eiendomsskatt er en skatteform som ikke tar hensyn til skatteevne. Med andre ord en usosial beskatningsform. Senterpartiet vil arbeide for rettferdig beskatning. Det er et paradoks at mange sentrale kommuner som for eksempel Oslo enda ikke har innført eiendomsskatt. Eierskapet i Gauldal Energi bidrar til å sikre lokale arbeidsplasser samt produksjon og distribusjon av elektrisitet lokalt. Likeledes bidrar eierskapet til at bredbåndstjenester kan nå alle innbyggerne i kommunen. Side 3

4 Senterpartiet vil arbeide for en god skole. Det skal være et godt og tilrettelagt skoletilbud, med høy kvalitet og økt ressurstilgang i alle deler av kommunen Barna skal ha en sunn skolelunsj på skolen Skolehverdagen skal være aktivitetsfremmende Nulltoleranse for mobbing i skolen og på skoleveien Vi ønsker å opprettholde dagens skolestruktur med fire barneskoler og ungdomsskole på Støren. Skolelunsj vil sikre alle barn et ernæringsriktig måltid i skoletida. Dette vil bidra til å øke konsentrasjonen og evnen til læring hele dagen. Uten øremerka midler fra staten må kostnadene i hovedsak dekkes gjennom at foreldrene holder maten. Kommunens oppgave vil være å tilrettelegge for gjennomføringen, samt å gi råd til foreldrene om god og riktig skolemat. En aktiv skolehverdag kan bety flere timer med gymnastikk og lek. Fysisk aktivitet kan med fordel legges inn i alle fag. Dette vil også kunne bidra til å styrke det faglige utbyttet. Hvis alle enkeltfag ble tilrettelagt med en time fysisk aktivitet i måneden ville det vært en god start. Dette kan gjerne være i form av ekskursjoner eller ulike øvingsopplegg utendørs. Nulltoleranse for mobbing kan vi oppnå gjennom holdningsskapende arbeid, og ved å styrke inspeksjonen i friminuttene. Det er viktig at selv det som kan fortone seg som uskyldige hendelser blir påtalt. For mobbeofferet kan det bety mye. Side 4

5 Senterpartiet ønsker å utvikle helse og omsorgstilbudet. Høy kompetanse og godt tilbud ved legesenteret på Støren Legevaktordningen må evalueres Bo- og dagsentertilbud igangsettes i hele kommunen Hjemmesykepleie og hjemmehjelp styrkes Gode og verdige sykehjemsplasser Vi ønsker primært legevakta tilbake til kommunen og utvidet åpningstid på legekontoret. Tilbakemeldingene på legevaktordninga i Trondheim viser til lange ventetider blant annet på grunn av for lav bemanning i forbindelse med helg og ved større antall sesongrelaterte skader. Det er heller ikke etablert en køordning som ivaretar distriktene. Vi mener at kølappen må gjelde fra det tidspunkt den enkelte får avtale om å kunne møte opp. Det er viktig med tilbud til hjemmeboende, aktivitetstilbud, felles måltid og sosialt samvær. Det må være et avlastningstilbud til pårørende som har omsorgsoppgaver i hjemmet. Alle måltider må være ernæringsmessige gode. Vi ønsker å vurdere om soneinndeling av hjemmetjenester er hensiktsmessig. Dette for å se om vi kan få bedre ressursutnyttelse ved en slik organisering. Det bør være egne avdelinger for ulike brukergrupper. Vi ser det også som naturlig å vurdere utvidet bruk av tjenestesentra. Side 5

6 Senterpartiet vil styrke næringslivet i alle deler av kommunen. Videreutvikling av eksisterende arbeidsplasser og virksomhet Styrke arbeidsplasser knyttet opp mot jord- og skogbruk Tilrettelegge for ny næringsutvikling og arbeidsplasser i alle deler av kommunen Bidra til fornuftig ressursutnytting, også i vernede områder Ivareta grunneierrettigheter og privat eiendomsrett Bevare dyrka jord Inntekts- og skattenivået er generelt lavt her i kommunen sammenlignet med landssnittet. Et styrket næringsliv vil gi høyere inntektsnivå og det vil bidra til å styrke kommuneøkonomien gjennom økt skatteinngang. Kommunen må øke engasjementet mot næringslivet for å få dette til. Nyetablering er mye mere krevende enn å styrke eksisterende næringsvirksomhet, men bør likevel prioriteres fra kommunens side. Ressurstilgang og hjelp til å etablere ny virksomhet er viktig. Vi bør ha ei næringsforening som primært arbeider for vår kommune. Det er ønskelig med stor lokal tilhørighet. Vi er ikke fremmed for å vurdere et nærmere samarbeid med den lokale private næringsforeningen i det kommunale næringsarbeidet. Arbeidsplasser knyttet mot jord- og skogbruk bidrar til å utnytte lokale ressurser. Kommunen må ha en aktiv og kontinuerlig vurdering av utviklingen i disse næringene. Stagnasjon og nedgang må angripes med tiltak umiddelbart. Ressursutnytting er viktig i vernede områder. Formålet med vernet er gjerne nært knytt til at bruken opprettholdes minst på samme nivå som tidligere. Drifta må tilpasses tid og tilhøve. Det krever både tidsmessige veger og driftsbygninger. Side 6

7 Senterpartiet går inn for bedre standard på vegnettet. Ny E6 med parallell lokalveg øker trafikksikkerheten Opprusting av offentlige veier, økt bruk av fast dekke vil spare vedlikeholdsutgifter Nei til bomavgift på lokaltrafikken Utbedring av kommunale bruer og jernbaneunderganger Videreføre tilskudd til private veier Sikringstiltak for syklister og myke trafikanter God kollektivtransport og bedre pendlertilbud Ny E6 med parallell lokalveg vil bidra til at vi beholder transportmulighetene for alle trafikanter. Sikkerheten vil øke for alle som følge av at gjennomgangstrafikken får egen veg. Vi ønsker et bedre samarbeid mellom kommunen og fylket i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av veinettet i kommunen. De siste åra har ikke dette fungert optimalt. Det er viktig å utbedre bruer og jernbaneunderganger i henhold til behovene. Dagens standard hemmer næringsutvikling i distriktene. I Soknedal må det prioriteres gang og sykkelveg til skolen opp Børja, samt asfaltering av samme strekning. Vi ønsker også å prioritere gang og sykkelveg gjennom Singsås sentrum. Regiontog bør i større grad gå til Støren stasjon. Leskur på bussholdeplasser bør også bli mere vanlig enn det vi har i dag.. Side 7

8 Senterpartiet vil ha økt dekning og kapasitet på mobil og bredbånd. Mobilnettet må dekke hele kommunen, også seterdalene Bredbåndskapasitet og tilgjengelighet som i byen. Dugnad er et alternativ for å redusere kostnadene med utbygging Fiberoptisk kabel må åpnes for tilknytning når den går gjennom bygda Flere fastboende mangler god mobildekning i dag. Seterdalene og mange hytteområder har heller ikke tilfredsstillende dekning. Dette er forhold som berører innbyggernes trygghet og beredskapsfunksjoner. Næringsdrivende bruker teknologi som stiller krav til varsling via mobilnettet, uten dekning begrenses bevegelsesfriheten. Et løft må til i utkantene for å tilfredsstille næringslivets behov for elektroniske tjenester. Hastighet og tilgang begrenser i dag utvikling og bruk. Teknologisk utvikling gjør at mange er helt avhengig av kontinuerlig nettilgang. På bygda har dugnad vært helt avgjørende for at lokalsamfunnet har kunnet utvikle seg. Med egne materialer og arbeidskraft har man reist bygg og andre installasjoner for fellesskapet. Det samme bør vi kunne få til for å få bedret nettilgangen både for mobil og bredbånd. Det går flere fiberoptiske kabler gjennom kommunen som vi ikke er blitt koblet til lokalt. Fiberoptisk kabel uten lokal tilknytning er som en jernbane uten stasjoner. Når det kan bidra til bedre bredbånd lokalt må det arbeides for at disse skal åpnes. Dugnader, støtte fra næringsliv og næringsfond vil være av stor betydning for å få det til. Side 8

9 Senterpartiet er trygghet for miljø og god ressursutnyttelse Fornuftig ressursbruk i kommunal virksomhet Stimulere til kortreist mat og lokal foredling Bidra til lønnsomhet for mini- og mikrokraftverk i Gaulas sidevassdrag Bevisstgjøring omkring gjenbruk, gjenvinning og restavfall Videre utbygging av bioenergi til oppvarming Vi må ha fokus på at ressursene brukes riktig og optimalt. Lokale butikker må oppfordres til å ta inn lokal produsert mat Naturlige ressurser må utnyttes som næringsgrunnlag. Anlegg for småskala vind- og vannkraft må få fritak for eiendomsskatt i nedskrivingstida. Anlegg som ikke gir driftsmessig overskudd må også kunne fritas eiendomsskatt. Det er ønskelig med flere åpningsdager på miljøstasjonen. Dette vil bidra til at mere blir levert til gjenvinning. Bioenergi til oppvarming mangler konkrete prosjekter. Vi bør søke å utvikle prosjekter som kan bidra til god ressursutnyttelse. Kommunale næringsfond bør kunne brukes til slike anlegg. Side 9

10 Senterpartiet fremmer ungdoms-, kultur- og fritidstilbudet. Vi skal ha allsidige kultur- og fritidstilbud Verdsette frivilligheten gjennom støtte til aktivitet i lag og organisasjoner Stimulere ungdom til all slags sport, idrett og uteaktiviteter Støtte nye tiltak og aktiviteter for barn og ungdom Bevisstgjøring omkring rusmidler Opprettholde trygt hjem for en 50 lapp Et allsidig kultur og fritidstilbud bidrar til å utvikle sosial ferdighet og livskvalitet. Skolene må arrangere aktivitetsdag med presentasjon av ulike aktiviteter. Frivillige lag og organisasjoner må få en sentral posisjon i dette arbeidet. Næringslivet bør også kunne bidra. Vi skal arbeide for bevisstgjøring omkring rusmidler og rusfri kjøring gjennom holdningsskapende kampanjer i skolen. MOT må inn i ungdomsskolen årlig på alle klassetrinn. (MOT bevisstgjør og styrker ungdoms mot til å leve, bry seg og si nei. - ) Trygt hjem for en 50 lapp bidrar til trygghet og gir muligheter for deltakelse på sosiale arrangement. Side 10

11 Senterpartiet gir trygge vilkår for familie og bosetting Tilrettelegge for boligbygging og arbeidsplasser i alle deler av kommunen Styrking av bygdesentra Fremmedkulturelle hjelpes aktivt, til rask og god tilpassing i lokalsamfunnet Opprettholde barnehagetilbud med god kvalitet Trygge barns oppvekstsvilkår gjennom høy kvalitet i barneverntjenesten Vi vil ta hele kommunen i bruk. Derfor er det spesielt viktig å følge opp og legge til rette for etableringer i hele kommunen. Det er viktig at ungdom og næringsliv som ønsker å etablere seg har en reel mulighet gjennom tilgjengelige og byggeklare tomter. Kommuneplanens arealdel må gi større åpning for etablering av spredt bolig, fritidsboliger og næringsvirksomhet. Likeledes må dagens krav til reguleringsplan når det oppstår gruppebebyggelse på 3 eller flere boliger/ervervsbygg/fritidsboliger, endres til at krav om reguleringsplan oppstår først ved samtidig etablering med flere enn 3 enheter. Ved slik fradeling vil jordlovens bestemmelser gjelde. Dette ivaretar ressursene og eventuelle ulemper i forhold til landbruket. Arbeidsplasser er det som gir grunnlag for bosetning. Gjennom styrking av bygdesentra vil vi opprettholde arbeidsplasser og skape nye. Gode hovedveger korter ned reisetida og vil bidra til at det blir lettere for familier å etablere seg i hele kommunen, selv om det ikke er arbeid å finne for alle lokalt i den enkelte bygd. Innvandrere utgjør en ressurs på lik linje med andre innbyggere. Vi mener det er ønskelig at denne gruppen prioriteres både ved offentlige og private ansettelser i den grad det er mulig. Integrering uten deltakelse i arbeidslivet blir ingen reel integrering. Barnehagetilbud med god kvalitet til alle er veldig viktig for de som er i etableringsfasen. Vi er åpne for både private og offentlige barnehager. Det som er viktigst er innholdet. Noen mener private barnehager gir større frihet, og at foreldre da i større grad vil engasjere seg i innhold og drift. Barn skal ha en trygg oppvekst, fri for fysisk og psykisk vold. De skal kunne utvikle sosiale relasjoner og være trygge på seg selv og oppvekstmiljøet. Dessverre er det ikke alle foreldre som makter å gi barna dette på egenhånd. Årsakene til dette er mange, men fokus må hele tiden være på barna. Høy kvalitet på barneverntjenesten er derfor viktig. Side 11

12 Senterpartiet vil ha ei kirke for framtida Kirkene i kommunen skal være åpne Flerbruk av kirkerommet videreføres Nødvendige midler til vedlikehold og stell sikres Kirka skal være åpen for aktiviteter knyttet til kultur og ungdomsarbeid. Åpne kirker gir en bredere brukergruppe. Flerbruk av kirkerommet gjør at kirka får en sentral og større betydning i lokalsamfunnet. Livssyn står sentralt og vil alltid være knyttet til kirka, og den må utvikle seg i pakt med tid og tilhøve i samfunnet. Det er viktig at bygningsmasse og kirkegårder følges opp med vedlikehold og stell. En godt vedlikeholdt kirkebygning vitner om et samfunn som er i stand til å ta vare på det som er av virkelige verdier. Side 12

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL Høringsutkast Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til 2016. Kommuneplanen er

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Eide SV s valgprogram 2007-2011

Eide SV s valgprogram 2007-2011 Eide SV s valgprogram 2007-2011 Barn og unge: Eide er i en svært gunstig situasjon ved at vi har økende folketall i en region som ellers er preget av fraflytting. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer